KÄSIGEOMETRIA BIOMETRISENA TUNNISTEENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSIGEOMETRIA BIOMETRISENA TUNNISTEENA"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Opintojakson CT50A6500 Älykkään laskennan seminaarin seminaarityö Johanna Pääkkönen ( ) KÄSIGEOMETRIA BIOMETRISENA TUNNISTEENA Työn tarkastaja: Leena Ikonen

2 ALKUSANAT Älykkään laskennan seminaari opintojakso oli varsin poikkeava muista pääaineopintojaksoista Informaatioverkostojen opiskelijalla. Yllättäen hypättiin täysin toisenlaisen tutkimuksen pariin, joka oli mielenkiintoista, mutta myös varsin haastavaa. Tämän takia seminaarityössä ei mennä kovin paljoa pintaa syvemmälle, koska pohjatiedot olivat melko olemattomat. Kiitos kuuluu vanhalle kunnon MOT-sanakirjalle, jota tarvittiin yllättävän paljon aiheen termistön ymmärtämisessä. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1.1 TAUSTA TAVOITTEET JA RAJAUKSET TYÖN RAKENNE BIOMETRIIKKA BIOMETRINEN TUNNISTUS BIOMETRISEN TUNNISTAMISEN LUOTETTAVUUS KÄSIGEOMETRIA KÄSIGEOMETRIA TUNNISTAMISESSA KÄSIGEOMETRIAN KÄYTTÖ KÄSIGEOMETRISEN TUNNISTAMISEN EDUT JA ONGELMAT KÄSIGEOMETRIAN MENETELMÄT MITTAAMINEN KÄSIGEOMETRIASSA KÄYTETTÄVÄT LAITTEET TULOKSET JA POHDINTA YHTEENVETO LÄHTEET... 14

4 JOHDANTO 1.1 Tausta Tämän seminaarityön tavoitteena on hahmottaa käsigeometriaa biometrisenä tunnisteena. Seminaarityö on laadittu Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Älykkään laskennan seminaari opintojaksolla keväällä Biometriset tunnisteet ovat ihmisen ominaispiirteitä tai käyttäytymistapoja, jotka ovat niin yksilöllisiä, että niitä voidaan käyttää tunnistamiseen. Käsi on yksi suosituimmista ja käytetyimmistä biometrisista tunnisteista. Käden piirteistä käytetään biometrisenä tunnisteena sormenjälkien tunnistusta (fingerprint), kämmentunnistusta verisuonikuvioiden avulla (palm recognition) sekä käsigeometriaa (handgeometry). Kädellä suoritettavista käyttämistavoista biometrisina tunnisteina ovat käsialan tunnistus (handwriting), näppäimistödynamiikka (keyboard/keystroke dynamics) ja allekirjoituksen tunnistus (signature). Käsigeometriassa sormien pituus ja leveys, kämmenen pituus ja leveys sekä sormien sijainti tekevät käsistä biometrisen tunnisteen. Näitä käden mittasuhteita tarkastelemalla ja vertailemalla pystytään henkilö tunnistamaan, mutta ei varmasti yksilöimään, koska käsi ei ole jokaisella ihmisellä täysin yksilöllinen. 1.2 Tavoitteet ja rajaukset Työn tavoitteena on tarkastella käsigeometriaa biometrisena tunnisteena. Vastauksia haetaan selvittämällä mitä biometrinen tunnistaminen on, mitä käsigeometria on ja miten sitä voidaan mitata. Lisäksi pohditaan käsigeometrian etuja ja ongelmia sekä millaiseen tunnistamiseen se soveltuu. 1.3 Työn rakenne Luvussa 2 käsitellään biometriikka ja biometrista tunnistamista yleensä. Luku 3 keskittyy käsigeometriaan, sen käyttöön sekä hyötyihin että haasteisiin. Luvussa 4 esitellään käsi-

5 geometrian mittausmenetelmiä sekä markkinoilla olevia laitteita ja niiden tekniikkaa. Luvuissa 5 ja 6 esitetään pohdinta ja yhteenveto aiheesta. 2 BIOMETRIIKKA 2.1 Biometrinen tunnistus Biometriikalla tarkoitetaan tunnistusmenetelmiä, jotka perustavat joihinkin henkilön fyysisten tai biologisten piirteiden yksilölliseen tunnistamiseen, joita on vaikea tai mahdoton jäljitellä. Biometrinen piirre voi perustua myös henkilön käyttäytymiseen kuten kirjoittamiseen tai puheeseen. Henkilö tunnistetaan käyttäen hyväksi henkilön ominaispiirteitä eli biometrisiä tunnisteita. Yleisimmin käytettyjä biometrisiä tunnisteita ovat kasvot, ääni, sormenjäljet, silmän iiris, kämmenen muoto sekä perinteinen allekirjoitus. (Jain et al. 2004, Sanchez-Reillo et al ) Biometriset tekniikat voidaan jakaa kahteen luokkaan. Toiset mittaavat fyysisiä ominaisuuksia, kuten kasvoja, silmää (retina tai iiris), sormia (sormenpää, peukalo, sormen pituus tai muoto), kämmentä (muoto tai kosketuspinnat), käden mittasuhteita, kämmenselän suonistoa tai käden lämpökuvaa. Käyttäytymiseen perustuvat menetelmät puolestaan tutkivat ääninäytteitä, allekirjoitusta ja näppäimistön painalluksien kiihtyvyyksiä. Tulevaisuudessa esimerkiksi DNA:n ja vartalon hajun tunnistavat laiteet saattavat tarjota lisää mahdollisuuksia tunnistamiseen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2010, Woodward et al, 2003.) Biometristä tunnistamista on käytetty pääasiassa vain kulunvalvonnassa esimerkiksi lentokentillä, sairaaloissa ja tehtaissa. Tekniikan kehityksen myötä sekä osittain myös vähitellen maailmalla yleistyvien biometristen passien myötä biometriikka on tullut myös lähemmäs tavallista kuluttajaa. (Woodward et al, 2003.)

6 2.2 Biometrisen tunnistamisen luotettavuus Biometriset menetelmät perustuvat biometrisen informaation muuntamiseen numerotiedoksi. Numeroiden perusteella tuotetaan malli, jota voidaan verrata henkilön aiemmin antamiin näytteisiin. Alkuperäisen ja uuden näytteen vastaavuus ratkaisee hyväksytäänkö näyte tunnistamiseen. Mittauksissa esiintyy yleensä pientä epätarkkuutta ja ihmisen fyysiset ominaisuudet muuttuvat iän myötä, joten järjestelmissä on mahdollisuus säätää yhteensopivuuden ratkaisevia arvoja. (Woodward et al, 2003, Jain et al ) Biometriikkaan perustuvien järjestelmien yleistyessä on myös väärinkäytökset kasvaneet. Biometrisen järjestelmän huijaamistavat voidaan karkeasti jaotella kolmeen eri kategoriaan: keinotekoisella datalla järjestelmän sensorien huijaaminen, keinotekoisen datan syöttäminen järjestelmään ja suoraan tietovarastoon kohdistuvat hyökkäykset. Pelkkään biometriikkaan perustuvaa autentikointia ei pitäisi käyttää, vaan luotettavampi tapa on käyttää kahden tekijän tunnistamista, esimerkiksi biometrinen tunniste ja pinkoodi tai kahden biometrisen tunnisteen yhdistelmää, esimerkiksi käsigeometria ja käden verisuonikuvioiden tunnistaminen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2010, Woodward et al, 2003, 27.) 3 KÄSIGEOMETRIA 3.1 Käsigeometria tunnistamisessa Käsigeometria perustuu käden ja sormien geometriaan ja muotoihin. Käsigeometrisessa tunnistamisessa voidaan käyttää myös hyödyksi käden eri osien kaarevuutta, paksuutta tai sormien pituutta. Ihmisen käsi ei ole yksilöllinen kuten sormenjäljet. Käsigeometriaa voidaan käyttää tunnistamiseen, mutta ei yksilöimiseen. (Jain et al. 1999, 167.) Käsigeometrinen data on melko helposti kerättävissä. Se ei vaadi tiettyjä valaistusolosuhteita kuten esimerkiksi retinan tunnistaminen. Lisäksi käsigeometrinen tunnistaminen on helposti yhdistettävissä muihin biometriseen tunnistamistapoihin kuten sormenjälkiin. Tällöin sor-

7 menjälkiä voidaan käyttää esimerkiksi yksilöimiseen ja käsigeometriaa tunnistamiseen. (Jain et al. 1999, 166, Ozbay et al. 2008, Sanchez-Reillo et al ) Käsigeometriasta tunnistamisen hyviä puolia ovat: - Helppo mitattavuus - Käden muotojen ja kuvioiden uskotaan pysyvän muuttumattomina koko aikuisiän. Käsigeometriasta tunnistamisen huonoja puolia ovat: - Käyttö vaati jonkin verran koulutusta - Ei tarpeeksi hienojakoinen toimiakseen isojen käyttäjämäärien identifiointiin, minkä vuoksi sitä käytetäänkin yleensä jonkun toisen tunnistamismekanismin tukena. - Järjestelmä vaatii fyysisesti paljon tilaa. 3.2 Käsigeometrian käyttö Käsigeometriatunnistus mahdollistaa tarkkuudeltaan ja käyttömukavuudeltaan hyvien tunnistusjärjestelmien käytön useissa eri tarkoituksissa kuten: - pääsynhallinnassa - kulunvalvonnassa - käytönvalvonnassa. Monet ydinvoimalat käyttävät käsigeometriaan perustuvia pääsynhallintalukijoita henkilöiden tunnistamiseen valvotuilla alueilla. Tämän kaltaisissa käyttötarkoituksissa, joissa turvatoimet ovat erittäin tarkkoja, raja-arvot ovat erittäin tiukat verrattuna esimerkiksi kulunvalvonta järjestelmiin. (Sanchez-Reillo et al. 2000, Woodward et al, 2003.)

8 Case-esimerkkejä käsigeometrian käytöstä ovat Georgian yliopisto ja Disney World. Georgian yliopistolla on käytössä käsigeometrian käytönvalvontasovellus, missä käytetään käsigeometriatunnistusta ruokalassa. Käyttöönoton taustalla on ollut halu estää opiskelijoiden välistä lounaskorttien lainausta toisilleen. (Woodward et al, 2003.) Yksi suurimmista käsigeometrian tunnistusjärjestelmistä on käytössä Disney Worldissa, Floridassa. Järjestelmä otettiin käyttöön, koska havaittiin väärinkäyttöä kausikorttien käytössä. Disney Worldin vaatimuksena oli löytää sellainen biometrinen tunnistustapa, jota voitaisiin käyttää nopeasti, ilman suurempaa koulutusta tai englannin kielen taitoa eikä se vaatisi ennalta kirjautumista. Disney World käyttää BioMet Partnersin kahden sormen geometriajärjestelmää. Kausikortin ensimmäinen kerta käyttökerta sisältää järjestelmään kirjautumisen, jonka jälkeen tunnistaminen tapahtuu geometrisesti. Laitteen käyttötapahtuma kestää keskimäärin noin 11 sekuntia siitä hetkestä, kun kortin asettaa laitteeseen. (Duta, 2009, Woodward et al, 2003, 68.) 3.3 Käsigeometrisen tunnistamisen edut ja ongelmat Biometristen tunnisteiden käyttö henkilön tunnistamisessa nopeuttaa tunnistamista sekä parantaa tunnistamisen laatua. Biometrisia tunnisteita ei voi unohtaa kotiin ja biometristen tunnistuslaitteiden huijaaminen on hankalaa, mutta kuitenkin mahdollista. Biometrinen tunnistaminen koetaan myös usein yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi kuin perinteiset salasanoilla tai avaimilla tapahtuva tunnistaminen. Käsigeometrian etuihin voidaan myös laskea se ettei geometriseen tunnistamiseen vaikuta valaistus tai sääolosuhteet. (Ozbay et al. 2008, NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, 2013.) Käsigeometriaa pidetään melko luotettavana menetelmänä, mutta henkilön käsi voi muuttua onnettomuuksissa, painon vaihtelun tai erilaisten nivelsairauksien vaikutuksesta. Kuten jokaisen biometrisen tunnistusjärjestelmän kohdalla, käsigeometrian mittaamisen raja-arvojen säätäminen käyttökohteen, käyttäjämäärän ja turvaluokituksen mukaisesti on tärkeää, jotta väärinkäytöksiltä vältytään. (Jain et al )

9 4 KÄSIGEOMETRIAN MENETELMÄT 4.1 Mittaaminen Käden geometrian tunnistaminen on vanha tekniikka. Ensimmäiset käsigeometrialaitteet tehtiin 1980-luvun alkupuolella, mutta silti käytettävät laitteet ovat edelleen isokokoisia ja osittain epätarkkoja. Menetelmä on kuitenkin helppo ja edullinen toteuttaa. (Ozbay et al, 2008, NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, 2013.) Käsigeometrisillä laitteilla mitataan useimmiten sormien pituudet ja paksuudet sekä kämmenen mittasuhteet. Kuvassa 1. on esimerkki kädestä mitattavista alueista. Mitattavat alueet saattavat vaihdella ja joissakin laitteissa saatetaan kuvata ellipsin muotoisia alueita käden eri kohdista. (Jain et al. 2013, Ozbay et al ) Kuva 1. Käsigeometrian tyypilliset mittauskohteet kädestä

10 4.2 Käsigeometriassa käytettävät laitteet Käsigeometrian mittaamisen tarkoitetut laitteet käyttävät usein apunaan digitaalista kameraa ja valoa. Mittauksessa käsi laitetaan kämmenpuoli alaspäin laitteen pinnalle. Käsi ja sormet asetetaan useimmiten erilaisten tappien eli kontrollipisteiden väliin. Laitteen kamera kuvaa käden kämmenselän ja sivuprofiilin huomioiden sen mitat ja muodot, jotka muutetaan numeeriseen muotoon. Menetelmässä käytetään tyypillisesti binääristä mustavalkoista kuvaa. Joissakin laitteissa käden kuva tallennetaan kolmiulotteisen muotoon kämmenen muodostamien varjokuvien ja niiden ääriviivojen avulla. (Jain et al. 2013, Jain et al. 1999, Duta, 2009.) Recognition Systems, Inc. (RSI) on yksi johtavista käsigeometria laitteiden valmistajista. Yrityksen RSI-kuvantaltiointijärjestelmä koostuu valolähteestä, kamerasta, peilistä ja tasaisesta alustasta, jossa on viisi kontrollipistettä käyttäjän oikean käden asemointiin (kuva 2.). Laite on kytketty sovellukseen, joka osaa tulkita reaaliaikaista kuvalähetystä kämmenen yläpuolelta ja sivulta. Laitteen peili heijastaa kämmenen sivuprofiilin kameraan. RSI:n laitteet taltioivat kaksi kuvaa kädestä, joissa määritellään kämmenen sijainti ja koko segmentoimalla kämmenen himmentämä tumma alue heijastuneesta valosta. Laite ei pysty taltioimaan arpia tai tatuointeja. Sormukset ja laastarit voivat muuttaa kuvaa ja lopullisia mittauksia niin paljon, että syntyy virheellinen tulos. (Woodward et al, 2003, 65.) Kuva 2. RSI:n käsigeometrinen lukijalaite

11 Toinen tunnettu laitetekniikka on Biomet Partnersin, joka on tekniikaltaan samankaltainen kuin RSI:n, mutta se taltioi muodon ja ominaisuudet vain etu- ja keskisormesta kummasta kädestä tahansa, eikä se taltioi lainkaan kämmenen aluetta. Laitteessa on kaksi tappia, jotka erottavat etusormen ja keskisormen niin, että järjestelmä voi suorittaa tarvittavat mittaukset. Sivuprofiilikuvaa ei oteta, koska sormien paksuutta ei mitata. (Duta, 2009, Biometric Identity Verification, 2013.) Käsigeometriset laitteet pystyvät käsittelemään suuria ihmismääriä ja ne eivät vaadi kalibrointia tai taustavalaistusta kuten jotkin biometriset tunnisteet. Laitteet vaativat nykyisinkin melko paljon tilaa. Turvallisuuden ja tunnistamisen parantamiseksi monissa laitteissa käytetään lisäksi näppäinlukkoa tai pin-koodia. Käsigeometriajärjestelmien tunnistustarkkuutta ja suorituskykyä voidaan parantaa monibiometrisin keinoin esimerkiksi skannaamalla kämmenen verisuonikuvio. (NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, 2013.) 5 TULOKSET JA POHDINTA Käsigeometria on melko vanha tekniikka biometrisen tunnistamisen alueelta. Se ei ole kuitenkaan kovin tunnettu suurelle käyttäjäkunnalle ja suurimmaksi osaksi käyttö onkin keskittynyt kulunvalvontaan. Tunnistusmenetelmänä käsigeometria ei ole toimivin suurissa otoksissa, mutta tekniikan helppo toteutus ja käyttöönotto sekä pienet kustannukset tekevät siitä hyvän vaihtoehdon tunnistamisessa. Biometrinen tunnistaminen on viime vuosina tullut tutummaksi myös suurelle yleisölle, muun muassa biopassien myötä. Tulevaisuudessa tunnistamisen tarve tulee koko ajan lisääntymään esimerkiksi sähköisten palveluiden käyttöönoton lisääntyessä. Biometrinen tunnistaminen kehittyy koko ajan tutkimuksen myötä ja laitteiden tekniikat ja sitä myöten myös hinnat laskevat, joka mahdollistaa biometrisen tunnistamisen laajemman käyttöönoton myös kuluttajasektorilla.

12 Biometrinen tunnistaminen tarjoaa käyttömahdollisuuksia esimerkiksi etäasiointiin, automaatteihin, liikenteeseen ja maksamiseen. Lisäksi myös niin sanottu huvikäyttö voisi hyödyntää biometrista tunnistamista. Käyttökohteina voi olla esimerkiksi auto tai kodinkone, joka pystyy tunnistamaan käyttäjänsä ja siten säätämään laitteen asetukset käyttäjän perusteella, esimerkiksi auton penkin korkeuden tai musiikin äänenvoimakkuuden mieltymysten mukaan. Laajentuva käyttö lisää osaltaan turvallisuutta ja tekniikan kehittyminen luotettavuutta. Kuten kaikissa menetelmissä käyttö tuo myös erilaisia ja uusiakin uhkia kuten väärennökset tai identiteettivarkaudet. Julkiseen keskusteluun on viime aikoina myös noussut yksityisyyden suoja, joka osaltaan saattaa kääntyä biometrista tunnistamista vastaan tai heikentää ihmisten luotettavuutta tekniikkaa kohtaan. Käyttäjät yleisesti ovat pitäneet käsigeometrista tunnistamista helppona, koska siinä ei tarvitse muistaa erilaisia yhdistelmiä tai salasanoja. Lisäksi käyttö on miellyttävää vaikkapa retinan tunnistamiseen verrattuna. Käsigeometrian käyttö voisi olla mahdollista myös kotitalouksissa sitä myöten kun laitteet halpenevat ja pienenevät. Toisaalta kämmen fysiologisesti vie tilaa ja siten vaatii luultavammin erillisen laitteen kun jo nykyään esimerkiksi sormenjälkitunnistimia löytyy kotitietokoneistakin. Jotta käsigeometrinen tunnistaminen olisi turvallista se on kuitenkin syytä yhdistää esimerkiksi pin-koodiin tai vastaavaan, jolloin tunnistus on varmempaa. 6 YHTEENVETO Käsi on hyvin yleinen ja suosittu biometrinen tunniste. Käsigeometria perustuu käden ja sormien geometriaan ja muotoihin. Ihmisen kättä pidetään melko yksilöllisenä, joten käsigeometriaa voidaan käyttää tunnistamiseen, mutta ei yksilöimiseen. Käden muotojen ja kuvioiden uskotaan pysyvän muuttumattomina koko aikuisiän, mutta henkilön käsi voi muuttua onnettomuuksissa, painon vaihtelun tai erilaisten nivelsairauksien vaikutuksesta. Käsigeometrinen tunnistaminen olisi turvallista yhdistää esimerkiksi pin-koodiin tai vastaavaan toiseen tunnistustapahtumaan, jolloin tunnistus on varmempaa. Käsigeometrinen data on melko helposti kerättävissä ja se on helposti yhdistettävissä muihin biometri-

13 siin tunnistamistapoihin. Käyttäjät yleisesti ovat pitäneet käsigeometrista tunnistamista käyttäjäystävällisenä menetelmänä, koska siinä ei tarvitse muistaa erilaisia yhdistelmiä tai salasanoja ja laitteet ovat helppokäyttöisiä ja nopeita. Käsigeometriaa käytetään yleisesti pääsynhallinnassa sekä kulun- ja käytönvalvonnassa. Käsigeometriset laitteet kuvaavat käden erilaisia mittasuhteita ja vertaavat niitä olemassa olevaan dataan. Biometrinen tunnistamiseen liittyy aina myös riskejä väärinkäytöksistä ja varsinkin yksityisyyden suoja on noussut puheenaiheeksi. Kuitenkin käsigeometrialla kuten muillakin biometristen tunnisteiden käytöllä voidaan henkilön tunnistamista nopeuttaa ja tunnistamisen laatua parantaa.

14 LÄHTEET Biometric Identity Verification, [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla Duta, N., A survey of biometric technology based on hand shape, 2009, Vol 42, Issue 11, pp Jain, A.K. & Ross, A., A prototype hand geometry-based verification system, 1999, pp Jain, A.K., Ross, A., Prabhakar, S., An introduction to biometric recognition, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004, Vol 14, Issue 1, pp Jain, A.K., Ross, A., Pankanti, S., [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, Introduction to Biometrics, [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla Ozbay, G., Watsuji, N., Biometric recognition using hand geometry, Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Signal, Processing, Stevens Point, Wisconsin, USA, 2008, pp Sanchez-Reillo, R, Sanchez-Avila, C, Gonzales-Marcos, A., Biometric identification through hand geometry measurements, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, Vol. 22, Issue 10, pp

15 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Biometrinen tunnistus, mikä se on?, 2010 [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla Woodward, J., Orlans, M., Higgins, P., Identity Assurance in the information Age: Biometrics, The McGraw-Hill companies, 2003.

BIOMETRINEN TUNNISTUS MIKA RÖNKKÖ

BIOMETRINEN TUNNISTUS MIKA RÖNKKÖ BIOMETRINEN TUNNISTUS MIKA RÖNKKÖ MITÄ ON BIOMETRINEN TUNNISTUS Tapa ja sen taustalla oleva teknologia, jolla henkilö voidaan tunnistaa käyttämällä yhtä tai useampaa biologista piirrettä. Nykyään osataan

Lisätiedot

Biometriikka. Markku Metsämäki, SFS/SR 302 Biometriikka puheenjohtaja Guiart Oy suunnittelujohtaja

Biometriikka. Markku Metsämäki, SFS/SR 302 Biometriikka puheenjohtaja Guiart Oy suunnittelujohtaja Biometriikka, SFS/SR 302 Biometriikka puheenjohtaja Guiart Oy suunnittelujohtaja SFS on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa

Lisätiedot

Biometristä käsipäivää! Fujitsu PalmSecure

Biometristä käsipäivää! Fujitsu PalmSecure Biometristä käsipäivää! Fujitsu PalmSecure Biometrisen tunnistamisen liiketoiminnallisia ja arkisia sovelluksia Tietoturvapäivä Turku ICT Week 2017 Tuukka Kekarainen IAM-arkkitehti, CISSP Fujitsu Enterprise

Lisätiedot

BioLock sormenjälkitunnistin

BioLock sormenjälkitunnistin BioLock sormenjälkitunnistin Valnes BioLock-sormenjälkitunnistin Valnes BioLock on ensimmäinen säänkestävä sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva solmenjälkitunnistin, jonka tekee konttori- tai asuintiloihin

Lisätiedot

T3.2.1 Raportti, Fujitsu PalmSecure biometrinen tunnistus

T3.2.1 Raportti, Fujitsu PalmSecure biometrinen tunnistus T3.2.1 Raportti, Fujitsu PalmSecure biometrinen tunnistus Fujitsu PalmSecure on biometrinen tunnistin, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa kämmentä lukemalla. Tunnistimelle luvataan parempaa tunnistustarkkuutta

Lisätiedot

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa hyväksymispäivä arvosana arvostelija Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa Tuomas Puikkonen Helsinki 27.4.2011 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

UUDET INNOVAATIOT. Professori Heikki Kälviäinen Koulutusohjelman johtaja Laitoksen johtaja

UUDET INNOVAATIOT. Professori Heikki Kälviäinen Koulutusohjelman johtaja Laitoksen johtaja UUDET INNOVAATIOT Professori Heikki Kälviäinen Koulutusohjelman johtaja Laitoksen johtaja Tietojenkäsittelytekniikan professori Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorio Tietotekniikan laitos Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Elektroniikka INSINÖÖRITYÖ BIOMETRISET TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Elektroniikka INSINÖÖRITYÖ BIOMETRISET TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Elektroniikka INSINÖÖRITYÖ BIOMETRISET TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT Työn tekijä: Pauli Paakkunainen Työn ohjaajat: Esa Häkkinen Työ hyväksytty:.. 2009 Esa Häkkinen yliopettaja

Lisätiedot

Biometristen järjestelmien yksityisyys. haasteet ja mahdollisuudet

Biometristen järjestelmien yksityisyys. haasteet ja mahdollisuudet Biometristen järjestelmien yksityisyys haasteet ja mahdollisuudet Diplomityö Turun yliopisto Informaatioteknologian laitos Ohjelmistotekniikka 2015 Antti Adamsson Tarkastajat: Antti Hakkala Sami Hyrynsalmi

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Kaavio 1a Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1

Kaavio 1a Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 Kaavio 1a Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 Kaavio 1b Pelialue S. 1, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 15.10.1, 21.3.2,

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Fassment-projektin alustava analyysi

Fassment-projektin alustava analyysi Fassment-analyysi Fassment-projektin alustava analyysi Versio Päiväys Kommentit 1.0 1.4.2013 Uusyrityskeskukselle lähetetty versio 2.0 Uusyrityskeskuksen kommenttien pohjalta korjattu versio Fassment-analyysi

Lisätiedot

Eurooppalaiset kuluttajat valmiita käyttämään biometrista tunnistautumista maksujen varmentamisessa

Eurooppalaiset kuluttajat valmiita käyttämään biometrista tunnistautumista maksujen varmentamisessa TIEDOTE Eurooppalaiset kuluttajat valmiita käyttämään biometrista tunnistautumista maksujen varmentamisessa Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista kuluttajista haluaa käyttää biometrista tunnistautumista maksaessaan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna)

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö/Kandidaatintyö/Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö (Työn tyyppi tähän) Brian Kottarainen

Lisätiedot

WeldEye for Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI

WeldEye for Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI WeldEye for Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI 1.01.2018 WeldEye for Welding Production Analysis PARAS TAPA HITSAUKSEN KAARIAJAN MONITOROINTIIN Oman hitsaustuotannon

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Kaavio 1a - Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, , , , , 23.1, 24.1, 25.1, 26.1

Kaavio 1a - Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, , , , , 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 Kaavio 1a - Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 Kaavio 1b Pelialue S. 1, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, 4.2.3.1,

Lisätiedot

Parhain terveisin, Sakari Arvela. Rikostekninen laboratorio. Forensic laboratory. Customer driven services. Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa

Parhain terveisin, Sakari Arvela. Rikostekninen laboratorio. Forensic laboratory. Customer driven services. Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa 1 Hei Ali, Kiitokset Erkki Sippolalle osoittamastasi viestistä. Erkki antoi minulle tehtäväksi vastata tähän, koska asia liittyy läheisemmin minun asiantuntemukseeni ja toimenkuvaani. Alla on kommenttini.

Lisätiedot

Algebralliset menetelmät virheenkorjauskoodin tunnistamisessa

Algebralliset menetelmät virheenkorjauskoodin tunnistamisessa Algebralliset menetelmät virheenkorjauskoodin tunnistamisessa Jyrki Lahtonen, Anni Hakanen, Taneli Lehtilä, Toni Hotanen, Teemu Pirttimäki, Antti Peltola Turun yliopisto MATINE-tutkimusseminaari, 16.11.2017

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2003 /V. Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2003 /V. Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2003 /V Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Esipuhe Ajatus selvittää sähköisen tunnistamisen

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Professional-sarjan liiketunnistimet

Professional-sarjan liiketunnistimet 1 Professional-sarjan liiketunnistimet tietävät, milloin hälytys on laukaistava ja milloin taas ei. Monipisteinen peittämisen tunnistus ja integroitu suihkeen havainnointi! 2 Kehittynyt anturien tietojen

Lisätiedot

IPv6 ja Esineiden Internet

IPv6 ja Esineiden Internet IPv6 ja Esineiden Internet Jari Arkko Puheenjohtaja, Internet Engineering Task Force Asiantuntija, Ericsson Research MUUTOSVAUHTI 50 billion connected things 50" 40" 5 billion connected people Billions

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3. Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.2009 Tietosuoja - lähtökohdat! Periaatteena on estää yksiköiden suora

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa Tuomas Puikkonen tpuikkon@cs.helsinki.fi 24. maaliskuuta 2011 Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

TST-01700 Tehtävä ulkomailla TTY:n Amazing Race

TST-01700 Tehtävä ulkomailla TTY:n Amazing Race TST-01700 Tehtävä ulkomailla TTY:n Amazing Race Alpo Värri 19.11.2014 Tampereen teknillisen yliopisto Alpo.Varri@tut.fi 1 Kauppakamarien terveisiä 2 Työnantajan odotukset ja valmistujien valmiudet poikkeavat

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Tarkkana tekniikoissa Perustekniikoissa tulee vaatia mini-ikäisistä alkaen oikeita suorituksia. Opettelemalla

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

TEKNIIKAN OSA-ALUEITA

TEKNIIKAN OSA-ALUEITA KÄDEN LIIKE KORIPALLON KÄSITTELYSSÄ JA SUORITUKSISSA. On hyvä opettaa heti alusta käsien liike niin pallonkäsittelyyn kuuluvissa kuljetuksessa kuin syötöissä sekä tietysti heitoissa. Periaatteessa käsi

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

1.2 Kapasitiivinen lukija

1.2 Kapasitiivinen lukija 1/1 SORMENJÄLKILUKIJAN TESTAUS Sormenjälkilukijan luotettavan toiminnan varmistamiseksi, tehtiin kattavat testit eri tyyppisille lukijoille. Alla yhteenveto optisen ja kapasitiivisen lukijan toiminnasta.

Lisätiedot

EFFLEURAGE - sivelyhieronta

EFFLEURAGE - sivelyhieronta EFFLEURAGE - sivelyhieronta Effleurage eli sivelyhieronta on hellävarainen pehmeillä, sivelyillä tehtävä hieronta jolla voit hemmotella asiakastasi joko kasvohoidon alussa rentouttamaan asiakas tai hoidon

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen haasteet Turvallisuusjohtaminen 2006 25.10.2006 Jari Pirhonen puheenjohtaja Tietoturva ry Turvallisuusjohtaja, CISSP, CISA Oy Samlink Ab Tieto lisää turvaa

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Kommunikointia veden alla

Kommunikointia veden alla Kommunikointia veden alla Pyrimme veden alla ollessamme kommunikoimaan toisten sukeltajien kanssa ensinnäkin siksi, että näin sukeltaminen on turvallisempaa. Toiseksi se on myös mukavampaa, kun on mahdollista

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje Selainsähköposti Zimbran käyttöohje 17.11.2010 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Welding Production Analysis

Welding Production Analysis Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI 1(7) WeldEye for Welding Production Analysis PARAS TAPA HITSAUKSEN KAARIAJAN MONITOROINTIIN Oman hitsaustuotannon tunteminen läpikotaisin

Lisätiedot

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset.

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset. Valokuvaohje Suomessa on siirrytty 21.8.2006 uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Niiden tehtävänä on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto

Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto Palveluseteli on valinnanvapautta lisäävä vaihtoehto

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Terho Lassila Harri Eskelinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 5 HALLITSEVAT

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä 1 4. Tunnistus ja todennus Käsitteitä Turvamekanismi, turvapalvelu, turvafunktio 1. Tietojärjestelmässä olevan komponentti esim. pääsynvalvontamekanismi 2. Verkkoympäristössä puhutaan esim. salaus-, allekirjoitus-

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 12.03.2014 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Floor Täysin integroitu lattiajärjestelmä TriflexAIR Floor on täydellinen, helppokäyttöinen kiinnikejärjestelmä, joka takaa turvallisen,

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen VirtuaaliAMK-seminaari 29.10.2003 Mikael Linden, mikael.linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC HAKA-projekti VirtAMK-seminaari 29.10.2003 1 Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

Tietoturvan haasteet grideille

Tietoturvan haasteet grideille Tietoturvan haasteet grideille Arto Teräs Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry:n kevätristeily 20.3.2006 Tietoturvan haasteet grideille / Arto Teräs 2006-03-20 Kalvo 1(14) Grid Tietoturvan

Lisätiedot

E-ilta: Biometrinen passi

E-ilta: Biometrinen passi P E O L A I I S S T I U O S S O A S S A T S OT O E-ilta: Biometrinen passi 7.5.2009 Mika Hansson mika.hansson@poliisi.fi Biometriahanke Biometriahankkeen I vaihe 2003-2006 Uusi passi Siru Biometria: kasvokuva

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään:

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään: Valokuvaohje Suomessa siirrytään lähitulevaisuudessa uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

Belotero -täyteainehoidot. BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Tyypillisiä Beloteron hoitoalueita. The filler you ll love

Belotero -täyteainehoidot. BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Tyypillisiä Beloteron hoitoalueita. The filler you ll love BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Beloteron sopivat Beloterotuotteet BELOTERO www.global.belotero.com tai Belotero-täyteainehoidot Change the way you age Ikääntymisen myötä ihossa

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 PILVIPALVELUT Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 JOHDANTO Yritykset ja yhteisöt ottavat pilvipalveluja käyttöön yhä laajemmassa määrin, ja palveluvalikoima on

Lisätiedot

SILMÄN VÄRIKALVON TUNNISTUS

SILMÄN VÄRIKALVON TUNNISTUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Opintojakson Älykkään laskennan seminaari seminaarityö Antti Hannuksela ja Pauli Immonen SILMÄN VÄRIKALVON

Lisätiedot

Sustainable steel construction seminaari

Sustainable steel construction seminaari Sustainable steel construction seminaari 18.1.2017 Geometrian mittaaminen ja 3D skannaus Timo Kärppä 2017 2 SISÄLTÖ 1. Digitaalisuus mahdollistaa monia asioita 2. Mitä on 3D? 3. 3D skannaus, eri menetelmiä,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien historia Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien jaottelu Voidaan jaotella erilaisin menetelmin Aikajana (määrä,

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Aktiiviset oppimistilat kampuksella

TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Aktiiviset oppimistilat kampuksella Aktiiviset oppimistilat kampuksella Jussi Okkonen, projektipäällikkö Arto Hippula, yhteyspäällikkö Roope Raisamo, professori SIS/ TAUCHI Tampereen yliopisto Tausta Oppimisen ja tutkintojen tavoitteet asetetaan

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia. Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut

Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia. Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut Nurmisadon mittaamisen käytäntö ja nykyteknologia Antti Suokannas Vihreä teknologia Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut Esityksen sisältö Yleistä mittaamisesta Sadon määrän lohkokohtainen mittaus

Lisätiedot

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE 7.3.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Android-kerho 2 1. Mitä teet, jos laite katoaa tai varastetaan Turvatoimet etukäteen: Kirjoita yhteystietosi laitteen takakanteen:

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla.

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Jari Lampinen, Senior Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation Laseranturit E3C-LDA-SARJA s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i Advanced Industrial Automation Omronin E3C-LDA-sarjan laseranturit on tarkoitettu tarkkaan kohteiden tunnistukseen

Lisätiedot

<raikasta digitaalista ajattelua> Citrus on digitaalisten palveluiden rakentaja. Työtämme ohjaavat luova itsenäinen ajattelu ja vankka teknologiaosaaminen. Työmme tuloksena syntyy helppokäyttöisiä ja älykkäitä

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus) Viivoitin Kynä ihomerkkauksia varten

MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus) Viivoitin Kynä ihomerkkauksia varten MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus) Viivoitin Kynä ihomerkkauksia varten MITTAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pidä huoli, että mitattava seisoo mittaustilanteessa

Lisätiedot

REG-Sentry -järjestelmä Boschilta Automaattinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä

REG-Sentry -järjestelmä Boschilta Automaattinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä REG-Sentry -järjestelmä Boschilta Automaattinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä 2 Automaattinen Bosch REG-Sentry -kulunhallintajärjestelmä ajoneuvoille REG-Sentry on rekisterikilven tunnistukseen

Lisätiedot

Design management. EFG Izi. Hillittyä ja harmonista. EFG Splice -työtuoli, Woods-vierastuoli ja EFG Storage.

Design management. EFG Izi. Hillittyä ja harmonista. EFG Splice -työtuoli, Woods-vierastuoli ja EFG Storage. EFG Izi -työpöydät 2 3 Izi joustava valinta Yksinkertainen ja näyttävä pöytä, joka on myös toiminnallinen ja ergonominen. EFG Izi vastaa tehostetun tilankäytön haasteisiin. Myös johtojen hallinta on tarkkaan

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

Hissimatkustajien automaattinen tunnistaminen. Johan Backlund

Hissimatkustajien automaattinen tunnistaminen. Johan Backlund Hissimatkustajien automaattinen tunnistaminen Johan Backlund Johdanto Hissien historia pitkä Ensimmäiset maininnat voidaan jäljittää Rooman valtakuntaan Matkustaja hissien synty 1800-luvun puolessavälissä

Lisätiedot

Tutkimus lapsen abstraktin ajattelun kehittymisestä Piaget n teorian mukaisesti

Tutkimus lapsen abstraktin ajattelun kehittymisestä Piaget n teorian mukaisesti Tutkimus lapsen abstraktin ajattelun kehittymisestä Piaget n teorian mukaisesti Joonatan Porkkala PSw2.1 2017 2 1 Johdanto 1.1 Taustateoria Tutkimuksen taustateoriana on Piaget n teoria lapsen kognitiivisesta

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa

Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa Sari Ylinen, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto & Mikko Kurimo, signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot