Lohjan Purjehtijat ry:n maja, kokoustila, Nuottatie, Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Purjehtijat ry:n maja, kokoustila, Nuottatie, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-20:15 PAIKKA Lohjan Purjehtijat ry:n maja, kokoustila, Nuottatie, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT Sinivuori Kari asiantuntija kommodori, Lohjan Purjehtijat ry KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annakaisa Miinalainen Jukka Raappana

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajat 4 25 Liikuntatoiminnan perusavustukset vuodelle Liikuntatoiminnan erillisavustukset vuodelle Liikuntatoiminnan toimitila-avustukset vuodelle Tytyrin koulun liikuntasalin peruskunnostus LLK Oy:n käyttökorvaukset alkaen LLK Oy:n hallituksen loppuvuoden kokouspäivät Tiedotusluontoiset asiat 15

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 23 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 24 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annakaisa Miinalainen ja Jukka Raappana

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Liikuntatoiminnan perusavustukset vuodelle 2014 LIIKKE 25 LLK Oy:n talousarviossa on varattu liikuntatoiminnan tukemiseen yhteensä euroa. Tästä summasta osoitettiin, stipendeihin, palkintoihin ja eril lis avus tuk siin euroa. Perus-, erillis- ja toimitila-avustuksiin on osoi tet ta vis sa euroa. Viime vuonna perusavustuksiin osoitettiin euroa. Liikuntatoimen pe rus avus tus ta voidaan myöntää Lohjan kaupunkiin rekisteröidylle val takun nal li sen liikunnan kattojärjestöön kuuluvalle liikuntajärjestölle. Voimassa oleva Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustusjakosääntö hy väk syt tiin kau pun gin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa Liikun nan avus tus pe rus tei ta ei ole muutettu. Avustusperusteina ovat jär jestön edellisvuoden liikuntatoiminnan määrä ja laatu se kä puhtaasti lii kun tatoi min nas ta, mm. toimitilavuokrat, aiheutuneet kustannukset. Sivistystoimen avustuskuulutus oli Iltalohja ja Västra Nyland -leh dis sä sekä lisäksi Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n in ter net-si vuil la. Mää rä ai kaan mennessä yhtiölle jätettiin 63 pe rus avus tus ha kemus ta. Uusia hakijoita oli kaikkiaan kuusi (6), joista kolme (3) Lohjaan liitty nei den alueiden seuroja. Perusavustusta hakeneiden liikuntajärjestöjen kokonaisjäsenmäärä vuonna 2013 oli (11.722, v. 2012), joista alle 19-vuotiaita (5.126). Liikuntajärjestöt käyttivät liikuntatoimintaan viime vuonna ( ). Toimitilakulujen osuus summasta oli ( ). Näis tä oli ulkopuolisia, ei kunnallisesti subventoituja vuokria ( ). Lohjan kaupungin tilojen osuus kaikista järjestöjen toi mi ti la kuluis ta oli 49,8 % (53,8 %), ( ), jossa on 2,9 % nousua edel lis vuo des ta. Yhtiössä on käynnistynyt avustusten uudistustyö, jo ka pohjautuu Lohjan kau pun ki stra te gi aan ja siihen liittyvään LLK Oy:n liikunnan ke hit tä mis oh jelmaan. Ohjelman yhdeksi ta voit teek si on kir jat tu avustusten uudistaminen koh den tu vuut ta parantamalla. Työ alkoi jo vuon na 2012, jolloin yhtiö vuokra si kahdelle (2) seu ral le myönnetyllä avus tus osuu del la yksityisiä tiloja ko. jär jes tön käyttöön. Uudistukseen liittyy myös Lohjaan liittyneen Num mi-pu su lan lii kun ta jär jes tö jen avus ta misen ja ostopalveluiden yh denmu kais ta mi nen ns.vanhan Lohjan käytänteihin. Ostopalvelu-käytänne olisi ny kyi ses sä muodossaan käytössä viimeisen kerran tänä vuonna. Avus tukset myönnetään vielä vanhan järjestelmän mu kai ses ti vuoden 2015 ta lousar vio mää rä ra hois ta vuoden 2014 toiminnan perusteella. Tavoitteena on, et tä uusi avus tus jär jes tel mä olisi käytössä jo vuonna Yhteenveto liikuntajärjestöjen ha ke mus asia kir jois ta ilmenee erikseen jaetta vis sa asiakirjoissa. Liikuntajärjestöjen toimintaselvitysten yhteenveto v esitellään kokouk ses sa.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus TJ: Hallitus päättää esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kunnalle 1) vuoden 2013 liikuntatoiminnan perusavustusten jakamista lii kun ta jär jestöil le seuraavasti: Liikuntajärjestöt: avustus Big Bore Club ry 300 Curling Ladies Lohja ry 300 FC Lohja ry FC Saukkolan Pallo ry Hiidenkiertäjät ry Hongiston Tarmo ry. Ice Hockey Lohja ry Karkalin Kiila ry 300 Karstu - Karkali seura ry. Lj. 300 Keilaseura Rännimestarit ry Lohja Bowling ry. 700 Lohja-lifting ry Lohja-Tennis ry Lohjan Ampujat ry. 400 Lohjan Boxing Club ry. 500 Lohjan Hiki ry. 400 Lohjan ITF Taekwon -Do ry 400 Lohjan Jumppa-Jussit ry. 800 Lohjan Karateklubi ry Lohjan Keilailuliitto ry. 500 Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry Lohjan Kisa-Veikot Taitoluistelu ry Lohjan Kolkkaklubi ry. 700 Lohjan Kuntoseura ry. 200 Lohjan Laivurit ry Lohjan Lavatanssijat ry. 500 Lohjan Louhi ry. 600 Lohjan Moo Do ry 300 Lohjan Naislentopalloilijat ry. 300 Lohjan Naisvoimistelijat ry Lohjan Nyrkkeilykerho ry 500 Lohjan Pallo ry Lohjan Pelitoverit ry Lohjan Purjehtijat ry Lohjan Ratsastajat ry Lohjan Salibandy ry Lohjan Seudun Latu ry 700 Lohjan Seudun Moottorikerho ry. 500 Lohjan Seudun Soutajat ry 500 Lohjan Sulka -89 ry 200 Lohjan Tae Kwon Do -seura ry Lohjan Urheilijat ry Lohjan Urheilusukeltajat ry Lohjan Voimailijat ry Länsi-Uudenmaan Suunnistajat ry. 700 Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Melanvääntäjät ry 700 Nummen Kipinä ry Octopus Lohja ry Pusulan Urheilijat ry Saaren Kiri ry. 400 Sammatin Sampo ry 900 St.Laurence Golf ry 600 Tanssiurheiluseura Lohjan Lockstep ry WauDeApples ry 300 Virkby Start rf Virkkalan Kiri ry. - Virkby Kiri rf Virkkalan Tarmo ry Virkkalan Voima ry 300 V ja U -seura Horman Hiisi ry 600 V ja U -seura Lohjan Teho ry 800 Voimisteluklubi Lohja ry Yhteensä ) että vuoden 2014 liikuntatoiminnan perusavustusta ei myönnetä uu delle ha ki jal le Lohjan Koiraharrastajat ry:lle, 3) että liikuntatoiminnan avustukset myönnetään vielä ensi vuonna 2015 ny kyi sin perustein takautuvasti vuoden 2014 toiminnan perusteella, jonka jäl keen uusi avustusjärjestelmä tulee voimaan vuonna ) Nummi-Pusulan lii kun ta jär jes tö jen ns. ostopalvelu-käytänne on käy tössä viimeisen kerran tänä vuonna 2014, jonka jälkeen käytänne synk ro nisoi daan avustusjärjestelmään. 5) todeta, että liikuntatoiminnan perusavustukset maksetaan lii kun ta jär jestöil le LLK Oy:n toimesta mennessä.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Liikuntatoiminnan erillisavustukset vuodelle 2014 LIIKKE 26 Liikuntatoimen erillisavustusta voidaan myöntää Lohjalle rekisteröidylle pai kal li sel le tai alueelliselle erityis-, eläkeläis- tai seniorijärjestölle, joka järjes tää liikuntatoimintaa Lohjalla ja kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen katto jär jes töön. Järjestöjen toiminnan tulee olla avointa kaikille lohjalaisille. Avustusperusteena ovat järjestön toiminnan merkitys: vertaisohjaajien ja tal koo työ tun tien määrä sekä toiminnan määrä: ohjattujen liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden määrät sekä toiminnan kustannukset. Sivistystoimen avustuskuulutus oli Iltalohja ja Västra Nyland -leh dis sä ja lisäksi Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n internet-sivuilla. Lisäksi avus tus ten hausta tiedotettiin LLK Oy:n erityis- ja liikuntajärjestöille lähetetyssä Järjestötiedotteessa (1/2014). Tj. Määräaikaan mennessä jätettiin kuusi (6) erityis- ja neljä (4) se nio ri lii kunnan avustushakemusta. Joista uusia hakemuksia kolme (3). Liikuntatoiminnan aiemmin vuonna 2014 myönnettyjen avustusten jälkeen eril lis- ja toimitila-avustuksiin on myönnettävissä euroa. Vuonna 2013 erillisavustuksia myönnettiin euroa. Yhteenveto hakemuksista erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Hallitus päättää esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kunnalle ) liikuntatoimen erillisavustusten myöntämistä erityis- ja seniorijärjestöille vuon na 2014 seuraavasti: a) erityisliikunnan avustukset Lohjan Naislentopalloilijat ry 200 Lohjan Parkinson -Kerho ry 250 Lohjan Reuma ja Tules ry 100 Lohjan Seudun Aivohalvaus- ja Afasiayhdistys ry 200 Lohjan Seudun Invalidit ry 980 Lohjan seudun mielenterveysseura ry 450 Yhteensä b) senioriliikunnan avustukset Apuomena ry 550 Eläkeliiton Nummen Yhdistys ry 250 Lohjan Eläkkeensaajat ry 1100 Lohjan Kansalliset seniorit ry 250 Yhteensä Erillis- ja senioriavustukset yhteensä ) että myönnetyt erillisavustukset maksetaan järjestöille LLK Oy:n toi mesta mennessä.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Liikuntatoiminnan toimitila-avustukset vuodelle 2014 LIIKKE 27 Toimitila-avustus oli haet ta vis sa nyt neljännen kerran. Avustukseen on oikeu tet tu Lohjalle rekisteröity liikuntajärjestö, joka on jäsenenä lajin val takun nal li ses sa kattojärjestössä ja jonka harjoittamalle lajille liikuntatoimella ei ole osoittaa lajin edellyttämiä kunnallisia harjoitustiloja Lohjalta. Avustusperusteena on järjestön säännöllisestä, ohjatusta har joi tus toi minnas ta aiheutuneet ulkopuolisten/yksityisten toimitilavuokrat. Avustuksen pii riin ei oikeuta niiden hakijoiden toimitilakulut, joilla on käy tös sään kunnal li ses ti tuettuja lajikohtaisia liikuntatiloja. Sivistystoimen avustuskuulutus oli Iltalohja ja Västra Nyland -leh dis sä ja lisäksi Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n internet-sivuilla. Lisäksi avus tus ten hausta tiedotettiin LLK Oy:n erityis- ja liikuntajärjestöille lähettämässä Järjestötiedotteessa (1/2014). Määräpäivään mennessä toimitila-avustusta haki kolme (3) järjes töä, joista kaikki hakivat myös liikunnan perusavustusta. Hakeneiden jär jes tö jen yksityisten tilojen vuosivuokrakustannukset olivat yhteensä Käyttötunteja tiloissa kertyi yhteensä ja suoritetta vuo des sa. Viime vuonna toimitila-avustuksiin käytettiin euroa. Hakijoista yhdellä on käytössään yksityisten tilojen lisäksi lajin kunnallisia lii kun ta ti lo ja ja toisella hakijalla tilakustannukset koostuvat tilasta, jossa ei pää sään töi ses ti ole ohjattua toimintaa. Tj. Yhteenveto liikuntajärjestöjen toimitila-avustushakemuksista ilmenee erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Hallitus päättää esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kunnal le, että 1) vuoden 2014 liikuntatoiminnan toimitila-avustus myönnetään seu raavasti: Voimisteluklubi Lohja ry Yhteensä ) toimitila-avustusta ei myönnetä Lohjan Karateklubi ry:lle ja St.Laurence Golf ry:lle, koska ensin mainitulla on käytössään lajin kunnallisia lii kun ta tilo ja ja viimeksi mainitulla ko. tila ei ensisijaisesti ole säännöllisen ohjatun toi min nan käytössä ja 3) toimitila-avustus maksetaan LLK Oy:n toimesta järjestön tilille men nes sä

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tytyrin koulun liikuntasalin peruskunnostus LIIKKE Tj. Lohjan kaupunki kunnostaa Tytyrin koulun liikuntasalia vuoden 2014 ai kana. LLK Oy:stä hankkeen suunnittelussa on ollut mukana hallipäällikkö Tomi Aarnio, mitä LLK pitää tärkeänä, koska yhtiö hallinnoi koulun lii kun ta ti loja iltaisin ja viikonloppuisin. Alustavissa suunnitelmissa keskeisinä kohteina ovat pu keu tu mis- ja pesey ty mis ti lo jen kunnostus. Molempiin tiloihin rakennetaan uu det WC-tilat. Ala ker ran molempiin puku- ja peseytymistiloihin tulee kulku yk sis tä por taista nykyisten kahden sijaan. Nykyisen yläkerran portaikon paikalle tulee ylei sö-wc, siivouskomero sekä varastotilaa. Nykyisestä välinevarastosta osoi te taan osa ulkovälinevarastoksi. Näyttämön toiseen sivuun ra ken netaan varastotila ja nykyinen "piippuhylly"-katsomo poistetaan käytöstä ja osaan sitä rakennetaan uusi konehuone. Ikkunat poistetaan liikuntatilasta, jo hon ei esitetä muita oleellisia muu tok sia. Hallitus päättää esittää lausuntonaan Tytyrin koulun liikuntasalin pe rus kunnos tuk seen seuraavaa: ) Yleisesti on ollut tärkeää, että LLK Oy:n edustaja on mukana suun nit telus sa. Jatkossa koulun ja yhtiön välinen yhteistyö on myös tärkeää, koska LLK Oy hallinnoi liikuntasalin käyttöä ympäri vuoden iltaisin ja vii kon lop puisin vastaten mm. tilan vakio- ja tilapäiskäyttövuoroista. 2) Tytyrin liikuntasalin kunnostukseen: a) Kulku liikuntasaliin tapahtuu nykyisin kahdesta eri ulko-ovesta - Ant ti lan kou lun ja museon puoleisista - iltakäyttäjillä on tilaan avain. Jatkossa lienee tarkoituksenmukaista, että ulko-oviin saataisi sähköinen ku lun val von ta ja päästään eroon tavallisista ura-avaimista. Kulun ohjaaminen vain toi sesta sisäänkäynnistä lienee paikallaan, vaikka toisen oven käyttö esim. tapah tu mis sa tulee olla mahdollinen. Liikuntasaliin tulee olla oma avain, jol la ei pääse muihin koulun tiloihin. b) Varastotilat - Hyvä, että niitä saadaan lisää. Vain koulun omassa käytös sä olevat välineet tulisi olla eri varastossa, samoin kuin koulun ja il takäyt tä jien yhteiskäytössä olevat välineet (maalit, verkot, patjat) yhteisessä va ras tos sa. Ko. tilaan tulee olla pääsy iltakäyttäjiltä - jos varasto on lu kol linen - siihen tulee päästä iltakäytön ulko-oven avaimella. Liikuntasalia käyttä vil le ilta- ja viikonloppuryhmille tulee osoittaa tarvittaessa varastotilaa heidän omille kaapeilleen tai koreille. c) Liikuntasali - vaikka saliin ei kohdistu kunnostustoimenpiteitä, on tärkeää, että salissa olisi merkittynä peruspalloilulajien (lento-, sulka- ja ko ripal lo) viivat ja niiden keskeiset heitto- tai maalialueet sekä toimivat, asianmu kai set välineet. Aiemmin salin käyttöä vaikeutti ikkunoista puuttuvat verhot, nyt se ei ole ongelma, koska ikkunat poistuu.

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LIIKKE 28 Projekti-insinööri Heikki Jauhiainen on toimittanut yhtiölle vaihtoehtoisen suun ni tel man Tytyrin koulun peruskunnostussuunnitelmista. Hän on pyy tänyt siitä yhtiön lausuntoa. Uudet, vaihtoehtoiset suunnitelmat pe rus tu vat uusiin kustannuslaskelmiin, joiden perusteella vanhan tilan korjaa mi sen ja uudisrakentamisen kustannuserot on todettu niin pieniksi, että uu dis ra ken ta mi nen nähdään järkevämpänä vaihtoehtona. Uudessa esitetyssä suunnitelmassa liikuntasali suurenisi 271 m²:stä 381,5 m²:öön. Sulkapallokenttiä tulisi kolme (3) nykyisen yhden sijaan. Alus tavas sa suunnitelmassa aiemmin alakertaan suunnitellut puku- ja pe sey tymis ti lat tulisivat samaan, maan tasaiseen kerrokseen. Liikuntatoimen kannaltahan esitetty vaihtoehto olisi hyvinkin positiivinen. Ny kyi sel lään sali on aivan liian pieni. Uudet suunnitelmat esitellään kokouksessa. Tj Hallitus päättää lausuntonaan Tytyrin koulun liikuntasalin viimeksi esi tet tyihin suunnitelmiin todeta, että LLK Oy pitää viimeksi esitettyä vaihtoehtoa kan na tet ta va na ja parempana aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Lii kun tasa lis ta tulisi nykyistä suurempi ja toteutuessaan se antaisi aivan erilaiset mah dol li suu det liikuntaan kaikille käyttäjäryhmille. Ratkaisu lisäisi salissa mm. yksittäiskäyttöä nykyisestä huomattavasti. Myös salin saavutettavuus pa ra ni si. Suunnitelma ottaa huomioon myös erityisryhmät, puku- ja pe su tiloi hin pääsisi myös pyörätuolilla.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n käyttökorvaukset alkaen LIIKKE 29 LLK Oy:n käyttökorvausuudistus perustuu Lohjan kaupungin kas vu stra tegi aan ja sen strategiseen Tasapainoinen talous -kärkeen, jonka mu kaises ti maksuja ja myyn ti hin to ja korotetaan vähintään kustannusten nousun mu kai ses sa suhteessa. Vielä merkittävämpänä ohjenuorana käyttökorvausten uudistustyölle on ollut LLK Oy:n hallituksen kaupunkistrategiaan liittyvä Lii kun nan ke hit tä misoh jel ma vuosille Siinä keskeisiksi ta voit teik si taksapolitiikan uu dis ta mi ses sa asetettiin voimakkaan sub ven tion kohdistaminen lapsiin ja nuo riin. Liikuntapalvelujen ja -paikkojen käyt tö kor vauk sien uudistusta Lohjan Liikun ta kes kuk ses sa on valmisteltu alkuvuoden 2014 aikana. Val mis te lu työstä vastasi yhtiön taksatyöryhmä, johon kuu lui vat toimitusjohtajan lisäksi uima lan kassan ja valvomon vastaavat, oh jaus pal ve lu esi mies, ul ko lii kunta-aluei den työnjohtaja, hallipäällikkö, lii kun ta pal ve lu sih tee ri ja lii kun ta sihtee ri. Työryhmän laatima esitys voimaan tulevaksi LLK Oy:n hinnas tok si on liitteenä 1. Esityksessä korotukset tulevat aikuisten ja nk. ale-ryhmien hin toi hin. Saman ai kai ses ti työssä pyrittiin ottamaan huomioon ke hit tä mis oh jel man toinen keskeinen tavoite; palvelujen ja tilojen käyttöasteen nos ta mi nen. Tämä tarkoittaa ns. Prime Time-aikojen ulkopuolisten hintojen selkeää laskua. Kehittämistyön yhtenä tärkeänä tavoitteena oli myös Loh jan kaupun kiin liittyneiden kuntien; Karjalohjan ja Nummi-Pusulan, lii kun ta pal ve lujen käyttökorvausten yhdenmukaistaminen muun Lohjan käyt tö kor vaus peri aat tei den kanssa. Sa mal la yhdenmukaistettiin aleryhmien käytänteitä niin, ettei enää olisi olemassa kak sin ker tai sia alennuksia. Teknisesti uudistuksessa yhdenmukaistettiin kaikki asiakas- ja hin ta ryhmät. Liikuntapalveluissa - Neidonkeidas, ohjauspalvelut, Neidonkeitaan ja Sport ti kes kus Tennarin kuntosalit - asiakasryhmät ovat; a) lapset ja nuoret, b) ai kui set ja c) ale-ryhmät. Lisäksi käytössä on ns. Apuomena-hinta ky sei sen yhdistyksen myöntämille Apuomena-kortin haltijoille. Hintaryhmät ovat; kerta-, sarja- tai kau si lip pu. Sarjalippu käsittää 10 lippua ja kausilippu on joko kuukausi (30 vrk), puo li vuot ta (180 vrk) tai vuosi (360 vrk). Asiakas- ja hintaryhmäuudistus kos ki eniten kuntosaleja. Järnefeltin, Nummi-Pu su lan, Perttilän, Saukkolan kun to sa leis sa ja Kirkkokadun voi mai lu tilois sa on tarjolla vain kausiliput. Jäähallin sekä muiden sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen osalta asiakasryhmät (lap set ja nuoret, aikuiset, ulkopaikkakuntalaiset), hintaryhmät (prime time, pe rus tun ti, kilpailut/ottelut/turnaukset). Aiemmin sisä- ja ulkotenniskentillä ol leet järjestöhinnat poistuivat pe rus tee na se, ettei muissakaan lii kun ta tilois sa ole määritelty eri hintoja jär jes töil le. Kokonaisuudessaan LLK Oy:n tulojen arvioidaan kasvavan vuositasolla n :lla. Tulojen kasvu koostuu pääasiallisesti uima- ja kun to sa li tu lojen, ohjauspalvelumaksujen sekä muiden liikuntapaikkojen käyttötulojen kas vus ta. Lasten ja nuorten käyttäjäryhmän kohdalla tulot tullevat jonkin

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus ver ran laskemaan volyymien kasvusta huolimatta. Kaikkien lii kun ta paik ko jen käyttöasteen arvioidaan käyt tö kor vaus uu dis tusten myötä nousevan. Toimitusjohtaja esittelee käyttökorvausten yksityiskohtaiset muutokset kokouk ses sa. Tj Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset Liikuntapalvelujen ja -paik kojen käyttökorvausten muutokset alkaen.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n hallituksen loppuvuoden kokouspäivät LIIKKE 30 Hallitus päätti alkuvuoden 2014 kokousaikataulun kokouksessaan Samalla se päätti, että loppuvuoden kokouksista pää tetään myöhemmin. Hallituksen kokouspäivä on alkuvuonna ollut maanantai. Kokousaikataulu on pyritty suunnittelemaan niin, etteivät kokouspäivät osu sa moil le viikoille tai päiville kaupunginvaltuuston kokousten kanssa sekä niin, että hallituksen esitykset, joista kaupungin kulttuuri- ja va paa-ai ka lauta kun ta päättää, ehtivät ajoissa lautakunnan listavalmisteluun. Tj. Hallitus päättää, että 1. vuonna 2014 tämän kokouksen jälkeen pidetään seuraavat kokoukset:, , , , ja mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan nä ke myksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toi mi tus joh tajal la oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous, 3. kokouksen esityslista liitteineen lähetetään hallituksen jäsenille ja si vistys joh ta jal le vähintään viisi päivää ennen kokousta sekä varajäsenille tiedok si ilman liitteitä, sekä 4. kun varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä saapua kokoukseen hyvissä ajoin ennen esityslistan lähettämistä (viim. 7 pv ennen kokousta), lii kun tatoi mis to lähettää esityslistan liitteineen hänen varajäsenelleen. 5. Maanantaille suunniteltua (varapäivä) kokousta ei pidetä.

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Lohjanjärven Ympäripyöräilyn muistio LLK Oy:n ja Hiiden Opiston yhteistyöpalaverimuistio LLK Oy:n lausunto Ojaniitun liikuntasalin piirustuksiin. Yhtiön lausunto lä he tet ty sähköpostitse Teknisen toimen tilapalveluun projektipäällikkö Ilkka Nymanille LLK Oy:n lausunto Sammatin liikunta- ja kuntosalien kalusteisiin lä he tetty sähköpostitse Sivistystoimen erikoissuunnittelija Tapani Tapiolalle. 4. Sähköpostitiedote koulujen rehtoreille ja toimistosihteereille kos kien koulujen liikuntatilojen käyttöä. 5. Routio frisbeegolf-rata vihittiin käyttöön Roution koulun ja kun to ra dan maastossa. Radalla on yhdeksän väylää. 6. Harjun urheilualueelle johtavilla portailla järjestettiin Kunnon Portaat -tapah tu ma , johon osallistui toista sataa kuntoilijaa. Lisäksi LLK Oy hank ki portaiden yläpäähän kuntoilulaitteen. 6. Lohjanjärven Ympäripyöräily järjestetään 34. kerran la Yhteis läh tö klo 15 Harjun urheilukeskuksesta, jäähallin parkkipaikalla. Ju lis tekil pai lus sa menestyneet kolme (3) parasta piirtäjää palkitaan ennen lähtöä klo Naisten Kevätviuhahdus järjestetään Lohjalla Helatorstaina Yh tiös tä osallistuu tapahtumaan yhteensä 11 työntekijää ja luot ta mus henki löä. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 8. Laavujen Kierros VI:n syksyn 2014 ajat ja paikat ovat: Lohjan ase ma, Perttilänharju; Karjalohja, Pappilanniemi; Sammat ti, Kukkusnummi ja Lohja, Harjun urheilukeskus. Tapahtumalla on omat sivut osoitteessa Tämän kokouksen alussa klo Lohjan Purjehtijat ry:n kommo do ri Kari Sinivuori esitteli järjestön toimintaa hallituksen jäsenille.

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 19:00-20:15 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.01.2015 AIKA 21.01.2015 klo 18:00-19:12 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot