Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 4 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 16 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 34 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 42

3 3 (42) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu Eksotessa vuoden 2015 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kantokykylaskelman mukaiset kuntien sote-kustannukset ovat Imatra mukaan luettuna kaudella yhteensä euroa. Tästä osuudesta on laskettu Eksoten suhteellinen osuus. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 2,0 %. vuonna Tämä kasvu sisältää 8,6 miljoonan euron varautumisen alijäämien kattamiseen. Vuonna Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 1,6 %. Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat vielä 5,7 % vuonna Todennäköisesti kunnilla ei enää tulevaisuudessa ole taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja näin suurilla osuuksilla. Nämä talouden ehdot merkitsevät sitä, että kehittämistoimia tulee edelleen huomattavasti tehostaa. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat edelleen laitoshoidon purkaminen, kuntoutus ja kuntouttava kotihoito, hyvinvointiasemien kehittäminen, keskussairaalan investoinnin suunnittelun jatkaminen sekä sähköisten palvelujen laajentaminen. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan paremmin lisääntyvään palveluiden kysyntään sekä henkilöstömäärän kasvupaineeseen ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä on selostettu taloussuunnitelmassa jäljempänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on periaatteessa edelleen avoimena. Hallituksen esitys lain sisällöksi annetaan eduskunnalle Tavoitteena on että laki saadaan käsiteltyä eduskunnassa ennen vaaleja ja laki tulee voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alusta lukien.

4 Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma (42) Eksote yhteensä 1000 EUR TP2012 TP2013 E* TA2015 Muutos, % 2015 vs. TS2016 Muutos, % 2016 vs TS2017 Muutos, % 2017 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,8 % ,4 % Muut myyntituotot ,2 % ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,7 % ,3 % Maksutuotot ,0 % ,7 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % ,3 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,5 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 0 0,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % ,8 % ,7 % Palvelujen ostot ,8 % ,0 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % ,0 % ,0 % Avustukset ,0 % ,0 % ,6 % Muut toimintakulut ,4 % ,6 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,3 % ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,8 % ,7 % VUOSIKATE ,2 % ,2 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 182 0,0 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,0 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,8 % ,5 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 99,2 104,4 104,2 104,4 105,2 Vuosikate/Poistot, % -132,8-48,0 230,6 190,5 180,9 169,1 Toimintakulujen kasvu, % 6,0 % 2,3 % 1,0 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 6,4 % 2,6 % 1,6 % 2,0 % 2,8 % 2,5 % 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen ( ) ja valtuuston ( ) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2015 on 382,6 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2015 ovat 374,0 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,6 milj. euroa vuonna 2015 Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummaan ja nettotoimintamenoihin on talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa lisätty uutena toimintana Imatran osuus, 0,2 milj. euroa, hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä. Nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään +2,0 % syyskuun tuloksen pohjalta tehdystä vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +2,8 % ja 2,5 %.

5 Toimintakulujen muutos vuoden ennusteesta vuoteen 2015 on +1,9 %. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +1,3 % ja 1,4 %. Kun myyntituotot jäsenkunnilta budjetoidaan palveluverkkosuunnitelmassa sovitulle tasolle, vuodelle 2015, on kasvua vuoden ennusteesta +1,5 %. Alijäämiä katetaan sama määrä vuonna Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. 5 (42) Palveluverkkosuunnitelmassa oli varauduttu 42,8 milj. euron alijäämien kattamiseen tasaisesti vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2013 tulos toteutui kuitenkin 6,6 milj. euroa suunniteltua parempana, joten katettavaa alijäämää oli vuoden 2013 lopussa 36,5 milj. euroa. Vuosittaista 8,6 milj. euron alkuperäistä alijäämän kattamissuunnitelmaa noudatetaan taloussuunnitelmakaudella Investointien osuus talousarviossa 2015 on 36,3 milj. euroa. Tästä myöhemmin hyväksyttäväksi esitettävää päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuutta on 23,4 milj. euroa. Vuosikate on 17,6 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2015 on 21 milj. euroa. Eksoten henkilöstösuunnitelma lähtee samoista oletuksista kuin toiminnan ja talouden suunnittelu. Uudet toimintatavat edellyttävät vanhoista toimintatavoista luopumista ja uuden opettelua. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminnan muutokset tuovat tuottavuutta ja Eksoten henkilöstömäärä vähenee. Eksotessa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 3960 henkilötyövuotta. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Eksoten henkilöstö vähenee noin 215 henkilötyövuoden verran, mikä tarkoittaa noin 5 % vuoden 2013 htv-määrästä. Jokaiselle tulosalueelle on määritelty oma tulosaluetta ohjaava henkilöstösuunnitelma, jota seurataan vuosittain.

6 6 (42) Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut % YHTEENSÄ % Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut PerSo hallinto % Perhepalvelut % Aikuisten psykosos. palvelut % Vammaispalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto % Avoterveydenhuolto % Hoiva % Akuuttisairaala % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki % Kehittämisen tuki % YHTEENSÄ % Eksoten henkilötyövuosimäärä vähenee vuosien talousarvioiden välillä 51 henkilöllä. Suurin muutos on hoivan tulosalueella, jossa jatketaan palvelurakennemuutosta siirtymällä laitospalveluista kevyempiin palveluihin. Lisäksi hoivasta siirtyy avoterveydenhuollon alueelle 7 muistikoordinaattoria. Akuuttisairaalassa vähennykset kohdistuvat erikoisaloille, vuodeosastoille, poliklinikoille sekä naisten ja lasten osaamiskeskukseen. Perhepalveluissa henkilöstömäärää lisäävät oppilas ja opiskeluhuoltolain muutokset sekä Etelä- Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen ostopalveluiden kotiuttaminen. Vammaispalveluissa aloittaa helmikuun alussa ostopalveluista kotiutettu kehitysvammaisten erityisasumisyksikkö. Kuntoutuksen vastuualue keskittyy vuonna 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen, mikä lisää henkilöstön määrää kuntoutuksessa.

7 7 (42) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vuoden 2015 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 105,2 104,2 Vuosikate/Poistot, % 173,6 195,7 190,5

8 8 (42) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,3 % ,8 % Muut myyntituotot ,9 % ,4 % Myyntituotot yhteensä ,1 % ,5 % Maksutuotot ,1 % ,2 % Tuet ja avustukset ,2 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,9 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % ,3 % Palvelujen ostot ,9 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,4 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut toimintakulut ,5 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,3 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,5 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,3 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,5 100,7 102,5 Vuosikate/Poistot, % 710,0 315, ,6 Perhe- ja sosiaalipalvelujen 2015 talousarviossa on varauduttu merkittävään kulujen kasvuun pääasiassa lakimuutosten aiheuttamien lisävelvoitteiden myötä. Toimintakulujen 6,8 milj. euron kasvusta 3 milj. euroa selittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvulla lakimuutoksen toteutuessa. Kuluja kasvattaa myös opiskeluhuoltolain mukaiset lisävelvoitteet ehkäisevissä perhepalveluissa (0,3 milj. euroa) ja vammaispalvelujen Parikkalan uuden erityisasumisyksikön käynnistyminen (0,4 milj. euroa). Vammaisten henkilökohtaisen avun menoihin on tehty 0,3 milj. euron korotus asiakasmäärän kasvun jatkuessa. Eksoten sisäisinä muutoksina kuntoutuksen vastuualueelta vaikeavammaisten matkakustannukset (2,4 milj. euroa) siirtyvät perhe- ja sosiaalipalveluihin, ja kuntouttavan työtoiminnan ostoihin varattu määräraha (0,5 milj. euroa) palautuu takaisin työvoiman palvelukeskukseen kuntoutuksen vastuualueelle. Palveluverkkouudistuksen edellyttämät tilamuutokset jatkuvat perhe- ja sosiaalipalvelujen kaikilla tulosalueilla. Aikuisten talon toiminta käynnistyy alkuvuodesta Suunnitteilla ovat neuvoloiden ja lasten- ja nuorisopsykiatrian

9 9 (42) sekä lastensuojelun tilamuutokset. Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Vuonna 2015 uudet kehitysvammaisten asumisyksiköt käynnistyvät Lappeenrannassa ja Parikkalassa. Lisäksi Taipalsaaren sairaalassa asuville vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille on suunnitteilla korvaavat tilat Joutsenon vuodeosaston yhteydestä. Osana palveluverkkouudistuksen toimeenpanoa perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuvat hyvinvointiasemien pilotointivaiheen jälkeen hyvinvointiasemaverkoston laajentamiseen sekä työelämäosallisuuden vahvistamiseen yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti nuorten tilanteeseen haetaan parannusta valmisteilla olevassa Etelä-Karjalan ohjaamo-hankkeessa, jossa on tarkoitus kehittää maakunnallinen asiakaslähtöinen toimintatapa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Painopisteet Aikuisten psykososiaaliset palvelut Jonottomuus: Matalan kynnyksen toiminto kaikkialle. Läpimenoaikojen optimointi. Asiakkaiden tarpeiden mukainen organisatorinen ketteryys. Yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen: Hyvinvoinnin uhkien tunnistaminen ja viranomaistoiminnan kehittäminen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kuntoutus. Työllistämistoimien laajentaminen ja monipuolistaminen. Tuottavuuden nousu: Raportointi- ja mittausjärjestelmän uudistaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työllistämisen aktivointitoimien yhteenlaskettujen kustannusten alentaminen. Vastaanottojen tehokkuuden nostaminen. Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan roolien lisääminen palveluvalikon kehittämisessä. Perhepalvelut Osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla: Turvataan matalan kynnyksen palveluun pääsy. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia, strukturoituja hoitomalleja ja interventioita. Vahvistetaan verkostotyötä ja kehitysympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja. Ehkäisevien tukipalvelujen kehittäminen: Ehkäisevien palvelujen, sähköisten palvelujen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tilaratkaisut: Lähipalveluverkon kehittäminen. Omien lastensuojelulaitosten ja osastojen tilatarpeiden toteuttaminen. Vammaispalvelut Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen: Palveluohjauksen kehittäminen hoivan tulosalueen kanssa ja muu poikkihallinnollinen yhteistyö. Itsemääräämisoikeuden toteuttaminen. Yhteistyö THL:n ja Kuntaliiton vammaisverkoston kanssa. Henkilökohtainen budjetointi. Henkilökohtaisen avun kustannuskehityksen analysointi. Vammaisten työllistymiseen tähtäävien toimien tehostaminen: Työhönvalmennuksen lisääminen nykyresurssein. Työllistämisen tukitoimien kehittäminen. Asiakaslähtöinen suunnittelu. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö.

10 10 (42) Integroituminen tavalliseen asumiseen korostuu: Ohjattu asuminen vähenee. Itsenäinen ja tuettu asuminen lisääntyy. Ympärivuorikautisen asumistuotannon määrä pysyy ennallaan. Laitospaikkoja nolla vuonna Arjen tukikeskukset. Itsenäisen asumisen tuki (mm. Pieni piiri - kuvapuhelupalvelu itsenäisen asumisen tukena). Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen.

11 11 (42) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % ,6 % Muut myyntituotot ,1 % ,7 % Myyntituotot yhteensä ,0 % ,5 % Maksutuotot ,9 % ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,8 % ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,3 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,2 % Avustukset ,0 % ,7 % Muut toimintakulut ,7 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0 VUOSIKATE ,4 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,4 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 103,9 103,0 Vuosikate/Poistot, % 203,8 372,9 266,8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen toimintatuotot pienenevät - 0,8 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Tämä johtuu erityisesti erikoissairaanhoidon jäsenkuntatuotoista ja Hoivan maksutuotoista. Toimintakulut kasvavat 0,6 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Kuluerien välillä tapahtuu merkittäviä muutoksia muun muassa Silmäklinikan ulkoistamisesta johtuen. Terveys - ja vanhustenpalveluissa varaudutaan pysymään kuntien antamassa talousraamissa toimimalla tuottavammin. Erikoissairaanhoidon osalta suunnitellaan nykyiseen verrattuna merkittävimmät säästöt naisten ja lasten osastoilla, joissa kuormitus on muita alhaisempi. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toivotaan etenevän suunnitellusti, sillä sen myötä tehostamispotentiaali erikoissairaanhoidon muillakin osastoilla kasvaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja Lappeenrannan alueen perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistämisellä tullaan saavuttamaan toiminnallisia etuja ja ennen kaikkea potilaiden sujuvampaa hoitoa.

12 12 (42) Hoivan osalta vähennetään aiemmin hyväksytyn vanhusten palvelurakenneuudistuksen mukaisesti 57 laitospaikkaa vuoden kuluessa aiempaan tapaan tarvittaessa ylipaikkoja hyödyntämällä. Kuntakohtaisessa vertailussa ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75-vuotiaiden osuus on Eksoten alueella suurin Savitaipaleella ja Lappeenrannassa, erityisesti Joutsenossa. Tämän takia suurimmat paikkavähennykset kohdistuvat Savitaipaleen terveysaseman vuodeosastolle. Joutsenon terveysaseman vuodeosasto suunnitellaan suljettavaksi mennessä. Asumispalveluissa pyritään lisäämään painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta kohti kevyempiä palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Ikäihmisten omaishoitoon, kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan. Tehostettuun kotihoitoon ja kuntoutukseen tulee lisää henkilöstöä, ja asiakkaan luona tehtävää työaikaa saadaan lisättyä myös kotihoidon toiminnanohjauksen laajentuessa koko Eksoten alueelle kesään 2015 mennessä. Omaishoidon kehitetään, mm. mahdollisuutta henkilökohtaisen budjetoinnin tapaiseen vapaapäiväoikeuden käyttöön, samalla kun omaishoitajille annetaan uusia etuuksia ja heidän lukumääräänsä pyritään kasvattamaan. Avoterveydenhuollossa erityisenä kehittämiskohteena on parempi saavutettavuus puhelimella ja sähköisesti sekä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen nopeampi hoitoon pääsy. Omien yleislääketieteen erikoislääkärien sitouttamiseen ja rekrytointiin panostetaan, sillä perusterveydenhuollon rooli palvelutuotannossa on tärkeä ja korostuu väestön ikääntyessä. Asiantuntijahoitajien työpanosta pyritään ohjaamaan yhä tarkoituksenmukaisemmin ja integroimaan erikoissairaanhoidon hoitajien työhön. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiireellisen suun terveydenhuollon palveluita tulee olla jatkossa väestön saatavilla ympärivuorokautisesti. Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (652/2013) astuu voimaan Hammashoidon päivystys laajenee asetuksen mukaan kattamaan kaikki päivät klo Käytännön järjestelytyö on suunniteltu niin, että ilta- ja viikonloppupäivystys voisi alkaa Arkipäivisin klo 8 15 välillä hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativia suun terveydenhuollon asiakkaita keskitetyssä päivystyspisteessä sekä kuntien terveysasemilla. Arki-iltaisin klo väillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8 21 välillä suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon palveluita on saatavilla keskitetystä päivystyspisteestä Etelä-Karjalan keskussairaalan suupoliklinikan tilojen yhteydessä. Terveys- ja vanhustenpalvelut Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Saatavuuden parantaminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen Hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen käynnistyminen

13 13 (42) Hoivapalvelut Omaishoitolain muutoksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja omaishoidon aseman vahvistaminen yhtenä hoitomuotona Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja resurssipoolin käyttöönotto sekä käytön vakiinnuttaminen Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoitotoimintamallin kehittäminen. Akuuttisairaala Päivystys- ja vuodeosastohanke ja peruskorjaukset (sairaalan modernisointi): Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on olennainen osa Eksoten palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvää päivystyksen keskittämistä, palveluiden saatavuuden parantamista sekä tuottavuuden lisäämistä. Alkuvuodesta valmistuneen keskussairaalan sisäilmaselvityksen mukaan sairaalan A-torni sekä B- ja C-siipi ovat lähivuosina välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa. Integraation syventäminen: Kotiin annettavien palvelujen ja kotiutustoiminnan kehittäminen yhdessä TeHoSan ja kuntoutusyksikön ja toisaalta päivystyksen sekä ensihoidon ja akuuttivuodeosastojen välillä. Avovastaanottojen kehittäminen (päiväsairaalatoiminta, poliklinikat). ERVA-yhteistyön kehittäminen: Osaavan henkilöstön rekrytoinnin varmistaminen mm. peruskoulutuksen hajauttamisen, erikoistumiskoulutuksen järjestelyillä ja yhteisviroilla. Yhteistyön kehittäminen mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. Hoitoon pääsyn turvaaminen: Omavalvonnan ja raportoinnin kehittäminen.

14 14 (42) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,0 % Muut myyntituotot ,2 % 96 8,8 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,9 % Maksutuotot ,7 % 943 1,7 % Tuet ja avustukset ,5 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % 2-100,0 % TOIMINTATUOTOT ,9 % ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,4 % Palvelujen ostot ,2 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,5 % ,1 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut ,2 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,5 % ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,8 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,7 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,1 101,6 102,4 Vuosikate/Poistot, % 550,2 574,0 799,2 Kuntoutuksen vastuualue keskittyy 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen. Tällä turvataan laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista enemmän kotona asumisen suuntaan. Tämä näkyy kasvavina henkilöstökuluina vuoteen verrattuna. Kotikuntoutuksen moniammatillinen tehoyksikkö yhdessä tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitajien kanssa tukevat kotiutumista ja kotona selviytymistä koko maakunnan alueella Eksoten strategian mukaisesti. Kuntoutus käynnisti marraskuussa yhdessä Kelan, Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa lonkkamurtuma- ja HRO- (hauraus-raihnausoireyhtymä) potilaiden tehostetun kotikuntoutustutkimushankkeen, johon Kela on myöntänyt 1,56 milj. euron rahoituksen. Hanke toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Eksote tarjoaa mahdollisuutta hakeutua Kelan kuntoutuskursseille (omaishoitajille yksilökurssi, omaishoitajille ja -hoidettavalle parikurssi). Kelan kurssitarjonta omaishoitajille ja hoidettaville on runsasta. Kuntoutuksen kotikuntoutustiimin fysioterapeutit kartoittavat kotikäynnein omaishoitajien ja - hoidettavien toimintakykyä ja kuntoutustarvetta, ja kuntoutuksen vastuualueen lääkäri tekee tarvittavat todistukset Kelalle kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

15 15 (42) Omaishoitajille järjestetään omana toimintana ryhmämuotoista toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa kuntoutusta koko Eksoten alueella. Omaishoidettavien vuorohoidon aikana toteutetaan myös fysioterapeuttien toimesta omaishoidettavien kuntoutusinterventio. Lisäksi fysioterapeutit kartoittavat kotikäyntien yhteydessä asunnon muutostöiden ja apuvälineiden tarpeen, sekä motivoivat terveyden edistämiseen ja antavat tukea omaishoidettavan kuntoutumiseen. Kuntoutus Painopisteet Fysiatrian poliklinikka Hoidon pääsyn turvaaminen Terapiapalvelut Kotikuntoutuksen ja ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen ja fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinpotilaille suunnattujen suoravastaanottojen toteuttaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Kuntoutuskeskus (Armilan kuntoutussairaala) Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Hoidon ja kuntoutuksen jatkuva parantaminen ja valmentavan johtamisen kehittäminen Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus - Työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen ja työllistymiseen tähtäävien prosessien tehostaminen. Toiminnan painopiste yli 300 päivää työttömyysetuutta saaneiden pitkäaikaistyöttömien palvelussa (tavoite kohti työelämää tai uuden ammatin opiskelua) Toiminnan aloitus uuden lainsäädännön mukaisesti (laki monialaisesta yhteispalvelusta, astuu voimaan ) Kuntoutuspoliklinikka Kuntoutustutkimusprosessin sujuvuuden ja laadun parantaminen Kuntoutustutkimuksen läpimenoajan lyhentäminen Apuväline- ja toimintakykykeskus Apuvälineprosessin asiakaslähtöisyyden ja kodinmuutostyöprosessin parantaminen

16 16 (42) 2.4 Strategisten tukipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Strategiset tukipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,5 % Muut myyntituotot ,7 % 25 65,1 % Myyntituotot yhteensä ,5 % ,4 % Maksutuotot ,3 % ,9 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 % ,1 % Palvelujen ostot ,6 % ,5 % * josta sisäisiä eriä ,7 % ,2 % * josta palvelujen ostoja ,8 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,5 % Avustukset ,5 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,1 % ,1 % * josta muita toimintakuluja ,1 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,0 % VUOSIKATE ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,8 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,3 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 177,1 159,9 156,3 Vuosikate/Poistot, % 140,5 130,9 102,9 Strategisten tukipalveluiden muihin toimintatuottoihin on kirjattu Valto Käkelän katu 14 A-C talojen myynnistä saatava tuotto 2 milj. euroa. Tuet ja avustukset laskevat päättyvien kehittämishankkeiden johdosta. Toimintakulut kasvavat 5,3% vuoden ennusteeseen verrattuna. Palvelujen ostoissa atk-palvelujen ostot kasvavat ja energiakustannusten nousu vaikuttaa aineissa ja tarvikkeissa. Muissa toimintakuluissa on varauduttu asiakasmaksujen luottotappioiden kasvuun. Johtamisen tuessa keskeisin ja tärkein tavoite on vuonna 2015 tukea Eksoten strategian ja arvojen jalkauttamista. Strategiasta johdetut tavoitteet määritellään toimintayksikkötasosta lähtien yhdenmukaisesti johtoryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Eri organisaatiotasoille määritellyt tavoitteet ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina tammikuussa 2015.

17 17 (42) Arvojen jalkauttamisprosessi alkaa tammikuussa Arvot viedään osaksi arkea työkirjan ja yksikkökohtaisten arvotaulujen muodossa. Arvotaulut ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina maaliskuussa Keskeisin toiminnallinen muutos liittyy hankintoihin sekä kuljetus- ja varastopalveluihin. Eksoten kuljetukset siirtyvät Etelä-Karjalan hankintapalveluilta, joka on toiminut Eksoten hankintayksikkönä, Eksoten hoidettavaksi Varastotoiminta ja henkilöstö siirtyvät Eksoten palvelukseen Tavoitteena on koordinoida hankintoja keskitetysti ja hyödyntää KL Kuntahankintaa, HUS Logistiikkaa ja muita kumppaneita tehokkaasti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnoissa. Tavoitteena on saavuttaa kuljetus- ja varastopalveluissa vuonna 2015 merkittäviä säästöjä vuoteen verrattuna. Varahenkilöstön toimintaa ja pelisääntöjä kehitetään vuoden 2015 aikana. Kehittämisteemoja ovat: Varahenkilöstön saatavuuden parantaminen äkillisissä ja lyhytaikaisissa tarpeissa Varahenkilöstön osaamisen lisääminen ja liikkuvuuden laajentaminen kuntiin ja erikoisaloille Kuntarekry ohjelman käytön ja käyttökoulutuksen lisääminen Varahenkilöstöä laajentamista valmistellaan niin, että sieltä pystytään antamaan varahenkilöitä myös pitkiin sijaisuuksiin alkaen. Laajentaminen ei lisää kustannuksia, koska pitkissä sijaisuuksissa kiinni olevat resurssit (työntekijät, palkkarahat) siirretään toimintayksiköistä keskitetysti Varahenkilöstöön. Varahenkilöstön toiminnan kehittämisellä on sen sijaan tuottavuusvaikutuksia, kun henkilöstön yhteiskäyttö tehostuu ja määräaikaisia sijaisia tarvitaan vähemmän, henkilöstön osaaminen paranee ja esimiesten nykyisin sijaishankintaan käyttämä aika vapautuu muuhun esimiestyöhön. Kehittämisen tuessa viiden vuodesta 2013 lähtien käynnissä olleen hankkeen työ jatkuu edelleen vuonna Suunnitteilla on lisäksi noin 10 uuden strategiaa ja palveluverkkomuutosta eri tavoin tukevan hankkeen käynnistäminen. Vuonna 2015 hankkeissa panostetaan erityisesti seuraaviin kriittisiin tekijöihin: palveluohjaus, yhteydensaanti palvelujärjestelmään sähköiset ja liikkuvat palvelut uusi avohoidon malli, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen malli ja raportoinnin kehittäminen kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisen Yhteyskeskus -kokonaisuuden eteenpäin viemistä jatketaan vuonna 2015 ja eri osa-alueiden kehittämiseen haetaan rahoitusta. Omaishoidon kehittäminen on yksi keskeinen painopiste. Omaishoitajille toteutetaan ryhmämuotoista kuntoutusta. Omaishoitajia kannustetaan ja tuetaan osallistumaan Kelan kuntoutuskursseille. Lisäksi käynnistetään omaishoidon palvelubudjettikokeilu vapaaehtoiselle omaishoitoperheiden ryhmälle. Omaishoitajien hyvinvointikartoituksia jatketaan. Tehdään kysely omaishoidon vetovoimasta, mitkä kannusteet olisivat tärkeimmät, päätettäessä omaishoitajaksi ryhtymisessä. Tämän pohjalta kehitetään omaishoitoon uusia malleja.

18 18 (42) Tietohallinnossa varustaudutaan Sote-alueella tietohallinnon muutoksiin. Kaikessa kehittämistyössä pyritään ottamaan huomioon, että tehtävä työ tukee ja mahdollistaa tulevan muutokset sote-rakenteisiin. Tuloksekkaassa kehittämistyössä yhteistyö ja moniammatillisuus ovat merkittävässä asemassa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Eksoten sisällä sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Monet Eksotessa toteutettavista hankkeista ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden kautta Eksote voi olla mukana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä saada ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Eksoten perustehtävänä on tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään. Se on kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Eksoten päättämät HTE toiminnan teemat Terveyserojen kaventaminen Kansalaisen osallistaminen terveyden edistämiseen Varhainen puuttuminen Terveelliset elämäntavat Toimintakyvyn edistäminen Näiden alle nostetaan toimenpiteiden kohteeksi vuonna 2015 erityisesti: Liikkuminen, päihteet ja yksinäisyys Strategiset tukipalvelut Painopisteet Johtamisen tuki Strategian ja arvojen jalkauttaminen Hankintojen sekä kuljetus- ja varastopalvelujen tehostaminen Varahenkilöstön kehittäminen Kehittämisen tuki Kansalaisten sähköisten palveluiden jatkokehittäminen ja toiminnallisten yksiköiden tukeminen palveluiden jalkauttamisessa Yhteyskeskuksen perustaminen, toimintamallien käynnistäminen toiminnan käynnistäminen asteittain Uuden avohoidon mallin, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki Asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen mallin suunnittelu Kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen

19 19 (42) 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosa Eksote yhteensä 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,5 % Muut myyntituotot ,2 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,0 % Maksutuotot ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % ,4 % Palvelujen ostot ,8 % ,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % ,8 % Avustukset ,0 % ,9 % Muut toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,0 % VUOSIKATE ,2 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,4 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 104,2 104,4 99,2 Vuosikate/Poistot, % 190,5 230,6-48,0 Toimintatuotot Eksoten toimintatuotot ovat 442,0 milj. euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat yhteensä 382,6 milj. euroa. Nämä muodostavat 86,6 % toimintatuotoista. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 5,5 milj. euroa (1,5 %). Tästä 0,2 milj. euroa on Imatran hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen osuus uutena toimintana. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 149,0 milj. euroa. Laskua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 2,7 milj. euroa (1,8 %). Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on yhteensä 233,6 milj. euroa. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 8,2 milj. euroa (3,6 %). Kuntalaskutusosuudet on jaettu niin, että vanhaa alijäämää tulee katettua erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan osalta samassa suhteessa kuin sitä on vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa taseeseen kertynyt. Erikoissairaanhoidon osuus alijäämästä on 20,7 % ja muun toiminnan osuus 79,3 %. Alijäämää katetaan erikoissairaanhoidon osalta 1,8 milj. euroa ja muun toiminnan osalta 6,8 milj. euroa.

20 20 (42) Muiden kuin jäsenkuntatuottojen osuus toimintatuotoista 59,4 milj. euroa (13,4 %) jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti: Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuuksien muu kuin vanhojen alijäämien kattamisosuus on määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Vanhojen alijäämien kattamisosuus on jaettu kuntien kesken perussopimuksen mukaisesti peruspääoman suhteessa. Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutusosuudet (vanhojen alijäämien kattamista lukuun ottamatta) on myös määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden nettotoimintamenoista johdettujen (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Lisäksi on huomioitu erikseen kuntien lisäostot. Vanhan alijäämän kattamisosuus on jaettu palvelusopimusjäsenkuntien kesken niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Yhteinen strateginen palvelusopimus ja sen mukaiset maksuosuuksien määrittelyt eivät koske Imatraa. Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan entisen käytännön mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Imatran arvioitu erikoissairaanhoidon osuus talousarviossa 2015 kuvastaa kuitenkin Imatran kolmen vuoden suhteellista osuutta erikoissairaanhoidon käytöstä. Talousarvio perustuu oletukseen, että Imatralle kohdennetaan myös osuus erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisesta peruspääoman suhteessa.

21 21 (42) Kokonaiskulut Toimintakulut ovat yhteensä 424,1 milj. euroa ja ne jakautuvat eri kululajeihin seuraavan kaavion mukaisesti. Alijäämä Vuodelle 2015 on suunniteltu vanhan alijäämä kattamista 8,6 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 17,5 milj. euroa vuoden 2015 lopussa. Alijäämä katetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli vuodelle tai 2015 tulee tulosvaikutteisesti kirjattavaksi potilasvahinkovakuutusvarauksen muutos noin 5,1 milj. euroa, se pienentää katettua alijäämää noin 4 milj. eurolla (Imatran jäsenmaksuosuus noin 1,1, milj. euroa pienentää nettokustannusvaikutusta).

22 22 (42) 3.2 Tuloslaskelma 2015 erikoissairaanhoito ja muu Eksote Erikoissairaanhoito 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,3 % Muut myyntituotot ,5 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,6 % ,0 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,0 % ,4 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,1 % TOIMINTATUOTOT ,2 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % ,0 % Avustukset Muut toimintakulut ,1 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,1 % VUOSIKATE ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 103,1 102,5 Vuosikate/Poistot, % 173,6 238,9 174,5 Erikoissairaanhoidon osuus koko Eksoten toimintakuluista on 38 %. Erikoissairaanhoitoon sisältyy tässä määrittelyssä myös terveyskeskuspäivystys mutta ei ensihoitoa.

23 23 (42) Muu kuin ESH 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,9 % Muut myyntituotot ,6 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,3 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,5 % ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % ,2 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,9 % Palvelujen ostot ,4 % ,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,2 % Avustukset ,0 % ,6 % Muut toimintakulut ,9 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,8 % VUOSIKATE ,1 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,4 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,2 105,3 94,7 Vuosikate/Poistot, % 195,7 227,7-271,0 Muu kuin erikoissairaanhoito sisältää avoterveydenhuollon, mielenterveyspalvelujen avopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut muun kuin erikoissairaanhoidon osalta, vanhusten palvelut ja strategiset tukipalvelut pl. erikoissairaanhoidon osuus. 3.3 Palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperiaatteet Eksoten laskutus perustuu kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksuosuusprosenttiin seuraavasti: Vuoden 2015 maksuosuusprosentti perustuu kuntien laskennallisiin osuuksiin Eksoten vuosien 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksien osalta. Maksuosuutta määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset lisäostot, rakenteelliset muutokset ja palvelujen erilaiset ostot piiriltä em. vuosien aikana siten, että TP2011, TP2012 ja TP2013 ovat eri kuntien välillä vertailukelpoiset. Vanhaa alijäämää katetaan peruspääomien suhteessa (eriteltynä erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan alijäämään). Ensihoidon ja hammashuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen kustannukset jaetaan kaikkien jäsenkuntien kesken asukaslukujen suhteessa

24 24 (42) kuntien välinen maksuosuusprosentti piirin toiminnan ajalta yksittäisen vuoden osalta (alkaen 2010) määräytyy yhteisessä strategisessa palvelusopimuksessa sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Lastensuojelun sijaishuolto * Lastensuojelun sijaishuolto Hoitopäivät * Perhehoito Hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Sosiaalipäivystys Mielenterveyspalvelujen esh Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sijoitettujen lasten suhteessa Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toimeentulotuki (vähennettynä perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Maahanmuuttopalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Avohoito Päihdeklinikka Toteuma/hetut Toteuma/hetut Asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * asumispäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät Hetut/käytetyt palvelut * käynnit Vammaispalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Toiminnalliset palvelut Muut vammaispalvelut Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito)

25 25 (42) Terveys- ja vanhustenpalvelut Avoterveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Gerontologinen sosiaalityö Suun terveydenhuolto Tehostettu kotisairaanhoito Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Hoiva Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, kotihoito Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) * sis. ehkäisevät kotikäynnit * sis. ryhmätoiminta Omaishoidontuki Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Muut vanhustenpalvelut Asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Päivätoiminta Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hoiva- ja palveluasuminen Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Laitoshoidon yhteiset palvelut Pth-vuodeosasto ja vanhainkodit Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät * hoitopäivät Akuuttisairaala Erikoissairaanhoito Kuntoutus Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammapoliklinikan osalta Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Muut vammaispalvelut Kuntoutuskeskuksen osastot 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/hoitopäivät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189 Hallitus 189 09.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 298/02.02.00.00/2016 EKSTPHAL 189 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion.

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Parikkala Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Perhehoidon lisääminen ja omais- ja perhehoidon toiminnan kehittäminen Saaren palvelutalo, Kotirinne (tehostettu palveluasuminen)

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke tähtää nykyistä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot