VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS"

Transkriptio

1 VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014

2 Sisällys 1. JOHDANTO PÄIVÄHOITO KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT YHTEENVETO... 14

3 1. JOHDANTO Tässä raportissa esitellään helmikuussa toteutetun vuonna 2009 syntyneiden lasten hyvinvoin- tiselvityksen tulokset. Selvityksessä kartoitettiin lasten kokemuksia heidän omasta elämästään ko- tona ja päivähoidossa. Vastaajinaa oli 357 vuonna 2009 syntynyttää lasta. Haastatelluista lapsista 89 prosenttia oli 4-vuotiaita ja 11 prosenttia 5-vuotiaita. Lapsista 53 prosenttia p oli tyttöjä ja 47 prosent- tia poikia. Selvitys toteutettiin yhdeksässä Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnassa. Vastaajamäärätt kunnittainn olivat: Hyvinkää 39, Järvenpää 49, Karkkilaa 13, Keravaa 29, Kirkkonummi 50, Lohja 31, Nurmijärvii 36, Tuusula 66 ja Vihti 44. Taulukko 1. Selvitykseen osallistuneet kunnat ja vastausmäärät prosentteina Hyvinkää Järvenpää Karkkila Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula Vihti Kerava 4% 9% 1 18% 12% 8% Lasten kokemukset koottiin lapsen ja vanhemman välisellä strukturoidulla keskustelulla. Tarkoituk- sena oli saada kuuluviin lasten oma ääni mahdollisimman hyvin. Keskustelun jälkeen lapsen l van- hempi tallensi lapsen vastauksen sähköiseen lomakkeeseen. Selvityksen toteuttivat kunnat yhteis- työssä sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon kanssa. Samanlainen selvitys on toteutettu aiem- min vuonna Tässä raportissa vuoden 2014 tuloksia verrataann edelliseenn selvitykseen. Vuoden 2012 selvityksessä vastaajia oli 615. Selvitykseen vastanneista lapsista 85 prosentin päivähoitopaikka oli päiväkoti, 7 prosentin perhe- päivähoito, 2 prosentin avoin varhaiskasvatus ja 1 prosentin ryhmäperhepäivähoito. Viisi prosenttia oli valinnut vaihtoehdon muu hoitopaikka a, joka yleisimmin olii päiväkerho. Lasten hoitopäivien 2

4 pituus oli keskimäärin hieman yli 7 tuntia. dossa yli 15 päivää. 74 prosenttia lapsista on o kuukaudessa keskimäärin hoi- Vanhempien antamat taustatiedot Vanhemmilta kysyttyjen taustatietojen mukaan selvitykseen osallistuneet lapset nukkuvat yössä keskimäärin 10 tuntia. Televisiota lapset katsovat keskimäärin hieman yli tunnin päivässä. Lapset pelaavat tai tekevät muuta pelikoneella, tablet-tietokoneella, älypuhelimella tai tietokoneella van- hempien vastausten perusteella vielä hyvin vähän, keskimäärin 15 minuuttia päivässä. Lähes puolet lapsista ei pelaa lainkaan. Kuitenkin lapsista 17 prosenttia viettää näiden laitteiden parissa keski- määrin tunnin tai enemmän päivässä. Vuonna 2009 syntyneet liikkuvat päivähoidon ulkopuolella päivässä keskimäärin tunnin ja 15 minuuttia. Liikunnan ja ulkoilun määrä vaihtelee paljon sään ja vuodenajann mukaan. Yhteinen ilta-ateria syödään päivittäin 62 prosentissa p perheistä. Lasten van- hemmat arvioivat päivähoidon hyvin turvalliseksi (ka 8,8). Kaksi kolmesta vanhemmasta antoi päi- vähoidon turvallisuudelle arvosanan 9 tai 10. Taulukko 2. Montako tuntia lapsii on päivittäin keskimäärin hoidossa? 3 7% % 6% 7 24% 8 38 % 9 19% 10 tai enemmän 2% % 3

5 Taulukko 3. Kuinka lapsesi turvallisuuteen 4-10)? on kiinnitetty huomiota päivähoidossa (kouluarvosanaa 47% % % 7 27% % PÄIVÄHOITOO Lasten suhtautuminenn päivähoitoon on vastausten perusteella hyvin myönteistä. Lapsistaa 46 prosen- tin mielestä päiväkodissa tehdään aina mieluisia asioita ja 52 prosentin mielestä mieluisia asioitaa tehdään joskus. Kaksi prosenttia lapsista ilmoitti, että päivähoidos sa ei koskaan tehdä asioita, joista lapsi pitää. Lasten tyytyväisyys päivähoidos sa tehtäviä asioita kohtaan on vuoden 2012 selvitykseen verrattuna samankaltainen. Lapset kertoivat mukavista asioista päiväkodissa. Lapset antoivatt kysymykseen useita vastauksia. Päiväkodissa ylivoimaisesti mukavin asia on lasten mielestä edelleen leikkiminen, jonka mainitsii vastauksissaan 77 prosenttia vastaajista. Muita mieluisia päiväkodin asioita, jotka yli 40 prosenttia lapsista toi vastauksissaan esiin, olivat kaverit ja ystävät, piirtäminen ja/tai maalaaminen, ulkoilu ja ulkolajit, askartelu sekä jumppa tai t muu liikunta. 4

6 Taulukko 4. Mitkä asiat päivähoidossa ovat mukavia? kaikki [ARVO] leikkiminen joku tietty leikkikalu, väline tai tavaraa (esim. legot, lelupäivää 3 27% piirtäminen ja/tai maalaaminenn 49% askarteluu 43% laulaminen, musiikkii 3 tehtävät (esim. kirjaimet, lukeminen) ) 17% pelaaminen (lautapelit, palapelit) ) 34% % aamupiiri, satuhetke tai muu aikuisen ohjaama 23% jumppa tai muu liikuntaa 4 ruoka, syöminenn 29% lepohetki, päiväunett 2 ulkoilu ja ulkoilulajit (esim. pallopelit, sähly, hippa, 48% retkett 29% kaverit ja ystävätt 5 päivähoidon aikuisett 24% muu, mikä?? 16% ei mikäänn en osaa sanoaa % Ikävimmiksi asioiksi päiväkodissa lapset nimesivät lyömisen/toisen satuttamisen (28 % vastaajista), äidin tai isän ikävöinnin (24 %), kiusaamisen (23 %), leikin ulkopuolelle jäämisen (22 %), nukku- misen/lepohetken (20 %). Myös ikävinä pidetyt asiat ovat pysyneet vuoden 2012 selvitykseen ver- rattuna hyvin samankaltaisina. Taulukko 5. Mitkä asiat ovat ikäviä päivähoidossa? 77% en osaa sanoaa ei mikäänn joku tietty leikki nimittely, haukkuminen, huutaminen ja rumat sanat lyöminen, toisenn satuttaminenn leikin ulkopuolelle jääminenn komenteluu kiusaaminenn riitely, kun kaverit riitelevät keskenäänn rangaistukset aikuisten asettamat rajat (esim. ei saa tehdä mitä nukkuminen, päiväunet, lepohetki ohjattu toiminta esim. piiri- tai lauluhetki, askartelu, tehtävät yleensää ulkoiluu kuravaatteet jos moni on poissa, jos kaverit on poissaa pitkät päivät päivähoidossaa kova meluu joku paha ruokalaji tai ruoka-ainee ikävä äitiä ä ja/tai isäää Jokin muu, mikää 4% 7% 18% 28% 22% 1 23% 13% 4% 1 2% 12% 5% 12% 24% % % 5

7 Lapsista 7 prosenttia kertoi, ettei koskaan saa mielestään leikkiä päiväkodissa tarpeeksi. Toisaaltaa 63 prosentin mielestä leikkiä saaa aina tarpeeksi. Lapsista 81 prosenttia ilmoitti, että heillä on ainaa kavereita päivähoidossa. Vain yksi vastaajaa totesi, että päiväkodissa kavereita ei ole koskaan. Päi- vähoidossa lapset mielellään leikkivät sisällää tai ulkona kavereidenn kanssa. Taulukko 6. Mitä on kiva tehdä kavereiden kanssa päivähoidossa? leikin 9 askartelen, piirrän, maalaan pelaan 32% 3 tehdään yhdessä jotakin muuta asiaa 13% ulkoleikit, leikin ulkona 55% muuta, mitä? 15% en osaa sanoa 0 Yleisimmäksi ikäväksi asiaksi lapset nimesivät sen, että jotkut ovat tönineet tai lyöneet (36 % vas- taajista). Myös muut ikäväksi koetut asiat kavereiden kanssa liittyvät jonkinasteiseen kiusaamiseen. Useissa vastauksissa mainittiin leikkien sotkeminen, leikin ulkopuolelle jääminen, nimittely, hauk- kuminen tai rumat sanat, kaveri määräilee tai pomottaa. Taulukko 7. Ikävät asiat päivähoidossa ei mitään 17% en osaa sanoa 7% kiusaamista 16% jotkut ovat tönineet, lyöneet 36% jotkut ovat sotkeneet leikkejä 2 leikin ulkopuolelle jääminen 18% nimittely, haukkuminen, rumat sanat 17% riitely ja tappelut kaveri määräilee tai pomottaa 15% kinaa tai riitaa sisarusten kanssak 3% % vahingossaa satuttaminen: kaatuminen, pieni 13% muu, mikä? 6

8 Yleisesti ottaen lapset kertoivat, että päiväkodin aikuiset kuuntelevat heitä kun heillä on asiaa (ainaa 64 % vastaajista, joskus 32 % vastaajista). Pieni osa lapsista (5 %)) kuitenkin kokee, että päiväkodin aikuiset eivät kuuntele heitä koskaan, kun heillä on asiaa. Muutosta ei ole tapahtunut vuoden selvitykseen verrattuna. Aikuisten kanssa mieluisesta tekemisestä kysyttäessä lapset mainitsivat useimmiten askartelun, piir- tämisen ja maalaamisen (45 %), lautapelien l pelaamisen ja palapelien kokoamisen (32 %)) ja lukemi- sen (31 %). Vastaukset olivat myös vuoden 2012 selvityksessä hyvin samankaltaisia. Taulukko 8. Mitä on kiva tehdä aikuisen kanssa päivähoidossa? kaikkea 8% leikkiä 2 leikkiä ulkoleikkejä 13% askarrella, piirtää, maalata 45% lukea 3 tehdä arkiaskareita ja töitä; aurata pihaa, tehdä 13% jutella 23% pelata lautapelejä, tehdä palapelejä 32% pelataa tietokoneella, tablet-tietokoneella, ei e mitään 4% muuta, mitä? 19% en osaa sanoa 7% Päivähoidossa pelottaa jokin asiaa 35 prosenttia lapsista. Pelon kokemusten määrä on hieman lisään- tynyt vuoden 2012 selvitykseen verrattuna, jolloin 32 prosenttia lapsista ilmoitti pelkäävänsä jotain asiaa päivähoidossa. Pelon aiheissa on suurta vaihtelua. Yleisin asia, joka pelottaa on jokin pelotta- va hahmo (esimerkiksi Haisuli, haamu, kummitus), ääni tai tapahtuma (11 % vastaajista). Myös pimeä (9 %), kiusatuksi tuleminen tai kiusaaminen (8 %), päiväkotiin meneminen alussa (7 %) ja jotkut toiset lapset (6 %) toistuivat vastauksissa. 7

9 Taulukko 9. Pelottavat asiat päivähoidossa ei mikään 49% 4 en osaa sanoa 3% kiusaaminen, kiusatuksi tuleminen 8% % joku tai jotkut muut lapset 6% tappelu, riitely 3% pelästyttäminen 5% pimeä 9% % pelottava hahmo (esim. haisuli, haamu, ajatus onnettomuudesta tai tapaturmasta päiväkotiin meneminen alussa 7% % muu, mikä? 19% Lapsista 62 prosenttia sanoi, että päivähoidossa aikuinen lohduttaa aina, kun itkettää tai t on pahaa mieli. 20 prosenttia sanoi, että aikuinen lohduttaa joskus. 12 prosenttia lapsista ilmoitti, ettei heitä itketä päiväkodissa koskaan. Kuitenkin 3 prosenttia lapsista on sitä mieltä, että aikuinenn ei lohduta heitä koskaan. Kuitenkin 3 prosentin mukaan aikuiset eivät ole tienneet pahasta mielestä lapsen itkiessä salaa. Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia vuoden 2012 selvitykseens n verrattuna. Taulukko 10. Lohduttaako aikuinen päivähoidossa? aina 62% joskus ei koskaan 3% minua ei itketä koskaan hoidossa 12% aikuiset eivät ole tienneet, kun olen itkenyt salaa 3% % 8

10 Lapsista 39 prosentin mukaan päivähoitoryhmässä on liikaa meteliä. Metelinn häiritsevyyden koke- mus on lisääntynyt. Vielä vuonna 2012 vainn 30 prosenttia lapsista ilmoitti, että päivähoitoryhmässää on liikaa meteliä. Taulukko 11. Onko päivähoitoryhmässäsi meteliä? Ei 13% Sopivasti (joskus) 48% Liikaa 39% Kysymykseen siitä, mihin paikkaan menet,, kun haluat olla rauhassa tai yksikseen päivähoidossa, lapset vastasivat useimmiten menen rauhalliseen paikkaan (23 %) tai johonkin tiettyyn huonee- seen, esimerkiksi eteiseen jne. (16 %). Lapsista 17 prosenttia ei halua olla hoidossa yk- sin. Seitsemän prosentin mukaan hoidossa ei ole sellaista paikkaa, jossa voi olla rauhassa tai yksik- seen. Lasten mukaan päivähoidossa ruokailussa on parasta jokin hyvä ruokalaji, jälkiruoka tai t välipala. Ruokailussa kaikki on hyvää 26 % mukaan. Ruokailuun liitettyjä mieluisia asioita olivat myös syöminen, vatsa tulee täyteen (19 %), oma aktiivisuus: oma paikka, saa ottaa itse ruokaa, saa syödä haarukalla ja veitsellä, ruoka-apulaisena oleminen jne. (15 %), kaikki k syövät yhdessä, saa jutella kaverin kanssa, nauraminen jne. (16 %).. Päiväkodissa ruokailussa epämieluisinta lapsille on useimmiten jokin tietty ruokalaji (28 %), paha tai kylmä ruoka (21 %), liika meteli (14 %) ja häiri- tyksi tuleminen (14 %). Taulukko 12. Mikä ruokailussa on parasta päiväkodissa? 9

11 syöminen, vatsa tulee täyteen on hyvää ruokaa, kaikki on hyvää joku hyvä ruokalaji, jälkiruoka, välipala oma aktiivisuus: oma paikka, saa ottaaa itse ruokaa, kaikki syövät yhdessä, saa jutella kaverin kanssa, hiljaa, rauhallisesti oleminen ja kun ei riehuta kun kaikkea ei tarvitse syödä ja maistaa muu, mikä? en e osaa sanoa ei mikään 15% 16% 9% 4% 6% 2% 19% 26% 46% % Taulukko 13. Mistä et pidä ruokailussa päiväkodissa? en osaa sanoa jostakin tietystä ruokalajistar jos on pahaa tai kylmää ruokaa jos on liikaa meteliä / liika meteli tai huutaminenh jos joku häiritsee kun on pakko maistaa kaikkia ruokia tai syödä jos jää ruokajonossa viimeiseksiv muusta, mistä? ei ole sellaista asiaa 1 28% 2 13% % 3. KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT Lapsilta kysyttiin myös kotiin liittyvistä asioista. Lapset saivat antaa kysymyksiin useampia vasta- uksia. Lapsien mielestä kotona on mukavaa leikkiä (58 prosenttia vastaajista) v ja olla vanhempien tai muiden läheisten aikuista kanssaa (55 prosenttia vastaajista). Kotona lapset pitävät lisäksi pelaami- sesta, piirtämisestä, ulkoleikeistä, sisarustenn kanssa leikkimisestää ja kotitöiden tekemisestä, kuten leipomisesta. Kotiin liittyvien asioiden vastaukset ovat kaikin puolin hyvin samansuuntaisia kuin vuoden 2012 selvityksessä. Taulukko 14. Lempiasiat kotona 10

12 kaikki joku tietty leikkikalu, väline tai tavaraa (esim. legot, askartelu pelaaminenn (lautapelit, palapelit jne.) pallopelit yms. liikunta ulkoilu, ulkoleikit leikkiminen sisarusten kanssa vanhempien/muiden aikuisten kanssa oleminen, lemmikin kanssa leikkiminen ja ulkoilu muu, mikä? 37% 37% 29% 25% 39% 3 26% 16% 36% 38% 3 33% % 39% % 17% 17% 39% 3 58% 55% % en e osaa sanoa % Suurimmalla osalla lapsista on vähintään joskus kavereita kotona (95 %). Kavereiden kanssa leiki- tään yleensä jotain tiettyä leikkiä (83 %) tai jotain ulkoleikkiä (53 %). Lapset myös askartelevat, pelaavat lauta- ja konsolipelejä sekä s katselevat televisiota. Viidellä prosentilla ei ole kavereita kos- kaan kotona. Isän ja/tai äidin kanssa halutaan tehdä kaikenlaisia asioita leikkimisestä (54 %) kotiaskareisiin (36 %) ja ulkoiluun (44 %). Myös perheen kanssa matkalle lähteminen tuntuisi lapsista kivalta asialta. Ylipäätään lapset haluavat olla vanhempien nsa kanssa ja tehdä kaikenlaisia asioita heidän kanssaan. Lapset tulevat hyvälle mielelle perheen kanssa olemisesta (36 %) sekä myös monista muista eri asioista, kuten ulkoilusta, kavereista ja pelaamisesta. Tärkeimpinä asioina pidettiin kuitenkin rakka- utta ja sylissä olemista (54 %), leikkimistä (45 %) ja hassuttelua (47 %). Taulukko 15. Mistä asioista lapsii tulee hyvälle mielelle? 111

13 melkein kaikki asiat, kiva tekeminenn 28% ulkoilu, pyöräily, hiihto, trampoliinillaa hyppiminen,, 3 leikkiminen, askartelu, kiva k leikkikaluu 45% kun saa lahjoja tai uusia leluja, syntymäpäiväts t äiti, isä, perhe, isovanhemmatt 3 36% äidin/isän kanssa leikkiminen tai muu tekeminen kaverit yleensä tai kavereiden/sisarusten kanssa 36% 27% hassuttelu, kutittaminen, nauraminenn 47% syömiseen liittyvät asiat esim. hyvä ruoka,, 2 sylissä oleminen,, hali, rakkauss 54% % hyvä olo, iloinen ilmapiiri, pirteä oloo 16% kun äiti tai isä tai joku muu lohduttaaa 25% pelaaminen tietokoneella, tablet-tietokoneella,, 13% pelaaminen (esim. lautapelit, palapelit) ) TV: :n katsominenn 17% retkett 18% perheen yhteinen lomailuu 25% muu, mikä?? 18% % % Ruokailussa parasta kotona on jokin hyvä ruokalaji, jälkiruoka taii välipala. Myös ruoan tekeminenn ja syöminen yhdessä perheen kanssa on lapsista mukavaa. Lapset pitävät p myös yhdessä jutustelusta. Ikävintä ruokailussa taas ovat pahat ruoat, vanhempien kurinpito jaa meteli. 12

14 Taulukko 16. Mikä on ruokailussa parasta kotona? syöminen, vatsa tulee täyteen on hyvää ruokaa, kaikki onn hyvää 27% joku hyvä ruokalaji, jälkiruoka, välipalav 46% itse tehty ruoka tehdään ruokaa yhdessä 26% syödään yhdessä, jutellaan 35% hiljaa, rauhallisesti oleminen ja kun ei riehuta muu asia, mikä? en osaa sanoa ei mikään 8% 6% % Lapsilta kysyttiin myös kotiin liittyvistä ikävistä asioista. Yleisimmät vastaukset koskivat riitoja ja tappeluita sisarusten välillä (27 %) sekä aikuisten kurinpitoa (24 %). Ikävinää asioina koettiin myös kavereiden puute, tylsyys, päiväkotiin lähteminen ja riitely yleensä. Taulukko 17. Ikävät asiat kotona en osaa sanoa ei mikään riita, tappelu tai muu ikävä asia sisarusten välillä riitely, huutaminen ja suuttuminen yleensä tai kun yksin eikkiminen/oleminen, kavereiden puute tekemisen puute, ei ole mitään tekemistä aikuisten asettamat rajat, komentaminen, päiväunet, nukkuminen, nukkumaan meneminen siivous, kotityöt jos itse tai joku muu on sairas tai satuttaa itsensä aamulla herääminen, päiväkotiinn lähteminen kun molemmat/toinenn vanhemmista on poissa, muuu asia, mikä? 7% 27% 19% 1 24% 1 9% 8% 1 16% % Lapsilta kysyttiin myös, pelottaako jokin asia kotona. Vastaajistaa hieman yli puolet kertoi jonkinn asian pelottavan. Eniten pelkoa herättivät pahat unet, nukkumaan meneminenn ja pimeä. Lapsia pe- lottivat myös ukkonenn sekä erilaiset hahmot kuten haamut ja Haisuli. 13

15 Taulukko 18. Pelottavat asiat kotona ei mikään en osaa o sanoa pimeä paha uni, painajaiset, nukkumaan meneminen, pelottava hahmo (esim. haisuli, haamu, koirat, hämähäkit, hiiret, tai muut eläimet joku paikkaa tai esine esim. yläkerta, vintti, taulu varkaat, rosvot ukkonen yksin jäämisen pelko, yksin oleminen aikuisten suuttuminen, riidat, rangaistukset ajatus onnettomuudesta tai tapaturmasta sisarukset, riidat sisarusten kesken muu, mikä? 3% 4% 2% 15% 4% 1 6% 6% 2% 4% 13% 25% 32% 33% % 4. YHTEENVETO Selvityksen vahvuutena on se, että pienten lasten oma ääni pääsi sen kautta kuuluviin. Vanhempia a ohjeistettiin antamaann lapsille tilaa kertoa avoimesti ajatuksistaann päivähoitoon ja kotiin liittyvissä teemoissa. Kun selvityksen kohderyhmänä ovat näin pienet lapset,, ovat vanhemmat auttaneet lapsiaa vastaamaan kysymyksiin, esimerkiksi tarjoamalla lapsille vastausvaihtoehtoja, ainakin jossain mää- rin. Lapset ovat myös vanhemman kanssa keskustellessa saattaneet vastata joihinkin kysymyksiin vanhempaaa miellyttävällä tavalla, esimerkiksi päiväkodissa itkemisestä kysyttäessä. Tiedotteet selvityksen toteuttamisesta jaettiin kohderyhmään kuuluneiden lasten perheille selvityk- seen osallistuneiden kuntien päiväkodeissa. Tiedonkeruumenetelmä mahdollisti perheiden kattavan tavoittamisen, sillä kaikilla perheillä annettiin mahdollisuus osallistua selvitykseen. Selvityksestä tiedottaminen oli päiväkotien ammattilaistenn vastuulla, joten on mahdollista m että tieto siitä ei levin- nyt kaikillaa alueilla yhtä tehokkaasti. Tämän selvityksen avulla saadaan arvokastaa tietoa pienten lasten arkipäiväisistä kokemuksista hei- dän itsensä kertomana. Vastaukset antavat yhdenlaisenn kuvan lasten hyvinvoinnista. Vaikka tieto lasten omista kokemuksista onkin arvokasta, tulee tietoa kerätä myös muilla menetelmillä, jotta lasten hyvinvointia ja kokemusmaailmaa voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Vastausten perusteella vuonna 2009 syntyneet lapset viihtyvät päivähoidossa yleisesti ottaen todella hyvin. Tulokset ovat pysyneet hyvin samanlaisina vuoden 2012 selvitykseens n verrattuna. Päivähoi- dossa mieluisinta tekemistä lasten mielestä on leikkiminen. Myöss kavereidenn ja ystävien merkitys päivähoidossa on lapsille suuri. Aikuisten kanssa mukaviksi miellettyjä asioita koskevissa vastauk- sissa korostuu ohjattu tekeminen. Ikäviksi koetut asiat päivähoidos ssa liittyvät useimmiten kiusaami- 14

16 Sosiaalitaito Socialkompetens seen (töniminen, lyöminen, leikin ulkopuolelle jättäminen jne.). Pieni osa lapsista kokee, että aikuiset päiväkodissa eivät kuuntele kun lapsella on asiaa tai lohduta kun itkettää tai on paha mieli. Vuoden 2012 selvitykseen verrattuna aiempaa suurempi osa lapsista kokee, että päivähoitoryhmässä on liikaa meteliä. Kotona lapsille mieluisinta tekemistä on leikkiminen ja yhdessäolo kavereiden ja erityisesti aikuisten kanssa. Lapset nauttivat varsin tavallisista asioista, mutta erityisen hyvälle mielelle lapsen saa rakkaus, hellyys ja hassuttelu. Kotona ruokailuun liittyvät niin hyvät ruoat kuin yhdessä perheen kanssa jutustelu. Lapselle on tärkeää, että perhe ylipäätään viettää kotona yhdessä aikaa. Lapsista riitely on ikävin asia kotona, samoin pelottavat asiat kuten pimeä ja haamut. Lasten kertoman kautta välittyy myönteinen kuva lasten arjesta. Toisaalta me emme voi ohittaa niitä signaaleja, joita nyt lasten kertomana nousee. Kodin arjessa on hyvä huomioida se, että pienet lapset tarvitsevat riittävästi lepoa, rauhaa, liikuntaa ja ennen kaikkea unta. Perheen kanssa vietetty ohjelmoimaton ja suunnittelematon yhdessä puuhastelu on arvokas lapsen kehityksen ja perheen yhteisöllisyyden kannalta. Päivähoidossa on syytä olla sensitiivinen niiden lasten kohdalla, jotka ilmaisevat olevansa ilman yhtään ystävää, jäävänsä ilman lohdutusta tai riittävää aikuisen huomiota. 15

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI 2. Tehdäänkö päivähoitopaikassa / kotona asioita, joista pidät? päivähoitopaikassa aina 42,6 % joskus 55,3 % ei lainkaan 2,1 % 2 4 6 8 10 KIRKKONUMMI (KA:1.6,

Lisätiedot

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti 357 aikuisen haastattelemaa lasta Asuinkuntanne? Hyvinkää 11% Järvenpää

Lisätiedot

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI + KAIKKI KUNNAT

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI + KAIKKI KUNNAT PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI + KAIKKI KUNNAT 1. Asuinkuntanne Hanko 0,0 0,0 Hyvinkää 0,0 Inkoo 0,0 0,0 Järvenpää 0,0 Raasepori 0,0 0,0 Karkkila 4,2 0,0 Kerava 0,0 6,7 Kirkkonummi Lohja

Lisätiedot

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti 357 aikuisen haastattelemaa lasta Asuinkunta Hyvinkää Järvenpää

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 Hyvinkää Järvenpää Karkkila Kerava Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula 1. Asuinkuntanne Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Raasepori Karkkila Kerava Kirkkonummi Lohja Mäntsälä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

KOTONA KOTOA KOTIIN A S I A K A S K O K E M U S K E S K U S T E L U T

KOTONA KOTOA KOTIIN A S I A K A S K O K E M U S K E S K U S T E L U T KOTONA KOTOA KOTIIN A S I A K A S K O K E M U S K E S K U S T E L U T S AT U R A U T I O, S U V I S A H A K A R I, K A I S A S J Ö H O L M 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Kotihoito Vastauksia 696 kpl (33% / yht. 2095)

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Sivistyslautakunta 16.6.2016 70, oheismateriaali Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Ohjaajat Anne Laukkanen Mirja Malinen (tiistaisin) Merja Miettinen Annika Niskanen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Lapsen Vasu millaista hyötyä haemme lapselle?

Lapsen Vasu millaista hyötyä haemme lapselle? Lapsen Vasu millaista hyötyä haemme lapselle? Jyrki Reunamo Törnävä-sali 24.3.2012 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ 20.3.2012 1 Oppimisympäristön arviointi 2012 Hyvinkää,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 15.12.2015 HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Helsingin varhaiskasvatusvirastossa kysyttiin lasten vanhempien tyytyväisyyttä loka-marraskuun vaihteessa (Opetusviraston ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 2012

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 2012 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 12 Lasten piirustuksia kivasta hoitopäivästä Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 15.5.12 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KOULU... 2 Kouluviihtyvyys...

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 1 LAPSEN NIMI: OSOITE: HETU: PUHELIN: LAPSEN HUOLTAJAT: LAPSI ASUU: vanhempien luona äidin luona isän luona muualla, missä: PERHEEN MUUT LAPSET (Nimet ja syntymävuosi): MUUT

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

LAPSEN SURU. Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen

LAPSEN SURU. Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen LAPSEN SURU Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen Lapsen maailma Lapset ymmärtävät asiat omalla tavallaan ja vaikka ahdistuisivatkin, he saavat itsensä kokoisia kokemuksia elämänsä rakennusaineiksi. Aikuinen

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi Esioppilaan itsearvionti Lomakkeet 1- Ohje Esiopetuksessa kehitetään lasten edellytyksiä itsearvointiin. Lapsia rohkaistaan kuvaamaan, mistä he esiopetuksessa pitävät, missä he ovat omasta mielestään onnistuneet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

1. Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon? 2. Miten viihdyt iltapäiväkerhossa?

1. Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon? 2. Miten viihdyt iltapäiväkerhossa? IP-KYSELYJEN VASTAUKSET, LASTEN KAAVIOT 1/8 1. Millä mielellä met iltaäiväkehoon? iloin iloin kumaak suu 66 % 24 % 10 % 0 % 0 % 53 % 33 % 13 % 0 % 0 % 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 85 % 15 % 0 % 0 % 0 % 80 % 15

Lisätiedot

Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde

Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Suljetut skeemat eivät muutu prosessin kuluessa Tasapaino Avoimet skeemat voivat muuttua prosessin kuluessa

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2059 Lapsesta aikuiseksi: 8-vuotiaiden opettaja-arviointi, toveriarviointi ja persoonallisuustestit

Lisätiedot