LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI

2 tg Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jasenlehti Ilmestyy neljii kertaa vuodessa Piiiitoimittaja Pertti Pennanen Ibimituksen osoite Luottomiehet ry PL Helsinki Toimitusneuvosto Pertti Pennanen prh Mikko Parjanne puh Pertti Larva p,th Anne Leppiilii-Nilsson puh Martti Kuurtamo puh Taitto Kari Martiala 92r Valokuvaaja Erkki Markko Paino Helsingin Liaikekirjapaino Oy Helsinki JAITA HATTUUN Rakennemuutos, optiot, korkotaso ja kato ovat olleet viime aikojen otsikoita. Nama koskettavat meita kaikkia. Katokaan ei koske yksinomaan viljelijdita, vaan valillisesti konetehtaita ja -kauppiaita, pankkeja seka meire tavallisia veronmaksajia. Konkurssien lukumaarassa on taas tulossa uusi ennatys. Niiden meare noussee kuluvana vuonna yli kolmen tuhannen. Konkurssi on kuitenkin kehno tapa peria saataviaan... Verohallituskin, Luottoveroko leimaveron tilalle Uutena rasituksena velkaisille yrityksille on tulossa luottoverc, jota valtiovarainministeridn leimaverotydryhma esittaa parhaillaan lausuntokierroksella olevassa muistiossaan. Luottovero maarattaisiin kirjanpitovelvollisten osalta taasen vieraan paaoman perusteellaina vallitsevan tilanteen mukaan ja olisi siirtymavaiheen j?ilkeen 0,4 90. Tiattakulut nousivat Pankit nostivat kesiillii 1987 tratoista p rittavia toimituskuluja kaksinkertaisiksi. Onkohan joka aikaisemmin oli prosentuaalisesti suurin konkurssiin hakija, jasuojalain voimaantulon mydte kysymy siite, etta uuden kulutta- on peatynyt viime vuosina siihen tuli ns. tnttakielto elinkeinon yksinkedaiseen j ohtopziatdkseen, harjoittajille yksityishenkildiden ett,i on viisaampaa laatia kriisiyhtidille maksuohjelma vielii perittavien halutaan ohjautuvan osalta niin loppujenkin pienten silloin, kun niille on toimintaedellytyksi:i. Velkojen periminen pankit ovat tiiviissa yhteistyiissa. pe mistoimistoille, joiden kanssa toimivalta yritykselta konkurssin kautta on seka velkojien etta yhteiskunnan etujen vastaista. Konkurssitilaston mukaan vakuutusyhtidt ovat viime aikoina lisanneet konkurssihakemuksen kayt- Peetoimittaja vaihtuu tda saatavien perimisessa. TZissa TemA numero on jaahyvaisnumeroni Luottolinkkilehden pea- suhteessa pidenkin kannatettavana Maksutieto Oy;n toimitusjohtaja Risto Suvialan kesalla esitte- olen myds erovuorossa hallituktoimittajana. Vuoden vaihteessa mae ajatusta "ettzi velallisen voisi sesta, joten jaan rivimieheksi teman jalkeen. Viime vuosien aika- hakea konkurssiin ainoastaan etuoikeutta vailla oleva velkoja". na olen saanut olla mukana monessa mielenkiintoisessa. Joskus Perintakeinona kaytetty konku$sihakemus katkaisee yleensa kerralla yrityksen luotonsaannin ilman vakuuksia. on mennyt paremmin, joskus taas huonommin. Tasse haluankin vain kiittaa lukijoita, kirjoirtajia ja muita lehden tekijdita. Toimituskunra toivoo tukea ja apua jesenkunnalta. Vain siten saamme yhdessa aikaan hyvan jasenlehden jatkossakin, ettei tarvitse ryhtya harventamaan sen ilmestymistiheytta kahteen numeroon vuodessa pertti pennanen

3 MITA ON CASH MANAGEMENT? Cash Managementilla ymm?irretaan ydtyksen rahavirtojen hallintaa tavoitteena paaoman kierron nopeuttaminen ja lyhytaikaisten varojen tuoton parantaminen. Tehostamalla kaikkia rahaliikenteeseen liitt]"r'ie toimintoja ja rutiineeja nopeutuu rahan kierto ja paaomaa vapautuu, Sijoittamalla vapautunut paaoma tuottaviin kohteisiin saavutetaan korkotuottoja ja vehennetaan yrityksen rahantarvetta. Cash Management kasittea yrityksen kaikki taloushallinnon osa-alueet. (Ks. oheinen piirros). Saapuva rahaliikenne Tove Fagerstritm ekonomi, Cash Management-tutkija, SYP Lyhennelma esitykses6 Luottomiehet ryn pidetyssa kuukausikokouksessa. Pa,iomaa sitoutuu lyhytaikaisesti mm. asiakassaataviin, maksuliikennerutiineihin ja kiiteisvaroihin. Saatavien kiertonopeutta voidaan lyhentaa mm. tehokkailla laskutusrutiineilla, maksuehdoilla, perintatoimenpiteilla ja toimivalla luotonvalvonnalla. Maksuliikennetta voidaan tehostaa valitsemalla sopivat maksutavat ja -reitit ja nopeuttamalla yrityksen ja pankin valista tiedonkulkua. Tehokkaiden perintarutiinien ja luotonvalvonnan edellytyksena on toimiva ja ajan tasalla oleva reskontra seka hyva viivastyskorkolaskutusjarjestelma. Hyva tiedonkulku taloushallinnon ja myynnin valilla on myds tarkea tekija. Silloin tulee huolehtia siite, etta tieto maksamattomuudesta siifiyy seke perinn?in hoitajalta myyjille etta painvastoin myyjilta perinnan hoitajalle. Pednnen hoitajalla tulisi myds olla riittavat valtuudet ryhtya omaaloitteisesti perin6toimenpiteisiin. Lehtevii rahaliikenne Kassasta maksut-virta on yleensa lahes yhta suuri kuin kassaanmaksujen virta. Viiryttamel-

4 z :< F f = o l z z, :< z z, e, UJ z ltax UTAVAT iaxsutiiket{i{t xassati- HOITO R SXOIITRA CASH I'IANAGEIiIEI{T RAHAVIRTOJEN HALLINTA PATO4AN KIERRoN NoPEUTTAI,IINEN PAAfiAN TUOToN PARANTA}.,IININ CASH },IANAGEMENT TIXVIDITEETIN SUUIIIIITTELU LYHIIAIKAISET SIJOITUXSET I KORXOTUtOT LYHYTAIXAIIIEII RAHOITUS x0rx E IIOT PERIilTT t u0t0ltva! v0 t{t l LUOTTORISXIT VIIVISTYSXOROT tlsxutus- RUTIINIT ilksuthd0t iatsutavai lteilfluxstt VALUUTIARIS(tTX HAtttNTA YAL U UTTA S U UIIII I T If I- U su0jaututtiilttl la kassasta maksuja yritys voi esim. laskutusrutiineissa saastea paaomaa. SYP on ensimmeisena vaikuttaa set siita, miten em. omaan toimintoja velkaantumiseensa. liikevaihdoltaan 100 mmk:n yrityksessa 50 tmk vuodessa korko- vuoden ajan tarjonnut pankkina Suomessa jo kahden voidaan tehostaa ja paaoman Jos velka maksetaan ennen aikojaan jaltai cash management -konsultointipalvelua kiertoa parantaa. Toimenpiteiden ei kayted tehokkaintsaastdina. Tehokkaalla kassanhallinnalla voidaan keskisuures- yrityksille. markkamaaraiset maksutapaa, saestdt lasketaan. sidotaan toisaalta ydtyksen varoja, toisaaltsakin yrityksesse nopeuttaa rutiineja yleensa useita paivia seka kaikki em. taloushallinnon osa- Tirtkimuksen kohteena ovat Kokemuksemme maksetaan mukaan turhan korkeita voidaan paiomaa pauttl 1-7 olo korkokustannuksia. saapuvassa etta lahtevasse rahaliikenteessa. Ja siten paasta sato- sen viiliste maksuliikenne tai atk- ndssa alueet, ei vain pankin ja yrityk- yrityksen Cash liikevaihdosta. Management Kalta[- koostuu suureksi keskimeereinen osaksi monesta pienestakin yksiryiskohdasta tuloksenlisayspotentia&li liikevaihdosta las- 1en tuhansien markkojen saastoihmvet cm-konsultit, jotka ovat yrijerjestelmiit. Tirtkimuksen teke- jokapeivaisessa toiminnassa, joita jatkuvasti pitae tarkkailla. Siksi on tarnon ammattilaisia. kien on ollut 0,5 qo. Seestdista tyksissa toimineita taloushallin- 'Iltkimus 25 qo on voitu saavuttaa tehostamalla pe tehdaan haastattelemalla henkildskeah, etta ntaa ja henkildkunta luotonvalvontaa. aina kayttaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa yrityksen Cash Management - tda sekzi analysoimalla tosite- ja Tutkimuksesta yritys rahavirtoihin maksaa numeroaineistoa, tuottavuustekijzit huomioon ottaen. tutkimus kayvan hinnan. Tositeaineiston Tutkimus kestaa n. l-2 kuukautta. 'Iirloksela toim ksiantajan omaisuutta ja on cm-mportti. Raportissa esitetaan yrityksen Ajattelutapa konsultit ty6skentelevat pankkisalaisuusvelvollisuuden on omaksuttava Cash Management-tutkimus organisaation kaikilla tasoilla, alaisina. ei on konsultointipalvelu, joka auttaa y tysta tehostamaan rahavirtojen kuvauksen nykyisten kassanhallintatoimin- vain esim, taloushallinnossa. Jo yhden lisaksi kiiytan-! paivan nopeutuminen tojen hallintaa ja vapauttamaan ndnlaheisetoimenpide-ehdotuk-

5 LUOTT1OTIETO R.Y.:N 75. TOIMINTAVUOSI Investoinnit ATK:hon Luottot i.etoalalla ohj elnistot m)odostuuat hyuinktn l,aaj oiksi kokonatsuukstksi. }hjelnisto Doiddan tletenktn kehltttiti ltse, Joka on aina kallis, atkaa uteuii prosessi. Tolnen ualhtoehto on patkid. LiiAtiinddn nahdoll t s lnnan pltktille kehitetta "paketti", jota sodelletdan omadn toimintaan. lle uali.t s inme ndistd udihtoel,ldo i s- td jdlkinndisen, P i.tkda i.ka i. s el,ta Ldns i s aks alat s elt a Aht el stqiikiltra - panl Lta, CredltTef, orn' llta hankinme Lisenssillti ualmlln ratkaisun: CIS-ohj el.niston ( Cred t Inf,ormatlon Systens). T<inti ohjelmisto on pohqj ana nn. parhatllaan rakentetl- La oleuille on L i n e-ghtegk- SL L LC. C IS- oh;j elni st o Ldskee tutkittadal- Le kohteelle automaattisesti ns. b o n i t e e t t t - eli hadtaluuun, joka on omalta osaltadn tukena Ldusuntoa tulkitt aessa. Sanaan ohj elnistopakettiin lattluuaa SELECT-oh;jelnaa tulladn jatkossa haddantdmddn osoitepankkipalueluj en tarjonndssa: poimt nta.- k'eiteerej d. on SELECTId kdatettdessii noin 30. Sticintiimuutos haddksatat uu.det siiiintiinme suouat neille nahdollisw)den paluella mads nuitd h)in Darsi.natsia j ds enas i.akkaitamne. L<ihinnti "ei-jdsenille" olenme kehltttineet uu.den raporttn: p e - r u s L u o t t o t t e d o n. S e on Luottotietolausunto, Jossd f,aktatietoja on ttivdennettv ndksuhdtti.6- jd maksutapatledollla. ULkonailta jrisenist66n ku)h)mattonat asiakkddt sdaudt Luottotietojd uzdella I n t e r n e t-rtrportilla. Interuet Internet on uusl, kammenen eurooppalai s en Luott ot i et ot o tml st on 1.uo - ma AhteistAdDerkosto, J onka suona- Lainen Jdsen on Luottotteto r.a, Ulkonaantoinintamme on kehittanvt tatlld uuos ikannenellii uoimakkaastt, ja sen osusts Liikeuaihdosta on jo yli 20 prosenttta. -riifrl -,-!--r- I'IIB]l vil5nnv lleelr Tdtii ttendid uskomme Internetin j tisenyyden tukeuan: Doimmehdn tdrjota aslakkatllemne uuden, jo ennestadnkin katt adia kansalnsaindd- Ltsid Luottot ietopalue Luj anme monipuolistauan rdport bi. bvwin. t : I I I Hdmeentie Telef,ax , te'l.ef,ar LUOTIOTIETO n.y. Creditinformation 19t s7 A HELSINKI Puh. (90) Ulkonaat -os , telex crtnf s/

6 PIRKANMAALLA JATKUU ELINKEINOMURROS, MUTTA TOIMEEN ON TARTUTTU Kuvassa Tampereen uusi matkailunehdvyys, Koskikeskus, jonka vieresse kohoaa Hoteli lrves. Thmpereen savupiipputeollisuutta viimeiset l0 vuotta ravistenkaan olla odottelemassa toi- tavoitteena on ollut rakentaa Markkinoiden uusjakoa ei kuinut professori Vesa Miikinen, ja tellut rakennemuutos on saamassa jatkoa kaupan ja palvelualojen jain Aluejarjestd on yhteistydsse rautalankamalli, jossa yhdistyvat mettomana. Pirkanmaan Yritta, mahdollisimman yksinkertainen piirissii. Juuri kun suurteollisuuden saneerauksista ja omistushirtanyt yrittiijien avuksi asketden tilinpaatosten antamaan ta- Tampereen Yliopiston kanssa ke- laadulliset arviot muutaman vuopohjan vaihdoksista on paasty, tain mikrolle siirretyn yrityksen lousarvosteluun, kertoo toiminnanjohtaja Kari Kantalainen Pir- niin sama murros on hydkymassa terveystestin, jonka avulla yritys uuden mittavan ostoskeskuksenvoi tarkistaa asemansa suhteessa kanmaan - Yrittajain Aluejarjestdsta. Koskikeskuksen - ja parin muihin yrityksiin. Testin tarkoituksena on antaa yrittajalle peili Luottomiehen ja -naisen sekii ison marketin tullessa kaupan pantn. kehittamishedtteiden havaitsemiseksi. Samalla hen paasee ehvan konsultinkin nakdkulmasta ammatikseen saneerauksia teke- Miten kay jo nyt ylikapasiteetism karsiville pienkaupoille? ka ensimmaista kertaa tydskentelemaan itse mikron kanssa, ja positiivisia vaikutuksia siine erit- katsoen ko. paketilla on varnasti Ketjujen ulkopuoliset riippumattomat kaupat joutuvat kokemaan toivon mukaan kynnys oman laitteiston hankkimiseksi matalenee. yritykset hedisivat nykyista tain toivottavassa suhteessa, etta entisd dramaattisemman kilpailutilanteen lehitulevaisuudessa. Yrityksen menestyksen profiili aiemmin toimiin, eivatka jeisi Liikkeenjohdolle muuttuva tilanne. asettaa lisazi sopeutumispai- 220 pirkanmaalaista yritrajaa. mielenkiinnolla odottamaan kay- on muodostettu haastattelemalla odottamaan ihmeita. Jaamme nelia. Tirtkimuksen johtajana on toimitanndn tuloksia, ja aion niista kertoa Teille heti, kun jarjestelmasta on saatu riittevdsti kokemuksia. Thmpercella tapahtuu tietysti paljon muutakin, mutta siita voi. nemme puhua seuraavissa tapaamisissa joko siella Helsingissa tai taala Thmpereella, jonne meidan tamperelaisten puolesta toivon seuraavan luottomiesten retken suuntautuvan. Tampereella Asko Hiltunen PS. Liikkeenjohdon Konsultit ry on valinnut Tamperen Yritysanalyysi Oy:n toimitusjohtajan, ekonomi (LJK) Asko Hiltus n Liikkeenjohdon Konsultit ry:n jaseneksi.

7 SYYSRETKI SUOMEN TURKUUN Syyskuussa teki Luottomiehet r.y. virkistavan syysretken Tirrkuun. Edelliseste Tirrun keynnista olikin kulunut jo yli kymmenen vuotta, Matkan tunnelmaan virittaydyttiin jo bussissa ja kahvitauko pidettiin Lahnajarvella, josta ryhmakuvamme. Aurinkoinen Tirrku otti retkelaiset vastaan ja Aurajoen vartta tehtiin kiertoajelu. Nahtiin kauniissa syyssaassa Tirrun nahtavyyksista mm. Suomen Joutsen ja Turun linna. Tutustuminen Contant Oy:hyn Ensimmaisen yrityskziynnin kohteena oli Contant Oy, jossa yhtidn toimitusjohtaja Folke Lindstrdm toivotti meidat tervetulleiksi. Sen jalkeen kertoi varatuomari Timo Maki luottoalan uudesta lainsaadanndsta kauppa-, henkil<irekisteri- ja avioliittolaeista seka valmisteilla olevasta henkildyhtidita koskevasta laista. Timo Maki valotti esitystazin mm. lehtileikkeitten avulla keytanndn tapauksista ja perin*ialan ajankohtaisista ilmidista. Uutisen mnukaan liikennointi erean pohjalaisen kunnan lentokentalle oli estynyt valaistus- ja suunnistuslaitteiden sammuttua sahkdn katkaisun jalkeen. Virran irtikytkemisen taas aiheutti paikallisen ilmailukerhon maksamaton sahkdlasku. Koolle olevat luottomiehet haikailivat jalleen kerran sahkd- ja puhelinlaitosten kaytettavissa olevaa tehokeinoa. Varal. Timo Mriki

8 Tosin johdon katkaiseminen ei taida juuri purra kayttdpaikalta pois muuttaneisiin velallisiin. Kuluttaja-asiamies on lehtihaastattelussa pitanyt uutta kulutusluottolainsa:idantda h).r'in vaikeana ja katsonut, ett?i ylimenovaihe saaidettiin liian optimistiseksi. Uusi Lainsaadantd vei luotonantajalta mahdollisuuden korottaa yksipuolisesti kertaluoton korkoa ja muita luottokustannuksia. Koron nostaminen on mahdotonta myds tililuottosopimuksissa, joissa luotonantaja voi korottaa muita maksuja kolmen!uoden valein ilmoittamalla korotuksesta kuluttajalle puoli \ uotta ennen sen toimeenpanoa. -Aikaisemmin vastuu tavaran \ irheesta olli sopimuksissa liihes aina pelk:istaan mlyjalla, nyt mlos luotonantajalla. Jos tavarassa on virhe, voi kuluttaja ilmoittaa siita luottoyhtidlle ja kieltaytya maksusta. Markkinatuomioistuin paatti \ iime kesakuussa, ettei korottomuutta saa markkinoida Kuvassa keskellii toimjoht, Folke Lindstriim keskustelemassa niin, etta kateishinta markkirointipiiell. Ma ti Kuurtamon ja Suomen Rahoitusviilitys Oy:n loimitusjohtaja on sama kuin Seppo Kinnusen maksuerien yhteishinta ja luottoaika Yritystiedot kiinnostivat erikoisesti kanssa. )li kaksi kuukautta luottomiehii ellei kysymyksessa ole lyhyehkd tai tiettyja ia -naisia, luotteita koskeva tarjous. Kuluttaja-asiamies katsoo, etta jos kulultaja nostaa kanteen, on hanen saatava hoitaa riitaasiansa oman kotipaikkansa oikeudessa. Han pitae kohtuuttomana myds sita, etta hairidtapauksessa kaikki luottomahdollisuudet viedaan kerralla. Kuluttaja haluaa hoitaa asiansa kuntoon ensin ruokakauppansa kanssa ja lattaa muut toisarvoiseen asemaan. Ruokakaupan luotto ei saisi menna jonkin muun virheen takla. Viimeisen kannanoton johdosta lasna olleet luottomiehet senraan huokaisivat yhteen mieheen, ett?i velaksi myyminen lienee vielii luotonantajan vapaassa harkinnassa. Koska todellisen vuosikoron ilmoittamispakko ei koske pankkeja, \'esittyy tzima luottohintojen \ertailuun tarkoitettu ja markkinoijan kannalta hankala aparaatti keytanndssa tykkanaan. mista laskuista arvioidaan tulleen paitsi luottop?iatdsten teossa Rikosilmoitus katkaisee viranomaisten rietoon, sille joka Maksutieto 0y:n myds markkinointitarkoituksiin. perusteettoman velanoton liikkeen hipie ei kesta asioitren selvittelyti oikeudessa. yksitraisen:i tapauksena tuskin mikiian ve- luottomiehiii uusitussa Ham- yritysrekisteri kiinnosti Illan peatteeksi nautimme yhteisen illallisen viela arkasrettiin uutista, jossa kerrottiin burger Bdrsisse vilkkaan keskustelulaksi tapahtunut osto olisi antanut aihetta rikossyytteen nosta- Toinen tutustumiskohde, Mak- laitosmieste merkeissa. Aika kului vastaan nopeasti menneita eredssa etelasuomalaisessa muistellen ja tulevra povatessa. tuomioistuimessmiseen, mutta poliisin keraiima sutieto Oy, oli kavelymatkan ajettavasta petosjutusra, aineisto kokonaisuutena paljastaa rikollisen elamantavan. Esi- -naisia kiinnosti erikoisesti uusi, pazissa. Siella jossa luottomiehie ja Tirrkulaisille miehen isiinnille, tilillzi polii Contant sin lutkimuksen Oylle ja Maksutieto mukaan Oylle, on viimeisen kymmenen vielii merkkin?i kerrottu velan tekeminen ei ole niinkaan harvinaista. tdinen yritysrekisteri. vasta kayttdonotettu p?iatekayt- keuan vuoden hmpimzit kiitokset ajalta hyvesta tarjoilusta ja mukavasti lahes 200 petosta. Alkuvai_ Maksamatta Tapaukset iariestetyista yritysvierailuista. selvitettaisiin useammin, jos luotonantajien keskinaidot yli yrityksesh jarerr)ja heessa yritysrekisteri kasittaa laskuja tie- on Helsingista Posiolle haaateriasta seke huonekaluihin ja nen tiedonkulku toimisi nykyista noin yrityspaiittajasta. risti?iisvalokuviin Penti asti. Vasraajan rahatilanne oli jo paremmin. Pennanen Rikosperusteinen tuomio ei ehka toisi rahaa muuta pe- on pydtty Myds toimialaa koskevat tiedot viisi \uolla saamaan taydellisempinii, mita ne on ilmoitettu sitten sellainen, ettei yhtaan tavana olisi pitanyt rint?ia tehokkaammin, mutta ainakin loppuisi enempi perustee- parekisterisse. kaup_ ostaa \elaksi. Tellaista Vain rekisteia osan maksamattoton velanotto. on kaivattu, silla site voi k iyttaa

9 Kulutusluotto sfl flnnti sten valvonta Kuluttajansuojalakiin lisiittiin uusi kulutusluottoja koskeva luku, joka tuli osittain voimaan femiin vuoden alussa' Lain markkinointia koskevat sdiinniikset tulivat voimaan ?. Kulutusluottoja koskevien siiiinniisten noudattamisla relvovat kulutlaja-asiamies eka elinkeinohallitus ja sen piirihallintovilanomaisina ldaninhallitukset. I Toimistopiiellikkii Meri Tirrkulainen Kulultajansuojalaissa (38/78) kaista, etta samat viranomaiset ei ole saianndksiii telitiivien jaosta valvovat paikallisella tasolla Elinkeinohallitus ja eri viranomaisten kesken. Koska myds uusien kululusluottosaian liininhallitusten kysymys kuitenkin on kululrajansuojasta, on vasluu lalvonnasla symys on osirtain saman tyyppj- ndslen noudattamista, koska ky- hintatarkastajat yleisellzi tasolla kuluttaja sisr?i markkinointitiedoista ja so asiamiehellii plmuschdoista. Elinkeinohallituksen aluehallinnossa loimivat hintatarkastajat jen mukaan hintatarkastaiat voi Elinkeinohallituksen piirihal- Kulutlajansuojalain perustelu- ovat jo vuodesta 1970 lahtien val vat suorittaa tarkasluksia oma lintoviranomaisina toimivat laiininhailitukset. Laaninhallituksis- voneet kauppa- ja teollisuusmi-aloitteisestnisterion valtuuttamina valtio- taislapauksia itse huomauluksel sa hintatarkastajat ja heidan esi- ja \oi\ar hoitaa lksit neuvoston luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain harjoittajan kanssa. Sen sijaan pailuasioiden lisaksi muutamia la tai neuvottclemalla elinkeinon miehensa hoitavat hinta ja kil- (622/62) nojalla maan rahataloutta vakavammista tapauksista ilmoi muitakin tehtavaalueita kuten koskevien haiftojen torju- tetaan elinkeinohallitukselle ja kulutustavaroiden alkuperamer miseksi annettujen luottoehtomaaraystenoudattamista. VN:n Lain soveltamista koskevia ky- ja huoltoasemamyymaldiden kuluttaj a-asiamiehelle. kintdjen valvontaa seka kioskien luottoehtop?iatdksessa on sdadetty ertiiden uusien tavaroiden kuasiamiehen ohella myds markki- sien kulutusluottosadnndsten valsymyksia kasittelee kuluttaja- tuoteluetteloiden valvontaa. Uu ten autojen, televisioiden ja radioidcn natuomioistuin vonta on paikallisesti saadetty osamaksukaupassa pienin Yleisissii tuomioistuimissa rat- kulutusluottolaissa heidan tehtiinatuomioistuinvonta kateismaksuosa (kasiraha) ja pi kaistaan vakseen. Elinkeinohallituksen sin luottoaika. siin perustuvat yksirtiiisiii sopimussuhteita koskevat riita- ja rininhallitusten hintatarkastajien tehtavana taas on puolestaan laai- Elinkeinohallitus ja laaninhallitusten hintatarkastajat ovat kosasiat. toiminnan ohjaaminen ja valvonta. vuodesta 1975 KTM:n valtuutta mina valvoneet KTM:n osamaksukaupan lomakkeista ja hintailjalain sisaltde koskevasta tulkin- Jos kysymys on kuluttajansuomoittelusta antaman taongelmasta tai sellaisen periaattellisen kysymyksen ratkaise- paat6ksen (513,/73) miiaraysten Kuluttaja-asiamies noudattamista. Tama paatds tehtiin jo tuolloin osamaksukaupan Kuluttaja-asiamiehen Paziteh- kuluttaja-asioiden tuntemusta, mista, joka edellytta:i erityisd ostajan oikeussuojan pamnlamiseksi. Edella mainittu paiitds ku- markkinointi- ja sopimusehtojakastajien k?iytet vissa. Eri virantaivana on kuluttajansuojalain kuluttaja-asiamies on hintatarmottiin nyt uudella koskevien saenndsten valvonta. omaiset ovat jo paasseetkin hyvaan yhteistydhdn, ja n2iin toivo- annetulla paatdksella (875/86) Tem:iD johdosta on luontevaa, osamaksukaupan lomakkeista ja ette uusien markkinointioikeudellisten seannosten soveltamiman pian paastavan koko maassa taan valvonnassa mahdollisim- hintailmoittelusta, joka tdli voimaan Lains:iatajan mielestii on ollut tarkoituksenmusessa paavastuu on kuluttajaasiamiehellil. yhdenmukaiseen soveltamiskiiytantddn. l0

10 taan elinkeinonharjoittaja ensisijaisesti saamaan vapaaehtoisesti tia koskevien saennosten tai maiiteistydn ja tiedonvaihdon merki- Kulutusluottojen markkinoin- ja leaninhallitusten aktiivisen yh- Kulutusluottoja koskeva tarkastus luopumaan lainvastaisista toimenpiteista. Nain on jo tapahtugaistus, jos teko tai laiminlydnti raysten rikkomisesta seuraa rantysta Elinkeinonharjoittaja on nut kziytanndssa kulutusluottoja on tapahtunut tahallisesti tai tarkeasta tuottamuksesta. Rangais- velvollinen luovuttamaan valvontaviranomaise nahtavdksi kulu- koskevissa rnuutamissa tapauksissa, joissa elinkeinonharj Markkinoinnin valvonta oittaja tavia ovat lisaksi sopimuksen tekemisd koskevien ja kuluttajantusluottoja koskevat, valvonnan on kaytdnyt kulutusluoton kannalta tarpeelliset asiakirjat. mydntamistii paaasiallisena suojalain perusteella annettujen Markkinoinnin valvontaa koskevat saanndksetulivat paeosin Tama merkitsee sita, etta hintatarkastajilla on oikeus saada nah- markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyddykkeita, (8'73, 874 ja 875./87) tahallinen voimaan alemmanasteisten saanndsten tavakseen esimerkiksi kulutusluottoja koskevia yksittaisia sopi- Kulutusluottosaanndsten rikkomisesta voi olla seuraamuksenen. saanndksens elinkeinonharjoit- tai tuottamuksellinen rikkomi- Kuluttajansuojalaissa on omat muksia na joko sen selvittamiseksi, onko uhkasakolla tehostettu tajan tiedonantovelvollisuudesta muotomaariiyksizi noudatettu kielto tai tai mngaistus. Elinkeinonharjoittaja, joka rikkoo kulutta- Uhkasakko vai tietojen antamisesta sanomaleh- yleismarkkinointivaiheessa eli ettei sopimuksiin sisally kuluttajajansuojalain suojaavien pakottavien saanndsten vastaisia ehtoja. Tarkasta- kulutusluottoja koskevia saannoksia voidaan kieltae toisaalta tiedonantovelvollisuudissa seka radiomainonnassa ja rangaistusuhka? jat jatkamasta ovat velvollisia olemaan ilmaisematta liike- ja ammattisalai- lainvastaista menettelya. Kiellon miiiiree normaalita- Kulutusluottosaanndsten rikteessa. Kaytenndssa kulutusluotdeita ostajalle itse myynlililanpauksesssuuksia sivullisille. markkinatuomioistuin komusten seuraamusjarjestel-tojemiissa rangaistusuhka on rinnak- koskevien saanndsten valvonta yleismarkkinointivaiheita kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta, Kuluttaja-asiamies voi kainen uhkasakkomahdollisuuden kanssa. Uhkasakko saattaa tajat seuraavat paikallismainon- tapahtuu siten, etta hintatarkas- maarata elinkeinonharjoittajalle Valvonnan sisiiltii kiellon myds tapauksissa, jotka suuruutensa vuoksi olla monasti taa; lehtia ja mainosesitteita, liikkeiden ikkunamainontaa ja myiis eivat ole lain soveltamisen kannalta tai muutoin merkityksel- kuin mahdollinen sakkorangais- paikallisradiomainontaa. tehokkaampi seuraamuskielto Hintatarkastajien valvontaoimi jakaantuu toisaalta kulutusluottojen markkinoinnin valvontaan huomattavia. Kuluttajaasiamies voi myds antaa kiireelli- perustelujen mukaan keyttee mukaisuutta valvotaan samoin tus. Sakon uhkaa voidaan lain Kulutusluottosopimusten laintaan ja toisaalta kulutusluottosuhdetta koskevien seanndsten sissa tapauksissa vdliaikaisen myds tarkoituksenmukaisemminkuin nykyista osamaksukauppalakia eli hintatarkastajatarkas- kiellor, Kieltoa on kuluttajansuojalain mukaan tehostettava pauksissa, joissa ei ole olemassa tavat liikkeisse kulutusluottoso- kuin rangaistusta sellaisissa ta- valvontaau, joista jalkimmziista voidaan luonnehtia paaosin sopimusvalvonnaksi. syysta ole tarpeetonta. elinkeinonharjoittajaa, joka rik- tililuottosopimuksia. uhkasakolla, jollei se erityisesta selvaa lain soveltamiskaytantda. pimuksia; seka kertaluotto- etta Kuluttajansuojalain mukaan koo uhkasakolla tehostetun kiellon, ei kuluttajansuojalain mu- elinkeinoharjoittaja, joka tahallaan rikkoo nyt sziadettya uutta kaan voida tuomita rangaistukseen samasta teosta. T?ima sean- Seuraamusjiirjestelmii ns. vekseli- tai trattakieltoa on tuomittava kulutusluottorikoksesta sakkoon tai vankeuteen vovien viranomaisten; kuluttajakaisunds korostaa muun muassa val- Lahde: Elinkeinohallituksen jul- Kuluttajansuojalain mukaisessa valvontajarjestelmasse pyri- enintaiin vuodeksi. asiamiehen, elinkeinohallituksen Hinnat ja kilpailu 2/87. LPT LAKIMIESTEN PERINTATOIMISTO OY I - Maksukehoituskirje LPT Lakimiesten Perintiitoimisto Oy:ltii tuo saatavanne yrityksenne omaan kayt66n. - Juridista asiantuntemusta vaativissa perintiitehtiivissii ktiytettiivissanne ovat perintiitoimistomme omat lakimiehet. UUSI OSOITTEEMME JA PUH. PL ESPOO PUH ll

11 SVENSKA KREDITMANNAFORENINGEN Luottomiehet ry:n vastine Ruotsissa on Svenska Krcditmannaforeningen. Poiketen Suomesta sille on tasavertaiset yhdistykset Tirkholmassa, Malmdssa ja Gdteborgissa, joissa toimivat itsenaiset hallitukset puheenjohtajineen. Yhteensa jasenia Ruotsissa on n. 350 seka yritysjiisenia n. 40. Jasenmaksut ovat yksityiselta SEK 100 ja yrityksen osalta SEK 500. Jasenkunta koostuu padasiassa luottopaiillikotason tai vastaavista henkiloista. Svenska Kreditmannafdreningen jarjesaa vuoden aikana 4-5 kokousta, jotka pidetaer eri paikoissa, joissa illan vieras esitelmdi luottoalaan liittyvista ajankohtaisista asioista. Keskimearainen yleisomaad kokouksissa n. 50. Ruotsissajasen saa tuoda vieraan kokoukseen ja useasti esim. jasen on tutustuttanut paiillikkdnsa yhdistyksen toimintaan kutsumalla hainet mukaan iltaan, Ruotsissa on jouduttu pohtimaan, millii tavalla nostaa jasenten aktiivisuutta kokouksia kohtaan. Kyselylomakkeen vastauksien perusteella oossa myds pyydettiin jasenilte ehdotuksia toiminnan suhten) voitiin esim. 'Ii.rkholman yhdistyksen kohdalta todeta, etta vain kahdeksan jasenta oli ollut lasna kaikissa viidess2i kokouksessa. Ereite jesenehdotuksia olivat mm.: - Omat jesenet esitelmativat aiheesta "Nain me tydskentelemme" - Uusi jesen esittelee itsensa ja tydkenttanse seka myds edustamaansa yritysta - Uusia jasenie piteisi hoivata, jotta he uskaltautuisivat tulla uudestaan kokouksiin Koulutus- ja kurssitilaisuuksia pidetty vuoden aikana myds kaksipeivaisina seka jopa ulkomailla asti. Lopuksi voidaan todeta, etta pitkelti toimitaan seka Ruotsissa etta meila samoissa puitteissa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. K&j Lundstritm Luottomiehet ry:n hallituksen ja ulkomaan toimikunnan jasen Kuussa oikealla Syensk& Kreditmannafiireningeninykyinen puheenjohtaj& Peter Smedman Fecman kokouksessa.

12

13 x ; - ; 3g ;tdid' vie;**f i;f t;:iifi4; \+i*!;" I i - 44 i'='_=8", p i i h3 ;: j? zi ;E,=*i + = *7?ZjE 4i"i?=rZ * i 63Zi= i lil:':l?e 2?=.t ;-a a=!i_;?ii =>: i ii I i ;t+?z zi; ii r; iali ti i5?"i?i!+?;;iiii 1 : d is; i! li i if ai ti==izi;:, i =E t:'ii; : = 3?l ; ' i 1+tii gie *ii; iii 1+; iif i$1;: i iit?i ; i i3 i ;;?.i t i 9i E i qt ;ii iz,:;2;\ liiii+ + s iq i:1 2".2t tlti iti ;ii+i?i: ri:ii; + E *=iiqr:i g I E"=ia E:-i :ri;i=t iil it_: r?qirs;t I liil ii_\ F;=:liSl: 7:i' == 7,r"+?_Z i_i'= i 1)+z 3-i;: :_il:it ls= :j.,i:?q i-ili ii:i *2=, * l-af? u:e:=i't *i:r:q;7 Lz:. =+t-i:^i=:sia?:' : +:t i \=; {7 i!- i E -:.r =!r' i=s=; i7z;:?--=-? ;-+i: i Zi+? ; s,. F gi t_ z, T + "? i 7" I : ', i t T1l'- - i.: i i i E?. ii, : i i?, E : ++ 7 i+i.:r;l :i 'i.?f3 6 3'I :Y< z6a H:T 6 : * s6,ts r9 g r. =:l 67i,^ E -5!;a :1-o :3E ' x3 c ; 2 < T,E a = r= i :.= g g i P g -;E:4rCfr4 Ba f; f f T a = < I *= t = i ; 9 K! f == tr q. f T ; g. iij n =. = E =?' 3 e = X- e = c = 6 ; 6P. I = I a l;; a i E = ;E g ri!. '- 2.6 = -? ' 6 : ' 6 v J. 2 A = d * c d * 7 ; E q H 6 S ; i : 9 : T! e - \ c 9. < a e.!? 6? E'* r ra E E 3 : A *r;i g i 'E igf if aiie Ei ;ii[ ii iiielsiesriiir i; :;ii: ii!+i;: 'i + s i :i s ii+et B ii le Ez12? gi i:iie :'la+ litgrleii?i gt r+lii iigtig ; ii'i 'g e ii ie* i Ei E:Eii E'il;i i, Fg g =.r E F 36.1 fr X'AFT ; ii B 5e E t'' 'Fsg$:sEE eegifi ieifg?:-eie E;iii t4

14 RISKIT KURIIN... Stqrtelin tiedostoisto toustot, foktot 1o uutiset yriiysten tekemisis_ to. 24 tuntiq vuorokoudesso, Z poivod viikosso. Sroroon tyo_ poydollesi io poperifto, ios holuoi. Yritystiedor Tuottoio Stortel Sininen Kirio Esmerk Kouppokoori Dun & Brodstreet Stondord & Poors Moody's Pcirssilinio Yritysfoktor Uurislin jo Lextel Yrilysfiedot Yritystiedot Yritystiedot Luottotiedot l::^n _Luorononroioyhdisryksen tiedot Stortetin koufio. TRW Business Credii profiles _ Moksutopo_ io yriiystiedot B milioonostomerikkoloisesto yrityksesto. Stortelin ovullo voit vormistuo poremmisto rqtkoisuisto. Torvitset voin pdotieen toi mikron io modeemin. Me noyfomme loput. 5 srn RT L Bi,,,##i:,,,*- l)

15 LiU *:l.,:-*.:*".'-;. 2S Yhdisryksn rarkoltrkena on ediden bohoal.n runbmusta ja le. JASENHAKEMUS - je.jesr lniilld jiisenill*n 6ileha., kbkusteh, ja riedorustilai $*Bia yhdbtykse. roimialaan kuulwisr. kyrymyhbtii, - s.umamalla kehltyoti ntytu ullromaiua. - ha4oinamalla kusrannus', julkaisu., kue3i. ja kotrhrntoimin- - antarmlla labuntoja ja tekenelh llm knkdia aloirtctta Uusi Muutos FOtSrc Tunnistetiedol 3 B Y h d i s t y s n r o Kieli suomi=1 ruols -2 imitiedot 4 (kutsuman mi alleviivattuna) Osoitetiedot I 5 Poslinro ja roihiparrla L tiltilil HAEN LUorroMtEHET - rnnonuannnn n.tt;asonersl yr-la or-evlx PERUSTE N spra srrououx NoUDATTAMAAN yhdtsryksen saanro;4. PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi PuheentohlaFn/s hleern alletnjoitus Jdsenhakemuksetoimitetaan yhdistyksen sihteerille osoitteella: Konttoripeellikkii Seija Lehtonen Perheauto Oy Petikontie 3 0'1720 Vantaa Puhelin Jiisenhakemuslomakkeella kiiy parhaiten ilmoittaa kaikki tiedot jiisenrekisteriin. Pidetiiiinpii jiisenosoitteisto ajantasalla. 17

16 KOKOUSKUTSU luotfoniehel - Kreditniinnen r.y:n vorsinoinen syyskokous pidetiiiin keskiviikkono klo olkaen Helsingissii rovintolo Kotoionokon lfusinollc, osoite loivogtokotu l. (okouksessu kiirirelliiiin : l) siiiintiiien l0 $:ssii moinitut usiot 2 luovuteloan diplomi vuoden 987 luottomieheksi vqlitulle henkiliille, ioko pitiifi nyiis kokousesitelmfin luolloolaon liillyvtisrii oionkohtoisesto oiheeslo 3f nuut osiot Kokouksen iiilkeen yhteinen illcllinen. luotlomieher - Kreditnriinnen r.y. llsllitus llu0fll! Ennskkoilmoiltuutu:ninen osollistlmisests kokoukgeen/illslliselle yiimeistiiiin periontoino puh. 553 l3l. Luottomiehetkii eivdt uskalla ottaa riskejfl? Tlrhaa puhetta: niinkuin oikeilla joukkueilla ainakin - oli luottislaisilla seitse Luottokontrolli haastoi Suomen man miespuolisen pelaajan lisak Luotonantajayhdistyksen si miehia viela varapelaajaksi, jalkapallo-otteluun ja sillakin sairaslislalle, muule11 estyneeksi suurella riskiliii, etta haviaisivait, ja huutosakin johtajaksi. ottivat haasterut haasteen vaslaan. ansiokasta jalkapalloa, suurin Muutamat pelaajat pelasivat Ottelu pelattiin l Kapyliin kelrtalla soveltaen vapaah- potkupalloa. Kauniimman suku osa vahintaan yhu ansiokasta kosti perinteisen jalkapallopelin puolen edustajat osasivat hyvin saaintdjai: peliaikaa kaytettiin 2 x vdislella kohti tulevaa palloa, pa- kertaa taisi joku jotua potkai 30 minuuttia ja yksitoistajaseni-rsestai joukkueesta sai kerrallaan semaan palloon, kun se tuli oi- liihelle. olla vain seitseman miespuolistakein kentalla. Kova peli paiittyi luottislaisten Joku uskalsi epaill:i, josko komeaan voitloon 6-2 ja komea Luottokontrollista edes lciytyisika,in seitsemaa miestai, mutta - sa voittopokaali kulki riemusaatos- Luottokontrollin. l8 - Lakin-riesapua 1,10 rna:ssa - a:ilnrunti ja-r arltuuntari.r I\vdi tietopakefti (92 l) 13054(r '%/bghn-"? I, INTER\ATI()NA1, ()\- I

17 UUSIA TASnNTA Vasara Ritva trassanhoitaj a SIURO Pentti Oy VANTAA Oy Matti Rahoitus Oy IB HELSINKI kokouksessa hyveksltyt uudet jasenet: )la Jukka iaafpaa likkit rtyma Oy lenkuja lopl ESPOO I-ehtonen Jorma Luofiopaellikkd Suomen Kaukokiito Oy PL 32 OO4IO HELSINKI Neuvonen Juha luotonvalvoja Semera Oy Humalistonkatu 9 2OIOO TURKU Viirtd Tuulikki Irottopaelikkd Independent Rahoitus Oy PL 523 OOIOI HELSINKI Posa Minna Luottitietotutkija Suomen llotonantajayhdistys Liikkisepiinkuj a EsPoo Oksanen Timo Luottotarkastaj a Oy Iohja Ab 2O3II TURKU Willman Pirjo Luotonvalvoja Espe Oy Vattuniemenkatu 5 OO2IO HELSINKI Saikko Tirula HSO-sihteeri Suomen Luotonantajayhdistys PL 386 OOIOT HELSINKI Poutanen Ulla I-uottotutkij a Independent Rahoitus oy Arkadiankatu 4-6 B OOIOO HELSINKI Eskonheimo Vesa Yo-merkonomi Suomen Luotonantajayhdistys hkkisepnnkuja EsPoo Virolainen Satu LuottomlTntivirkailij a Oy Audnkomatkatsuntours Ltd Ab Iso Roobertinkatu I A OOI2O HELSINKI Staffans Sverker Lainapeellikkd Sp Deposita pt t, 6860I PIETARSAARI Teijula llkka Yritystutkija Maksutieto Oy Auakatu 12 A 2O1OO TURKU Hellqvist Pertti Apulaisjohtaj a Nisulan Osuuspankki PL 122 4OIO1 JYVASKYLA Virri Heikki Varatuomari Yrjtt I-ehtonen International Oy Aurakatu 12 a 2OTOO TURKU Suomalainen Eira Jaostopiiallikk6 Kansa-Yhti6t Hemeentie 33 OO5OO HELSINKI l htovirta Anne lxotonvalvoj a Independent Rahoitus Oy Arkadiankatu 4-6 B OOIOO HELSINKI khtonen Tirula Luottopaallikkd Esselte Oy Slnimaentie ESPOO Latvalahti Salme HUK Maksutieto Oy Aurakatu 12 2OIOO TURKU Kuusisto Marjatta Luotonvalvoja Friitala Oy PL5 2840I ULVILA O1e I{all Ab 157 Mauri Oy Nuorinko Jari Perintekonsultti, Myyntineuvottelij a Credit-Justitia Oy PL 47 OO24t HELSINKI Kahila Timo Konttoripae[ikkd Ellos Suomi Oy PL 94 O42IO KERAVA Hallituksen kokouksessa h]./aksytyt uudet jesenet Laine Paavo Juhani Merkonomi IJmminkainen Oy Esterinportti 2 OO24O HELSINKI 2 Kallonen Jaakko Osastopiiallikko Finnoil Oy PL ESPOO kokouksessa hyvaksytlt uudet jasenet Anna-Liisa EKA Kauppinen Satu lxotonvalvoj a E-Osuuskunta EKA Hemeentie 19 OO5OO HELSINKI Keinanen Ritva Ixotonvalvoj a E-Osuuskunta EKA Hemeentie 19 OO5OO HELSINKI IIELSINKI Oy K mi Raili Luotonvalvoja Oy Philips Ab PL 255 OOIOI HELSINKI

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 26.6.2012 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä: Karunki, VPK:n kokoustilat Osallistujalista liitteenä. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40 Ammattiosaamisen toimielin 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:00-17:40 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot