TAIDEKASVATUKSEN OSASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEKASVATUKSEN OSASTO"

Transkriptio

1 TAIDEKASVATUKSEN OSASTO

2 TAIDEKASVATUKSEN OSASTO Fakulteten för konstfostran School of Art Education Hämeentie 135 C, 6. ja 7. kerros, Helsinki Puh. (vaihde) (09) 75631, fax (09) tai (09) Sähköpostiosoitteet: Osastonjohtaja Juha Varto, kuvataiteiden tutkimuksen ja opetuksen professori, h. 6030, p varalla: Inkeri Sava, taidepedagokiikan professori, h b, puh Toimisto Eeva-Liisa Ekenberg, osastosihteeri sihteeri. h. 6029, puh Annika Fredriksson, amanuenssi, h. 7007a p , fax vastaanotto: ti-to Minna Kattelus, opintosihteeri h. 6025, , vastaanotto sop.muk. Kirsti Niemensivu, osastosihteeri (talous) h. 6026, puh Kari Niiranen, harjoitusmestari, h. 6004, , lainaustoimisto avoinna 9-10 (palautukset) ja (lainaus) Sirpa Salo, osastosihteeri, h p , Erja Vuorinen, Atk-tukihenkilö, h. 6034, p , Opetushenkilökunta Helena Sederholm, kuvataidekasvatuksen professori, h. 7009, puh Stefan Sonvilla-Weiss, professori, epedagogy Design koulutuksen johtaja, h puh Tarja Kankkunen, lehtori, h. 7003, p Tapani Lundgren, lehtori, h. 6007, puh Jukka Orava, assistentti, h. 6007, puh Pirkko Pohjakallio, lehtori, h. 6027, puh Martina Paatela-Nieminen, yliassistentti h. 7008, puh Martti Raevaara, koulutusjohtaja, koulutuksen johtaja, h. 6005, puh Esa Salmio, päätoiminen tuntiopettaja, h. 6013, puh Tarja Trygg, lehtori, h. 6013, puh Riitta Vira, lehtori, h. 7006, puh Elsa Ytti, lehtori, h. 7004, puh Tavoitteet Taidekasvatuksen osaston kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa koulutetaan kuvataideopettajia. Osaston tehtävänä on alan tutkimustoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Jatkotutkintona voi suorittaa taiteen tohtorin tutkinnon. Taidekasvatuksen osaston tavoitteena on opettajankoulutuksen ohella kehittää kuvataideopetusta metodisesti ja sisällöllisesti, ja edistää kuvataideopetuksen asemaa kaikilla koulutustasoilla. Taidekasvatusta kehitetään tuottamalla alan tutkimusta. Kuvataideopetuksen koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle: - valmius kuvalliseen, suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun - tarpeelliset tiedot kasvatustieteen, taidekasvatuksen ja erityisesti kuvataideopetuksen teoriasta ja käytännöstä - tarpeelliset tiedot visuaalisen kulttuurin eri osa-alueista ja niiden kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tavoitteena on, että opiskelija yllä mainittujen tietojen ja taitojen perusteella kykenee: - toimimaan kuvataiteen aineenhallintaa ja opetustaitoa vaativissa tehtävissä - toimimaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa alueensa kysymysten ratkaisemiseksi - seuraamaan alansa kotimaista ja ulkomaista kehitystä - tiedostamaan tehtäväalueeseen liittyvän ammatillisen ja moraalisen vastuun - itsenäisesti hankkimaan ja soveltamaan tietoa - tekemään tutkimustyötä ja harjoittamaan jatko-opintoja. Koulutusohjelman ydinosaamisalueet ja ammatillinen tehtäväalue Kuvataiteen koulutusohjelmassa koulutetaan kuvataideopettajia. Sen ammatillisen tehtäväalueena ovat peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten, opettajakoulutuslaitosten, lasten ja nuorten kuvataidekoulujen sekä vapaan sivistystyön piiriin kuuluvat kuvataiteen opetustehtävät. Työtehtävät liittyvät monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin. Taidekasvattajia tarvitaan myös kouluyhteisön ulkopuolella. Koulutus kehittää pedagogisia taitoja, kasvatuksen ja taiteen teorian sekä visuaalisen ilmaisun monipuolista hallintaa. Tutkinnon antama kelpoisuus Kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa suoritettava taiteen maisterin tutkinto on aineenopettajan tutkinto, joka rakentuu yhdelle opetettavalle aineelle. Taiteen maisterin tutkinto antaa ilman lisäsuorituksia kelpoisuuden kuvataiteen opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Peruskoulun ja lukion opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/98) ja siihen johtavasta koulutuksesta on taideteollisen alan tutkintoasetuksen lisäksi säädetty mm. opettajankoulutuslaissa ja -asetuksessa, sekä asetuksessa kasvatustieteen tutkinnosta ja opettajakoulutuksesta. Erillisopintoina suoritetut kuvataiteen opetettavan aineen (40 ov) liitettynä ylempään korkeakoulututkintoon ja opettajana pedagogisiin opintoihin (väh. 35 ov) antavat kelpoisuuden opettaa kuvataidetta peruskoulussa. Koulutusohjelma ja erilaiset koulutusväylät Kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa taiteen maisterin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintoviikkoa ja opiskeluaika 5 vuotta. Opinnot on jäsentämisen vuoksi jaettu kandidaatin- ja maisterintutkintoon (120 ov/3 vuotta + 60 opintoviikkoa/2 vuotta) mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden hahmottaa tutkintonsa paremmin sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Opiskelija voi kolmen vuoden opiskelun jälkeen suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon, mutta taiteen kandidaatin tutkinto ei anna opettajakelpoisuutta (kts kohta Tutkinnon antama kelpoisuus). Taiteen kandidaatin tutkinnon muodostuvat kolmen ensimmäisen vuoden opintojaksoista. Kypsyyskoe ja toisen kotimaisen kielen suoritetaan taiteen maisterin tutkintoon liittyen. Kandidaatin tutkintoon sisältyy opinnäytteenä portfoliomuotoinen tutkielma. Taiteen maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään erilaisille kohderyhmille perus-, muunto- ja täydennyskoulutuksena sekä erillisinä kuvataiteen opetettavan aineen opintoina. Erilaisilla koulutusväylillä pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat mm. aikuiskoulutuksen tarpeet ja opettajan kelpoisuussäädökset. Koulutukseen otetaan vuosittain yhteensä n. 40 uutta opiskelijaa. Perus-, muunto- ja täydennyskoulutus johtavat taiteen maisterin tutkintoon. Muuntokoulutus perustuu opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen ja taiteen maisterin tutkinnon voi suorittaa 2 3 vuodessa. Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen suoritetaan 40 opintoviikon laajuisena, ns. sivuaineena. Erillisopintoihin otetaan toistaiseksi opiskelijoita vain opettajankoulutusyksiköiden välisen opiskelijavaihdon kautta. Täydennyskoulutus on tarkoitettu kuvataideopettajakelpoisuuden omaaville, jotka haluavat täydentää vapaamuotoista tutkintoaan tai muuten hankittua kelpoisuutta taiteen maisterin tutkinnoksi. Lukuvuosina toteutetaan etä- ja monimuoto-opetukseen perustuva koulutus, joka on suunnattu erityisesti hajaasutusalueilla työskenteleville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. on n. 60 opiskelijaa. Uusi alkaa Lukuvuosina osastolla ja aloitetaan kansainvälinen maisterikoulutusohjelma: MA in epedagogy Design. Osaston vieraileva professori Stefan Sonvilla-Weissin vastuualueena on MA in epedagogy Deisgn -koulutusohjelman suunnittelu ja toteutus yhteistyöpartnereina mm. Birminghamin ja Hampurin taidekorkeakoulut. Koulutusohjelma on englanninkielinen ja tarjoaa visuaalisen pedagogiikan erikoistumismahdollisuuden. Opintojen järjestäminen Taideteollinen korkeakoulu järjestää kokonaisuudessaan tutkintoon kuuluvat kuvataiteen aineenhallintaan liittyvät (136 ov). Sen sijaan opettajankelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset (35 ov) järjestetään yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja jonkin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Osa näistä opinnoista järjestetään taidekorkeakoulujen (TeaK, SibA, TaiK) yhteistyönä. Kieli (9 ov) korkeakoulu järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Opetus toteutetaan vuoden opetussuunnitelman (tutkintovaatimukset

3 opetusohjelma) mukaan. Lukuvuonna 2001 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat noudattavat tässä esitettyjä tutkintovaatimuksia. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2001, voivat soveltavin osin noudattaa opetussuunnitelmaa, joka oli voimassa opintoja aloitettaessa; opintojen vastaavuus on tällöin neuvoteltava opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Opintosihteeri neuvoo tarkemmin opintojen suunnittelussa. Opintojaksojen suoritusvuodet tulee tarkistaa kunakin lukuvuonna voimassa olevasta opetusohjelmasta. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä jokaisena lukuvuonna. Tarkemmat tiedot kunakin lukuvuonna tarjottavasta opetuksesta ilmenee opetusohjelmassa, joka ilmestyy kesäheinäkuun aikana. Taiteen kandidaatin tutkinto (Tak) 120 OV Koulutusohjelman opintojen rakenne: Ydinosaamisalueet A. Kieli B. Kuvataideopetuksen B.1. Kuvataiteen opetusalan B.2. Opettajan pedagogiset Opintokokonaisuudet Perus A.1. Äidinkieli A.2. Toinen kotimainen kieli A.3. Vieras kieli Aine Opiskelusta ja opintojen ohjauksesta Työnohjaajat, opintosihteeri sekä amanuenssi vastaavat ensisijaisesti opintojen ohjauksesta. Opiskelijapalautekäytännöt Opiskelijoilta kerätään jokaisen kurssin jälkeen kirjallinen kurssipalaute. Kurssin vetäjät tekevät palautteista arvionsa, jotka käsitellään opettajakokouksessa. Palautteet ovat kaikkien luettavissa osaston kirjastossa säilytettävässä mapissa. Verkkoarvioinnin käyttöönottoa kokeillaan tulevan kauden aikana. B.1.1. Kuvataiteen peruskurssit ja visuaalinen ajattelu B.1.2. Taide ja yhteiskunta B.1.3. Valinnaiset ja vaihtoehtoiset tai B.1.4. Sivuaine järjestetään yhteisesti HY/OKL:N kanssa Opintoviikot yhteensä ov 8 ov ov 87 ov ov 120 ov PERUSOPINNOT Kieli 8 ov Äidinkieli, 2 ov Toinen kotimainen kieli, 2 ov Vieras kieli 4 ov AINEOPINNOT Kuvataideopetuksen 112 ov A. Kuvataiteen opetusalan, 87ov Kaikille yhteiset: A.1. Kuvataiteen peruskurssit ja visuaalinen ajattelu, 38 ov Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallisen ilmaisun perustaitoja ja tietoja. Perusteiden hallinta tukee opiskelijaa oman ilmaisun kehittämisessä. Kuvataiteen opinnoissa painottuu havaintoon perustuva työskentely ja perehtyminen kuvallisen prosessin olemukseen, hallintaan sekä kuvan rakenteeseen. Kuvallisen ilmaisun perustaidot ja tiedot muodostavat pohjan koulutusohjelman muille opinnoille. A.2. Taide ja yhteiskunta ov Tavoitteena on tutustua taidekasvatuksen näkökulmasta eri tiedonaloilla harjoitettuun visuaalisen kulttuurin tutkimukseen, historiaan sekä visuaalisen kulttuurin käsitteistöön ja tulkintaan. Kokonaisuus muodostuu taidehistorian, kuvakulttuurin ja kuvien tulkitsemiseen liittyvistä kuvakulttuurin opinnoista. Olennainen osa on kulttuuri- ja mediakritiikki. Valinnaiset ja vaihtoehtoiset, ov: A.3. Kuvataiteen opetusalan valinnaiset ja vaihtoehtoiset Tavoitteena on laventaa käsitystä kuvataiteesta ja sen teoreettisesta merkityksestä. Vaihtoehtoiset: Opiskelija valitsee kahdesta kokonaisuudesta, kummastakin 8 ov, eli yhteensä 16 ov (valittavina kokonaisuudet (1) kuvataide, (2) graafinen viestintä ja media sekä (3) tuote ja ympäristö). Valinnaiset: 19 ov on vapaasti valittavia. Nämä voivat olla joko pelkästään kuvataideopintoja tai myös teoreettisia opintoja, esim. modernin taideteollisuuden historiaa, nykytaidetta ja estetiikkaa. Tai: A.4. Sivuaine, 35 ov (1) Opettajakelpoisuuteen johtavat peruskoulun tai lukion opetettavan aineen, esim. tekstiilityö, tekninen työ, musiikki, äidinkieli. Vaihtoehtoisesti (2) kuvataiteen ja taideteollisen alan ammatilliset, jotka tukevat aineenhallintaa alan erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä. Vaihtoehtoisesti (3) luokanopettajakoulutuksen monididaktiset opetetta-vien aineiden, jotka antavat luokanopettajan kelpoisuuden. (4) Muu erikseen sovittava sivuainekokonaisuus B. Opettajan pedagogiset 25 ov Opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin Yliopiston opettajankoulu-tus--laitoksen kanssa. Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu osa aineenopettajalta vaadittavista opinnoista ja loput tulevat maisterin tutkinnossa. Tavoitteena on jäsentää kasvatustieteen ja taidekasvatuksen käsitteistöllä yksilön kasvua ja kehitystä, oppimista ja opettajan roolia oppimisessa sekä erilaisten oppimisympäristöjen merkitystä, sekä saattaa yhteen kasvatustieteellinen tieto oppimisesta (miten ihminen oppii ja millä metodeilla), taideteoreettinen tieto (mitä opetetaan kun opetetaan taidetta) sekä auttaa opiskelijaa soveltamaan nämä tiedot toimiviksi oppimis-, opettajuus- ja opetuskäytänteiksi. Tämän lisäksi tavoitteena on perehtyä didaktiseen tutkimukseen kasvatustieteen osana, oppia sekä kasvatustieteen että taidekas-vatuksen peruskäsitteistöä ja saada käsitys kuvataideopetuksen asemasta yleissivistävässä koulussa. Opiskelija oppii portfolion kokoamiskäytännöt ja sen käytön periaatteet taiteen kandidaatin tutkinnon tutkielma-aineistona

4 Taiteen maisterin tutkinto (Tam) 60 ov Ydinosaamisalueet A. Kieli B. Kuvataideopetuksen B.1. Kuvataiteen opetusalan B.2. Opettajan pedagogiset Maisterin tutkinnon ovat syventäviä opintoja, lukuun ottamatta Puheilmaisun opintoja. Opinnot muodostuvat kieliopinnoista (1 ov), kaikille yhteisistä kuvataiteen opetusalan syventävistä opinnoista (32 ov), vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista = syventymisalue (17 ov) ja opettajan pedagogisista opinnoista (10 ov). Perus Kieli, 1 ov Puheilmaisu, 1 ov SYVENTÄVÄT OPINNOT KUVATAIDEOPETUKSEN OPINNOT 59 OV A. Kuvataiteen opetusalan syventävät, 49 ov Kaikille yhteiset, 32 ov: A.5. Kuvataideopetuksen syventävät, 8 ov Tavoitteena on syventää kuvataideopetuksen tietämystä visuaalisen ajattelun ja työskentelyn kautta. Koulutusohjelman opintojen rakenne: Perus A.1. Puheilmaisu Opintokokonaisuudet Syventävät Kaikille yhteiset: B.1.1. Kuvataideopetuksen syventävät B.1.2. Taidekasvatuksen tutkimus ja lopputyöseminaari B Lopputyö Vaihtoehtoinen syventymisalue: B.1.4. Kuvataiteet B Media ja uudet oppimisympäristöt B.1.6. Monitaiteisuus B1.7. Muotoilu ja ympäristö B.1.8. Taidekasvatuksen teoria järjestetään yhteisesti HY/OKL:N kanssa OPINTOVIIKOT YHTEENSÄ 1 ov 1 ov 59 ov 49 ov ov 60ov A.6. Taidekasvatuksen tutkimus ja lopputyöseminaari, 4 ov Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa tutkimuskäytännöt, joita tarvitaan taidekasvatuksen tutkimuksessa, sekä oppii tunnistamaan eri tutkimuskäytännöistä syntyvien tietojen erot. A.7. Lopputyö, 20 ov Tavoitteena on, että opiskelija syventää taidekasvatuksen teoreettista ja käytännöllistä tuntemustaan sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ja taiteelliseen ajatteluun ja näihin liittyvään viestintään. Lopputyön ohjaus tapahtuu lopputyöseminaarissa ja henkilökoh-taisessa lopputyö-ohjauksessa. A.8. Vaihtoehtoinen syventymisalue 17 ov Monitaiteisuus Media ja uudet oppimisympäristöt Kuvataiteet Muotoilu ja ympäristö Taidekasvatuksen teoria na. Tässä ovat mukana perusharjoittelun lisäksi syventävät harjoittelut ja arviointikurssi. Tavoitteena on syventää ja jäsentää taidepedagogista ajattelua sekä opetusharjoittelun että taidepedagogiikkaan liittyvän teoreettisen tiedon avulla. Opinkokonaisuudessa pyritään myös laajentamaan ja kehittämään opiskelijan erilaisiin oppimisympäristöihin liittyvää taidepedagogista osaamista. MUUNTOKOULUTUS (TaM) Kuvataideopetuksen koulutusohjelman muuntokoulutus perus-tuu opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai pedagogiseen koulutukseen ja opettajakokemukseen. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opinto-suunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelma rakentuu kuvataiteen opetettavan aineen opinnoista (65 ov), lopputyöstä (20 ov), opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov) ja kieliopinnoista (8 ov) sekä aiempien opintojen perusteella suoraan hyväksi luettavasta osuudesta (52 ov). A. Kuvataiteen opetettavan aineen 65 ov A1 Yhteiset 43 ov A2 Vaihtoehtoiset mediapedagogiset vähintään 12 ov A3 Henkilökohtaiset vähintään 10 ov B. Lopputyö 20 ov C. Kieli 8 ov Kieliopintoihin sisältyy vieraan kielen (4 ov), toisen kotimaisen kielen (2 ov) ja äidinkielen (2 ov). Ks. tarkemmin opinto-ohjelma. D. Opettajan pedagogiset 35 ov Opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Mahdolliset opintojen korvaavuudet selvitetään ja anotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä. E. Hyväksiluettavat 52 ov Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa opetusalueen hallinnan ja pedagogisen ajattelun syventämisessä. Opinnot tarjoavat myös mahdollisuuden lopputyötä tukevaan opiskeluun. Kurssitarjonta löytyy opinto-ohjelmasta. Opiskelija voi sisällyttää muualla suoritettavia vastaavia, saman alan opintoja tutkintoonsa. Opintojen hyväksilukemista anotaan etukäteen erillisellä lomakkeella. Hyväksilukemisesta päättää taidekasvatuksen osaston johtaja kuultuaan B. Opettajan pedagogiset 10 ov Tavoitteena on syventää kuvataideopettajan identiteettiä ja ammattikuvaa ja kykyä arvioida omaa ja toisten toimintaa kuvataideopettajakyseisen opetusalueen vastaavaa opettajaa. Opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus luetaan hyväksi tutkintoon ilman erillisanomusta 52 ov:n laajuisesti. ERILLISET KUVATAITEEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT KUVATAIDEOPETUKSEN SIVUAINEOPINNOT (40 OV) Kuvataideopetuksen koulutusohjelman erillisopintoina voi suorittaa kuvataiteen opetettavan aineen 40 ov:n laajuisena opintokokonaisuutena (ns. sivuaine). Yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (35 ov) kanssa sivuaine antavat kelpoisuuden kuvataiteen opetustehtäviin peruskoulussa (A986/98). Opinnot järjestetään pääasiassa ns. opiskelijavaihtona eli opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutus-yksiköiden kesken. Taidekasvatuksen osastolla on tällä hetkellä vaihto-sopimus seuraaviin opettajakoulutuksiin: luokanopettajan koulutus (Helsingin, Turun, Rauman, Hämeenlinnan ja Savonlinnan OKL), käsityönopettajan koulutus (Helsingin yliopisto) ja teknisen työn aineenopettajan koulutus (Turun yliopisto, Rauman OKL) sekä musiikinopettajan koulutus (SibA). Muutoin kuin opiskelijavaihtoon perustuen opetettavan aineen erillisopintoihin ei toistaiseksi oteta opiskelijoita. Kuvataiteen opetettavan aineen (40 ov) muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: A. Yhteiset 28 ov B. Vaihtoehtoiset mediapedagogiikan vähintään 8 ov C. Henkilökohtaiset ja pedagoginen portfolio väh. 4 ov Sivuaineopintoihin sisältyy pedagogisen portfolion kokoaminen. Siinä opiskelija tarkastelee ja arvioi opintojaan ja oppimistaan lukuvuoden aikana. Portfolion kokoaminen ei ole erillinen opintosuoritus vaan se sisältyy osasuorituksena kaikkiin opintojaksoihin. Lukuvuoden alussa on yhteinen portfoliotapaaminen ja tämän jälkeen ohjaus on henkilökohtaista. Portfolio jätetään tarkastettavaksi sivuaineopinnoista vastaavalle professorille huhtikuun loppuun mennessä. Portfolio arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty

5 (TaM) Lukuvuosina toteutetaan hanke, työssä toimivien kuvataideopettajien pätevöittämiskoulutus monimuotokoulutuksena verkkoympäristössä, muuntokoulutuksen mukaisin periaattein. Etä- ja monimuoto-opiskeluun perustuva on suunnattu erityisesti hajaasutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Opiskelu tapahtuu pääosin oman opetustyön ohella. Koulutus johtaa taiteen maisterin tutkintoon. Tavoitteena on nostaa maamme kuvataideopetuksen tasoa sekä vähentää lasten ja nuorten koulutuksellista eriarvoisuutta. Koulutus etenee vaiheittaisena projektina, jossa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa taiteen maisterin tutkinto 2-3 vuodessa. Pääosa opiskelijoista valmistuu keväällä Opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai/ja pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen. Jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Koska opetus järjestetään etä- ja monimuoto-opetuksena, on opiskelu mahdollista oman opetustyön ohella. Itse asiassa monet opintojaksot on rakennettu siten, että opiskelu perustuu opetussisältöjen soveltamiseen ja kokeiluun omassa opetustyössä ja kokemusten jakamiseen verkkoympäristössä. Osa järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusyksikön kanssa. Yhteistyötahot ovat Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopistossa, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Oulun yliopistossa ja Vaasan opettajankoulutuslaitos Åbo Akademissa (Pedagogiska fakulteten i Vasa). Yhteistyö perustuu erillisiin sopimuksiin kukin yliopiston kanssa. Lisätietoja osoitteesta Opetusohjelma A. Kuvataiteen opetettavan aineen 65 ov A.1 Yhteiset 38 ov Kuvataiteen peruskurssit 14 ov Taiteen tuntemus 13 ov Taidekasvatuksen teoria 11 ov A.2 Vaihtoehtoiset väh. 11 ov Ympäristöpedagokiset väh. 8 ov A.3 Henkilökohtaiset 8 ov B. Lopputyö ja lopputyöseminaari 22 ov C. Kieli 8 ov D. Opettajan pedagokiset poinnot 35 ov E. Suoraan hyväksiluettavat 50 ov Opiskelijalta vaadittava aikaisempi koulutus ja opetuskokemus luetaan hyväksi taiteen maisterin tutkintoon ilman erillisanomusta 50 ov:n laajuisesti.. MA in epedagogy DESIGN (TaM) englanninkielinen maisteriohjelma 60 ov Koulutusohjelman tavoite MA in epedagogy Design maisteriohjelma (60 ov) keskittyy verkkopedagogiikan visuaalisiin keinoihin ja mahdollisuuksiin, ja kuvataiteen ja taideteollisten alojen etä- ja monimuoto-opetukseen. Tavoitteena on kouluttaa kuvallisen alan pedagogisia ammattilaisia, jotka kykenevät toimimaan asiantuntijoina erilaisissa etä- ja monimuoto-opetukseen liittyvissä koulutustehtävissä myös kansainvälisellä kentällä. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on voimakkaasti lisääntynyt opetuksessa. Verkkopohjaisten opetus- ja oppimisympäristöjen käyttö korostaa pedagogiikan audiovisuaalisia ulottuvuuksia. Opetus muuttuu enemmän tuotantoprosessiksi, jossa erilaiset asiantuntijat toimivat yhteistyössä. Tässä kuvallisen alan pedagogisella asiantuntisuudella on kysyntää. Tietoverkkojen opetuskäyttö on myös lisännyt riippumattomuutta paikasta ja merkinnyt koulutuksen voimakasta kansainvälistymistä. Uuden koulutusohjelman myötä taidekasvatuksen osasto laajentaa koulutustarjontaa opettajankelpoisuuden ulkopuolelle ja suuntautuu selkeästi kansainväliseen koulutusyhteistyöhön ja opiskelijapohjaan. Maisteriohjelma toimii myös välineenä kuvataideopetuksen koulutusohjelman ja osaston muun toiminnan kansainvälistämisessä. Koulutuksen rakenne ja toteutus Ensimmäisessä vaiheessa ohjelmaan otetaan 12 opiskelijaa. Opiskelijoita vaaditaan BA-tason koulutus ja pedagoginen suuntautuminen. Vaadittava pohjakoulutuksen ala määritellään tarkemmin opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. epedagogy Design -maisteriohjelma rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: -Pedagogical contamination in epeadgogy Design -Study project -Understanding design and media in pedagogy 18 cr -Research in pedagogy design and thesis seminar -Thesis -Complementary studies- mahdolliset opiskelijakohtaiset lisä, jotka määritellään opiskelijan aikaisemman koulutuksen perusteella Osa opetuksesta integroidaan kuvataideopetuksen koulutusohjelman syventymisalueen, media ja uudet oppimisympäristöt kurssien kanssa. Koulutusta varten on perustettu määräaikainen professorin virka, jonka tehtäväalueeseen kuuluu ohjelman, suunnittelu ja toteutus sekä tutkimuksellisen yhteistyön kehittäminen. Professorin virkaan on kutsuttu PhD Stefan Sonvilla-Weiss Itävallasta. Koulutusohjelma alkaa kevätlukukaudella Hakuaika ohjelmaan on lokakuussa Tarkemmat tiedot ilmoitetaan syyslukukauden alussa. STUDIER VID ÅA/VASA FÖR BLIVANDE BILDKONSTLÄRARE Pedagogiska fakulteten i ÅA/Vasa ansvarar för pedagogiska studier motsvarande cumlaude (35 sv) inom lärarutbildningen. Studerande inom den svenskspråkiga utbildningen av ämneslärare i bildkonst kan avlägga 8 sv av totalt 35 sv pedagogiska studier för lärare (3 sv på approbaturnivå + 5sv på cum laude nivå) vid Konstindustriella högskolan. Grundstudierna (approbatur) i pedagogik, 15 sv kan avläggas vid Pedagogiska fakulteten i Vasa, som virtuella kurser vid PF/ÅA, vid Hangö sommaruniversitet, vid Helsingfors universitet (12 sv med 3 sv komplettering vid Konstindustriella högskolan). Samarbete mellan Sibelius-Akademin och Konstindustriella högskolan kan ske enligt separat överenskommelse för grundstudierna i pedagogik. Resterande 15 sv av cum laude studierna avläggs vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Delar av de pedagogiska studierna som avläggs vid Pedagogiska fakulteten i Vasa kan såvida behov finns utlokaliseras till Helsingforsregionen. Se även ÅA, Pedagogiska fakulteten, Studiehandbok för ämneslärare. Närmare information om bl.a. boendet (det är möjligt att få bostadstillägg) ger studiesekreteraren i Vasa tel , samt amanuens Annika Fredrikkson vid Konstindustriella högskola. JATKO-OPINNOT Taidekasvatuksessa voi suorittaa jatkotutkintona tohtorin tutkinnon (taiteen tohtori). Edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatko-opintojen suorittaminen. Jatko-opinnoista ilmestyy oma opintooppaansa, jossa kuvataan haku, ja tutkinnon luonne

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU... 1 1.1 Tehtävä... 1 1.2 Yksiköt... 2 1.3 Hallinto... 2 2. TIETOTEKNIIKAN OSASTO... 3 3. AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO... 5 4. TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Virtaa verkosta kuvataiteen opettajankoulutus verkko-opiskeluna

Virtaa verkosta kuvataiteen opettajankoulutus verkko-opiskeluna Artikkeli on alunperin on julkaistu teoksessa Kaisa Kettunen, Mirja Hiltunen, Sirkka Laitinen & Marja Rastas (toim.) 2006: Kuvien keskellä Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta. Helsinki: LIKE. Martti Raevaara

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 1.4 Tutkintorakenteen uudistaminen...4 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...5 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...8

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 1 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U Konetekniikan osasto O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPISKELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut: Annika Salama Multiprint Espoo 2011 Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu KOULUTUSOHJELMAN VASTUUPROFESSORIN TERVEHDYS

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO Muotoilun osasto 37 Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO School of Design Fakulteten för design Hämeentie 135 C 00560 Helsinki Puh. (09) 75631 Fax. (09) 7563 0223 s-postit: etunimi.sukunimi@uiah.fi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO

VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO 155 VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO Fakulteten för visuell kultur School of Visual Culture Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki Telefax/graafinen suunnittelu, p. 7563 0339 Telefax/taideopetus

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007

Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007 Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:17 2008:11 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot