Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina 5.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina 5.9."

Transkriptio

1 Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina Suomi on suhdanneluonteisten, elinkeinoelämän ja julkistalouden rakenteellisten sekä euroalueen tulevaisuuteen liittyvien haasteiden edessä. Lisäksi Ukrainan kriisi talouspakotteineen vaikeuttaa Suomen asemaa. Silti taloudellisesti vaikeinakin aikoina yliopistojen toimintaedellytykset on turvattava. Suomen on pidettävä kiinni osaamisesta ja innovaatiotoiminnasta kohdentamalla resursseja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Se on investointi kansakunnan ja sen talouden tulevaisuuteen. Korkeakoulutus ja perustutkimus ylläpitävät vahvaa ja ainutlaatuista osaamispohjaamme, jolla pärjäämme globaalissa toimintaympäristössä. Suomessa tekniikan yliopistoilta odotetaan ylivertaisia tutkimuslöydöksiä ja maailman parasta opetusta. Jotta tällaiset odotukset olisivat edes jollakin tavalla realistisia, julkisen rahoituksen tulisi olla kansainvälisesti vertailukelpoisella tasolla. Olemme jääneet tässä suhteessa huolestuttavan kauaksi esimerkiksi muista Pohjoismaista, Hollannista, Sveitsistä ja Etelä-Koreasta. Yliopistolaitoksen toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Rahoituksen jatkuva poukkoilu on uhka laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiselle. Olisiko nyt syytä ottaa oppia 1990-luvun alun vaikeista ajoista? Silloin Suomi saatiin nousuun panostamalla voimallisesti teknologiaan. Nyt jos koskaan on uuden ponnistuksen paikka. Teknilliset korkeakoulut olivat aikanaan kauppa- ja teollisuusministeriön alaisia. Löytyisikö siitä mallista uusi, tähän päivään sopiva, räätälöity ratkaisu? Ajoittain on myös käyty keskustelua tiede-, teknologia- tai innovaatioministerin tarpeellisuudesta. Ainakin valtioneuvostoon tarvitaan viipymättä vientiteollisuutta tukevan huippuosaamisen kehittämisohjelman vastuuhenkilö, esimerkiksi tiedeasiamies pääministerin alaisuuteen. Suomalaisen korkeakoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen jatkuu sekä valtiovallan ohjaamana että eri toimijoiden oma-aloitteisilla päätöksillä. *** Ei kuulosta mielekkäältä saati tehokkaalta kouluttaa opiskelijoita Suomen kokoisessa maassa rinnakkaisiin tutkintoihin 47 korkeakoulussa ja yliopistokeskuksessa. Tilanne aiheuttaa ongelmia esimerkiksi opiskelijoiden liikkuvuuden edistämisessä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Olisikohan aika kypsä luopua ainakin osittain ja sopivilla aloilla duaalimallista? Tamperelaiset yliopistot yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa voisivat lähteä pilotoimaan uutta toimintamallia. Ainakin tekniikassa tähän pitäisi olla hyvät lähtökohdat ja valmiudet, sillä toteutusalusta on periaatteessa jo olemassa. Tamperelaisten korkeakoulujen yhdessä asettama selvityshenkilö vuorineuvos Stig Gustavson kartoittaa, millä alueilla ja miten korkeakoulut voisivat saavuttaa johtavan ja ainutkertaisen aseman opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa sekä työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Selvitystyössä edetään substanssi edellä ja sitä tukevat rakenteelliset muutokset tehdään tarpeen mukaan. Itse pidän tärkeänä sitä, että selvitystyössä korkeakoulu-uudistuksen ison kuvan mukaisesti laatu ja kansainvälisyys korostuvat. Tamperelaisten yliopistojen nykyisistä tutkimuksen raakatimanteista on mahdollista hioutua todellisia kruununjalokiviä, joilla Tampere nousee nopeasti tieteen maailmankartalle. Mielestäni tätä tilaisuutta ei saa jättää käyttämättä. Tulevaisuus ei vain tule, vaan se tehdään! Onnistumisemme riippuu kaikkien osapuolien sitoutumisesta asetettaviin tavoitteisiin. Mikäli aito yhteinen tahtotila löydetään, hyvän toteutuksen edellyttämät ratkaisut syntyvät aivan varmasti. Tamperelaisten korkeakoulujen Unipoli-yhteistyönä on jo saatu yhteisiä palvelu- ja tukitoimintoja käyntiin, mutta varsin verkkaisesti. Toivottavasti tämä selvitystyö lisää ja vauhdittaa huomattavasti tätä yhteisessä intresseissä olevaa kehitystä, joka parantaisi palvelutasoa ja tehostaisi toimintaa. ***

2 Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina Tekniikka on avainasemassa globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Digitaalinen toimintaympäristö, energia- ja ekotehokkuus, teollinen kilpailukyky sekä terveysteknologia ovat Tampereen teknillisen yliopiston neljä toiminnan läpileikkaavaa teemaa. Ne määrittävät profiiliamme ainoana tekniikkaan keskittyvänä yliopistona Suomessa. Monet laitoksemme tekevät energia- ja ekotehokkuuteen liittyvää tutkimusta. Älykkäät sähköverkot, voimalaitos- ja polttotekniikka, rakennetun ympäristön energiatehokkuus, uusiutuva energia, energiaa säästävät laitteet, koneet ja prosessit, energiatuotannon ympäristövaikutusten hallinta sekä energia-alan liiketoiminta ovat esimerkkejä osaamisista, joita rohkeasti ja ennakkoluulottomasti yhdistelemällä voimme profiloitua entistä selkeämmin. Nyt on juuri oikea aika alkaa kouluttaa asiantuntijoita, jotka hallitsevat nykyiset energiaratkaisut ja ottavat eturintamassa käyttöön tulevaisuuden energiaratkaisuja. Suurten datamassojen käsittely eli big data on uusi ja ajankohtainen tutkimus- ja koulutusalamme. Uutta dataa kertyy jatkuvasti hurjalla vauhdilla miljardeista koneista ja laitteista, sähköverkoista, terveydenhuollosta, liikenteestä ja tietoliikenteestä, turva-alan valvontajärjestelmistä, kaupan asiakkuusohjelmista sekä internetistä. Dataa kerätään antureilla, laskureilla sekä muilla mittaus- ja rekisteröintimenetelmillä. Sitä hyödyntämällä yritykset voivat jo nyt luoda uusia edullisia tuotteita ja palveluita. Innovatiiviset kaupungit- eli INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä sekä siten luoda uusia työpaikkoja. Lähtökohta on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti. Viidellä teema-alueella vauhditetaan innovaatiokeskittymien syntymistä. Näistä kahden älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus vetovastuu on Tampereen kaupunkiseudulla. Tähän päätökseen on varmasti merkittävästi vaikuttanut tamperelaisten korkeakoulujen aktiivinen toiminta. Älykäs asema syntyy kaupungin ytimeen; mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja leikkaussaliin; elinkaariajattelulla palveluliiketoimintaa; kiven murskaukseen tehoa automaatiolla; bulkkiteräksestä erikoisteräksiin; teollisesta internetistä sulautettua älykkyyttä laitteisiin, koneisiin ja prosesseihin. Nämä ovat esimerkkejä hankkeista, joilla TTY edistää ja tukee INKA-ohjelman tamperelaisteemoja. *** Syksyllä 2013 valmistui TTY-säätiön hallituksen toiminnan arviointi. Siinä todetaan, että Tampereen teknillinen yliopisto on hyvä mutta voisi olla erinomainen. Tavoite erinomaisuudesta pidetään tiukasti mielessä ja toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti niin opetuksen ja tutkimuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käytännön toteutuksissa. Myös laatutyötämme tehdään pitkäjänteisesti. Saimme siitä hienon tunnustuksen Korkeakoulujen arviointineuvostolta, joka auditoi yliopistomme laadunhallinnan menettelytavat ja niiden vaikuttavuuden. TTY:n laatujärjestelmä sai arviointiasteikon parhaimman arvosanan eli edistynyt. Arviointiraportissa todetaan yliopistossamme olevan todennettavissa kollektiivista sitoutumista laatutyöhön ja toiminnan kehittämiseen. TTY sai myös Euroopan komission tunnustuksen, HR Excellence in Research -laatuleiman, joka osoittaa yliopiston olevan sitoutunut tutkijoiden aseman ja työolojen jatkuvaan kehittämiseen. Näin edistetään muun muassa ulkomaisten huippututkijoiden ja tohtoriopiskelijoiden rekrytointia ja lisätään TTY:n houkuttelevuutta tiedeyhteisöissä. Nämä arvovaltaiset tunnustukset todella ilahduttavat, ja osoittavat jälleen kerran, että ihmisten merkitys yliopistojen toiminnan laadussa on ratkaisevan tärkeä. Yliopisto ei ole koskaan valmis, vaan sen on koko ajan muututtava toimintaympäristön ja yhteiskunnan mukana. Laitosten on jatkuvasti tarkasteltava kriittisesti sekä tutkimusaloja että opetuksen sisältöjä, jotta niitä voidaan kehittää, ja säilyttää yliopiston kansainvälinen kilpailukyky. Yliopistossa on kaksi ydintehtävää: opetus ja tutkimus, jotka ovat samanarvoisia ja yhtä tärkeitä TTY:lle esimerkiksi perusrahoituksen kannalta. Lähtökohtana tulee olla, että jokainen tutkii ja opettaa. Pedagogiseen

3 Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto Avajaispuhe Tampereen teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaisissa perjantaina koulutukseen kannustetaan kaikkia opettajia ja päätoimisilta opettajilta sitä edellytetään. Jatkossa myös tenure track -tehtäviin valituilta tullaan vaatimaan opetukseen osallistumista ja pedagogista pätevöitymistä. Opetustehtävissä TTY:llä työskentelevät ovat innostuneita ja motivoituneita. He haluavat auttaa opiskelijoita ymmärtämään ja sisäistämään opittavat asiat. Opetusta halutaan myös kehittää muista kiireistä huolimatta ja opetustyöstä nautitaan aidosti. Nämä tulokset käyvät ilmi toukokuussa valmistuneesta pro gradu - tutkimuksesta Yliopisto-opettajuus ristiaallokossa. Opetustehtävissä toimivat kokevat opetuksen arvostuksen laskeneen, mikä johtunee ennen kaikkea siitä, että viime vuosina tutkimuksemme ja sen tieteellisen tason kehittäminen on ollut erityisen huomion kohteena. Korkeatasoisiin oppimis- ja tutkimusympäristöihin panostaminen houkuttelee hyviä, lahjakkaita ja motivoituneita opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. Yliopistojen kyky synnyttää uutta tietoa ja osaamista elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan käyttöön on riippuvainen niiden edellytyksistä kilpailla maailman laajuisesti parhaista henkilöresursseista. TTY:n strategiassa modernit oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen ja hyödyntäminen on nostettu keskiöön. Oppimisympäristö muodostuu koko kampuksestamme, jota olemme voimakkaasti uudistamassa ja kehittämässä. Opetus ja oppimisympäristöt ovat sellaisessa ennen kokemattomassa murroksessa, jonka vaikutukset tulevat muuttamaan kokonaisuudessaan oppimisen prosessia ja siihen liittyviä käytännön ratkaisuja todella monella tavalla. TTY:n kampukselle nouseva Kampusareena edustaa aivan uutta ajattelua yliopistorakentamisessa. Kampusareenassa opetus, tutkimus ja yritykset kohtaavat, ja se tarjoaa ympäristön, joka tukee yhteisöllisyyttä, oppimista ja liiketoimintaa. Yliopistossamme on pitkät perinteet yritysyhteistyössä. Haluamme tavoittaa pienet ja keskisuuret yritykset entistä paremmin ja tarjota juuri niille sopivia palveluja. TTY voisi olla pk-yrityksille myös nykyistä käytetympi rekrytointikanava. *** Tampereen teknillinen yliopisto täyttää ensi vuonna viisikymmentä vuotta. Juhlavuoden teemaksi on valittu valo, joka sopii oikein hyvin yliopistomme toimintaan ja henkeen. Valon valintaa tukee myös se, että YK on nimennyt vuoden 2015 kansainväliseksi valon ja valoon liittyvien teknologioiden vuodeksi. Juhlimme pääasiassa toiminta ja tulokset edellä työn merkeissä yhdessä yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa. Näissä Tampereen teknillisen yliopiston tulevaisuuden valoisissa tunnelmissa toivotan kaikille yliopistoyhteisömme jäsenille sekä yliopistomme ystäville, tukijoille ja yhteistyökumppaneille hyvää syksyn alkua sekä onnea ja menestystä kaikissa toimissanne alkaneen akateemisen vuoden aikana!

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli

Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli 48 Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli olevi Lehtinen uomen tulisi ohjelmallistaa liiketoimintaosaaminen peruskoulutasolta yliopistojen huippututkimukseen saakka

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot