Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-20:55 tauko klo Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Mirja Lonka Seppo Nikkanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat Jäsenet Airaksinen Katja Eloranta Maria Eskelinen Antti Grönlund Reino Heikari Jani-Ville Helkala Maarit Helminen Harri Hyttinen Jyrki Jokiranta Kimmo Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka Koskela Birgit Kossila Päivi Kähärä Hannu Käki Jari Laine Raimo Lakka Marjo Lampiranta Toni Lankinen Sari Larikka Jari Lehtomäki Maija Leinonen Kari Leppänen Jouko Lindström Jari Liukkonen Jorma Lonka Mirja Nikkanen Seppo Norppa Matti Nuorivuori Marja-Terttu Nyberg Jukka Pakkanen Markku Palm Sari

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Paloranta Pertti Peltola Pulla Rouvari Sinikka Sahamies Arto Salonen Ville Sipiläinen Kirke Smeds Sakari Sorvali Ritva Spies Kaisa Suninen Jouni Suomela Jari Tähtinen Anssi Töttö Ensio Vainio Vesa Valkeapää Reijo poistui klo Wall Janne Varjola Liisa Viinikainen Sakari Viljakainen Hannele Byman Mika vara Hietanen Minna vara Kaipinen Jouko vara Lehtola Leila vara Puolakka Ilpo vara Seppälä Kirsi vara Muut Koskinen Julia nuorisovaltuuston edustaja poistui klo Relander Camilla nuorisovaltuuston edustaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Karhu Päivi henkilöstöjohtaja poistui klo Luotonen Hannu tekninen johtaja Niemelä Jari hallintojohtaja poistui klo Hasu Elina hallintosihteeri Laine Terttu hallintosihteeri

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Poissa Koivisto Antti Nykänen Marjatta Päivärinta Juha Saavalainen Tiina Seppälä Topi Sorsa Matti

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Hallintosäännön muuttaminen Osavuosikatsaus Talousarviomuutokset v Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja 270 eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 80 Erityisen vaikeasti hoidettavien kouluikäisten lasten 273 sijoittamiseen ja päivätoimintaan perustettavan erityisyksikön uusien virkojen ja työsuhteisten tehtävien perustaminen 81 Asuntomessut Kesärannan ranta-asemakaava KSAMK:n ja Kyamk-kiinteistöt Oy:n osakkeiden ostaminen Iitin 286 kunnalta 84 Kouvolan Vesi Oy:n investointilainan takaus Kouvolan Asunnot Oy:n (Yhdystie 1, Elimäki) lainan takaaminen Kouvolan Asunnot Oy:n (Elopolku 2) peruskorjauslainan 293 takaaminen 87 Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt Valtuustoaloite ennakkoäänestysmahdollisuuden järjestämiseksi 298 Kymenlaakson ammattikoulun Kasarminmäen kampuksella eduskuntavaaleissa Valtuustoaloite Kotikatko-toiminnan aloittamisesta Kouvolassa Valtuustoaloite Hovioikeudenkadun muuttamiseksi Pelastusarmeijankaduksi Savonkadun ja Kauppalankadun väliseltä osuudelta 300

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 73 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 :n mukaan valtuuston ko kous on aloi tet ta va ni menhuudolla. Kun nimenhuuto on toimitettu, on puheenjohtajan todettava, että val tuus to on päätösvaltainen ja laillisesti kokoon kutsuttu. Valtuuston kokouskutsusta ja laillisuudesta on määrätty työjärjes tyksen 9 :ssä ja KunL:n 54 ja 64 :ssä. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu kunnallisten kuulu tusten ilmoi tus tau lul le ja julkaistu Kouvolan kaupungin in ter net si vuil la osoit tees sa Kaupunginsihteeri Heikki Spoof totesi, että poissa olivat il moit ta man sa esteen vuoksi valtuutetut Antti Koivisto, Marjatta Nykänen, Ju ha Päivärinta, Tii na Saavalainen, Topi Seppälä ja Matti Sorsa. Ant ti Koiviston tilalla oli Jou ko Kaipinen, Marjatta Nykäsen tilalla Lei la Lehtola, Juha Päivärinnan tilal la Minna Hietanen, Tiina Saa va lai sen tilalla Mika Byman, Topi Seppälän ti lal la Kirsi Seppälä ja Mat ti Sorsan tilalla Ilpo Puolakka. Kaupunginvaltuuston päätös: Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että pai kal la on 53 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Kokous todettiin lail li ses ti kokoon kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv 74 Ehdotus: Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tar kas taa kak si kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuu tettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Tähän asti noudatetun käytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkas tajiksi on va lit tu vuorollaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestykses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Mirja Lonka ja Seppo Nikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Mir ja Longan ja Seppo Nikkasen.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön muuttaminen 2641/ /2013 Kh Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden palveluorganisaation, jo ka tu lee voimaan Tämän jälkeen lautakunnat ovat hy väk sy neet alem man tason organisaatiot. Jotta uuden organisaation mukainen toi minta voi käynnistyä, on hallintosääntöön tehtävä lukuisia muutoksia. Samalla sääntöön on tehty mm. lainsäädännöstä johtuvia tarkistuksia se kä eräi tä stilistiä ja muita vähäisiä korjauksia. Merkittävimmät muutokset: - kaupunkikehityksen toimialan tilalla tekniikka- ja ympäristöpalvelut - tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialajohtajana tekninen johtaja - kaupunkikehitysjohtaja (aik. mm. toimialajohtaja ja hallituksen esit te li jä) pois tet tu - elinvoima konsernipalveluissa - liikelaitosten johtosäännöt yhdistetty hallintosääntöön - liikelaitos Kouvolan Vesi poistettu - palvelukokonaisuus - organisaatiotaso korvattu palvelulla - palvelujen nimet lautakuntien hyväksymässä muodossa - palvelujen johtajien nimikkeet - lisätty maininnat ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta - koneellisen allekirjoituksen mahdollistaminen Uusi kuntalaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan, eräitä siir ty mä sään nök siä lu kuun ottamatta, ensi vuoden alussa aiheuttaa muutoksia myös hal lin tosään töön. Näitä muutoksia ei ole sisällytetty tähän tarkistukseen, kos ka lakia ei ole vielä lopullisesti hyväksytty. Liikelaitos Kouvolan Veden lakkauttaminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä liikelaitos Kouvolan Ve den toiminnot liiketoimintakaupalla Kymen Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle. Tämän johdosta liikelaitos lakkautetaan. Muutettu hallintosääntö on oheismateriaalina nro 3. Muutokset nykyiseen sääntöön ilmenevät oheismateriaalissa nro 4. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön muutokset hyväksytään ja ne tulevat voimaan Tilaliikelaitoksen ja teknisen tuotannon liikelaitoksen johtosäännöt ku motaan alkaen. Liikelaitos Kouvolan Vesi lakkautetaan Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 75 Muutettu hallintosääntö on liitteenä nro 1. Muutokset nykyiseen sääntöön ilmenevät oheismateriaalissa nro 1. Kaupunginhallituksen ehdotus: Hallintosäännön muutokset hyväksytään ja ne tulevat voimaan Tilaliikelaitoksen ja teknisen tuotannon liikelaitoksen johtosäännöt ku motaan alkaen. Liikelaitos Kouvolan Vesi lakkautetaan Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Maria Eloranta, Jari Lindström, Ans si Täh ti nen ja Jyrki Hyttinen. Vastauspuheenvuoron käytti hallintojohtaja Jari Niemelä. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallintosäännön muutokset ja ne tulevat voimaan Tilaliikelaitoksen ja teknisen tuotannon liikelaitoksen johtosäännöt ku motaan alkaen. Liikelaitos Kouvolan Vesi lakkautetaan

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus / /2014 Kh Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 1,7 % enem män kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Ker ty mään vai kut taa aiem min toteutettu Kouvolan veden heinä-elokuun ve si las ku tus (2,2 milj. euroa) sekä osaltaan yhdistymisavustus (2,1 milj. eu roa), joka saa tiin vii meisen kerran vuonna Toimintakulujen toteutuma on 1,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaa vaan aikaan. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa 186,0 milj. eu roa eli noin 2,0 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pal ve lu jen ostot ovat 1,0 % pienemmät kuin edellisenä vuonna ja avustukset 45,1 % suurem mat kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Avus tus ten kasvuun ja pal ve lu jen ostojen pienenemiseen vaikuttaa kirjaustavan tar ken nuk set avus tuk sien ja palvelujen ostojen välillä. Toimintakate on -322,0 milj. euroa ja sen kasvu edellisestä vuodesta on 1,3 %. Verotulokertymä ja valtionosuudet ovat lähes edellisen vuoden tasolla. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet hieman edellisvuotta pie nem pi nä. Vuosikate on 19,4 milj. euroa, joka on 4,5 milj. euroa pienempi kuin edel lisen vuoden vastaava luku. Tilikauden tulos on 8,4 milj. euroa. Ti li kau den tu lok seen vaikuttaa Yhteiskoulun tulipalosta saatu va kuu tus kor vaus, 5,7 milj. euroa. Ilman tätä satunnaista tuottoa tilikauden tulos olisi 2,7 milj. euroa elokuun lopussa. Nettoinvestointien toteutuminen on elokuun lopussa kaupungin ja lii ke laitos ten osalta yhteensä 17,6 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa tammi-elokuun toiminnan ja investointien ra ha vir ta muo dos tui 6,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Rahoituksen rahavirta on to teu tunut 3,0 milj. euroa positiivisena. Lainakannan arvioidaan olevan noin 212,1 milj. euroa vuoden 2014 lopussa. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2014 lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Vakinaisen hen kilös tön määrä on vähentynyt selvästi alkuvuodesta. Määräaikaisen hen kilös tön määrä vaihtelee sen sijaan toiminnallisista syistä eri tar kas te lu ajankoh ti na. Kausivaihtelusta johtuen henkilötyövuosi kuvaakin pa rem min palve luk ses sa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt vii me vuodesta 82,4 htv:lla eli 1,4 %:lla. Talouden seurantaan on edelleen kiinnitettävä huomioita ja löydettävä li säkei no ja sopeuttamiseen. Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2014 on oheismateriaalina nro 1.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi. Toimialoilta edellytetään edelleen tiukkaa talouskuria ja ta sa pai not ta mis ohjel man noudattamista. Osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 76 Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2014 on oheismateriaalina nro 2. Kaupunginhallituksen ehdotus: Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi. Asian käsittely Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jari Suomela, Jari Lindström, Sari Lanki nen, Jukka Nyberg, Jouni Suninen, Katja Airaksinen, Seppo Nik ka nen, Pek ka Korpivaara, Jorma Liukkonen, Markku Pakkanen, Arto Sa ha mies, kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtaja Jari Larikka, valtuutetut Jyr ki Hyttinen ja Tapio Karvonen. Vastauspuheenvuoroja käyttivät kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, apulais kau pun gin joh ta ja Annikki Niiranen, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Sari Lankinen jätti ponsiesityksen, että sairauspoissaolotilastojen lisäksi Ky mi joen työterveydeltä pyydetään näkemys/selvitys ja tilastointi sai ra uspois sa olo jen syistä. Kouvolan kaupungin työsuojelusta, Kymijoen työ tervey del tä tai ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään selvitys yh teis työs tä Kou vo lan kaupungin kanssa liittyen aktiiviseen hyvinvoinnista vä lit tä miseen ja työhön paluun mahdollisuuksien hoitamiseen. Ete lä-suo men aluehal lin to vi ran omai sel ta pyydetään tilannetieto vireillä olevista Kou vo lan kaupun gin henkilöstöön liittyvistä asioista. Tämä kaikki tietysti niis sä rajoissa, kuin ko. toimija voi tietoja antaa. Markku Pakkanen kannatti Sari Lankisen ponsiesitystä.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Puheenjohtajan tiedusteltua valtuutetuilta kukaan ei vastustanut Sari Lanki sen tekemää ponsiesitystä, joten ponsiesitys hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi yksimielisesti osavuosikatsauksen tiedoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sari Lankisen pon si esi tyk sen, et tä sairauspoissaolotilastojen lisäksi Kymijoen työ ter vey del tä pyydetään nä ke mys/sel vi tys ja tilastointi sairauspoissaolojen syistä. Kou vo lan kaupun gin työsuojelusta, Kymijoen työterveydeltä tai ul ko puo li sel ta asian tun tijal ta pyydetään selvitys yhteistyöstä Kouvolan kau pun gin kanssa liittyen ak tii vi seen hyvinvoinnista välittämiseen ja työhön pa luun mahdollisuuksien hoi ta mi seen. Etelä-Suomen alue hal lin to vi ran omai sel ta pyydetään ti lan netie to vireillä olevista Kouvolan kaupungin hen ki lös töön liittyvistä asioista. Tä mä kaikki tietysti niissä rajoissa, kuin ko. toimija voi tietoja antaa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että palveluverkkopäätösten vai ku tus ten ar vioin nis ta toimitetaan selvitys valtuutetuille sekä, että val mis te lus sa tu lee huo mioi da vaihtoehtoiset mallit.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviomuutokset v / /2013 Kh Kuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta annetun suo situk sen mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le ta lous ar vio vuo den aikana viipymättä muutostarpeen il maan nuttua.talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan kä si tel lä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen ta lousar vion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muu tosesi tyk ses sä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi min nal li siin ta voittei siin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tu lo ar vioi ta kos ke vas sa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vai ku tus määrä ra hoi hin. Käyttötalousosa Maaseutulautakunta esittää ( 61, 14.8.) avustuksiin euron vähen nys tä laajakaistahankkeeseen varatusta eurosta. Hank keen 2. vaihe käynnistyy aikaisintaan myöhään syksyllä ja avustuksen mak su to teu tu nee maksimissaan euron suuruisena tänä vuon na. Tuloslaskelmaosa Satunnaisten erien satunnaisiin tuottoihin lisätään Kouvolan Veden lii ke toimin ta kau pas ta pysyvien vastaavien myyntivoitto euroa. Edellä mainittujen erien vaikutus kaupungin tulokseen ja tilikauden yli jäämään on euroa, jolloin muutetun talousarvion mukainen ti li kauden tulos ja ylijäämä on 5,9 milj. euroa. Rahoitusosa Antolainasaamisten lisäyksiin lisätään Kouvolan Vesi Oy:lle myönnetty anto lai na euroa sekä ammattikorkeakoulujärjestelyistä euroa eli yhteensä euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähen nyk siin esitetään lisättäväksi euroa Valtionkonttorille makset tu jen lainojen ylimääräisiin lyhennyksiin. Lainat on maksettu pois korkean korkotason vuoksi. Lisäksi rahoitusosan eriin lisätään Kouvolan Veden liiketoimintakaupasta johtuen pitkäaikaisten lainojen vä hen nyk siin euroa, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokseen li säys tä euroa sekä korottomien velkojen muutoksiin vä hen nys tä eu roa. Investointiosa Investointituloarvioihin pysyvien vastaavien myyntituloihin lisätään Ha minan kaupungille myytyjen Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkeiden myyn ti hinta euroa (kh ) sekä Kouvolan Veden lii ke toi min takau pan johdosta euroa. Investointimenoksi li sä tään mää rä rahat osak kei siin Kouvolan Veden osalta euroa se kä am mat tikor kea kou lu jär jes te lyistä euroa. Edellä mai nit tu jen muutosten netto vai ku tus investointeihin on euroa.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Edellä mainitut talousarviomuutokset hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 77 Kaupunginhallituksen ehdotus: Edellä mainitut talousarviomuutokset hyväksytään. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Ensio Töttö ja Jari Lindström. Vastauspuheenvuoron käyttivät tekninen johtaja Hannu Luotonen ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti edellä mainitut ta lous ar vio muutok set.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset 6159/ /2014 Kh Valtuustoaloitteessa hankintastrategian luomiseksi esitettiin, että Kouvolan kaupungin hankintaohje avataan ja kaupunki suunnittelee han kin ta stra te gian ja ohjeistuksen, joiden päämääränä on julkisten han kinto jen kokonaistaloudellinen arviointi. Sen lisäksi kaupungin tulee jär jes tää han kin ta po li tiik kaan liittyvää koulutusta luottamushenkilöille ja vi ran hal ti joille. Vastauksena valtuustoaloitteeseen konsernipalvelujen toi min nan oh jaukses sa valmisteltiin hankintojen nykytilaselvitys, jossa on kuvattu han kin tojen nykytila eli volyymitietoja vuosilta , hankintojen or ga ni soin ti, toi mit ta ja-ana lyy si ja tulevia toimintaympäristö-muutoksia. Ny ky ti la sel vi tys mer kit tiin tiedoksi kaupunginhallituksessa Ny ky ti la sel vi tyk sen yh tey des sä päätettiin, että kaupunki valmistelee pal ve lu- ja han kin ta po liit tiset linjaukset vuoden 2014 aikana. Kaupungilla on voimassa oleva palvelustrategia sekä han kin taoh je. Näillä palvelu- ja hankintapoliittisilla linjauksilla suunnataan pal ve lutuo tan toa ja hankintoja vuoteen 2020 ja luodaan pohja vuosina ra ken net ta val le Kouvolan tulevaisuuden palvelumallille ja 2016 päi vi tet täväl le hankintaohjeelle. Tulevaisuuden palvelumalli on yk si tyis koh tai sem pi ku vaus kaupungin palvelutuotannosta vuoteen 2020 ja korvaa nykyisen pal ve lu stra te gian. Hankintaohjeen avaaminen ja päi vi tys siirretään vuo delle 2016, kun kansallinen hankintalainsäädäntö uu dis tuu. Näissä palvelu- ja hankintapoliittisissa linjauksissa kuvataan suu ruus luokka ta sol la merkittävien palveluiden nykytilanne hankintojen suhteen ja palve lu tuo tan nos sa ennakoitavat muutokset. Linjausten lisäksi ku va taan tavoi te ti la vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma tavoitteiden saa vut ta mi sek si. Vuoden 2015 aikana valmistellaan Kouvolan tulevaisuuden pal ve lu mal li, jos sa kuvataan yksityiskohtaisemmin mitä palveluja jär jes te tään/tuo te taan (pal ve lu va li koi ma), missä ja miten palvelut jär jes te tään/tuo te taan (toi mi pisteet/liik ku vat palvelut/sähköinen palvelu) ja ket kä palveluja tuot ta vat (jul kinen/yk si tyi nen/kol mas sektori). Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset ja niihin sisältyvä toi men pi de oh jelma huomioidaan vuosittain talousarviovalmistelussa ja ti lin pää tök ses sä. Linjauksia on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset ovat oheismateriaalina nro 2. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Liisa Kolari puh , liisa.kolari(a)kouvola.fi.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 78 Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset ovat liitteenä nro 2. Kaupunginhallituksen ehdotus: Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset hyväksytään. Asian käsittely Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Katja Airaksinen, Maarit Helkala, Ritva Sor va li, Vesa Vainio, Mika Byman, Markku Pakkanen, Jari Larikka, Jorma Liuk ko nen ja Päivi Kossila. Valtuutettu Mika Byman esitti, että palvelu- ja hankintapoliittisista lin jauksis ta sivulta 23 poistetaan viimeinen lause: Uudet pal ve lu se teli yrit tä jät ovat valtakunnallisia isoja toimijoita, joilla on valmis konsepti ja resurs se ja aloittaa toiminta nopeasti. Valtuutettu Jorma Liukkonen kannatti Mika Bymanin esitystä. Puheenjohtajan tiedusteltua valtuutetuilta kukaan ei vastustanut Mika Byma nin tekemää muutosesitystä, joten se hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti palvelu- ja hankintapoliittiset lin jauk set. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mika Bymanin esityksen, että pal ve lu- ja hankintapoliittisista linjauksista sivulta 23 poistetaan vii mei nen lause: Uudet palveluseteliyrittäjät ovat valtakunnallisia isoja toimi joi ta, joilla on valmis konsepti ja resursseja aloittaa toiminta nopeasti." Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 2172/ /2013 Kh Sosiaali- ja terveysministeriö asetti sosiaali- ja ter veys pal ve lu-uu dis tuk sen par la men taa ri sen ohjausryhmän, joka laati luonnoksen edus kun nal le annet ta vak si hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveyshuollon jär jes tä mislaik si ja siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos sisältyy hallitusohjelmaan ja eduskun ta puo luei den tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter veyshuol lon järjestämisestä. Hallituksen esitys sisältää säännökset so si aa li- ja ter veys pal ve lui den järjestämisestä, tuottamisesta ja ra hoit ta mi ses ta sekä eril li sen voimaanpanolain, jossa määritellään toi meen pa non kannalta keskei set asiat. Esitys löytyy internetistä osoitteesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on Sosiaali- ja terveysministeriön toi meksi an to na laatinut ennakkoarvioinnin sote-järjestämislain vai ku tuk sis ta. Link ki: Selvitys lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin on keskeneräinen. Sel vitys voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnokseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on koko kaupungin joh ta mis jär jestel män, palveluiden tuottamisen, rahoituksen sekä kunnallisen pää tök senteon kannalta merkittävä asia. Lausuntopyynnössä edellytetään, että vähintään alla olevaan kahteen kysy myk seen lausunnon antaa valtuusto. Kysymykset koskevat sitä, min kä eri tyis vas tuu alu een pohjalta muodostettavaan sosiaali- ja ter veys alu eeseen Kouvola katsoo perustelluksi kuulua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi ehdotetaan lakia, jossa sääde tään kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, tuot ta mises ta, hallinnosta, suunnittelusta, rahoituksesta ja valvonnasta. Uu dis ta misel la on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on yh den ver tais ten, asiakas läh töis ten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tar joa mi nen. Toi nen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon pe rus pal ve lui hin pa nos tami nen. Kolmas tavoite on kustannustehokkaan ja vai kut ta van pal ve lu raken teen luominen. Tavoitteet pyritään saavuttamaan laajalla sosiaali- ja terveydenhuollon integ raa tiol la, jolla tähdätään entistä kattavampiin palveluihin. Sosiaali- ja ter veys pal ve lui den toimivuutta tehostetaan, samoin pe rus ter vey den huol lon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa. Integraatiolla myös sel key te tään hal lin toa ja lisätään taloudellista läpinäkyvyyttä. Ta voit tei den saa vut ta minen edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista oh jaus ta sekä asiak kai den ja henkilöstön osallistamista uudistamiseen. Lausuntopyynnössä on osoitettu kaksi kysymystä kau pun gin val tuus tol le. Kau pun gin val tuus ton tulee ilmoittaa, mihin sote-alueeseen kunta kat soo

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuu lu van sa, jos sote-alueet perustetaan nykyisten Erva-alueiden poh jal ta. Ny kyi sin Kouvola kuuluu HYKS-ervaan. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuu lu vis ta kunnista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alu een kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet ra ken tu vat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue muodos te taan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, kuu luu ko kun tan ne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun so te-alu ee seen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso perustelluksi kuulua nykyisen eri tyis vas tuu alu een pe rus teel la muodostettavaan sote-alueeseen, minkä eri tyis vas tuu alu een poh jal ta muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo pe rus tel luk si kuu lua? o HYKS-erva o KYS-erva o OYS-erva o TAYS-erva o TYKS-erva Ministeriö pyytää antamaan lausunnot valmiilla lausuntopohjalla. Ehdotus kaupungin lausunnoksi on liitteenä nro 1. Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen, puh , an nik ki.niiranen(a)kouvola.fi. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveysministeriölle annetaan liitteen mukainen lausunto. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupunki esittää lausuntonaan, että Kouvola tulee kuulumaan nykyisen eri tyis vas tuu alu een (HYKS-erva) pohjalta muodostettavaan so te-alu eeseen. Kaupunginhallituksen antama lausunto merkitään tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv 79 Kaupunginhallituksen antama lausunto on oheismateriaalina nro 3. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunki esittää lausuntonaan, että Kouvola tulee kuulumaan nykyisen eri tyis vas tuu alu een (HYKS-erva) pohjalta muodostettavaan so te-alu eeseen. Kaupunginhallituksen antama lausunto merkitään tiedoksi. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Jyrki Hyttinen, Anssi Tähtinen ja Jukka Ny berg. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto esittää yksimielisesti lausuntonaan, että Kouvola tulee kuu lu maan nykyisen erityisvastuualueen (HYKS-erva) pohjalta muo dos tetta vaan sote-alueeseen. Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen antaman lausunnon tie dok si.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Erityisen vaikeasti hoidettavien kouluikäisten lasten sijoittamiseen ja päivätoimintaan pe rustet ta van erityisyksikön uusien virkojen ja työsuhteisten tehtävien perustaminen 5618/ /2014 Lanula 98 Kouvolan kaupunkiin perustetaan lastensuojelulain mukainen ym pä ri vuoro kau ti nen yksikkö, johon voidaan sijoittaa kouluikäisiä lapsia ja nuo ria lasten suo je lun päätöksellä ja päivätoimintaan lastensuojelun, vam mais pal velun sekä koulun yhteisellä päätöksellä. Käynnistettävä toiminta vähentää os to pal ve lui den tarvetta ja sen vuosittaiseksi kustannussäästöksi on KV:n hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa arvioitu 0,2 me. Yksikkö on tar koi tet tu erityisen vaikeasti hoi det tavien pääsääntöisesti kouluikäisten las ten sijoittamiseen. Yksikössä an netaan myös perusopetusta ja jär jes te tään kuntouttavaa toimintaa. Yksikkö tu lee tyhjillään olevaan huol to ko din kiinteistöön hyvinvointipalveluiden eri toi mi joi den yhteistyönä. Re mont ti yksikössä on alkanut viikolla 27. Kiin teistöön tehtävät muutokset on suunniteltu yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa. Poh ja ku va on oheismateriaalina nro 1. Lastensuojeluyksikkö perustetaan lastensuojelulain mukaisesti seit se mänpaik kai sek si, jossa ohjaajia on 10. Yksilöllisen opetuksen ryhmä tu lee olemaan kuusipaikkainen, jossa työskentelee erityisopettaja ja jo kai sel la lapsel la on oma ohjaaja. Tämän lisäksi yksikössä on vastaava oh jaa ja ja suur ta lous kok ki. Toiminta aloitetaan tammikuussa Lastensuojeluyksikkö Lastensuojelun asiakkuudet ovat tänä päivänä monitahoisia. Si joi tet ta vien lap sien erityistarpeet ovat olleet kasvussa ja lastensuojelun haas tee na on ol lut löytää lapsen erityistarpeita vastaava yksikkö lapselle. Eri tyis yk si köt ovat kalliita. Sijoitukset niissä maksavat noin /vrk. Tällä hetkellä eri tyi sen tukea vaativia huostaan otettuja lapsia on Kou vo las sa 19 kap palet ta. Kouvolan lastensuojelulle on etu, kun erityisen vaikeasti hoidettavien koulu ikäis ten lastensuojelunyksikkö on omana toimintana. Silloin pys tym me vai kut ta maan sisältöön ja lasten hoito ja kasvatus saadaan ta sa laa tui semmak si. Työn arviointi helpottuu, kun toiminta on kaupungin omaa. Yksikköön on tarkoitus sijoittaa psyykkisesti tai vaikeasti oireilevia kou luikäi siä lapsia ja nuoria joko avohuollon sijoituksella, kiireellisellä si joi tuk sella tai huostaan otettuna. Vaikeahoitoisuus tarkoittaa riittävää re sur soin tia hen ki lös tön suhteen ja henkilöstöllä tulee olla kykyä ja osaa mis ta kohdata haas ta via tilanteita ja vaikeaa oirehtimista. Tiimin tulee ol la mo niam ma til linen. Yksikössä tärkeään asemaan nousee tur val li suus ja keinot auttaa oirei le via lapsia ja nuoria. Perusopetuksen päi vä toi min ta tukee tätä toi mintaa.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilojen tulee olla tarkoituksenmukaiset ja sopivat vaativaan las ten suo je lutyö hön. Turvallisuuteen ja toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Palvelun kustannustehokkuuden paraneminen perustuu siihen, että jat kossa osa erityisiä tarpeita vaativista lapsista voidaan sijoittaa omaan yk sikköön ja ostopalvelukustannuksia ei tule. Seitsemän erityistä tukea tar vit sevan lapsen tai nuoren sijoitus maksaa vuoden aikana (300 /vrk) eu roa. Tarkemmat tiedot kustannusvertailusta on liitteenä nro 2. Perusopetus ja päivätoiminta sijoitusyksikössä Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on tarve löytää ratkaisu huo leh tia eri tyi sen vaikeasti opetettavien oppilaiden opetuksesta. Tällaisia op pi lai ta on vuosittain Määrä vaihtelee jonkin verran eri aikaan vuo des ta kuiten kin lisääntyen vuosittain. Oppilaat oirehtivat eri tavoin, mut ta yhteistä heil le on se, että koulujen opetusryhmien ja kouluyhteisöjen kei not ope tusjär jes te lyis sä eivät tue riittävästi oppimista tai turvallisuus vaa ran tuu. Yleen sä kyseessä on voimakas psyykkinen ja sosiaalinen oi rei lu. Oireilut voi vat liittyä vaikeaan vammaisuuteen, sairauksiin tai so si aa li siin on gelmiin. Näiden oppilaiden asioita hoidetaan yhteistyössä monien toimijoiden (esim. lastensuojelu, vammaispalvelu, erikoissairaanhoito) kanssa. Oi rei lu nä kyy usein aggressiivisena tai muutoin vahingoittavana käy tök se nä, it setu hoi suu te na, erityisen vaikeana itsensä hallinnan ongelmana se kä häi riöherk kyy te nä. Opetuksesta huolehtimiseen tarvitaan paljon mo niam ma til lista tukea, opettajien ja ohjaajien erityisosaamista, terapia- ja ter veys pal velui ta sekä toimintaympäristö, jossa edellä mainittujen toi mi joi den on mahdol lis ta toimia yhteistyössä. Lisäksi toimintaympäristön on mahdollistettava nä mä toiminnot ja toiminnassa on pystyttävä huo leh ti maan erityisen hyvin se kä oppilaiden että henkilökunnan tur val li suu des ta. Oppilaiden tuen tarve ulottuu myös koulupäivän ulkopuolelle aamuihin ja ilta päi viin. He eivät voi olla yksin kotona, mutta he eivät voi osallistua myöskään tavalliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Paras tapa ope tuk sen järjes tä mi seen on moniammatillinen yhteisö, jossa opetus-, hoito- ja toi min tajak sot voivat vaihdella oppilaan yksilöllisen kyvyn ja vi reys ti lan mukaan. Lu ku vuo si na , ja osa näistä op pilais ta on sijoitettu Carea-koulun yksilöllisen opetuksen ryh mään. Päätös sijoit ta mi ses ta on tehty yhteistyössä perusopetuksen, las ten suo je lun ja vammais pal ve lun kanssa. Muiden oppilaiden kohdalla on tehty monenlaisia yksi löl li siä ratkaisuja. Käytännössä opetus järjestetään siten, että lastensuojeluyksikköön si joi tetaan opetusryhmä, joka on hallinnollisesti Sarkolan koulun alai suu des sa. Kou lun rehtori vastaa opetuksen järjestelyistä. Päivätoiminta on osa Kouvo lan kaupungin järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa tai vam mai sil le lap sil le tarkoitettua tuettua aamu- ja iltapäivähoitoa. Toi min taan voidaan yh dis tää myös loma-ajan hoito.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusopetus järjestetään osana lapsen kokonaisvaltaista huolenpitoa, jo ta var ten jokaisen lapsen ympärille perustetaan oppilaskohtainen ver kos to. Jo kai sen oppilaan henkilökohtaiset opetusjärjestelyt ja muu toi min ta kir jataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suun ni tel maan (HOJKS), johon liitetään myös muiden toimijoiden suun ni tel mat. Työs kente lys sä toimitaan tiiviissä yhteistyössä huoltajan kans sa. Ryhmään sijoittamisen pohjana on perusopetuslain mukainen velvoite järjes tää jokaiselle oppilaalle hänen edellytystensä mukaista opetusta. Yk sittäi sen oppilaan sijoittamisen edellytyksenä on erityisen tuen pää tös, jonka val mis te lus sa noudatettaisiin normaaleja Kouvolan kaupungin eri tyi sen tuen toimintamalleja. Päätös sijoittamisesta sijoitusyksikön ryh mään tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osa lapsista käy koulua kotoa käsin ja osa voi olla sijoitettuna ohessa olevaan las ten suo je lu yk sikköön. Toiminnan ohjaus ja johtaminen 1. Toimintaa ohjaa hyvinvointipalveluiden eri toimijoista muodostettava ohjaus ryh mä. 2. Käytännön toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten perustetaan työryh mä, joka aloittaa toimintansa syyskuussa Hallinnollisesti yksikkö tulee lastensuojelun alle osaksi Kouvolan per hetu ki kes kus ta. Perusopetus ja päivätoiminta ovat yksikössä ta pah tu vaa perus ope tuk sen toimintaa. 4. Toiminnan käytännön johtaminen ja ohjaus rakennetaan yhden joh ta jan pe ri aat teel la. Vastaavan ohjaajan rekrytointi on aloitettava syys kuus sa. Eri toi min to jen lainmukaiset vaatimukset hoidetaan hy vin voin ti pal ve lui den eri toi mi joi den kesken. Toiminnan käynnistäminen: 1. Huoltokodin kiinteistöön on aloitettu remontti viikolla 27 kiinteistön korjaa mi sek si vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Remontissa kor ja taan kaik ki pinnat, ajanmukaistetaan WC-tilat ja keittiöt, muutetaan ti lo ja vä li seinien avulla tarkoituksenmukaisiksi ja rakennetaan turvahuone ja muut turva jär jes tel mät sekä poistumistie yläkerrasta. Lisäksi huol to ko din piha-alue ra ja taan irralleen viereisestä kiinteistöstä ja piha-alue va rus te taan lapsille ja nuorille sopivaksi ulkoilualueeksi. 2. Kaupungin eri toimijoiden kesken sovitaan yhteistyöstä yksikön pe rusteh tä vän toteuttamiseksi. Yhteistyöhön on sidottava myös Carean toi mi jat, eri tyi ses ti psykiatrinen osaaminen. 3. Yksikköön rekrytoidaan asianmukainen henkilöstö ja henkilöstön tuek si saa daan kaupungin eri toimijoilta tukipalveluita. Henkilöstö on huo mioi tu vuo del le 2014 hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstön tehtävänkuvaukset ovat liitteenä nro 3. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh , san na-riit ta.junnonen(a)kouvola.fi, erityisen tuen päällikkö Pirjo Pii roi nen,

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh puh , pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta 1. hyväksyy erityisyksikön toiminnan aloittamisen ja 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle vas taavan ohjaajan ja erityisluokanopettajan vir ko jen perustamista sekä esittää kaupunginhallitukselle täyttölupaa kymmenen ohjaajan, suur ta lousko kin ja kuuden koulunkäynninohjaajan tehtävään liitteenä olevien teh tä väku vaus ten mukaisina. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lautakunta 1. hyväksyy erityisyksikön toiminnan aloittamisen alkaen ta louden tasapainottamissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti ja 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vas taavan ohjaajan ja erityisluokanopettajan virkojen perustamista sekä esittää kaupunginhallitukselle täyttölupaa kymmenen ohjaajan, suur ta lousko kin ja kuuden koulunkäynninohjaajan tehtävään liitteenä olevien teh tä väku vaus ten mukaisina. Tehtävien täytössä huomioidaan sisäiset siirrot. Vastaavan ohjaajan, 10 ohjaajan sekä suurtalouskokin uusia työ suh tei sia teh tä viä esitettiin jo vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman yh tey des sä, mut ta niitä ei tuolloin vielä hyväksytty. Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virkojen tehtäväkuvaukset ovat oheismateriaalina nro 1. Ohjaajien, koulunkäynninohjaajien ja suurtalouskokin työsuhteisten teh tävien tehtäväkuvaukset ovat liitteenä nro 1. Virkojen ja työsuhteisten tehtävien kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset teh tä vät ja ensimmäiset sijoituspaikat sekä niihin sovellettavat virka- ja työeh to so pi muk set on määritelty tehtäväkuvauksissa. Vastaavan ohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva so si aa lialal le suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiem pi opistoasteinen tutkinto (sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi suus vaa ti muk sis ta annettu laki (272/2005) 6 ).

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi kor kea kou lu tutkin to, luokanopettajan kelpoisuus sekä erityisopettajanopinnot tai kas vatus tie teel li sen alan tutkinto, erityisopettajakoulutus ja monialaiset opin not tai aineenopettajan kelpoisuus, monialaiset opinnot ja eri tyis opet ta jan opin not. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh , san na-riit ta.junnonen(a)kouvola.fi, erityisen tuen päällikkö Pirjo Pii roi nen, puh , pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään suurtalouskokin, kymmenen ohjaajan ja kuuden kou lun käynnin oh jaa jan työ suh tei set tehtävät täytettäväksi alkaen. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virat perustetaan al kaen pe rus te lu osas sa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 80 Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virkojen tehtäväkuvaukset ovat liitteenä nro 3. Kaupunginhallituksen ehdotus: Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virat perustetaan al kaen pe rus te lu osas sa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Sari Lankinen, Päivi Kossila, Arto Saha mies, Leila Lehtola ja Matti Norppa. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti perustaa vastaavan ohjaajan ja eri tyis opet ta jan virat alkaen perusteluosassa mainituin kel poisuus vaa ti muk sin. _

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntomessut 6160/ /2014 Kh Kaupunkikehityksen toimialalla on selvitelty asun to mes su jen jär jes tä mis tä Kou vo las sa vuonna Kaupungin ja Osuus kun ta Suomen Asun to messu jen kesken on neuvoteltu asiasta ja Kou vo lal la on arvioitu ole van hyvät edel ly tyk siä toteuttaa onnistunet asun to mes sut. Vuosittain järjestetyt valtakunnalliset asuntomessut antavat nostetta paikka kun nan yrityselämälle, matkailulle, työllisyydelle ja ennen kaikkea paikka kun nan näkyvyydelle ja imagolle. Messupaikkakunta on paljon ja po si tiivi ses ti esillä useita vuosia koko messuprojektin ajan ja messujen vai ku tukset näkyvät messupaikkakunnalla myös niiden jälkeen. Asun to mes sut tuovat uusia toimintamalleja ja lisää yhteistyötä eri tahojen vä lil lä paik ka kunnal la sekä kuntarajojen yli. Messujen myötä paikkakunnalle saa daan uusi kor kea ta soi nen ja viihtyisä asuinalue. Vuosittain asun to mes suil la käy noin henkeä ja useimpien järjestäjien mu kaan mes su ta pahtu mal la on merkittävä vaikutus erityisesti paik ka kun nan vähittäiskaupoille, ma joi tus liik keil le, ravintoloille, kahviloille ja huol to ase mil le. Tulevia asuntomessupaikkakuntia ovat Vantaa (2015) ja Seinäjoki (2016) ja Mikkeli (2017). Messuhakemus tulee jättää 4-6 vuotta ennen mes su ja ja mes su jen järjestämisestä tulee olla viralliset päätökset. Mes su alue tulee ol la kunnan omistuksessa ja alueen tulee olla ve to voi mai nen. Ha ke mukses sa tulee esittää tavoitteet, maankäyttöideat ja alus ta va kus tan nus laskel ma. Asuntomessupaikkakunnan tärkeimmät va lin ta kri tee rit ovat paik kakun nan sitoutumisaste ja kunnan kapasiteetti, tont tien kysynnän varmuus se kä paikkakunnan ja messualueen vah vuu det ja vetovoimatekijät. Mahdollinen asuntomessualue: Tarkastelussa on ollut useita vaihtoehtoisia paikkoja mahdolliseksi asun tomes su alu eek si. Viimevaiheessa esillä oli neljä mahdollista paik ka vaih to ehtoa (Koria, Ruotsula, Kalalampi ja Kytöhalme). Messusisällön nä kö kul masta Osuuskunta Suomen Asuntomessut pitää Korian entistä va rus kunta-aluet ta mielenkiintoisimpana. Asuntomessujen järjestämistä on arvioitu tar kem min Korian alueen perusteella. Kouvolan Korian messualue sijaitsee Korian taajamassa Kymijokeen ra joittu val la entisellä varuskunta-alueella. Rakentamaton alue on pääosin kaupun gin omistuksessa. Alueen yleiskaavaa ollaan parhaillaan muut ta mas sa ja tavoitteena on mahdollistaa Pioneeripuiston kehittyminen yh dek si Kouvo lan vetovoimaisimmista virkistyksen, asumisen ja alueelle luon te vien tapah tu mien ja toiminnan alueeksi. Alueen asemakaavaa muu te taan vuoden 2015 aikana. Asuntomessujen järjestäminen edel lyt tää, että alueella kaavoi te taan ja rakennetaan vähintään kol me kym men tä erityyppistä yhden per heen omakotitaloa ja tämän lisäksi rivi- ja ker ros ta lo asun to ja. Asuntomessuteemat: Messujen teemoiksi on tässä vaiheessa Korialle suunniteltu seuraavaa:

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yleisteema: Alueen muuttuva käyttö Teemat: Entisen historiallisen kasarmialueen hyödyntäminen asuinalueena Kymijoen, Talliojan ja Pioneeripuiston virkistysalueen hyödyntäminen alueen vetovoimatekijänä Uudet edulliset pientaloratkaisut Lapsiperheet ja elinkaariajattelu Puurakentaminen ja tiilirakentaminen Oheiskohde: Ajankohtainen kohde Kasarminmäen entisellä va rus kunta-alu eel la tai keskustassa Ajankohtainen sisustusteema Teemat tarkentuvat myöhemmin. Asuntomessujen talous: Asuntomessujen järjestäminen edellyttää erillisen asun to mes su or ga ni saation luomista ja osana sitä projektipäällikön ja eräiden muiden hen ki löi den palk kaa mis ta. Arvioidut käyttötalousmenon ovat n. 3 milj. ja tu lot n. 0,5 milj.. Tulot muodostuvat pääosin pysäköintimaksuista ja osas ta pää sy lippu tu lo ja. Asuntomessualueen investointeja on arvioitu Korian alueelle laaditun maan käyt tö luon nos tel man perustella ja niitä koskeva alustava kus tan nusar vio on noin 9 milj.. Investoinnit ovat pääosin kaupungin nor maa lia tontti tuo tan toa, joka messujen takia suunnataan messupaikalle ja sen lä hi ympä ris töön. Lisäkustannuksia syntyy mm. korkeammasta laa tu ta sos ta katuja viherrakentamisessa. Investointeihin on laskettu mu kaan kaupungin omis ta man Pioneerikoulun saneeraus toimitiloiksi. Ar vioi dut ton tin myyn ti tulot ovat n. 0,5 milj.. Asuntomessujen onnistumisen edellytyksiä: Tapahtuman onnistumisen kannalta suurin haaste on, että Korian Pio neeri puis toon saadaan vähintään 30 pientalorakentajaa yhtä aikaa. Mes su alueel le rakentamisen pitää kiinnostaa omakotirakentajaperheitä, ta lo teh tai ta se kä rakennusliikkeitä. Alueen markkinointi ja tulevien ra ken ta jien si tout tami nen jo alkuvaiheessa esimerkiksi suun nit te lu kil pai lun avulla on tär keässä roolissa. Rakentajien lisäkseen myös alueen kor jaus ta vaativien van hojen historiallista arvoa omaavien rakennusten omis ta jat tulee saada mukaan hankkeeseen. Alueen vetovoimatekijät tulee hyödyntää laajasti ja alue tulee rakentaa ja vii meis tel lä korkeatasoisesti. Kun myös alueen lopullinen suun ni tel ma, mes su tee mat ja messurakentaminen tarjoavat mielenkiintoisia ja käyt tökel poi sia ratkaisuja, varmistetaan alueen kiinnostavuus ra ken ta jien ja tu levien asukkaiden näkökulmasta. Kouvolan keskeinen sijainti ja pää kau punki seu dun läheisyys, messualueen omaleimaisuus ja asun to mes su ta pah tuman tunnettavuus takaa messuvieraiden kiinnostuksen. Alustava asuntomessuhakemus vuodelle 2019 on oheisamateriaalina nro 5.

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntomessut Kouvolassa selvitys on oheismateriaalina nro 6. Puitesopimusmalli on oheismateriaalina nro 7. Asiaa käsiteltiin kaupunhginhallituksen iltakoulussa Lisätietoja: Tekninen johtaja Hannu Luotonen puh , hannu.luotonen(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki hakee asun to mes su ja Korian entiselle va rus kun ta-alueel le vuodeksi Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 81 Alustava asuntomessuhakemus vuodelle 2019 on liitteenä nro 4. Asuntomessut Kouvolassa selvitys on liitteenä nro 5. Puitesopimusmalli on oheismateriaalina nro 4. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki hakee asuntomessuja Korian entiselle va rus kun ta-alueel le vuodeksi Asian käsittely Esittelypuheenvuoron käytti tekninen johtaja Hannu Luotonen. Puheenvuoroja käyttivät Jari Suomela, Jani-Ville Heikari, Ensio Töttö, Kimmo Jokiranta, Arto Sahamies, Sinikka Rouvari, Jorma Liukkonen, Kai sa Spies, Matti Norppa, Janne Wall, Maarit Helkala, Päivi Kossila, Ja ri Käki,

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ja ri Larikka, Mika Byman, Jyrki Hyttinen, Anssi Tähtinen, Bir git Koskela, Rit va Sorvali ja Pekka Korpivaara. Valtuutettu Jorma Liukkonen esitti Mika Bymanin kannattamana, että Kouvo lan kaupunki ei hae asuntomessuja Korian entiselle va rus kun ta-alu eel le vuo dek si Vastauspuheenvuoron käytti tekninen johtaja Hannu Luotonen. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kau pun gin hal li tuk sen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat ta vat valtuutettu Jorma Liukkosen esitystä ää nes tä vät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 56 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Poissa oli 1 val tuu tet tua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 7. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen hy väk sy tyk si. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti, että Kouvolan kaupunki hakee asun to mes su ja Ko rian entiselle varuskunta-alueelle vuodeksi Merkittiin, että valtuutettu Reijo Valkeapää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kesärannan ranta-asemakaava 2447/ /2013 Tela 245 UPM-Kymmene Oyj on laadituttamassa ranta-asemakaavaa Kaipiaisen kylään, omistamilleen kiinteistöille Kesäranta, ja Ke sä ran ta, Kesärannan ranta-asemakaavan suunnittelualue muodostuu noin 12,4 heh taa rin kokoisesta alueesta Rautjärven kaakkoisrannalla sijaitsevalla lah del la n. 2 kilometriä Kaipiaisten kylältä pohjoiseen. Kouvolan kes kustaan on matkaa n. 20 kilometriä länteen päin. Alueella on toiminut jo vuosikymmeniä Myllykoski Oy:n henkilöstön vir kistys paik ka. Alueen omistus siirtyi yrityskaupan myö tä UPM Kym me ne Oyj:lle lopullisesti elokuussa Myllykosken pa pe ri teh das lopetti toi min tansa vuoden 2011 lopussa, joten nyt kä si tel tä vän alueen käyttö vir kistyspaikkana loppui. Maanomistajien tavoitteena on mm. hyödyntää alueen jo olemassa ole vaa ra ken nus kan taa, osoittaa lisärakennusoikeutta, säilyttää his to rial li ses ti arvok kaat kohteet. Kesärannan ranta-asemaakaava on tarkoitus laatia matkailua pal ve le vien ra ken nus ten alueeksi (RM). Nykyistä rakennuskantaa täydentäviä matkailua palvelevia, uusia, ra kennus paik ko ja on yh teen sä 8 kpl, rakennusoikeutta/rakennuspaikka enin tään 120 kem2. Rakennuspaikat eivät ole omarantaisia. Kaavan laatijana toimii Karttaako Oy. Kaavan laatija on tehnyt alueelle kaa va luon nok sen. Kaavaluonnos, kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat oheismateriaalina nro 2 Viranomaisneuvottelu kaavahankkeesta on pidetty. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n ja 63 :n sekä maankäyttö- ja ra kennus ase tus 30 :n mukaan kaavan valmisteluaineisto tulee asettaa jul ki sesti nähtäville sekä pyytää tarvittavilta viranomaisilta lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Kari Parjanne, puh , kari.parjanne(a)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kesärannan ran ta-ase ma kaa valuon nok sen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja ra ken nus-

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot