TAIDEKASVATUKSEN OSASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEKASVATUKSEN OSASTO"

Transkriptio

1 TAIDEKASVATUKSEN OSASTO

2 TAIDEKASVATUKSEN OSASTO Fakulteten för konstfostran School of Art Education Hämeentie 135 C, 6. ja 7. kerros, Helsinki Puh. (vaihde) (09) 75631, fax (09) tai (09) Sähköpostiosoitteet: Osastonjohtaja Juha Varto, kuvataiteiden tutkimuksen ja opetuksen professori, h. 6030, p varalla: Inkeri Sava, taidepedagokiikan professori, h b, puh Toimisto Eeva-Liisa Ekenberg, osastosihteeri sihteeri. h. 6029, puh Annika Fredriksson, amanuenssi, h. 7007a p , fax vastaanotto: ti-to Minna Kattelus, opintosihteeri h. 6025, , vastaanotto sop.muk. Kirsti Niemensivu, osastosihteeri (talous) h. 6026, puh Kari Niiranen, harjoitusmestari, h. 6004, , lainaustoimisto avoinna 9-10 (palautukset) ja (lainaus) Sirpa Salo, osastosihteeri, h p , Erja Vuorinen, Atk-tukihenkilö, h. 6034, p , Opetushenkilökunta Helena Sederholm, kuvataidekasvatuksen professori, h. 7009, puh Stefan Sonvilla-Weiss, professori, epedagogy Design koulutuksen johtaja, h puh Tarja Kankkunen, lehtori, h. 7003, p Tapani Lundgren, lehtori, h. 6007, puh Jukka Orava, assistentti, h. 6007, puh Pirkko Pohjakallio, lehtori, h. 6027, puh Martina Paatela-Nieminen, yliassistentti h. 7008, puh Martti Raevaara, koulutusjohtaja, koulutuksen johtaja, h. 6005, puh Esa Salmio, päätoiminen tuntiopettaja, h. 6013, puh Tarja Trygg, lehtori, h. 6013, puh Riitta Vira, lehtori, h. 7006, puh Elsa Ytti, lehtori, h. 7004, puh Tavoitteet Taidekasvatuksen osaston kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa koulutetaan kuvataideopettajia. Osaston tehtävänä on alan tutkimustoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Jatkotutkintona voi suorittaa taiteen tohtorin tutkinnon. Taidekasvatuksen osaston tavoitteena on opettajankoulutuksen ohella kehittää kuvataideopetusta metodisesti ja sisällöllisesti, ja edistää kuvataideopetuksen asemaa kaikilla koulutustasoilla. Taidekasvatusta kehitetään tuottamalla alan tutkimusta. Kuvataideopetuksen koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle: - valmius kuvalliseen, suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun - tarpeelliset tiedot kasvatustieteen, taidekasvatuksen ja erityisesti kuvataideopetuksen teoriasta ja käytännöstä - tarpeelliset tiedot visuaalisen kulttuurin eri osa-alueista ja niiden kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tavoitteena on, että opiskelija yllä mainittujen tietojen ja taitojen perusteella kykenee: - toimimaan kuvataiteen aineenhallintaa ja opetustaitoa vaativissa tehtävissä - toimimaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa alueensa kysymysten ratkaisemiseksi - seuraamaan alansa kotimaista ja ulkomaista kehitystä - tiedostamaan tehtäväalueeseen liittyvän ammatillisen ja moraalisen vastuun - itsenäisesti hankkimaan ja soveltamaan tietoa - tekemään tutkimustyötä ja harjoittamaan jatko-opintoja. Koulutusohjelman ydinosaamisalueet ja ammatillinen tehtäväalue Kuvataiteen koulutusohjelmassa koulutetaan kuvataideopettajia. Sen ammatillisen tehtäväalueena ovat peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten, opettajakoulutuslaitosten, lasten ja nuorten kuvataidekoulujen sekä vapaan sivistystyön piiriin kuuluvat kuvataiteen opetustehtävät. Työtehtävät liittyvät monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin. Taidekasvattajia tarvitaan myös kouluyhteisön ulkopuolella. Koulutus kehittää pedagogisia taitoja, kasvatuksen ja taiteen teorian sekä visuaalisen ilmaisun monipuolista hallintaa. Tutkinnon antama kelpoisuus Kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa suoritettava taiteen maisterin tutkinto on aineenopettajan tutkinto, joka rakentuu yhdelle opetettavalle aineelle. Taiteen maisterin tutkinto antaa ilman lisäsuorituksia kelpoisuuden kuvataiteen opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Peruskoulun ja lukion opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/98) ja siihen johtavasta koulutuksesta on taideteollisen alan tutkintoasetuksen lisäksi säädetty mm. opettajankoulutuslaissa ja -asetuksessa, sekä asetuksessa kasvatustieteen tutkinnosta ja opettajakoulutuksesta. Erillisopintoina suoritetut kuvataiteen opetettavan aineen (40 ov) liitettynä ylempään korkeakoulututkintoon ja opettajana pedagogisiin opintoihin (väh. 35 ov) antavat kelpoisuuden opettaa kuvataidetta peruskoulussa. Koulutusohjelma ja erilaiset koulutusväylät Kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa taiteen maisterin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintoviikkoa ja opiskeluaika 5 vuotta. Opinnot on jäsentämisen vuoksi jaettu kandidaatin- ja maisterintutkintoon (120 ov/3 vuotta + 60 opintoviikkoa/2 vuotta) mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden hahmottaa tutkintonsa paremmin sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Opiskelija voi kolmen vuoden opiskelun jälkeen suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon, mutta taiteen kandidaatin tutkinto ei anna opettajakelpoisuutta (kts kohta Tutkinnon antama kelpoisuus). Taiteen kandidaatin tutkinnon muodostuvat kolmen ensimmäisen vuoden opintojaksoista. Kypsyyskoe ja toisen kotimaisen kielen suoritetaan taiteen maisterin tutkintoon liittyen. Kandidaatin tutkintoon sisältyy opinnäytteenä portfoliomuotoinen tutkielma. Taiteen maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään erilaisille kohderyhmille perus-, muunto- ja täydennyskoulutuksena sekä erillisinä kuvataiteen opetettavan aineen opintoina. Erilaisilla koulutusväylillä pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat mm. aikuiskoulutuksen tarpeet ja opettajan kelpoisuussäädökset. Koulutukseen otetaan vuosittain yhteensä n. 40 uutta opiskelijaa. Perus-, muunto- ja täydennyskoulutus johtavat taiteen maisterin tutkintoon. Muuntokoulutus perustuu opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen ja taiteen maisterin tutkinnon voi suorittaa 2 3 vuodessa. Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen suoritetaan 40 opintoviikon laajuisena, ns. sivuaineena. Erillisopintoihin otetaan toistaiseksi opiskelijoita vain opettajankoulutusyksiköiden välisen opiskelijavaihdon kautta. Täydennyskoulutus on tarkoitettu kuvataideopettajakelpoisuuden omaaville, jotka haluavat täydentää vapaamuotoista tutkintoaan tai muuten hankittua kelpoisuutta taiteen maisterin tutkinnoksi. Lukuvuosina toteutetaan etä- ja monimuoto-opetukseen perustuva koulutus, joka on suunnattu erityisesti hajaasutusalueilla työskenteleville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. on n. 60 opiskelijaa. Uusi alkaa Lukuvuosina osastolla ja aloitetaan kansainvälinen maisterikoulutusohjelma: MA in epedagogy Design. Osaston vieraileva professori Stefan Sonvilla-Weissin vastuualueena on MA in epedagogy Deisgn -koulutusohjelman suunnittelu ja toteutus yhteistyöpartnereina mm. Birminghamin ja Hampurin taidekorkeakoulut. Koulutusohjelma on englanninkielinen ja tarjoaa visuaalisen pedagogiikan erikoistumismahdollisuuden. Opintojen järjestäminen Taideteollinen korkeakoulu järjestää kokonaisuudessaan tutkintoon kuuluvat kuvataiteen aineenhallintaan liittyvät (136 ov). Sen sijaan opettajankelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset (35 ov) järjestetään yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja jonkin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Osa näistä opinnoista järjestetään taidekorkeakoulujen (TeaK, SibA, TaiK) yhteistyönä. Kieli (9 ov) korkeakoulu järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Opetus toteutetaan vuoden opetussuunnitelman (tutkintovaatimukset

3 opetusohjelma) mukaan. Lukuvuonna 2001 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat noudattavat tässä esitettyjä tutkintovaatimuksia. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2001, voivat soveltavin osin noudattaa opetussuunnitelmaa, joka oli voimassa opintoja aloitettaessa; opintojen vastaavuus on tällöin neuvoteltava opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Opintosihteeri neuvoo tarkemmin opintojen suunnittelussa. Opintojaksojen suoritusvuodet tulee tarkistaa kunakin lukuvuonna voimassa olevasta opetusohjelmasta. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä jokaisena lukuvuonna. Tarkemmat tiedot kunakin lukuvuonna tarjottavasta opetuksesta ilmenee opetusohjelmassa, joka ilmestyy kesäheinäkuun aikana. Taiteen kandidaatin tutkinto (Tak) 120 OV Koulutusohjelman opintojen rakenne: Ydinosaamisalueet A. Kieli B. Kuvataideopetuksen B.1. Kuvataiteen opetusalan B.2. Opettajan pedagogiset Opintokokonaisuudet Perus A.1. Äidinkieli A.2. Toinen kotimainen kieli A.3. Vieras kieli Aine Opiskelusta ja opintojen ohjauksesta Työnohjaajat, opintosihteeri sekä amanuenssi vastaavat ensisijaisesti opintojen ohjauksesta. Opiskelijapalautekäytännöt Opiskelijoilta kerätään jokaisen kurssin jälkeen kirjallinen kurssipalaute. Kurssin vetäjät tekevät palautteista arvionsa, jotka käsitellään opettajakokouksessa. Palautteet ovat kaikkien luettavissa osaston kirjastossa säilytettävässä mapissa. Verkkoarvioinnin käyttöönottoa kokeillaan tulevan kauden aikana. B.1.1. Kuvataiteen peruskurssit ja visuaalinen ajattelu B.1.2. Taide ja yhteiskunta B.1.3. Valinnaiset ja vaihtoehtoiset tai B.1.4. Sivuaine järjestetään yhteisesti HY/OKL:N kanssa Opintoviikot yhteensä ov 8 ov ov 87 ov ov 120 ov PERUSOPINNOT Kieli 8 ov Äidinkieli, 2 ov Toinen kotimainen kieli, 2 ov Vieras kieli 4 ov AINEOPINNOT Kuvataideopetuksen 112 ov A. Kuvataiteen opetusalan, 87ov Kaikille yhteiset: A.1. Kuvataiteen peruskurssit ja visuaalinen ajattelu, 38 ov Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallisen ilmaisun perustaitoja ja tietoja. Perusteiden hallinta tukee opiskelijaa oman ilmaisun kehittämisessä. Kuvataiteen opinnoissa painottuu havaintoon perustuva työskentely ja perehtyminen kuvallisen prosessin olemukseen, hallintaan sekä kuvan rakenteeseen. Kuvallisen ilmaisun perustaidot ja tiedot muodostavat pohjan koulutusohjelman muille opinnoille. A.2. Taide ja yhteiskunta ov Tavoitteena on tutustua taidekasvatuksen näkökulmasta eri tiedonaloilla harjoitettuun visuaalisen kulttuurin tutkimukseen, historiaan sekä visuaalisen kulttuurin käsitteistöön ja tulkintaan. Kokonaisuus muodostuu taidehistorian, kuvakulttuurin ja kuvien tulkitsemiseen liittyvistä kuvakulttuurin opinnoista. Olennainen osa on kulttuuri- ja mediakritiikki. Valinnaiset ja vaihtoehtoiset, ov: A.3. Kuvataiteen opetusalan valinnaiset ja vaihtoehtoiset Tavoitteena on laventaa käsitystä kuvataiteesta ja sen teoreettisesta merkityksestä. Vaihtoehtoiset: Opiskelija valitsee kahdesta kokonaisuudesta, kummastakin 8 ov, eli yhteensä 16 ov (valittavina kokonaisuudet (1) kuvataide, (2) graafinen viestintä ja media sekä (3) tuote ja ympäristö). Valinnaiset: 19 ov on vapaasti valittavia. Nämä voivat olla joko pelkästään kuvataideopintoja tai myös teoreettisia opintoja, esim. modernin taideteollisuuden historiaa, nykytaidetta ja estetiikkaa. Tai: A.4. Sivuaine, 35 ov (1) Opettajakelpoisuuteen johtavat peruskoulun tai lukion opetettavan aineen, esim. tekstiilityö, tekninen työ, musiikki, äidinkieli. Vaihtoehtoisesti (2) kuvataiteen ja taideteollisen alan ammatilliset, jotka tukevat aineenhallintaa alan erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä. Vaihtoehtoisesti (3) luokanopettajakoulutuksen monididaktiset opetetta-vien aineiden, jotka antavat luokanopettajan kelpoisuuden. (4) Muu erikseen sovittava sivuainekokonaisuus B. Opettajan pedagogiset 25 ov Opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin Yliopiston opettajankoulu-tus--laitoksen kanssa. Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu osa aineenopettajalta vaadittavista opinnoista ja loput tulevat maisterin tutkinnossa. Tavoitteena on jäsentää kasvatustieteen ja taidekasvatuksen käsitteistöllä yksilön kasvua ja kehitystä, oppimista ja opettajan roolia oppimisessa sekä erilaisten oppimisympäristöjen merkitystä, sekä saattaa yhteen kasvatustieteellinen tieto oppimisesta (miten ihminen oppii ja millä metodeilla), taideteoreettinen tieto (mitä opetetaan kun opetetaan taidetta) sekä auttaa opiskelijaa soveltamaan nämä tiedot toimiviksi oppimis-, opettajuus- ja opetuskäytänteiksi. Tämän lisäksi tavoitteena on perehtyä didaktiseen tutkimukseen kasvatustieteen osana, oppia sekä kasvatustieteen että taidekas-vatuksen peruskäsitteistöä ja saada käsitys kuvataideopetuksen asemasta yleissivistävässä koulussa. Opiskelija oppii portfolion kokoamiskäytännöt ja sen käytön periaatteet taiteen kandidaatin tutkinnon tutkielma-aineistona

4 Taiteen maisterin tutkinto (Tam) 60 ov Ydinosaamisalueet A. Kieli B. Kuvataideopetuksen B.1. Kuvataiteen opetusalan B.2. Opettajan pedagogiset Maisterin tutkinnon ovat syventäviä opintoja, lukuun ottamatta Puheilmaisun opintoja. Opinnot muodostuvat kieliopinnoista (1 ov), kaikille yhteisistä kuvataiteen opetusalan syventävistä opinnoista (32 ov), vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista = syventymisalue (17 ov) ja opettajan pedagogisista opinnoista (10 ov). Perus Kieli, 1 ov Puheilmaisu, 1 ov SYVENTÄVÄT OPINNOT KUVATAIDEOPETUKSEN OPINNOT 59 OV A. Kuvataiteen opetusalan syventävät, 49 ov Kaikille yhteiset, 32 ov: A.5. Kuvataideopetuksen syventävät, 8 ov Tavoitteena on syventää kuvataideopetuksen tietämystä visuaalisen ajattelun ja työskentelyn kautta. Koulutusohjelman opintojen rakenne: Perus A.1. Puheilmaisu Opintokokonaisuudet Syventävät Kaikille yhteiset: B.1.1. Kuvataideopetuksen syventävät B.1.2. Taidekasvatuksen tutkimus ja lopputyöseminaari B Lopputyö Vaihtoehtoinen syventymisalue: B.1.4. Kuvataiteet B Media ja uudet oppimisympäristöt B.1.6. Monitaiteisuus B1.7. Muotoilu ja ympäristö B.1.8. Taidekasvatuksen teoria järjestetään yhteisesti HY/OKL:N kanssa OPINTOVIIKOT YHTEENSÄ 1 ov 1 ov 59 ov 49 ov ov 60ov A.6. Taidekasvatuksen tutkimus ja lopputyöseminaari, 4 ov Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa tutkimuskäytännöt, joita tarvitaan taidekasvatuksen tutkimuksessa, sekä oppii tunnistamaan eri tutkimuskäytännöistä syntyvien tietojen erot. A.7. Lopputyö, 20 ov Tavoitteena on, että opiskelija syventää taidekasvatuksen teoreettista ja käytännöllistä tuntemustaan sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ja taiteelliseen ajatteluun ja näihin liittyvään viestintään. Lopputyön ohjaus tapahtuu lopputyöseminaarissa ja henkilökoh-taisessa lopputyö-ohjauksessa. A.8. Vaihtoehtoinen syventymisalue 17 ov Monitaiteisuus Media ja uudet oppimisympäristöt Kuvataiteet Muotoilu ja ympäristö Taidekasvatuksen teoria na. Tässä ovat mukana perusharjoittelun lisäksi syventävät harjoittelut ja arviointikurssi. Tavoitteena on syventää ja jäsentää taidepedagogista ajattelua sekä opetusharjoittelun että taidepedagogiikkaan liittyvän teoreettisen tiedon avulla. Opinkokonaisuudessa pyritään myös laajentamaan ja kehittämään opiskelijan erilaisiin oppimisympäristöihin liittyvää taidepedagogista osaamista. MUUNTOKOULUTUS (TaM) Kuvataideopetuksen koulutusohjelman muuntokoulutus perus-tuu opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai pedagogiseen koulutukseen ja opettajakokemukseen. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opinto-suunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelma rakentuu kuvataiteen opetettavan aineen opinnoista (65 ov), lopputyöstä (20 ov), opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov) ja kieliopinnoista (8 ov) sekä aiempien opintojen perusteella suoraan hyväksi luettavasta osuudesta (52 ov). A. Kuvataiteen opetettavan aineen 65 ov A1 Yhteiset 43 ov A2 Vaihtoehtoiset mediapedagogiset vähintään 12 ov A3 Henkilökohtaiset vähintään 10 ov B. Lopputyö 20 ov C. Kieli 8 ov Kieliopintoihin sisältyy vieraan kielen (4 ov), toisen kotimaisen kielen (2 ov) ja äidinkielen (2 ov). Ks. tarkemmin opinto-ohjelma. D. Opettajan pedagogiset 35 ov Opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Mahdolliset opintojen korvaavuudet selvitetään ja anotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä. E. Hyväksiluettavat 52 ov Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa opetusalueen hallinnan ja pedagogisen ajattelun syventämisessä. Opinnot tarjoavat myös mahdollisuuden lopputyötä tukevaan opiskeluun. Kurssitarjonta löytyy opinto-ohjelmasta. Opiskelija voi sisällyttää muualla suoritettavia vastaavia, saman alan opintoja tutkintoonsa. Opintojen hyväksilukemista anotaan etukäteen erillisellä lomakkeella. Hyväksilukemisesta päättää taidekasvatuksen osaston johtaja kuultuaan B. Opettajan pedagogiset 10 ov Tavoitteena on syventää kuvataideopettajan identiteettiä ja ammattikuvaa ja kykyä arvioida omaa ja toisten toimintaa kuvataideopettajakyseisen opetusalueen vastaavaa opettajaa. Opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus luetaan hyväksi tutkintoon ilman erillisanomusta 52 ov:n laajuisesti. ERILLISET KUVATAITEEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT KUVATAIDEOPETUKSEN SIVUAINEOPINNOT (40 OV) Kuvataideopetuksen koulutusohjelman erillisopintoina voi suorittaa kuvataiteen opetettavan aineen 40 ov:n laajuisena opintokokonaisuutena (ns. sivuaine). Yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (35 ov) kanssa sivuaine antavat kelpoisuuden kuvataiteen opetustehtäviin peruskoulussa (A986/98). Opinnot järjestetään pääasiassa ns. opiskelijavaihtona eli opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutus-yksiköiden kesken. Taidekasvatuksen osastolla on tällä hetkellä vaihto-sopimus seuraaviin opettajakoulutuksiin: luokanopettajan koulutus (Helsingin, Turun, Rauman, Hämeenlinnan ja Savonlinnan OKL), käsityönopettajan koulutus (Helsingin yliopisto) ja teknisen työn aineenopettajan koulutus (Turun yliopisto, Rauman OKL) sekä musiikinopettajan koulutus (SibA). Muutoin kuin opiskelijavaihtoon perustuen opetettavan aineen erillisopintoihin ei toistaiseksi oteta opiskelijoita. Kuvataiteen opetettavan aineen (40 ov) muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: A. Yhteiset 28 ov B. Vaihtoehtoiset mediapedagogiikan vähintään 8 ov C. Henkilökohtaiset ja pedagoginen portfolio väh. 4 ov Sivuaineopintoihin sisältyy pedagogisen portfolion kokoaminen. Siinä opiskelija tarkastelee ja arvioi opintojaan ja oppimistaan lukuvuoden aikana. Portfolion kokoaminen ei ole erillinen opintosuoritus vaan se sisältyy osasuorituksena kaikkiin opintojaksoihin. Lukuvuoden alussa on yhteinen portfoliotapaaminen ja tämän jälkeen ohjaus on henkilökohtaista. Portfolio jätetään tarkastettavaksi sivuaineopinnoista vastaavalle professorille huhtikuun loppuun mennessä. Portfolio arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty

5 (TaM) Lukuvuosina toteutetaan hanke, työssä toimivien kuvataideopettajien pätevöittämiskoulutus monimuotokoulutuksena verkkoympäristössä, muuntokoulutuksen mukaisin periaattein. Etä- ja monimuoto-opiskeluun perustuva on suunnattu erityisesti hajaasutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Opiskelu tapahtuu pääosin oman opetustyön ohella. Koulutus johtaa taiteen maisterin tutkintoon. Tavoitteena on nostaa maamme kuvataideopetuksen tasoa sekä vähentää lasten ja nuorten koulutuksellista eriarvoisuutta. Koulutus etenee vaiheittaisena projektina, jossa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa taiteen maisterin tutkinto 2-3 vuodessa. Pääosa opiskelijoista valmistuu keväällä Opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai/ja pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen. Jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Koska opetus järjestetään etä- ja monimuoto-opetuksena, on opiskelu mahdollista oman opetustyön ohella. Itse asiassa monet opintojaksot on rakennettu siten, että opiskelu perustuu opetussisältöjen soveltamiseen ja kokeiluun omassa opetustyössä ja kokemusten jakamiseen verkkoympäristössä. Osa järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusyksikön kanssa. Yhteistyötahot ovat Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopistossa, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Oulun yliopistossa ja Vaasan opettajankoulutuslaitos Åbo Akademissa (Pedagogiska fakulteten i Vasa). Yhteistyö perustuu erillisiin sopimuksiin kukin yliopiston kanssa. Lisätietoja osoitteesta Opetusohjelma A. Kuvataiteen opetettavan aineen 65 ov A.1 Yhteiset 38 ov Kuvataiteen peruskurssit 14 ov Taiteen tuntemus 13 ov Taidekasvatuksen teoria 11 ov A.2 Vaihtoehtoiset väh. 11 ov Ympäristöpedagokiset väh. 8 ov A.3 Henkilökohtaiset 8 ov B. Lopputyö ja lopputyöseminaari 22 ov C. Kieli 8 ov D. Opettajan pedagokiset poinnot 35 ov E. Suoraan hyväksiluettavat 50 ov Opiskelijalta vaadittava aikaisempi koulutus ja opetuskokemus luetaan hyväksi taiteen maisterin tutkintoon ilman erillisanomusta 50 ov:n laajuisesti.. MA in epedagogy DESIGN (TaM) englanninkielinen maisteriohjelma 60 ov Koulutusohjelman tavoite MA in epedagogy Design maisteriohjelma (60 ov) keskittyy verkkopedagogiikan visuaalisiin keinoihin ja mahdollisuuksiin, ja kuvataiteen ja taideteollisten alojen etä- ja monimuoto-opetukseen. Tavoitteena on kouluttaa kuvallisen alan pedagogisia ammattilaisia, jotka kykenevät toimimaan asiantuntijoina erilaisissa etä- ja monimuoto-opetukseen liittyvissä koulutustehtävissä myös kansainvälisellä kentällä. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on voimakkaasti lisääntynyt opetuksessa. Verkkopohjaisten opetus- ja oppimisympäristöjen käyttö korostaa pedagogiikan audiovisuaalisia ulottuvuuksia. Opetus muuttuu enemmän tuotantoprosessiksi, jossa erilaiset asiantuntijat toimivat yhteistyössä. Tässä kuvallisen alan pedagogisella asiantuntisuudella on kysyntää. Tietoverkkojen opetuskäyttö on myös lisännyt riippumattomuutta paikasta ja merkinnyt koulutuksen voimakasta kansainvälistymistä. Uuden koulutusohjelman myötä taidekasvatuksen osasto laajentaa koulutustarjontaa opettajankelpoisuuden ulkopuolelle ja suuntautuu selkeästi kansainväliseen koulutusyhteistyöhön ja opiskelijapohjaan. Maisteriohjelma toimii myös välineenä kuvataideopetuksen koulutusohjelman ja osaston muun toiminnan kansainvälistämisessä. Koulutuksen rakenne ja toteutus Ensimmäisessä vaiheessa ohjelmaan otetaan 12 opiskelijaa. Opiskelijoita vaaditaan BA-tason koulutus ja pedagoginen suuntautuminen. Vaadittava pohjakoulutuksen ala määritellään tarkemmin opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. epedagogy Design -maisteriohjelma rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: -Pedagogical contamination in epeadgogy Design -Study project -Understanding design and media in pedagogy 18 cr -Research in pedagogy design and thesis seminar -Thesis -Complementary studies- mahdolliset opiskelijakohtaiset lisä, jotka määritellään opiskelijan aikaisemman koulutuksen perusteella Osa opetuksesta integroidaan kuvataideopetuksen koulutusohjelman syventymisalueen, media ja uudet oppimisympäristöt kurssien kanssa. Koulutusta varten on perustettu määräaikainen professorin virka, jonka tehtäväalueeseen kuuluu ohjelman, suunnittelu ja toteutus sekä tutkimuksellisen yhteistyön kehittäminen. Professorin virkaan on kutsuttu PhD Stefan Sonvilla-Weiss Itävallasta. Koulutusohjelma alkaa kevätlukukaudella Hakuaika ohjelmaan on lokakuussa Tarkemmat tiedot ilmoitetaan syyslukukauden alussa. STUDIER VID ÅA/VASA FÖR BLIVANDE BILDKONSTLÄRARE Pedagogiska fakulteten i ÅA/Vasa ansvarar för pedagogiska studier motsvarande cumlaude (35 sv) inom lärarutbildningen. Studerande inom den svenskspråkiga utbildningen av ämneslärare i bildkonst kan avlägga 8 sv av totalt 35 sv pedagogiska studier för lärare (3 sv på approbaturnivå + 5sv på cum laude nivå) vid Konstindustriella högskolan. Grundstudierna (approbatur) i pedagogik, 15 sv kan avläggas vid Pedagogiska fakulteten i Vasa, som virtuella kurser vid PF/ÅA, vid Hangö sommaruniversitet, vid Helsingfors universitet (12 sv med 3 sv komplettering vid Konstindustriella högskolan). Samarbete mellan Sibelius-Akademin och Konstindustriella högskolan kan ske enligt separat överenskommelse för grundstudierna i pedagogik. Resterande 15 sv av cum laude studierna avläggs vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Delar av de pedagogiska studierna som avläggs vid Pedagogiska fakulteten i Vasa kan såvida behov finns utlokaliseras till Helsingforsregionen. Se även ÅA, Pedagogiska fakulteten, Studiehandbok för ämneslärare. Närmare information om bl.a. boendet (det är möjligt att få bostadstillägg) ger studiesekreteraren i Vasa tel , samt amanuens Annika Fredrikkson vid Konstindustriella högskola. JATKO-OPINNOT Taidekasvatuksessa voi suorittaa jatkotutkintona tohtorin tutkinnon (taiteen tohtori). Edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatko-opintojen suorittaminen. Jatko-opinnoista ilmestyy oma opintooppaansa, jossa kuvataan haku, ja tutkinnon luonne

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Kuvataiteen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Opetushallitukselle Äidinkielen opettajain liitto ry:lle Opetusalan ammattijärjestö ry:lle Humanistisille tiedekunnille Eri yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 18.5.2017 18.5.2017 Pertti Väisänen, professori, varadekaani UEF, 4 tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI

TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI 1 TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI MUISTIO Aika: 30.9.2004 klo 10-16 Paikka: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Bulevardi 18, 00014 Helsingin yliopisto, seminaarihuone

Lisätiedot