Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 27.05.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:52 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 181 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan ehdotus Länsi-Uudenmaan kasvusopimus - kuntasopimus yhteistyöstä ja jäsenten valitseminen seudullisen kehittämisen yhteistyökokoukseen / käsittelyn jatkaminen 186 Tarjousten perusteella myytävä kiinteistö Henkilöstötilinpäätös vuodelta Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin vuoden 2012 arviointikertomus Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen 190 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomus vuodelta Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta Lainasalkun järjestäminen Jäsenten valitseminen eri yhteisöjen toimielimiin toimikaudeksi / varajäsenten valinta Keravan Energia Oy hallintoneuvostoon 194 Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Nyhkälän koulu, kortteli 33, asemakaavan muutos As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus / ostotarjous As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus Täyttölupa / koulutuksen vastuualue Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna 2013 / kokousajankohdan muutos

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-20:52 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-20:52 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-20:52 2. varapuheenjohtaja Elo Teija 18:00-20:52 jäsen Hellgren Marjo 18:00-20:52 jäsen Jumisko Juha 18:00-20:52 jäsen Laine Kari 18:00-20:52 jäsen Stenberg Hannele 18:00-20:52 jäsen Tallgrén Mika 18:00-20:52 kv puheenjohtaja Klemola Raine 18:00-20:52 kv 1. varapuheenjohtaja Palenius Timo 18:00-20:52 kv 2. varapuheenjohtaja Hellgrén Päivi 18:00-20:52 kv 3. varapuheenjohtaja Etolin Katja 18:00-20:52 varajäsen Poissa Riekkinen Anna-Liisa jäsen Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-20:52 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-20:52 hall.pääll. ptk:n pitäjä Kalliaisenaho Annu 18:00-20:52 hallinto- ja talousjohtaja Sarin Satu 18:14-19:09 kehittämispäällikkö Kyyhkynen Pertti 18:00-19:30 kaavoituspäällikkö Setälä Kari 18:00-19:30 tekninen johtaja Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Hannele Stenberg Raino Velin Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 181 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 182 Ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Hannele Stenberg ja Raino Velin. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Stenberg ja Raino Velin.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 183 Ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja ehdotti seu raavaa: Kaupunginhal litus käsit telee :n 186 jälkeen pykälän 197. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan ehdotus 89/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/lisätietojen antaja kaavoituspäällikkö Pertti Kyyh kynen, puh (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Kaupunginjohtajan ehdotus: Maanomistajien Karkkilan kaupungille tekemän hakemuksen mukaan ranta-asemakaava koskee n. 75 hehtaarin suuruista Iso järveen ja Saarijärveen rajoittuvaa yksityisomistuksessa ole vaa aluetta. Koko alueella ei ole tällä hetkellä muuta kuin muuta mia vanhoja loma- asuntoja. Tavoitteena on, että alueelle sijoitetaan vain vähäisessä määrin uusia lomarakennuspaikkoja. Uudet rakennuspaikat osoitetaan olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen ja ne suunni tellaan siten, että kaavoitettava alue säilyy edelleen pääosin maa- ja metsätalousalueena. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa nykyisten pienten lomarakennusten vähäinen laajentaminen siten, ettei Vuotinais ten seudun erityinen erämaaluonne vaarannu. Ranta-asemakaavan laatiminen perustuu maakuntakaavaan ja kaavan sisällössä otetaan huomioon Karkkilan yleiskaavassa ja Karkkilan rantayleiskaavassa esitetyt näkökohdat. Kaavan laatijana toimii arkkitehti Leena Heinänen. Ranta-asemakaava pyritään saamaan ehdotusvaiheeseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Esityslistan oheismateriaali - hakemus ranta-asemakaavan laatimisesta Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ympäristötoimialan sekä ym-päristölautakunnan tehtäväksi käynnistää Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan laatiminen. Käsittely: Kaavoituspäällikkö selosti asiaa kokouksessa.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaavoituspäällikkö poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: Päätosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tekninen ja ympäristötoimiala, ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan teknisen ja ympäristötoimialan sekä ympäristölautakunnan tehtäväksi käynnistää Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asema kaavan laatiminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi nen on ensimmäinen vaihe kaavoituksessa kaavan vireilletulon jälkeen. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua siitä mielipiteensä. Osallistumisja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään tarvittaessa ja siinä on ilmoitettu kaavasuunnittelun alustava aikataulu. Esityslistan liite - Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan osallistumis - ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta päättää asettaa Vuotinaisten kylän Män tyharjun alueen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointi suunnitelman julkisesti nähtäville MRL:n 63 mukaisesti. Nähtä villä olosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu kaisesti. Käsittely: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 13 - Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan osal-listumis - ja arviointisuunnitelma Täytäntöönpano: nähtäville Ympäristölautakunta

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: Arkkitehti Leena Heinänen Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan laatijaksi valittiin keväällä 2012 maanomistajan toimesta Arkkitehtitoi-misto Leena Heinänen Oy. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL 63 :n mukaisesti nähtävillä Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä nähtävillä oloaikana. Työn käynnistymistä ja tavoitteita esiteltiin Karkkilassa yleisötilaisuudessa Ranta- asemakaavaluonnoksen lähtökohdan muodostavat alueelle vahvistettu maakuntakaava sekä Karkkilan yleiskaava, Karkkilan rantayleiskaava ja rakennusjärjestys, sekä olemassa oleva rakennettu ympäristö ja lähialueille aikaisemmin laaditut ranta- asemakaavat. Kaavan tarkoituksena on turvata alueen nykyiset rakennuspaikat ja antaa niiden kehittämiselle tarkoituksenmukaiset mahdol lisuudet. Kaavalla halutaan lisäksi luoda edellytykset vähäiselle uudelle lomarakentamiselle luonnon ja ympäristön ehdoilla. Uusia lomarakennuksia on suunniteltu vain neljä (4) kappaletta. Kaavaan on lisäksi osoitettu mahdollisuus sijoittaa yksi huoltorakennus kauaksi ranta- alueista alueen metsän- ja ympäristönhoidon tarpeisiin. Kaava-alueen koko on noin 75 ha ja se rajoittuu Isojärveen ja Saarijärveen. Kaavatyötä varten on laadittu erillinen luontoselvitys. Ranta-asemakaavasta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa Viranomaisneuvottelussa sovitulla tavalla on valmisteltu kaksi vaihtoehtoista korttelialueen sijoitusta eli Itäinen ja Läntinen. Esityslistan liitteet - kaavaselostus ja kaavaluonnokset Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn ranta-asemakaavan luonnokset, Itäinen ja Läntinen, koskien Karkkilan kaupungissa Vuo-

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus ti-naisen kylässä tiloja 3:5 ja 3:24. sekä asettaa ranta-asemakaavan luonnokset MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville mielipiteiden kuulemista varten. Käsittely: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen ja tämän pykälän ajan kokouksessa läsnä ollut arkkitehti Leena Heinänen (klo ) selostivat asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 35 - kaavaselostus ja kaavaluonnokset Täytäntöönpano: nähtäville Kaupunginhallitus 184 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: Arkkitehti Leena Heinä nen Vuotinaisten kylän Mäntyharjun alueen ranta-asemakaavan luonnos, Itäinen ja Läntinen vaihtoehto, oli MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Asiasta antoivat lausuntonsa Uudenmaan ELY- keskus, Länsi- Uudenmaan maakuntamu seo, Nummi-Pusulan kunta ja Saarijär vi- Salovesi vesienhoitoyh distys ry. Lisäksi Uudenmaan liitolta tuli asiasta sähköposti. Gran backa- Salovesi tiekunta antoi asiasta lausuntonsa "muistutus" Asemakaavan luonnoksesta ei jätetty nähtävillä oloai kana mielipiteitä. Saatujen lausuntojen ja kaavoittajan laatiman vastineluonnoksen pohjalta ranta-asemakaavasta käytiin neuvottelu Karkkilan viranomaisten kanssa Neuvottelun lisäksi saatiin vielä käytyjä keskusteluja selventävät lausunnot Karkkilan rakennustarkastajalta ja ympäristötarkastajalta. Ranta-asemakaavaehdotukseen on tehty luonnokseen verrattuna seuraavia huomattavampia muutoksia, täydennyksiä ja tarkistuksia: - kaavaselostusta on täydennetty ja tarkennettu erityisesti rakennusten sijoitukseen ja mitoitukseen liittyen - Saarijärven alueen uudet rakennuspaikat on osoitettu rantaalueen läntiseen osaan ja korttelin sekä rakennuspaikkojen ja rakennusalojen rajoja tarkennettu suhteessa maastoon ja maise-

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: maan - vesikäymäläkielto on lisätty ja MM- alueelle osoitetun taukotupa-/saunarakennuksen merkintää ja merkinnän selitystä täsmennetty -luontoselvityksessä esitettyjä asioita on tutkittu tarkemmin ja merkintöjä selkeytetty luo-merkintöjen osalta ja mahdollisen SL-alueen osalta ja näiden alueiden rajauksia vielä tarkistettu. Esityslistan liitteet - kaavakartta ja määräykset - selostus - luonnoksesta saadut lausunnot sekä niihin laaditut vastineet Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn ranta-asemakaavan ehdotuksen, koskien Karkkilan kaupungissa Vuotinaisen kylässä tiloja 3:5 ja 3:24. sekä asettaa ranta-asemakaavan ehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot MRA 28 :n mukaisesti. Käsittely: Arkkitehti Leena Heinänen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Arkkitehti Lee na Hei nä nen se losti asiaa kokouksessa. Arkkitehti Leena Heinänen poistui ko kouk sesta asian kä sit telyn ai kana klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 20 - kaavakartta ja määräyk set (liite 1/20) - selostus (liite 2/20) - luonnoksesta saadut lausunnot sekä niihin laaditut vastineet (liite 3/20) Täytäntöönpano: nähtäville

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Länsi-Uudenmaan kasvusopimus - kuntasopimus yhteistyöstä ja jäsenten valitseminen seudullisen kehittämisen yhteistyökokoukseen / käsittelyn jatkaminen 48/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kehittämispäällikkö Satu Sarin Länsi-Uudenmaan kunnat Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori ja Siuntio ovat laatineet suunnitelman elinvoiman lisäämiseksi yhteistyöalueellaan. Valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden ja valtioneuvoston linjausten mukaan kehittäminen tulee jatkossa keskittymään sopimuspohjaiseen toimintaan sekä aiesopimus menettelyyn suurten kaupun kiseutujen kanssa. Samoin kasvuso pimusmenettely edellyttää alueen vahvaa omaa linjausta. Län si-uudenmaan alueen oma ehtoisen kehittämisen turvaamiseksi tarkasteltiin laajapohjaises sa valmistelussa vahvuustekijöitämme yhteisen elinvoima- ja kil pailukykyohjelman laatimisprosessin avulla. Työssä selvitettiin alueen vetovoimaisuuden ja menesty vän yritystoiminnan edelly tyksiä ja toimijoiden työnjakoa sekä rooliamme osana metropoli aluetta. Syksyllä 2012 valmistunut seudullinen elinvoima- ja kil pailukykyohjelma, Selko, on poh ja-asiakirja, jossa ovat perustel tuina kehittämistoimenpiteet aika taulutuksineen. Yhteistyö tulee jatkossa perustumaan kasvusopimukseen, joka tulee kaikkien osallistujakuntien hyväksyä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Alueen kuntajohtajista koostuvan toimintaryhmän valmistelema kasvusopimus on käsitelty kokouksessa ja päätetty lähettää kuntien hyväksyttäväksi. Työtä tulee ohjaamaan sopimuskuntien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jonka jäsenet kun nat valitsevat vaalikausittain. Yhteistyökokous voi esittelystä käsi tellä kaikkia kunnan toimialaan kuuluvia asioita. Yhteistyön koh teena ovat erityisesti seudulliset palvelut, työllisyyspolitiikka, elin keinojen kehittäminen, maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä seudun yhteinen edunvalvonta (kuntauudistus, suhde metropolialueeseen). Kukin kunta valitsee kuusi (6) jäsentä ja kullekin varajäsenen valtuustokaudeksi Länsi-Uudenmaan yhteistyökokoukseen. Yhteistyökokous valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: varapuheenjohtajia. Yhteistyökokous pidetään vuosittain tarpeen mukaan 2-3 kertaa. Yhteistyöorganisaation edustajan tehtävänä on tuoda oman kunnan näkemykset yhteistyön päätöksentekoon, sitoutua toimimaan oman kuntansa kohdalla tehtyjen päätösten mukaisesti ja toimia linkki nä oman edustamansa kunnan ja seu tuyhteistyön välillä, päättää yhteistyössä mui den kuntien kanssa kehittämislinjauksista. Länsi-Uudenmaan kasvusopimus turvaa osaltaan tulevan rahastokauden kehitystoimenpiteiden resurssien mahdollistumisen yhteistyöalueella. Kuntien tulee päättää kasvusopimuksesta ja valita edustajat yhteistyökokoukseen ke sä kuun 2013 loppuun mennessä. Taloudelliset vaikutukset - rahoitus asukasluvun suhteessa Esityslistan liitteet - Kasvusopimus - Länsi-Uudenmaan kuntasopimus yhteistyöstä, luonnos - Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja elinvoima-ohjelma - Seutuorganisaatio Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kas vu so pi muksen alueen yhteistyöstä ja edellyttää, että yh teis työn tu lokset raportoidaan; ja valitsee 6 jäsentä ja kullekin varajäsenen Länsi-Uudenmaan kuntien väliseen yhteistyöorganisaatioon. Käsittely: Kehittämispäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Kaupunginhallitus 185 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, puh. (09)

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle Esityslistan liitteet - Kasvusopimus - Länsi-Uudenmaan kuntasopimus yhteistyöstä, luonnos - Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja elinvoima-ohjelma - Seutuorganisaatio Kaupunginhallitus - hyväksyy liitteenä olevan kasvusopimuksen alueen yhteistyöstä ja edellyttää, että yhteistyön tulokset raportoidaan; ja - valitsee 6 jäsentä ja kullekin varajäsenen Länsi-Uudenmaan kun tien väliseen yhteistyöorganisaatioon. Käsittely: Kehittämispäällikkö Satu Sarin ja Erja Vaarala saapuivat ko koukseen asian kä sitte lyn ai kana klo Erja Vaarala selosti asiaa kokouksessa. Erja Vaarala poistui kokoukses ta asian kä sit telyn ai kana klo Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti, että Karkkila ei liity hankkeeseen. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus toteaa, että Karkkilan kaupunki pitää hyvänä ja arvostaa, että Karkkilan kaupungille on annettu mahdollisuus osallistua seudulliseen kasvusopimusohjelmaan. Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki osallistu esitettyyn kasvusopimusohjelmaan mutta pitää mahdollisena, että kaupunki osallistuu yksittäisiin ohjelmiin, mikäli tällaista mahdollisuutta tarjotaan myöhemmin. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannattamaton ehdotus, joka rau keaa, mikä hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen muutettu päätösehdotus on hyväksytty. Kehittämispäällikkö Satu Sarin poistui kokouksesta asian kä sittelyn jälkeen klo

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus toteaa, että Karkkilan kaupunki pitää hyvänä ja arvostaa, että Karkkilan kaupungille on annettu mahdollisuus osallistua seudulliseen kasvusopimusohjelmaan. Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki osallistu esitettyyn kasvusopimusohjelmaan mutta pitää mahdollisena, että kaupunki osallistuu yksittäisiin ohjelmiin, mikäli tällaista mahdollisuutta tarjotaan myöhemmin. Hangon kaupunki, Inkoon kunta, Lohjan kaupunki, Raaseporin kau punki, Siuntion kunta, Novago

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Tarjousten perusteella myytävä kiinteistö / /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan kaupunki omistaa kiinteistöt (tontit + rakennukset) Valtatie 20 ( ) ja Koulukuja 6 ( ). Kiinteistöjen korjausvelka on huomattava ja lähiaikojen korjaustarve merkittävä. Kiinteistöjen käyttöön kaupungin omaan toimintaan ei ole tarvetta eikä sille ole perusteita. Kiinteistöille ei ole osoitettu rakennusoikeutta lisärakentamiselle. Molemmat kiinteistöt ovat osa ns. Takkointie-Valtatie asemakaavan muutostyötä. Strategian toteuttamiseksi, talouden tasapainottamiseksi ja optimaalisen omistajapolitiikan harjoittamiseksi on kaupungin perusteltua luopua ko. kiinteistöistä laittamalla ne avoimeen ja julkiseen myyntiin. Taloudelliset vaikutukset - Kiinteistöjen myyntitulot Esityslistan oheismateriaalit - Yhteenveto myytävistä kiinteistöistä (oheismateriaali 1) - Kuntoarvio Valtatie 20 (oheismateriaali 2) - Kuntoarvio Koulukuja 6 (oheismateriaali 3) - Asemakaava- ja tonttikartat (oheismateriaali 4) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään avoimella ja julkisella tarjousmenettelyllä ko. kiinteistöt seuraavilla vähimmäishinnoilla: - Valtatie 20 ( ) euroa - Koulukuja 6 ( ) euroa Mikäli kiinteistölle vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa osoitetaan lisärakennusoikeutta enintään 100 kem2:n, rakennusoikeuden lisäyksestä ei peritä maapoliittisen ohjelman mukaista korvausta. Käsittely: Tekninen johtaja Kari Setälä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Esityslistan oheismateriaali - Yhteenveto myytävistä kiinteistöistä (oheismateriaali 1) - Kuntoarvio Valtatie 20 (oheismateriaali 2) - Kuntoarvio Koulukuja 6 (oheismateriaali 3) - Asemakaava- ja tonttikartat (oheismateriaali 4) Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään avoimella ja julkisella tarjousmenettelyllä ko. kiinteistöt seuraavilla vähimmäishinnoilla: - Valtatie 20 ( ) euroa - Koulukuja 6 ( ) euroa Mikäli kiinteistölle vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa osoitetaan lisärakennusoikeutta enintään 100 kem2:n, rakennusoikeuden lisäyksestä ei peritä maapoliittisen ohjelman mukaista korvausta. Käsittely: Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 186 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan oikeuttanut kaupunginhallituksen myymään avoimella ja julkisella tarjousmenettelyllä kiinteistön Valtatie 20 ( ) euron vähimmäishinnalla. Pitkästä myyntiajasta ja aktiivisesta markkinoinnista huolimatta ei ko. kiin teis töstä ole saatu vähimmäishinnan mukaista ostotarjousta. Kiin teis tö on ollut myynnissä ulkopuolisella palveluntuottajalla. Kiinteistöstä on saatu yksi ostotarjous Taina ja Jaakko Nie mel tä, jon ka kaup pa hin ta on euroa.

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin strategian mukaisesti ja talouden tasapainottamisen toteuttamiseksi on tuottamattomasta ja kaupungille tarpeettomasta omaisuudesta perusteltua luopua. Taloudelliset vaikutukset - kauppahinta välityspalkkio - 2,98 % kauppahinnasta Esityslistan liitteet - ostotarjous kauppakirjaluonnos Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön Valtatie 20 ( ) korkeimman tarjouksen tehneille Taina ja Jaakko Niemelle euron kauppahintaan. Mikäli kiinteistölle vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa osoitetaan lisärakennusoikeutta enintään 100 kem2:n, rakennusoikeuden lisäyksestä ei peritä maapoliittisen ohjelman mukaista korvausta. Käsittely: Täytäntöönpano: Tekninen johtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Henkilöstötilinpäätös vuodelta /00/2013 Kaupunginhallitus 187 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallinto- ja talousjohtaja An nu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Henkilöstötilinpäätös on tarkoitettu henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen apuvälineeksi toteutuneisiin tietoihin perustuen. Raportin perusteella on mahdollisuus arvioida ja vertail la henkilöstökustannusten kehitystä, toimintaa ja muita henkilös töön liittyviä tunnuslukuja toimialoittain ja koko kaupungin tasolla. Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan myös koko kunta-alan kes keisiä tunnuslukuja vuosittain tehtävän työolobarometrin tietoihin perustuen. Henkilöstötilinpäätös käsitellään kaupungin YT-ryhmässä YT-ryhmän kommentit on huomioitu henkilöstötilinpäätöksessä. Taloudelliset vaikutukset - ei välittömiä taloudellisia vaikutuksia Esityslistan liite - Henkilöstötilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan henkilös tö ti lin pää tök sen vuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi. Hallinto- ja talousjohtajalla on oike us teh dä ra porttiin teknisiä muutoksia. Käsittely: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin vuoden 2012 arviointikertomus 216/ /2013 Kaupunginhallitus 188 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tarkastuslautakunta on todennut, että arviontikertomus 2012 on laadittu edellisessä kokouksessa. Tarkastuslautakunta on päättänyt seuraavaa: Laa dit tiin ar viointikertomus 2012 ja päätettin allekirjoittaa se. Esityslistan liite - Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin arviointikertomus 2012 Kaupunginhallitus - saattaa Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin arviointikertomus 2012 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja - esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin valtuusto merkitsee Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin arviointikerto mus 2012 tietoonsa saatetuksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen 216/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: Hannu Nummela toimipisteen päällikkö Taitoa Oy Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin toiminta on loppunut. Puhdin jäsenyhteisöjen välisen sopimuksen perusteella Karkkilan kaupunki vastaa kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä toimenpiteitä ja toiminnan lakkaamisen jälkeisistä toimista. Karkkilan kaupunginhallitus allekirjoittaa Puhdin vuoden 2012 tilinpäätöksen ja saattaa sen Puhdin tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös menee edelleen Puhdin jäsenyhteisöjen hyväksyttäväksi. Kuntalain 87j :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalain 68 ja 68a :ssä säädetään. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tämä koskee myös kuntayhtymää. Kuntalain 87k :n mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksensa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat normaalisti johtokunnan jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Koska johtokunta ei enää toimi, allekirjoittajana sopimukseen perustuen toimii Karkkilan kaupunginhallitus. Puhdin vuoden 2012 tilinpäätös on ,86 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä koostuu eri palvelujen tulojen ylityksistä ja merkittä-

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus vistä kulujen alituksista. Palvelutulojen ylitykset johtuvat arvioitua suuremmasta palvelusuoritteiden määrästä ja myös ns. tilauspalvelujen arvioitua suuremmasta myynnistä. Esityslistan mukana olevassa toimintakertomuksessa on varsin perusteellisesti selostettu taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kuntayhtymälle on laadittu kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman yleisohjeen mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus, joka jaetaan esityslistan mukana. Lisäksi on laadittu henkilöstöraportti, joka saatetaan tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä. Esityslistan liitteet - Liikelaitoskuntayhtymä Puhti tasekirja Liikelaitoskuntayhtymä Puhti henkilöstöraportti 2012 Kaupunginhallitus - esittää, että vuoden 2012 tilikauden ylijäämä ,86 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä tilille; - allekirjoittaa Puhdin vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenyhteisöjen käsiteltäväksi; - esittää, että jäsenyhteisöt merkitsevät tiedoksi Puhdin vuoden 2012 henkilöstöraportin. Käsittely: Hannu Nummela toimipisteen päällikkö Taitoa Oy:stä saapui kokoukseen asian kä sittelyn aikana klo Hannu Nummela selosti asiaa kokouksessa. Hannu Nummela toimipisteen päällikkö Taitoa Oy:stä poistui kokouk seen asian käsittelyn jälkeen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 189 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tarkastuslautakunta on todennut Karkkilan kaupungin allekirjoittaneen ja hyväksyneen yhtymän tilinpäätöksen Tarkastuslautakunta on hyväksynyt puheenjohtajan esityksen: Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille tarkastuskertomukseen ja esittelyihin perustuen, että yhtymäkokous - merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi - hyväksyy tilinpäätöksen ja - myöntää vastuuvapauden yhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille johtoryhmän jäsenille se kä tilivelvollisille tilikaudelta Esityslistan liiteet - Liikelaitoskuntayhtymä Puhti tasekirja Liikelaitoskuntayhtymä Puhti henkilöstöraportti Liikelaitoskuntayhtymä Puhti tilintarkastuskertomus 2012 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Liikelaitoskuntayhtymän Puhdin tarkastuslautakunnan esityksestä poiketen, et tä kau pun gin val tuusto - merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi; - hyväksyy tilinpäätöksen ja - myöntää vastuuvapauden yhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille johtoryhmän jäsenille sekä tilivelvollisille tilikaudelta sekä - merkitsee Puhdin vuoden 2012 henkilöstöraportin tieodoksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomus vuodelta / /2013 Ptky Karviaisen tarkastuslautakunta Edellisessä kokouksessa sovitun aikataulun mukaan lautakunnan jäsenet ovat valmistelleet arviointikertomusta Puheenjohtaja: Valmistellaan arviointikertomusta Tehdään tarvittavia korjauksia ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Tarkastuslautakunta Käytiin läpi arviointikertomuspohjaa puheenjohtajan johdolla. Keskusteltiin ja tehtiin muutok sia arviointikertomukseen. Päätettiin jatkotoimenpiteistä. Arviointi kertomus viimeistellään seuraavassa kokouksessa. Eerikki Viljanen saapui klo Ptky Karviaisen tarkastuslautakunta Puheenjohtaja on laatinut alustavan arviointikertomuksen pohjan vuodelle Laadinnas sa on huomioitu jäsenten lähettämä materiaali ja havainnot. Ar viointikertomusta käsiteltiin kokouksessa ja kokouksessa ja sen perusteella puheenjohtaja on tehnyt kerto mukseen muutoksia. Lautakunnan jäsenet käyvät keskustelua pohjan perusteella ja tekevät mahdolliset muutokset. Puheenjohtaja: Päätetään tehtävät muutokset arviointikertomukseen. Arviointikertomuksen viimeistelyn jälkeen allekirjoitetaan arviointikertomus 2012 ja lä hetetään arviointikertomus kuntien valtuustoille käsittelyä varten. Lautakunta suosittelee, että valtuustot myös pyytävät yhtymän hallinnolta ja virkamiehiltä vastineet lautakunnan esittämiin suosi tuksiin Tarkastuslautakunta: Päätettiin hyväksyä puheenjohtajan esitys ja allekirjoitettiin arviointikertomus 2012 Kaupunginhallitus 190 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukko nen

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallintosäännön 57 :n mukaan tarkastuslautakunta an taa valtuustoille vähintään viik koa ennen tilintarkastuskertomuk sen valtuustokäsittelyä arvion sa valtuuston asettamien toiminnal listen ja taloudellisten tavoit tei den toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää ar vionsa myös tilintarkastuskertomuk sessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä anta mista selityksistä ja yhtymähalli tuksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustoille ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskerto mus antavat aihetta. Esityslistan liite - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomus vuodelta 2012 Kaupunginhallitus - saattaa liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arvioin ti kertomuksen vuodelta 2012 kaupunginvaltuuston käsitel täväksi ja -esittää kaupunginvaltuustolle, et tä kau pun gin valtuusto mer kit see Pe rus turva kun ta yhtymä Kar viai sen arvi ointi kerto muksen vuodel ta 2012 tie toonsa saate tuksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus - saattaa liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomuksen vuodelta 2012 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja -esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomuksen vuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi ja pyytää Perusturvakun tayhtymä Karviaiselta vastineet tarkastuslautakunnan esittämiin suosituksiin. Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. kaupunginvaltuustoon

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2013 Yhtymähallitus Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakir jojen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaos ton yleisohjeita. Liitteessä jaetaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liite tiedot, käytetyt tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitukset. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kuntayhtymälle on laadittu kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimin takertomuksesta antaman yleisohjeen mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus, joka jaetaan esityslistan mukana. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kunta yhtymän johtaja. Karviaisen tilinpäätös kokonaisuutena vuodelta 2012 on kohtuullisen hyvä. Nettomenojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna on koko Karviai-sen osalta 5,2 %, mitä voidaan pitää sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kohtuullisen pienenä kasvuna. Vihdin kunnalle yhtymähalli tus esitti 500 t.euron lisätalousarviota, jonka Vihdin kunnanval tuusto on hyväksynyt. Karkkilan kaupungin osalta yhtymähallitus esitti eräiden määrärahojen vähentämistä (ikäihmisten asumis palvelujen ostojen, vuodeosastohoidon ja päihdehuollon asumis palvelujen) liittyen kaupungin tarpeeseen saavuttaa menojensa leikkauksia. Määrärahoja vähennettiin näiden toimintojen osalta yhteensä 294 t. euroa, minkä Karkkilan kaupunginvaltuusto hy väksyi. Yhtymähallitus esitti vammaisten palveluasumisen osalta Karkkilan kaupungille 150 t. euron lisämäärärahaa, jota esitystä ei Karkkilan kaupunginvaltuusto hy väksynyt. Lisämääräraha esi tettiin, koska vammaisten palve luasumisen asiakasmäärä oli ta lousarviossa arvioitua suurempi. Lisäksi yhtymähallitus teki tili kauden aikana sisäisiä määräraho jen siirtoja, jolloin palveluista, joista ennakoitiin määrärahojen sääs tyvän, siirrettiin määrärahoja palveluihin, joiden määräraho jen enna koitiin ylittyvän.

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Vuoden 2012 tilikauden päättymisen jälkeen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä hoitava Kunnan Tai toa Oy ilmoitti tilinpäätökseen liittyvien eräiden jaksotusperustei den muutoksista verrattuna edelliseen vuoden 2011 tilinpäätök seen. Jaksotusperusteiden muutos koski työnantajan lomapalk kavastuiden jaksotusta. Tilinpäätösjaksotusten muutosten vaiku tus oli euromäärältään suuri (478,9 t.euroa). Tieto siitä tuli tilikau den päättymisen jälkeen, joten sitä ei ole voitu ottaa tulossuunnit telussa etukäteen huomioon. Erä on laskennallinen ja muodostaa tilikauden alijäämän. Seuraavassa taulukossa esitetään vuoden 2012 talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain. Linjoittain nettomenojen kasvu tilinpäätösten välillä laskennalliset kustannuserät mukaan luettuna on lasten linjan osalta 0,3 %, työikäisten linjan osalta 4,8 % ja ikäihmisten linjan osalta 7,8 %. Tilinpäätöksen laskennalliset jaksotuserät vaikuttavat eniten ikä ihmisten linjalla. Ikäihmisten nettotoimintakustannuksiin vaikutta vat myös asumispalvelujen kohonneet laatuvaatimukset ja ikään tyvän väestönosan lukumäärän kasvu. Lasten linjan tilinpäätös ,0 t. euroa on pienempi kuin vuonna 2009 (10.922,8) ja 2010 (11.190,6). Hallinnon osalta kasvu on 7,2 %. Kasvuun vaikuttavat Karviaisen hallinnon kustannuksiksi kunnilta 4. toimintavuonna siirtyneet varhaiseläkemaksut. Vuonna 2008 laaditun henkilöstösopimuksen mukaisesti kunnat vastasivat varhaiseläkemaksuista 3 ensimmäistä toimintavuotta ja 4. vuonna ne siirtyivät Karviaisen vastuulle. Hallinnon toteutuma on kuitenkin tarkalleen talousarvion suuruinen. Sosiaali- ja terveysmenojen osalta on tavanomaista, että menoerät pääsääntöisesti kasva vat. Karviaisen toiminnassa on kuitenkin menoeriä, jotka ovat tä män neljän vuoden aikana pienentyneet. Näitä pieneviä menoeriä ovat olleet " Lastensuojelun menot ovat päättyneellä valtuustokaudella pie nentyneet 1087,8 t. eur. Menot ovat pienentyneet Karviaisen las tensuojelutoiminnan kehittämisen yhteydessä suoritetusta palvelurakennemuutoksesta.

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus " Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat pienentyneet päättyneellä valtuustokaudella yhteensä 779,9 t.eur. Aikuissosi aalityössä on valtuustokauden aikana lisätty sosiaalityön henki löstöresurssia tavoitteena vaikuttava sosiaalityö, jolloin toimeen tulotuki viimesijaisena tukena pienenee. Lisäksi yhtymähallitus uudisti vuonna 2009 toimeentulotuen myöntämisperusteet. " Lääkärin vastaanottojen menot ovat pienentyneet vuodesta 2010 lähtien ollen vuonna 2012 pienemmät kuin vuonna Voimakkaimmin kasvavia menoeriä ovat päättyneen valtuustokauden aikana olleet vam maispalvelujen menot. Tilinpäätösten 2012 ja 2011 välillä ne kas voivat 962,5 t. eur ja vuoteen 2009 verrattuna kasvu on ollut 2611,2 t. eur. Vammaispalvelujen menojen kasvuun on vaikutta nut vammaispalvelu-ja koskeva lainsäädäntö. Valtuustokauden aikana on vammaisten subjektiivisia oikeuksia laajennettu ja Toinen menoiltaan kasvava palvelualue on eräät ikäihmisten palvelut. Euromäärältään kas vavia ikäihmisten palvelumuotoja ovat omaishoidon tuki, kotihoito ja ikäihmisten asumispalvelut. Näiden palvelumuotojen meno erien kasvu liittyy toisaalta yli 65-vuotiaiden ikäryhmän sekä luku määräiseen että suhteelliseen kasvuun väestössä että ikäihmis ten palvelujen strategiseen palvelurakennemuutokseen sekä Kar viaisen alueella että valtakunnallisesti. Ikäihmisten palvelujen osalta tavoitteena on kotona asumisen tukeminen kotiin vietävien palvelujen ja omaishoidon tuen lisäämisellä. Lisäksi tavoitteena valtakunnallisesti että Karviaisen alueella on ikäihmisten laitoshoi don vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen vastaavasti. Omaishoidon tuen euromääräiset arvot ovat päättyneenä valtuus tokautena kasvaneet 62,7 % (n.700 t.eur), kotihoidon 21,2 % (819,3 t. eur), ja ikäihmisten asumispalvelujen 9,2 % (680,5 t.eur). Kuntalaskutus vuodelta 2012 on kunnittain,palvelulinjoittain seuraava:

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Näin ollen kuntalaskutuksen kasvu tilinpäätösten välillä on 4,6 %. Kunnittain kuntalaskutus kasvaa tilinpäätösten välillä Vihdin osalta 4,9 %, Karkkilan osalta 3,2 % ja Nummi-Pusulan osalta 5,7 %. Tällä kuntalaskutuksen määrällä vuoden 2012 tilinpäätökseen sisältyy alijäämää n. 431,3 t. euroa, mikä merkitsee 0,6 % kuntalaskutuksen määrästä. Kun tayhtymän peruspääoma on 5.041,9 t. euroa. Kuntayhtymän maksuvalmius on hyvä. Vihdin kunnan osalta kaikkien palvelulinjojen toteutuma on jokseenkin talousarvion mukai nen ollen lasten linjan palvelujen osalta edellisvuotta pienempi. Lasten linjan määrärahoja siirret tiinkin tilikauden aikana yhtymä hallituksen päätöksellä työikäis ten linjal le kehitysvammaisten palvelujen katteeksi. Karkkilan kaupungin osalta ikäihmisten linjan ja hallinnon toteutuma on jokseenkin talousar vion mukainen. Työikäisten linjan talousarvio ylittyy tilinpäätös jaksotukset mukaan luettuna kuntalaskutuksen osalta 268,6 t. eur. Ylitys syntyy pääsääntöisesti vammaispalveluissa ja joltakin osin mielenterveystyössä ja suun terveydenhuollossa. Talousar viota 2012 laadittaessa vammaisten palveluasumiseen oli varattu määrärahat n. 2 asiakkaalle (555 asumispäivää, 79,5 t. euroa). Asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana siten, että tammikuussa 2012 oli 3 asiakasta ja syyskuussa asiakasta (asumispäi viä toteutui 2482, 449,5 t. euroa). Vammaispalvelut perustuvat suurelta osin subjektiivisiin oikeuksiin. Tällainen erityisen jär jestämisvelvollisuuden alainen palvelu on mm. vammaispalvelu lain mukainen palveluasuminen. Vammaisten palveluasumisen vuosiarvo on asiakkaan palvelutarpees-

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: ta riippuen euroa/asiakas. Karkkilan osalta työikäisten linjalle siirret tiin yhtymähallituksen päätöksellä määrärahoja lasten linjalta, ikäihmisten linjalta ja työterveyshuollosta 88,0 t.eur kattamaan vammaisten palveluasumista. Lisäksi määrärahoja siirrettiin vam maisten palveluasumiseen työikäisten linjan sisäistä jakoa muut tamalla. Sisäisten siirtojen jälkeen vammaisten palveluasumisen määräraha oli 289,5 t. euroa. Vammaispalveluiden (palveluasu minen) osalta yhtymähallitus teki esityksen lisämäärärahasta yh teensä 150 t.euroa. Lisämäärärahaa ei ole hyväksytty. Karkkilan talousarviota pienennettiin tilikauden aika na yhteensä 294 t.eur. Määrärahojen vähennys kohdistui pää sääntöisesti ikäihmisten lin jan määrärahoihin ja päihde- ja mie lenterveysasiakkaiden asu mispalvelujen ostoihin. Lasten linjan osalta tapahtui loppuvuonna 2012 ennakoimatonta talousarvion ylittymistä. Lasten linjan tulos oli vielä syyskuun lopussa positiivi nen ja linjalta oli siirretty määrä rahoja vammaispalvelujen kat teeksi. Loppuvuodesta lokakuusta lähtien Karkkilan osalta sosi aalipäivystyksen ja lastensuojelun työntekijät joutuivat tekemään useita kiireellisiä lasten huostaa nottoja, joista syntyi ennakoimat tomia sijaishuollon kustannuksia vuoden lopussa. Sijaishuollon ennakoimattomia hoitopäiviä toteu tui loppuvuonna 575 (256,25/hoitopäivä), mikä euromääräisesti merkitsee 147 t.eur, mikä vastaa aika tarkalleen lasten linjan ta lousarvion ylitystä 145 t.eur. Nummi-Pusulan osalta lasten palvelulinjan, ikäihmisten palvelulinjan ja hal-linnon talousar viot toteutuivat suunnitellusti tai alle talousarvion. Työikäisten lin jan talousarvio ylittyi jonkin verran Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell Yhtymähallitus toteaa vuoden 2012 tilinpäätöksen olevan alijäämäinen ,56 euroa. Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2012 tilikauden ali-jäämä siirretään taseeseen yli-/alijäämä tilille. Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetietoineen, allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille ja tar kastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuus tehdä asiakirjoihin mahdollisia teknisiä korjauksia tilintarkastajien antamien ohjeiden perusteella. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ptky Karviaisen tarkastuslautakunta Hyväksytään esittely tilinpäätös ja päätetään tilinpäätöksen jatkokäsittelystä

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta esittää kuntien valtuustoille tarkastuskertomukseen ja esittelyihin perustuen, että kuntien valtuustot - merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi - hyväksyy tilinpäätöksen ja - myöntää vastuuvapauden yhtymän hallintoa ja ta loutta hoitaneille johtoryhmän jäsenille sekä tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta: Päätettiin hyväksyä puheenjohtajan esitys Kaupunginhallitus 191 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnan valtuuston tulee hyväksyä perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös. Samoin valtuuston tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Karviaisen tilivelvollisille. Edel leen valtuuston tulee päättää niistä mahdollisista toimista, joita ti lintarkastajien kertomus edellyttää. Esityslistan oheismateriaalit - taulukko vuoden 2012 talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain - taulukko kuntalaskutus vuodelta 2012 kunnittain, palvelulinjoittain Esityslistan liitteet - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös 2012 liitteineen - tilintarkastuskertomus 2012 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Perus turva kuntayhtymä Karviai sen tarkastuslautakunnan esityksen mukaises ti, että kaupunginvaltuusto - merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi - hyväksyy tilinpäätöksen 2012 ja - myöntää vastuuvapauden yhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille johtoryhmän jäsenille sekä tilivelvollisille tilikaudelta

31 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Käsittely: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

32 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lainasalkun järjestäminen Kaupunginhallitus 192 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on päättänyt , että Karkkilan kaupungin lainasalkku (koko lainapääoma) järjestetään siten, että pitkäaikaisessa, kiinteässä korossa on % ja vaihtuvassa korossa % koko lainapääomasta. Korkotaso on pysytellyt erittäin alhaisena useita vuosia ja alhaisen korkotason ennustetaan jatkuvan joitakin vuosia. Vuoden 2012 lainoista maksettu keskikorko oli 1,4 % ja säästöt korkomenoissa noin euroa. Karkkilan kaupungin lainasalkku on yhteensä ,23 euroa, joka jakaantuu seuraavasti: Lyhytaikaiset, vaihtuvakorkoiset kuntatodistukset 47,3 %. Pitkäaikaiset, vaihtuvakorkoiset talousarviolainat 11,0 % Vaihtuvakorkoiset yhteensä 58,3 % Pitkäaikaiset, kiinteäkorkoiset talousarviolainat 41,7 % Taloudelliset vaikutukset - arvioitu säästö korkomenoissa noin euroa vuonna 2013 Esityslistan oheismateriaali - Karkkilan lainasalkku Kaupunginhallitus päättää, että kiinteässä korossa koko lainasalkusta on % ja vaihtuvassa korossa %. Käsittely: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hallinto- ja talousjohtaja

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 191 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 76 17.06.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 275/02.02.01/2013 Yhtymähallitus 26.3.2013 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty

Lisätiedot

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012 Yhtymähallitus 26 26.03.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 3/02.02.02/2012 Kyh 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kyh 152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011

Kyh 152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 Yhtymähallitus 152 20.11.2012 Yhtymäkokouskutsu 1/02.02.02/2011 Kyh 152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 232/02.06.01/2012 Kyh 27.3.2012 38 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 170 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 36 03.09.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 152/02.05.01/2012 Kyh 38 27.03.2012 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 20.5.2011 klo 9.00 10.00 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen Kaupunginhallitus 81 25.02.2013 MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen 51/10.02.02/2013 Ympäristölautakunta 24.10.2007 121 Esittelijä: tekninen johtaja Mikko

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 11.5.2011 klo 13.30 14.30 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginhallitus 117 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 26 22.06.2016 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös 2015 92/02.05.01/2016 Yhtymähallitus 22.3.2016 33 Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot