Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-20:55 tauko klo Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Mirja Lonka Seppo Nikkanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat Jäsenet Airaksinen Katja Eloranta Maria Eskelinen Antti Grönlund Reino Heikari Jani-Ville Helkala Maarit Helminen Harri Hyttinen Jyrki Jokiranta Kimmo Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka Koskela Birgit Kossila Päivi Kähärä Hannu Käki Jari Laine Raimo Lakka Marjo Lampiranta Toni Lankinen Sari Larikka Jari Lehtomäki Maija Leinonen Kari Leppänen Jouko Lindström Jari Liukkonen Jorma Lonka Mirja Nikkanen Seppo Norppa Matti Nuorivuori Marja-Terttu Nyberg Jukka Pakkanen Markku Palm Sari

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Paloranta Pertti Peltola Pulla Rouvari Sinikka Sahamies Arto Salonen Ville Sipiläinen Kirke Smeds Sakari Sorvali Ritva Spies Kaisa Suninen Jouni Suomela Jari Tähtinen Anssi Töttö Ensio Vainio Vesa Valkeapää Reijo poistui klo Wall Janne Varjola Liisa Viinikainen Sakari Viljakainen Hannele Byman Mika vara Hietanen Minna vara Kaipinen Jouko vara Lehtola Leila vara Puolakka Ilpo vara Seppälä Kirsi vara Muut Koskinen Julia nuorisovaltuuston edustaja poistui klo Relander Camilla nuorisovaltuuston edustaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Karhu Päivi henkilöstöjohtaja poistui klo Luotonen Hannu tekninen johtaja Niemelä Jari hallintojohtaja poistui klo Hasu Elina hallintosihteeri Laine Terttu hallintosihteeri

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Poissa Koivisto Antti Nykänen Marjatta Päivärinta Juha Saavalainen Tiina Seppälä Topi Sorsa Matti

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Hallintosäännön muuttaminen Osavuosikatsaus Talousarviomuutokset v Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja 270 eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 80 Erityisen vaikeasti hoidettavien kouluikäisten lasten 273 sijoittamiseen ja päivätoimintaan perustettavan erityisyksikön uusien virkojen ja työsuhteisten tehtävien perustaminen 81 Asuntomessut Kesärannan ranta-asemakaava KSAMK:n ja Kyamk-kiinteistöt Oy:n osakkeiden ostaminen Iitin 286 kunnalta 84 Kouvolan Vesi Oy:n investointilainan takaus Kouvolan Asunnot Oy:n (Yhdystie 1, Elimäki) lainan takaaminen Kouvolan Asunnot Oy:n (Elopolku 2) peruskorjauslainan 293 takaaminen 87 Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt Valtuustoaloite ennakkoäänestysmahdollisuuden järjestämiseksi 298 Kymenlaakson ammattikoulun Kasarminmäen kampuksella eduskuntavaaleissa Valtuustoaloite Kotikatko-toiminnan aloittamisesta Kouvolassa Valtuustoaloite Hovioikeudenkadun muuttamiseksi Pelastusarmeijankaduksi Savonkadun ja Kauppalankadun väliseltä osuudelta 300

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 73 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 :n mukaan valtuuston ko kous on aloi tet ta va ni menhuudolla. Kun nimenhuuto on toimitettu, on puheenjohtajan todettava, että val tuus to on päätösvaltainen ja laillisesti kokoon kutsuttu. Valtuuston kokouskutsusta ja laillisuudesta on määrätty työjärjes tyksen 9 :ssä ja KunL:n 54 ja 64 :ssä. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu kunnallisten kuulu tusten ilmoi tus tau lul le ja julkaistu Kouvolan kaupungin in ter net si vuil la osoit tees sa Kaupunginsihteeri Heikki Spoof totesi, että poissa olivat il moit ta man sa esteen vuoksi valtuutetut Antti Koivisto, Marjatta Nykänen, Ju ha Päivärinta, Tii na Saavalainen, Topi Seppälä ja Matti Sorsa. Ant ti Koiviston tilalla oli Jou ko Kaipinen, Marjatta Nykäsen tilalla Lei la Lehtola, Juha Päivärinnan tilal la Minna Hietanen, Tiina Saa va lai sen tilalla Mika Byman, Topi Seppälän ti lal la Kirsi Seppälä ja Mat ti Sorsan tilalla Ilpo Puolakka. Kaupunginvaltuuston päätös: Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että pai kal la on 53 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Kokous todettiin lail li ses ti kokoon kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv 74 Ehdotus: Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tar kas taa kak si kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuu tettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Tähän asti noudatetun käytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkas tajiksi on va lit tu vuorollaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestykses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Mirja Lonka ja Seppo Nikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Mir ja Longan ja Seppo Nikkasen.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön muuttaminen 2641/ /2013 Kh Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden palveluorganisaation, jo ka tu lee voimaan Tämän jälkeen lautakunnat ovat hy väk sy neet alem man tason organisaatiot. Jotta uuden organisaation mukainen toi minta voi käynnistyä, on hallintosääntöön tehtävä lukuisia muutoksia. Samalla sääntöön on tehty mm. lainsäädännöstä johtuvia tarkistuksia se kä eräi tä stilistiä ja muita vähäisiä korjauksia. Merkittävimmät muutokset: - kaupunkikehityksen toimialan tilalla tekniikka- ja ympäristöpalvelut - tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialajohtajana tekninen johtaja - kaupunkikehitysjohtaja (aik. mm. toimialajohtaja ja hallituksen esit te li jä) pois tet tu - elinvoima konsernipalveluissa - liikelaitosten johtosäännöt yhdistetty hallintosääntöön - liikelaitos Kouvolan Vesi poistettu - palvelukokonaisuus - organisaatiotaso korvattu palvelulla - palvelujen nimet lautakuntien hyväksymässä muodossa - palvelujen johtajien nimikkeet - lisätty maininnat ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta - koneellisen allekirjoituksen mahdollistaminen Uusi kuntalaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan, eräitä siir ty mä sään nök siä lu kuun ottamatta, ensi vuoden alussa aiheuttaa muutoksia myös hal lin tosään töön. Näitä muutoksia ei ole sisällytetty tähän tarkistukseen, kos ka lakia ei ole vielä lopullisesti hyväksytty. Liikelaitos Kouvolan Veden lakkauttaminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä liikelaitos Kouvolan Ve den toiminnot liiketoimintakaupalla Kymen Bioenergia / Kouvolan Vesi Oy:lle. Tämän johdosta liikelaitos lakkautetaan. Muutettu hallintosääntö on oheismateriaalina nro 3. Muutokset nykyiseen sääntöön ilmenevät oheismateriaalissa nro 4. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön muutokset hyväksytään ja ne tulevat voimaan Tilaliikelaitoksen ja teknisen tuotannon liikelaitoksen johtosäännöt ku motaan alkaen. Liikelaitos Kouvolan Vesi lakkautetaan Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 75 Muutettu hallintosääntö on liitteenä nro 1. Muutokset nykyiseen sääntöön ilmenevät oheismateriaalissa nro 1. Kaupunginhallituksen ehdotus: Hallintosäännön muutokset hyväksytään ja ne tulevat voimaan Tilaliikelaitoksen ja teknisen tuotannon liikelaitoksen johtosäännöt ku motaan alkaen. Liikelaitos Kouvolan Vesi lakkautetaan Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Maria Eloranta, Jari Lindström, Ans si Täh ti nen ja Jyrki Hyttinen. Vastauspuheenvuoron käytti hallintojohtaja Jari Niemelä. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallintosäännön muutokset ja ne tulevat voimaan Tilaliikelaitoksen ja teknisen tuotannon liikelaitoksen johtosäännöt ku motaan alkaen. Liikelaitos Kouvolan Vesi lakkautetaan

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus / /2014 Kh Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 1,7 % enem män kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Ker ty mään vai kut taa aiem min toteutettu Kouvolan veden heinä-elokuun ve si las ku tus (2,2 milj. euroa) sekä osaltaan yhdistymisavustus (2,1 milj. eu roa), joka saa tiin vii meisen kerran vuonna Toimintakulujen toteutuma on 1,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaa vaan aikaan. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa 186,0 milj. eu roa eli noin 2,0 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pal ve lu jen ostot ovat 1,0 % pienemmät kuin edellisenä vuonna ja avustukset 45,1 % suurem mat kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Avus tus ten kasvuun ja pal ve lu jen ostojen pienenemiseen vaikuttaa kirjaustavan tar ken nuk set avus tuk sien ja palvelujen ostojen välillä. Toimintakate on -322,0 milj. euroa ja sen kasvu edellisestä vuodesta on 1,3 %. Verotulokertymä ja valtionosuudet ovat lähes edellisen vuoden tasolla. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet hieman edellisvuotta pie nem pi nä. Vuosikate on 19,4 milj. euroa, joka on 4,5 milj. euroa pienempi kuin edel lisen vuoden vastaava luku. Tilikauden tulos on 8,4 milj. euroa. Ti li kau den tu lok seen vaikuttaa Yhteiskoulun tulipalosta saatu va kuu tus kor vaus, 5,7 milj. euroa. Ilman tätä satunnaista tuottoa tilikauden tulos olisi 2,7 milj. euroa elokuun lopussa. Nettoinvestointien toteutuminen on elokuun lopussa kaupungin ja lii ke laitos ten osalta yhteensä 17,6 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa tammi-elokuun toiminnan ja investointien ra ha vir ta muo dos tui 6,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Rahoituksen rahavirta on to teu tunut 3,0 milj. euroa positiivisena. Lainakannan arvioidaan olevan noin 212,1 milj. euroa vuoden 2014 lopussa. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2014 lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Vakinaisen hen kilös tön määrä on vähentynyt selvästi alkuvuodesta. Määräaikaisen hen kilös tön määrä vaihtelee sen sijaan toiminnallisista syistä eri tar kas te lu ajankoh ti na. Kausivaihtelusta johtuen henkilötyövuosi kuvaakin pa rem min palve luk ses sa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt vii me vuodesta 82,4 htv:lla eli 1,4 %:lla. Talouden seurantaan on edelleen kiinnitettävä huomioita ja löydettävä li säkei no ja sopeuttamiseen. Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2014 on oheismateriaalina nro 1.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi. Toimialoilta edellytetään edelleen tiukkaa talouskuria ja ta sa pai not ta mis ohjel man noudattamista. Osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 76 Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2014 on oheismateriaalina nro 2. Kaupunginhallituksen ehdotus: Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi. Asian käsittely Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jari Suomela, Jari Lindström, Sari Lanki nen, Jukka Nyberg, Jouni Suninen, Katja Airaksinen, Seppo Nik ka nen, Pek ka Korpivaara, Jorma Liukkonen, Markku Pakkanen, Arto Sa ha mies, kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtaja Jari Larikka, valtuutetut Jyr ki Hyttinen ja Tapio Karvonen. Vastauspuheenvuoroja käyttivät kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, apulais kau pun gin joh ta ja Annikki Niiranen, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Sari Lankinen jätti ponsiesityksen, että sairauspoissaolotilastojen lisäksi Ky mi joen työterveydeltä pyydetään näkemys/selvitys ja tilastointi sai ra uspois sa olo jen syistä. Kouvolan kaupungin työsuojelusta, Kymijoen työ tervey del tä tai ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään selvitys yh teis työs tä Kou vo lan kaupungin kanssa liittyen aktiiviseen hyvinvoinnista vä lit tä miseen ja työhön paluun mahdollisuuksien hoitamiseen. Ete lä-suo men aluehal lin to vi ran omai sel ta pyydetään tilannetieto vireillä olevista Kou vo lan kaupun gin henkilöstöön liittyvistä asioista. Tämä kaikki tietysti niis sä rajoissa, kuin ko. toimija voi tietoja antaa. Markku Pakkanen kannatti Sari Lankisen ponsiesitystä.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Puheenjohtajan tiedusteltua valtuutetuilta kukaan ei vastustanut Sari Lanki sen tekemää ponsiesitystä, joten ponsiesitys hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi yksimielisesti osavuosikatsauksen tiedoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sari Lankisen pon si esi tyk sen, et tä sairauspoissaolotilastojen lisäksi Kymijoen työ ter vey del tä pyydetään nä ke mys/sel vi tys ja tilastointi sairauspoissaolojen syistä. Kou vo lan kaupun gin työsuojelusta, Kymijoen työterveydeltä tai ul ko puo li sel ta asian tun tijal ta pyydetään selvitys yhteistyöstä Kouvolan kau pun gin kanssa liittyen ak tii vi seen hyvinvoinnista välittämiseen ja työhön pa luun mahdollisuuksien hoi ta mi seen. Etelä-Suomen alue hal lin to vi ran omai sel ta pyydetään ti lan netie to vireillä olevista Kouvolan kaupungin hen ki lös töön liittyvistä asioista. Tä mä kaikki tietysti niissä rajoissa, kuin ko. toimija voi tietoja antaa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että palveluverkkopäätösten vai ku tus ten ar vioin nis ta toimitetaan selvitys valtuutetuille sekä, että val mis te lus sa tu lee huo mioi da vaihtoehtoiset mallit.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviomuutokset v / /2013 Kh Kuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta annetun suo situk sen mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le ta lous ar vio vuo den aikana viipymättä muutostarpeen il maan nuttua.talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan kä si tel lä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen ta lousar vion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muu tosesi tyk ses sä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi min nal li siin ta voittei siin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tu lo ar vioi ta kos ke vas sa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vai ku tus määrä ra hoi hin. Käyttötalousosa Maaseutulautakunta esittää ( 61, 14.8.) avustuksiin euron vähen nys tä laajakaistahankkeeseen varatusta eurosta. Hank keen 2. vaihe käynnistyy aikaisintaan myöhään syksyllä ja avustuksen mak su to teu tu nee maksimissaan euron suuruisena tänä vuon na. Tuloslaskelmaosa Satunnaisten erien satunnaisiin tuottoihin lisätään Kouvolan Veden lii ke toimin ta kau pas ta pysyvien vastaavien myyntivoitto euroa. Edellä mainittujen erien vaikutus kaupungin tulokseen ja tilikauden yli jäämään on euroa, jolloin muutetun talousarvion mukainen ti li kauden tulos ja ylijäämä on 5,9 milj. euroa. Rahoitusosa Antolainasaamisten lisäyksiin lisätään Kouvolan Vesi Oy:lle myönnetty anto lai na euroa sekä ammattikorkeakoulujärjestelyistä euroa eli yhteensä euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähen nyk siin esitetään lisättäväksi euroa Valtionkonttorille makset tu jen lainojen ylimääräisiin lyhennyksiin. Lainat on maksettu pois korkean korkotason vuoksi. Lisäksi rahoitusosan eriin lisätään Kouvolan Veden liiketoimintakaupasta johtuen pitkäaikaisten lainojen vä hen nyk siin euroa, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokseen li säys tä euroa sekä korottomien velkojen muutoksiin vä hen nys tä eu roa. Investointiosa Investointituloarvioihin pysyvien vastaavien myyntituloihin lisätään Ha minan kaupungille myytyjen Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkeiden myyn ti hinta euroa (kh ) sekä Kouvolan Veden lii ke toi min takau pan johdosta euroa. Investointimenoksi li sä tään mää rä rahat osak kei siin Kouvolan Veden osalta euroa se kä am mat tikor kea kou lu jär jes te lyistä euroa. Edellä mai nit tu jen muutosten netto vai ku tus investointeihin on euroa.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Edellä mainitut talousarviomuutokset hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 77 Kaupunginhallituksen ehdotus: Edellä mainitut talousarviomuutokset hyväksytään. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Ensio Töttö ja Jari Lindström. Vastauspuheenvuoron käyttivät tekninen johtaja Hannu Luotonen ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti edellä mainitut ta lous ar vio muutok set.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset 6159/ /2014 Kh Valtuustoaloitteessa hankintastrategian luomiseksi esitettiin, että Kouvolan kaupungin hankintaohje avataan ja kaupunki suunnittelee han kin ta stra te gian ja ohjeistuksen, joiden päämääränä on julkisten han kinto jen kokonaistaloudellinen arviointi. Sen lisäksi kaupungin tulee jär jes tää han kin ta po li tiik kaan liittyvää koulutusta luottamushenkilöille ja vi ran hal ti joille. Vastauksena valtuustoaloitteeseen konsernipalvelujen toi min nan oh jaukses sa valmisteltiin hankintojen nykytilaselvitys, jossa on kuvattu han kin tojen nykytila eli volyymitietoja vuosilta , hankintojen or ga ni soin ti, toi mit ta ja-ana lyy si ja tulevia toimintaympäristö-muutoksia. Ny ky ti la sel vi tys mer kit tiin tiedoksi kaupunginhallituksessa Ny ky ti la sel vi tyk sen yh tey des sä päätettiin, että kaupunki valmistelee pal ve lu- ja han kin ta po liit tiset linjaukset vuoden 2014 aikana. Kaupungilla on voimassa oleva palvelustrategia sekä han kin taoh je. Näillä palvelu- ja hankintapoliittisilla linjauksilla suunnataan pal ve lutuo tan toa ja hankintoja vuoteen 2020 ja luodaan pohja vuosina ra ken net ta val le Kouvolan tulevaisuuden palvelumallille ja 2016 päi vi tet täväl le hankintaohjeelle. Tulevaisuuden palvelumalli on yk si tyis koh tai sem pi ku vaus kaupungin palvelutuotannosta vuoteen 2020 ja korvaa nykyisen pal ve lu stra te gian. Hankintaohjeen avaaminen ja päi vi tys siirretään vuo delle 2016, kun kansallinen hankintalainsäädäntö uu dis tuu. Näissä palvelu- ja hankintapoliittisissa linjauksissa kuvataan suu ruus luokka ta sol la merkittävien palveluiden nykytilanne hankintojen suhteen ja palve lu tuo tan nos sa ennakoitavat muutokset. Linjausten lisäksi ku va taan tavoi te ti la vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma tavoitteiden saa vut ta mi sek si. Vuoden 2015 aikana valmistellaan Kouvolan tulevaisuuden pal ve lu mal li, jos sa kuvataan yksityiskohtaisemmin mitä palveluja jär jes te tään/tuo te taan (pal ve lu va li koi ma), missä ja miten palvelut jär jes te tään/tuo te taan (toi mi pisteet/liik ku vat palvelut/sähköinen palvelu) ja ket kä palveluja tuot ta vat (jul kinen/yk si tyi nen/kol mas sektori). Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset ja niihin sisältyvä toi men pi de oh jelma huomioidaan vuosittain talousarviovalmistelussa ja ti lin pää tök ses sä. Linjauksia on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset ovat oheismateriaalina nro 2. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Liisa Kolari puh , liisa.kolari(a)kouvola.fi.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 78 Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset ovat liitteenä nro 2. Kaupunginhallituksen ehdotus: Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset hyväksytään. Asian käsittely Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Katja Airaksinen, Maarit Helkala, Ritva Sor va li, Vesa Vainio, Mika Byman, Markku Pakkanen, Jari Larikka, Jorma Liuk ko nen ja Päivi Kossila. Valtuutettu Mika Byman esitti, että palvelu- ja hankintapoliittisista lin jauksis ta sivulta 23 poistetaan viimeinen lause: Uudet pal ve lu se teli yrit tä jät ovat valtakunnallisia isoja toimijoita, joilla on valmis konsepti ja resurs se ja aloittaa toiminta nopeasti. Valtuutettu Jorma Liukkonen kannatti Mika Bymanin esitystä. Puheenjohtajan tiedusteltua valtuutetuilta kukaan ei vastustanut Mika Byma nin tekemää muutosesitystä, joten se hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti palvelu- ja hankintapoliittiset lin jauk set. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mika Bymanin esityksen, että pal ve lu- ja hankintapoliittisista linjauksista sivulta 23 poistetaan vii mei nen lause: Uudet palveluseteliyrittäjät ovat valtakunnallisia isoja toimi joi ta, joilla on valmis konsepti ja resursseja aloittaa toiminta nopeasti." Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 2172/ /2013 Kh Sosiaali- ja terveysministeriö asetti sosiaali- ja ter veys pal ve lu-uu dis tuk sen par la men taa ri sen ohjausryhmän, joka laati luonnoksen edus kun nal le annet ta vak si hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveyshuollon jär jes tä mislaik si ja siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos sisältyy hallitusohjelmaan ja eduskun ta puo luei den tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter veyshuol lon järjestämisestä. Hallituksen esitys sisältää säännökset so si aa li- ja ter veys pal ve lui den järjestämisestä, tuottamisesta ja ra hoit ta mi ses ta sekä eril li sen voimaanpanolain, jossa määritellään toi meen pa non kannalta keskei set asiat. Esitys löytyy internetistä osoitteesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on Sosiaali- ja terveysministeriön toi meksi an to na laatinut ennakkoarvioinnin sote-järjestämislain vai ku tuk sis ta. Link ki: Selvitys lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin on keskeneräinen. Sel vitys voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnokseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on koko kaupungin joh ta mis jär jestel män, palveluiden tuottamisen, rahoituksen sekä kunnallisen pää tök senteon kannalta merkittävä asia. Lausuntopyynnössä edellytetään, että vähintään alla olevaan kahteen kysy myk seen lausunnon antaa valtuusto. Kysymykset koskevat sitä, min kä eri tyis vas tuu alu een pohjalta muodostettavaan sosiaali- ja ter veys alu eeseen Kouvola katsoo perustelluksi kuulua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi ehdotetaan lakia, jossa sääde tään kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, tuot ta mises ta, hallinnosta, suunnittelusta, rahoituksesta ja valvonnasta. Uu dis ta misel la on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on yh den ver tais ten, asiakas läh töis ten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tar joa mi nen. Toi nen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon pe rus pal ve lui hin pa nos tami nen. Kolmas tavoite on kustannustehokkaan ja vai kut ta van pal ve lu raken teen luominen. Tavoitteet pyritään saavuttamaan laajalla sosiaali- ja terveydenhuollon integ raa tiol la, jolla tähdätään entistä kattavampiin palveluihin. Sosiaali- ja ter veys pal ve lui den toimivuutta tehostetaan, samoin pe rus ter vey den huol lon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa. Integraatiolla myös sel key te tään hal lin toa ja lisätään taloudellista läpinäkyvyyttä. Ta voit tei den saa vut ta minen edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista oh jaus ta sekä asiak kai den ja henkilöstön osallistamista uudistamiseen. Lausuntopyynnössä on osoitettu kaksi kysymystä kau pun gin val tuus tol le. Kau pun gin val tuus ton tulee ilmoittaa, mihin sote-alueeseen kunta kat soo

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuu lu van sa, jos sote-alueet perustetaan nykyisten Erva-alueiden poh jal ta. Ny kyi sin Kouvola kuuluu HYKS-ervaan. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuu lu vis ta kunnista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alu een kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet ra ken tu vat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue muodos te taan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, kuu luu ko kun tan ne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun so te-alu ee seen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso perustelluksi kuulua nykyisen eri tyis vas tuu alu een pe rus teel la muodostettavaan sote-alueeseen, minkä eri tyis vas tuu alu een poh jal ta muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo pe rus tel luk si kuu lua? o HYKS-erva o KYS-erva o OYS-erva o TAYS-erva o TYKS-erva Ministeriö pyytää antamaan lausunnot valmiilla lausuntopohjalla. Ehdotus kaupungin lausunnoksi on liitteenä nro 1. Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen, puh , an nik ki.niiranen(a)kouvola.fi. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveysministeriölle annetaan liitteen mukainen lausunto. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupunki esittää lausuntonaan, että Kouvola tulee kuulumaan nykyisen eri tyis vas tuu alu een (HYKS-erva) pohjalta muodostettavaan so te-alu eeseen. Kaupunginhallituksen antama lausunto merkitään tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv 79 Kaupunginhallituksen antama lausunto on oheismateriaalina nro 3. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunki esittää lausuntonaan, että Kouvola tulee kuulumaan nykyisen eri tyis vas tuu alu een (HYKS-erva) pohjalta muodostettavaan so te-alu eeseen. Kaupunginhallituksen antama lausunto merkitään tiedoksi. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Jyrki Hyttinen, Anssi Tähtinen ja Jukka Ny berg. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto esittää yksimielisesti lausuntonaan, että Kouvola tulee kuu lu maan nykyisen erityisvastuualueen (HYKS-erva) pohjalta muo dos tetta vaan sote-alueeseen. Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen antaman lausunnon tie dok si.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Erityisen vaikeasti hoidettavien kouluikäisten lasten sijoittamiseen ja päivätoimintaan pe rustet ta van erityisyksikön uusien virkojen ja työsuhteisten tehtävien perustaminen 5618/ /2014 Lanula 98 Kouvolan kaupunkiin perustetaan lastensuojelulain mukainen ym pä ri vuoro kau ti nen yksikkö, johon voidaan sijoittaa kouluikäisiä lapsia ja nuo ria lasten suo je lun päätöksellä ja päivätoimintaan lastensuojelun, vam mais pal velun sekä koulun yhteisellä päätöksellä. Käynnistettävä toiminta vähentää os to pal ve lui den tarvetta ja sen vuosittaiseksi kustannussäästöksi on KV:n hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa arvioitu 0,2 me. Yksikkö on tar koi tet tu erityisen vaikeasti hoi det tavien pääsääntöisesti kouluikäisten las ten sijoittamiseen. Yksikössä an netaan myös perusopetusta ja jär jes te tään kuntouttavaa toimintaa. Yksikkö tu lee tyhjillään olevaan huol to ko din kiinteistöön hyvinvointipalveluiden eri toi mi joi den yhteistyönä. Re mont ti yksikössä on alkanut viikolla 27. Kiin teistöön tehtävät muutokset on suunniteltu yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa. Poh ja ku va on oheismateriaalina nro 1. Lastensuojeluyksikkö perustetaan lastensuojelulain mukaisesti seit se mänpaik kai sek si, jossa ohjaajia on 10. Yksilöllisen opetuksen ryhmä tu lee olemaan kuusipaikkainen, jossa työskentelee erityisopettaja ja jo kai sel la lapsel la on oma ohjaaja. Tämän lisäksi yksikössä on vastaava oh jaa ja ja suur ta lous kok ki. Toiminta aloitetaan tammikuussa Lastensuojeluyksikkö Lastensuojelun asiakkuudet ovat tänä päivänä monitahoisia. Si joi tet ta vien lap sien erityistarpeet ovat olleet kasvussa ja lastensuojelun haas tee na on ol lut löytää lapsen erityistarpeita vastaava yksikkö lapselle. Eri tyis yk si köt ovat kalliita. Sijoitukset niissä maksavat noin /vrk. Tällä hetkellä eri tyi sen tukea vaativia huostaan otettuja lapsia on Kou vo las sa 19 kap palet ta. Kouvolan lastensuojelulle on etu, kun erityisen vaikeasti hoidettavien koulu ikäis ten lastensuojelunyksikkö on omana toimintana. Silloin pys tym me vai kut ta maan sisältöön ja lasten hoito ja kasvatus saadaan ta sa laa tui semmak si. Työn arviointi helpottuu, kun toiminta on kaupungin omaa. Yksikköön on tarkoitus sijoittaa psyykkisesti tai vaikeasti oireilevia kou luikäi siä lapsia ja nuoria joko avohuollon sijoituksella, kiireellisellä si joi tuk sella tai huostaan otettuna. Vaikeahoitoisuus tarkoittaa riittävää re sur soin tia hen ki lös tön suhteen ja henkilöstöllä tulee olla kykyä ja osaa mis ta kohdata haas ta via tilanteita ja vaikeaa oirehtimista. Tiimin tulee ol la mo niam ma til linen. Yksikössä tärkeään asemaan nousee tur val li suus ja keinot auttaa oirei le via lapsia ja nuoria. Perusopetuksen päi vä toi min ta tukee tätä toi mintaa.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilojen tulee olla tarkoituksenmukaiset ja sopivat vaativaan las ten suo je lutyö hön. Turvallisuuteen ja toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Palvelun kustannustehokkuuden paraneminen perustuu siihen, että jat kossa osa erityisiä tarpeita vaativista lapsista voidaan sijoittaa omaan yk sikköön ja ostopalvelukustannuksia ei tule. Seitsemän erityistä tukea tar vit sevan lapsen tai nuoren sijoitus maksaa vuoden aikana (300 /vrk) eu roa. Tarkemmat tiedot kustannusvertailusta on liitteenä nro 2. Perusopetus ja päivätoiminta sijoitusyksikössä Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on tarve löytää ratkaisu huo leh tia eri tyi sen vaikeasti opetettavien oppilaiden opetuksesta. Tällaisia op pi lai ta on vuosittain Määrä vaihtelee jonkin verran eri aikaan vuo des ta kuiten kin lisääntyen vuosittain. Oppilaat oirehtivat eri tavoin, mut ta yhteistä heil le on se, että koulujen opetusryhmien ja kouluyhteisöjen kei not ope tusjär jes te lyis sä eivät tue riittävästi oppimista tai turvallisuus vaa ran tuu. Yleen sä kyseessä on voimakas psyykkinen ja sosiaalinen oi rei lu. Oireilut voi vat liittyä vaikeaan vammaisuuteen, sairauksiin tai so si aa li siin on gelmiin. Näiden oppilaiden asioita hoidetaan yhteistyössä monien toimijoiden (esim. lastensuojelu, vammaispalvelu, erikoissairaanhoito) kanssa. Oi rei lu nä kyy usein aggressiivisena tai muutoin vahingoittavana käy tök se nä, it setu hoi suu te na, erityisen vaikeana itsensä hallinnan ongelmana se kä häi riöherk kyy te nä. Opetuksesta huolehtimiseen tarvitaan paljon mo niam ma til lista tukea, opettajien ja ohjaajien erityisosaamista, terapia- ja ter veys pal velui ta sekä toimintaympäristö, jossa edellä mainittujen toi mi joi den on mahdol lis ta toimia yhteistyössä. Lisäksi toimintaympäristön on mahdollistettava nä mä toiminnot ja toiminnassa on pystyttävä huo leh ti maan erityisen hyvin se kä oppilaiden että henkilökunnan tur val li suu des ta. Oppilaiden tuen tarve ulottuu myös koulupäivän ulkopuolelle aamuihin ja ilta päi viin. He eivät voi olla yksin kotona, mutta he eivät voi osallistua myöskään tavalliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Paras tapa ope tuk sen järjes tä mi seen on moniammatillinen yhteisö, jossa opetus-, hoito- ja toi min tajak sot voivat vaihdella oppilaan yksilöllisen kyvyn ja vi reys ti lan mukaan. Lu ku vuo si na , ja osa näistä op pilais ta on sijoitettu Carea-koulun yksilöllisen opetuksen ryh mään. Päätös sijoit ta mi ses ta on tehty yhteistyössä perusopetuksen, las ten suo je lun ja vammais pal ve lun kanssa. Muiden oppilaiden kohdalla on tehty monenlaisia yksi löl li siä ratkaisuja. Käytännössä opetus järjestetään siten, että lastensuojeluyksikköön si joi tetaan opetusryhmä, joka on hallinnollisesti Sarkolan koulun alai suu des sa. Kou lun rehtori vastaa opetuksen järjestelyistä. Päivätoiminta on osa Kouvo lan kaupungin järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa tai vam mai sil le lap sil le tarkoitettua tuettua aamu- ja iltapäivähoitoa. Toi min taan voidaan yh dis tää myös loma-ajan hoito.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusopetus järjestetään osana lapsen kokonaisvaltaista huolenpitoa, jo ta var ten jokaisen lapsen ympärille perustetaan oppilaskohtainen ver kos to. Jo kai sen oppilaan henkilökohtaiset opetusjärjestelyt ja muu toi min ta kir jataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suun ni tel maan (HOJKS), johon liitetään myös muiden toimijoiden suun ni tel mat. Työs kente lys sä toimitaan tiiviissä yhteistyössä huoltajan kans sa. Ryhmään sijoittamisen pohjana on perusopetuslain mukainen velvoite järjes tää jokaiselle oppilaalle hänen edellytystensä mukaista opetusta. Yk sittäi sen oppilaan sijoittamisen edellytyksenä on erityisen tuen pää tös, jonka val mis te lus sa noudatettaisiin normaaleja Kouvolan kaupungin eri tyi sen tuen toimintamalleja. Päätös sijoittamisesta sijoitusyksikön ryh mään tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osa lapsista käy koulua kotoa käsin ja osa voi olla sijoitettuna ohessa olevaan las ten suo je lu yk sikköön. Toiminnan ohjaus ja johtaminen 1. Toimintaa ohjaa hyvinvointipalveluiden eri toimijoista muodostettava ohjaus ryh mä. 2. Käytännön toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten perustetaan työryh mä, joka aloittaa toimintansa syyskuussa Hallinnollisesti yksikkö tulee lastensuojelun alle osaksi Kouvolan per hetu ki kes kus ta. Perusopetus ja päivätoiminta ovat yksikössä ta pah tu vaa perus ope tuk sen toimintaa. 4. Toiminnan käytännön johtaminen ja ohjaus rakennetaan yhden joh ta jan pe ri aat teel la. Vastaavan ohjaajan rekrytointi on aloitettava syys kuus sa. Eri toi min to jen lainmukaiset vaatimukset hoidetaan hy vin voin ti pal ve lui den eri toi mi joi den kesken. Toiminnan käynnistäminen: 1. Huoltokodin kiinteistöön on aloitettu remontti viikolla 27 kiinteistön korjaa mi sek si vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Remontissa kor ja taan kaik ki pinnat, ajanmukaistetaan WC-tilat ja keittiöt, muutetaan ti lo ja vä li seinien avulla tarkoituksenmukaisiksi ja rakennetaan turvahuone ja muut turva jär jes tel mät sekä poistumistie yläkerrasta. Lisäksi huol to ko din piha-alue ra ja taan irralleen viereisestä kiinteistöstä ja piha-alue va rus te taan lapsille ja nuorille sopivaksi ulkoilualueeksi. 2. Kaupungin eri toimijoiden kesken sovitaan yhteistyöstä yksikön pe rusteh tä vän toteuttamiseksi. Yhteistyöhön on sidottava myös Carean toi mi jat, eri tyi ses ti psykiatrinen osaaminen. 3. Yksikköön rekrytoidaan asianmukainen henkilöstö ja henkilöstön tuek si saa daan kaupungin eri toimijoilta tukipalveluita. Henkilöstö on huo mioi tu vuo del le 2014 hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstön tehtävänkuvaukset ovat liitteenä nro 3. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh , san na-riit ta.junnonen(a)kouvola.fi, erityisen tuen päällikkö Pirjo Pii roi nen,

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh puh , pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta 1. hyväksyy erityisyksikön toiminnan aloittamisen ja 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle vas taavan ohjaajan ja erityisluokanopettajan vir ko jen perustamista sekä esittää kaupunginhallitukselle täyttölupaa kymmenen ohjaajan, suur ta lousko kin ja kuuden koulunkäynninohjaajan tehtävään liitteenä olevien teh tä väku vaus ten mukaisina. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lautakunta 1. hyväksyy erityisyksikön toiminnan aloittamisen alkaen ta louden tasapainottamissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti ja 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vas taavan ohjaajan ja erityisluokanopettajan virkojen perustamista sekä esittää kaupunginhallitukselle täyttölupaa kymmenen ohjaajan, suur ta lousko kin ja kuuden koulunkäynninohjaajan tehtävään liitteenä olevien teh tä väku vaus ten mukaisina. Tehtävien täytössä huomioidaan sisäiset siirrot. Vastaavan ohjaajan, 10 ohjaajan sekä suurtalouskokin uusia työ suh tei sia teh tä viä esitettiin jo vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman yh tey des sä, mut ta niitä ei tuolloin vielä hyväksytty. Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virkojen tehtäväkuvaukset ovat oheismateriaalina nro 1. Ohjaajien, koulunkäynninohjaajien ja suurtalouskokin työsuhteisten teh tävien tehtäväkuvaukset ovat liitteenä nro 1. Virkojen ja työsuhteisten tehtävien kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset teh tä vät ja ensimmäiset sijoituspaikat sekä niihin sovellettavat virka- ja työeh to so pi muk set on määritelty tehtäväkuvauksissa. Vastaavan ohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva so si aa lialal le suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiem pi opistoasteinen tutkinto (sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi suus vaa ti muk sis ta annettu laki (272/2005) 6 ).

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi kor kea kou lu tutkin to, luokanopettajan kelpoisuus sekä erityisopettajanopinnot tai kas vatus tie teel li sen alan tutkinto, erityisopettajakoulutus ja monialaiset opin not tai aineenopettajan kelpoisuus, monialaiset opinnot ja eri tyis opet ta jan opin not. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh , san na-riit ta.junnonen(a)kouvola.fi, erityisen tuen päällikkö Pirjo Pii roi nen, puh , pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään suurtalouskokin, kymmenen ohjaajan ja kuuden kou lun käynnin oh jaa jan työ suh tei set tehtävät täytettäväksi alkaen. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virat perustetaan al kaen pe rus te lu osas sa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 80 Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virkojen tehtäväkuvaukset ovat liitteenä nro 3. Kaupunginhallituksen ehdotus: Vastaavan ohjaajan ja erityisopettajan virat perustetaan al kaen pe rus te lu osas sa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Sari Lankinen, Päivi Kossila, Arto Saha mies, Leila Lehtola ja Matti Norppa. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti perustaa vastaavan ohjaajan ja eri tyis opet ta jan virat alkaen perusteluosassa mainituin kel poisuus vaa ti muk sin. _

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntomessut 6160/ /2014 Kh Kaupunkikehityksen toimialalla on selvitelty asun to mes su jen jär jes tä mis tä Kou vo las sa vuonna Kaupungin ja Osuus kun ta Suomen Asun to messu jen kesken on neuvoteltu asiasta ja Kou vo lal la on arvioitu ole van hyvät edel ly tyk siä toteuttaa onnistunet asun to mes sut. Vuosittain järjestetyt valtakunnalliset asuntomessut antavat nostetta paikka kun nan yrityselämälle, matkailulle, työllisyydelle ja ennen kaikkea paikka kun nan näkyvyydelle ja imagolle. Messupaikkakunta on paljon ja po si tiivi ses ti esillä useita vuosia koko messuprojektin ajan ja messujen vai ku tukset näkyvät messupaikkakunnalla myös niiden jälkeen. Asun to mes sut tuovat uusia toimintamalleja ja lisää yhteistyötä eri tahojen vä lil lä paik ka kunnal la sekä kuntarajojen yli. Messujen myötä paikkakunnalle saa daan uusi kor kea ta soi nen ja viihtyisä asuinalue. Vuosittain asun to mes suil la käy noin henkeä ja useimpien järjestäjien mu kaan mes su ta pahtu mal la on merkittävä vaikutus erityisesti paik ka kun nan vähittäiskaupoille, ma joi tus liik keil le, ravintoloille, kahviloille ja huol to ase mil le. Tulevia asuntomessupaikkakuntia ovat Vantaa (2015) ja Seinäjoki (2016) ja Mikkeli (2017). Messuhakemus tulee jättää 4-6 vuotta ennen mes su ja ja mes su jen järjestämisestä tulee olla viralliset päätökset. Mes su alue tulee ol la kunnan omistuksessa ja alueen tulee olla ve to voi mai nen. Ha ke mukses sa tulee esittää tavoitteet, maankäyttöideat ja alus ta va kus tan nus laskel ma. Asuntomessupaikkakunnan tärkeimmät va lin ta kri tee rit ovat paik kakun nan sitoutumisaste ja kunnan kapasiteetti, tont tien kysynnän varmuus se kä paikkakunnan ja messualueen vah vuu det ja vetovoimatekijät. Mahdollinen asuntomessualue: Tarkastelussa on ollut useita vaihtoehtoisia paikkoja mahdolliseksi asun tomes su alu eek si. Viimevaiheessa esillä oli neljä mahdollista paik ka vaih to ehtoa (Koria, Ruotsula, Kalalampi ja Kytöhalme). Messusisällön nä kö kul masta Osuuskunta Suomen Asuntomessut pitää Korian entistä va rus kunta-aluet ta mielenkiintoisimpana. Asuntomessujen järjestämistä on arvioitu tar kem min Korian alueen perusteella. Kouvolan Korian messualue sijaitsee Korian taajamassa Kymijokeen ra joittu val la entisellä varuskunta-alueella. Rakentamaton alue on pääosin kaupun gin omistuksessa. Alueen yleiskaavaa ollaan parhaillaan muut ta mas sa ja tavoitteena on mahdollistaa Pioneeripuiston kehittyminen yh dek si Kouvo lan vetovoimaisimmista virkistyksen, asumisen ja alueelle luon te vien tapah tu mien ja toiminnan alueeksi. Alueen asemakaavaa muu te taan vuoden 2015 aikana. Asuntomessujen järjestäminen edel lyt tää, että alueella kaavoi te taan ja rakennetaan vähintään kol me kym men tä erityyppistä yhden per heen omakotitaloa ja tämän lisäksi rivi- ja ker ros ta lo asun to ja. Asuntomessuteemat: Messujen teemoiksi on tässä vaiheessa Korialle suunniteltu seuraavaa:

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yleisteema: Alueen muuttuva käyttö Teemat: Entisen historiallisen kasarmialueen hyödyntäminen asuinalueena Kymijoen, Talliojan ja Pioneeripuiston virkistysalueen hyödyntäminen alueen vetovoimatekijänä Uudet edulliset pientaloratkaisut Lapsiperheet ja elinkaariajattelu Puurakentaminen ja tiilirakentaminen Oheiskohde: Ajankohtainen kohde Kasarminmäen entisellä va rus kunta-alu eel la tai keskustassa Ajankohtainen sisustusteema Teemat tarkentuvat myöhemmin. Asuntomessujen talous: Asuntomessujen järjestäminen edellyttää erillisen asun to mes su or ga ni saation luomista ja osana sitä projektipäällikön ja eräiden muiden hen ki löi den palk kaa mis ta. Arvioidut käyttötalousmenon ovat n. 3 milj. ja tu lot n. 0,5 milj.. Tulot muodostuvat pääosin pysäköintimaksuista ja osas ta pää sy lippu tu lo ja. Asuntomessualueen investointeja on arvioitu Korian alueelle laaditun maan käyt tö luon nos tel man perustella ja niitä koskeva alustava kus tan nusar vio on noin 9 milj.. Investoinnit ovat pääosin kaupungin nor maa lia tontti tuo tan toa, joka messujen takia suunnataan messupaikalle ja sen lä hi ympä ris töön. Lisäkustannuksia syntyy mm. korkeammasta laa tu ta sos ta katuja viherrakentamisessa. Investointeihin on laskettu mu kaan kaupungin omis ta man Pioneerikoulun saneeraus toimitiloiksi. Ar vioi dut ton tin myyn ti tulot ovat n. 0,5 milj.. Asuntomessujen onnistumisen edellytyksiä: Tapahtuman onnistumisen kannalta suurin haaste on, että Korian Pio neeri puis toon saadaan vähintään 30 pientalorakentajaa yhtä aikaa. Mes su alueel le rakentamisen pitää kiinnostaa omakotirakentajaperheitä, ta lo teh tai ta se kä rakennusliikkeitä. Alueen markkinointi ja tulevien ra ken ta jien si tout tami nen jo alkuvaiheessa esimerkiksi suun nit te lu kil pai lun avulla on tär keässä roolissa. Rakentajien lisäkseen myös alueen kor jaus ta vaativien van hojen historiallista arvoa omaavien rakennusten omis ta jat tulee saada mukaan hankkeeseen. Alueen vetovoimatekijät tulee hyödyntää laajasti ja alue tulee rakentaa ja vii meis tel lä korkeatasoisesti. Kun myös alueen lopullinen suun ni tel ma, mes su tee mat ja messurakentaminen tarjoavat mielenkiintoisia ja käyt tökel poi sia ratkaisuja, varmistetaan alueen kiinnostavuus ra ken ta jien ja tu levien asukkaiden näkökulmasta. Kouvolan keskeinen sijainti ja pää kau punki seu dun läheisyys, messualueen omaleimaisuus ja asun to mes su ta pah tuman tunnettavuus takaa messuvieraiden kiinnostuksen. Alustava asuntomessuhakemus vuodelle 2019 on oheisamateriaalina nro 5.

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntomessut Kouvolassa selvitys on oheismateriaalina nro 6. Puitesopimusmalli on oheismateriaalina nro 7. Asiaa käsiteltiin kaupunhginhallituksen iltakoulussa Lisätietoja: Tekninen johtaja Hannu Luotonen puh , hannu.luotonen(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki hakee asun to mes su ja Korian entiselle va rus kun ta-alueel le vuodeksi Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv 81 Alustava asuntomessuhakemus vuodelle 2019 on liitteenä nro 4. Asuntomessut Kouvolassa selvitys on liitteenä nro 5. Puitesopimusmalli on oheismateriaalina nro 4. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki hakee asuntomessuja Korian entiselle va rus kun ta-alueel le vuodeksi Asian käsittely Esittelypuheenvuoron käytti tekninen johtaja Hannu Luotonen. Puheenvuoroja käyttivät Jari Suomela, Jani-Ville Heikari, Ensio Töttö, Kimmo Jokiranta, Arto Sahamies, Sinikka Rouvari, Jorma Liukkonen, Kai sa Spies, Matti Norppa, Janne Wall, Maarit Helkala, Päivi Kossila, Ja ri Käki,

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ja ri Larikka, Mika Byman, Jyrki Hyttinen, Anssi Tähtinen, Bir git Koskela, Rit va Sorvali ja Pekka Korpivaara. Valtuutettu Jorma Liukkonen esitti Mika Bymanin kannattamana, että Kouvo lan kaupunki ei hae asuntomessuja Korian entiselle va rus kun ta-alu eel le vuo dek si Vastauspuheenvuoron käytti tekninen johtaja Hannu Luotonen. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kau pun gin hal li tuk sen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat ta vat valtuutettu Jorma Liukkosen esitystä ää nes tä vät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 56 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Poissa oli 1 val tuu tet tua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 7. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen hy väk sy tyk si. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti, että Kouvolan kaupunki hakee asun to mes su ja Ko rian entiselle varuskunta-alueelle vuodeksi Merkittiin, että valtuutettu Reijo Valkeapää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kesärannan ranta-asemakaava 2447/ /2013 Tela 245 UPM-Kymmene Oyj on laadituttamassa ranta-asemakaavaa Kaipiaisen kylään, omistamilleen kiinteistöille Kesäranta, ja Ke sä ran ta, Kesärannan ranta-asemakaavan suunnittelualue muodostuu noin 12,4 heh taa rin kokoisesta alueesta Rautjärven kaakkoisrannalla sijaitsevalla lah del la n. 2 kilometriä Kaipiaisten kylältä pohjoiseen. Kouvolan kes kustaan on matkaa n. 20 kilometriä länteen päin. Alueella on toiminut jo vuosikymmeniä Myllykoski Oy:n henkilöstön vir kistys paik ka. Alueen omistus siirtyi yrityskaupan myö tä UPM Kym me ne Oyj:lle lopullisesti elokuussa Myllykosken pa pe ri teh das lopetti toi min tansa vuoden 2011 lopussa, joten nyt kä si tel tä vän alueen käyttö vir kistyspaikkana loppui. Maanomistajien tavoitteena on mm. hyödyntää alueen jo olemassa ole vaa ra ken nus kan taa, osoittaa lisärakennusoikeutta, säilyttää his to rial li ses ti arvok kaat kohteet. Kesärannan ranta-asemaakaava on tarkoitus laatia matkailua pal ve le vien ra ken nus ten alueeksi (RM). Nykyistä rakennuskantaa täydentäviä matkailua palvelevia, uusia, ra kennus paik ko ja on yh teen sä 8 kpl, rakennusoikeutta/rakennuspaikka enin tään 120 kem2. Rakennuspaikat eivät ole omarantaisia. Kaavan laatijana toimii Karttaako Oy. Kaavan laatija on tehnyt alueelle kaa va luon nok sen. Kaavaluonnos, kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat oheismateriaalina nro 2 Viranomaisneuvottelu kaavahankkeesta on pidetty. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n ja 63 :n sekä maankäyttö- ja ra kennus ase tus 30 :n mukaan kaavan valmisteluaineisto tulee asettaa jul ki sesti nähtäville sekä pyytää tarvittavilta viranomaisilta lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Kari Parjanne, puh , kari.parjanne(a)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kesärannan ran ta-ase ma kaa valuon nok sen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja ra ken nus-

Lasten ja nuorten lautakunta 98 20.08.2014 Kaupunginhallitus 234 22.09.2014 Kaupunginvaltuusto 80 13.10.2014

Lasten ja nuorten lautakunta 98 20.08.2014 Kaupunginhallitus 234 22.09.2014 Kaupunginvaltuusto 80 13.10.2014 Lasten ja nuorten lautakunta 98 20.08.2014 Kaupunginhallitus 234 22.09.2014 Kaupunginvaltuusto 80 13.10.2014 Erityisen vaikeasti hoidettavien kouluikäisten lasten sijoittamiseen ja päivätoimintaan perustettavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Asuntomessut 6160/ /2014. Kh

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Asuntomessut 6160/ /2014. Kh Kaupunginhallitus 254 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 81 13.10.2014 Kaupunginhallitus 59 16.03.2015 Asuntomessut 6160/10.99.00/2014 Kh 06.10.2014 254 Kaupunkikehityksen toimialalla on selvitelty asun to

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 105 14.04.2014 Kaupunginvaltuusto 50 09.06.2014. Talousarviomuutokset vuodelle 2014 2052/02.02.00/2013. Kh 14.04.

Kaupunginhallitus 105 14.04.2014 Kaupunginvaltuusto 50 09.06.2014. Talousarviomuutokset vuodelle 2014 2052/02.02.00/2013. Kh 14.04. Kaupunginhallitus 105 14.04.2014 Kaupunginvaltuusto 50 09.06.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 2052/02.02.00/2013 Kh 14.04.2014 105 Kuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta annetun

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta 02.11.2016 Aika 02.11.2016 klo 16:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kh Luettelon mukaan Pykälät 51-56 Allekirjoitukset Jari Suomela puheenjohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön siirtosopimus

Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön siirtosopimus Kaupunginhallitus 182 16.06.2014 Kaupunginhallitus 237 22.09.2014 Kaupunginvaltuusto 87 13.10.2014 Liikelaitosten johtokunta 114 26.11.2014 Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt, henkilöstön

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot