VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS"

Transkriptio

1 VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014

2 Sisällys 1. JOHDANTO PÄIVÄHOITO KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT YHTEENVETO... 14

3 1. JOHDANTO Tässä raportissa esitellään helmikuussa toteutetun vuonna 2009 syntyneiden lasten hyvinvoin- tiselvityksen tulokset. Selvityksessä kartoitettiin lasten kokemuksia heidän omasta elämästään ko- tona ja päivähoidossa. Vastaajinaa oli 357 vuonna 2009 syntynyttää lasta. Haastatelluista lapsista 89 prosenttia oli 4-vuotiaita ja 11 prosenttia 5-vuotiaita. Lapsista 53 prosenttia p oli tyttöjä ja 47 prosent- tia poikia. Selvitys toteutettiin yhdeksässä Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnassa. Vastaajamäärätt kunnittainn olivat: Hyvinkää 39, Järvenpää 49, Karkkilaa 13, Keravaa 29, Kirkkonummi 50, Lohja 31, Nurmijärvii 36, Tuusula 66 ja Vihti 44. Taulukko 1. Selvitykseen osallistuneet kunnat ja vastausmäärät prosentteina Hyvinkää Järvenpää Karkkila Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula Vihti Kerava 4% 9% 1 18% 12% 8% Lasten kokemukset koottiin lapsen ja vanhemman välisellä strukturoidulla keskustelulla. Tarkoituk- sena oli saada kuuluviin lasten oma ääni mahdollisimman hyvin. Keskustelun jälkeen lapsen l van- hempi tallensi lapsen vastauksen sähköiseen lomakkeeseen. Selvityksen toteuttivat kunnat yhteis- työssä sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon kanssa. Samanlainen selvitys on toteutettu aiem- min vuonna Tässä raportissa vuoden 2014 tuloksia verrataann edelliseenn selvitykseen. Vuoden 2012 selvityksessä vastaajia oli 615. Selvitykseen vastanneista lapsista 85 prosentin päivähoitopaikka oli päiväkoti, 7 prosentin perhe- päivähoito, 2 prosentin avoin varhaiskasvatus ja 1 prosentin ryhmäperhepäivähoito. Viisi prosenttia oli valinnut vaihtoehdon muu hoitopaikka a, joka yleisimmin olii päiväkerho. Lasten hoitopäivien 2

4 pituus oli keskimäärin hieman yli 7 tuntia. dossa yli 15 päivää. 74 prosenttia lapsista on o kuukaudessa keskimäärin hoi- Vanhempien antamat taustatiedot Vanhemmilta kysyttyjen taustatietojen mukaan selvitykseen osallistuneet lapset nukkuvat yössä keskimäärin 10 tuntia. Televisiota lapset katsovat keskimäärin hieman yli tunnin päivässä. Lapset pelaavat tai tekevät muuta pelikoneella, tablet-tietokoneella, älypuhelimella tai tietokoneella van- hempien vastausten perusteella vielä hyvin vähän, keskimäärin 15 minuuttia päivässä. Lähes puolet lapsista ei pelaa lainkaan. Kuitenkin lapsista 17 prosenttia viettää näiden laitteiden parissa keski- määrin tunnin tai enemmän päivässä. Vuonna 2009 syntyneet liikkuvat päivähoidon ulkopuolella päivässä keskimäärin tunnin ja 15 minuuttia. Liikunnan ja ulkoilun määrä vaihtelee paljon sään ja vuodenajann mukaan. Yhteinen ilta-ateria syödään päivittäin 62 prosentissa p perheistä. Lasten van- hemmat arvioivat päivähoidon hyvin turvalliseksi (ka 8,8). Kaksi kolmesta vanhemmasta antoi päi- vähoidon turvallisuudelle arvosanan 9 tai 10. Taulukko 2. Montako tuntia lapsii on päivittäin keskimäärin hoidossa? 3 7% % 6% 7 24% 8 38 % 9 19% 10 tai enemmän 2% % 3

5 Taulukko 3. Kuinka lapsesi turvallisuuteen 4-10)? on kiinnitetty huomiota päivähoidossa (kouluarvosanaa 47% % % 7 27% % PÄIVÄHOITOO Lasten suhtautuminenn päivähoitoon on vastausten perusteella hyvin myönteistä. Lapsistaa 46 prosen- tin mielestä päiväkodissa tehdään aina mieluisia asioita ja 52 prosentin mielestä mieluisia asioitaa tehdään joskus. Kaksi prosenttia lapsista ilmoitti, että päivähoidos sa ei koskaan tehdä asioita, joista lapsi pitää. Lasten tyytyväisyys päivähoidos sa tehtäviä asioita kohtaan on vuoden 2012 selvitykseen verrattuna samankaltainen. Lapset kertoivat mukavista asioista päiväkodissa. Lapset antoivatt kysymykseen useita vastauksia. Päiväkodissa ylivoimaisesti mukavin asia on lasten mielestä edelleen leikkiminen, jonka mainitsii vastauksissaan 77 prosenttia vastaajista. Muita mieluisia päiväkodin asioita, jotka yli 40 prosenttia lapsista toi vastauksissaan esiin, olivat kaverit ja ystävät, piirtäminen ja/tai maalaaminen, ulkoilu ja ulkolajit, askartelu sekä jumppa tai t muu liikunta. 4

6 Taulukko 4. Mitkä asiat päivähoidossa ovat mukavia? kaikki [ARVO] leikkiminen joku tietty leikkikalu, väline tai tavaraa (esim. legot, lelupäivää 3 27% piirtäminen ja/tai maalaaminenn 49% askarteluu 43% laulaminen, musiikkii 3 tehtävät (esim. kirjaimet, lukeminen) ) 17% pelaaminen (lautapelit, palapelit) ) 34% % aamupiiri, satuhetke tai muu aikuisen ohjaama 23% jumppa tai muu liikuntaa 4 ruoka, syöminenn 29% lepohetki, päiväunett 2 ulkoilu ja ulkoilulajit (esim. pallopelit, sähly, hippa, 48% retkett 29% kaverit ja ystävätt 5 päivähoidon aikuisett 24% muu, mikä?? 16% ei mikäänn en osaa sanoaa % Ikävimmiksi asioiksi päiväkodissa lapset nimesivät lyömisen/toisen satuttamisen (28 % vastaajista), äidin tai isän ikävöinnin (24 %), kiusaamisen (23 %), leikin ulkopuolelle jäämisen (22 %), nukku- misen/lepohetken (20 %). Myös ikävinä pidetyt asiat ovat pysyneet vuoden 2012 selvitykseen ver- rattuna hyvin samankaltaisina. Taulukko 5. Mitkä asiat ovat ikäviä päivähoidossa? 77% en osaa sanoaa ei mikäänn joku tietty leikki nimittely, haukkuminen, huutaminen ja rumat sanat lyöminen, toisenn satuttaminenn leikin ulkopuolelle jääminenn komenteluu kiusaaminenn riitely, kun kaverit riitelevät keskenäänn rangaistukset aikuisten asettamat rajat (esim. ei saa tehdä mitä nukkuminen, päiväunet, lepohetki ohjattu toiminta esim. piiri- tai lauluhetki, askartelu, tehtävät yleensää ulkoiluu kuravaatteet jos moni on poissa, jos kaverit on poissaa pitkät päivät päivähoidossaa kova meluu joku paha ruokalaji tai ruoka-ainee ikävä äitiä ä ja/tai isäää Jokin muu, mikää 4% 7% 18% 28% 22% 1 23% 13% 4% 1 2% 12% 5% 12% 24% % % 5

7 Lapsista 7 prosenttia kertoi, ettei koskaan saa mielestään leikkiä päiväkodissa tarpeeksi. Toisaaltaa 63 prosentin mielestä leikkiä saaa aina tarpeeksi. Lapsista 81 prosenttia ilmoitti, että heillä on ainaa kavereita päivähoidossa. Vain yksi vastaajaa totesi, että päiväkodissa kavereita ei ole koskaan. Päi- vähoidossa lapset mielellään leikkivät sisällää tai ulkona kavereidenn kanssa. Taulukko 6. Mitä on kiva tehdä kavereiden kanssa päivähoidossa? leikin 9 askartelen, piirrän, maalaan pelaan 32% 3 tehdään yhdessä jotakin muuta asiaa 13% ulkoleikit, leikin ulkona 55% muuta, mitä? 15% en osaa sanoa 0 Yleisimmäksi ikäväksi asiaksi lapset nimesivät sen, että jotkut ovat tönineet tai lyöneet (36 % vas- taajista). Myös muut ikäväksi koetut asiat kavereiden kanssa liittyvät jonkinasteiseen kiusaamiseen. Useissa vastauksissa mainittiin leikkien sotkeminen, leikin ulkopuolelle jääminen, nimittely, hauk- kuminen tai rumat sanat, kaveri määräilee tai pomottaa. Taulukko 7. Ikävät asiat päivähoidossa ei mitään 17% en osaa sanoa 7% kiusaamista 16% jotkut ovat tönineet, lyöneet 36% jotkut ovat sotkeneet leikkejä 2 leikin ulkopuolelle jääminen 18% nimittely, haukkuminen, rumat sanat 17% riitely ja tappelut kaveri määräilee tai pomottaa 15% kinaa tai riitaa sisarusten kanssak 3% % vahingossaa satuttaminen: kaatuminen, pieni 13% muu, mikä? 6

8 Yleisesti ottaen lapset kertoivat, että päiväkodin aikuiset kuuntelevat heitä kun heillä on asiaa (ainaa 64 % vastaajista, joskus 32 % vastaajista). Pieni osa lapsista (5 %)) kuitenkin kokee, että päiväkodin aikuiset eivät kuuntele heitä koskaan, kun heillä on asiaa. Muutosta ei ole tapahtunut vuoden selvitykseen verrattuna. Aikuisten kanssa mieluisesta tekemisestä kysyttäessä lapset mainitsivat useimmiten askartelun, piir- tämisen ja maalaamisen (45 %), lautapelien l pelaamisen ja palapelien kokoamisen (32 %)) ja lukemi- sen (31 %). Vastaukset olivat myös vuoden 2012 selvityksessä hyvin samankaltaisia. Taulukko 8. Mitä on kiva tehdä aikuisen kanssa päivähoidossa? kaikkea 8% leikkiä 2 leikkiä ulkoleikkejä 13% askarrella, piirtää, maalata 45% lukea 3 tehdä arkiaskareita ja töitä; aurata pihaa, tehdä 13% jutella 23% pelata lautapelejä, tehdä palapelejä 32% pelataa tietokoneella, tablet-tietokoneella, ei e mitään 4% muuta, mitä? 19% en osaa sanoa 7% Päivähoidossa pelottaa jokin asiaa 35 prosenttia lapsista. Pelon kokemusten määrä on hieman lisään- tynyt vuoden 2012 selvitykseen verrattuna, jolloin 32 prosenttia lapsista ilmoitti pelkäävänsä jotain asiaa päivähoidossa. Pelon aiheissa on suurta vaihtelua. Yleisin asia, joka pelottaa on jokin pelotta- va hahmo (esimerkiksi Haisuli, haamu, kummitus), ääni tai tapahtuma (11 % vastaajista). Myös pimeä (9 %), kiusatuksi tuleminen tai kiusaaminen (8 %), päiväkotiin meneminen alussa (7 %) ja jotkut toiset lapset (6 %) toistuivat vastauksissa. 7

9 Taulukko 9. Pelottavat asiat päivähoidossa ei mikään 49% 4 en osaa sanoa 3% kiusaaminen, kiusatuksi tuleminen 8% % joku tai jotkut muut lapset 6% tappelu, riitely 3% pelästyttäminen 5% pimeä 9% % pelottava hahmo (esim. haisuli, haamu, ajatus onnettomuudesta tai tapaturmasta päiväkotiin meneminen alussa 7% % muu, mikä? 19% Lapsista 62 prosenttia sanoi, että päivähoidossa aikuinen lohduttaa aina, kun itkettää tai t on pahaa mieli. 20 prosenttia sanoi, että aikuinen lohduttaa joskus. 12 prosenttia lapsista ilmoitti, ettei heitä itketä päiväkodissa koskaan. Kuitenkin 3 prosenttia lapsista on sitä mieltä, että aikuinenn ei lohduta heitä koskaan. Kuitenkin 3 prosentin mukaan aikuiset eivät ole tienneet pahasta mielestä lapsen itkiessä salaa. Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia vuoden 2012 selvitykseens n verrattuna. Taulukko 10. Lohduttaako aikuinen päivähoidossa? aina 62% joskus ei koskaan 3% minua ei itketä koskaan hoidossa 12% aikuiset eivät ole tienneet, kun olen itkenyt salaa 3% % 8

10 Lapsista 39 prosentin mukaan päivähoitoryhmässä on liikaa meteliä. Metelinn häiritsevyyden koke- mus on lisääntynyt. Vielä vuonna 2012 vainn 30 prosenttia lapsista ilmoitti, että päivähoitoryhmässää on liikaa meteliä. Taulukko 11. Onko päivähoitoryhmässäsi meteliä? Ei 13% Sopivasti (joskus) 48% Liikaa 39% Kysymykseen siitä, mihin paikkaan menet,, kun haluat olla rauhassa tai yksikseen päivähoidossa, lapset vastasivat useimmiten menen rauhalliseen paikkaan (23 %) tai johonkin tiettyyn huonee- seen, esimerkiksi eteiseen jne. (16 %). Lapsista 17 prosenttia ei halua olla hoidossa yk- sin. Seitsemän prosentin mukaan hoidossa ei ole sellaista paikkaa, jossa voi olla rauhassa tai yksik- seen. Lasten mukaan päivähoidossa ruokailussa on parasta jokin hyvä ruokalaji, jälkiruoka tai t välipala. Ruokailussa kaikki on hyvää 26 % mukaan. Ruokailuun liitettyjä mieluisia asioita olivat myös syöminen, vatsa tulee täyteen (19 %), oma aktiivisuus: oma paikka, saa ottaa itse ruokaa, saa syödä haarukalla ja veitsellä, ruoka-apulaisena oleminen jne. (15 %), kaikki k syövät yhdessä, saa jutella kaverin kanssa, nauraminen jne. (16 %).. Päiväkodissa ruokailussa epämieluisinta lapsille on useimmiten jokin tietty ruokalaji (28 %), paha tai kylmä ruoka (21 %), liika meteli (14 %) ja häiri- tyksi tuleminen (14 %). Taulukko 12. Mikä ruokailussa on parasta päiväkodissa? 9

11 syöminen, vatsa tulee täyteen on hyvää ruokaa, kaikki on hyvää joku hyvä ruokalaji, jälkiruoka, välipala oma aktiivisuus: oma paikka, saa ottaaa itse ruokaa, kaikki syövät yhdessä, saa jutella kaverin kanssa, hiljaa, rauhallisesti oleminen ja kun ei riehuta kun kaikkea ei tarvitse syödä ja maistaa muu, mikä? en e osaa sanoa ei mikään 15% 16% 9% 4% 6% 2% 19% 26% 46% % Taulukko 13. Mistä et pidä ruokailussa päiväkodissa? en osaa sanoa jostakin tietystä ruokalajistar jos on pahaa tai kylmää ruokaa jos on liikaa meteliä / liika meteli tai huutaminenh jos joku häiritsee kun on pakko maistaa kaikkia ruokia tai syödä jos jää ruokajonossa viimeiseksiv muusta, mistä? ei ole sellaista asiaa 1 28% 2 13% % 3. KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT Lapsilta kysyttiin myös kotiin liittyvistä asioista. Lapset saivat antaa kysymyksiin useampia vasta- uksia. Lapsien mielestä kotona on mukavaa leikkiä (58 prosenttia vastaajista) v ja olla vanhempien tai muiden läheisten aikuista kanssaa (55 prosenttia vastaajista). Kotona lapset pitävät lisäksi pelaami- sesta, piirtämisestä, ulkoleikeistä, sisarustenn kanssa leikkimisestää ja kotitöiden tekemisestä, kuten leipomisesta. Kotiin liittyvien asioiden vastaukset ovat kaikin puolin hyvin samansuuntaisia kuin vuoden 2012 selvityksessä. Taulukko 14. Lempiasiat kotona 10

12 kaikki joku tietty leikkikalu, väline tai tavaraa (esim. legot, askartelu pelaaminenn (lautapelit, palapelit jne.) pallopelit yms. liikunta ulkoilu, ulkoleikit leikkiminen sisarusten kanssa vanhempien/muiden aikuisten kanssa oleminen, lemmikin kanssa leikkiminen ja ulkoilu muu, mikä? 37% 37% 29% 25% 39% 3 26% 16% 36% 38% 3 33% % 39% % 17% 17% 39% 3 58% 55% % en e osaa sanoa % Suurimmalla osalla lapsista on vähintään joskus kavereita kotona (95 %). Kavereiden kanssa leiki- tään yleensä jotain tiettyä leikkiä (83 %) tai jotain ulkoleikkiä (53 %). Lapset myös askartelevat, pelaavat lauta- ja konsolipelejä sekä s katselevat televisiota. Viidellä prosentilla ei ole kavereita kos- kaan kotona. Isän ja/tai äidin kanssa halutaan tehdä kaikenlaisia asioita leikkimisestä (54 %) kotiaskareisiin (36 %) ja ulkoiluun (44 %). Myös perheen kanssa matkalle lähteminen tuntuisi lapsista kivalta asialta. Ylipäätään lapset haluavat olla vanhempien nsa kanssa ja tehdä kaikenlaisia asioita heidän kanssaan. Lapset tulevat hyvälle mielelle perheen kanssa olemisesta (36 %) sekä myös monista muista eri asioista, kuten ulkoilusta, kavereista ja pelaamisesta. Tärkeimpinä asioina pidettiin kuitenkin rakka- utta ja sylissä olemista (54 %), leikkimistä (45 %) ja hassuttelua (47 %). Taulukko 15. Mistä asioista lapsii tulee hyvälle mielelle? 111

13 melkein kaikki asiat, kiva tekeminenn 28% ulkoilu, pyöräily, hiihto, trampoliinillaa hyppiminen,, 3 leikkiminen, askartelu, kiva k leikkikaluu 45% kun saa lahjoja tai uusia leluja, syntymäpäiväts t äiti, isä, perhe, isovanhemmatt 3 36% äidin/isän kanssa leikkiminen tai muu tekeminen kaverit yleensä tai kavereiden/sisarusten kanssa 36% 27% hassuttelu, kutittaminen, nauraminenn 47% syömiseen liittyvät asiat esim. hyvä ruoka,, 2 sylissä oleminen,, hali, rakkauss 54% % hyvä olo, iloinen ilmapiiri, pirteä oloo 16% kun äiti tai isä tai joku muu lohduttaaa 25% pelaaminen tietokoneella, tablet-tietokoneella,, 13% pelaaminen (esim. lautapelit, palapelit) ) TV: :n katsominenn 17% retkett 18% perheen yhteinen lomailuu 25% muu, mikä?? 18% % % Ruokailussa parasta kotona on jokin hyvä ruokalaji, jälkiruoka taii välipala. Myös ruoan tekeminenn ja syöminen yhdessä perheen kanssa on lapsista mukavaa. Lapset pitävät p myös yhdessä jutustelusta. Ikävintä ruokailussa taas ovat pahat ruoat, vanhempien kurinpito jaa meteli. 12

14 Taulukko 16. Mikä on ruokailussa parasta kotona? syöminen, vatsa tulee täyteen on hyvää ruokaa, kaikki onn hyvää 27% joku hyvä ruokalaji, jälkiruoka, välipalav 46% itse tehty ruoka tehdään ruokaa yhdessä 26% syödään yhdessä, jutellaan 35% hiljaa, rauhallisesti oleminen ja kun ei riehuta muu asia, mikä? en osaa sanoa ei mikään 8% 6% % Lapsilta kysyttiin myös kotiin liittyvistä ikävistä asioista. Yleisimmät vastaukset koskivat riitoja ja tappeluita sisarusten välillä (27 %) sekä aikuisten kurinpitoa (24 %). Ikävinää asioina koettiin myös kavereiden puute, tylsyys, päiväkotiin lähteminen ja riitely yleensä. Taulukko 17. Ikävät asiat kotona en osaa sanoa ei mikään riita, tappelu tai muu ikävä asia sisarusten välillä riitely, huutaminen ja suuttuminen yleensä tai kun yksin eikkiminen/oleminen, kavereiden puute tekemisen puute, ei ole mitään tekemistä aikuisten asettamat rajat, komentaminen, päiväunet, nukkuminen, nukkumaan meneminen siivous, kotityöt jos itse tai joku muu on sairas tai satuttaa itsensä aamulla herääminen, päiväkotiinn lähteminen kun molemmat/toinenn vanhemmista on poissa, muuu asia, mikä? 7% 27% 19% 1 24% 1 9% 8% 1 16% % Lapsilta kysyttiin myös, pelottaako jokin asia kotona. Vastaajistaa hieman yli puolet kertoi jonkinn asian pelottavan. Eniten pelkoa herättivät pahat unet, nukkumaan meneminenn ja pimeä. Lapsia pe- lottivat myös ukkonenn sekä erilaiset hahmot kuten haamut ja Haisuli. 13

15 Taulukko 18. Pelottavat asiat kotona ei mikään en osaa o sanoa pimeä paha uni, painajaiset, nukkumaan meneminen, pelottava hahmo (esim. haisuli, haamu, koirat, hämähäkit, hiiret, tai muut eläimet joku paikkaa tai esine esim. yläkerta, vintti, taulu varkaat, rosvot ukkonen yksin jäämisen pelko, yksin oleminen aikuisten suuttuminen, riidat, rangaistukset ajatus onnettomuudesta tai tapaturmasta sisarukset, riidat sisarusten kesken muu, mikä? 3% 4% 2% 15% 4% 1 6% 6% 2% 4% 13% 25% 32% 33% % 4. YHTEENVETO Selvityksen vahvuutena on se, että pienten lasten oma ääni pääsi sen kautta kuuluviin. Vanhempia a ohjeistettiin antamaann lapsille tilaa kertoa avoimesti ajatuksistaann päivähoitoon ja kotiin liittyvissä teemoissa. Kun selvityksen kohderyhmänä ovat näin pienet lapset,, ovat vanhemmat auttaneet lapsiaa vastaamaan kysymyksiin, esimerkiksi tarjoamalla lapsille vastausvaihtoehtoja, ainakin jossain mää- rin. Lapset ovat myös vanhemman kanssa keskustellessa saattaneet vastata joihinkin kysymyksiin vanhempaaa miellyttävällä tavalla, esimerkiksi päiväkodissa itkemisestä kysyttäessä. Tiedotteet selvityksen toteuttamisesta jaettiin kohderyhmään kuuluneiden lasten perheille selvityk- seen osallistuneiden kuntien päiväkodeissa. Tiedonkeruumenetelmä mahdollisti perheiden kattavan tavoittamisen, sillä kaikilla perheillä annettiin mahdollisuus osallistua selvitykseen. Selvityksestä tiedottaminen oli päiväkotien ammattilaistenn vastuulla, joten on mahdollista m että tieto siitä ei levin- nyt kaikillaa alueilla yhtä tehokkaasti. Tämän selvityksen avulla saadaan arvokastaa tietoa pienten lasten arkipäiväisistä kokemuksista hei- dän itsensä kertomana. Vastaukset antavat yhdenlaisenn kuvan lasten hyvinvoinnista. Vaikka tieto lasten omista kokemuksista onkin arvokasta, tulee tietoa kerätä myös muilla menetelmillä, jotta lasten hyvinvointia ja kokemusmaailmaa voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Vastausten perusteella vuonna 2009 syntyneet lapset viihtyvät päivähoidossa yleisesti ottaen todella hyvin. Tulokset ovat pysyneet hyvin samanlaisina vuoden 2012 selvitykseens n verrattuna. Päivähoi- dossa mieluisinta tekemistä lasten mielestä on leikkiminen. Myöss kavereidenn ja ystävien merkitys päivähoidossa on lapsille suuri. Aikuisten kanssa mukaviksi miellettyjä asioita koskevissa vastauk- sissa korostuu ohjattu tekeminen. Ikäviksi koetut asiat päivähoidos ssa liittyvät useimmiten kiusaami- 14

16 Sosiaalitaito Socialkompetens seen (töniminen, lyöminen, leikin ulkopuolelle jättäminen jne.). Pieni osa lapsista kokee, että aikuiset päiväkodissa eivät kuuntele kun lapsella on asiaa tai lohduta kun itkettää tai on paha mieli. Vuoden 2012 selvitykseen verrattuna aiempaa suurempi osa lapsista kokee, että päivähoitoryhmässä on liikaa meteliä. Kotona lapsille mieluisinta tekemistä on leikkiminen ja yhdessäolo kavereiden ja erityisesti aikuisten kanssa. Lapset nauttivat varsin tavallisista asioista, mutta erityisen hyvälle mielelle lapsen saa rakkaus, hellyys ja hassuttelu. Kotona ruokailuun liittyvät niin hyvät ruoat kuin yhdessä perheen kanssa jutustelu. Lapselle on tärkeää, että perhe ylipäätään viettää kotona yhdessä aikaa. Lapsista riitely on ikävin asia kotona, samoin pelottavat asiat kuten pimeä ja haamut. Lasten kertoman kautta välittyy myönteinen kuva lasten arjesta. Toisaalta me emme voi ohittaa niitä signaaleja, joita nyt lasten kertomana nousee. Kodin arjessa on hyvä huomioida se, että pienet lapset tarvitsevat riittävästi lepoa, rauhaa, liikuntaa ja ennen kaikkea unta. Perheen kanssa vietetty ohjelmoimaton ja suunnittelematon yhdessä puuhastelu on arvokas lapsen kehityksen ja perheen yhteisöllisyyden kannalta. Päivähoidossa on syytä olla sensitiivinen niiden lasten kohdalla, jotka ilmaisevat olevansa ilman yhtään ystävää, jäävänsä ilman lohdutusta tai riittävää aikuisen huomiota. 15

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

KOKEMUS. Kun kotona juodaan

KOKEMUS. Kun kotona juodaan :N KOKEMUS Kun kotona juodaan :N KOKEMUS Kun kotona juodaan Nimi: Ikä: Vanhempien nimet: Sisarukset: Päivämäärä: Työntekijä: LAPSEN KOKEMUS -TYÖKIRJA Tämä on sinun oma työkirjasi, johon voit kirjoittaa

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille SISÄLLYS Alkusanat 3 Huomioitavaa 4 Keskustelukuvia tunteista 5 Tehtäviä 6 Tarinoita 8 Itsearviointi- ja tunneharjoituksia

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran kqwr Esa Rovio Anita Saaranen-Kauppinen Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen tpln Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi onml nro 28 2 Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

4.10.2013 PAASITORNI AIVORIIHI NUORTEN SUHTAUTUMISESTA MONIKULTTUURISUUTEEN Yhteenveto suomalaisten nuorten ajatuksista

4.10.2013 PAASITORNI AIVORIIHI NUORTEN SUHTAUTUMISESTA MONIKULTTUURISUUTEEN Yhteenveto suomalaisten nuorten ajatuksista Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Jan Wieland, Walter ry 4.10.2013 PAASITORNI AIVORIIHI NUORTEN SUHTAUTUMISESTA MONIKULTTUURISUUTEEN Yhteenveto suomalaisten nuorten ajatuksista 1 SISÄLTÖ Projektin tavoite

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot