Huittisten kaupungin strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huittisten kaupungin strategia"

Transkriptio

1 Huittisten kaupungin strategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Yhteinen strategiaviitekehys ohjaa eri toimijat toimimaan samaan suuntaan ja systematisoi johtamista. Viitekehys perustuu ennakoivaan ajattelumalliin. Kuntakonserni Visio Arvot Strategiset päämäärät Asiakas Henkilöstö Talous Prosessit Kriittiset menestystekijät Kuntayhteisö Keskeiset onnistumisalueet 1 4 kpl Pakko onnistua, että visio toteutuu (Syötteet koko organisaatiolle) Strategiset hankkeet BSC Sote Sivistys BSC Ympäristö, tekniikka BSC Hallinnon tukipalvelut BSC Strategian mukainen toiminta ja tulokset kuntayhteisössä Tehokas palvelutuotanto kuntakonsernissa

3 Huittisten kaupungin visio Huittinen on valtakunnallisesti merkittävä ruoan tuottaja sekä kasvava ja houkutteleva kaupan, teollisuuden ja liikenteen keskus. Monipuolinen koulutus tukee elinkeinoelämän kehittymistä. Agribusiness City Huittisissa elät täyttä elämää turvallisin mielin Visio määrittelee halutun kehityssuunnan. Hyvä visio on kiteytynyt, innostava ja helposti viestittävissä. Lukijalleen se antaa ajatuksellisia haasteita ja saa liikettä aikaan.

4 Huittisten arvot Rohkeus Uudistumiskyky Edelläkävijyys Tulevaisuusvastuu Yhteistyökykyisyys Arvot ohjaavat yhteisöjä ylätasolta. Ne antavat suunnan ja luovat kaiken inhimillisen toiminnan perustan. Vaikeina aikoina arvot antavat perspektiiviä asioiden ratkaisuille. Arvot ovat eräänlainen eettinen koodisto kaupungille.

5 Strategiset menestystekijät Kaupunki-imago Laadukkaat julkiset ja kaupalliset palvelut Kehittyvä koulutuskaupunki Logistinen sijainti lähellä Yhteistyö/kumppanit Ulkoiset kumppanit; sote, valtionhallinto, oppilaitokset Sisäinen yhteistyö; toimiva päätöksenteko, yli hallintokuntarajojen menevä yhteistyö Kolmassektori Elinkeinoelämä Maankäyttö ja kaavoitus Maksut ja taksat Osaava työvoima Menestystekijät määrittelevät minkä asioiden varaan vision ja kaupungin hyvä menestyminen jatkossa aiotaan rakentaa. Koko yhteisön mielenkiinto ohjataan näihin asioihin ja kaupungin omat panostukset suunnataan niihin. Menestystekijöiden kehitystä seurataan aktiivisesti strategiamittareilla. Päättäjien, johdon ja avainsidosryhmien sitoutuminen valittuihin menestystekijöihin on onnistumisen kannalta keskeistä.

6 Tavoitteet ja hankkeet (Kaupunki-imago) KAUPUNKI- IMAGO Kehittyvä, elinvoimainen ja ihmisläheinen Agribusiness city Peruspalvelut Toimiva hallinto Markkinointi ja viestintä Laaja tunnettuus kehittyvänä aluekeskuksena Tavoitteet valtuustokauden loppuun Peruspalvelut säilytetään nykyisellään (koulutus-, terveys-, sosiaali- ja tekniset palvelut) Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Kaupungin myönteisen julkisuuden ja tunnettavuuden parantaminen Tavoitteet 2010 Palvelujen turvaaminen SOTE-ratkaisussa, SAMK:n ja 2. asteen koulutuksen asema turvattu Kaupungin markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen ja tehostaminen Hallinnon prosessit kuvattu Strategiset hankkeet SoTe neuvottelut Kuninkainen Business Campus Matkailumarkkinoinnin kehittämishanke Kaupunkimarkkinoinnin kehittämishanke Viihtyisä kaupunkiympäristö (kaavoitus) Strategiset hankkeet ovat laajoja strategiaa toteuttavia, eri toimintoja läpäiseviä hankekokonaisuuksia. Hanketoiminta nivelletään olemassa olevaan toimintaan niin, että se ohjaa käytännön toimintaa strategiassa määriteltyyn suuntaan.

7 Tavoitteet ja hankkeet (Yhteistyö ja kumppanit) YHTEISTYÖ JA KUMPPANIT Tavoitteet valtuustokauden loppuun Tavoitteet 2010 Strategiset hankkeet Kaupungin kaikissa toiminnoissa hyvien yhteistyökumppaneiden löytäminen (uudet toimintamallit) Nykyisten ja tulevien yhteistyöalueiden hoitaminen siten, että toiminnot jatkuvat laadukkaina ja kustannustehokkaina alueen tarpeet huomioiden Sote-yhteistyö Koulutusyhteistyö Elinkeinoelämäyhteistyö Sahkon alueen megaluokan yhteistyökumppanin löytäminen Haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuun malli Hyvän sote-yhteistyösopimuksen syntyminen Yhteiset tavoitteet riittävien ja kattavien palveluiden ylläpitämiseksi Toimiva erityistyöntekijöiden hyödyntäminen Välillisen vaikuttamisen toimintamalli rakennettu soteja koulutusyhteis-työhön Kunnan tahtotilan välittäminen päättäviin elimiin Aktiivinen vuoropuhelu luottamushenkilöiden, virkamiesten ja alan asiantuntijoiden välillä Seudullinen jätevesiyhteistyö Koulutuksen kehittämishankkeet Strategiset hankkeet ovat laajoja strategiaa toteuttavia, eri toimintoja läpäiseviä hankekokonaisuuksia. Hanketoiminta nivelletään olemassa olevaan toimintaan niin, että se ohjaa käytännön toimintaa strategiassa määriteltyyn suuntaan.

8 Tavoitteet ja hankkeet (Elinkeinoelämä) ELINKEINO- ELÄMÄ Tavoitteet valtuustokauden loppuun Tavoitteet 2010 Strategiset hankkeet Hyvä yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä Toimivat yrityskehityspalvelut Osaavan työvoiman saanti Maankäyttö ja kaavoitus Maksut ja taksat kilpailukykyiset Kauppakaupunki-imagon luominen Elintarvikeklusterin tunnettuus valtakunnallisesti Uusien energiamuotojen käyttöönotto Lopullinen siirtyminen yksittäistapausten tukemisesta suunnitelmalliseen edellytysten luomiseen Oman toiminnan organisoiminen ja yhteistyökumppanivalinta (2009) (elinkeinopalveluorganisaatiot ja oppilaitokset) Yhteistyön aloittaminen valittujen kumppanien kanssa (2009) Markkinointi- ja viestintä hankkeen rahoituksen varmistaminen Suhteiden luominen muihin viranomaisiin (valtio ym.) Sahkon alueen kehittäminen Maankäytön suunnitelmallisuus Tonttivarannon luominen ja ylläpito, Riittävä asuntovarannon varmistaminen Yrittäjäyhteisön muodostumisen tukeminen Kaupungin viestintä- ja markkinointihanke Ruokaklusterin kehitystyö Yritysverkostojen kehittäminen Yrityspalvelujen laadun varmistaminen Uudet avaukset yritystoiminnassa Osallistuminen merkittäviin kansallisiin hankkeisiin Strategiset hankkeet ovat laajoja strategiaa toteuttavia, eri toimintoja läpäiseviä hankekokonaisuuksia. Hanketoiminta nivelletään olemassa olevaan toimintaan niin, että se ohjaa käytännön toimintaa strategiassa määriteltyyn suuntaan.

9 Kaupunkikonsernin päämäärät Asiakaspäämäärä Huittisten kaupungin palvelut ovat laadukkaita, vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä sekä kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviä. Toiminnassa korostuvat avoin ja nopea tiedottaminen, asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja joustava toiminta. Henkilöstön palveluasenne on hyvä ja oma-aloitteisuus on sisäistetty toimintamalliksi. (TASAPUOLISUUS, JOUSTAVA PALVELUIDEN SAATAVUUS, LÄHEISYYS) Henkilöstöpäämäärä Huittisten kaupungissa on uudistusmyönteinen, osaava ja joustavaan toimintaan sitoutettu ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin panostetaan suunnitelmallisesti. Huittisten kaupungilla on hyvä työnantajamaine (MOTIVOITUNUT, SITOUTUNUT, OSAAVA HENKILÖSTÖ) Kaupunkikonsernin strategisilla päämäärillä ohjataan koko konsernia valtuuston haluamaan suuntaan. Hallintokunnat/lautakunnat huomioivat nämä valtuuston asettamat tavoitteet omissa suunnitelmissaan,

10 Kaupunkikonsernin päämäärät Prosessipäämäärä Prosessit ovat joustavia, tehokkaita ja uutta teknologiaa hyödyntäviä ja perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. (PROSESSIEN LÄPIKÄYMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO OIKEALLA TASOLLA) Talouspäämäärä Kaupungin talous on tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa poistot. Investointeihin varaudutaan suunnitelmallisesti. Kaikissa toiminnoissa korostetaan ennakoivaa otetta. (TALOUS TASAPAINOSSA, TEHOKKUUDEN SÄILYMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA, ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN) Imagopäämäärä VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKUVA Kaupunkikonsernin strategisilla päämäärillä ohjataan koko konsernia valtuuston haluamaan suuntaan. Hallintokunnat/lautakunnat huomioivat nämä valtuuston asettamat tavoitteet omissa suunnitelmissaan,

11 Jotta strategiamme toteutuu myös käytännössä, niin se edellyttää Viranhaltijoilta Strategian eteenpäin informointi ja sisäistäminen Lähiesimiesten rooli keskeinen strategian toteutumisessa Seuranta ja tulosten informointi Muutosten perustelu strategian avulla Strategian pitäminen esillä joka käänteessä Kannustusjärjestelmä, joka palkitsee hyvin toteutuneesta strategiasta Sitoutuminen strategisiin tavoitteisiin ja linjauksiin Strategian toteutumisen keinojen pohdinta eri yksiköissä Strategia otetaan johtamisentyökaluksi Päätöksentekijöiltä Tulosten seuranta Muutosten perusteltu strategian kautta Strategian sisäistäminen ja esillä pitäminen Talousarvio tehdään strategian mukaan Päätösehdotusten perustelu strategian pohjalta, mitä kohtaa toteuttaa Sitoutuminen strategisiin tavoitteisiin ja linjauksiin Arvot pöytäkirjan yläosaan näkyviin Strategia otetaan johtamisen työkaluksi

12 Strategiamittarit Strategiaa mittaavat tulosmittarit Väestön määrä ja rakenne Huoltosuhde Sairastavuusindeksi Hyvinvointi-indeksi Kunnallisvero/asukas Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Lainamäärä/asukas Vuosikate % (vuosikate poistot) Omavaraisuusaste Myönnetyt rakennusluvat Ympäristö- ja asuininvestoinnit Työttömyys %/työllisyysaste Yritysten ja työpaikkojen määrä Liikevaihdon kehitys klustereittain Kaupunkikuva (imagotutkimus) Strategiaa toteuttavien hankkeiden seuranta Strategiaa toteuttavien hankkeiden etenemisestä raportoidaan valtuustolle kaupungin muun raportoinnin yhteydessä 2 3 kertaa vuodessa. Lautakunnat seuraavat omia hankkeitaan aktiivisemmin. Johtoryhmä koordinoi hankkeiden etenemistä. Strategian toteutumista on hyvä seurata tulosten ja hankkeiden kautta. Tulosmittarit antavat signaalin pidemmällä aikavälillä siitä ollaanko menossa oikeaan suuntaan ja hankkeiden seuranta antaa välittömämmän palautteen strategiaa toteuttavien hankkeiden purevuudesta ja toteutusaktiivisuudesta.

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT...

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT... Pirkkalan kuntastrategia vuosille 2011-2015 PIRKKALAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2011-2015 Sisältö 1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Myötävirrassa menestykseen

Myötävirrassa menestykseen Harjavallan kaupungin strategia 2016 Myötävirrassa menestykseen Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä Sisältö Strategian merkitys kaupungin johtamisessa Mitä strategia edellyttää johdolta, päättäjiltä

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia

Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia Tulevaisuuden Naantali -valtuustokauden 2013-2016 strategia NAANTALIN KAUPUNKI 2 Johdanto Kaupungin arvot Tulevaisuuden Naantali, valtuustokauden 2013 2016 strategia on laadittu oloissa, joissa sekä kuntarakenteen

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä 1 Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä LÄNSI-TURUNMAAN STRATEGIA 2020 2 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Lukijalle 1.2 Strategian perusedellytykset 2 Visio ja arvot 3 Strategiset

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot