Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA"

Transkriptio

1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin viranhaltijapäätös Valtakunnallinen voimaantulopäivä (opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Hiusalan kuvaus ja arvoperusta Hiusalan perustutkinnon tavoitteet Hiusalan perustutkinnon muodostuminen Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot HIUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp Kampaukset ja ehostus, 20 osp Värjäyskäsittelyt 30 osp Permanenttikäsittelyt 15 osp Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp Valinnaiset tutkinnon osat Asiakkaan tyylipalvelut 10 osp Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 osp Yritystoiminnan suunnittelu 10 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 10 osp Huippuosaajana toimiminen Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Tuotetuntemus, 5 ov Luonnonmukaisia muotoilukokonaisuuksia hiusalalla 10 osp Toimiminen hiusalan työympäristössä Yritystoiminta YHTEISET TUTKINNON OSAT, (35 osp) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieraat kielet 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Psykologia 3 osp (kurssi 1) Psykologia 3 osp (kurssi 2) Psykologia 4 osp (kurssi 3)... 52

3 3.4.6 Ympäristöosaaminen 1, 1osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opinnot Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia LIITTEET... 55

4 1 / 55 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hiusalan kuvaus ja arvoperusta Linkki tutkinnon perusteet s Hiusalan perustutkinnon tavoitteet Linkki tutkinnon perusteet s Hiusalan perustutkinnon muodostuminen Linkki tutkinnon perusteet s Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella ei ole elokuussa 2015 voimassa olevaa näyttötutkinnon järjestämissopimusta Hiusalan perustutkintoon. Perustutkinnon voi kuitenkin suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Koulutuskeskus Salpaus hallinnoi silloin oppisopimusta ja ostaa tutkinnon suorittamisen sellaiselta oppilaitokselta, jolla on tutkinnon järjestämisoikeudet. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Linkki tutkinnon perusteet s. 115 Hiusalalla elinikäisen oppimisen avaintaidot tarkoittavat: Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

5 2 / 55 Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa palvelu- ja vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten asiakkaiden kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja ja kauneustalon toimintakulttuuria. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka Opiskelija toimii työssään hiusalan ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia, aikatauluja ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Hiusalalla ammattietiikkaan kuuluu toisen kunnioittaminen. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä. Opiskelija ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään mm. huolehtimalla riittävän ravinnon saannista, jotta jaksaa toimia työpäivän. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää hiusalalla tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Hiusalalla korostuu ergonomisten työasentojen ja ihon suojauksen tärkeys. Työssä on myös käytettävä alalle soveltuvaa työvaatetusta ja suojaimia. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee opiskeluansa ja toimintaansa sekä työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija toimii hiusalan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Kauneustalossa kaikki jätteet lajitellaan erillisten ohjeiden mukaan.

6 3 / 55 Estetiikka Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon hiusalan esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja hiusalalle soveltuvasti. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija käyttää peruslaskutoimituksia hiusalalla vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija hyödyntää hiusalalla käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja hiusalan vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. Koulutuskeskus Salpauksen oma elinikäisen oppimisen avaintaito hiusalalla Asiakaspalvelullisuus Elinikäisen oppimisen avaintaidoksi olemme nostaneet asiakaspalvelullisuuden. Se on oleellinen osa ammattitaitoa jatkuvassa oppimisessa ja työelämän muuttuvissa

7 4 / 55 olosuhteissa selviytymisessä. Opiskelija noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. 2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITO- VAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 3 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt opiskelija Ymmärtää ihon ja hiuksen rakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet ja soveltaa tietoa hoitokäsittelyissä Suunnittelee ja toteuttaa hiustenleikkauksia; o ehjä rakenne (erilaisilla muotolinjoilla) o tasamittainen kerrostus o lisääntyvä kerrostus o porrastus o kulmikas kehä o yhdistelmäkehät o ohennustekniikat o saksi-kampa, veitsi- ja konetyöskentely o Hiusten leikkausten muodikkaat ja asiakaslähtöiset tekniikat Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia parranmuotoiluja harjoituspäälle ja asiakaspalvelussa; o ehjämuoto o kerrostus o porrastus o ohentamisen o rajojen siistimisen ajaen Lähiopetus työsalissa Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Asiakaspalvelu työsalissa Tekemällä oppiminen Tiimioppiminen Itsenäinen tiedonhankinta ja suunnittelu Portfolio / Blogi Työhön liittyvä teoria luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Englannin ja ruotsin valinnaiset kurssit integroidaan osittain asiakaspalveluun. Äidinkielen valinnaisia opintoja integroidaan osittain asiakaspalveluun.

8 5 / 55 Hallitsee parranajon Käyttää asiakaslähtöisesti hiuspohjalaseria ja siihen liittyviä tuotteita Hiustenleikkausten ja partakäsittelyiden asiakaspalvelu Palvelee asiakasta suomen ja ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeen mukaisia hiusten ja hiuspohjan pesuja, hoitoja, hierontaa ja muotoon kuivaamista Tietää ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiukseen ja hiuspohjaan sekä soveltaa tietoa asiakasohjauksessa Valitsee erilaisille asiakkaalle sopivat (pesevät, hoitavat, muotoilevat ja viimeistelevät) tuotteet ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet sekä käyttää tuotteita asiakaspalvelussa Osaa hieroa hiuspohjaa asiakaslähtöisesti Tunnistaa erilaiset hiuspohjan muutokset ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon Ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden valinnassa Työskentelee hygieenisesti ja turvallisesti Soveltaa kasvojen, kaulan ja hartioiden muotooppia asiakaspalvelussa Soveltaa partaan muoto-oppia Valitsee ja käyttää partatöihin sopivat tuotteet Suorittaa parranajon asiakaslähtöisesti Hallitsee ajankäytön työskennellessään Hankkii tietoa eri tietolähteistä, suunnittelee ja arvioi omaa työtään. Selviytyy muuttuvissa tilanteissa ja kehittää toimintaansa sekä haluaa oppia uutta Ottaa huomioon työyhteisön sekä työympäristön, työskentelee turvallisesti ja ergonomisesti sekä noudattaa annettuja ohjeita Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa ja työssäoppimassa Tiimioppiminen Portfolio / Blogi Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 10 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Hiustenleikkaamisen osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä hieronnalla sekä hiusten leikkauksia eri tekniikoin. Työskentelyssään opiskelija huomioi anatomian, fysiologian sekä ravinnon vaikutukset ihoon ja hiukseen. Näytön antaja perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään.

9 6 / 55 Partakäsittelyjen osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia partakäsittelyjä eri tekniikoin. Näytön antaja perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään. Näytön arvioivat opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Kampaukset ja ehostus, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 10 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Kampaukset ja ehostus Opiskelija Osaa asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja viimeistellä asiakkaalle erilaisia kampauksia ja ehostuksia monipuolisilla tekniikoilla

10 7 / 55 Kampaukset Osaa monipuolisia fönkampauksia o Tunneliharjan käyttö o Pyöröharjojen käyttö o Sormin muotoillut kampaukset Osaa monipuolisia tekniikoita raudoilla o Suoristusraudat, kiharrusraudat, laineraudat, yms. Osaa monipuolisia lettitekniikoita; o Tavalliset letit, ranskalainen-, kalanruoto- ja Hollantilainen letti o Punonnat Osaa monipuolisia rullakampaustekniikoita erilaisin jännittein Osaa erilaisia tupeeraustekniikoita Osaa tehdä kampauksia yhdistellen sormikiharoita ja laineita erilaisilla tekniikoilla Hallitsee pitkien hiusten kampaukset, o Nutturat pohjatyöllä o Nutturat ilman pohjatyötä o o Poninhäntänutturat Koristeen, hiuslisän ja valkin kiinnittäminen Ehostukset Osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia o päivä- ja juhlaehostus o aikuisen naisen ehostus o ihovirheiden peitto o miehen ehostus Hallitsee työskentelyssä tärkeän hygieenisen toiminnan ja osaa ohjata asiakasta toimimaan hygieenisesti Tunnistaa erilaiset ihotyypit Osaa tehdä alkupuhdistuksen ennen ehostusta Lähiopetusta työsalissa Tekemällä oppiminen Tiimioppiminen Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Työhön liittyvä teoria opetus, itsenäinen / ryhmäopiskelu Portfolio / Blogi Asiakaspalvelu työsalissa Asiakaspalvelu kampausten ja ehostusten tutkinnonosassa opiskelija Osaa ottaa työskentelyssä huomioon muotoopin, ajankohtaisen muodin, asiakkaan iän ja kasvojen anatomisen rakenteen sekä ihotyypin Osaa tehdä asiakkaan tyyliä tukevia ehostuksia ja kampauksia Osaa suositella ja myydä asiakkaalle kampauksiin, ehostukseen ja iholle sopivia kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä Hallitsee työvälineiden ja tuotteiden käytön ja toimintaperiaatteet; osaa käyttää kampauksissa ja ehostuksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja, hallitset ammattisanaston. Lähiopetus työsalissa Tekemällä oppiminen Asiakaspalvelu työsalissa Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa ja työssäoppimassa Tiimioppiminen Portfolio / Blogi Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 15

11 8 / 55 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kampauksien osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja tekee erilaisia yksilöllisiä, kampauksia asiakkaille työssäoppimisen aikana työpaikalla. Näytön antaja toteuttaa monipuolisia asiakaslähtöisiä kampauksia eripituisiin hiuksiin, mahdollisimman monipuolisin tekniikoin, vähintään rullilla, föönillä, sormikiharoilla ja raudoilla. Johonkin näistä kampauksista on käytettävä hiuslisää / valkkia tai hiuskoristetta. Näytön antaja perustelee tekemänsä valinnat tyylin, muodin ja muoto-opillisin perustein. Ehostuksien osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toteuttaa asiakaslähtöisiä, asiakkaan tyyliä tukevia, muoto-opillisia päivä- ja juhlaehostuksia, mahdollisimman monipuolisilla tekniikoilla. Ehostuksen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoksessa tai työssäoppimisen aikana. Näytön antaja perustelee tekemänsä valinnat ottaen huomioon työn esteettisyyden ja hygieenisyyden. Ehostuksen ja kampauksen näytöt voidaan toteuttaa myös yhteisnäyttönä esim. projektityönä. Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja/tai ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Värjäyskäsittelyt 30 osp Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s.15

12 9 / 55 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Värjäyskäsittelyt Opiskelija Osaa suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan Osaa värjätä hiuksia erilaisilla värjäysmenetelmillä o Suoravärit o Erilaiset tummentavat hapetevärit o Vaalentavat hapetevärit o Vaalennus o Elumen o Kasvivärit Osaa käyttää asiakaslähtöisesti erilaisia värjäystekniikoita o Erilaiset värjäyksen esi- ja jäkäsittelyt o Tyvivärjäys o Vivahteen muutos o Tummemmaksi värjäys o Vaaleammaksi värjäys o Vaalennukset o Erilaiset värinpoistotekniikat o Erilaiset raitatekniikat - Folio- / lappuraidat - Huppuraidat - Kamparaidat - Erilaiset osioraidat o Liukuvärivärjäys o Erilaiset monivärivärjäykset o Muut erikoismenetelmät Osaa värjätä partaa o Suoravärillä o Hapetevärillä Osaa värjätä ripset ja kulmakarvat, hallitset myös kulmakarvojen muotoilun. ohjaussuunnitelma Lähiopetus työsalissa Asiakaspalvelu työsalissa Tekemällä oppiminen Tiimioppiminen Tehtävät Itsenäinen tiedonhankinta ja suunnittelu Portfolio / Blogi Työhön liittyvä teoria, luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Projektityöt yhteisten tutkinnon osien integrointi Kemian valinnaisia opintoja integroidaan värjäyskäsittelyihin osittain. Äidinkielen valinnaisia opintoja integroidaan asiakaspalveluun osittain. Asiakaspalvelu värjäyskäsittelyiden tutkinnon osassa Opiskelija Osaa suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa. Hallitsee värikäsittelyihin liittyvän väriopin ja osaat hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita asiakastyössä. Hallitsee värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet, pystyy hyödyntämään tämän tiedon asiakastyössä. Osaa hyödyntää tietouttasi ihon- ja hiuksen rakenteesta varmistaaksesi turvallisen asiakastyöskentelyn.

13 10 / 55 Osaa suunnitella asiakkaalle yksilöllisen värjäyskäsittelyn hyödyntäen muoto-oppia, muotia ja asiakkaan tyyliä. Osaa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä osaat suojautua niiltä. Osaa myös suojata asiakkaan asianmukaisesti ja ohjata häntä värjäyskäsittelyihin liittyvien terveyshaittojen osalta Opiskelija noudattaa työskentelyssään sovittuja aikatauluja, sopimuksia ja eettisiä ohjeita vaihtelevissa tilanteissa Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa ja työssäoppimassa Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s 20 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia värjäyskäsittelyitä eri tekniikoin. Työskentelyssään näytön antaja huomioi värjäyksen kemian ja työturvallisuuden, sekä vaikutukset ihoon ja hiukseen. Näytön antaja perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Permanenttikäsittelyt 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 20

14 11 / 55 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Permanenttikäsittelyt Opiskelija Hallitsee ihon- ja hiuksenrakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet Osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia permanenttikäsittelyjä o Kihartamis- ja suoristuskäsittelyt Hallitsee permanentissa käytettävät tuotteet Hallitsee erilaiset permanentin esi- ja jälkitoimenpiteet Osaa erilaiset rullaustekniikat o Klassinen rullaus o Viuhkarullaus o Erilaiset muotoonrullaukset o Kaksoisrullaus o Spiraalirullaus Hallitsee ja osaa valita asiakaskohtaisesti erilaiset rullausvälineet o Permanenttirullat o Patukkarullat o Erilaiset pitkien hiusten rullaamiseen tarkoitetut rullat / erikoisrullat Lähiopetus työ- ja teorialuokassa Tekemällä oppiminen Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Työhön liittyvä teoria luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Asiakaspalvelu työsalissa Valinnainen kemia integroidaan osittain permanenttikäsittelyiden kanssa Asiakaspalvelu permanenttikäsittelyissä Opiskelija Osaa hyödyntää asiakaspalvelussa ihon ja hiuksen rakenteen tietoja permanenttikäsittelyn onnistumiseksi Hallitsee ja osaa hyödyntää permanentin kemian tietoutta asiakaspalvelussa Hyödyntää muoto-opin osaamistasi asiakaspalvelussa, asiakkaan tyylin tukemiseksi Osaa suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjata niiden käytössä Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa tai työssäoppimassa Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 25 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia rakennekäsittelyitä eri tekniikoin. Työskentelyssään opiskelija huomioi permanenttikäsittelyiden kemian ja

15 12 / 55 työturvallisuuden, sekä vaikutukset ihoon ja hiukseen. Opiskelija perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään Näytön arvioi opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 25 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelija Osaa palveluiden ja tuotteiden hinnoittelun, myynnin ja markkinoinnin Osaa somistaa, alan erityispiirteet huomioiden Ymmärtää yrityksen kannattavuuslaskelmat Arvioi vahvuuksiaan hiusalan yrittäjänä Ymmärtää tuotteistamisen periaatteet Osaa kuluttajasuojan ja kuluttajakaupan periaatteet Verkostoituu alan eri tekijöiden kanssa Lähiopetus työ- ja teorialuokassa Tekemällä oppiminen Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Työhön liittyvät teoria- luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Asiakaspalvelu työsalissa Integroidaan matematiikan pakollisia opintoja Hiusalan yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvä asiakaspalvelu

16 13 / 55 Opiskelija Toimii erilaisissa palvelutilanteissa edistäen työhyvinvointia Toimii asiakaspalvelutilanteissa huomioiden yrityksen toimintatavat Edistää toiminnallaan yrityksen kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta Asiakaspalvelu työsalissa tai työssäoppien Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 31 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toimii asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointitehtävissä hiusalan yrityksessä parturi-kampaajana ja työyhteisön jäsenenä toimien työssäoppimispaikan liikeidean ja hiusalan arvoperustan mukaisesti. Näytön antaja tekee yritystoimintaan liittyvän kirjallisen tehtävän, jossa hän näyttää osaamisensa mm. yritystoiminnan perustamisen, kannattavuuslaskennan, hinnoittelun ja kuluttajansuojan osalta. Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti. 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Asiakkaan tyylipalvelut 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 32

17 14 / 55 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Asiakkaan tyylipalvelut Opiskelija Osaa asiakaslähtöisesti suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuksia eri tilaisuuksiin (hiukset, ehostus, pukeutuminen) Osaa määritellä asiakkaan kasvojen ja vartalon muodot sekä mittasuhteet Osaa määritellä ihon, silmien ja hiusten värin perusteella asiakkaan oman väripersoonallisuuden viileään tai lämpimään Osaa määritellä asiakkaan tyylipersoonallisuuden Osaa huomioida asiakkaan etniset ja kulttuuriset taustat suunnitellessaan asiakkaalle palvelukokonaisuuksia Osaa hyödyntää etikettisääntöjä tyylipalveluissa Osaa hankkia tietoa eri lähteistä ja toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa Osaa hyödyntää tietotekniikkaa ja eri ilmaisukeinoja työssässään Osaa toimia erilaisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa Osaa neuvoa asiakasta ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa Osaa suositella ja myydä tyylipalveluja Osaa käyttää tarvittavia työvälineitä, materiaaleja ja tuotteita tyylikokonaisuuden toteutuksessa sekä hallitsee ammattisanaston Osaa arvioida työtään ja hallitsee ajankäytön Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Tiedonhankinta Harjoitteet Tekemällä oppiminen Tiimioppiminen Lähiopetus työsalissa Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa tai työssäoppimassa Portfolio/Blogi Projektit Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 35 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee tyylikonsultoinnin nais- ja miesasiakkaalle Näytön antaja laatii asiakaslähtöisen tyylipalvelusuunnitelman hiuksista ja/tai ehostuksesta, sekä vaatetuksesta arkeen ja juhlaan sekä miehelle että naiselle. Hän esittelee suunnitelmat asiakkaille ja toteuttaa heille vähintään hiusten muutoskokonaisuudet.

18 15 / 55 Näytön arvioivat ohjaava opettaja ja /tai työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Opiskelija voi osallistua valinnaiseen opintoon, kun tarvittavat pakolliset ammatilliset perusopinnot on suoritettu. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen valinnaiseen opintoon jos osaaminen on jäänyt heikoksi tai osaamista on hankittu muualla Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 36 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelija Tekee erilaisia hoitokokonaisuuksia hiuksille, hiuspohjalle ja parralle Tekee erilaisia muotoilukokonaisuuksia hiuksille ja parralle Hallitsee käytössä olevan erikoishoitosarjan Osaa markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluja sekä ohjata asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä Hallitsee käsienhoidon, kynsien lakkauksen ja kynsien kestolakkauksen Osaa tehdä eri pituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia Osaa kiinnittää kampauksiin erilaisia koristeita ja irtohiuksia Hallitsee erilaisia hiustenpidennystekniikoita ja tietää miten rastat tehdään Arvioi omaa osaamistaan Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Tiedonhankinta Harjoitteet Tekemällä oppiminen Tiimioppiminen Lähiopetus työsalissa ja työssäoppimassa Asiakaspalvelu Portfolio/Blogi Projektit Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 39

19 16 / 55 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja tekee asiakkaalle erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia, hän perustelee ja dokumentoi valintansa asiakastyössä. Näytön arvioivat ohjaava opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja Yritystoiminnan suunnittelu 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 40 Tutkinnon osaan on tulossa Salpauksen yhteinen kuvaus. Menetelminä toimiminen hiusalan yrittäjänä joko Nuori Yrittäjä -toiminnassa, osuuskuntatoiminnassa tai työssäoppien yrittäjänä. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 43 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toimii yrityksessä tuottaen hiusalaan liittyviä palveluita. Lisäksi näytön antaja tekee liiketoimintasuunnitelman ja laatii yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista Hiusalan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta sisällyttää yksi tai useampia ammatillisia tutkinnon osia seuraavista perustutkinnoista: Kauneudenhoitoalan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

20 17 / 55 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta Hiusalan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista ammattitutkinnoista: Hiusalan ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto Tekstiilialan ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto Tekstiilialan erikoisammattitutkinto Vaatetusalan erikoisammattitutkinto Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinnosta, estenomi (AMK) tai Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta, tradenomi (AMK) tai jostakin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnosta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 45

21 18 / 55 Tutkinnon osaan on Salpauksen yhteinen kuvaus. Menetelminä toimiminen hiusalan ammatillisissa- ja ohjauksellisissa tehtävissä. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 45 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toimii hiusalan työtehtävissä, kehittäen yrityksen toimintaa ja omaa osaamistaan. Näytön antaja ohjaa oman toiminnan ohessa muita alan toimijoita tai opiskelijoita Huippuosaajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 50 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Parturi-kampaajan monipuoliset muotoilukokonaisuudet kilpailutekniikoin. Kokonaisuuksiin kuuluu tekniikoiden harjoittelu ja mahdollisesti kilpailuihin osallistuminen. Kilpailuehostukset ja kilpailutyön kokonaistyylin suunnittelu Menetelminä osallistuminen hiusalan kilpailutoimintaan, kilpailutoimintaan valmentautuminen ja itsenäinen harjoittelu sekä vaativien ammattitöiden harjoittelu asiakaspalvelussa ja työssäoppimassa. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 53 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja tekee hiusalan muotoilukokonaisuuksia monipuolisesti kilpailutekniikoilla, huomioiden kilpailuehostuksen ja kokonaistyylin.

22 19 / Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Tuotetuntemus, 5 ov Koulutuskeskus Salpauksen alueella on useita hiusalan yrityksiä, joissa painotetaan tuotemyyntiä ammatillisten palveluiden lisäksi. Tuotemyyntiin liittyvää tuotetuntemuksen tietoutta tulee kuitenkin perustutkinnon perusteiden mukaan vähäisesti, joten Salpauksen hiusala tarjoaa tuotetuntemuksen opintoja paikallisesti, edistäen ja laajentaen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja perustella markkinoimiaan tuotteita esitellä tuotteita asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden toimia tuote-esittelijänä ja esiintyä erilaisissa työtilanteissa, huomioiden eri kohderyhmiä syventää ja laajentaa tuntemustaan kosmeettisista tuotteista ja niiden ainesosista sekä niiden vaikutusmahdollisuuksista ihoon / hiukseen ottaa huomioon kosmetiikan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ammattietiikka seurata muodissa ja trendeissä tapahtuvia muutoksia sekä soveltaa tietämystään ohjaus- ja neuvonta työssään suunnitella ja toteuttaa somistuksia (esim. esittelypöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistukset) hyödyntää mediaa ja tietotekniikkaa työssään seurata kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöä ja kuluttajasuojalakia sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioida työtään ja sen tuloksia työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelija Tunnistaa asiakkaan ihoon ja hiuksiin liittyvat tarpeet Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Harjoitteet

23 20 / 55 Osaa esitellä ja markkinoida kosmeettisia tuotteita asikaslähtöisesti ja ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä Osaa vertailla hiuksen puhdistamiseen, hoitoon, muotoiluun ja viimeistelyyn käytettävien tuotteiden ominaisuuksia Osaa vertailla ihon puhdistamiseen, hoitoon ja ehostukseen käytettävien tuotteiden ominaisuuksia Tunnistaa kosmeettisten tuotteiden käyttöön liittyvaä terveyshaitat Tekemällä oppiminen Portfolio / blogi Yritysvierailut ja alan tapahtumat Asiakaspalvelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen Tuotteiden esitteleminen Asiakkaan ohjaaminen ja neuvominen Taloudellinen ja laadukas toimiminen Itsearviointi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa asiakkaiden tarpeita esittelee tuotteita käyttäen yksittäisiä myyntiperusteluja markkinoi tuotteita työskentelee työympäristön mukaisesti ottaa huomioon joitakin asiakkaan tarpeita ja toiveita ohjaa ja neuvoo asiakkaita tukeutuen vaativissa asioissa ohjeisiin toimii taloudellisesti ja huomioi asiakkaan toiveita osittain noudattaa pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteita työpaikan ohjeiden mukaan ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti tutuissa tilanteissa. tunnistaa ja analysoi asiakkaiden tarpeita esittelee tuotteita perustellen niiden käyttöä markkinoi tuotteita asiakkaan tarpeita huomioon ottaen ja asiantuntevasti työskentelee joustavasti ja ottaa huomioon työympäristöjen vaatimukset ja toimintaedellytykset ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet ohjaa ja neuvoo asiakkaita itsenäisesti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen toimii taloudellisesti ja asiakkaan toiveet huomioon ottaen noudattaa kestävän kehityksen periaatteita arvioi toimintaansa omasta näkökulmastaan sekä ottaa vastaan palautetta ja muuttaa työskentelyään sen perusteella. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ohjaa asiakasta hänen tarpeittensa tunnistamisessa esittelee tuotteita perustellen monipuolisesti niiden käyttöä markkinoi tuotteita asiakkaan tarpeita huomioiden, aktiivisesti ja asiantuntevasti ja saa aikaan lisämyyntiä. työskentelee joustavasti ja ottaa huomioon työympäristöjen vaatimukset ja toimintaedellytykset sekä soveltaa esittely- ja myyntityötään eri yhteyksissä ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset erityistarpeet ja toiveet ohjaa ja neuvoo asiakkaita yksilöllisesti ja asiantuntevasti tuotetuntemustaan hyödyntäen toimii asiakkaan toiveet huomioon ottaen, laadukkaasti ja taloudellisesti noudattaa ja soveltaa työssään kestävän kehityksen periaatteita arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti.

24 21 / 55 Tuotteiden esitteleminen Median hyödyntäminen Myynnin edistäminen somistamalla Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotetuntemuksen hyödyntäminen Kosmetiikkaa ja kuluttajasuojalakia koskevan lainsäädännön seuraaminen Muodin ja trendien seuraaminen markkinoinnissa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky esittelee tuotteita selkeästi Käyttää mediaa ja tietotekniikkaa ohjatusti. Osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa erilaisia somistuksia esim. esittelypöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia. esittelee tuotteita selkeästi ja kiinnostusta herättävästi Hyödyntää mediaa ja tietotekniikkaa työssään. Osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia somistuksia esim. esittelypöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee esittelemänsä tuotteet, niiden tärkeimmät ainesosat, vaikutukset ja käyttötavat ja käyttää tietoa työssään toimii ohjeistettuna kosmetiikka- ja kuluttajasuojaa koskevien lakien puitteissa seuraa muotia ja trendejä. tuntee esittelemänsä tuotteet ja perustelee niiden tärkeimmät ainesosat, vaikutukset ja käyttötavat toimii kosmetiikka- ja kuluttajasuojaa koskevien lakien puitteissa, seuraa niissä tapahtuvia muutoksia ja ottaa ne huomioon työssään seuraa muotia ja trendejä ja ottaa huomioon niiden vaikutuksia työssään. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii tietoa ohjattuna ratkaisee tavallisia tuoteneuvontaan liittyviä ongelmia toimii vuorovaikutteisesti asiakaspalvelussa ja työryhmän jäsenenä noudattaa ammattietiikan perusperiaatteita ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta tutuissa tilanteissa toimii työyhteisön hyvinvointia edistävästi, mutta tarvitsee muuttuvissa olosuhteissa ohjausta toimii aloitteellisesti ja asiakkaan toiveita huomioon ottaen omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. hankkii tietoa ja toimii motivoituneesti ratkaisee tuoteneuvontaan liittyviä ongelmia pääosin aiempaa tietoa hyödyntäen käyttää ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan toimii vastuullisesti noudattaen ammattietiikkaa ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta toimii työyhteisön hyvinvointia edistävästi toimii aloitteellisesti, asiakkaan toiveet huomioon ottaen ja taloudellisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. esittelee tuotteita asiakkaalle luontevasti, asiantuntevasti ja kiinnostusta herättävästi Käyttää ja hyödyntää työssään monipuolisesti mediaa ja tietotekniikkaa. Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia somistuksia esim. esittelypöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia eri kohderyhmät huomioiden. vertailee tuotteita ja niiden tärkeimpiä ainesosia, vaikutuksia ja käyttötapoja sekä perustelee ominaisuuksia hyödyntäen monipuolisesti tuotetuntemustaan toimii vastuuntuntoisesti kosmetiikka- ja kuluttajasuojaa koskevien lakien puitteissa, seuraa niissä tapahtuvia muutoksia ja ottaa ne tarkasti huomioon työssään seuraa aktiivisesti muotia ja trendejä ja soveltaa tietojaan monipuolisesti työssään. hankkii oma-aloitteisesti tietoa ja toimii motivoituneesti oppimistilanteissa sekä kehittää itseään ja työtään ratkaisee itsenäisesti tuoteneuvontaan liittyviä ongelmia aiempaa tietoa hyödyntäen käyttää ja soveltaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen ammattietiikkaa ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa toimii itsenäisesti työyhteisön hyvinvointia edistävästi ja kehittävästi toimii suunnitelmallisesti, asiakkaan toiveet huomioon ottaen ja tuloksellisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

25 22 / 55 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa hiuskosmetiikan tuote-esittelyä ja myyntityötä yrityksen markkinointistrategian mukaisesti Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja Luonnonmukaisia muotoilukokonaisuuksia hiusalalla 10 osp Nouseva trendi hiusalalla viime vuosina on ollut luonnonmukaisten tuotteiden käyttö muotoilukokonaisuuksissa. Perustutkinnossa ei luonnonmukaisuus tuotteissa nouse esille, joten Salpauksen hiusala tarjoaa opiskelijoille lisätietoutta kyseisistä tuotteista ja palveluista. Salpauksen alueella kyseisille palveluille on kysyntää ja tarjoamalla tietoutta edistämme opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä ja työllistää itsensä. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Erilaisten hiusten ja hiuspohjan ongelmien tunnistaminen ja yksilöllisten hoitosuunnitelmien tekeminen perustellen hoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitojen suhteen Kasvivärien käyttö, koostumus ja niiden vaikutus terveyteen ja ympäristöön Sertifioitujen tuotteiden tunnistaminen Intialaisen päähieronnan vaikutus Yrittäjyyden ja vastuullisuuden huomioiminen toiminnassaan Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Itsearviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelija Osaa värjätä erilaisia hiuksia kasviväreillä

26 23 / 55 Osaa tehdä intialaisen päänhieronnan ja tietää sen vaikutukset Tietää energialeikkausten periaatteet Tunnistaa sertifioidut tuotteet Tietää hiusten ja hiuspohjan pesussa ja hoidoissa toimintaympäristössä käytettävien luonnonmukaisten tuotteiden ainesosat ja niiden vaikutukset ihmiseen ja ympäristöön Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Tiedonhankinta Harjoitteet Tekemällä oppiminen Tiimioppiminen Lähiopetus työsalissa ja työssäoppimassa Asiakaspalvelu Portfolio/Blogi Projektit Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu Hiusten peseminen Hiusten ja hiuspohjan hoitaminen Hiuspohjan hieronnan hallinta Hiusten leikkaaminen Hiusten kuivaaminen ja viimeistely Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn tai värjäyskäsittelyn ohjatusti pesee hiukset työn vaatimalla tavalla hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan hieroo hiuspohjaa leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita ja noudattaa työohjeita muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä Suunnittelee ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn tai värjäyksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti pesee hiukset asiakkaan tarpeen mukaisesti hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti työvaiheesta toiseen valitsee sopivan hierontatekniikan hoitokäsittelyn perusteella ja asiakkaan hoitotarpeen mukaan leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan suunnittelee ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan yksilöllisen hoitokäsittelyn itsenäisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti pesee hiukset asiakkaan tarpeen mukaisesti ja tuotetuntemustaan hyödyntäen hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalinnat Suorittaa empaattisen päähieronnan sekä soveltaa oppimiaan hierontatekniikoita asiakkaan hoitotarpeen mukaan leikkaa teknisesti puhtaan esteettisen ja harmoonisen hiusten leikkauksen suunnitelman mukaan. huomioiden asiakkaan kokonaisvaltaisen tyylin. kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan Osaa neuvoa ja suositella kotihoitoja asiakkaan tarpeen mukaan ja suosittelee lisäpalveluja Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen suhtautuu myönteisesti työturvallisuuteen, välttää riskejä ja ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta ja toimii terveellisten elintapojen sekä toimintaja työkyvyn ylläpitämiseksi ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta ja monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomion turvallisuus- ja terveysnäkökohdat, asiakkaan ja

27 24 / 55 Itsearviointi ja ajan käyttö Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Leikkaus- värjäys tai hoitotekniikoiden hallinta Työvälineiden käytön hallinta Tuotteiden käytön hallinta Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely Hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden huomioon ottaminen Tuotteiden tunteminen ja niiden vaikutuksen huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hoidossa Leikkausten hoitoja värjäyskäsittelyjen ammattikäsitteiden hallinta asiakkaan sekä työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa arvioi käsittelyn lopputulosta ja noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. asiakkaan sekä työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta arvioi käsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja oma-aloitteisesti, noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee palvelussa käytettävät perustekniikat ja/tai hoito-ohjelman ohjattuna käyttää hoitokäsittelyissä/leikkauksessa/värjäyskäsittelyssä tarvittavia tavallisimpia välineitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/värjäyskäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa. toteuttaa palvelun työhön sopivalla tekniikalla ja valitsee käytettävät tuotteet itsenäisesti valitsee hoitokäsittelyyn/leikkaukseen/värjäyskäsittelyyn sopivat työvälineet ja käyttää niitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/värjäyskäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työyhteisössään huomioon työyhteisön muut jäsenet. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja määrittelee hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä tunnistaa ne hiuspohjan muutokset, jotka vaativat muun asiantuntijan hoitoa ottaa hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyssä ottaa tavallisimpien hoitotuotteiden toimintaperiaatteita huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyssä käyttää ohjeen mukaan ammattikäsitteitä työn suunnittelussa määrittelee asiakkaan hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon hankkii ja hyödyntää omatoimisesti tietoa hiuksen rakenteesta ja kasvuvaiheista hoidon suunnittelussa ja työskentelyssä ottaa hoitotuotteiden toimintaperiaatteet ja niiden yleisimmät ainesosat huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä ilmaisee suunnittelemansa leikkauksen/värjäys- käsittelyn ammattikäsittein työympäristön turvallisuuden sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa arvioi käsittelyn lopputulosta ja omaa työtään realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan, noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. toteuttaa palveluja monipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja tuotteilla ja perustelee valintojaan käyttää hoitokäsittelyn/leikkauksen/ värjäyskäsittelyn lopputuloksen kannalta perusteltuja työvälineitä valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/ värjäyskäsittelyssä tarvittavia tuotteita, perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle. Havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Ottaa huomioon käytettävien tuotteiden sekä terveys että ympäristövaikutukset määrittelee itsenäisesti asiakkaan hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon sekä eri hoitomahdollisuudet ja selvittää mahdolliset ongelmien syyt asiakkaan kanssa ja ohjaa hänet tarvittaessa asiantuntijan hoitoon. hallitsee hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden tietoperustan ja soveltaa monipuolisesti tietoaan hoitokäsittelyissä. Analysoi ja seuraa hiuksen kuntoa ja kehitystä hoitojen välillä. perustelee valitsemansa hoitotuotteet ottaen huomioon asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteiden vaikuttavat ainesosat ja niiden toimintaperiaatteet. Ymmärtää hoitojen kokonaisvaltaisen vaikutuksen ihmiseen ja hiuksiin. ilmaisee suunnittelemansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja, Nivalan ammattiopisto 2 3 JOHDANTO... 5 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 HIUSALAN KUVAUS

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 , SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Maarays 43/011 12014 (Sisaltaa maarayksen 4/011 12015

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SUUFOHJAN AM MATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parluri-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Määräys 43/011/2014 (Sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Hiusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Hiusalan osaamisala,

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala. Parturi-kampaaja

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala. Parturi-kampaaja OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala Parturi-kampaaja Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 10. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015,

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 3 3. AMMATTIALAN

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Hiusalan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hiusalan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hiusalan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala kosmetologi 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala kosmetologi 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala 2015 VAAO Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA... 1 KAUNEUDENHOITOALAN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot