VUOSIKERTOMUS 2014 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 214 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Organisaatio ja hallinto 4 Talous 5 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 7 Asiakkaat ja myynti 9 Veden hankinta 1 Johtoverkosto 11 Jäteveden puhdistus 13

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 214 oli Kemin Vesi Oy:n yhdeksäs toimintavuosi ja Kemissä harjoitetun vesilaitostoiminnan 76. vuosi. Toimintavuonna vettä myytiin m 3 ja jätevettä laskutettiin m 3. Laskutettu vesimäärä väheni noin 1,3 % ja laskutettu jätevesimäärä väheni noin 1,4 %. Yhtiön liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli noin 6, %. Liikevaihdon kasvu oli seurausta vuoden alussa tehdyistä taksankorotuksista, sekä työlaskutuksen ja Simon Vesihuolto Oy:n toimittaman jätevesimäärän kasvusta. Toimintavuoden syyskuun alussa astuivat voimaan uudistetut vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta merkittävimmät lakimuutokset koskivat hulevesien hallintaa. Uuden lainsäädännön mukaan kunnan tulee suunnitella hulevesien hallinta ja järjestää se asemakaavaalueella. Kunta voi myös periä hulevesien hallinnasta maksuja. Laki mahdollistaa myös sen, että kunta voi sopia vesihuoltolaitoksen kanssa siitä, että vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Kuntaliiton ja Suomen vesilaitosyhdistyksen ohjeistukset ja hulevesien hallinnan mallisopimukset valmistuvat vuonna 215. Kemissä tavoitteena on, että kunta ja vesihuoltolaitos sopivat vuoden 215 aikana hulevesien viemäröinnin periaatteet. Muita merkittäviä muutoksia vesihuoltolaissa olivat mm. vakiohyvitys vesikatkotilanteissa, säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta ja vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksesta sekä vesihuollon tietojärjestelmästä. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta laitoksen verkostoon lievennettiin taajama-alueen ulkopuolella. Yhtiön strategiassa ja valtuustoon päin sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa tärkeimmäksi lähivuosien tavoitteeksi on nostettu vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Vuotojen etsintään ja verkoston saneeraukseen on kiinnitetty huomiota viime vuosina ja vuotavuutta onkin pystytty hiukan pienentämään. Verkoston vuotavuus on kuitenkin edelleen valtakunnan keskiarvoa suurempaa. Vuotovedet ja verkoston huono kunto aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja ennakoimattomia palvelukatkoksia. Tämän vuoksi yhtiö tulee lähivuosina lisäämään kuntokartoitukseen ja saneeraukseen käyttämiään panostuksia. Toimintavuoden aikana investoinneissa keskityttiin pääasiassa vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraukseen. Saneerauksissa vesijohdot ja jätevesiviemärit uusittiin uudelleen rakentamalla ja lisäksi kaduille rakennettiin uutena palveluna hulevesiviemäröinti kiinteistöjen ja kadun kuivatusta varten. Hulevesiviemäröinnin rakentaminen on välttämätöntä uuden vesihuoltolain mukaisen jätevesien ja hulevesien erottelun toteuttamiseksi. Verkostosaneerauksiin käytettiin yhteensä noin miljoona euroa. Saneerauksen lisäksi rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa Nauskan, Järpin ja Karjalahden kaupunginosissa yhteensä noin,5 miljoonalla eurolla. Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille, osaavalle henkilökunnalle, yhtiön hallitukselle ja yhteistyökumppaneille! Juha Hiltula Toimitusjohtaja KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 3

4 ORGANISAATIO JA HALLINTO Kemin Vesi Oy perustettiin Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiöksi ja koko osakekanta on Kemin kaupungin omistuksessa. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka olivat kertomusvuonna: Jouko Juntunen, Antero Mäki-Jokela, Teija Jestilä, Tuomo Kallijärvi, Mirja Vallasvuo-Paavola, Raimo Holopainen ja Anneli Mikkanen. Kaupungin lakimies Matti Rask toimi Kemin kaupungin nimeämänä yhtiökokousedustajana. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Hallitus kokoontui vuonna 214 viisi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Juntunen ja varapuheenjohtajana Antero Mäki-Jokela. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Juha Hiltula ja sihteerinä talouspäällikkö Tanja Uimonen sekä suunnittelupäällikkö Mikko Heinineva. Toimintavuoden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 24, joista toimihenkilöitä oli 9 ja työntekijöitä 15. Yksi henkilö oli osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta ja sukupuolijakauma oli 4 naista ja 2 miestä. KEMIN VESI OY:N HALLITUS Pj. Juntunen Jouko TOIMITUSJOHTAJA Hiltula Juha VERKOSTOT JA VEDENHANKINTA Verkostopäällikkö Happonen Jyrki JÄTEVEDEN PUHDISTUS Käyttöinsinööri Paavola Pekka TALOUS JA HALLINTO Toimitusjohtaja Hiltula Juha SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Suunnittelupäällikkö Heinineva Mikko Verkostojen rakentaminen Verkostojen kunnossapito Veden hankinta Jäteveden puhdistus Jäteveden pumppaamot Vesilaskutus Työlaskutus Kirjanpito Suunnittelu Mittaus Verkostotutkimukset Organisaatiokaavio KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

5 TALOUS Toimintavuoden liikevaihto oli euroa, josta kasvua edelliseen vuoteen oli euroa eli 6, %. Liikevaihto jakautui käyttömaksuihin 77,3 %, perusmaksuihin 16, %, työlaskutukseen 4,9 % ja liittymismaksuihin 1,8 %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa. Yhtiö maksoi omistajan antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli euroa. Yhtiön investointimenot olivat yhteensä euroa, investointeihin saatava EAKR-rahoitusosuus oli euroa ja valtion vesihuoltoavustus euroa. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Valmiiden ja kesk.er. tuotteiden varaston muutos , ,4 Liiketoiminnan muut tuotot 84.91, ,99 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,78 Ulkopuoliset palvelut , ,33 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,41 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , ,11 Henkilöstökulut yhteensä , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,66 LIIKEVOITTO , ,1 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 556,22 284,12 Muut rahoitustuotot 6.411, ,42 Kunnalle maksetut korkokulut , ,83 Muille maksetut korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,87 VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Poistoeron lisäys (-) , ,1 Tuloverot , ,94 TILIKAUDEN VOITTO , ,28 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 5

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,4 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,41 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,92 Koneet ja kalusto , Ennakkom. ja kesker. hankinnat 1.93, ,28 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,76 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat ,7 17.1,99 Vaihto-omaisuus yhteensä ,7 17.1,99 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,41 Siirtosaamiset 46.63, ,25 Saamiset yhteensä , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.., 1.., Ylikurssirahasto 2.5., 2.5., Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,54 Tilikauden voitto , ,28 OMA PÄÄOMA , ,82 POISTOERO 629.4, ,88 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Lainat kunnalta 17.5., 17.5., Muut velat , , Pitkäaikainen yhteensä , , Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Lainat kunnalta, 1., Saadut ennakot 448, ,67 Ostovelat , ,33 Muut velat , ,37 Siirtovelat , ,97 Lyhytaikainen yhteensä , ,34 VIERAS PÄÄOMA , ,34 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,4 6 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

7 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto/-tappio ennen satunnaisia eriä , ,23 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut , ,87 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,29 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 34.76, ,48 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) 2.848, ,4 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) , ,58 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,99 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,36 Saadut korot liiketoiminnasta 6.967, ,54 Maksetut välittömät verot , ,36 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,81 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,76 Investointien rahavirta (B) , ,76 Rahoituksen rahavirta Muilta saatujen pa.-lainojen nostot Muilta saatujen pa.-lainojen takaisinmaksut , , La.- lainojen nostot kunnalta 75., La.- lainojen takaisinmaksut kunnalle -1., , Rahoituksen rahavirta (C) , , Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,2 Rahavarat tilikauden alussa , ,19 Rahavarat tilikauden lopussa , ,21 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 7

8 TUNNUSLUVUT LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO ,6,5,4,3,2,1, MAKSUVALMIUS (Quick ratio),56,45,29,44, OMAVARAISUUS % ,1 14,9 15,8 16,3 17, SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1.,5, ,3 4,1 3,9 4,7 5, LIIKEVOITTO % 17,7 16,6 16,6 19,5 21, TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT MAKSUVALMIUS lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakot LIIKEVOITTO-% liikevoitto x 1 liikevaihto SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut x 1 (sij. pääoma kauden alussa + sij. pääoma kauden lopussa)/2 OMAVARAISUUS-% oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä x 1 vastattavaa yhteensä saadut ennakot SIJOITETTU PÄÄOMA oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + korolliset velat 8 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

9 ASIAKKAAT JA MYYNTI MYYNTI Toimintavuonna vettä myytiin m 3 ja jätevettä laskutettiin m 3. Laskutettu vesimäärä väheni noin 1,3 % ja laskutettu jätevesimäärä väheni noin 1,4 %. Tilaustöitä laskutettiin euroa. Liikevaihdon kasvu oli 6 % ja se johtui vuoden 214 alussa tehdystä taksankorotuksesta sekä työlaskutuksen ja Simon Vesihuolto Oy:n toimittaman jätevesimäärän kasvusta. MAKSUT Veden veroton käyttömaksu oli 1,78 euroa/m 3 ja jäteveden 1,94 euroa/m 3. Mittarikokoon perustuva veroton perusmaksu oli 153, ,96 euroa/vuosi. Maksuihin lisättiin arvonlisävero. Pienkuluttajia laskutettiin arviolla joka toinen kuukausi. Tasauslaskutus tehtiin syksyllä kuluttajien internetin kautta tai postitse ilmoittamien mittarilukemien perusteella. Suurkuluttajia laskutettiin kerran kuukaudessa ja tasauslaskutus tehtiin touko- ja syyskuussa. E-laskutusasiakkaita oli n. 15 kpl. LIITETYT KIINTEISTÖT Toimintavuonna vesijohtoverkostoon liitettiin 8 kiinteistöä ja jätevesiviemäriverkostoon 7 kiinteistöä. Vuoden lopussa vesijohtoverkostoon liittyneitä oli 532 kiinteistöä ja jätevesiverkostoon liittyneitä oli 537 kiinteistöä. Vesijohtoverkostoon liittyneitä asukkaita oli yhteensä noin 2171 kpl ja jätevesiviemäriverkostoon liittyneitä asukkaita noin kpl. Uusilta liittyjiltä peritään liittymismaksua, joka perustuu kiinteistön rakennettavaan kerrosalaan ja kiinteistön käyttötarkoitukseen. MYYTY VESI KULUTUSRYHMITTÄIN m 3 /vuosi PUMPATTU JA MYYTY VESI litraa/as/vrk Liike- ja toimistorakennukset vesi Teollisuus vesi Yleishyödylliset rakennukset vesi Asuinrakennukset vesi Myyty vesi Pumpattu vesi KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 9

10 VEDEN HANKINTA Kemin Vesi Oy jakaa asiakkailleen hyvälaatuista luonnon pohjavettä. Suurin osa eli noin 92 prosenttia vedestä ostettiin Meri- Lapin Vesi Oy:ltä, joka on alueen kuntien (Kemi, Tornio, Keminmaa ja Tervola) omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö. Meri-Lapin Vesi Oy:llä on pohjavedenottamoita kaikkien osakaskuntien alueella. Kemissä nautittu vesi on pääosin peräisin Tervolan Kauvonkankaan ja Anttilankankaan pohjavesialueilta sekä Kemin Länkimaan pohjavesialueelta. Lisäksi Kemin Vesi Oy:llä on omaa veden tuotantoa Kemin Ajoksessa, jossa sijaitsevasta pohjavedenottamosta saatiin toimintavuonna noin 8 prosenttia kemiläisten vedentarpeesta. Pohjaveden hyvän laadun ansiosta Kemiin toimitetun veden käsittely on varsin vähäistä ja yksinkertaista. Meri-Lapin Vesi Oy:n Tervolasta ottama vesi voidaan pumpata Kemin Vesi Oy:n jakeluverkostoon lähes sellaisenaan, siihen ainoastaan lisätään vähäinen määrä natriumhypokloriittia veden hygieenisyyden varmistamiseksi jakeluverkostossa. Kemin Länkimaan pohjavesissä on rautaa ja mangaania, jota poistetaan vedestä Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenkäsittelylaitoksella Keminmaan Lautiosaaressa. Veden laatua seurataan säännöllisesti Kemin Vesi Oy:n vesijohtoverkostossa ja Meri-Lapin Vesi Oy:n pohjavedenottamoilla ja käsittelylaitoksella terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelman mukaiset vesianalyysit teetetään ulkopuolisessa ja akkreditoidussa vesilaboratoriossa. Lisäksi Kemin Vesi Oy suorittaa omaa käyttötarkkailua omassa vesilaboratoriossaan. Ulkopuolisessa vesilaboratoriossa analysoitiin viranomaistarkkailun 1 vesinäytettä ja em. näytteistä tehtiin 127 vesianalyysiä. Omassa käyttötarkkailulaboratoriossa analysoitiin käyttötarkkailun 93 vesinäytettä ja näytteistä tehtiin 1 55 vesianalyysiä. Jaettu vesi oli laadultaan hyvää, ja sen laatu täytti kaikki sosiaali- ja terveysministeriön antamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Elokuussa kaupungintalossa sijaitsevista vesisäiliöistä löytyi normaalissa käyttötarkkailussa enterokokkibakteeri, jonka vuoksi kaupungin terveysvalvonta määräsi varotoimenpiteenä talousveden keittokehotuksen koko kaupunkiin kahdeksi vuorokaudeksi. Todennäköisesti bakteereita sisältävää sadevettä oli päässyt huuhtoutumaan säiliöön kaupungintalon katossa olleen vuotavan antenniläpiviennin kautta. Likaantuneet säiliöt eristettiin välittömästi jakeluverkosta ja vuotava läpivienti korjattiin. Lisäksi vesisäiliöt tyhjennettiin, pestiin ja desinfioitiin. Vesijohtoveden klooritasoa korotettiin ja verkostoveden laatua tarkkailtiin tehostetusti noin kuukauden ajan keittokehotuksen jälkeen. Kiinteistöjen hanoista otetuista verkostoveden tarkkailunäytteistä ei löytynyt keittokehotuksen aikana, eikä sen jälkeen enterokokkibakteereita ja kaikki näytteet täyttivät koko ajan kaikki verkostovedelle asetetut talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. VESIJOHTOVERKOSTON VEDEN LAATU KEMISSÄ VUONNA 214 VEDEN KOVUUS mmol/l (mmol/l x 5,61 = dh) Kemin Vesi Oy:n jakaman veden laatu STM:n laatuvaatimus tai suositus 12 1,94 1,77 1,77 Mikrobiologiset analyysit Koliformiset bakteerit kpl/1 ml E.coli kpl/1 ml Enterokokit kpl/1 ml ,8 8,29 7,89 8,29 8. Kemialliset analyysit Kokonaiskovuus dh 8,29 Kokonaiskovuus mmol/l 1,48 ph 7,57 6,5 9,5 Sähkönjohtavuus ms/m 3,9 25 Hapettuvuus mg/l 1,5 Rauta Fe μg/l 13,6 2 Mangaani Mn μg/l 4,4 5 Alumiini Al μg/l Kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja on, sitä korkeampi on kovuusarvo. Veden kovuuden luokitus Suomessa Pehmeä -6 dh Keskikova 6-13 dh Kova yli 13 dh 1 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

11 JOHTOVERKOSTO Suurin osa yhtiön omaisuudesta on maan alla olevassa johtoverkostossa. Verkoston kokonaispituus oli toimintavuoden lopussa 44,6 km, josta vesijohtoverkostoa oli 25,5 km, jätevesiverkostoa 167,2 km ja hulevesiverkostoa 67,9 km. Kemin Vesi Oy:n verkostoyksikkö vastaa verkoston rakennus- ja kunnossapitotöistä. Tyypillisiä vesijohtoverkon kunnossapitotöitä ovat mm. vuotojen korjaukset, venttiilien merkitseminen ja korjaaminen, palopostien korjaukset sekä verkoston huuhtelu. Viemäriverkoston kunnossapitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat mm. tarkastuskaivojen korjaus, viemäritukosten avaus sekä rikkinäisten kaivon kansien vaihtaminen. Vanhoja viemäriverkostoja huuhdeltiin ja tv-kuvattiin putkien kunnon kartoittamiseksi 3,75 km. Lisäksi uusia viemäreitä huuhdeltiin ja tv-kuvattiin laadun tarkastamiseksi 3,17 km. Viemäreiden huuhtelu- ja tv-kuvauspalvelut hankittiin ulkopuoliselta urakoitsijalta. Vesimittarit vaihdettiin ja asennettiin omana työnä. Uusia vesimittareita asennettiin 21 kappaletta ja vanhoja vesimittareita vaihdettiin 587 kappaletta. Vesimittarien koestuksissa vesilaitos käyttää ulkopuolista tarkastuslaitosta. Toimintavuoden aikana investoinneissa keskityttiin pääasiassa vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraukseen. Saneerauksissa vesijohdot ja jätevesiviemärit uusittiin uudelleen rakentamalla ja lisäksi kaduille rakennettiin uutena palveluna hulevesiviemäröinti kiinteistöjen ja kadun kuivatusta varten. Laki vesihuoltolain muuttamisesta astui voimaan ja uuden lain mukaan kiinteistöt eivät saa johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vesiyhtiön tulee jatkossa rakentaa hulevesiviemärit kaikille uusille alueille sekä saneerattaville vanhoille alueille. Verkostoa saneerattiin Paattion kaupunginosassa Rautiolankadulla, Männistönkadulla, Penttalankadulla, Nurmikadulla ja Takamaan puistokujalla, sekä Haukkarin kaupunginosassa Haukkarinkadulla ja Erkinkadulla ja lisäksi saneerattiin runkolinjoja Haukkarinkadulta Pankonkadulle. Saneerauksissa uusittiin vesijohtoa m ja jätevesiviemäriä m ja rakennettiin uutta hulevesiviemäriä m. Saneerausinvestoinnit olivat yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Saneerauksen lisäksi rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa Nauskan kaupunginosassa Kuokkalankadulla viidelle omakotitalotontille, Järpintiellä yhdeksälle omakotitalotontille, ja Karjalahden kaupunginosassa Resiinakadulla yhdelle liiketontille. Lisäksi tehtiin edellisvuonna pääosin valmistuneen Kemintullin vesihuoltolinjojen viimeistelytöitä. Uudisrakennuskohteissa rakennettiin vesijohtoa 89 m, jätevesiviemäriä 453 m ja hulevesiviemäriä 184 m. Uudisrakentamiseen käytettiin noin,5 miljoonaa euroa. Haja-asutusalueella sijaitsevaan Järpintien viemäröintiin saatiin valtion vesihuoltoavustusta noin 18 euroa. Paattion alueen verkostosaneeraus ja Kemintullin vesihuolto kilpailutettiin ja hankittiin urakoitsijoilta. Muilta osin verkostorakentaminen suoritettiin yhtiön omajohtoisena työnä omia asentajia käyttäen ja konetyö urakoitsijoilta hankkien. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

12 RUNKOVESIJOHTOJEN VUOTOJEN MÄÄRÄT VESIMITTARIVAIHTOJEN JA UUSIEN MITTARIASENNUSTEN LUKUMÄÄRÄ Vesimittareiden vaihdot Uudet vesimittarit VESIJOHTOVERKOSTON MATERIAALIT JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON MATERIAALIT HULEVESIVIEMÄRIVERKOSTON MATERIAALIT Muovi m Valurauta m Asbestisementti 2 4 m Teräs 168 m Yht m Muovi m Betoni m Asbestisementti 1 34 m Yht m Muovi m Betoni m Teräs 35 m Yht m 12 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

13 JÄTEVEDEN PUHDISTUS Peurasaaren jätevedenpuhdistamo on perinteinen biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, missä puhdistetaan Kemin kaupungin ja Simon kunnan jätevesiä. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna Vuosina tehtiin puhdistamon koneisto- ja talotekniikan saneeraus, jolla puhdistamon toimintakyky taattiin vuosikymmenen lopussa voimaan tulevaan seuraavaan ympäristölupaan saakka. Peurasaaren jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuonna 214 yhteensä m 3. Käsitelty jätevesimäärä oli 6,7 % eli m 3 suurempi kuin vuonna 213. Jätevesimäärän lisääntyminen oli seurausta edellisvuotta suuremmasta viemäriverkoston vuotovesimäärästä. Peurasaaren jätevedenpuhdistamon puhdistustulos täytti lupaehtonsa pitoisuusvaatimusten osalta vuonna 214. Myös lupaehtojen reduktiovaatimukset täyttyivät lukuun ottamatta 2. vuosineljännestä, jolloin orgaanisen aineen eli BOD7:n reduktio 83 % jäi lupaehdon reduktiovaatimuksesta 9 %. Syynä BOD7:lle asetettujen reduktiovaatimusten alitukseen olivat viemäriverkoston vuotovedet, joiden määrä lisääntyi keväällä lumen sulamisaikaan. Kemin Vesi Oy:n jätevesipumppaamoilta ohitettiin vuonna 214 käsittelemätöntä jätevettä vesistöön m 3. Syynä pumppaamoiden ohijuoksutuksiin olivat jätevedenpumppaamoiden ja viemäriverkoston kapasiteetin ylittyminen lumen sulamisen aiheuttamien suurien viemäriverkoston virtaamien aikaan sekä puhdistamon huolto- ja korjaustyöt. Kemin Vesi Oy:n puhdistamolle johdetaan myös Simon Vesihuolto Oy:n keräämät jätevedet, ja Simon verkosto-ohitukset lasketaan osaksi Kemin Peurasaaren jätevedenpuhdistamon kuormitusta. Simon Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäriverkostosta jätevesiä ohitettiin vesistöön yhteensä m 3. Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan alaiset jätevesien ohijuoksutukset olivat yhteensä 9 54 m 3. Itse jätevedenpuhdistamolla ei suoritettu ohijuoksutuksia vuonna 214. Puhdistamolla vastaanotettiin toimintavuonna sako- ja umpikaivokaivolietettä yhteensä 76 tonnia, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,3 %. Puhdistamolla kuivattua jätevesilietettä kuljetettiin 2 53 tonnia (kasvua 3,8 %) Tornioon Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälään kompostoitavaksi. Valmis komposti täyttää lannoitelain vaatimukset ja jäteyhtiö myy kompostimultaa viherrakentamiseen. PEURASAAREN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PUHDISTUSTULOS VUONNA 214 Tuleva Lähtevä Reduktio % Lupaehto BOD kg/d 52 kg/d 93,5 > 9 % 83 mg/l 5,8 mg/l < 15 mg/l Fosfori 39 kg/d 2,8 kg/d 92, > 9 % 4,3 mg/l,3 mg/l <,8 mg/l Typpi 313 kg/d 274 kg/d 12,5 27 mg/l 25 mg/l Kiintoaine 1524 kg/d 183 kg/d 88, 133 mg/l 17 mg/l KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

14 JÄTEVEDEN MÄÄRÄ 4,5 4, 3,5 3, ,5 2, 1,5 1,,5 miljoonaa m 3 /v Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä (miljoonaa m 3 ) Asiakkailta laskutettu jätevesimäärä FOSFORI, PUHDISTAMOLLE TULEVA JA SIELTÄ LÄHTEVÄ KUORMITUS , ,5 4 3,5 3,3,5, ,5 2 1,5 1,5 2,8,3,2,1 kg/d mg/l kg/d mg/l BOD 7, PUHDISTAMOLLE TULEVA JA SIELTÄ LÄHTEVÄ KUORMITUS , kg/d mg/l kg/d mg/l 14 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

15 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

16 Valtakatu 26, 941 Kemi Vaihde faksi

V U O S I K E R TO M U S 2013

V U O S I K E R TO M U S 2013 VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Kemin Vesilaitoksen historia 4-11 Organisaatio ja hallinto 12 Talous 13 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Asiakkaat ja myynti 17

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYSLUETTELO TAPAMME TOIMIA HQ KESKEISET TUNNUSLUVUT. Korkea laatu. Matalat kustannukset. Matala riski.

TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYSLUETTELO TAPAMME TOIMIA HQ KESKEISET TUNNUSLUVUT. Korkea laatu. Matalat kustannukset. Matala riski. VUOSIKERTOMUS 26 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTA-AJATUS 2 TAPAMME TOIMIA 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 4 TILINPÄÄTÖS 8 TOIMINTA 15 Tuotteiden

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS VUOSIKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Strategia käytäntöön Riskienhallinta uudistettiin Seudullinen vesihuolto 10

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi VUOSIKERTOMUS 2010 1. Katsaus vuoteen 2010 Liikelaitos Kouvolan Veden toinen vuosi kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena oli edelleen haasteellinen. Uuden

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2013 3 Katsaus vuoteen 2013 4 Tapahtui vuonna 2013 6 Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2014 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y Kuva vedenkäsittelylaitokselta, kalkkikivisuodatusallastilasta. Terveystarkastajien käyttöönottotarkastus käynti Vartinvaarassa, kuvassa vasemmalta, Hannu Kähkölä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014

Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014 Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014 Toimintakertomus Käyttöpäällikön katsaus Yleistä Vuosi 2014 oli kiireinen vuosi Pälkäneen vesihuollolla. Investointeja oli runsaasti ja uuden

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010

Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010 Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010 64. Toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Toimintavuosi 2010... 2 3 Organisaatio ja henkilöstö... 2 3.1 Yhtiön osakkaat... 3 3.2 Tilintarkastus...

Lisätiedot

1. Yhtiö lyhyesti... 4. 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4. 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5. 4. Liiketoimintakatsaukset...

1. Yhtiö lyhyesti... 4. 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4. 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5. 4. Liiketoimintakatsaukset... VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Yhtiö lyhyesti... 4 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5 4. Liiketoimintakatsaukset... 6 5. Henkilöstö... 9 6.

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot