KÄSIGEOMETRIA BIOMETRISENA TUNNISTEENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSIGEOMETRIA BIOMETRISENA TUNNISTEENA"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Opintojakson CT50A6500 Älykkään laskennan seminaarin seminaarityö Johanna Pääkkönen ( ) KÄSIGEOMETRIA BIOMETRISENA TUNNISTEENA Työn tarkastaja: Leena Ikonen

2 ALKUSANAT Älykkään laskennan seminaari opintojakso oli varsin poikkeava muista pääaineopintojaksoista Informaatioverkostojen opiskelijalla. Yllättäen hypättiin täysin toisenlaisen tutkimuksen pariin, joka oli mielenkiintoista, mutta myös varsin haastavaa. Tämän takia seminaarityössä ei mennä kovin paljoa pintaa syvemmälle, koska pohjatiedot olivat melko olemattomat. Kiitos kuuluu vanhalle kunnon MOT-sanakirjalle, jota tarvittiin yllättävän paljon aiheen termistön ymmärtämisessä. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1.1 TAUSTA TAVOITTEET JA RAJAUKSET TYÖN RAKENNE BIOMETRIIKKA BIOMETRINEN TUNNISTUS BIOMETRISEN TUNNISTAMISEN LUOTETTAVUUS KÄSIGEOMETRIA KÄSIGEOMETRIA TUNNISTAMISESSA KÄSIGEOMETRIAN KÄYTTÖ KÄSIGEOMETRISEN TUNNISTAMISEN EDUT JA ONGELMAT KÄSIGEOMETRIAN MENETELMÄT MITTAAMINEN KÄSIGEOMETRIASSA KÄYTETTÄVÄT LAITTEET TULOKSET JA POHDINTA YHTEENVETO LÄHTEET... 14

4 JOHDANTO 1.1 Tausta Tämän seminaarityön tavoitteena on hahmottaa käsigeometriaa biometrisenä tunnisteena. Seminaarityö on laadittu Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Älykkään laskennan seminaari opintojaksolla keväällä Biometriset tunnisteet ovat ihmisen ominaispiirteitä tai käyttäytymistapoja, jotka ovat niin yksilöllisiä, että niitä voidaan käyttää tunnistamiseen. Käsi on yksi suosituimmista ja käytetyimmistä biometrisista tunnisteista. Käden piirteistä käytetään biometrisenä tunnisteena sormenjälkien tunnistusta (fingerprint), kämmentunnistusta verisuonikuvioiden avulla (palm recognition) sekä käsigeometriaa (handgeometry). Kädellä suoritettavista käyttämistavoista biometrisina tunnisteina ovat käsialan tunnistus (handwriting), näppäimistödynamiikka (keyboard/keystroke dynamics) ja allekirjoituksen tunnistus (signature). Käsigeometriassa sormien pituus ja leveys, kämmenen pituus ja leveys sekä sormien sijainti tekevät käsistä biometrisen tunnisteen. Näitä käden mittasuhteita tarkastelemalla ja vertailemalla pystytään henkilö tunnistamaan, mutta ei varmasti yksilöimään, koska käsi ei ole jokaisella ihmisellä täysin yksilöllinen. 1.2 Tavoitteet ja rajaukset Työn tavoitteena on tarkastella käsigeometriaa biometrisena tunnisteena. Vastauksia haetaan selvittämällä mitä biometrinen tunnistaminen on, mitä käsigeometria on ja miten sitä voidaan mitata. Lisäksi pohditaan käsigeometrian etuja ja ongelmia sekä millaiseen tunnistamiseen se soveltuu. 1.3 Työn rakenne Luvussa 2 käsitellään biometriikka ja biometrista tunnistamista yleensä. Luku 3 keskittyy käsigeometriaan, sen käyttöön sekä hyötyihin että haasteisiin. Luvussa 4 esitellään käsi-

5 geometrian mittausmenetelmiä sekä markkinoilla olevia laitteita ja niiden tekniikkaa. Luvuissa 5 ja 6 esitetään pohdinta ja yhteenveto aiheesta. 2 BIOMETRIIKKA 2.1 Biometrinen tunnistus Biometriikalla tarkoitetaan tunnistusmenetelmiä, jotka perustavat joihinkin henkilön fyysisten tai biologisten piirteiden yksilölliseen tunnistamiseen, joita on vaikea tai mahdoton jäljitellä. Biometrinen piirre voi perustua myös henkilön käyttäytymiseen kuten kirjoittamiseen tai puheeseen. Henkilö tunnistetaan käyttäen hyväksi henkilön ominaispiirteitä eli biometrisiä tunnisteita. Yleisimmin käytettyjä biometrisiä tunnisteita ovat kasvot, ääni, sormenjäljet, silmän iiris, kämmenen muoto sekä perinteinen allekirjoitus. (Jain et al. 2004, Sanchez-Reillo et al ) Biometriset tekniikat voidaan jakaa kahteen luokkaan. Toiset mittaavat fyysisiä ominaisuuksia, kuten kasvoja, silmää (retina tai iiris), sormia (sormenpää, peukalo, sormen pituus tai muoto), kämmentä (muoto tai kosketuspinnat), käden mittasuhteita, kämmenselän suonistoa tai käden lämpökuvaa. Käyttäytymiseen perustuvat menetelmät puolestaan tutkivat ääninäytteitä, allekirjoitusta ja näppäimistön painalluksien kiihtyvyyksiä. Tulevaisuudessa esimerkiksi DNA:n ja vartalon hajun tunnistavat laiteet saattavat tarjota lisää mahdollisuuksia tunnistamiseen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2010, Woodward et al, 2003.) Biometristä tunnistamista on käytetty pääasiassa vain kulunvalvonnassa esimerkiksi lentokentillä, sairaaloissa ja tehtaissa. Tekniikan kehityksen myötä sekä osittain myös vähitellen maailmalla yleistyvien biometristen passien myötä biometriikka on tullut myös lähemmäs tavallista kuluttajaa. (Woodward et al, 2003.)

6 2.2 Biometrisen tunnistamisen luotettavuus Biometriset menetelmät perustuvat biometrisen informaation muuntamiseen numerotiedoksi. Numeroiden perusteella tuotetaan malli, jota voidaan verrata henkilön aiemmin antamiin näytteisiin. Alkuperäisen ja uuden näytteen vastaavuus ratkaisee hyväksytäänkö näyte tunnistamiseen. Mittauksissa esiintyy yleensä pientä epätarkkuutta ja ihmisen fyysiset ominaisuudet muuttuvat iän myötä, joten järjestelmissä on mahdollisuus säätää yhteensopivuuden ratkaisevia arvoja. (Woodward et al, 2003, Jain et al ) Biometriikkaan perustuvien järjestelmien yleistyessä on myös väärinkäytökset kasvaneet. Biometrisen järjestelmän huijaamistavat voidaan karkeasti jaotella kolmeen eri kategoriaan: keinotekoisella datalla järjestelmän sensorien huijaaminen, keinotekoisen datan syöttäminen järjestelmään ja suoraan tietovarastoon kohdistuvat hyökkäykset. Pelkkään biometriikkaan perustuvaa autentikointia ei pitäisi käyttää, vaan luotettavampi tapa on käyttää kahden tekijän tunnistamista, esimerkiksi biometrinen tunniste ja pinkoodi tai kahden biometrisen tunnisteen yhdistelmää, esimerkiksi käsigeometria ja käden verisuonikuvioiden tunnistaminen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2010, Woodward et al, 2003, 27.) 3 KÄSIGEOMETRIA 3.1 Käsigeometria tunnistamisessa Käsigeometria perustuu käden ja sormien geometriaan ja muotoihin. Käsigeometrisessa tunnistamisessa voidaan käyttää myös hyödyksi käden eri osien kaarevuutta, paksuutta tai sormien pituutta. Ihmisen käsi ei ole yksilöllinen kuten sormenjäljet. Käsigeometriaa voidaan käyttää tunnistamiseen, mutta ei yksilöimiseen. (Jain et al. 1999, 167.) Käsigeometrinen data on melko helposti kerättävissä. Se ei vaadi tiettyjä valaistusolosuhteita kuten esimerkiksi retinan tunnistaminen. Lisäksi käsigeometrinen tunnistaminen on helposti yhdistettävissä muihin biometriseen tunnistamistapoihin kuten sormenjälkiin. Tällöin sor-

7 menjälkiä voidaan käyttää esimerkiksi yksilöimiseen ja käsigeometriaa tunnistamiseen. (Jain et al. 1999, 166, Ozbay et al. 2008, Sanchez-Reillo et al ) Käsigeometriasta tunnistamisen hyviä puolia ovat: - Helppo mitattavuus - Käden muotojen ja kuvioiden uskotaan pysyvän muuttumattomina koko aikuisiän. Käsigeometriasta tunnistamisen huonoja puolia ovat: - Käyttö vaati jonkin verran koulutusta - Ei tarpeeksi hienojakoinen toimiakseen isojen käyttäjämäärien identifiointiin, minkä vuoksi sitä käytetäänkin yleensä jonkun toisen tunnistamismekanismin tukena. - Järjestelmä vaatii fyysisesti paljon tilaa. 3.2 Käsigeometrian käyttö Käsigeometriatunnistus mahdollistaa tarkkuudeltaan ja käyttömukavuudeltaan hyvien tunnistusjärjestelmien käytön useissa eri tarkoituksissa kuten: - pääsynhallinnassa - kulunvalvonnassa - käytönvalvonnassa. Monet ydinvoimalat käyttävät käsigeometriaan perustuvia pääsynhallintalukijoita henkilöiden tunnistamiseen valvotuilla alueilla. Tämän kaltaisissa käyttötarkoituksissa, joissa turvatoimet ovat erittäin tarkkoja, raja-arvot ovat erittäin tiukat verrattuna esimerkiksi kulunvalvonta järjestelmiin. (Sanchez-Reillo et al. 2000, Woodward et al, 2003.)

8 Case-esimerkkejä käsigeometrian käytöstä ovat Georgian yliopisto ja Disney World. Georgian yliopistolla on käytössä käsigeometrian käytönvalvontasovellus, missä käytetään käsigeometriatunnistusta ruokalassa. Käyttöönoton taustalla on ollut halu estää opiskelijoiden välistä lounaskorttien lainausta toisilleen. (Woodward et al, 2003.) Yksi suurimmista käsigeometrian tunnistusjärjestelmistä on käytössä Disney Worldissa, Floridassa. Järjestelmä otettiin käyttöön, koska havaittiin väärinkäyttöä kausikorttien käytössä. Disney Worldin vaatimuksena oli löytää sellainen biometrinen tunnistustapa, jota voitaisiin käyttää nopeasti, ilman suurempaa koulutusta tai englannin kielen taitoa eikä se vaatisi ennalta kirjautumista. Disney World käyttää BioMet Partnersin kahden sormen geometriajärjestelmää. Kausikortin ensimmäinen kerta käyttökerta sisältää järjestelmään kirjautumisen, jonka jälkeen tunnistaminen tapahtuu geometrisesti. Laitteen käyttötapahtuma kestää keskimäärin noin 11 sekuntia siitä hetkestä, kun kortin asettaa laitteeseen. (Duta, 2009, Woodward et al, 2003, 68.) 3.3 Käsigeometrisen tunnistamisen edut ja ongelmat Biometristen tunnisteiden käyttö henkilön tunnistamisessa nopeuttaa tunnistamista sekä parantaa tunnistamisen laatua. Biometrisia tunnisteita ei voi unohtaa kotiin ja biometristen tunnistuslaitteiden huijaaminen on hankalaa, mutta kuitenkin mahdollista. Biometrinen tunnistaminen koetaan myös usein yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi kuin perinteiset salasanoilla tai avaimilla tapahtuva tunnistaminen. Käsigeometrian etuihin voidaan myös laskea se ettei geometriseen tunnistamiseen vaikuta valaistus tai sääolosuhteet. (Ozbay et al. 2008, NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, 2013.) Käsigeometriaa pidetään melko luotettavana menetelmänä, mutta henkilön käsi voi muuttua onnettomuuksissa, painon vaihtelun tai erilaisten nivelsairauksien vaikutuksesta. Kuten jokaisen biometrisen tunnistusjärjestelmän kohdalla, käsigeometrian mittaamisen raja-arvojen säätäminen käyttökohteen, käyttäjämäärän ja turvaluokituksen mukaisesti on tärkeää, jotta väärinkäytöksiltä vältytään. (Jain et al )

9 4 KÄSIGEOMETRIAN MENETELMÄT 4.1 Mittaaminen Käden geometrian tunnistaminen on vanha tekniikka. Ensimmäiset käsigeometrialaitteet tehtiin 1980-luvun alkupuolella, mutta silti käytettävät laitteet ovat edelleen isokokoisia ja osittain epätarkkoja. Menetelmä on kuitenkin helppo ja edullinen toteuttaa. (Ozbay et al, 2008, NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, 2013.) Käsigeometrisillä laitteilla mitataan useimmiten sormien pituudet ja paksuudet sekä kämmenen mittasuhteet. Kuvassa 1. on esimerkki kädestä mitattavista alueista. Mitattavat alueet saattavat vaihdella ja joissakin laitteissa saatetaan kuvata ellipsin muotoisia alueita käden eri kohdista. (Jain et al. 2013, Ozbay et al ) Kuva 1. Käsigeometrian tyypilliset mittauskohteet kädestä

10 4.2 Käsigeometriassa käytettävät laitteet Käsigeometrian mittaamisen tarkoitetut laitteet käyttävät usein apunaan digitaalista kameraa ja valoa. Mittauksessa käsi laitetaan kämmenpuoli alaspäin laitteen pinnalle. Käsi ja sormet asetetaan useimmiten erilaisten tappien eli kontrollipisteiden väliin. Laitteen kamera kuvaa käden kämmenselän ja sivuprofiilin huomioiden sen mitat ja muodot, jotka muutetaan numeeriseen muotoon. Menetelmässä käytetään tyypillisesti binääristä mustavalkoista kuvaa. Joissakin laitteissa käden kuva tallennetaan kolmiulotteisen muotoon kämmenen muodostamien varjokuvien ja niiden ääriviivojen avulla. (Jain et al. 2013, Jain et al. 1999, Duta, 2009.) Recognition Systems, Inc. (RSI) on yksi johtavista käsigeometria laitteiden valmistajista. Yrityksen RSI-kuvantaltiointijärjestelmä koostuu valolähteestä, kamerasta, peilistä ja tasaisesta alustasta, jossa on viisi kontrollipistettä käyttäjän oikean käden asemointiin (kuva 2.). Laite on kytketty sovellukseen, joka osaa tulkita reaaliaikaista kuvalähetystä kämmenen yläpuolelta ja sivulta. Laitteen peili heijastaa kämmenen sivuprofiilin kameraan. RSI:n laitteet taltioivat kaksi kuvaa kädestä, joissa määritellään kämmenen sijainti ja koko segmentoimalla kämmenen himmentämä tumma alue heijastuneesta valosta. Laite ei pysty taltioimaan arpia tai tatuointeja. Sormukset ja laastarit voivat muuttaa kuvaa ja lopullisia mittauksia niin paljon, että syntyy virheellinen tulos. (Woodward et al, 2003, 65.) Kuva 2. RSI:n käsigeometrinen lukijalaite

11 Toinen tunnettu laitetekniikka on Biomet Partnersin, joka on tekniikaltaan samankaltainen kuin RSI:n, mutta se taltioi muodon ja ominaisuudet vain etu- ja keskisormesta kummasta kädestä tahansa, eikä se taltioi lainkaan kämmenen aluetta. Laitteessa on kaksi tappia, jotka erottavat etusormen ja keskisormen niin, että järjestelmä voi suorittaa tarvittavat mittaukset. Sivuprofiilikuvaa ei oteta, koska sormien paksuutta ei mitata. (Duta, 2009, Biometric Identity Verification, 2013.) Käsigeometriset laitteet pystyvät käsittelemään suuria ihmismääriä ja ne eivät vaadi kalibrointia tai taustavalaistusta kuten jotkin biometriset tunnisteet. Laitteet vaativat nykyisinkin melko paljon tilaa. Turvallisuuden ja tunnistamisen parantamiseksi monissa laitteissa käytetään lisäksi näppäinlukkoa tai pin-koodia. Käsigeometriajärjestelmien tunnistustarkkuutta ja suorituskykyä voidaan parantaa monibiometrisin keinoin esimerkiksi skannaamalla kämmenen verisuonikuvio. (NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, 2013.) 5 TULOKSET JA POHDINTA Käsigeometria on melko vanha tekniikka biometrisen tunnistamisen alueelta. Se ei ole kuitenkaan kovin tunnettu suurelle käyttäjäkunnalle ja suurimmaksi osaksi käyttö onkin keskittynyt kulunvalvontaan. Tunnistusmenetelmänä käsigeometria ei ole toimivin suurissa otoksissa, mutta tekniikan helppo toteutus ja käyttöönotto sekä pienet kustannukset tekevät siitä hyvän vaihtoehdon tunnistamisessa. Biometrinen tunnistaminen on viime vuosina tullut tutummaksi myös suurelle yleisölle, muun muassa biopassien myötä. Tulevaisuudessa tunnistamisen tarve tulee koko ajan lisääntymään esimerkiksi sähköisten palveluiden käyttöönoton lisääntyessä. Biometrinen tunnistaminen kehittyy koko ajan tutkimuksen myötä ja laitteiden tekniikat ja sitä myöten myös hinnat laskevat, joka mahdollistaa biometrisen tunnistamisen laajemman käyttöönoton myös kuluttajasektorilla.

12 Biometrinen tunnistaminen tarjoaa käyttömahdollisuuksia esimerkiksi etäasiointiin, automaatteihin, liikenteeseen ja maksamiseen. Lisäksi myös niin sanottu huvikäyttö voisi hyödyntää biometrista tunnistamista. Käyttökohteina voi olla esimerkiksi auto tai kodinkone, joka pystyy tunnistamaan käyttäjänsä ja siten säätämään laitteen asetukset käyttäjän perusteella, esimerkiksi auton penkin korkeuden tai musiikin äänenvoimakkuuden mieltymysten mukaan. Laajentuva käyttö lisää osaltaan turvallisuutta ja tekniikan kehittyminen luotettavuutta. Kuten kaikissa menetelmissä käyttö tuo myös erilaisia ja uusiakin uhkia kuten väärennökset tai identiteettivarkaudet. Julkiseen keskusteluun on viime aikoina myös noussut yksityisyyden suoja, joka osaltaan saattaa kääntyä biometrista tunnistamista vastaan tai heikentää ihmisten luotettavuutta tekniikkaa kohtaan. Käyttäjät yleisesti ovat pitäneet käsigeometrista tunnistamista helppona, koska siinä ei tarvitse muistaa erilaisia yhdistelmiä tai salasanoja. Lisäksi käyttö on miellyttävää vaikkapa retinan tunnistamiseen verrattuna. Käsigeometrian käyttö voisi olla mahdollista myös kotitalouksissa sitä myöten kun laitteet halpenevat ja pienenevät. Toisaalta kämmen fysiologisesti vie tilaa ja siten vaatii luultavammin erillisen laitteen kun jo nykyään esimerkiksi sormenjälkitunnistimia löytyy kotitietokoneistakin. Jotta käsigeometrinen tunnistaminen olisi turvallista se on kuitenkin syytä yhdistää esimerkiksi pin-koodiin tai vastaavaan, jolloin tunnistus on varmempaa. 6 YHTEENVETO Käsi on hyvin yleinen ja suosittu biometrinen tunniste. Käsigeometria perustuu käden ja sormien geometriaan ja muotoihin. Ihmisen kättä pidetään melko yksilöllisenä, joten käsigeometriaa voidaan käyttää tunnistamiseen, mutta ei yksilöimiseen. Käden muotojen ja kuvioiden uskotaan pysyvän muuttumattomina koko aikuisiän, mutta henkilön käsi voi muuttua onnettomuuksissa, painon vaihtelun tai erilaisten nivelsairauksien vaikutuksesta. Käsigeometrinen tunnistaminen olisi turvallista yhdistää esimerkiksi pin-koodiin tai vastaavaan toiseen tunnistustapahtumaan, jolloin tunnistus on varmempaa. Käsigeometrinen data on melko helposti kerättävissä ja se on helposti yhdistettävissä muihin biometri-

13 siin tunnistamistapoihin. Käyttäjät yleisesti ovat pitäneet käsigeometrista tunnistamista käyttäjäystävällisenä menetelmänä, koska siinä ei tarvitse muistaa erilaisia yhdistelmiä tai salasanoja ja laitteet ovat helppokäyttöisiä ja nopeita. Käsigeometriaa käytetään yleisesti pääsynhallinnassa sekä kulun- ja käytönvalvonnassa. Käsigeometriset laitteet kuvaavat käden erilaisia mittasuhteita ja vertaavat niitä olemassa olevaan dataan. Biometrinen tunnistamiseen liittyy aina myös riskejä väärinkäytöksistä ja varsinkin yksityisyyden suoja on noussut puheenaiheeksi. Kuitenkin käsigeometrialla kuten muillakin biometristen tunnisteiden käytöllä voidaan henkilön tunnistamista nopeuttaa ja tunnistamisen laatua parantaa.

14 LÄHTEET Biometric Identity Verification, [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla Duta, N., A survey of biometric technology based on hand shape, 2009, Vol 42, Issue 11, pp Jain, A.K. & Ross, A., A prototype hand geometry-based verification system, 1999, pp Jain, A.K., Ross, A., Prabhakar, S., An introduction to biometric recognition, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004, Vol 14, Issue 1, pp Jain, A.K., Ross, A., Pankanti, S., [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla NSTC Subcommittee on Biometrics and Identity Management, Introduction to Biometrics, [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla Ozbay, G., Watsuji, N., Biometric recognition using hand geometry, Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Signal, Processing, Stevens Point, Wisconsin, USA, 2008, pp Sanchez-Reillo, R, Sanchez-Avila, C, Gonzales-Marcos, A., Biometric identification through hand geometry measurements, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, Vol. 22, Issue 10, pp

15 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Biometrinen tunnistus, mikä se on?, 2010 [Verkkodokumentti, viitattu ], saatavilla Woodward, J., Orlans, M., Higgins, P., Identity Assurance in the information Age: Biometrics, The McGraw-Hill companies, 2003.

BIOMETRINEN TUNNISTUS MIKA RÖNKKÖ

BIOMETRINEN TUNNISTUS MIKA RÖNKKÖ BIOMETRINEN TUNNISTUS MIKA RÖNKKÖ MITÄ ON BIOMETRINEN TUNNISTUS Tapa ja sen taustalla oleva teknologia, jolla henkilö voidaan tunnistaa käyttämällä yhtä tai useampaa biologista piirrettä. Nykyään osataan

Lisätiedot

Biometriikka. Markku Metsämäki, SFS/SR 302 Biometriikka puheenjohtaja Guiart Oy suunnittelujohtaja

Biometriikka. Markku Metsämäki, SFS/SR 302 Biometriikka puheenjohtaja Guiart Oy suunnittelujohtaja Biometriikka, SFS/SR 302 Biometriikka puheenjohtaja Guiart Oy suunnittelujohtaja SFS on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa

Lisätiedot

BioLock sormenjälkitunnistin

BioLock sormenjälkitunnistin BioLock sormenjälkitunnistin Valnes BioLock-sormenjälkitunnistin Valnes BioLock on ensimmäinen säänkestävä sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva solmenjälkitunnistin, jonka tekee konttori- tai asuintiloihin

Lisätiedot

T3.2.1 Raportti, Fujitsu PalmSecure biometrinen tunnistus

T3.2.1 Raportti, Fujitsu PalmSecure biometrinen tunnistus T3.2.1 Raportti, Fujitsu PalmSecure biometrinen tunnistus Fujitsu PalmSecure on biometrinen tunnistin, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa kämmentä lukemalla. Tunnistimelle luvataan parempaa tunnistustarkkuutta

Lisätiedot

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa hyväksymispäivä arvosana arvostelija Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa Tuomas Puikkonen Helsinki 27.4.2011 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Biometristen järjestelmien yksityisyys. haasteet ja mahdollisuudet

Biometristen järjestelmien yksityisyys. haasteet ja mahdollisuudet Biometristen järjestelmien yksityisyys haasteet ja mahdollisuudet Diplomityö Turun yliopisto Informaatioteknologian laitos Ohjelmistotekniikka 2015 Antti Adamsson Tarkastajat: Antti Hakkala Sami Hyrynsalmi

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Elektroniikka INSINÖÖRITYÖ BIOMETRISET TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Elektroniikka INSINÖÖRITYÖ BIOMETRISET TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Elektroniikka INSINÖÖRITYÖ BIOMETRISET TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT Työn tekijä: Pauli Paakkunainen Työn ohjaajat: Esa Häkkinen Työ hyväksytty:.. 2009 Esa Häkkinen yliopettaja

Lisätiedot

UUDET INNOVAATIOT. Professori Heikki Kälviäinen Koulutusohjelman johtaja Laitoksen johtaja

UUDET INNOVAATIOT. Professori Heikki Kälviäinen Koulutusohjelman johtaja Laitoksen johtaja UUDET INNOVAATIOT Professori Heikki Kälviäinen Koulutusohjelman johtaja Laitoksen johtaja Tietojenkäsittelytekniikan professori Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorio Tietotekniikan laitos Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Kaavio 1a Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1

Kaavio 1a Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 Kaavio 1a Kilpailualue S. 1, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 19.3.2.4, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 Kaavio 1b Pelialue S. 1, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 4.2.1, 4.2.3.1, 15.10.1, 21.3.2,

Lisätiedot

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa

Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Biometrinen tunnistaminen identiteetin hallinnassa Tuomas Puikkonen tpuikkon@cs.helsinki.fi 24. maaliskuuta 2011 Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Fassment-projektin alustava analyysi

Fassment-projektin alustava analyysi Fassment-analyysi Fassment-projektin alustava analyysi Versio Päiväys Kommentit 1.0 1.4.2013 Uusyrityskeskukselle lähetetty versio 2.0 Uusyrityskeskuksen kommenttien pohjalta korjattu versio Fassment-analyysi

Lisätiedot

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset.

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset. Valokuvaohje Suomessa on siirrytty 21.8.2006 uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Niiden tehtävänä on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2003 /V. Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2003 /V. Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2003 /V Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Esipuhe Ajatus selvittää sähköisen tunnistamisen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Parhain terveisin, Sakari Arvela. Rikostekninen laboratorio. Forensic laboratory. Customer driven services. Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa

Parhain terveisin, Sakari Arvela. Rikostekninen laboratorio. Forensic laboratory. Customer driven services. Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa 1 Hei Ali, Kiitokset Erkki Sippolalle osoittamastasi viestistä. Erkki antoi minulle tehtäväksi vastata tähän, koska asia liittyy läheisemmin minun asiantuntemukseeni ja toimenkuvaani. Alla on kommenttini.

Lisätiedot

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3. Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.2009 Tietosuoja - lähtökohdat! Periaatteena on estää yksiköiden suora

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna)

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö/Kandidaatintyö/Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö (Työn tyyppi tähän) Brian Kottarainen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Aktiiviset oppimistilat kampuksella

TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Aktiiviset oppimistilat kampuksella Aktiiviset oppimistilat kampuksella Jussi Okkonen, projektipäällikkö Arto Hippula, yhteyspäällikkö Roope Raisamo, professori SIS/ TAUCHI Tampereen yliopisto Tausta Oppimisen ja tutkintojen tavoitteet asetetaan

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

TST-01700 Tehtävä ulkomailla TTY:n Amazing Race

TST-01700 Tehtävä ulkomailla TTY:n Amazing Race TST-01700 Tehtävä ulkomailla TTY:n Amazing Race Alpo Värri 19.11.2014 Tampereen teknillisen yliopisto Alpo.Varri@tut.fi 1 Kauppakamarien terveisiä 2 Työnantajan odotukset ja valmistujien valmiudet poikkeavat

Lisätiedot

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään:

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään: Valokuvaohje Suomessa siirrytään lähitulevaisuudessa uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

1.2 Kapasitiivinen lukija

1.2 Kapasitiivinen lukija 1/1 SORMENJÄLKILUKIJAN TESTAUS Sormenjälkilukijan luotettavan toiminnan varmistamiseksi, tehtiin kattavat testit eri tyyppisille lukijoille. Alla yhteenveto optisen ja kapasitiivisen lukijan toiminnasta.

Lisätiedot

EFFLEURAGE - sivelyhieronta

EFFLEURAGE - sivelyhieronta EFFLEURAGE - sivelyhieronta Effleurage eli sivelyhieronta on hellävarainen pehmeillä, sivelyillä tehtävä hieronta jolla voit hemmotella asiakastasi joko kasvohoidon alussa rentouttamaan asiakas tai hoidon

Lisätiedot

IPv6 ja Esineiden Internet

IPv6 ja Esineiden Internet IPv6 ja Esineiden Internet Jari Arkko Puheenjohtaja, Internet Engineering Task Force Asiantuntija, Ericsson Research MUUTOSVAUHTI 50 billion connected things 50" 40" 5 billion connected people Billions

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen haasteet Turvallisuusjohtaminen 2006 25.10.2006 Jari Pirhonen puheenjohtaja Tietoturva ry Turvallisuusjohtaja, CISSP, CISA Oy Samlink Ab Tieto lisää turvaa

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje Selainsähköposti Zimbran käyttöohje 17.11.2010 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien historia Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien jaottelu Voidaan jaotella erilaisin menetelmin Aikajana (määrä,

Lisätiedot

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla.

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Jari Lampinen, Senior Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä 1 4. Tunnistus ja todennus Käsitteitä Turvamekanismi, turvapalvelu, turvafunktio 1. Tietojärjestelmässä olevan komponentti esim. pääsynvalvontamekanismi 2. Verkkoympäristössä puhutaan esim. salaus-, allekirjoitus-

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 12.03.2014 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Terho Lassila Harri Eskelinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

E-ilta: Biometrinen passi

E-ilta: Biometrinen passi P E O L A I I S S T I U O S S O A S S A T S OT O E-ilta: Biometrinen passi 7.5.2009 Mika Hansson mika.hansson@poliisi.fi Biometriahanke Biometriahankkeen I vaihe 2003-2006 Uusi passi Siru Biometria: kasvokuva

Lisätiedot

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen

Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen VirtuaaliAMK-seminaari 29.10.2003 Mikael Linden, mikael.linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC HAKA-projekti VirtAMK-seminaari 29.10.2003 1 Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa

Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa Sari Ylinen, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto & Mikko Kurimo, signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 PILVIPALVELUT Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 JOHDANTO Yritykset ja yhteisöt ottavat pilvipalveluja käyttöön yhä laajemmassa määrin, ja palveluvalikoima on

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku.

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. 1/11 4 MITTAAMINEN Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. Mittausvirhettä johtuen mittarin tarkkuudesta tai häiriötekijöistä Mittarin

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus) Viivoitin Kynä ihomerkkauksia varten

MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus) Viivoitin Kynä ihomerkkauksia varten MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus) Viivoitin Kynä ihomerkkauksia varten MITTAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pidä huoli, että mitattava seisoo mittaustilanteessa

Lisätiedot

SILMÄN VÄRIKALVON TUNNISTUS

SILMÄN VÄRIKALVON TUNNISTUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Opintojakson Älykkään laskennan seminaari seminaarityö Antti Hannuksela ja Pauli Immonen SILMÄN VÄRIKALVON

Lisätiedot

HYBRIDIOPPIKIRJA KOULULAISTEN KOKEILTAVANA. Hämeenlinna 3.12.2009 Maija Federley Tutkija

HYBRIDIOPPIKIRJA KOULULAISTEN KOKEILTAVANA. Hämeenlinna 3.12.2009 Maija Federley Tutkija HYBRIDIOPPIKIRJA KOULULAISTEN KOKEILTAVANA Hämeenlinna 3.12.2009 Maija Federley Tutkija Oppilaat kokeilivat hybridioppikirjaa Saadaaks me viedä nää kotiin?! Ai pääseekö tästä nettiin?! Vähän me leijailtiin

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Teknologian ennakointi

Teknologian ennakointi Teknologian ennakointi 7307050 Hypermedian jatko-opintoseminaari Outi Laitinen Automaatio- ja säätötekniikan laitos Puh: 3115 3555 Email: outi.laitinen@tut.fi Esityksen sisältö: Teknologian ennakointi

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan perustaidot. Kesäkuu 2014

Tietoyhteiskunnan perustaidot. Kesäkuu 2014 Tietoyhteiskunnan perustaidot Kesäkuu 2014 Kurssin järjestäjästä Ohjelmistotuotannon ja Tiedonhallinnan Laitos Tuotantotalouden Tiedekunta Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Tietotekniikan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN JA TIETOSUOJA

KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN JA TIETOSUOJA Sivu 1(4) XX TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 16-17.5.1994, OULU KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN JA TIETOSUOJA Martti Elsilä, Idesco Oy 1. Mitä on automaattinen tunnistus Uusimmat automaattiset tunnistusteknologiat

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

3. Kytke mukana toimitettu 4-napainen kaapeli ulko- ja sisäyksikön välille (ks. 5.1 Kytkennät).

3. Kytke mukana toimitettu 4-napainen kaapeli ulko- ja sisäyksikön välille (ks. 5.1 Kytkennät). 1. Deltabit Gatekeeper Lite 2.0 Deltabit Oy onnittelee sinua Gatekeeper Lite -järjestelmän hankinnasta. Biometriaan integroitu huipputekniikka helpottaa elämääsi, tuo turvallisuutta ja säästää kustannuksia.

Lisätiedot

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID Capturing IDeas Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID 14.11.2013 Jari Ovaskainen 1 JOHTAVA RFID-TUNNISTERATKAISUJEN TOIMITTAJA Specialists in industrial RFID tags Designing, Development and Manufacturing

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

ABLOY IQ. Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi

ABLOY IQ. Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi ABLOY IQ Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi Uusi lukitusteknologia maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi CLIQ -lukitusteknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 9.5.2012 Sakari Heikkilä, Aalto yliopisto Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Taustaa Aallossa Käytänteet

Lisätiedot

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation Laseranturit E3C-LDA-SARJA s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i Advanced Industrial Automation Omronin E3C-LDA-sarjan laseranturit on tarkoitettu tarkkaan kohteiden tunnistukseen

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE 7.3.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Android-kerho 2 1. Mitä teet, jos laite katoaa tai varastetaan Turvatoimet etukäteen: Kirjoita yhteystietosi laitteen takakanteen:

Lisätiedot

Siemens kuulokojeet ja. BestSound teknologia

Siemens kuulokojeet ja. BestSound teknologia Siemens kuulokojeet ja BestSound teknologia s 2010 1878 2008 1910 1949 2006 1959 1966 1987 1997 2002 2004 2005 Siemens kuulokojeiden teknologian kehitys 1878 Phonophor, Siemens kehittää ensimmäisen teknisen

Lisätiedot

Juha-Pekka Ikäläinen MONIBIOMETRISET TUNNISTEJÄRJESTELMÄT

Juha-Pekka Ikäläinen MONIBIOMETRISET TUNNISTEJÄRJESTELMÄT VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TIETOTEKNIIKAN LAITOS Juha-Pekka Ikäläinen MONIBIOMETRISET TUNNISTEJÄRJESTELMÄT Tietotekniikan Pro gradu -tutkielma VAASA 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET 4 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 05.03.2015 Vaasa Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

Design management. EFG Izi. Hillittyä ja harmonista. EFG Splice -työtuoli, Woods-vierastuoli ja EFG Storage.

Design management. EFG Izi. Hillittyä ja harmonista. EFG Splice -työtuoli, Woods-vierastuoli ja EFG Storage. EFG Izi -työpöydät 2 3 Izi joustava valinta Yksinkertainen ja näyttävä pöytä, joka on myös toiminnallinen ja ergonominen. EFG Izi vastaa tehostetun tilankäytön haasteisiin. Myös johtojen hallinta on tarkkaan

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Sh Sarianne Karulinna, Lh Anne Nastolin HYKS Lastenneurologinen Kuntoutusyksikkö CP-hankkeen tavoite

Lisätiedot

REG-Sentry -järjestelmä Boschilta Automaattinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä

REG-Sentry -järjestelmä Boschilta Automaattinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä REG-Sentry -järjestelmä Boschilta Automaattinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä 2 Automaattinen Bosch REG-Sentry -kulunhallintajärjestelmä ajoneuvoille REG-Sentry on rekisterikilven tunnistukseen

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan?

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan? Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ihmisen, eläinten ja kasvien hyvinvoinnin kannalta nykyaikaiset mittaus-,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi. Kiitos!

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi. Kiitos! Kiitos! 1 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Helsinki 10.10.2012 Aurinkosähköstä edullisin ratkaisu kehittyville markkinoille Timo Rosenlöf Naps Systems Oy 2 10.10.2012 I Naps Systems 3 I Naps Systems Lyhyesti

Lisätiedot

3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet. Mikael Hornborg

3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet. Mikael Hornborg 3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet Mikael Hornborg Luennon sisältö 1. Optiset koordinaattimittauskoneet 2. 3D skannerit 3. Sovelluskohteet Johdanto Optiset mittaustekniikat perustuvat valoon ja

Lisätiedot

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Rakennusten tiiviysmittaus MITTALAITTTEET 1/6 RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Kuva 1. Retrotec tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 2. Minneapolis tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 3. Wöhler tiiviysmittauslaitteisto.

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

1. PIENI KÄYTÖSRANGAISTUS 2. HENKILÖKOHTAINEN KÄYTÖSRANGAISTUS 3. PELIRANGAISTUS KÄYTÖKSESTÄ

1. PIENI KÄYTÖSRANGAISTUS 2. HENKILÖKOHTAINEN KÄYTÖSRANGAISTUS 3. PELIRANGAISTUS KÄYTÖKSESTÄ 1. PIENI KÄYTÖSRANGAISTUS 2. HENKILÖKOHTAINEN KÄYTÖSRANGAISTUS 3. PELIRANGAISTUS KÄYTÖKSESTÄ Yhtä aikainen käsillä lyönti lantioille. Käsimerkki on sama kaikissa kolmessa rangaistuksessa. Kun on kyseessä

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

Ongelma(t): Mitä voimme oppia luonnosta? Miten voimme hyödyntää näitä oppeja?

Ongelma(t): Mitä voimme oppia luonnosta? Miten voimme hyödyntää näitä oppeja? Ongelma(t): Mitä voimme oppia luonnosta? Miten voimme hyödyntää näitä oppeja? 2 Evoluutio on muovannut eliöt ja biomolekyylit elinympäristöönsä sopiviksi. Elinympäristön pysyessä suhteellisen muuttumattomana

Lisätiedot