Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 4 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 16 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 34 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 42

3 3 (42) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu Eksotessa vuoden 2015 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kantokykylaskelman mukaiset kuntien sote-kustannukset ovat Imatra mukaan luettuna kaudella yhteensä euroa. Tästä osuudesta on laskettu Eksoten suhteellinen osuus. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 2,0 %. vuonna Tämä kasvu sisältää 8,6 miljoonan euron varautumisen alijäämien kattamiseen. Vuonna Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 1,6 %. Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat vielä 5,7 % vuonna Todennäköisesti kunnilla ei enää tulevaisuudessa ole taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja näin suurilla osuuksilla. Nämä talouden ehdot merkitsevät sitä, että kehittämistoimia tulee edelleen huomattavasti tehostaa. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat edelleen laitoshoidon purkaminen, kuntoutus ja kuntouttava kotihoito, hyvinvointiasemien kehittäminen, keskussairaalan investoinnin suunnittelun jatkaminen sekä sähköisten palvelujen laajentaminen. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan paremmin lisääntyvään palveluiden kysyntään sekä henkilöstömäärän kasvupaineeseen ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä on selostettu taloussuunnitelmassa jäljempänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on periaatteessa edelleen avoimena. Hallituksen esitys lain sisällöksi annetaan eduskunnalle Tavoitteena on että laki saadaan käsiteltyä eduskunnassa ennen vaaleja ja laki tulee voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alusta lukien.

4 Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma (42) Eksote yhteensä 1000 EUR TP2012 TP2013 E* TA2015 Muutos, % 2015 vs. TS2016 Muutos, % 2016 vs TS2017 Muutos, % 2017 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,8 % ,4 % Muut myyntituotot ,2 % ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,7 % ,3 % Maksutuotot ,0 % ,7 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % ,3 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,5 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 0 0,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % ,8 % ,7 % Palvelujen ostot ,8 % ,0 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % ,0 % ,0 % Avustukset ,0 % ,0 % ,6 % Muut toimintakulut ,4 % ,6 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,3 % ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,8 % ,7 % VUOSIKATE ,2 % ,2 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 182 0,0 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,0 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,8 % ,5 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 99,2 104,4 104,2 104,4 105,2 Vuosikate/Poistot, % -132,8-48,0 230,6 190,5 180,9 169,1 Toimintakulujen kasvu, % 6,0 % 2,3 % 1,0 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 6,4 % 2,6 % 1,6 % 2,0 % 2,8 % 2,5 % 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen ( ) ja valtuuston ( ) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2015 on 382,6 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2015 ovat 374,0 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,6 milj. euroa vuonna 2015 Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummaan ja nettotoimintamenoihin on talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa lisätty uutena toimintana Imatran osuus, 0,2 milj. euroa, hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä. Nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään +2,0 % syyskuun tuloksen pohjalta tehdystä vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +2,8 % ja 2,5 %.

5 Toimintakulujen muutos vuoden ennusteesta vuoteen 2015 on +1,9 %. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +1,3 % ja 1,4 %. Kun myyntituotot jäsenkunnilta budjetoidaan palveluverkkosuunnitelmassa sovitulle tasolle, vuodelle 2015, on kasvua vuoden ennusteesta +1,5 %. Alijäämiä katetaan sama määrä vuonna Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. 5 (42) Palveluverkkosuunnitelmassa oli varauduttu 42,8 milj. euron alijäämien kattamiseen tasaisesti vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2013 tulos toteutui kuitenkin 6,6 milj. euroa suunniteltua parempana, joten katettavaa alijäämää oli vuoden 2013 lopussa 36,5 milj. euroa. Vuosittaista 8,6 milj. euron alkuperäistä alijäämän kattamissuunnitelmaa noudatetaan taloussuunnitelmakaudella Investointien osuus talousarviossa 2015 on 36,3 milj. euroa. Tästä myöhemmin hyväksyttäväksi esitettävää päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuutta on 23,4 milj. euroa. Vuosikate on 17,6 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2015 on 21 milj. euroa. Eksoten henkilöstösuunnitelma lähtee samoista oletuksista kuin toiminnan ja talouden suunnittelu. Uudet toimintatavat edellyttävät vanhoista toimintatavoista luopumista ja uuden opettelua. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminnan muutokset tuovat tuottavuutta ja Eksoten henkilöstömäärä vähenee. Eksotessa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 3960 henkilötyövuotta. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Eksoten henkilöstö vähenee noin 215 henkilötyövuoden verran, mikä tarkoittaa noin 5 % vuoden 2013 htv-määrästä. Jokaiselle tulosalueelle on määritelty oma tulosaluetta ohjaava henkilöstösuunnitelma, jota seurataan vuosittain.

6 6 (42) Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut % YHTEENSÄ % Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut PerSo hallinto % Perhepalvelut % Aikuisten psykosos. palvelut % Vammaispalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto % Avoterveydenhuolto % Hoiva % Akuuttisairaala % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki % Kehittämisen tuki % YHTEENSÄ % Eksoten henkilötyövuosimäärä vähenee vuosien talousarvioiden välillä 51 henkilöllä. Suurin muutos on hoivan tulosalueella, jossa jatketaan palvelurakennemuutosta siirtymällä laitospalveluista kevyempiin palveluihin. Lisäksi hoivasta siirtyy avoterveydenhuollon alueelle 7 muistikoordinaattoria. Akuuttisairaalassa vähennykset kohdistuvat erikoisaloille, vuodeosastoille, poliklinikoille sekä naisten ja lasten osaamiskeskukseen. Perhepalveluissa henkilöstömäärää lisäävät oppilas ja opiskeluhuoltolain muutokset sekä Etelä- Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen ostopalveluiden kotiuttaminen. Vammaispalveluissa aloittaa helmikuun alussa ostopalveluista kotiutettu kehitysvammaisten erityisasumisyksikkö. Kuntoutuksen vastuualue keskittyy vuonna 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen, mikä lisää henkilöstön määrää kuntoutuksessa.

7 7 (42) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vuoden 2015 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 105,2 104,2 Vuosikate/Poistot, % 173,6 195,7 190,5

8 8 (42) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,3 % ,8 % Muut myyntituotot ,9 % ,4 % Myyntituotot yhteensä ,1 % ,5 % Maksutuotot ,1 % ,2 % Tuet ja avustukset ,2 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,9 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % ,3 % Palvelujen ostot ,9 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,4 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut toimintakulut ,5 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,3 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,5 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,3 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,5 100,7 102,5 Vuosikate/Poistot, % 710,0 315, ,6 Perhe- ja sosiaalipalvelujen 2015 talousarviossa on varauduttu merkittävään kulujen kasvuun pääasiassa lakimuutosten aiheuttamien lisävelvoitteiden myötä. Toimintakulujen 6,8 milj. euron kasvusta 3 milj. euroa selittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvulla lakimuutoksen toteutuessa. Kuluja kasvattaa myös opiskeluhuoltolain mukaiset lisävelvoitteet ehkäisevissä perhepalveluissa (0,3 milj. euroa) ja vammaispalvelujen Parikkalan uuden erityisasumisyksikön käynnistyminen (0,4 milj. euroa). Vammaisten henkilökohtaisen avun menoihin on tehty 0,3 milj. euron korotus asiakasmäärän kasvun jatkuessa. Eksoten sisäisinä muutoksina kuntoutuksen vastuualueelta vaikeavammaisten matkakustannukset (2,4 milj. euroa) siirtyvät perhe- ja sosiaalipalveluihin, ja kuntouttavan työtoiminnan ostoihin varattu määräraha (0,5 milj. euroa) palautuu takaisin työvoiman palvelukeskukseen kuntoutuksen vastuualueelle. Palveluverkkouudistuksen edellyttämät tilamuutokset jatkuvat perhe- ja sosiaalipalvelujen kaikilla tulosalueilla. Aikuisten talon toiminta käynnistyy alkuvuodesta Suunnitteilla ovat neuvoloiden ja lasten- ja nuorisopsykiatrian

9 9 (42) sekä lastensuojelun tilamuutokset. Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Vuonna 2015 uudet kehitysvammaisten asumisyksiköt käynnistyvät Lappeenrannassa ja Parikkalassa. Lisäksi Taipalsaaren sairaalassa asuville vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille on suunnitteilla korvaavat tilat Joutsenon vuodeosaston yhteydestä. Osana palveluverkkouudistuksen toimeenpanoa perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuvat hyvinvointiasemien pilotointivaiheen jälkeen hyvinvointiasemaverkoston laajentamiseen sekä työelämäosallisuuden vahvistamiseen yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti nuorten tilanteeseen haetaan parannusta valmisteilla olevassa Etelä-Karjalan ohjaamo-hankkeessa, jossa on tarkoitus kehittää maakunnallinen asiakaslähtöinen toimintatapa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Painopisteet Aikuisten psykososiaaliset palvelut Jonottomuus: Matalan kynnyksen toiminto kaikkialle. Läpimenoaikojen optimointi. Asiakkaiden tarpeiden mukainen organisatorinen ketteryys. Yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen: Hyvinvoinnin uhkien tunnistaminen ja viranomaistoiminnan kehittäminen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kuntoutus. Työllistämistoimien laajentaminen ja monipuolistaminen. Tuottavuuden nousu: Raportointi- ja mittausjärjestelmän uudistaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työllistämisen aktivointitoimien yhteenlaskettujen kustannusten alentaminen. Vastaanottojen tehokkuuden nostaminen. Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan roolien lisääminen palveluvalikon kehittämisessä. Perhepalvelut Osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla: Turvataan matalan kynnyksen palveluun pääsy. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia, strukturoituja hoitomalleja ja interventioita. Vahvistetaan verkostotyötä ja kehitysympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja. Ehkäisevien tukipalvelujen kehittäminen: Ehkäisevien palvelujen, sähköisten palvelujen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tilaratkaisut: Lähipalveluverkon kehittäminen. Omien lastensuojelulaitosten ja osastojen tilatarpeiden toteuttaminen. Vammaispalvelut Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen: Palveluohjauksen kehittäminen hoivan tulosalueen kanssa ja muu poikkihallinnollinen yhteistyö. Itsemääräämisoikeuden toteuttaminen. Yhteistyö THL:n ja Kuntaliiton vammaisverkoston kanssa. Henkilökohtainen budjetointi. Henkilökohtaisen avun kustannuskehityksen analysointi. Vammaisten työllistymiseen tähtäävien toimien tehostaminen: Työhönvalmennuksen lisääminen nykyresurssein. Työllistämisen tukitoimien kehittäminen. Asiakaslähtöinen suunnittelu. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö.

10 10 (42) Integroituminen tavalliseen asumiseen korostuu: Ohjattu asuminen vähenee. Itsenäinen ja tuettu asuminen lisääntyy. Ympärivuorikautisen asumistuotannon määrä pysyy ennallaan. Laitospaikkoja nolla vuonna Arjen tukikeskukset. Itsenäisen asumisen tuki (mm. Pieni piiri - kuvapuhelupalvelu itsenäisen asumisen tukena). Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen.

11 11 (42) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % ,6 % Muut myyntituotot ,1 % ,7 % Myyntituotot yhteensä ,0 % ,5 % Maksutuotot ,9 % ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,8 % ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,3 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,2 % Avustukset ,0 % ,7 % Muut toimintakulut ,7 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0 VUOSIKATE ,4 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,4 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 103,9 103,0 Vuosikate/Poistot, % 203,8 372,9 266,8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen toimintatuotot pienenevät - 0,8 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Tämä johtuu erityisesti erikoissairaanhoidon jäsenkuntatuotoista ja Hoivan maksutuotoista. Toimintakulut kasvavat 0,6 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Kuluerien välillä tapahtuu merkittäviä muutoksia muun muassa Silmäklinikan ulkoistamisesta johtuen. Terveys - ja vanhustenpalveluissa varaudutaan pysymään kuntien antamassa talousraamissa toimimalla tuottavammin. Erikoissairaanhoidon osalta suunnitellaan nykyiseen verrattuna merkittävimmät säästöt naisten ja lasten osastoilla, joissa kuormitus on muita alhaisempi. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toivotaan etenevän suunnitellusti, sillä sen myötä tehostamispotentiaali erikoissairaanhoidon muillakin osastoilla kasvaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja Lappeenrannan alueen perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistämisellä tullaan saavuttamaan toiminnallisia etuja ja ennen kaikkea potilaiden sujuvampaa hoitoa.

12 12 (42) Hoivan osalta vähennetään aiemmin hyväksytyn vanhusten palvelurakenneuudistuksen mukaisesti 57 laitospaikkaa vuoden kuluessa aiempaan tapaan tarvittaessa ylipaikkoja hyödyntämällä. Kuntakohtaisessa vertailussa ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75-vuotiaiden osuus on Eksoten alueella suurin Savitaipaleella ja Lappeenrannassa, erityisesti Joutsenossa. Tämän takia suurimmat paikkavähennykset kohdistuvat Savitaipaleen terveysaseman vuodeosastolle. Joutsenon terveysaseman vuodeosasto suunnitellaan suljettavaksi mennessä. Asumispalveluissa pyritään lisäämään painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta kohti kevyempiä palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Ikäihmisten omaishoitoon, kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan. Tehostettuun kotihoitoon ja kuntoutukseen tulee lisää henkilöstöä, ja asiakkaan luona tehtävää työaikaa saadaan lisättyä myös kotihoidon toiminnanohjauksen laajentuessa koko Eksoten alueelle kesään 2015 mennessä. Omaishoidon kehitetään, mm. mahdollisuutta henkilökohtaisen budjetoinnin tapaiseen vapaapäiväoikeuden käyttöön, samalla kun omaishoitajille annetaan uusia etuuksia ja heidän lukumääräänsä pyritään kasvattamaan. Avoterveydenhuollossa erityisenä kehittämiskohteena on parempi saavutettavuus puhelimella ja sähköisesti sekä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen nopeampi hoitoon pääsy. Omien yleislääketieteen erikoislääkärien sitouttamiseen ja rekrytointiin panostetaan, sillä perusterveydenhuollon rooli palvelutuotannossa on tärkeä ja korostuu väestön ikääntyessä. Asiantuntijahoitajien työpanosta pyritään ohjaamaan yhä tarkoituksenmukaisemmin ja integroimaan erikoissairaanhoidon hoitajien työhön. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiireellisen suun terveydenhuollon palveluita tulee olla jatkossa väestön saatavilla ympärivuorokautisesti. Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (652/2013) astuu voimaan Hammashoidon päivystys laajenee asetuksen mukaan kattamaan kaikki päivät klo Käytännön järjestelytyö on suunniteltu niin, että ilta- ja viikonloppupäivystys voisi alkaa Arkipäivisin klo 8 15 välillä hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativia suun terveydenhuollon asiakkaita keskitetyssä päivystyspisteessä sekä kuntien terveysasemilla. Arki-iltaisin klo väillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8 21 välillä suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon palveluita on saatavilla keskitetystä päivystyspisteestä Etelä-Karjalan keskussairaalan suupoliklinikan tilojen yhteydessä. Terveys- ja vanhustenpalvelut Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Saatavuuden parantaminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen Hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen käynnistyminen

13 13 (42) Hoivapalvelut Omaishoitolain muutoksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja omaishoidon aseman vahvistaminen yhtenä hoitomuotona Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja resurssipoolin käyttöönotto sekä käytön vakiinnuttaminen Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoitotoimintamallin kehittäminen. Akuuttisairaala Päivystys- ja vuodeosastohanke ja peruskorjaukset (sairaalan modernisointi): Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on olennainen osa Eksoten palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvää päivystyksen keskittämistä, palveluiden saatavuuden parantamista sekä tuottavuuden lisäämistä. Alkuvuodesta valmistuneen keskussairaalan sisäilmaselvityksen mukaan sairaalan A-torni sekä B- ja C-siipi ovat lähivuosina välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa. Integraation syventäminen: Kotiin annettavien palvelujen ja kotiutustoiminnan kehittäminen yhdessä TeHoSan ja kuntoutusyksikön ja toisaalta päivystyksen sekä ensihoidon ja akuuttivuodeosastojen välillä. Avovastaanottojen kehittäminen (päiväsairaalatoiminta, poliklinikat). ERVA-yhteistyön kehittäminen: Osaavan henkilöstön rekrytoinnin varmistaminen mm. peruskoulutuksen hajauttamisen, erikoistumiskoulutuksen järjestelyillä ja yhteisviroilla. Yhteistyön kehittäminen mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. Hoitoon pääsyn turvaaminen: Omavalvonnan ja raportoinnin kehittäminen.

14 14 (42) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,0 % Muut myyntituotot ,2 % 96 8,8 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,9 % Maksutuotot ,7 % 943 1,7 % Tuet ja avustukset ,5 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % 2-100,0 % TOIMINTATUOTOT ,9 % ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,4 % Palvelujen ostot ,2 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,5 % ,1 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut ,2 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,5 % ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,8 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,7 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,1 101,6 102,4 Vuosikate/Poistot, % 550,2 574,0 799,2 Kuntoutuksen vastuualue keskittyy 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen. Tällä turvataan laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista enemmän kotona asumisen suuntaan. Tämä näkyy kasvavina henkilöstökuluina vuoteen verrattuna. Kotikuntoutuksen moniammatillinen tehoyksikkö yhdessä tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitajien kanssa tukevat kotiutumista ja kotona selviytymistä koko maakunnan alueella Eksoten strategian mukaisesti. Kuntoutus käynnisti marraskuussa yhdessä Kelan, Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa lonkkamurtuma- ja HRO- (hauraus-raihnausoireyhtymä) potilaiden tehostetun kotikuntoutustutkimushankkeen, johon Kela on myöntänyt 1,56 milj. euron rahoituksen. Hanke toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Eksote tarjoaa mahdollisuutta hakeutua Kelan kuntoutuskursseille (omaishoitajille yksilökurssi, omaishoitajille ja -hoidettavalle parikurssi). Kelan kurssitarjonta omaishoitajille ja hoidettaville on runsasta. Kuntoutuksen kotikuntoutustiimin fysioterapeutit kartoittavat kotikäynnein omaishoitajien ja - hoidettavien toimintakykyä ja kuntoutustarvetta, ja kuntoutuksen vastuualueen lääkäri tekee tarvittavat todistukset Kelalle kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

15 15 (42) Omaishoitajille järjestetään omana toimintana ryhmämuotoista toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa kuntoutusta koko Eksoten alueella. Omaishoidettavien vuorohoidon aikana toteutetaan myös fysioterapeuttien toimesta omaishoidettavien kuntoutusinterventio. Lisäksi fysioterapeutit kartoittavat kotikäyntien yhteydessä asunnon muutostöiden ja apuvälineiden tarpeen, sekä motivoivat terveyden edistämiseen ja antavat tukea omaishoidettavan kuntoutumiseen. Kuntoutus Painopisteet Fysiatrian poliklinikka Hoidon pääsyn turvaaminen Terapiapalvelut Kotikuntoutuksen ja ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen ja fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinpotilaille suunnattujen suoravastaanottojen toteuttaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Kuntoutuskeskus (Armilan kuntoutussairaala) Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Hoidon ja kuntoutuksen jatkuva parantaminen ja valmentavan johtamisen kehittäminen Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus - Työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen ja työllistymiseen tähtäävien prosessien tehostaminen. Toiminnan painopiste yli 300 päivää työttömyysetuutta saaneiden pitkäaikaistyöttömien palvelussa (tavoite kohti työelämää tai uuden ammatin opiskelua) Toiminnan aloitus uuden lainsäädännön mukaisesti (laki monialaisesta yhteispalvelusta, astuu voimaan ) Kuntoutuspoliklinikka Kuntoutustutkimusprosessin sujuvuuden ja laadun parantaminen Kuntoutustutkimuksen läpimenoajan lyhentäminen Apuväline- ja toimintakykykeskus Apuvälineprosessin asiakaslähtöisyyden ja kodinmuutostyöprosessin parantaminen

16 16 (42) 2.4 Strategisten tukipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Strategiset tukipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,5 % Muut myyntituotot ,7 % 25 65,1 % Myyntituotot yhteensä ,5 % ,4 % Maksutuotot ,3 % ,9 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 % ,1 % Palvelujen ostot ,6 % ,5 % * josta sisäisiä eriä ,7 % ,2 % * josta palvelujen ostoja ,8 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,5 % Avustukset ,5 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,1 % ,1 % * josta muita toimintakuluja ,1 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,0 % VUOSIKATE ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,8 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,3 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 177,1 159,9 156,3 Vuosikate/Poistot, % 140,5 130,9 102,9 Strategisten tukipalveluiden muihin toimintatuottoihin on kirjattu Valto Käkelän katu 14 A-C talojen myynnistä saatava tuotto 2 milj. euroa. Tuet ja avustukset laskevat päättyvien kehittämishankkeiden johdosta. Toimintakulut kasvavat 5,3% vuoden ennusteeseen verrattuna. Palvelujen ostoissa atk-palvelujen ostot kasvavat ja energiakustannusten nousu vaikuttaa aineissa ja tarvikkeissa. Muissa toimintakuluissa on varauduttu asiakasmaksujen luottotappioiden kasvuun. Johtamisen tuessa keskeisin ja tärkein tavoite on vuonna 2015 tukea Eksoten strategian ja arvojen jalkauttamista. Strategiasta johdetut tavoitteet määritellään toimintayksikkötasosta lähtien yhdenmukaisesti johtoryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Eri organisaatiotasoille määritellyt tavoitteet ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina tammikuussa 2015.

17 17 (42) Arvojen jalkauttamisprosessi alkaa tammikuussa Arvot viedään osaksi arkea työkirjan ja yksikkökohtaisten arvotaulujen muodossa. Arvotaulut ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina maaliskuussa Keskeisin toiminnallinen muutos liittyy hankintoihin sekä kuljetus- ja varastopalveluihin. Eksoten kuljetukset siirtyvät Etelä-Karjalan hankintapalveluilta, joka on toiminut Eksoten hankintayksikkönä, Eksoten hoidettavaksi Varastotoiminta ja henkilöstö siirtyvät Eksoten palvelukseen Tavoitteena on koordinoida hankintoja keskitetysti ja hyödyntää KL Kuntahankintaa, HUS Logistiikkaa ja muita kumppaneita tehokkaasti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnoissa. Tavoitteena on saavuttaa kuljetus- ja varastopalveluissa vuonna 2015 merkittäviä säästöjä vuoteen verrattuna. Varahenkilöstön toimintaa ja pelisääntöjä kehitetään vuoden 2015 aikana. Kehittämisteemoja ovat: Varahenkilöstön saatavuuden parantaminen äkillisissä ja lyhytaikaisissa tarpeissa Varahenkilöstön osaamisen lisääminen ja liikkuvuuden laajentaminen kuntiin ja erikoisaloille Kuntarekry ohjelman käytön ja käyttökoulutuksen lisääminen Varahenkilöstöä laajentamista valmistellaan niin, että sieltä pystytään antamaan varahenkilöitä myös pitkiin sijaisuuksiin alkaen. Laajentaminen ei lisää kustannuksia, koska pitkissä sijaisuuksissa kiinni olevat resurssit (työntekijät, palkkarahat) siirretään toimintayksiköistä keskitetysti Varahenkilöstöön. Varahenkilöstön toiminnan kehittämisellä on sen sijaan tuottavuusvaikutuksia, kun henkilöstön yhteiskäyttö tehostuu ja määräaikaisia sijaisia tarvitaan vähemmän, henkilöstön osaaminen paranee ja esimiesten nykyisin sijaishankintaan käyttämä aika vapautuu muuhun esimiestyöhön. Kehittämisen tuessa viiden vuodesta 2013 lähtien käynnissä olleen hankkeen työ jatkuu edelleen vuonna Suunnitteilla on lisäksi noin 10 uuden strategiaa ja palveluverkkomuutosta eri tavoin tukevan hankkeen käynnistäminen. Vuonna 2015 hankkeissa panostetaan erityisesti seuraaviin kriittisiin tekijöihin: palveluohjaus, yhteydensaanti palvelujärjestelmään sähköiset ja liikkuvat palvelut uusi avohoidon malli, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen malli ja raportoinnin kehittäminen kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisen Yhteyskeskus -kokonaisuuden eteenpäin viemistä jatketaan vuonna 2015 ja eri osa-alueiden kehittämiseen haetaan rahoitusta. Omaishoidon kehittäminen on yksi keskeinen painopiste. Omaishoitajille toteutetaan ryhmämuotoista kuntoutusta. Omaishoitajia kannustetaan ja tuetaan osallistumaan Kelan kuntoutuskursseille. Lisäksi käynnistetään omaishoidon palvelubudjettikokeilu vapaaehtoiselle omaishoitoperheiden ryhmälle. Omaishoitajien hyvinvointikartoituksia jatketaan. Tehdään kysely omaishoidon vetovoimasta, mitkä kannusteet olisivat tärkeimmät, päätettäessä omaishoitajaksi ryhtymisessä. Tämän pohjalta kehitetään omaishoitoon uusia malleja.

18 18 (42) Tietohallinnossa varustaudutaan Sote-alueella tietohallinnon muutoksiin. Kaikessa kehittämistyössä pyritään ottamaan huomioon, että tehtävä työ tukee ja mahdollistaa tulevan muutokset sote-rakenteisiin. Tuloksekkaassa kehittämistyössä yhteistyö ja moniammatillisuus ovat merkittävässä asemassa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Eksoten sisällä sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Monet Eksotessa toteutettavista hankkeista ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden kautta Eksote voi olla mukana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä saada ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Eksoten perustehtävänä on tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään. Se on kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Eksoten päättämät HTE toiminnan teemat Terveyserojen kaventaminen Kansalaisen osallistaminen terveyden edistämiseen Varhainen puuttuminen Terveelliset elämäntavat Toimintakyvyn edistäminen Näiden alle nostetaan toimenpiteiden kohteeksi vuonna 2015 erityisesti: Liikkuminen, päihteet ja yksinäisyys Strategiset tukipalvelut Painopisteet Johtamisen tuki Strategian ja arvojen jalkauttaminen Hankintojen sekä kuljetus- ja varastopalvelujen tehostaminen Varahenkilöstön kehittäminen Kehittämisen tuki Kansalaisten sähköisten palveluiden jatkokehittäminen ja toiminnallisten yksiköiden tukeminen palveluiden jalkauttamisessa Yhteyskeskuksen perustaminen, toimintamallien käynnistäminen toiminnan käynnistäminen asteittain Uuden avohoidon mallin, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki Asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen mallin suunnittelu Kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen

19 19 (42) 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosa Eksote yhteensä 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,5 % Muut myyntituotot ,2 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,0 % Maksutuotot ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % ,4 % Palvelujen ostot ,8 % ,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % ,8 % Avustukset ,0 % ,9 % Muut toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,0 % VUOSIKATE ,2 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,4 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 104,2 104,4 99,2 Vuosikate/Poistot, % 190,5 230,6-48,0 Toimintatuotot Eksoten toimintatuotot ovat 442,0 milj. euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat yhteensä 382,6 milj. euroa. Nämä muodostavat 86,6 % toimintatuotoista. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 5,5 milj. euroa (1,5 %). Tästä 0,2 milj. euroa on Imatran hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen osuus uutena toimintana. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 149,0 milj. euroa. Laskua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 2,7 milj. euroa (1,8 %). Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on yhteensä 233,6 milj. euroa. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 8,2 milj. euroa (3,6 %). Kuntalaskutusosuudet on jaettu niin, että vanhaa alijäämää tulee katettua erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan osalta samassa suhteessa kuin sitä on vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa taseeseen kertynyt. Erikoissairaanhoidon osuus alijäämästä on 20,7 % ja muun toiminnan osuus 79,3 %. Alijäämää katetaan erikoissairaanhoidon osalta 1,8 milj. euroa ja muun toiminnan osalta 6,8 milj. euroa.

20 20 (42) Muiden kuin jäsenkuntatuottojen osuus toimintatuotoista 59,4 milj. euroa (13,4 %) jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti: Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuuksien muu kuin vanhojen alijäämien kattamisosuus on määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Vanhojen alijäämien kattamisosuus on jaettu kuntien kesken perussopimuksen mukaisesti peruspääoman suhteessa. Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutusosuudet (vanhojen alijäämien kattamista lukuun ottamatta) on myös määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden nettotoimintamenoista johdettujen (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Lisäksi on huomioitu erikseen kuntien lisäostot. Vanhan alijäämän kattamisosuus on jaettu palvelusopimusjäsenkuntien kesken niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Yhteinen strateginen palvelusopimus ja sen mukaiset maksuosuuksien määrittelyt eivät koske Imatraa. Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan entisen käytännön mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Imatran arvioitu erikoissairaanhoidon osuus talousarviossa 2015 kuvastaa kuitenkin Imatran kolmen vuoden suhteellista osuutta erikoissairaanhoidon käytöstä. Talousarvio perustuu oletukseen, että Imatralle kohdennetaan myös osuus erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisesta peruspääoman suhteessa.

21 21 (42) Kokonaiskulut Toimintakulut ovat yhteensä 424,1 milj. euroa ja ne jakautuvat eri kululajeihin seuraavan kaavion mukaisesti. Alijäämä Vuodelle 2015 on suunniteltu vanhan alijäämä kattamista 8,6 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 17,5 milj. euroa vuoden 2015 lopussa. Alijäämä katetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli vuodelle tai 2015 tulee tulosvaikutteisesti kirjattavaksi potilasvahinkovakuutusvarauksen muutos noin 5,1 milj. euroa, se pienentää katettua alijäämää noin 4 milj. eurolla (Imatran jäsenmaksuosuus noin 1,1, milj. euroa pienentää nettokustannusvaikutusta).

22 22 (42) 3.2 Tuloslaskelma 2015 erikoissairaanhoito ja muu Eksote Erikoissairaanhoito 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,3 % Muut myyntituotot ,5 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,6 % ,0 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,0 % ,4 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,1 % TOIMINTATUOTOT ,2 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % ,0 % Avustukset Muut toimintakulut ,1 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,1 % VUOSIKATE ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 103,1 102,5 Vuosikate/Poistot, % 173,6 238,9 174,5 Erikoissairaanhoidon osuus koko Eksoten toimintakuluista on 38 %. Erikoissairaanhoitoon sisältyy tässä määrittelyssä myös terveyskeskuspäivystys mutta ei ensihoitoa.

23 23 (42) Muu kuin ESH 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,9 % Muut myyntituotot ,6 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,3 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,5 % ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % ,2 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,9 % Palvelujen ostot ,4 % ,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,2 % Avustukset ,0 % ,6 % Muut toimintakulut ,9 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,8 % VUOSIKATE ,1 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,4 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,2 105,3 94,7 Vuosikate/Poistot, % 195,7 227,7-271,0 Muu kuin erikoissairaanhoito sisältää avoterveydenhuollon, mielenterveyspalvelujen avopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut muun kuin erikoissairaanhoidon osalta, vanhusten palvelut ja strategiset tukipalvelut pl. erikoissairaanhoidon osuus. 3.3 Palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperiaatteet Eksoten laskutus perustuu kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksuosuusprosenttiin seuraavasti: Vuoden 2015 maksuosuusprosentti perustuu kuntien laskennallisiin osuuksiin Eksoten vuosien 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksien osalta. Maksuosuutta määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset lisäostot, rakenteelliset muutokset ja palvelujen erilaiset ostot piiriltä em. vuosien aikana siten, että TP2011, TP2012 ja TP2013 ovat eri kuntien välillä vertailukelpoiset. Vanhaa alijäämää katetaan peruspääomien suhteessa (eriteltynä erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan alijäämään). Ensihoidon ja hammashuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen kustannukset jaetaan kaikkien jäsenkuntien kesken asukaslukujen suhteessa

24 24 (42) kuntien välinen maksuosuusprosentti piirin toiminnan ajalta yksittäisen vuoden osalta (alkaen 2010) määräytyy yhteisessä strategisessa palvelusopimuksessa sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Lastensuojelun sijaishuolto * Lastensuojelun sijaishuolto Hoitopäivät * Perhehoito Hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Sosiaalipäivystys Mielenterveyspalvelujen esh Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sijoitettujen lasten suhteessa Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toimeentulotuki (vähennettynä perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Maahanmuuttopalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Avohoito Päihdeklinikka Toteuma/hetut Toteuma/hetut Asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * asumispäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät Hetut/käytetyt palvelut * käynnit Vammaispalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Toiminnalliset palvelut Muut vammaispalvelut Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito)

25 25 (42) Terveys- ja vanhustenpalvelut Avoterveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Gerontologinen sosiaalityö Suun terveydenhuolto Tehostettu kotisairaanhoito Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Hoiva Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, kotihoito Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) * sis. ehkäisevät kotikäynnit * sis. ryhmätoiminta Omaishoidontuki Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Muut vanhustenpalvelut Asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Päivätoiminta Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hoiva- ja palveluasuminen Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Laitoshoidon yhteiset palvelut Pth-vuodeosasto ja vanhainkodit Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät * hoitopäivät Akuuttisairaala Erikoissairaanhoito Kuntoutus Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammapoliklinikan osalta Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Muut vammaispalvelut Kuntoutuskeskuksen osastot 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/hoitopäivät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2 (55) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2013-2016

PALVELUSOPIMUS 2013-2016 PALVELUSOPIMUS 2013-2016 2 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 3 3. EKSOTEN TALOUS JA KUNNAN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 4 4. PALVELUJEN TUOTTAMINEN... 7 4.1 Palvelujen

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012. 31.05.2010 Kouvolan kaupunki Tarkennettu suunnitelma

Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012. 31.05.2010 Kouvolan kaupunki Tarkennettu suunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012 31.05.2010

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 sivu KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 2 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali-

Lisätiedot