ULVILA ON ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA Ulvilan kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILA ON ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2006-2012 Ulvilan kaupunginvaltuusto 13.11.2006"

Transkriptio

1 ULVILA ON ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA Ulvilan kaupunginvaltuusto

2 1. JOHDANTO Ulvilan kaupungin strategia määrittelee kaupunkiorganisaation toiminnan painopisteet tavoitetasolla seuraavien kahden valtuustokauden ajaksi. Strategia siis ohjaa päätöksentekoa ja toimintaa. Lisäksi se antaa suuntaviivat kaupungin muille strategioille ja suunnitelmille. Strategia päivitetään valtuustokausittain. Strategia on näkemys siitä, kuinka kaupungin toimintaa tulee kehittää lähitulevaisuudessa. Strateginen johtaminen on tietoista suunnan valitsemista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suuntaa valitsemalla tavoitellaan kaupungin menestystekijöiden ylläpitoa ja vahvistamista pitkällä aikavälillä. Strategia on jatkuva prosessi, joka aika ajoin pysäyttää kaupungin toimijat tarkastelemaan mennyttä, nykyhetkeä ja varsinkin tulevaa. Yleisesti ottaen strategian tehtävänä on kiinnittää asianosaiset ihmiset johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti, mutta joustavasti oman toiminnan ytimeen ja toimintaympäristön muutokseen. Strateginen toiminta muodostuu sarjasta johdonmukaisia, yhdensuuntaisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Se ohjaa kaupungin toimenpiteet valittuun suuntaan ja samalla etsii oikeaa suuntaa. Strategiaa voidaan kutsua päätösten jatkuvaa virtaa ohjaavaksi toimintamalliksi, joka nivoo yhteen yksittäiset taktiikat, toimenpiteet ja päätökset, jotta ne toteuttaisivat parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin vision ja tavoitteet. Strategian laadintaprosessi Strategian laadinta on kaupungin johdon, päätöksentekijöiden ja sidosryhmien vuorovaikutteinen prosessi, jonka kautta muotoutuvat yhteiset tavoitteet ja toiminnan painopisteet, joihin kaikki sitoutuvat. Ulvilan kaupungin strategia päivitettiin elo-syyskuussa 2006 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Päivitystyöhön osallistuivat kaupunginvaltuuston lisäksi johtavat viranhaltijat. 2

3 2. ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA Ulvilan toiminta-ajatus Toiminta-ajatus kertoo mikä on kaupungin perustehtävä: mitä ja ketä varten se on olemassa. ULVILA palvelee. ULVILA kehittyy. ULVILA ON - ihmistä varten. Ulvilalaiset arvot Arvoilla tarkoitetaan kaupungin toimintaa ohjaavia periaatteita, jotka kaikki organisaatiossa työskentelevät hyväksyvät. Suhtaudumme erilaisiin vastaan tuleviin ongelma- ja muutostilanteisiin arvojemme mukaisesti. Arvot eivät saa jäädä vain sanoiksi, niiden tulee näkyä myös tekojen tasolla. Asukas- ja asiakaslähtöisyys Yhteistyö ja kumppanuus Osaaminen ja luovuus Oikeudenmukaisuus Luotettavuus Turvallisuus 3

4 Ulvilan arvoissa näkyy kaupungin toiminta-ajatus: Ulvila palvelee, kehittyy ja on olemassa ihmistä varten. Asukas- ja asiakaslähtöisyys Kaupungin toiminnassa korostuvat avoimuus ja hyvä palvelu. Asukkaita kannustetaan osallistumaan ja antamaan palautetta. Palveluja kehitetään palautteen perusteella. Yhteistyö ja kumppanuus Kaupunki järjestää ja kehittää palveluita ulvilalaisille kumppanuuteen perustuen ja selkeiden työnjakojen kautta. Osaaminen ja luovuus Kaupunki panostaa henkilökunnan osaamisen ja taitojen kehittämiseen ja mahdollistaa tarpeiden mukaiset uudenlaiset toimintamallit ja ratkaisut. Oikeudenmukaisuus Kaupungilla on yhdenmukaiset toimintatavat ja periaatteet, joita noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Luotettavuus Kaupunki on luotettava kumppani asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Turvallisuus Kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan edistämään ulvilalaisten turvallista elämää. Ulvilan visio 2012 Ulvilan visio kuvaa tavoitetilaa lähitulevaisuudessa. Vision tulee olla yhtä aikaa realistinen ja haasteellinen. Realistinen siksi, että vision tulee olla mahdollinen toteuttaa. Haasteellinen siksi, että vision tehtävänä on pitää rimaa korkealla ja houkutella kaupungin toimijat tekemään parhaansa tavoitetilan saavuttamiseksi. Visio esitetään tiiviissä ja helposti viestittävässä muodossa. Visio koostuu kahdeksasta osa-alueesta, jotka selittävät mitä visio pitää sisällään. Visio ULVILA ON viihtyisä ja turvallinen asuin- ja yrityskaupunki sekä keskeinen osa menestyvää Porin seudun kasvukeskusaluetta. 4

5 Vision osa-alueet Ulvilassa on monipuoliset, yksilölliset ja luonnonläheiset asuinmahdollisuudet kaiken ikäisille Ulvila on kasvava kaupunki ja kiinnostaa asuinpaikkana Ulvila järjestää asukkailleen laadukkaat palvelut itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa Ulvila arvostaa kulttuuria ja perinteitä Ulvilassa ja läheisyydessä on menestyviä yrityksiä sekä kiinnostavia työpaikkoja Ulvilan kaupungin talous on hyvässä kunnossa Ulvilan kaupungin henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta Ulvila on aktiivinen ja aloitteellinen toimija Porin seudulla 5

6 Ulvilan painopisteet ja menestystekijät ULVILA ON tehnyt strategisia valintoja, joita kutsutaan painopisteiksi. Ne ovat asiakokonaisuuksia, jotka katsotaan tärkeimmiksi Ulvilassa seuraavien kahden valtuustokauden aikana. Valitut painopisteet ovat joko vaikuttajia tai mahdollistajia. Vaikuttajat ovat niitä perimmäisiä tavoitteita, jotka Ulvila pyrkii saamaan aikaan. Niitä voidaan kutsua yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi tai asiakastavoitteiksi. Mahdollistajat ovat välineitä, joiden avulla on mahdollista saada aikaan vaikuttajat. Toisin sanoen vaikuttavuustavoitteissa onnistuminen edellyttää onnistumista mahdollistajatavoitteissa. ovat asioita, joissa Ulvilan on ehdottomasti edistyttävä, jotta kuljetaan vision osoittamaan suuntaan ja toteutetaan valittuja painopisteitä. Ulvilan painopisteet vuosille ovat: 1. Turvallinen asuin- ja elinympäristö 2. Toimintaympäristö yrityksille 3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4. Seutuyhteistyö 5. Paikallinen toimintakulttuuri 6. Talouden hoito 6

7 PAINOPISTE 1: TURVALLINEN ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖ ULVILA ON miellyttävä ja turvallinen asuinpaikka ja Ulvilaan on helppo muuttaa. Positiivisen imagon Ulvila tunnetaan kaupunkina, jossa kaikki on lähellä ja saavutettavissa, palvelut ovat laadukkaita ja asuinratkaisut ovat monipuolisia. Ulvilassa asukkaat voivat itse vaikuttaa palvelu- ja asuinratkaisuihin. Palvelutarjonta ja sen laatu - Peruspalvelut, kaupan palvelut, vapaa-ajan palvelut, kulttuuripalvelut jne. - Kehittäminen yhdessä muiden Porin seudun kuntien kanssa Monipuolisten, yksilöllisten ja luonnonläheisten asuinmuotojen tarjonta Elävät kyläyhteisöt Asuinviihtyvyyttä lisäävä vehreys Hyvin hoidettu rakennettu ympäristö Aktiivinen ja joustava maankäytön suunnittelu PAINOPISTE 2: TOIMINTAYMPÄRISTÖ YRITYKSILLE ULVILA ON työpaikkaomavaraisuudeltaan vahvempi. Kysynnän mukainen tarjonta (kaavoitus, tontit ja toimitilat) - Kaupungin kyky vastaanottaa uusia yrityksiä ja työpaikkoja Aktiivinen kaupungin elinkeinopolitiikka - toimiva palveluketju - palvelukyky Tiedottaminen ja markkinointi Hyvin toimivat liikennejärjestelyt Edellytysten luominen yksityiselle palvelutuotannolle PAINOPISTE 3. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ULVILA ON terveellisiä elintapoja edistävä kaupunki. Ulvilalaiset ovat keskimääräistä terveempiä. 7

8 Ennalta ehkäisevä toiminta läpi kaupunkiorganisaation ja seututasolla Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja monipuolistaminen sekä aktiiviset liikuntapalvelut ja harrastajamäärien kasvattaminen Väestöryhmien terveyserojen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Päihdeongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen PAINOPISTE 4: SEUTUYHTEISTYÖ ULVILA ON aktiivinen ja aloitteellinen toimija Porin seudulla. Kuntarajat eivät enää rajoita palvelujen saatavuutta. Seudullinen ja alueellinen koulutusjärjestelmä - Ammattitaitoiset työntekijät Ulvila on aloitteentekijä ja uusien ideoiden toteuttaja Työnjaon määrittely - Aluetason palvelut, lähipalvelut - Erityisosaamista vaativat palvelut - Joustavat ja luovat toimintamallit Matkailun kehittäminen - Ulvilan roolin määrittely Porin seudun matkailupalvelujen tarjonnassa ja niiden kehittämisessä - Markkinointiyhteistyö PAINOPISTE 5: PAIKALLINEN TOIMINTAKULTTUURI ULVILA ON kaupunkiorganisaatio, jossa toimintaa ja palvelujen tuotantomalleja uudistetaan tarpeiden mukaisesti ja tehokkaasti. Tämä huomataan myös kaupungin ulkopuolella ja sillä on positiivisia imagovaikutuksia. Ulvilan kaupunki on haluttu työpaikka, jossa on hyvä työilmapiiri ja mielenkiintoiset työtehtävät. Ulvilan kaupunki tunnetaan kyvyistään luoda kestäviä ja hyviä yhteistyösuhteita. Positiivinen tiedottaminen - Mediayhteistyö Siirtyminen hallintokulttuurista palvelukulttuuriin - Jatkuva henkilökunnan osaamisen ja ammattitaitojen kehittäminen 8

9 - Palveluasenne - Ajan mukainen johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri Henkinen muutosvalmius PAINOPISTE 6. TALOUDEN HOITO ULVILA ON tasapainoisen talouden kaupunki. Talouden tasapaino mahdollistaa palvelutarjonnan ja investointitason pitkällä aikavälillä. Toimintakatteen hallinta Palvelutuotannon prosessien uudistaminen Talous- ja toimintasuunnittelun kehittäminen hallintokunnissa Korvaavat investoinnit rahoitetaan vuosikatteella Palvelut ja investoinnit rahoitetaan kilpailukykyisellä tuloveroprosentilla 9

10 3. STRATEGIAN TOTEUTUS Tämä strategia antaa suuntaviivat Ulvilan kaupungin toiminnalle ja kehittämiselle. Johdonmukaisena toimintamallina se luo pohjan kaikelle kaupunkiorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle. Strategiaa toteuttavat kaikki kaupungin hallintokunnat yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden (yritykset, yhteisöt, asukkaat, muut kunnat, jne.) kanssa. Strategian toteutus on kiinteässä yhteydessä kaupungin taloussuunnitteluun ja henkilöstöjohtamiseen. Strategian toteutuksen koordinointivastuu on kaupungin johtoryhmällä ja kaupunginhallituksella. Strategian toteutumisen seurannasta vastaa kaupunginvaltuusto. Toimintasuunnitelman laadinta Toimintasuunnitelman tehtävänä on talousarviovuoden ja suunnittelukauden toiminnan ja talouden linjaus strategian pohjalta. Toimintasuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa. Strategian toteutumisen seuranta Talousarviossa ja suunnitelmassa asetetaan vuosittain toimielinten strategiset tavoitteet ja katsotaan tärkeät menestystekijät. Vuoden 2007 talousarviossa aloitetaan strategian tavoitetasojen määrittely. Strategian seuranta toteutetaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Kun kaupunginvaltuusto tekee päätöksen mistä tahansa oleellisesti Ulvilan kehittämiseen liittyvästä asiasta, on valtuustolla vastuu katsoa, että päätettävä asia on strategian mukaista toimintaa. Mikäli muutokset poikkeavat strategian linjauksista oleellisesti, päivitetään strategia. Valtuustokauden vaihtuessa kaupungin strategia otetaan aina uudelleen käsittelyyn. 10

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kaupungin strateginen johtaminen. Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki

Kaupungin strateginen johtaminen. Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki Kaupungin strateginen johtaminen Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki Mitä? Miten? Miksi? Mitä strateginen johtaminen on? Strateginen ajattelu Strateginen ajattelu on yksilön asenne ja kyky,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot