VUOSIKERTOMUS 2014 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 214 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Organisaatio ja hallinto 4 Talous 5 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 7 Asiakkaat ja myynti 9 Veden hankinta 1 Johtoverkosto 11 Jäteveden puhdistus 13

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 214 oli Kemin Vesi Oy:n yhdeksäs toimintavuosi ja Kemissä harjoitetun vesilaitostoiminnan 76. vuosi. Toimintavuonna vettä myytiin m 3 ja jätevettä laskutettiin m 3. Laskutettu vesimäärä väheni noin 1,3 % ja laskutettu jätevesimäärä väheni noin 1,4 %. Yhtiön liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli noin 6, %. Liikevaihdon kasvu oli seurausta vuoden alussa tehdyistä taksankorotuksista, sekä työlaskutuksen ja Simon Vesihuolto Oy:n toimittaman jätevesimäärän kasvusta. Toimintavuoden syyskuun alussa astuivat voimaan uudistetut vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta merkittävimmät lakimuutokset koskivat hulevesien hallintaa. Uuden lainsäädännön mukaan kunnan tulee suunnitella hulevesien hallinta ja järjestää se asemakaavaalueella. Kunta voi myös periä hulevesien hallinnasta maksuja. Laki mahdollistaa myös sen, että kunta voi sopia vesihuoltolaitoksen kanssa siitä, että vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Kuntaliiton ja Suomen vesilaitosyhdistyksen ohjeistukset ja hulevesien hallinnan mallisopimukset valmistuvat vuonna 215. Kemissä tavoitteena on, että kunta ja vesihuoltolaitos sopivat vuoden 215 aikana hulevesien viemäröinnin periaatteet. Muita merkittäviä muutoksia vesihuoltolaissa olivat mm. vakiohyvitys vesikatkotilanteissa, säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta ja vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksesta sekä vesihuollon tietojärjestelmästä. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta laitoksen verkostoon lievennettiin taajama-alueen ulkopuolella. Yhtiön strategiassa ja valtuustoon päin sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa tärkeimmäksi lähivuosien tavoitteeksi on nostettu vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Vuotojen etsintään ja verkoston saneeraukseen on kiinnitetty huomiota viime vuosina ja vuotavuutta onkin pystytty hiukan pienentämään. Verkoston vuotavuus on kuitenkin edelleen valtakunnan keskiarvoa suurempaa. Vuotovedet ja verkoston huono kunto aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja ennakoimattomia palvelukatkoksia. Tämän vuoksi yhtiö tulee lähivuosina lisäämään kuntokartoitukseen ja saneeraukseen käyttämiään panostuksia. Toimintavuoden aikana investoinneissa keskityttiin pääasiassa vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraukseen. Saneerauksissa vesijohdot ja jätevesiviemärit uusittiin uudelleen rakentamalla ja lisäksi kaduille rakennettiin uutena palveluna hulevesiviemäröinti kiinteistöjen ja kadun kuivatusta varten. Hulevesiviemäröinnin rakentaminen on välttämätöntä uuden vesihuoltolain mukaisen jätevesien ja hulevesien erottelun toteuttamiseksi. Verkostosaneerauksiin käytettiin yhteensä noin miljoona euroa. Saneerauksen lisäksi rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa Nauskan, Järpin ja Karjalahden kaupunginosissa yhteensä noin,5 miljoonalla eurolla. Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille, osaavalle henkilökunnalle, yhtiön hallitukselle ja yhteistyökumppaneille! Juha Hiltula Toimitusjohtaja KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 3

4 ORGANISAATIO JA HALLINTO Kemin Vesi Oy perustettiin Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiöksi ja koko osakekanta on Kemin kaupungin omistuksessa. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka olivat kertomusvuonna: Jouko Juntunen, Antero Mäki-Jokela, Teija Jestilä, Tuomo Kallijärvi, Mirja Vallasvuo-Paavola, Raimo Holopainen ja Anneli Mikkanen. Kaupungin lakimies Matti Rask toimi Kemin kaupungin nimeämänä yhtiökokousedustajana. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Hallitus kokoontui vuonna 214 viisi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Juntunen ja varapuheenjohtajana Antero Mäki-Jokela. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Juha Hiltula ja sihteerinä talouspäällikkö Tanja Uimonen sekä suunnittelupäällikkö Mikko Heinineva. Toimintavuoden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 24, joista toimihenkilöitä oli 9 ja työntekijöitä 15. Yksi henkilö oli osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta ja sukupuolijakauma oli 4 naista ja 2 miestä. KEMIN VESI OY:N HALLITUS Pj. Juntunen Jouko TOIMITUSJOHTAJA Hiltula Juha VERKOSTOT JA VEDENHANKINTA Verkostopäällikkö Happonen Jyrki JÄTEVEDEN PUHDISTUS Käyttöinsinööri Paavola Pekka TALOUS JA HALLINTO Toimitusjohtaja Hiltula Juha SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Suunnittelupäällikkö Heinineva Mikko Verkostojen rakentaminen Verkostojen kunnossapito Veden hankinta Jäteveden puhdistus Jäteveden pumppaamot Vesilaskutus Työlaskutus Kirjanpito Suunnittelu Mittaus Verkostotutkimukset Organisaatiokaavio KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

5 TALOUS Toimintavuoden liikevaihto oli euroa, josta kasvua edelliseen vuoteen oli euroa eli 6, %. Liikevaihto jakautui käyttömaksuihin 77,3 %, perusmaksuihin 16, %, työlaskutukseen 4,9 % ja liittymismaksuihin 1,8 %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa. Yhtiö maksoi omistajan antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli euroa. Yhtiön investointimenot olivat yhteensä euroa, investointeihin saatava EAKR-rahoitusosuus oli euroa ja valtion vesihuoltoavustus euroa. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Valmiiden ja kesk.er. tuotteiden varaston muutos , ,4 Liiketoiminnan muut tuotot 84.91, ,99 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,78 Ulkopuoliset palvelut , ,33 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,41 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , ,11 Henkilöstökulut yhteensä , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,66 LIIKEVOITTO , ,1 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 556,22 284,12 Muut rahoitustuotot 6.411, ,42 Kunnalle maksetut korkokulut , ,83 Muille maksetut korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,87 VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Poistoeron lisäys (-) , ,1 Tuloverot , ,94 TILIKAUDEN VOITTO , ,28 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 5

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,4 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,41 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,92 Koneet ja kalusto , Ennakkom. ja kesker. hankinnat 1.93, ,28 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,76 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat ,7 17.1,99 Vaihto-omaisuus yhteensä ,7 17.1,99 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,41 Siirtosaamiset 46.63, ,25 Saamiset yhteensä , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.., 1.., Ylikurssirahasto 2.5., 2.5., Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,54 Tilikauden voitto , ,28 OMA PÄÄOMA , ,82 POISTOERO 629.4, ,88 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Lainat kunnalta 17.5., 17.5., Muut velat , , Pitkäaikainen yhteensä , , Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Lainat kunnalta, 1., Saadut ennakot 448, ,67 Ostovelat , ,33 Muut velat , ,37 Siirtovelat , ,97 Lyhytaikainen yhteensä , ,34 VIERAS PÄÄOMA , ,34 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,4 6 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

7 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto/-tappio ennen satunnaisia eriä , ,23 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut , ,87 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,29 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 34.76, ,48 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) 2.848, ,4 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) , ,58 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,99 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,36 Saadut korot liiketoiminnasta 6.967, ,54 Maksetut välittömät verot , ,36 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,81 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,76 Investointien rahavirta (B) , ,76 Rahoituksen rahavirta Muilta saatujen pa.-lainojen nostot Muilta saatujen pa.-lainojen takaisinmaksut , , La.- lainojen nostot kunnalta 75., La.- lainojen takaisinmaksut kunnalle -1., , Rahoituksen rahavirta (C) , , Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,2 Rahavarat tilikauden alussa , ,19 Rahavarat tilikauden lopussa , ,21 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 7

8 TUNNUSLUVUT LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO ,6,5,4,3,2,1, MAKSUVALMIUS (Quick ratio),56,45,29,44, OMAVARAISUUS % ,1 14,9 15,8 16,3 17, SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1.,5, ,3 4,1 3,9 4,7 5, LIIKEVOITTO % 17,7 16,6 16,6 19,5 21, TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT MAKSUVALMIUS lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakot LIIKEVOITTO-% liikevoitto x 1 liikevaihto SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut x 1 (sij. pääoma kauden alussa + sij. pääoma kauden lopussa)/2 OMAVARAISUUS-% oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä x 1 vastattavaa yhteensä saadut ennakot SIJOITETTU PÄÄOMA oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + korolliset velat 8 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

9 ASIAKKAAT JA MYYNTI MYYNTI Toimintavuonna vettä myytiin m 3 ja jätevettä laskutettiin m 3. Laskutettu vesimäärä väheni noin 1,3 % ja laskutettu jätevesimäärä väheni noin 1,4 %. Tilaustöitä laskutettiin euroa. Liikevaihdon kasvu oli 6 % ja se johtui vuoden 214 alussa tehdystä taksankorotuksesta sekä työlaskutuksen ja Simon Vesihuolto Oy:n toimittaman jätevesimäärän kasvusta. MAKSUT Veden veroton käyttömaksu oli 1,78 euroa/m 3 ja jäteveden 1,94 euroa/m 3. Mittarikokoon perustuva veroton perusmaksu oli 153, ,96 euroa/vuosi. Maksuihin lisättiin arvonlisävero. Pienkuluttajia laskutettiin arviolla joka toinen kuukausi. Tasauslaskutus tehtiin syksyllä kuluttajien internetin kautta tai postitse ilmoittamien mittarilukemien perusteella. Suurkuluttajia laskutettiin kerran kuukaudessa ja tasauslaskutus tehtiin touko- ja syyskuussa. E-laskutusasiakkaita oli n. 15 kpl. LIITETYT KIINTEISTÖT Toimintavuonna vesijohtoverkostoon liitettiin 8 kiinteistöä ja jätevesiviemäriverkostoon 7 kiinteistöä. Vuoden lopussa vesijohtoverkostoon liittyneitä oli 532 kiinteistöä ja jätevesiverkostoon liittyneitä oli 537 kiinteistöä. Vesijohtoverkostoon liittyneitä asukkaita oli yhteensä noin 2171 kpl ja jätevesiviemäriverkostoon liittyneitä asukkaita noin kpl. Uusilta liittyjiltä peritään liittymismaksua, joka perustuu kiinteistön rakennettavaan kerrosalaan ja kiinteistön käyttötarkoitukseen. MYYTY VESI KULUTUSRYHMITTÄIN m 3 /vuosi PUMPATTU JA MYYTY VESI litraa/as/vrk Liike- ja toimistorakennukset vesi Teollisuus vesi Yleishyödylliset rakennukset vesi Asuinrakennukset vesi Myyty vesi Pumpattu vesi KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214 9

10 VEDEN HANKINTA Kemin Vesi Oy jakaa asiakkailleen hyvälaatuista luonnon pohjavettä. Suurin osa eli noin 92 prosenttia vedestä ostettiin Meri- Lapin Vesi Oy:ltä, joka on alueen kuntien (Kemi, Tornio, Keminmaa ja Tervola) omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö. Meri-Lapin Vesi Oy:llä on pohjavedenottamoita kaikkien osakaskuntien alueella. Kemissä nautittu vesi on pääosin peräisin Tervolan Kauvonkankaan ja Anttilankankaan pohjavesialueilta sekä Kemin Länkimaan pohjavesialueelta. Lisäksi Kemin Vesi Oy:llä on omaa veden tuotantoa Kemin Ajoksessa, jossa sijaitsevasta pohjavedenottamosta saatiin toimintavuonna noin 8 prosenttia kemiläisten vedentarpeesta. Pohjaveden hyvän laadun ansiosta Kemiin toimitetun veden käsittely on varsin vähäistä ja yksinkertaista. Meri-Lapin Vesi Oy:n Tervolasta ottama vesi voidaan pumpata Kemin Vesi Oy:n jakeluverkostoon lähes sellaisenaan, siihen ainoastaan lisätään vähäinen määrä natriumhypokloriittia veden hygieenisyyden varmistamiseksi jakeluverkostossa. Kemin Länkimaan pohjavesissä on rautaa ja mangaania, jota poistetaan vedestä Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenkäsittelylaitoksella Keminmaan Lautiosaaressa. Veden laatua seurataan säännöllisesti Kemin Vesi Oy:n vesijohtoverkostossa ja Meri-Lapin Vesi Oy:n pohjavedenottamoilla ja käsittelylaitoksella terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelman mukaiset vesianalyysit teetetään ulkopuolisessa ja akkreditoidussa vesilaboratoriossa. Lisäksi Kemin Vesi Oy suorittaa omaa käyttötarkkailua omassa vesilaboratoriossaan. Ulkopuolisessa vesilaboratoriossa analysoitiin viranomaistarkkailun 1 vesinäytettä ja em. näytteistä tehtiin 127 vesianalyysiä. Omassa käyttötarkkailulaboratoriossa analysoitiin käyttötarkkailun 93 vesinäytettä ja näytteistä tehtiin 1 55 vesianalyysiä. Jaettu vesi oli laadultaan hyvää, ja sen laatu täytti kaikki sosiaali- ja terveysministeriön antamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Elokuussa kaupungintalossa sijaitsevista vesisäiliöistä löytyi normaalissa käyttötarkkailussa enterokokkibakteeri, jonka vuoksi kaupungin terveysvalvonta määräsi varotoimenpiteenä talousveden keittokehotuksen koko kaupunkiin kahdeksi vuorokaudeksi. Todennäköisesti bakteereita sisältävää sadevettä oli päässyt huuhtoutumaan säiliöön kaupungintalon katossa olleen vuotavan antenniläpiviennin kautta. Likaantuneet säiliöt eristettiin välittömästi jakeluverkosta ja vuotava läpivienti korjattiin. Lisäksi vesisäiliöt tyhjennettiin, pestiin ja desinfioitiin. Vesijohtoveden klooritasoa korotettiin ja verkostoveden laatua tarkkailtiin tehostetusti noin kuukauden ajan keittokehotuksen jälkeen. Kiinteistöjen hanoista otetuista verkostoveden tarkkailunäytteistä ei löytynyt keittokehotuksen aikana, eikä sen jälkeen enterokokkibakteereita ja kaikki näytteet täyttivät koko ajan kaikki verkostovedelle asetetut talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. VESIJOHTOVERKOSTON VEDEN LAATU KEMISSÄ VUONNA 214 VEDEN KOVUUS mmol/l (mmol/l x 5,61 = dh) Kemin Vesi Oy:n jakaman veden laatu STM:n laatuvaatimus tai suositus 12 1,94 1,77 1,77 Mikrobiologiset analyysit Koliformiset bakteerit kpl/1 ml E.coli kpl/1 ml Enterokokit kpl/1 ml ,8 8,29 7,89 8,29 8. Kemialliset analyysit Kokonaiskovuus dh 8,29 Kokonaiskovuus mmol/l 1,48 ph 7,57 6,5 9,5 Sähkönjohtavuus ms/m 3,9 25 Hapettuvuus mg/l 1,5 Rauta Fe μg/l 13,6 2 Mangaani Mn μg/l 4,4 5 Alumiini Al μg/l Kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja on, sitä korkeampi on kovuusarvo. Veden kovuuden luokitus Suomessa Pehmeä -6 dh Keskikova 6-13 dh Kova yli 13 dh 1 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

11 JOHTOVERKOSTO Suurin osa yhtiön omaisuudesta on maan alla olevassa johtoverkostossa. Verkoston kokonaispituus oli toimintavuoden lopussa 44,6 km, josta vesijohtoverkostoa oli 25,5 km, jätevesiverkostoa 167,2 km ja hulevesiverkostoa 67,9 km. Kemin Vesi Oy:n verkostoyksikkö vastaa verkoston rakennus- ja kunnossapitotöistä. Tyypillisiä vesijohtoverkon kunnossapitotöitä ovat mm. vuotojen korjaukset, venttiilien merkitseminen ja korjaaminen, palopostien korjaukset sekä verkoston huuhtelu. Viemäriverkoston kunnossapitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat mm. tarkastuskaivojen korjaus, viemäritukosten avaus sekä rikkinäisten kaivon kansien vaihtaminen. Vanhoja viemäriverkostoja huuhdeltiin ja tv-kuvattiin putkien kunnon kartoittamiseksi 3,75 km. Lisäksi uusia viemäreitä huuhdeltiin ja tv-kuvattiin laadun tarkastamiseksi 3,17 km. Viemäreiden huuhtelu- ja tv-kuvauspalvelut hankittiin ulkopuoliselta urakoitsijalta. Vesimittarit vaihdettiin ja asennettiin omana työnä. Uusia vesimittareita asennettiin 21 kappaletta ja vanhoja vesimittareita vaihdettiin 587 kappaletta. Vesimittarien koestuksissa vesilaitos käyttää ulkopuolista tarkastuslaitosta. Toimintavuoden aikana investoinneissa keskityttiin pääasiassa vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraukseen. Saneerauksissa vesijohdot ja jätevesiviemärit uusittiin uudelleen rakentamalla ja lisäksi kaduille rakennettiin uutena palveluna hulevesiviemäröinti kiinteistöjen ja kadun kuivatusta varten. Laki vesihuoltolain muuttamisesta astui voimaan ja uuden lain mukaan kiinteistöt eivät saa johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vesiyhtiön tulee jatkossa rakentaa hulevesiviemärit kaikille uusille alueille sekä saneerattaville vanhoille alueille. Verkostoa saneerattiin Paattion kaupunginosassa Rautiolankadulla, Männistönkadulla, Penttalankadulla, Nurmikadulla ja Takamaan puistokujalla, sekä Haukkarin kaupunginosassa Haukkarinkadulla ja Erkinkadulla ja lisäksi saneerattiin runkolinjoja Haukkarinkadulta Pankonkadulle. Saneerauksissa uusittiin vesijohtoa m ja jätevesiviemäriä m ja rakennettiin uutta hulevesiviemäriä m. Saneerausinvestoinnit olivat yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Saneerauksen lisäksi rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa Nauskan kaupunginosassa Kuokkalankadulla viidelle omakotitalotontille, Järpintiellä yhdeksälle omakotitalotontille, ja Karjalahden kaupunginosassa Resiinakadulla yhdelle liiketontille. Lisäksi tehtiin edellisvuonna pääosin valmistuneen Kemintullin vesihuoltolinjojen viimeistelytöitä. Uudisrakennuskohteissa rakennettiin vesijohtoa 89 m, jätevesiviemäriä 453 m ja hulevesiviemäriä 184 m. Uudisrakentamiseen käytettiin noin,5 miljoonaa euroa. Haja-asutusalueella sijaitsevaan Järpintien viemäröintiin saatiin valtion vesihuoltoavustusta noin 18 euroa. Paattion alueen verkostosaneeraus ja Kemintullin vesihuolto kilpailutettiin ja hankittiin urakoitsijoilta. Muilta osin verkostorakentaminen suoritettiin yhtiön omajohtoisena työnä omia asentajia käyttäen ja konetyö urakoitsijoilta hankkien. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

12 RUNKOVESIJOHTOJEN VUOTOJEN MÄÄRÄT VESIMITTARIVAIHTOJEN JA UUSIEN MITTARIASENNUSTEN LUKUMÄÄRÄ Vesimittareiden vaihdot Uudet vesimittarit VESIJOHTOVERKOSTON MATERIAALIT JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON MATERIAALIT HULEVESIVIEMÄRIVERKOSTON MATERIAALIT Muovi m Valurauta m Asbestisementti 2 4 m Teräs 168 m Yht m Muovi m Betoni m Asbestisementti 1 34 m Yht m Muovi m Betoni m Teräs 35 m Yht m 12 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

13 JÄTEVEDEN PUHDISTUS Peurasaaren jätevedenpuhdistamo on perinteinen biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, missä puhdistetaan Kemin kaupungin ja Simon kunnan jätevesiä. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna Vuosina tehtiin puhdistamon koneisto- ja talotekniikan saneeraus, jolla puhdistamon toimintakyky taattiin vuosikymmenen lopussa voimaan tulevaan seuraavaan ympäristölupaan saakka. Peurasaaren jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuonna 214 yhteensä m 3. Käsitelty jätevesimäärä oli 6,7 % eli m 3 suurempi kuin vuonna 213. Jätevesimäärän lisääntyminen oli seurausta edellisvuotta suuremmasta viemäriverkoston vuotovesimäärästä. Peurasaaren jätevedenpuhdistamon puhdistustulos täytti lupaehtonsa pitoisuusvaatimusten osalta vuonna 214. Myös lupaehtojen reduktiovaatimukset täyttyivät lukuun ottamatta 2. vuosineljännestä, jolloin orgaanisen aineen eli BOD7:n reduktio 83 % jäi lupaehdon reduktiovaatimuksesta 9 %. Syynä BOD7:lle asetettujen reduktiovaatimusten alitukseen olivat viemäriverkoston vuotovedet, joiden määrä lisääntyi keväällä lumen sulamisaikaan. Kemin Vesi Oy:n jätevesipumppaamoilta ohitettiin vuonna 214 käsittelemätöntä jätevettä vesistöön m 3. Syynä pumppaamoiden ohijuoksutuksiin olivat jätevedenpumppaamoiden ja viemäriverkoston kapasiteetin ylittyminen lumen sulamisen aiheuttamien suurien viemäriverkoston virtaamien aikaan sekä puhdistamon huolto- ja korjaustyöt. Kemin Vesi Oy:n puhdistamolle johdetaan myös Simon Vesihuolto Oy:n keräämät jätevedet, ja Simon verkosto-ohitukset lasketaan osaksi Kemin Peurasaaren jätevedenpuhdistamon kuormitusta. Simon Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäriverkostosta jätevesiä ohitettiin vesistöön yhteensä m 3. Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan alaiset jätevesien ohijuoksutukset olivat yhteensä 9 54 m 3. Itse jätevedenpuhdistamolla ei suoritettu ohijuoksutuksia vuonna 214. Puhdistamolla vastaanotettiin toimintavuonna sako- ja umpikaivokaivolietettä yhteensä 76 tonnia, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,3 %. Puhdistamolla kuivattua jätevesilietettä kuljetettiin 2 53 tonnia (kasvua 3,8 %) Tornioon Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälään kompostoitavaksi. Valmis komposti täyttää lannoitelain vaatimukset ja jäteyhtiö myy kompostimultaa viherrakentamiseen. PEURASAAREN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PUHDISTUSTULOS VUONNA 214 Tuleva Lähtevä Reduktio % Lupaehto BOD kg/d 52 kg/d 93,5 > 9 % 83 mg/l 5,8 mg/l < 15 mg/l Fosfori 39 kg/d 2,8 kg/d 92, > 9 % 4,3 mg/l,3 mg/l <,8 mg/l Typpi 313 kg/d 274 kg/d 12,5 27 mg/l 25 mg/l Kiintoaine 1524 kg/d 183 kg/d 88, 133 mg/l 17 mg/l KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

14 JÄTEVEDEN MÄÄRÄ 4,5 4, 3,5 3, ,5 2, 1,5 1,,5 miljoonaa m 3 /v Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä (miljoonaa m 3 ) Asiakkailta laskutettu jätevesimäärä FOSFORI, PUHDISTAMOLLE TULEVA JA SIELTÄ LÄHTEVÄ KUORMITUS , ,5 4 3,5 3,3,5, ,5 2 1,5 1,5 2,8,3,2,1 kg/d mg/l kg/d mg/l BOD 7, PUHDISTAMOLLE TULEVA JA SIELTÄ LÄHTEVÄ KUORMITUS , kg/d mg/l kg/d mg/l 14 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

15 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 214

16 Valtakatu 26, 941 Kemi Vaihde faksi

VUOSIKERTOMUS 2012 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2012

VUOSIKERTOMUS 2012 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Organisaatio ja hallinto 4 Talous 5 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 7 Asiakkaat ja myynti 9 Veden hankinta

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS vuosikertomus 215 sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Organisaatio ja hallinto...4 Talous...5 Tuloslaskelma...5 Tase...6 Rahoituslaskelma...7 Asiakkaat ja myynti...9 Veden hankinta...1 Johtoverkosto...11

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2010 VUOSIKERTOMUS 2010

KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 1 VUOSIKERTOMUS 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Organisaatio ja hallinto Talous 5 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Asiakkaat ja myynti 1 Veden hankinta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 2 (7) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot... 3 2. Vesihuoltomaksut... 6 3. Toiminta ja verkostot... 6

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot