LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI

2 tg Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jasenlehti Ilmestyy neljii kertaa vuodessa Piiiitoimittaja Pertti Pennanen Ibimituksen osoite Luottomiehet ry PL Helsinki Toimitusneuvosto Pertti Pennanen prh Mikko Parjanne puh Pertti Larva p,th Anne Leppiilii-Nilsson puh Martti Kuurtamo puh Taitto Kari Martiala 92r Valokuvaaja Erkki Markko Paino Helsingin Liaikekirjapaino Oy Helsinki JAITA HATTUUN Rakennemuutos, optiot, korkotaso ja kato ovat olleet viime aikojen otsikoita. Nama koskettavat meita kaikkia. Katokaan ei koske yksinomaan viljelijdita, vaan valillisesti konetehtaita ja -kauppiaita, pankkeja seka meire tavallisia veronmaksajia. Konkurssien lukumaarassa on taas tulossa uusi ennatys. Niiden meare noussee kuluvana vuonna yli kolmen tuhannen. Konkurssi on kuitenkin kehno tapa peria saataviaan... Verohallituskin, Luottoveroko leimaveron tilalle Uutena rasituksena velkaisille yrityksille on tulossa luottoverc, jota valtiovarainministeridn leimaverotydryhma esittaa parhaillaan lausuntokierroksella olevassa muistiossaan. Luottovero maarattaisiin kirjanpitovelvollisten osalta taasen vieraan paaoman perusteellaina vallitsevan tilanteen mukaan ja olisi siirtymavaiheen j?ilkeen 0,4 90. Tiattakulut nousivat Pankit nostivat kesiillii 1987 tratoista p rittavia toimituskuluja kaksinkertaisiksi. Onkohan joka aikaisemmin oli prosentuaalisesti suurin konkurssiin hakija, jasuojalain voimaantulon mydte kysymy siite, etta uuden kulutta- on peatynyt viime vuosina siihen tuli ns. tnttakielto elinkeinon yksinkedaiseen j ohtopziatdkseen, harjoittajille yksityishenkildiden ett,i on viisaampaa laatia kriisiyhtidille maksuohjelma vielii perittavien halutaan ohjautuvan osalta niin loppujenkin pienten silloin, kun niille on toimintaedellytyksi:i. Velkojen periminen pankit ovat tiiviissa yhteistyiissa. pe mistoimistoille, joiden kanssa toimivalta yritykselta konkurssin kautta on seka velkojien etta yhteiskunnan etujen vastaista. Konkurssitilaston mukaan vakuutusyhtidt ovat viime aikoina lisanneet konkurssihakemuksen kayt- Peetoimittaja vaihtuu tda saatavien perimisessa. TZissa TemA numero on jaahyvaisnumeroni Luottolinkkilehden pea- suhteessa pidenkin kannatettavana Maksutieto Oy;n toimitusjohtaja Risto Suvialan kesalla esitte- olen myds erovuorossa hallituktoimittajana. Vuoden vaihteessa mae ajatusta "ettzi velallisen voisi sesta, joten jaan rivimieheksi teman jalkeen. Viime vuosien aika- hakea konkurssiin ainoastaan etuoikeutta vailla oleva velkoja". na olen saanut olla mukana monessa mielenkiintoisessa. Joskus Perintakeinona kaytetty konku$sihakemus katkaisee yleensa kerralla yrityksen luotonsaannin ilman vakuuksia. on mennyt paremmin, joskus taas huonommin. Tasse haluankin vain kiittaa lukijoita, kirjoirtajia ja muita lehden tekijdita. Toimituskunra toivoo tukea ja apua jesenkunnalta. Vain siten saamme yhdessa aikaan hyvan jasenlehden jatkossakin, ettei tarvitse ryhtya harventamaan sen ilmestymistiheytta kahteen numeroon vuodessa pertti pennanen

3 MITA ON CASH MANAGEMENT? Cash Managementilla ymm?irretaan ydtyksen rahavirtojen hallintaa tavoitteena paaoman kierron nopeuttaminen ja lyhytaikaisten varojen tuoton parantaminen. Tehostamalla kaikkia rahaliikenteeseen liitt]"r'ie toimintoja ja rutiineeja nopeutuu rahan kierto ja paaomaa vapautuu, Sijoittamalla vapautunut paaoma tuottaviin kohteisiin saavutetaan korkotuottoja ja vehennetaan yrityksen rahantarvetta. Cash Management kasittea yrityksen kaikki taloushallinnon osa-alueet. (Ks. oheinen piirros). Saapuva rahaliikenne Tove Fagerstritm ekonomi, Cash Management-tutkija, SYP Lyhennelma esitykses6 Luottomiehet ryn pidetyssa kuukausikokouksessa. Pa,iomaa sitoutuu lyhytaikaisesti mm. asiakassaataviin, maksuliikennerutiineihin ja kiiteisvaroihin. Saatavien kiertonopeutta voidaan lyhentaa mm. tehokkailla laskutusrutiineilla, maksuehdoilla, perintatoimenpiteilla ja toimivalla luotonvalvonnalla. Maksuliikennetta voidaan tehostaa valitsemalla sopivat maksutavat ja -reitit ja nopeuttamalla yrityksen ja pankin valista tiedonkulkua. Tehokkaiden perintarutiinien ja luotonvalvonnan edellytyksena on toimiva ja ajan tasalla oleva reskontra seka hyva viivastyskorkolaskutusjarjestelma. Hyva tiedonkulku taloushallinnon ja myynnin valilla on myds tarkea tekija. Silloin tulee huolehtia siite, etta tieto maksamattomuudesta siifiyy seke perinn?in hoitajalta myyjille etta painvastoin myyjilta perinnan hoitajalle. Pednnen hoitajalla tulisi myds olla riittavat valtuudet ryhtya omaaloitteisesti perin6toimenpiteisiin. Lehtevii rahaliikenne Kassasta maksut-virta on yleensa lahes yhta suuri kuin kassaanmaksujen virta. Viiryttamel-

4 z :< F f = o l z z, :< z z, e, UJ z ltax UTAVAT iaxsutiiket{i{t xassati- HOITO R SXOIITRA CASH I'IANAGEIiIEI{T RAHAVIRTOJEN HALLINTA PATO4AN KIERRoN NoPEUTTAI,IINEN PAAfiAN TUOToN PARANTA}.,IININ CASH },IANAGEMENT TIXVIDITEETIN SUUIIIIITTELU LYHIIAIKAISET SIJOITUXSET I KORXOTUtOT LYHYTAIXAIIIEII RAHOITUS x0rx E IIOT PERIilTT t u0t0ltva! v0 t{t l LUOTTORISXIT VIIVISTYSXOROT tlsxutus- RUTIINIT ilksuthd0t iatsutavai lteilfluxstt VALUUTIARIS(tTX HAtttNTA YAL U UTTA S U UIIII I T If I- U su0jaututtiilttl la kassasta maksuja yritys voi esim. laskutusrutiineissa saastea paaomaa. SYP on ensimmeisena vaikuttaa set siita, miten em. omaan toimintoja velkaantumiseensa. liikevaihdoltaan 100 mmk:n yrityksessa 50 tmk vuodessa korko- vuoden ajan tarjonnut pankkina Suomessa jo kahden voidaan tehostaa ja paaoman Jos velka maksetaan ennen aikojaan jaltai cash management -konsultointipalvelua kiertoa parantaa. Toimenpiteiden ei kayted tehokkaintsaastdina. Tehokkaalla kassanhallinnalla voidaan keskisuures- yrityksille. markkamaaraiset maksutapaa, saestdt lasketaan. sidotaan toisaalta ydtyksen varoja, toisaaltsakin yrityksesse nopeuttaa rutiineja yleensa useita paivia seka kaikki em. taloushallinnon osa- Tirtkimuksen kohteena ovat Kokemuksemme maksetaan mukaan turhan korkeita voidaan paiomaa pauttl 1-7 olo korkokustannuksia. saapuvassa etta lahtevasse rahaliikenteessa. Ja siten paasta sato- sen viiliste maksuliikenne tai atk- ndssa alueet, ei vain pankin ja yrityk- yrityksen Cash liikevaihdosta. Management Kalta[- koostuu suureksi keskimeereinen osaksi monesta pienestakin yksiryiskohdasta tuloksenlisayspotentia&li liikevaihdosta las- 1en tuhansien markkojen saastoihmvet cm-konsultit, jotka ovat yrijerjestelmiit. Tirtkimuksen teke- jokapeivaisessa toiminnassa, joita jatkuvasti pitae tarkkailla. Siksi on tarnon ammattilaisia. kien on ollut 0,5 qo. Seestdista tyksissa toimineita taloushallin- 'Iltkimus 25 qo on voitu saavuttaa tehostamalla pe tehdaan haastattelemalla henkildskeah, etta ntaa ja henkildkunta luotonvalvontaa. aina kayttaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa yrityksen Cash Management - tda sekzi analysoimalla tosite- ja Tutkimuksesta yritys rahavirtoihin maksaa numeroaineistoa, tuottavuustekijzit huomioon ottaen. tutkimus kayvan hinnan. Tositeaineiston Tutkimus kestaa n. l-2 kuukautta. 'Iirloksela toim ksiantajan omaisuutta ja on cm-mportti. Raportissa esitetaan yrityksen Ajattelutapa konsultit ty6skentelevat pankkisalaisuusvelvollisuuden on omaksuttava Cash Management-tutkimus organisaation kaikilla tasoilla, alaisina. ei on konsultointipalvelu, joka auttaa y tysta tehostamaan rahavirtojen kuvauksen nykyisten kassanhallintatoimin- vain esim, taloushallinnossa. Jo yhden lisaksi kiiytan-! paivan nopeutuminen tojen hallintaa ja vapauttamaan ndnlaheisetoimenpide-ehdotuk-

5 LUOTT1OTIETO R.Y.:N 75. TOIMINTAVUOSI Investoinnit ATK:hon Luottot i.etoalalla ohj elnistot m)odostuuat hyuinktn l,aaj oiksi kokonatsuukstksi. }hjelnisto Doiddan tletenktn kehltttiti ltse, Joka on aina kallis, atkaa uteuii prosessi. Tolnen ualhtoehto on patkid. LiiAtiinddn nahdoll t s lnnan pltktille kehitetta "paketti", jota sodelletdan omadn toimintaan. lle uali.t s inme ndistd udihtoel,ldo i s- td jdlkinndisen, P i.tkda i.ka i. s el,ta Ldns i s aks alat s elt a Aht el stqiikiltra - panl Lta, CredltTef, orn' llta hankinme Lisenssillti ualmlln ratkaisun: CIS-ohj el.niston ( Cred t Inf,ormatlon Systens). T<inti ohjelmisto on pohqj ana nn. parhatllaan rakentetl- La oleuille on L i n e-ghtegk- SL L LC. C IS- oh;j elni st o Ldskee tutkittadal- Le kohteelle automaattisesti ns. b o n i t e e t t t - eli hadtaluuun, joka on omalta osaltadn tukena Ldusuntoa tulkitt aessa. Sanaan ohj elnistopakettiin lattluuaa SELECT-oh;jelnaa tulladn jatkossa haddantdmddn osoitepankkipalueluj en tarjonndssa: poimt nta.- k'eiteerej d. on SELECTId kdatettdessii noin 30. Sticintiimuutos haddksatat uu.det siiiintiinme suouat neille nahdollisw)den paluella mads nuitd h)in Darsi.natsia j ds enas i.akkaitamne. L<ihinnti "ei-jdsenille" olenme kehltttineet uu.den raporttn: p e - r u s L u o t t o t t e d o n. S e on Luottotietolausunto, Jossd f,aktatietoja on ttivdennettv ndksuhdtti.6- jd maksutapatledollla. ULkonailta jrisenist66n ku)h)mattonat asiakkddt sdaudt Luottotietojd uzdella I n t e r n e t-rtrportilla. Interuet Internet on uusl, kammenen eurooppalai s en Luott ot i et ot o tml st on 1.uo - ma AhteistAdDerkosto, J onka suona- Lainen Jdsen on Luottotteto r.a, Ulkonaantoinintamme on kehittanvt tatlld uuos ikannenellii uoimakkaastt, ja sen osusts Liikeuaihdosta on jo yli 20 prosenttta. -riifrl -,-!--r- I'IIB]l vil5nnv lleelr Tdtii ttendid uskomme Internetin j tisenyyden tukeuan: Doimmehdn tdrjota aslakkatllemne uuden, jo ennestadnkin katt adia kansalnsaindd- Ltsid Luottot ietopalue Luj anme monipuolistauan rdport bi. bvwin. t : I I I Hdmeentie Telef,ax , te'l.ef,ar LUOTIOTIETO n.y. Creditinformation 19t s7 A HELSINKI Puh. (90) Ulkonaat -os , telex crtnf s/

6 PIRKANMAALLA JATKUU ELINKEINOMURROS, MUTTA TOIMEEN ON TARTUTTU Kuvassa Tampereen uusi matkailunehdvyys, Koskikeskus, jonka vieresse kohoaa Hoteli lrves. Thmpereen savupiipputeollisuutta viimeiset l0 vuotta ravistenkaan olla odottelemassa toi- tavoitteena on ollut rakentaa Markkinoiden uusjakoa ei kuinut professori Vesa Miikinen, ja tellut rakennemuutos on saamassa jatkoa kaupan ja palvelualojen jain Aluejarjestd on yhteistydsse rautalankamalli, jossa yhdistyvat mettomana. Pirkanmaan Yritta, mahdollisimman yksinkertainen piirissii. Juuri kun suurteollisuuden saneerauksista ja omistushirtanyt yrittiijien avuksi asketden tilinpaatosten antamaan ta- Tampereen Yliopiston kanssa ke- laadulliset arviot muutaman vuopohjan vaihdoksista on paasty, tain mikrolle siirretyn yrityksen lousarvosteluun, kertoo toiminnanjohtaja Kari Kantalainen Pir- niin sama murros on hydkymassa terveystestin, jonka avulla yritys uuden mittavan ostoskeskuksenvoi tarkistaa asemansa suhteessa kanmaan - Yrittajain Aluejarjestdsta. Koskikeskuksen - ja parin muihin yrityksiin. Testin tarkoituksena on antaa yrittajalle peili Luottomiehen ja -naisen sekii ison marketin tullessa kaupan pantn. kehittamishedtteiden havaitsemiseksi. Samalla hen paasee ehvan konsultinkin nakdkulmasta ammatikseen saneerauksia teke- Miten kay jo nyt ylikapasiteetism karsiville pienkaupoille? ka ensimmaista kertaa tydskentelemaan itse mikron kanssa, ja positiivisia vaikutuksia siine erit- katsoen ko. paketilla on varnasti Ketjujen ulkopuoliset riippumattomat kaupat joutuvat kokemaan toivon mukaan kynnys oman laitteiston hankkimiseksi matalenee. yritykset hedisivat nykyista tain toivottavassa suhteessa, etta entisd dramaattisemman kilpailutilanteen lehitulevaisuudessa. Yrityksen menestyksen profiili aiemmin toimiin, eivatka jeisi Liikkeenjohdolle muuttuva tilanne. asettaa lisazi sopeutumispai- 220 pirkanmaalaista yritrajaa. mielenkiinnolla odottamaan kay- on muodostettu haastattelemalla odottamaan ihmeita. Jaamme nelia. Tirtkimuksen johtajana on toimitanndn tuloksia, ja aion niista kertoa Teille heti, kun jarjestelmasta on saatu riittevdsti kokemuksia. Thmpercella tapahtuu tietysti paljon muutakin, mutta siita voi. nemme puhua seuraavissa tapaamisissa joko siella Helsingissa tai taala Thmpereella, jonne meidan tamperelaisten puolesta toivon seuraavan luottomiesten retken suuntautuvan. Tampereella Asko Hiltunen PS. Liikkeenjohdon Konsultit ry on valinnut Tamperen Yritysanalyysi Oy:n toimitusjohtajan, ekonomi (LJK) Asko Hiltus n Liikkeenjohdon Konsultit ry:n jaseneksi.

7 SYYSRETKI SUOMEN TURKUUN Syyskuussa teki Luottomiehet r.y. virkistavan syysretken Tirrkuun. Edelliseste Tirrun keynnista olikin kulunut jo yli kymmenen vuotta, Matkan tunnelmaan virittaydyttiin jo bussissa ja kahvitauko pidettiin Lahnajarvella, josta ryhmakuvamme. Aurinkoinen Tirrku otti retkelaiset vastaan ja Aurajoen vartta tehtiin kiertoajelu. Nahtiin kauniissa syyssaassa Tirrun nahtavyyksista mm. Suomen Joutsen ja Turun linna. Tutustuminen Contant Oy:hyn Ensimmaisen yrityskziynnin kohteena oli Contant Oy, jossa yhtidn toimitusjohtaja Folke Lindstrdm toivotti meidat tervetulleiksi. Sen jalkeen kertoi varatuomari Timo Maki luottoalan uudesta lainsaadanndsta kauppa-, henkil<irekisteri- ja avioliittolaeista seka valmisteilla olevasta henkildyhtidita koskevasta laista. Timo Maki valotti esitystazin mm. lehtileikkeitten avulla keytanndn tapauksista ja perin*ialan ajankohtaisista ilmidista. Uutisen mnukaan liikennointi erean pohjalaisen kunnan lentokentalle oli estynyt valaistus- ja suunnistuslaitteiden sammuttua sahkdn katkaisun jalkeen. Virran irtikytkemisen taas aiheutti paikallisen ilmailukerhon maksamaton sahkdlasku. Koolle olevat luottomiehet haikailivat jalleen kerran sahkd- ja puhelinlaitosten kaytettavissa olevaa tehokeinoa. Varal. Timo Mriki

8 Tosin johdon katkaiseminen ei taida juuri purra kayttdpaikalta pois muuttaneisiin velallisiin. Kuluttaja-asiamies on lehtihaastattelussa pitanyt uutta kulutusluottolainsa:idantda h).r'in vaikeana ja katsonut, ett?i ylimenovaihe saaidettiin liian optimistiseksi. Uusi Lainsaadantd vei luotonantajalta mahdollisuuden korottaa yksipuolisesti kertaluoton korkoa ja muita luottokustannuksia. Koron nostaminen on mahdotonta myds tililuottosopimuksissa, joissa luotonantaja voi korottaa muita maksuja kolmen!uoden valein ilmoittamalla korotuksesta kuluttajalle puoli \ uotta ennen sen toimeenpanoa. -Aikaisemmin vastuu tavaran \ irheesta olli sopimuksissa liihes aina pelk:istaan mlyjalla, nyt mlos luotonantajalla. Jos tavarassa on virhe, voi kuluttaja ilmoittaa siita luottoyhtidlle ja kieltaytya maksusta. Markkinatuomioistuin paatti \ iime kesakuussa, ettei korottomuutta saa markkinoida Kuvassa keskellii toimjoht, Folke Lindstriim keskustelemassa niin, etta kateishinta markkirointipiiell. Ma ti Kuurtamon ja Suomen Rahoitusviilitys Oy:n loimitusjohtaja on sama kuin Seppo Kinnusen maksuerien yhteishinta ja luottoaika Yritystiedot kiinnostivat erikoisesti kanssa. )li kaksi kuukautta luottomiehii ellei kysymyksessa ole lyhyehkd tai tiettyja ia -naisia, luotteita koskeva tarjous. Kuluttaja-asiamies katsoo, etta jos kulultaja nostaa kanteen, on hanen saatava hoitaa riitaasiansa oman kotipaikkansa oikeudessa. Han pitae kohtuuttomana myds sita, etta hairidtapauksessa kaikki luottomahdollisuudet viedaan kerralla. Kuluttaja haluaa hoitaa asiansa kuntoon ensin ruokakauppansa kanssa ja lattaa muut toisarvoiseen asemaan. Ruokakaupan luotto ei saisi menna jonkin muun virheen takla. Viimeisen kannanoton johdosta lasna olleet luottomiehet senraan huokaisivat yhteen mieheen, ett?i velaksi myyminen lienee vielii luotonantajan vapaassa harkinnassa. Koska todellisen vuosikoron ilmoittamispakko ei koske pankkeja, \'esittyy tzima luottohintojen \ertailuun tarkoitettu ja markkinoijan kannalta hankala aparaatti keytanndssa tykkanaan. mista laskuista arvioidaan tulleen paitsi luottop?iatdsten teossa Rikosilmoitus katkaisee viranomaisten rietoon, sille joka Maksutieto 0y:n myds markkinointitarkoituksiin. perusteettoman velanoton liikkeen hipie ei kesta asioitren selvittelyti oikeudessa. yksitraisen:i tapauksena tuskin mikiian ve- luottomiehiii uusitussa Ham- yritysrekisteri kiinnosti Illan peatteeksi nautimme yhteisen illallisen viela arkasrettiin uutista, jossa kerrottiin burger Bdrsisse vilkkaan keskustelulaksi tapahtunut osto olisi antanut aihetta rikossyytteen nosta- Toinen tutustumiskohde, Mak- laitosmieste merkeissa. Aika kului vastaan nopeasti menneita eredssa etelasuomalaisessa muistellen ja tulevra povatessa. tuomioistuimessmiseen, mutta poliisin keraiima sutieto Oy, oli kavelymatkan ajettavasta petosjutusra, aineisto kokonaisuutena paljastaa rikollisen elamantavan. Esi- -naisia kiinnosti erikoisesti uusi, pazissa. Siella jossa luottomiehie ja Tirrkulaisille miehen isiinnille, tilillzi polii Contant sin lutkimuksen Oylle ja Maksutieto mukaan Oylle, on viimeisen kymmenen vielii merkkin?i kerrottu velan tekeminen ei ole niinkaan harvinaista. tdinen yritysrekisteri. vasta kayttdonotettu p?iatekayt- keuan vuoden hmpimzit kiitokset ajalta hyvesta tarjoilusta ja mukavasti lahes 200 petosta. Alkuvai_ Maksamatta Tapaukset iariestetyista yritysvierailuista. selvitettaisiin useammin, jos luotonantajien keskinaidot yli yrityksesh jarerr)ja heessa yritysrekisteri kasittaa laskuja tie- on Helsingista Posiolle haaateriasta seke huonekaluihin ja nen tiedonkulku toimisi nykyista noin yrityspaiittajasta. risti?iisvalokuviin Penti asti. Vasraajan rahatilanne oli jo paremmin. Pennanen Rikosperusteinen tuomio ei ehka toisi rahaa muuta pe- on pydtty Myds toimialaa koskevat tiedot viisi \uolla saamaan taydellisempinii, mita ne on ilmoitettu sitten sellainen, ettei yhtaan tavana olisi pitanyt rint?ia tehokkaammin, mutta ainakin loppuisi enempi perustee- parekisterisse. kaup_ ostaa \elaksi. Tellaista Vain rekisteia osan maksamattoton velanotto. on kaivattu, silla site voi k iyttaa

9 Kulutusluotto sfl flnnti sten valvonta Kuluttajansuojalakiin lisiittiin uusi kulutusluottoja koskeva luku, joka tuli osittain voimaan femiin vuoden alussa' Lain markkinointia koskevat sdiinniikset tulivat voimaan ?. Kulutusluottoja koskevien siiiinniisten noudattamisla relvovat kulutlaja-asiamies eka elinkeinohallitus ja sen piirihallintovilanomaisina ldaninhallitukset. I Toimistopiiellikkii Meri Tirrkulainen Kulultajansuojalaissa (38/78) kaista, etta samat viranomaiset ei ole saianndksiii telitiivien jaosta valvovat paikallisella tasolla Elinkeinohallitus ja eri viranomaisten kesken. Koska myds uusien kululusluottosaian liininhallitusten kysymys kuitenkin on kululrajansuojasta, on vasluu lalvonnasla symys on osirtain saman tyyppj- ndslen noudattamista, koska ky- hintatarkastajat yleisellzi tasolla kuluttaja sisr?i markkinointitiedoista ja so asiamiehellii plmuschdoista. Elinkeinohallituksen aluehallinnossa loimivat hintatarkastajat jen mukaan hintatarkastaiat voi Elinkeinohallituksen piirihal- Kulutlajansuojalain perustelu- ovat jo vuodesta 1970 lahtien val vat suorittaa tarkasluksia oma lintoviranomaisina toimivat laiininhailitukset. Laaninhallituksis- voneet kauppa- ja teollisuusmi-aloitteisestnisterion valtuuttamina valtio- taislapauksia itse huomauluksel sa hintatarkastajat ja heidan esi- ja \oi\ar hoitaa lksit neuvoston luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain harjoittajan kanssa. Sen sijaan pailuasioiden lisaksi muutamia la tai neuvottclemalla elinkeinon miehensa hoitavat hinta ja kil- (622/62) nojalla maan rahataloutta vakavammista tapauksista ilmoi muitakin tehtavaalueita kuten koskevien haiftojen torju- tetaan elinkeinohallitukselle ja kulutustavaroiden alkuperamer miseksi annettujen luottoehtomaaraystenoudattamista. VN:n Lain soveltamista koskevia ky- ja huoltoasemamyymaldiden kuluttaj a-asiamiehelle. kintdjen valvontaa seka kioskien luottoehtop?iatdksessa on sdadetty ertiiden uusien tavaroiden kuasiamiehen ohella myds markki- sien kulutusluottosadnndsten valsymyksia kasittelee kuluttaja- tuoteluetteloiden valvontaa. Uu ten autojen, televisioiden ja radioidcn natuomioistuin vonta on paikallisesti saadetty osamaksukaupassa pienin Yleisissii tuomioistuimissa rat- kulutusluottolaissa heidan tehtiinatuomioistuinvonta kateismaksuosa (kasiraha) ja pi kaistaan vakseen. Elinkeinohallituksen sin luottoaika. siin perustuvat yksirtiiisiii sopimussuhteita koskevat riita- ja rininhallitusten hintatarkastajien tehtavana taas on puolestaan laai- Elinkeinohallitus ja laaninhallitusten hintatarkastajat ovat kosasiat. toiminnan ohjaaminen ja valvonta. vuodesta 1975 KTM:n valtuutta mina valvoneet KTM:n osamaksukaupan lomakkeista ja hintailjalain sisaltde koskevasta tulkin- Jos kysymys on kuluttajansuomoittelusta antaman taongelmasta tai sellaisen periaattellisen kysymyksen ratkaise- paat6ksen (513,/73) miiaraysten Kuluttaja-asiamies noudattamista. Tama paatds tehtiin jo tuolloin osamaksukaupan Kuluttaja-asiamiehen Paziteh- kuluttaja-asioiden tuntemusta, mista, joka edellytta:i erityisd ostajan oikeussuojan pamnlamiseksi. Edella mainittu paiitds ku- markkinointi- ja sopimusehtojakastajien k?iytet vissa. Eri virantaivana on kuluttajansuojalain kuluttaja-asiamies on hintatarmottiin nyt uudella koskevien saenndsten valvonta. omaiset ovat jo paasseetkin hyvaan yhteistydhdn, ja n2iin toivo- annetulla paatdksella (875/86) Tem:iD johdosta on luontevaa, osamaksukaupan lomakkeista ja ette uusien markkinointioikeudellisten seannosten soveltamiman pian paastavan koko maassa taan valvonnassa mahdollisim- hintailmoittelusta, joka tdli voimaan Lains:iatajan mielestii on ollut tarkoituksenmusessa paavastuu on kuluttajaasiamiehellil. yhdenmukaiseen soveltamiskiiytantddn. l0

10 taan elinkeinonharjoittaja ensisijaisesti saamaan vapaaehtoisesti tia koskevien saennosten tai maiiteistydn ja tiedonvaihdon merki- Kulutusluottojen markkinoin- ja leaninhallitusten aktiivisen yh- Kulutusluottoja koskeva tarkastus luopumaan lainvastaisista toimenpiteista. Nain on jo tapahtugaistus, jos teko tai laiminlydnti raysten rikkomisesta seuraa rantysta Elinkeinonharjoittaja on nut kziytanndssa kulutusluottoja on tapahtunut tahallisesti tai tarkeasta tuottamuksesta. Rangais- velvollinen luovuttamaan valvontaviranomaise nahtavdksi kulu- koskevissa rnuutamissa tapauksissa, joissa elinkeinonharj Markkinoinnin valvonta oittaja tavia ovat lisaksi sopimuksen tekemisd koskevien ja kuluttajantusluottoja koskevat, valvonnan on kaytdnyt kulutusluoton kannalta tarpeelliset asiakirjat. mydntamistii paaasiallisena suojalain perusteella annettujen Markkinoinnin valvontaa koskevat saanndksetulivat paeosin Tama merkitsee sita, etta hintatarkastajilla on oikeus saada nah- markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyddykkeita, (8'73, 874 ja 875./87) tahallinen voimaan alemmanasteisten saanndsten tavakseen esimerkiksi kulutusluottoja koskevia yksittaisia sopi- Kulutusluottosaanndsten rikkomisesta voi olla seuraamuksenen. saanndksens elinkeinonharjoit- tai tuottamuksellinen rikkomi- Kuluttajansuojalaissa on omat muksia na joko sen selvittamiseksi, onko uhkasakolla tehostettu tajan tiedonantovelvollisuudesta muotomaariiyksizi noudatettu kielto tai tai mngaistus. Elinkeinonharjoittaja, joka rikkoo kulutta- Uhkasakko vai tietojen antamisesta sanomaleh- yleismarkkinointivaiheessa eli ettei sopimuksiin sisally kuluttajajansuojalain suojaavien pakottavien saanndsten vastaisia ehtoja. Tarkasta- kulutusluottoja koskevia saannoksia voidaan kieltae toisaalta tiedonantovelvollisuudissa seka radiomainonnassa ja rangaistusuhka? jat jatkamasta ovat velvollisia olemaan ilmaisematta liike- ja ammattisalai- lainvastaista menettelya. Kiellon miiiiree normaalita- Kulutusluottosaanndsten rikteessa. Kaytenndssa kulutusluotdeita ostajalle itse myynlililanpauksesssuuksia sivullisille. markkinatuomioistuin komusten seuraamusjarjestel-tojemiissa rangaistusuhka on rinnak- koskevien saanndsten valvonta yleismarkkinointivaiheita kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta, Kuluttaja-asiamies voi kainen uhkasakkomahdollisuuden kanssa. Uhkasakko saattaa tajat seuraavat paikallismainon- tapahtuu siten, etta hintatarkas- maarata elinkeinonharjoittajalle Valvonnan sisiiltii kiellon myds tapauksissa, jotka suuruutensa vuoksi olla monasti taa; lehtia ja mainosesitteita, liikkeiden ikkunamainontaa ja myiis eivat ole lain soveltamisen kannalta tai muutoin merkityksel- kuin mahdollinen sakkorangais- paikallisradiomainontaa. tehokkaampi seuraamuskielto Hintatarkastajien valvontaoimi jakaantuu toisaalta kulutusluottojen markkinoinnin valvontaan huomattavia. Kuluttajaasiamies voi myds antaa kiireelli- perustelujen mukaan keyttee mukaisuutta valvotaan samoin tus. Sakon uhkaa voidaan lain Kulutusluottosopimusten laintaan ja toisaalta kulutusluottosuhdetta koskevien seanndsten sissa tapauksissa vdliaikaisen myds tarkoituksenmukaisemminkuin nykyista osamaksukauppalakia eli hintatarkastajatarkas- kiellor, Kieltoa on kuluttajansuojalain mukaan tehostettava pauksissa, joissa ei ole olemassa tavat liikkeisse kulutusluottoso- kuin rangaistusta sellaisissa ta- valvontaau, joista jalkimmziista voidaan luonnehtia paaosin sopimusvalvonnaksi. syysta ole tarpeetonta. elinkeinonharjoittajaa, joka rik- tililuottosopimuksia. uhkasakolla, jollei se erityisesta selvaa lain soveltamiskaytantda. pimuksia; seka kertaluotto- etta Kuluttajansuojalain mukaan koo uhkasakolla tehostetun kiellon, ei kuluttajansuojalain mu- elinkeinoharjoittaja, joka tahallaan rikkoo nyt sziadettya uutta kaan voida tuomita rangaistukseen samasta teosta. T?ima sean- Seuraamusjiirjestelmii ns. vekseli- tai trattakieltoa on tuomittava kulutusluottorikoksesta sakkoon tai vankeuteen vovien viranomaisten; kuluttajakaisunds korostaa muun muassa val- Lahde: Elinkeinohallituksen jul- Kuluttajansuojalain mukaisessa valvontajarjestelmasse pyri- enintaiin vuodeksi. asiamiehen, elinkeinohallituksen Hinnat ja kilpailu 2/87. LPT LAKIMIESTEN PERINTATOIMISTO OY I - Maksukehoituskirje LPT Lakimiesten Perintiitoimisto Oy:ltii tuo saatavanne yrityksenne omaan kayt66n. - Juridista asiantuntemusta vaativissa perintiitehtiivissii ktiytettiivissanne ovat perintiitoimistomme omat lakimiehet. UUSI OSOITTEEMME JA PUH. PL ESPOO PUH ll

11 SVENSKA KREDITMANNAFORENINGEN Luottomiehet ry:n vastine Ruotsissa on Svenska Krcditmannaforeningen. Poiketen Suomesta sille on tasavertaiset yhdistykset Tirkholmassa, Malmdssa ja Gdteborgissa, joissa toimivat itsenaiset hallitukset puheenjohtajineen. Yhteensa jasenia Ruotsissa on n. 350 seka yritysjiisenia n. 40. Jasenmaksut ovat yksityiselta SEK 100 ja yrityksen osalta SEK 500. Jasenkunta koostuu padasiassa luottopaiillikotason tai vastaavista henkiloista. Svenska Kreditmannafdreningen jarjesaa vuoden aikana 4-5 kokousta, jotka pidetaer eri paikoissa, joissa illan vieras esitelmdi luottoalaan liittyvista ajankohtaisista asioista. Keskimearainen yleisomaad kokouksissa n. 50. Ruotsissajasen saa tuoda vieraan kokoukseen ja useasti esim. jasen on tutustuttanut paiillikkdnsa yhdistyksen toimintaan kutsumalla hainet mukaan iltaan, Ruotsissa on jouduttu pohtimaan, millii tavalla nostaa jasenten aktiivisuutta kokouksia kohtaan. Kyselylomakkeen vastauksien perusteella oossa myds pyydettiin jasenilte ehdotuksia toiminnan suhten) voitiin esim. 'Ii.rkholman yhdistyksen kohdalta todeta, etta vain kahdeksan jasenta oli ollut lasna kaikissa viidess2i kokouksessa. Ereite jesenehdotuksia olivat mm.: - Omat jesenet esitelmativat aiheesta "Nain me tydskentelemme" - Uusi jesen esittelee itsensa ja tydkenttanse seka myds edustamaansa yritysta - Uusia jasenie piteisi hoivata, jotta he uskaltautuisivat tulla uudestaan kokouksiin Koulutus- ja kurssitilaisuuksia pidetty vuoden aikana myds kaksipeivaisina seka jopa ulkomailla asti. Lopuksi voidaan todeta, etta pitkelti toimitaan seka Ruotsissa etta meila samoissa puitteissa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. K&j Lundstritm Luottomiehet ry:n hallituksen ja ulkomaan toimikunnan jasen Kuussa oikealla Syensk& Kreditmannafiireningeninykyinen puheenjohtaj& Peter Smedman Fecman kokouksessa.

12

13 x ; - ; 3g ;tdid' vie;**f i;f t;:iifi4; \+i*!;" I i - 44 i'='_=8", p i i h3 ;: j? zi ;E,=*i + = *7?ZjE 4i"i?=rZ * i 63Zi= i lil:':l?e 2?=.t ;-a a=!i_;?ii =>: i ii I i ;t+?z zi; ii r; iali ti i5?"i?i!+?;;iiii 1 : d is; i! li i if ai ti==izi;:, i =E t:'ii; : = 3?l ; ' i 1+tii gie *ii; iii 1+; iif i$1;: i iit?i ; i i3 i ;;?.i t i 9i E i qt ;ii iz,:;2;\ liiii+ + s iq i:1 2".2t tlti iti ;ii+i?i: ri:ii; + E *=iiqr:i g I E"=ia E:-i :ri;i=t iil it_: r?qirs;t I liil ii_\ F;=:liSl: 7:i' == 7,r"+?_Z i_i'= i 1)+z 3-i;: :_il:it ls= :j.,i:?q i-ili ii:i *2=, * l-af? u:e:=i't *i:r:q;7 Lz:. =+t-i:^i=:sia?:' : +:t i \=; {7 i!- i E -:.r =!r' i=s=; i7z;:?--=-? ;-+i: i Zi+? ; s,. F gi t_ z, T + "? i 7" I : ', i t T1l'- - i.: i i i E?. ii, : i i?, E : ++ 7 i+i.:r;l :i 'i.?f3 6 3'I :Y< z6a H:T 6 : * s6,ts r9 g r. =:l 67i,^ E -5!;a :1-o :3E ' x3 c ; 2 < T,E a = r= i :.= g g i P g -;E:4rCfr4 Ba f; f f T a = < I *= t = i ; 9 K! f == tr q. f T ; g. iij n =. = E =?' 3 e = X- e = c = 6 ; 6P. I = I a l;; a i E = ;E g ri!. '- 2.6 = -? ' 6 : ' 6 v J. 2 A = d * c d * 7 ; E q H 6 S ; i : 9 : T! e - \ c 9. < a e.!? 6? E'* r ra E E 3 : A *r;i g i 'E igf if aiie Ei ;ii[ ii iiielsiesriiir i; :;ii: ii!+i;: 'i + s i :i s ii+et B ii le Ez12? gi i:iie :'la+ litgrleii?i gt r+lii iigtig ; ii'i 'g e ii ie* i Ei E:Eii E'il;i i, Fg g =.r E F 36.1 fr X'AFT ; ii B 5e E t'' 'Fsg$:sEE eegifi ieifg?:-eie E;iii t4

14 RISKIT KURIIN... Stqrtelin tiedostoisto toustot, foktot 1o uutiset yriiysten tekemisis_ to. 24 tuntiq vuorokoudesso, Z poivod viikosso. Sroroon tyo_ poydollesi io poperifto, ios holuoi. Yritystiedor Tuottoio Stortel Sininen Kirio Esmerk Kouppokoori Dun & Brodstreet Stondord & Poors Moody's Pcirssilinio Yritysfoktor Uurislin jo Lextel Yrilysfiedot Yritystiedot Yritystiedot Luottotiedot l::^n _Luorononroioyhdisryksen tiedot Stortetin koufio. TRW Business Credii profiles _ Moksutopo_ io yriiystiedot B milioonostomerikkoloisesto yrityksesto. Stortelin ovullo voit vormistuo poremmisto rqtkoisuisto. Torvitset voin pdotieen toi mikron io modeemin. Me noyfomme loput. 5 srn RT L Bi,,,##i:,,,*- l)

15 LiU *:l.,:-*.:*".'-;. 2S Yhdisryksn rarkoltrkena on ediden bohoal.n runbmusta ja le. JASENHAKEMUS - je.jesr lniilld jiisenill*n 6ileha., kbkusteh, ja riedorustilai $*Bia yhdbtykse. roimialaan kuulwisr. kyrymyhbtii, - s.umamalla kehltyoti ntytu ullromaiua. - ha4oinamalla kusrannus', julkaisu., kue3i. ja kotrhrntoimin- - antarmlla labuntoja ja tekenelh llm knkdia aloirtctta Uusi Muutos FOtSrc Tunnistetiedol 3 B Y h d i s t y s n r o Kieli suomi=1 ruols -2 imitiedot 4 (kutsuman mi alleviivattuna) Osoitetiedot I 5 Poslinro ja roihiparrla L tiltilil HAEN LUorroMtEHET - rnnonuannnn n.tt;asonersl yr-la or-evlx PERUSTE N spra srrououx NoUDATTAMAAN yhdtsryksen saanro;4. PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi PuheentohlaFn/s hleern alletnjoitus Jdsenhakemuksetoimitetaan yhdistyksen sihteerille osoitteella: Konttoripeellikkii Seija Lehtonen Perheauto Oy Petikontie 3 0'1720 Vantaa Puhelin Jiisenhakemuslomakkeella kiiy parhaiten ilmoittaa kaikki tiedot jiisenrekisteriin. Pidetiiiinpii jiisenosoitteisto ajantasalla. 17

16 KOKOUSKUTSU luotfoniehel - Kreditniinnen r.y:n vorsinoinen syyskokous pidetiiiin keskiviikkono klo olkaen Helsingissii rovintolo Kotoionokon lfusinollc, osoite loivogtokotu l. (okouksessu kiirirelliiiin : l) siiiintiiien l0 $:ssii moinitut usiot 2 luovuteloan diplomi vuoden 987 luottomieheksi vqlitulle henkiliille, ioko pitiifi nyiis kokousesitelmfin luolloolaon liillyvtisrii oionkohtoisesto oiheeslo 3f nuut osiot Kokouksen iiilkeen yhteinen illcllinen. luotlomieher - Kreditnriinnen r.y. llsllitus llu0fll! Ennskkoilmoiltuutu:ninen osollistlmisests kokoukgeen/illslliselle yiimeistiiiin periontoino puh. 553 l3l. Luottomiehetkii eivdt uskalla ottaa riskejfl? Tlrhaa puhetta: niinkuin oikeilla joukkueilla ainakin - oli luottislaisilla seitse Luottokontrolli haastoi Suomen man miespuolisen pelaajan lisak Luotonantajayhdistyksen si miehia viela varapelaajaksi, jalkapallo-otteluun ja sillakin sairaslislalle, muule11 estyneeksi suurella riskiliii, etta haviaisivait, ja huutosakin johtajaksi. ottivat haasterut haasteen vaslaan. ansiokasta jalkapalloa, suurin Muutamat pelaajat pelasivat Ottelu pelattiin l Kapyliin kelrtalla soveltaen vapaah- potkupalloa. Kauniimman suku osa vahintaan yhu ansiokasta kosti perinteisen jalkapallopelin puolen edustajat osasivat hyvin saaintdjai: peliaikaa kaytettiin 2 x vdislella kohti tulevaa palloa, pa- kertaa taisi joku jotua potkai 30 minuuttia ja yksitoistajaseni-rsestai joukkueesta sai kerrallaan semaan palloon, kun se tuli oi- liihelle. olla vain seitseman miespuolistakein kentalla. Kova peli paiittyi luottislaisten Joku uskalsi epaill:i, josko komeaan voitloon 6-2 ja komea Luottokontrollista edes lciytyisika,in seitsemaa miestai, mutta - sa voittopokaali kulki riemusaatos- Luottokontrollin. l8 - Lakin-riesapua 1,10 rna:ssa - a:ilnrunti ja-r arltuuntari.r I\vdi tietopakefti (92 l) 13054(r '%/bghn-"? I, INTER\ATI()NA1, ()\- I

17 UUSIA TASnNTA Vasara Ritva trassanhoitaj a SIURO Pentti Oy VANTAA Oy Matti Rahoitus Oy IB HELSINKI kokouksessa hyveksltyt uudet jasenet: )la Jukka iaafpaa likkit rtyma Oy lenkuja lopl ESPOO I-ehtonen Jorma Luofiopaellikkd Suomen Kaukokiito Oy PL 32 OO4IO HELSINKI Neuvonen Juha luotonvalvoja Semera Oy Humalistonkatu 9 2OIOO TURKU Viirtd Tuulikki Irottopaelikkd Independent Rahoitus Oy PL 523 OOIOI HELSINKI Posa Minna Luottitietotutkija Suomen llotonantajayhdistys Liikkisepiinkuj a EsPoo Oksanen Timo Luottotarkastaj a Oy Iohja Ab 2O3II TURKU Willman Pirjo Luotonvalvoja Espe Oy Vattuniemenkatu 5 OO2IO HELSINKI Saikko Tirula HSO-sihteeri Suomen Luotonantajayhdistys PL 386 OOIOT HELSINKI Poutanen Ulla I-uottotutkij a Independent Rahoitus oy Arkadiankatu 4-6 B OOIOO HELSINKI Eskonheimo Vesa Yo-merkonomi Suomen Luotonantajayhdistys hkkisepnnkuja EsPoo Virolainen Satu LuottomlTntivirkailij a Oy Audnkomatkatsuntours Ltd Ab Iso Roobertinkatu I A OOI2O HELSINKI Staffans Sverker Lainapeellikkd Sp Deposita pt t, 6860I PIETARSAARI Teijula llkka Yritystutkija Maksutieto Oy Auakatu 12 A 2O1OO TURKU Hellqvist Pertti Apulaisjohtaj a Nisulan Osuuspankki PL 122 4OIO1 JYVASKYLA Virri Heikki Varatuomari Yrjtt I-ehtonen International Oy Aurakatu 12 a 2OTOO TURKU Suomalainen Eira Jaostopiiallikk6 Kansa-Yhti6t Hemeentie 33 OO5OO HELSINKI l htovirta Anne lxotonvalvoj a Independent Rahoitus Oy Arkadiankatu 4-6 B OOIOO HELSINKI khtonen Tirula Luottopaallikkd Esselte Oy Slnimaentie ESPOO Latvalahti Salme HUK Maksutieto Oy Aurakatu 12 2OIOO TURKU Kuusisto Marjatta Luotonvalvoja Friitala Oy PL5 2840I ULVILA O1e I{all Ab 157 Mauri Oy Nuorinko Jari Perintekonsultti, Myyntineuvottelij a Credit-Justitia Oy PL 47 OO24t HELSINKI Kahila Timo Konttoripae[ikkd Ellos Suomi Oy PL 94 O42IO KERAVA Hallituksen kokouksessa h]./aksytyt uudet jesenet Laine Paavo Juhani Merkonomi IJmminkainen Oy Esterinportti 2 OO24O HELSINKI 2 Kallonen Jaakko Osastopiiallikko Finnoil Oy PL ESPOO kokouksessa hyvaksytlt uudet jasenet Anna-Liisa EKA Kauppinen Satu lxotonvalvoj a E-Osuuskunta EKA Hemeentie 19 OO5OO HELSINKI Keinanen Ritva Ixotonvalvoj a E-Osuuskunta EKA Hemeentie 19 OO5OO HELSINKI IIELSINKI Oy K mi Raili Luotonvalvoja Oy Philips Ab PL 255 OOIOI HELSINKI

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman m${ i tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA 5.2.1987 Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen 1/2006 PÄÄKIRJOITUS KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 24. ilmestymisvuosi PÄÄTOIMITTAJA Risto Suviala puh. (02) 277 8420, 0400 781 535 fax (02) 277 8411

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1 Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan uilo$ldmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jiisenlehti Ilmestly

Lisätiedot

Yhdistys tarvitsee Sinua

Yhdistys tarvitsee Sinua nnpt$, 28.4.1983 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 2/2008 Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 PääkIrjoITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12

Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12 1/2003 Wanhoja artikkeleita s.15-21 Iltamakutsu s. 14 Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Uusia jäseniä esittelyssä... 4 Ulla Heikkilä

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16 LUOTTOMIEHET Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16 Luottomiehet- Kreditmdnnen r.y:n jiisenlehti trmestyy neljii kertaa vuodessa PiiAtoiminaja Jari Nuorinko Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) 1,{4

Lisätiedot

Luottovälineenä matkapuhelin

Luottovälineenä matkapuhelin Raportti Luottomiesten laivaseminaarista Luottovälineenä matkapuhelin Luottomiehet tiedon valtatiellä Luottolinkki 2/2000 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Terveisiä Fecmasta... 4 Uudet jäsenet... 4

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 4/2004 Velkahallintaohjelma s. 8 Laivaseminaari s.14 Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen syyskokous torstaina 18.11.2004...

Lisätiedot

Helsinki, Hotelli Inter-Continental, Ballroom

Helsinki, Hotelli Inter-Continental, Ballroom Selvitt5dkseenEitii seikkoia iii rjest?i?i LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y. LUOTTOALAN ERI KOISSEMI NAARIN Aika Paikka Ohielma Osallistum isma ksu llmoitla utuminen Lisetietoia Keskiviikkona 26.9.1984

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Luottolinkki 2/2001 1

Luottolinkki 2/2001 1 Luottolinkki 2/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Tapahtumakalenteri... 4 Uudet jäsenet... 6 Laskussa oleva reklamaatioaika ei sido ostajaa.. 8 Asiakaslehtikilpailu 2000...

Lisätiedot

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19 2/2004 Perintäkulujen säännöstely s. 8 Kevätretki s. 9 Auton osto Saksasta s. 19 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Perintökaaren velkavastuusäännökset muuttuvat...

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

2/2000. Luottomiehet. tutustuivat Sanomataloon

2/2000. Luottomiehet. tutustuivat Sanomataloon 2/2000 Luottomiehet tutustuivat Sanomataloon Pääkirjoitus Luottomiehet ja lainsäädännön kehitys Luottolinkin lukijoita yhdistää pääsääntöisesti käsitys, joka on ilmaistu latinan kielellä Pacta sunt servanda,

Lisätiedot

Kutsu syysretkelle ja -kokoukseen s. 16 3/2005

Kutsu syysretkelle ja -kokoukseen s. 16 3/2005 Kutsu syysretkelle ja -kokoukseen s. 16 3/2005 PÄÄKIRJOITUS KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 23. ilmestymisvuosi PÄÄTOIMITTAJA Risto Suviala puh. (02)

Lisätiedot

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1 Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä Vuoden 2001 hallitus esittäytyy Ulosoton suojaosuudet nousivat Luottolinkki 1/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot