Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA"

Transkriptio

1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Valtakunnallinen voimaantulopäivä (opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Hiusalan kuvaus ja arvoperusta Hiusalan perustutkinnon tavoitteet Hiusalan perustutkinnon muodostuminen Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot HIUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp Kampaukset ja ehostus, 20 osp Värjäyskäsittelyt 30 osp Permanenttikäsittelyt 15 osp Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp Valinnaiset tutkinnon osat Asiakkaan tyylipalvelut 10 osp Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 osp Yritystoiminnan suunnittelu 10 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 10 osp Huippuosaajana toimiminen Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Tuotetuntemus, 5 osp Luonnonmukaisia muotoilukokonaisuuksia hiusalalla 10 osp Toimiminen hiusalan työympäristössä Yritystoiminta YHTEISET TUTKINNON OSAT, (35 osp) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieraat kielet 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Psykologia 3 osp (kurssi 1) Psykologia 3 osp (kurssi 2) Psykologia 4 osp (kurssi 3)... 50

3 3.4.6 Ympäristöosaaminen 1, 1osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opinnot Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia LIITTEET... 53

4 1 / 53 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hiusalan kuvaus ja arvoperusta Linkki tutkinnon perusteet s Hiusalan perustutkinnon tavoitteet Linkki tutkinnon perusteet s Hiusalan perustutkinnon muodostuminen Linkki tutkinnon perusteet s Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella ei ole elokuussa 2015 voimassa olevaa näyttötutkinnon järjestämissopimusta Hiusalan perustutkintoon. Perustutkinnon voi kuitenkin suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Koulutuskeskus Salpaus hallinnoi silloin oppisopimusta ja ostaa tutkinnon suorittamisen sellaiselta oppilaitokselta, jolla on tutkinnon järjestämisoikeudet. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Linkki tutkinnon perusteet s. 115 Hiusalalla elinikäisen oppimisen avaintaidot tarkoittavat: Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa palvelu- ja vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten asiakkaiden kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja ja kauneustalon toimintakulttuuria. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

5 2 / 53 Ammattietiikka Opiskelija toimii työssään hiusalan ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia, aikatauluja ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Hiusalalla ammattietiikkaan kuuluu toisen kunnioittaminen. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä. Opiskelija ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään mm. huolehtimalla riittävän ravinnon saannista, jotta jaksaa toimia työpäivän. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää hiusalalla tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Hiusalalla korostuu ergonomisten työasentojen ja ihon suojauksen tärkeys. Työssä on myös käytettävä alalle soveltuvaa työvaatetusta ja suojaimia. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee opiskeluansa ja toimintaansa sekä työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija toimii hiusalan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Kauneustalossa kaikki jätteet lajitellaan erillisten ohjeiden mukaan. Estetiikka Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon hiusalan esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja hiusalalle soveltuvasti.

6 3 / 53 Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija käyttää peruslaskutoimituksia hiusalalla vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija hyödyntää hiusalalla käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja hiusalan vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. Koulutuskeskus Salpauksen oma elinikäisen oppimisen avaintaito hiusalalla Asiakaspalvelullisuus Elinikäisen oppimisen avaintaidoksi olemme nostaneet asiakaspalvelullisuuden. Se on oleellinen osa ammattitaitoa jatkuvassa oppimisessa ja työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Opiskelija noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. 2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITO- VAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 3

7 4 / 53 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt opiskelija Ymmärtää ihon ja hiuksen rakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet ja soveltaa tietoa pesu- ja perushoitokäsittelyissä sekä hallitsee yhden tehohoitotuotteen. Suunnittelee ja toteuttaa hiustenleikkauksia; o ehjä rakenne (erilaisilla muotolinjoilla) o tasamittainen kerrostus o lisääntyvä kerrostus o porrastus o kulmikas kehä o ohennustekniikat o saksi-kampa, veitsi- ja konetyöskentely Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia parranmuotoiluja harjoituspäälle ja asiakaspalvelussa; o rajojen siistimisen ajaen o muoto-oppi Hallitsee parranajon Hiustenleikkausten ja partakäsittelyiden asiakaspalvelu Lähiopetus työsalissa Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Tiimioppiminen Itsenäinen tiedonhankinta ja suunnittelu Työhön liittyvä teoria luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Palvelee asiakasta suomen ja ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeen mukaisia hiusten ja hiuspohjan pesuja, hoitoja, hierontaa ja muotoon kuivaamista Tietää ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiukseen ja hiuspohjaan sekä soveltaa tietoa asiakasohjauksessa Valitsee erilaisille asiakkaalle sopivat (pesevät, hoitavat, muotoilevat ja viimeistelevät) tuotteet ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet sekä käyttää tuotteita asiakaspalvelussa Osaa hieroa hiuspohjaa asiakaslähtöisesti Huomioi erilaiset hiuspohjan muutokset ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon Ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden valinnassa Työskentelee hygieenisesti ja turvallisesti Soveltaa kasvojen, kaulan ja hartioiden muotooppia asiakaspalvelussa Hiusten leikkausten muodikkaat ja asiakaslähtöiset tekniikat Hiusten leikkausten yhdistelmäkehät Soveltaa partaan muoto-oppia Valitsee ja käyttää partatöihin sopivat tuotteet Suorittaa parranajon asiakaslähtöisesti Hallitsee ajankäytön työskennellessään Hankkii tietoa eri tietolähteistä, suunnittelee ja arvioi omaa työtään. Selviytyy muuttuvissa tilanteissa ja kehittää toimintaansa sekä haluaa oppia uutta Ottaa huomioon työyhteisön sekä työympäristön, työskentelee turvallisesti ja ergonomisesti sekä noudattaa annettuja ohjeita Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa, työssäoppimassa, osuuskunnassa tai ny-yrityksessä. Tiimioppiminen Portfolio / Blogi Asiakaspalvelu ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä integroituna asiakaspalvelu ja kielten yto opinnot. Äidinkielen valinnaisia opintoja integroidaan osittain asiakaspalveluun. Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutukset integroituna Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

8 5 / 53 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 10 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Hiustenleikkaamisen osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä hieronnalla sekä hiusten leikkauksia eri tekniikoin. Työskentelyssään opiskelija huomioi anatomian, fysiologian sekä ravinnon vaikutukset ihoon ja hiukseen. Näytön antaja perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään. Partakäsittelyjen osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille partakäsittelyjä eri tekniikoin. Näytön antaja perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään. Näytön arvioivat opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Kampaukset ja ehostus, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 10

9 6 / 53 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Kampaukset ja ehostus Opiskelija Osaa asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja viimeistellä asiakkaalle erilaisia kampauksia ja ehostuksia monipuolisilla tekniikoilla Kampaukset Osaa monipuolisia fönkampauksia Osaa monipuolisia tekniikoita raudoilla Osaa monipuolisia lettitekniikoita; Osaa monipuolisia rullaustekniikoita Osaa erilaisia tupeeraustekniikoita Osaa tehdä sormikiharoita ja laineita painamalla Hallitsee pitkien hiusten kampaukset, o Koristeen, hiuslisän ja/tai valkin kiinnittäminen Ehostukset Osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia Hallitsee työskentelyssä tärkeän hygieenisen toiminnan ja osaa ohjata asiakasta toimimaan hygieenisesti Tunnistaa erilaiset ihotyypit Osaa tehdä alkupuhdistuksen ennen ehostusta Asiakaspalvelu kampausten ja ehostusten tutkinnonosassa opiskelija Osaa ottaa työskentelyssä huomioon muotoopin, ajankohtaisen muodin, asiakkaan iän ja kasvojen anatomisen rakenteen sekä ihotyypin Osaa tehdä asiakkaan tyyliä tukevia ehostuksia ja kampauksia Osaa suositella ja myydä asiakkaalle kampauksiin, ehostukseen ja iholle sopivia kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä Hallitsee työvälineiden ja tuotteiden käytön ja toimintaperiaatteet; osaa käyttää kampauksissa ja ehostuksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja, hallitset ammattisanaston. Lähiopetusta työsalissa Tiimioppiminen Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Työhön liittyvä teoria opetus, itsenäinen / ryhmäopiskelu Portfolio / Blogi Asiakaspalvelu työsalissa Lähiopetus työsalissa Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa, työssäoppimassa, osuuskunnassa tai ny-yrityksessä Tiimioppiminen Portfolio / Blogi Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 15

10 7 / 53 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kampauksien osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja tekee erilaisia yksilöllisiä, kampauksia asiakkaille työssäoppimisen aikana työpaikalla. Näytön antaja toteuttaa monipuolisia asiakaslähtöisiä kampauksia eripituisiin hiuksiin, mahdollisimman monipuolisin tekniikoin, vähintään rullilla, föönillä, sormikiharoilla ja raudoilla. Johonkin näistä kampauksista on käytettävä hiuslisää / valkkia tai hiuskoristetta. Näytön antaja perustelee tekemänsä valinnat tyylin, muodin ja muoto-opillisin perustein. Ehostuksien osuuden ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toteuttaa asiakaslähtöisiä, asiakkaan tyyliä tukevia, muoto-opillisia päivä- ja juhlaehostuksia, mahdollisimman monipuolisilla tekniikoilla. Ehostuksen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoksessa tai työssäoppimisen aikana. Näytön antaja perustelee tekemänsä valinnat ottaen huomioon työn esteettisyyden ja hygieenisyyden. Ehostuksen ja kampauksen näytöt voidaan toteuttaa myös yhteisnäyttönä esim. projektityönä. Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja/tai ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Värjäyskäsittelyt 30 osp Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s.15 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt.

11 8 / 53 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Värjäyskäsittelyt Opiskelija ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Osaa suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan Hallitsee työssään väriopin Osaa värjätä hiuksia erilaisilla värjäysmenetelmillä o Suoravärit o Erilaiset hapetevärit o Vaalennus o Erikoisvärit Osaa käyttää asiakaslähtöisesti erilaisia värjäystekniikoita o Erilaiset värjäyksen esi- ja jäkäsittelyt o Tyvivärjäys o Sävyn muutos o Tummemmaksi värjäys o Vaaleammaksi värjäys o Vaalennukset o Erilaiset värinpoistotekniikat o Erilaiset raitatekniikat o Erilaiset monivärivärjäykset Osaa värjätä partaa o Suoravärillä o Hapetevärillä Osaa värjätä ripset ja kulmakarvat, hallitset myös kulmakarvojen muotoilun. Lähiopetus työsalissa työsalissa Tiimioppiminen Tehtävät Itsenäinen tiedonhankinta ja suunnittelu Työhön liittyvä teoria, luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Parran värjäys vain harjoituspäähän, käyttöturvalisuuden takia Kemian valinnaisia opintoja integroidaan värjäyskäsittelyihin osittain. Asiakaspalvelu värjäyskäsittelyiden tutkinnon osassa Opiskelija Osaa suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa. Hallitsee värikäsittelyihin liittyvän väriopin ja osaat hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita asiakastyössä. Hallitsee värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet, pystyy hyödyntämään tämän tiedon asiakastyössä. Osaa hyödyntää tietouttasi ihon- ja hiuksen rakenteesta varmistaaksesi turvallisen asiakastyöskentelyn. Osaa suunnitella asiakkaalle yksilöllisen värjäyskäsittelyn hyödyntäen muoto-oppia, muotia ja asiakkaan tyyliä. Osaa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä osaat suojautua niiltä. Osaa myös suojata asiakkaan asianmukaisesti ja ohjata häntä värjäyskäsittelyihin liittyvien terveyshaittojen osalta Opiskelija noudattaa työskentelyssään sovittuja aikatauluja, sopimuksia ja eettisiä ohjeita vaihtelevissa tilanteissa Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa, työssäoppimassa, osuuskunnassa tai ny-yrityksessä Äidinkielen valinnaisia opintoja integroidaan asiakaspalveluun osittain.

12 9 / 53 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s 20 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia värjäyskäsittelyitä eri tekniikoin. Työskentelyssään näytön antaja huomioi värjäyksen kemian ja työturvallisuuden, sekä vaikutukset ihoon ja hiukseen. Näytön antaja perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti.

13 10 / Permanenttikäsittelyt 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 20 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Permanenttikäsittelyt Opiskelija Hallitsee ihon- ja hiuksenrakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet Osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia permanenttikäsittelyjä o Kihartamis- ja suoristuskäsittelyt Hallitsee permanentissa käytettävät tuotteet Hallitsee erilaiset permanentin esi- ja jälkitoimenpiteet Osaa monipuolisesti erilaisia rullaustekniikoita Hallitsee ja osaa valita asiakaskohtaisesti erilaiset rullausvälineet Lähiopetus työ- ja teorialuokassa Harjoituspäähän tehtävät harjoitteet Kemian opintoja integroidaan osittain permanenttikäsittelyiden kanssa Asiakaspalvelu permanenttikäsittelyissä Opiskelija Osaa hyödyntää asiakaspalvelussa ihon ja hiuksen rakenteen tietoja permanenttikäsittelyn onnistumiseksi Hallitsee erilaiset kihartamistekniikat Hallitsee ja osaa hyödyntää permanentin kemian tietoutta asiakaspalvelussa Hyödyntää muoto-opin osaamistasi asiakaspalvelussa, asiakkaan tyylin tukemiseksi Osaa viimeistellä erilaiset kiharakampaukset ja neuvoa asiakasta kiharan hoidossa ja viimeistelyssä Osaa suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjata niiden käytössä Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa ja / tai työssäoppimassa Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 25 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille monipuolisia rakennekäsittelyitä eri tekniikoin. Työskentelyssään opiskelija huomioi permanenttikäsittelyiden kemian ja työturvallisuuden, sekä vaikutukset ihoon ja hiukseen. Opiskelija perustelee ja dokumentoi valintansa sekä arvioi omaa työskentelyään

14 11 / 53 Näytön arvioi opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 25 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Opiskelija ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Osaa palveluiden ja tuotteiden hinnoittelun, myynnin ja markkinoinnin Osaa somistaa, alan erityispiirteet huomioiden Ymmärtää yrityksen kannattavuuslaskelmat Arvioi vahvuuksiaan hiusalan yrittäjänä Ymmärtää tuotteistamisen periaatteet Osaa kuluttajasuojan ja kuluttajakaupan periaatteet Verkostoituu alan eri tekijöiden kanssa Lähiopetus työ- ja teorialuokassa Tiimioppiminen Työhön liittyvät teoria-luennot, itsenäinen / ryhmäopiskelu Integroidaan matematiikan pakollisia opintoja Integroidaan Yrittäjyys ja yritystoiminta Hiusalan yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvä asiakaspalvelu Opiskelija Toimii erilaisissa palvelutilanteissa edistäen työhyvinvointia Toimii asiakaspalvelutilanteissa huomioiden yrityksen toimintatavat Edistää toiminnallaan yrityksen kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta Asiakaspalvelu työsalissa tai työssäoppien

15 12 / 53 Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 31 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toimii asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointitehtävissä hiusalan yrityksessä parturi-kampaajana ja työyhteisön jäsenenä toimien työssäoppimispaikan liikeidean ja hiusalan arvoperustan mukaisesti. Näytön antaja tekee yritystoimintaan liittyvän kirjallisen tehtävän, jossa hän näyttää osaamisensa mm. yritystoiminnan perustamisen, kannattavuuslaskennan, hinnoittelun ja kuluttajansuojan osalta. Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti lähiopetusjaksolla käsitellyt asiat. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen työssäoppimisjaksolle, jos osaaminen on jäänyt puutteelliseksi. Ammatinopettaja hyväksyy tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen on sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti. 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Asiakkaan tyylipalvelut 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 32 Tutkinnon osassa toteutetaan mm. yhteisöllisen pedagogiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä voivat olla muun muassa tiimioppiminen, projektioppiminen, yhdessä tekemällä oppiminen ja ryhmätyöt.

16 13 / 53 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Asiakkaan tyylipalvelut Opiskelija Osaa asiakaslähtöisesti suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuksia eri tilaisuuksiin (hiukset, ehostus, pukeutuminen) Osaa ottaa huomioon asiakkaan kasvojen ja vartalon muodot sekä mittasuhteet Osaa huomioida asiakkaan etniset ja kulttuuriset taustat suunnitellessaan asiakkaalle palvelukokonaisuuksia Osaa hyödyntää etikettisääntöjä tyylipalveluissa Osaa hankkia tietoa eri lähteistä ja toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa Osaa toimia erilaisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa Osaa neuvoa asiakasta ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa Osaa suositella ja myydä tyylipalveluja Osaa käyttää tarvittavia työvälineitä, materiaaleja ja tuotteita tyylikokonaisuuden toteutuksessa sekä hallitsee ammattisanaston Osaa arvioida työtään ja hallitsee ajankäytön Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Tiedonhankinta Tiimioppiminen Lähiopetus työsalissa Asiakaspalvelu oppilaitoksen työsalissa tai työssäoppimassa Portfolio/Blogi Projektit Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 35 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee tyylikonsultoinnin nais- ja miesasiakkaalle Näytön antaja laatii asiakaslähtöisen tyylipalvelusuunnitelman hiuksista ja/tai ehostuksesta, sekä vaatetuksesta arkeen ja juhlaan sekä miehelle että naiselle. Hän esittelee suunnitelmat asiakkaille ja toteuttaa heille vähintään hiusten muutoskokonaisuudet. Näytön arvioivat ohjaava opettaja ja /tai työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja. Etenemisehto Opiskelija voi osallistua valinnaiseen opintoon, kun tarvittavat pakolliset ammatilliset perusopinnot on suoritettu. Opettajaryhmä harkitsee osallistumisen valinnaiseen opintoon jos osaaminen on jäänyt heikoksi tai osaamista on hankittu muualla.

17 14 / Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 36 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Opiskelija ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia hoitokokonaisuuksia hiuksille, hiuspohjalle ja parralle Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia muotoilukokonaisuuksia hiuksille ja parralle Hallitsee käytössä olevan erikoishoitosarjan Osaa markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluja sekä ohjata asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä Hallitsee käsienhoidon, kynsien lakkauksen ja kynsien kestolakkauksen Osaa tehdä eripituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia Osaa kiinnittää kampauksiin erilaisia koristeita ja irtohiuksia Hallitsee erilaisia hiustenpidennystekniikoita ja tietää miten rastat tehdään Arvioi omaa osaamistaan Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Harjoitteet Tiimioppiminen Lähiopetus työsalissa ja työssäoppimassa Asiakaspalvelu Portfolio/Blogi Projektit Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 39 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja tekee asiakkaalle erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia, hän perustelee ja dokumentoi valintansa asiakastyössä. Näytön arvioivat ohjaava opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja Yritystoiminnan suunnittelu 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 40

18 15 / 53 Tutkinnon osaan on tulossa Salpauksen yhteinen kuvaus. Menetelminä toimiminen hiusalan yrittäjänä joko Nuori Yrittäjä -toiminnassa, osuuskuntatoiminnassa tai työssäoppien yrittäjänä. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 43 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toimii yrityksessä tuottaen hiusalaan liittyviä palveluita. Lisäksi näytön antaja tekee liiketoimintasuunnitelman ja laatii yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista Hiusalan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta sisällyttää yksi tai useampia ammatillisia tutkinnon osia seuraavista perustutkinnoista: Kauneudenhoitoalan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta Hiusalan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista ammattitutkinnoista: Hiusalan ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto

19 16 / 53 Teatterialan ammattitutkinto Tekstiilialan ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto Tekstiilialan erikoisammattitutkinto Vaatetusalan erikoisammattitutkinto Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinnosta, estenomi (AMK) tai Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta, tradenomi (AMK) tai jostakin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnosta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 10 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 45 Tutkinnon osaan on Salpauksen yhteinen kuvaus. Menetelminä toimiminen hiusalan ammatillisissa- ja ohjauksellisissa tehtävissä. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 45 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja toimii hiusalan työtehtävissä, kehittäen yrityksen toimintaa ja omaa osaamistaan. Näytön antaja ohjaa oman toiminnan ohessa muita alan toimijoita tai opiskelijoita.

20 17 / Huippuosaajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki (e Perusteet) ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet s. 50 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Parturi-kampaajan monipuoliset muotoilukokonaisuudet kilpailutekniikoin. Kokonaisuuksiin kuuluu tekniikoiden harjoittelu ja mahdollisesti kilpailuihin osallistuminen. Kilpailuehostukset ja kilpailutyön kokonaistyylin suunnittelu Menetelminä osallistuminen hiusalan kilpailutoimintaan, kilpailutoimintaan valmentautuminen ja itsenäinen harjoittelu sekä vaativien ammattitöiden harjoittelu asiakaspalvelussa ja työssäoppimassa. Ammattitaidon osoittamistavat Linkki tutkinnon perusteet s. 53 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja tekee hiusalan muotoilukokonaisuuksia monipuolisesti kilpailutekniikoilla, huomioiden kilpailuehostuksen ja kokonaistyylin Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Tuotetuntemus, 5 osp Koulutuskeskus Salpauksen alueella on useita hiusalan yrityksiä, joissa painotetaan tuotemyyntiä ammatillisten palveluiden lisäksi. Tuotemyyntiin liittyvää tuotetuntemuksen tietoutta tulee kuitenkin perustutkinnon perusteiden mukaan vähäisesti, joten Salpauksen hiusala tarjoaa tuotetuntemuksen opintoja paikallisesti, edistäen ja laajentaen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja perustella markkinoimiaan tuotteita

21 18 / 53 esitellä tuotteita asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden toimia tuote-esittelijänä ja esiintyä erilaisissa työtilanteissa, huomioiden eri kohderyhmiä syventää ja laajentaa tuntemustaan kosmeettisista tuotteista ja niiden ainesosista sekä niiden vaikutusmahdollisuuksista ihoon / hiukseen ottaa huomioon kosmetiikan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ammattietiikka hyödyntää mediaa ja tietotekniikkaa työssään seurata kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöä ja kuluttajasuojalakia sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioida työtään ja sen tuloksia työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelija Tunnistaa asiakkaan ihoon ja hiuksiin liittyvät tarpeet Osaa esitellä ja markkinoida kosmeettisia tuotteita asiakaslähtöisesti ja ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä Osaa vertailla hiuksen puhdistamiseen, hoitoon, muotoiluun ja viimeistelyyn käytettävien tuotteiden ominaisuuksia Osaa vertailla ihon puhdistamiseen, hoitoon ja ehostukseen käytettävien tuotteiden ominaisuuksia Tunnistaa kosmeettisten tuotteiden käyttöön liittyviä terveyshaittoja Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Harjoitteet Portfolio / blogi Yritysvierailut ja alan tapahtumat Asiakaspalvelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

22 19 / 53 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen Tuotteiden esitteleminen Asiakkaan ohjaaminen ja neuvominen Taloudellinen ja laadukas toimiminen Itsearviointi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tuotteiden esitteleminen Median hyödyntäminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotetuntemuksen hyödyntäminen Kosmetiikkaa ja kuluttajasuojalakia koskevan lainsäädännön seuraaminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa asiakkaiden tarpeita esittelee tuotteita käyttäen yksittäisiä myyntiperusteluja markkinoi tuotteita työskentelee työympäristön mukaisesti ottaa huomioon joitakin asiakkaan tarpeita ja toiveita ohjaa ja neuvoo asiakkaita tukeutuen vaativissa asioissa ohjeisiin toimii taloudellisesti ja huomioi asiakkaan toiveita osittain noudattaa pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteita työpaikan ohjeiden mukaan ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti tutuissa tilanteissa. tunnistaa ja analysoi asiakkaiden tarpeita esittelee tuotteita perustellen niiden käyttöä markkinoi tuotteita asiakkaan tarpeita huomioon ottaen ja asiantuntevasti työskentelee joustavasti ja ottaa huomioon työympäristöjen vaatimukset ja toimintaedellytykset ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet ohjaa ja neuvoo asiakkaita itsenäisesti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen toimii taloudellisesti ja asiakkaan toiveet huomioon ottaen noudattaa kestävän kehityksen periaatteita arvioi toimintaansa omasta näkökulmastaan sekä ottaa vastaan palautetta ja muuttaa työskentelyään sen perusteella. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja esittelee tuotteita selkeästi Käyttää mediaa ja tietotekniikkaa ohjatusti. esittelee tuotteita selkeästi ja kiinnostusta herättävästi Hyödyntää mediaa ja tietotekniikkaa työssään. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee esittelemänsä tuotteet, niiden tärkeimmät ainesosat, vaikutukset ja käyttötavat ja käyttää tietoa työssään toimii ohjeistettuna kosmetiikka- ja kuluttajasuojaa koskevien lakien puitteissa tuntee esittelemänsä tuotteet ja perustelee niiden tärkeimmät ainesosat, vaikutukset ja käyttötavat toimii kosmetiikka- ja kuluttajasuojaa koskevien lakien puitteissa, seuraa niissä tapahtuvia muutoksia ja ottaa ne huomioon työssään Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii tietoa ohjattuna hankkii tietoa ja toimii motivoituneesti ohjaa asiakasta hänen tarpeittensa tunnistamisessa esittelee tuotteita perustellen monipuolisesti niiden käyttöä markkinoi tuotteita asiakkaan tarpeita huomioiden, aktiivisesti ja asiantuntevasti ja saa aikaan lisämyyntiä. työskentelee joustavasti ja ottaa huomioon työympäristöjen vaatimukset ja toimintaedellytykset sekä soveltaa esittely- ja myyntityötään eri yhteyksissä ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset erityistarpeet ja toiveet ohjaa ja neuvoo asiakkaita yksilöllisesti ja asiantuntevasti tuotetuntemustaan hyödyntäen toimii asiakkaan toiveet huomioon ottaen, laadukkaasti ja taloudellisesti noudattaa ja soveltaa työssään kestävän kehityksen periaatteita arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti. esittelee tuotteita asiakkaalle luontevasti, asiantuntevasti ja kiinnostusta herättävästi Käyttää ja hyödyntää työssään monipuolisesti mediaa ja tietotekniikkaa. vertailee tuotteita ja niiden tärkeimpiä ainesosia, vaikutuksia ja käyttötapoja sekä perustelee ominaisuuksia hyödyntäen monipuolisesti tuotetuntemustaan toimii vastuuntuntoisesti kosmetiikka- ja kuluttajasuojaa koskevien lakien puitteissa, seuraa niissä tapahtuvia muutoksia ja ottaa ne huomioon työssään hankkii oma-aloitteisesti tietoa ja toimii motivoituneesti oppimistilanteissa sekä kehittää itseään

23 20 / 53 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ratkaisee tavallisia tuoteneuvontaan liittyviä ongelmia toimii vuorovaikutteisesti asiakaspalvelussa ja työryhmän jäsenenä noudattaa ammattietiikan perusperiaatteita ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta tutuissa tilanteissa toimii työyhteisön hyvinvointia edistävästi, mutta tarvitsee muuttuvissa olosuhteissa ohjausta toimii aloitteellisesti ja asiakkaan toiveita huomioon ottaen omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. ratkaisee tuoteneuvontaan liittyviä ongelmia pääosin aiempaa tietoa hyödyntäen käyttää ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan toimii vastuullisesti noudattaen ammattietiikkaa ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta toimii työyhteisön hyvinvointia edistävästi toimii aloitteellisesti, asiakkaan toiveet huomioon ottaen ja taloudellisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. ja työtään ratkaisee itsenäisesti tuoteneuvontaan liittyviä ongelmia aiempaa tietoa hyödyntäen käyttää ja soveltaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaspalvelussa sekä työryhmän jäsenenä toimiessaan sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen ammattietiikkaa ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa toimii itsenäisesti työyhteisön hyvinvointia edistävästi ja kehittävästi toimii suunnitelmallisesti, asiakkaan toiveet huomioon ottaen ja tuloksellisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näytön antaja suunnittelee ja toteuttaa hiuskosmetiikan tuote-esittelyä ja myyntityötä yrityksen markkinointistrategian mukaisesti Näytön arvioivat mahdollinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiopettaja Luonnonmukaisia muotoilukokonaisuuksia hiusalalla 10 osp Nouseva trendi hiusalalla viime vuosina on ollut luonnonmukaisten tuotteiden käyttö muotoilukokonaisuuksissa. Perustutkinnossa ei luonnonmukaisuus tuotteissa nouse esille, joten Salpauksen hiusala tarjoaa opiskelijoille lisätietoutta kyseisistä tuotteista ja palveluista. Salpauksen alueella kyseisille palveluille on kysyntää ja tarjoamalla tietoutta edistämme opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä ja työllistää itsensä. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Erilaisten hiusten ja hiuspohjan ongelmien tunnistaminen ja yksilöllisten hoitosuunnitelmien tekeminen perustellen Kasvivärien käyttö, koostumus ja niiden vaikutus terveyteen ja ympäristöön

24 21 / 53 Sertifioitujen tuotteiden tunnistaminen Intialaisen päähieronnan vaikutus Yrittäjyyden ja vastuullisuuden huomioiminen toiminnassaan Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Itsearviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Opiskelija Osaa värjätä erilaisia hiuksia kasviväreillä Osaa tehdä intialaisen päänhieronnan ja tietää sen vaikutukset Tietää energialeikkausten periaatteet Tunnistaa sertifioidut tuotteet Tietää hiusten ja hiuspohjan pesussa ja hoidoissa toimintaympäristössä käytettävien luonnonmukaisten tuotteiden ainesosat ja niiden vaikutukset ihmiseen ja ympäristöön ohjaussuunnitelma Teoriaopetus Itsenäinen ja ryhmäopiskelu Harjoitteet Tiimioppiminen Lähiopetus työsalissa ja työssäoppimassa Asiakaspalvelu Portfolio/Blogi yhteisten tutkinnon osien integrointi Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu Hiusten peseminen Hiusten ja hiuspohjan hoitaminen Hiuspohjan hieronnan hallinta Hiusten leikkaaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn tai värjäyskäsittelyn ohjatusti pesee hiukset työn vaatimalla tavalla hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan hieroo hiuspohjaa leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita ja noudattaa työohjeita Suunnittelee ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn tai värjäyksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti pesee hiukset asiakkaan tarpeen mukaisesti hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti työvaiheesta toiseen valitsee sopivan hierontatekniikan hoitokäsittelyn perusteella ja asiakkaan hoitotarpeen mukaan leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet suunnittelee ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan yksilöllisen hoitokäsittelyn itsenäisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti pesee hiukset asiakkaan tarpeen mukaisesti ja tuotetuntemustaan hyödyntäen hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalinnat Suorittaa empaattisen päähieronnan sekä soveltaa oppimiaan hierontatekniikoita asiakkaan hoitotarpeen mukaan leikkaa teknisesti puhtaan esteettisen ja harmoonisen hiusten leikkauksen suunnitelman mukaan. huomioiden asiakkaan kokonaisvaltaisen tyylin.

25 22 / 53 Hiusten kuivaaminen ja viimeistely Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan Osaa neuvoa ja suositella kotihoitoja asiakkaan tarpeen mukaan ja suosittelee lisäpalveluja Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Itsearviointi ja ajan käyttö Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Leikkaus- värjäys tai hoitotekniikoiden hallinta Työvälineiden käytön hallinta Tuotteiden käytön hallinta Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely Hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden huomioon ottaminen suhtautuu myönteisesti työturvallisuuteen, välttää riskejä ja ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää asiakkaan sekä työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa arvioi käsittelyn lopputulosta ja noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta ja toimii terveellisten elintapojen sekä toimintaja työkyvyn ylläpitämiseksi ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää asiakkaan sekä työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta arvioi käsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja oma-aloitteisesti, noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee palvelussa käytettävät perustekniikat ja/tai hoito-ohjelman ohjattuna käyttää hoitokäsittelyissä/leikkauksessa/värjäyskäsittelyssä tarvittavia tavallisimpia välineitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/värjäyskäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa. toteuttaa palvelun työhön sopivalla tekniikalla ja valitsee käytettävät tuotteet itsenäisesti valitsee hoitokäsittelyyn/leikkaukseen/värjäyskäsittelyyn sopivat työvälineet ja käyttää niitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/värjäyskäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työyhteisössään huomioon työyhteisön muut jäsenet. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja määrittelee hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä tunnistaa ne hiuspohjan muutokset, jotka vaativat muun asiantuntijan hoitoa ottaa hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyssä määrittelee asiakkaan hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon hankkii ja hyödyntää omatoimisesti tietoa hiuksen rakenteesta ja kasvuvaiheista hoidon suunnittelussa ja työskentelyssä kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta ja monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomion turvallisuus- ja terveysnäkökohdat, asiakkaan ja työympäristön turvallisuuden sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa arvioi käsittelyn lopputulosta ja omaa työtään realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan, noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. toteuttaa palveluja monipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja tuotteilla ja perustelee valintojaan käyttää hoitokäsittelyn/leikkauksen/ värjäyskäsittelyn lopputuloksen kannalta perusteltuja työvälineitä valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/ värjäyskäsittelyssä tarvittavia tuotteita, perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle. Havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Ottaa huomioon käytettävien tuotteiden sekä terveys että ympäristövaikutukset määrittelee itsenäisesti asiakkaan hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon sekä eri hoitomahdollisuudet ja selvittää mahdolliset ongelmien syyt asiakkaan kanssa ja ohjaa hänet tarvittaessa asiantuntijan hoitoon. hallitsee hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden tietoperustan ja soveltaa monipuolisesti tietoaan hoitokäsittelyissä. Analysoi ja seuraa hiuksen kuntoa ja kehitystä hoitojen välillä.

26 23 / 53 Tuotteiden tunteminen ja niiden vaikutuksen huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hoidossa Leikkausten hoitoja värjäyskäsittelyjen ammattikäsitteiden hallinta Asiakkaan tyylin tukeminen, muoto-opin ja muodin huomioon ottaminen Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutusten huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin Tiedon hankinta Estetiikan ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen työssä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ottaa tavallisimpien hoitotuotteiden toimintaperiaatteita huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyssä käyttää ohjeen mukaan ammattikäsitteitä työn suunnittelussa käyttää asiakkaan tyyliin liittyvää tietoa ohjeen mukaan, osoittaa kiinnostusta muotiin ottaa ohjattuna huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutukset hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin hankkii työskentelynsä tueksi tietoa tavallisimmista hiusalan tietolähteistä ja pystyy hyödyntämään sitä ohjeen mukaan, hakee ohjeen mukaan tietoa tuotteiden mahdollisista haitallisista vaikutuksista tunnistaa, arvioi ja esittelee ohjattuna keskeisen ammatillisen osaamisensa ja ammatilliset vahvuutensa työskentelee ohjatusti alan esteettisten periaatteiden mukaisesti (esim. työympäristön viihtyisyys tai työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavat tekijät) noudattaa ohjatusti ammatissa vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja. ottaa hoitotuotteiden toimintaperiaatteet ja niiden yleisimmät ainesosat huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä ilmaisee suunnittelemansa leikkauksen/värjäys- käsittelyn ammattikäsittein hankkii ja soveltaa tyyliin ja muotoon liittyviä tietoja hiusten leikkauksissa/ värjäyskäsittelyissä ja valitsee leikkaus-/värikäsittelymallin asiakkaalle soveltuvasti, tulkitsee ja toteuttaa ajankohtaista muotia ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutukset hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin hankkii tietoa eri tietolähteistä työskentelynsä tueksi ja hyödyntää sitä, hakee tietoa ja tuntee tuotteiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia tunnistaa, arvioi ja esittelee suunnitelmallisesti sekä loogisesti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja ammatilliset vahvuutensa työskentelee alan esteettisten periaatteiden, esim. työympäristön viihtyisyyden tai työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukaisesti noudattaa alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työja toimintatapoja. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii tietoa ja suunnittelee ja arvioi omaa työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta hankkii tietoa, suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa, on halukas oppimaan uutta, toimii saamansa palautteen mukaisesti, selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma- aloitteisesti perustelee valitsemansa hoitotuotteet ottaen huomioon asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteiden vaikuttavat ainesosat ja niiden toimintaperiaatteet. Ymmärtää hoitojen kokonaisvaltaisen vaikutuksen ihmiseen ja hiuksiin. ilmaisee suunnittelemansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä perustelee leikkaus-/värikäsittelymallien valintaan johtaneita päätöksiä asiakkaan persoonallisten ominaisuuksien ja muoto-opillisten seikkojen perusteella, soveltaa perustellusti vallitsevaa muotia ottaen huomioon asiakkaan toiveet soveltaa hoitotilanteessa tietouttaan ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksesta hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin sekä osaa neuvoa ja suositella asiakkaalle kotihoitoja hankkii työskentelynsä tueksi itsenäisesti tietoa ammatti- ja muotilehdistä ja sähköisistä viestimistä ja soveltaa sitä työskentelyynsä asiakkaan toiveiden mukaisesti, selvittää itsenäisesti käytettävien tuotteiden/käsittelyjen mahdollisia haittavaikutuksia tunnistaa, arvioi ja esittelee suunnitelmallisesti, loogisesti, persoonallisesti ja luovasti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja ammatilliset vahvuutensa hyödyntää monipuolisesti työssään alan esteettisiä periaatteita, toimii esim. työympäristön viihtyisyyteen tai työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi noudattaa itsenäisesti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja ja tuo esille kehittämistarpeita. toimii oma-aloitteisesti tiedonhakijana, suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi itseään kunkin käsittelyn jälkeen sekä perustelee arvioitaan, oppii mielellään uutta, toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja käyttää vaihtoehtoisia toimintatapoja, etsii mahdollisuuksia kehittymiselleen sekä tuotteiden ja hoitojen kehittämismahdollisuudet

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta:

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen A1 HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 1. Työprosessin 1a) Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu 1b) Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2014

Hiusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto 2014 Parturi-kampaajan osaamisala, parturi-kampaaja Lausuntopyyntö 43/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Hiusalan perustutkinto

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20osp

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

A1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt

A1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt HIUSALAN PERUSTUTKINTO (tp2009) valtakunnallisten tutkintotehtävien arviointikriteerinumerointi Kaikille pakolliset tutkinnon osat A1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 1. Työprosessin 1A) Hiusten

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Hiusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Hiusalan osaamisala,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Parturi-kampaaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Hiusalan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 , SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Maarays 43/011 12014 (Sisaltaa maarayksen 4/011 12015

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SUUFOHJAN AM MATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parluri-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Määräys 43/011/2014 (Sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala. Parturi-kampaaja

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala. Parturi-kampaaja OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala Parturi-kampaaja Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 10. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ihmissuhteiden

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja, Nivalan ammattiopisto 2 3 JOHDANTO... 5 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 HIUSALAN KUVAUS

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2013

Opetussuunnitelma 2013 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2013, parturi-kampaajan koulutusohjelma parturi-kampaaja Hyväksytty 10.2.2014 Viranhaltijapäätös 6/2014 Hellevi Lassila, apulaisjohtaja Sisällys 1 Hiusalan kuvaus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. ammatillinen peruskoulutus

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. ammatillinen peruskoulutus Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 13.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 OV... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN...

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 3 3. AMMATTIALAN

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 26.4.2010 Koulutuskeskus

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot