Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy, Ratakatu 24, Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy, Ratakatu 24, 08150 Lohja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-20:15 PAIKKA Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy, Ratakatu 24, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Isotalus Annukka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen MUUT Lemberg Kimmo asiantuntija ulkoliikuntapaikkojen työnjohtaja Hägg Santtu asiantuntija ulkoliikuntapaikkojen hoitaja Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tom Hillner Ari-Pekka Rauttola

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 17 Pöytäkirjan tarkastajat 4 18 LLK Oy:n ulkoilureittien kehittämistoimenpiteet Sivistystoimen valmiussuunnitelma 7 20 Tytyrin koulun liikuntasalin peruskunnostus 8 21 LLK Oy:n kannanotot Lohjan kaupungin vuoden 2015 talousarvioon 9 22 Tiedotusluontoiset asiat 12

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 16 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 17 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tom Hillner ja Ari-Pekka Rauttola. Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n ulkoilureittien kehittämistoimenpiteet 2014 LIIKKE 18 Lohjan kaupungin talousarviossa on varattu euron määräraha Lohjan ulkoilureitistön kehittämiseen. Nyt suunnitellut ja kaupungin tekniselle kes kuk sel le esitettävät kehittämistoimenpiteet on kohdistettu kaupungin omis ta mil le maa-alueille, Harjun alueen ulkoilureitistöön. LLK Oy:n ulko-osasto on suunnitellut vuoden 2014 maas to lii kun ta paik kojen kehittämiskohteet ja neuvotellut jo niiden toteutuksesta, kustannuksista ja aikatauluista kaupungin edustajien kanssa. Esitetyt kehittämiskohteet pe rus tu vat LLK Oy hallituksen ( 37) hyväksymään Lohjan ulkoi lu reit tien kehittämissuunnitelmaan. Alustavan suunnitelman mu kaan kunnostustoimenpiteet voisivat alkaa kesä kuun alussa. KEHITTÄMISKOHTEET 1. Harjun nk. Soramontun lenkin, n. 2 km, kunnostaminen - reitille tehdään pohjan kunnostus ja reitin päällystys kivituhkalla (7 /tonni reitille tavaraa tarvitaan tonnia) kustannus n ,00 - kivituhkan levitys kaupungin työnä maksaa n /tunti, työhön on ar vioi tu kuluvan muutama päivä, kustannusarvio 5 000,00 - lisäksi reitille kunnostetaan lisämutka metrin osal ta, reittiosuudella vaihdetaan massat ja päällystys kivituhkalla. kustannusarvio toteutus: kesäkuu Harjun ulkoilureitistön lähtöpaikan kunnostaminen - selkeä ulkoilureittien lähtöpaikka paikan viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta li sä tään rajaamalla alue, siistimällä alueen ryteikköä ja siirtämällä kontti pois - opastetaulun uusiminen Kantarelli-reitin opastuksen tyylisesti - kuntoiluvälineiden uusiminen, lisätään penkkejä ja alue rajataan is tu tuksin kustannusarvio toteutus: kesäkuu Muut kohteet a) Soramontun lenkin keskeiset liittymäkohdat/pistot (Gasthaus, Neit syt linna) selkiinnyttäminen ja kunnostaminen mm. opastetauluin b) Marjutin lenkin paluureittiosuuden kunnostus; - ylämäki ja reitin tulo alikulkuun selkiinnytetään nykyisestä nyt kaksi reittiä - päällystetään kivituhkalla ja opasteita täydennetään - kustannusarvio kunnostusmäärärahan loppuosa ( ) osoitetaan em. toimenpiteisiin. - toteutus: syyskuu 2014 Omana työnä tehtävät maastoliikuntapaikkojen kehittämistoimet liittyvät kau pun gin tuottavuushankkeeseen. Harjun urheilukeskuksen kesäaikana il ta vuo ros sa työskentelevän kentänhoitajan vuoro lopetetaan. Tästä vapau tu va työresurssi, joka 21 viikon aikana tarkoittaa n. 900 miestyötuntia, voi daan suureksi osaksi vapauttaa ulkoilureitistön kunnostukseen ja ke hittä mi seen.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Vapautuva resurssi on suunniteltu käytettävän mm. Harjun tau ko paik kojen; soramontun taukopaikka, skeittipaikka, kunnostamiseen, reitistön rumpu jen uusimiseen ja penkkien/roskakorien lisäämiseen reiteillä sekä jär jestys sään tö jen/paik ka koor di naat tien lisäämiseen reiteillä. Tj. Hallitus päättää hyväksyä vuodelle 2014 esitetyt ulkoilureittien ke hit tä miskoh teet ja esittää niiden hyväksymistä edelleen Lohjan kaupungin tek nisen toimen kunnallistekniikka-yksikölle. Hyväksyttiin

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Sivistystoimen valmiussuunnitelma LIIKKE 19 Lohjan kaupungin Sivistystoimen valmiussuunnitelma on suunnitelma, joka kä sit te lee valmiustoimintoja normaalioloissa, häiriöoloissa sekä poik keusolois sa eri sivistystoimen toimialoilla. Sivistystoimessa on laadittu valmiussuunnitelmaa osana koko kaupungin val mis suun ni tel maa. Erikoissuunnittelija Tapani Tapiola on pyytänyt yhtiötä täy den tä mään suunnitelman liikuntatoimen osiot maaliskuun loppuun mennes sä. Sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta että opetuslautakunta kä sitte le vät Sivistystoimen valmiussuunnitelman huhtikuussa. Toimitusjohtaja esittelee suunnitelman luonnoksen (liite 1) hallituksen jä senil le kokouksessa. Tj. Hallitus päättää hyväksyä Sivistystoimen valmiussuunnitelman lii kun ta toimen osalta. Hyväksyttiin

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tytyrin koulun liikuntasalin peruskunnostus LIIKKE 20 Lohjan kaupunki kunnostaa Tytyrin koulun liikuntasalia vuoden 2014 ai kana. LLK Oy:stä hankkeen suunnittelussa on ollut mukana hallipäällikkö Tomi Aarnio, mitä LLK pitää tärkeänä, koska yhtiö hallinnoi koulun lii kun ta ti loja iltaisin ja viikonloppuisin. Alustavissa suunnitelmissa keskeisinä kohteina ovat pu keu tu mis- ja peseytymistilojen kunnostus. Molempiin tiloihin rakennetaan uu det WC-tilat. Alakerran molempiin puku- ja peseytymistiloihin tulee kulku yk sistä portaista nykyisten kahden sijaan. Nykyisen yläkerran portaikon paikalle tulee ylei sö-wc, siivouskomero sekä varastotilaa. Nykyisestä välinevarastosta osoi te taan osa ulkovälinevarastoksi. Näyttämön toiseen sivuun ra ken ne taan varastotila ja nykyinen "piippuhylly"-katsomo poistetaan käytöstä ja osaan sitä rakennetaan uusi konehuone. Ikkunat poistetaan liikuntatilasta, johon ei esitetä muita oleellisia muu tok sia. Tj. Hallitus päättää esittää lausuntonaan Tytyrin koulun liikuntasalin pe rus kunnos tuk seen seuraavaa: Hyväksyttiin ) Yleisesti on ollut tärkeää, että LLK Oy:n edustaja on mukana suun nit telus sa. Jatkossa koulun ja yhtiön välinen yhteistyö on myös tärkeää, koska LLK Oy hallinnoi liikuntasalin käyttöä ympäri vuoden iltaisin ja vii kon lop puisin vastaten mm. tilan vakio- ja tilapäiskäyttövuoroista. 2) Tytyrin liikuntasalin kunnostukseen: a) Kulku liikuntasaliin tapahtuu nykyisin kahdesta eri ulko-ovesta - Ant ti lan koulun ja museon puoleisista - iltakäyttäjillä on tilaan avain. Jatkossa lienee tarkoituksenmukaista, että ulko-oviin saataisi sähköinen ku lun val von ta ja päästään eroon tavallisista ura-avaimista. Kulun ohjaaminen vain toi sesta sisäänkäynnistä lienee paikallaan, vaikka toisen oven käyttö esim. tapah tu mis sa tulee olla mahdollinen. Liikuntasaliin tulee olla oma avain, jol la ei pääse muihin koulun tiloihin. b) Varastotilat - Hyvä, että niitä saadaan lisää. Vain koulun omassa käytös sä olevat välineet tulisi olla eri varastossa, samoin kuin koulun ja il takäyt tä jien yhteiskäytössä olevat välineet (maalit, verkot, patjat) yhteisessä va ras tos sa. Ko. tilaan tulee olla pääsy iltakäyttäjiltä - jos varasto on lu kol linen - siihen tulee päästä iltakäytön ulko-oven avaimella. Liikuntasalia käyttä vil le ilta- ja viikonloppuryhmille tulee osoittaa tarvittaessa varastotilaa heidän omille kaapeilleen tai koreille. c) Liikuntasali - vaikka saliin ei kohdistu kunnostustoimenpiteitä, on tärkeää, että salissa olisi merkittynä peruspalloilulajien (lento-, sulka- ja ko ripal lo) viivat ja niiden keskeiset heitto- tai maalialueet sekä toimivat, asianmu kai set välineet. Aiemmin salin käyttöä vaikeutti ikkunoista puuttuvat verhot, nyt se ei ole ongelma, koska ikkunat poistuu.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n kannanotot Lohjan kaupungin vuoden 2015 talousarvioon LIIKKE 21 Sivistysjohtaja Katri Kalske on pyytänyt sivistystoimen tulosalueilta kannan ot to ja Lohjan kaupungin vuoden 2015 talousarvion laadintaa varten. Ta lous ar vio ta käsitellään tämän jälkeen lautakuntien ja valtuuston ta lousar vio se mi naa reis sa touko- ja kesäkuussa Lohjan kau pun gin val tuusto päättää talousarviosta loppuvuodesta Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus esittää seuraavia seikkoja huo mioi tavak si vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien 2016 ja 2017 ta lous suun ni teluissa. Käyttötalouspuolelle: 1) Jäänhoitokoneen uusiminen LLK:n taloussuunnitelmaesityksessä on jo usean vuoden ajan ollut jäänhoi to ko neen hankinta vuonna Lohjan jäähallin nykyinen jään hoi to kone hankittiin maaliskuussa Se korvasi silloin vuona 1988 hankitun 12 vuot ta palvelleen jäänhoitokoneen. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan jään hoi to ko nei den vaihtoväli on käytöstä riippuen vuotta. Lohjan jäähal lin Zamboni-jäänhoitokonetta on käytetty ja huollettu asianmukaisesti. Kau si on ehdottomasti viimeinen jolloin nykyistä jään hoi to konet ta pystyy käyttötuntihistorian ja koneen kunnon perusteella käyttämään. On kin ehdottoman tärkeää, että vuoden 2015 talousarvioon varataan jäänhoitokoneen hankintaa varten. 2) Liikuntakoordinaattori (2016) LOSTin ikääntymispoliittinen työryhmä esitti Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymässä Ikääntyvä LOST toi men pi de-eh do tuk sissaan, että Lohjan Liikuntakeskukseen perustetaan ikäihmisten liikunnan koor di naat to ri toimi vuoden 2012 alusta. Asia oli esillä vuoden 2012 ta lousar vion laadinnassa ja saavutti laajalti kannatusta. Aivan ta lous ar vio kä sit telyn loppuvaiheessa asia kuitenkin jätettiin pois talousarviosta. Vuoden 2013 aikana on käynnistynyt LLK:n ja Lohjan kaupungin pe rus turvan välisenä poikkihallinnollisena yhteistyönä ns. liikuntalähetekokeilu. Sen ta voit tee na on ollut liikuttaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ih misiä. Liikkumattomuushan on merkittävästi vaikuttanut siihen, että muun muas sa ylipaino, tyypin 2 diabetes ja masennus ovat lisääntyneet sekä fyy si nen kunto heikentynyt eri ikäryhmissä. Asian kansantaloudellinen mer ki tys on huomattava: Arviot vaihtelevat 300 miljoonasta miljardiin euroon vuositasolla. Liikkumattomuuden ongelma on tiedostettu jo pi demmän aikaa, mutta kehityskulkua ei ole saatu käännettyä. Lii kun ta lä he te kokei lu on kuitenkin antanut hyvin rohkaisevia tuloksia. Liikuntaneuvonnan avul la liikkumattomia henkilöitä on onnistuttu liikuttamaan ja onkin ilmeistä, et tä liikuntalähete yhdessä liikuntaneuvonnan kanssa on kus tan nus te hokas tapa liikunnan lisäämiseksi. Nykyresursseilla Lohjan Liikuntakeskus Oy ei pysty tarjoamaan lii kun taneu von taa kaikille halukkaille, vaan osa lähetteen saajista jää lii kun ta neu-

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus von nan ulkopuolelle. Tällä hetkellä liikuntaneuvontatoiminta on ko ko naisuu des saan pois kaiken muun liikunnan resursseista. Onkin tärkeää, että LLK Oy:lle myönnettäisiin lisämääräraha liikuntakoordinaattorin palk kaa miseen. Ikäihmisten liikuntakoordinaattorin palkkaamisen sijasta tulisi palkata kui ten kin liikuntakoordinaattori, joka huolehtisi kaikkien kansanryhmien, myös ikäihmisten, liikunnan kehittämisestä erityistehtävänään juuri lii kun taneu von ta. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että lisämääräraha varattaisiin vuo del le 2016, jolloin on tarkoitus toteuttaa muitakin uudistuksia LLK:n orga ni saa tios sa. Investointipuolelle: 1) Harjun urheilukentän peruskunnostus Harjun urheilukentällä on kahtena viimekesänä (2012 ja 2013) tehty korjaus toi men pi tei tä, joilla kentän turvallinen käyttö on mahdollista tulevan toimin ta kau den loppuun asti. Tämän jälkeen kenttä tulisi peruskorjata. Perus kor jaus pitäisi sisällään vanhan pinnoitteen poiston, mahdolliset maanvaih dot, uudelleen asfaltoinnin ja pinnoittamisen. Samassa yhteydessä olisi järkevää uusia Harjun urheilukentän kasvualustaltaan huonokuntoinen nur mik ko ja sadetusjärjestelmä. Harjun urheilukentän tarveselvitys hy väksyt tiin Lohjan kaupunginvaltuustossa Kenttiin peruskorjausta var ten vuoden 2015 talousarvioon tulisi varata ) Lähiliikuntapaikat (2016) (2018) Lohjan kaupungin lähiliikuntapaikkatyöryhmän viisivuotisen toi men pi de ohjel man mukaisesti lähiliikuntapaikkoja toteutetaan yksi per vuosi. Ny kyiseen kuntasuunnitelmaan tahdiksi on kuitenkin muutettu yksi lä hi lii kun tapaik ka kahdessa vuodessa. Lähiliikuntapaikat ovat LLK:n strategian (=liikun nan kehittämisohjelma) toteutumisen kannalta erittäin merkityksellisiä spon taa nin liikunnan mahdollistavia paikkoja. Lähiliikuntapaikkatyöryhmän toi men pi de oh jel man mukaan 2016 toteutettavuusvuorossa olisivat Met solan koulun piha-alueen ja Skeittiparkin kehittäminen. Kahden haasteellisen koh teen kehittäminen :lla ei ole tarkoituksenmukaista. Skeit tipuis ton tarveselvitys valmistuu loppusyksystä Valmistelutyö on kuiten kin osoittanut, että vuoden 2015 talousarvioon tulisi varata kah den lähiliikuntapaikan kehittämiseen. 3) Ulkoilureittien parantaminen (2015) (2016) (2017) Lohjan ulkoilureittisuunnitelma (Virkkala-Harju ja Asema-Nälköönlampi) val mis tui kesäkuussa Tavoitteena on luoda monipuolinen, erilaisia käyt tä jä ryh miä houkutteleva, ympärivuotinen ulkoilureitistö. Suunnitelma si säl tää toimenpide-ehdotukset ja ensimmäisiä kehittämistoimenpiteitä pääs tään toteuttamaan jo tänä vuonna tarkoitukseen varatulla :n mää rä ra hal la. LLK Oy katsookin, että on välttämätöntä, että ke hit tä mis toimen pi tei tä päästään toteuttamaan vuosittain. Siksi onkin tärkeää, että talous suun ni tel maan varataan tuleville vuosille vähintään /vuosi maas to lii kun ta reit tien parantamiseen. Ulkoilureittitoimituksen val mis tu minen mahdollistanee uusien reittiosuuksien toteuttamisen vuonna Tä-

11 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus män vuoksi taloussuunnitelmaan tulisi varata vuodelle 2017 kyseiseen tarkoi tuk seen Tj. LLK Oy:n hallitus päättää esittää, että edellä luetellut kannanotot huo mioitai siin Lohjan kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman laadinnassa. Hyväksyttiin

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Viisasten kerhon kokous Taksapalaverimuistio Lohjan ulkoilureittisuunnitelma liitteineen on yleisesti nähtävillä Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteen li säk si säh köi ses ti osoitteessa > Liikuntakeskus > Pää tök sen te ko > Ulkoilureitti. Muistutusten jättöaika päättyy to klo Erikoissuunnittelija Tapani Tapiola kartoittaa kaupungin yhteisiä tie tosuo ja-asioi ta. Tavoitteena on kaupungin yhteisten tietosuojaperiaatteiden te ke mi nen, mm. tietosuojamateriaalin tuhoamisesta, säilömisestä yms. Täs sä vaiheessa kerätään tietosuojaan liittyviä asetuksia, lakeja ym. oh jeita. LLK:n osalta erikoissuunnittelijalle on toimitettu toi min taa ohjaavina erikois la kei na Liikuntalaki sekä Osakeyhtiölaki ja yh tiö jär jes tyk set. 4. Liikuntasihteerin laatima LLK:n vastine valtuutettu Jukka Sassin val tuusto aloit tee seen, koskien matkailuajoneuvojen pysäköintipaikkojen saamista Har jun urheilukeskuksen yhteyteen Lohjan jäähallin alapuolella olevalle tasan teel le. LLK Oy lausuntonaan toteaa, että esitetty toiminta ei ul koi lu reit timaas tos sa olisi asemakaavan mukaista ja että jäähallin edustalla on riit täväs ti tilaa paikoitukseen, eikä erillistä paikoitusaluetta tarvita. 5. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta , kos kien liikuntatoimen vuoden 2013 stipendejä. 6. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta , kos kien liikuntatoimen vuoden 2013 kohdeavustuksia. 7. Aurlahden matkaluisteluradan analyysi kaudelta , Santtu Hägg Ajankohtaiset esitteet ja tiedotusmateriaali - Omakotimessuille LLK:n, Neidonkeitaan ja Tennarin esite/mainos Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin Lohjanjärven ympäripyöräilyn julistekilpailun äänestys alkaa viikolla 16 MTB Lohja Toy:n nettisivuilla. 10. Naisten Viuhahdus kävellen tai juosten helatorstaina starttaa klo 14.

Lohjan Purjehtijat ry:n maja, kokoustila, Nuottatie, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Lohjan Purjehtijat ry:n maja, kokoustila, Nuottatie, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:15 PAIKKA Lohjan Purjehtijat ry:n maja, kokoustila, Nuottatie, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Hammashoitolaverkko. PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila. 1.1. Palvelun lähtökohdat

Hammashoitolaverkko. PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila. 1.1. Palvelun lähtökohdat Palveluverkko- ja 56 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Perusturvalautakunta 78 01.09.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Tekninen lautakunta 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan

Lisätiedot