PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT"

Transkriptio

1 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus

2 1 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 2. ASUMISPALVELUT.3 3. TULOJEN TOTEAMINEN 3 4. MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Tulot, jotka otetaan huomioon Tulot, joita ei oteta huomioon Vähennykset tuloista Käyttövara Elatusvelvollisuus ja perhesuhteet Puolisoiden välinen elatussopimus Lapsen elatusapu Kotiin jäävän puolison ja lasten elatuksen turvaaminen Muut tosiasialliset perhesuhteet Asiakasmaksulain 7 c :n 2 momentin säännösten soveltaminen asumispalveluissa Asunnosta aiheutuvien menojen huomioonottaminen Edunvalvojan palkkio Ulosottojen huomioonottaminen SAIRAALASSA OLOAIKA JA LOMALLA OLOAIKA.8 6. ASUMISPALVELUPAIKASTA LUOPUMINEN.9 7. ASUMISPALVELUASIAKKAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA ALENTAMINEN ASIAKASMAKSUSAATAVIEN PERINTÄ JA VIIVÄSTYSKORKO...9

3 2 1. YLEISTÄ Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumista ja sen järjestämistä. Ympärivuorokautisia asumispalveluja käytetään Espoossa laitoshoidon lisäksi silloin kun asiakas on ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa eikä enää selviydy omassa kodissaan avopalveluiden turvin. Asumispalveluja voidaan järjestää ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnan omana toimintana. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ( /1507) on säädetty perusteet avo- ja laitoshoidon määrittelemiseksi. Kansaneläkelaitos ja kunta määrittelevät yksiköt avo- tai laitoshoidon palveluiksi STM:n perusteiden mukaan. Asumispalvelut ovat näin määriteltynä avohoitoa. Asumispalveluja saavat ovat siten oikeutettuja Kelan myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin kuten esim. eläkettä saavan hoitotukeen, asumistukeen ja sairausvakuutuksen perusteella korvattaviin matkakorvauksiin sekä lääkekustannuksiin. Kunnan on ilmoitettava kansaneläkelaitokselle jokaisesta uudesta tai toiminnan sisällön osalta muuttuneesta laitoksesta ja asumispalveluja järjestävästä avohoidon toimintayksiköstä. Sijoittamispäätökset asumispalveluyksiköihin tehdään keskitetysti hoidon tarpeen perusteella. Espoossa yksityinen henkilö voi saada yksityisiä asumispalveluja silloin, kun hän kykenee hoitamaan asumispalveluista perittävät maksut itse tai vaihtoehtoisesti kaupunki voi avustaa henkilöä asumispalvelupaikan hakemisessa. Mikäli hakijan omat tulot eivät riitä asumispalvelumaksuihin, kaupunki voi myöntää asumispalvelupaikan kunnan ostopalveluna, jolloin kaupunki myös määrittelee asiakasmaksun. Jos asiakkaalla on mahdollisuus saada asumispalvelukustannukset korvattua esimerkiksi tapaturmavakuutuksen tai muun vakuutuksen kautta ei kaupunki niiltä osin osallistu hoidon kustannuksiin. Kaupunki neuvottelee sekä tekee vuosisopimukset yksityisten asumispalveluiden palvelutuottajien kanssa vuosittain sopien palveluiden hinnasta, määrästä ja laadusta. Kunnan tehtävänä on valvoa yksityisten palveluntuottajien järjestämiä sosiaalipalveluja. Yksityisen palvelun tuottajalle myöntää toimintaluvan lääninhallitus, joka myös valvoo toimintaa (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta /603). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki tai -asetus ( /734 ja asetus /912) eivät määrittele erikseen asumispalveluista perittäviä maksuja. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää asiakkaalta perittävistä maksuista. Kun asumispalvelua ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta, sovitaan palvelun tuottajan kanssa kuukausihinta. Asiakkaalle tehdään maksupäätös sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaan. Asiakas maksaa asiakasmaksun kaupungille ja kaupunki maksaa sovitun kuukausihinnan yksityiselle palvelun tuottajalle.

4 3 Asumispalvelumaksujen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin samoja periaatteita kun pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja määriteltäessä. Kyseessä ei ole kuitenkaan pitkäaikaisen laitoshoidon päätös. 2. ASUMISPALVELUT Asumispalveluyksikön palveluihin sisältyvät asuminen, ateriat ja tarpeellinen ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito vähintään kunnan voimassa olevien laatukriteerien tasoisena. Asumispalveluyksikkö tekee yhteistyössä asiakkaan ja/tai asiakkaan asioiden hoitajan kanssa hoitoja palvelusuunnitelman sekä hoitosopimuksen, jossa palveluiden sisällöstä sovitaan yhteisesti. Palveluntuottajan perimä kuukausihinta koostuu vuokrasta, ateriamaksusta, perusmaksusta ja palvelumaksusta. Asumispalveluyksikkö huolehtii yhdessä asiakkaan ja/tai asiakkaan asioidenhoitajan kanssa, että asiakkaalle kuuluvat kansaneläkelaitoksen maksamat sosiaalivakuutusetuudet kuten eläkettä saavan hoitotuki ja asumistuki on haettu. Samoin asumispalveluyksikkö huolehtii yhdessä asiakkaan ja/tai asiakkaan asioidenhoitajan kanssa lääkekustannuskorvausten hakemisesta myös sen jälkeen kun Kelalta on tullut määräsummaa koskeva ilmoitus. 3. TULOJEN TOTEAMINEN Tulotiedot pyydetään asiakkaalta tai hänen asioidenhoitajaltaan. Tiedot voidaan pyytää suoraan myös muilta viranomaisilta, yhteisöiltä tai yksiköiltä. Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet voidaan tarkastaa KELA-käyttöyhteyden avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, rahalaitos, työnantaja, työttömyyskassa sekä huoltotoimintaa tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö ovat velvollisia sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset, jos näitä tietoja ei ole riittävästi ja luotettavasti saatu asiakkaalta. Silloin kun maksu määräytyy pitkäaikaisessa asumispalvelussa olevan henkilön ja hänen puolison yhteenlaskettujen tulojen perusteella, sovelletaan em. säännöstä myös puolisoon. Mikäli asiakkaalta saadut tiedot eivät ole riittäviä tai luotettavia, voidaan tietoja pyytää myös pankilta. Pankilta pyydetään vain asiakasmaksun määräämisen kannalta merkitykselliset tiedot. Ennen tiedustelun tekemistä annetaan asiakkaalle tieto, että tiedot tullaan tarkastamaan rahalaitokselta. Tietoja voivat pyytää pankilta vain ne viranhaltijat (=valmistelijat), joiden tehtäväksi se on erikseen määrätty. Lähinnä tiedusteluja voidaan tehdä pankkitilien tuotosta. Muiden tietojen osalta ensisijaisesti käytetään eläkelaitoksen tietoja, verotietoja jne.

5 4 Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ( /812) on säädetty asiakkaan ja hänen edustajansa tietojenantovelvollisuudesta (12 ) ja sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta salassa pidettäviin tietoihin (20-22 ). Jos tulot muuttuvat, tulee asiakkaan tai hänen asioidensa hoitajan ilmoittaa muuttuneet tulotiedot asiakasmaksusta päättävälle viranomaiselle. Asiakasmaksu voidaan tarkistaa takautuvasti vuoden ajalta, jos maksun määräytymisen perusteena olevat tulot ovat muuttuneet. Asiakkaan eduksi maksua voidaan em. perusteella tarkistaa pidemmältäkin ajalta. 4. MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 4.1. Tulot, jotka otetaan huomioon Asiakkaan tuloksi lasketaan hänen säännölliset nettotulonsa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloja säännönmukaisen ennakonpidätyksen ja ennakonkannon mukaisten verojen jälkeen. Myös verottomat tulot otetaan huomioon lukuun ottamatta rintamalisää. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi päätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulot sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tuloista. Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta annetun lain (1142/20059) 7 :n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Edellä määriteltyä metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 % alempi kuin edellä tarkoitettu metsätulo. Alennus on edellä tarkoitetun metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. Sanottuja tuloja voidaan tarkistaa viimeksi toimitetun verotuksen osoittamasta tulosta niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamassaan päätöksessä ennakon perusteella pantavasta tulosta määrää. Asumispalvelussa olevan henkilön maksukykyä määriteltäessä tuloina otetaan asumispalvelumaksua määrättäessä huomioon kansaneläkelaitoksen maksama asumistuki asumispalveluyksikön vuokraan sekä vammaistuki. Tulona otetaan huomioon myös eläkettä saavan hoitotuki. Vammaisetuuksista annettua lakia on muutettu siten, että henkilölle, jolle maksetaan eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea ja rintamasotilaseläkelain mukaista ylimääräistä rintamalisää, hoitotuki maksetaan veteraanilisällä korotettuna alkaen. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

6 5 HUOMIOON OTETTAVAT NETTOTULOT: * Palkka * Ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä * Eläke * Korko * Sairausvakuutuspäiväraha * Osinko * Kuntoutustuki * Sijoitusrahastojen voitto-osuudet * Eläkettä saavan hoitotuki * Säästöhenkivakuutuksen tuotto * Vammaistuki * Kuolinpesästä saatu tulo * Asumistuki * Maa- ja metsätalouden tuotto * Elinkorko * Vuokratulot * Syytinki * Muut henkilökohtaiset tulot * Elatusapu 4.2.Tulot, joita ei oteta huomioon TULOT, JOITA EI OTETA HUOMIOON: * Lapsilisä * Opintotuen asumislisä * Lapsen hoitotuki * Opintojen johdosta suoritettavat * Lapsen kotihoidontuki apurahat ja muut vastaavat avustukset * Tapaturmavakuutuksen perus- * Perhehoidon kustannukset ja korvaukset teella maksetut sairaanhoito- ja * Elatusapu/elatustuki huollettavasta tutkimuskulut * Eläkkeisiin ja niihin verrattaviin * Sotilasavustus tuloihin sisältyviä huollettavista * Rintamalisä aiheutuvia korotuksia * Opintoraha * Aikuisopintoraha 4.3. Vähennykset tuloista Käyttövara Asiakkaalle on jäätävä aina käyttövara, joka on kuukautta kohti 15 % nettotuloista kuitenkin vähintään toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella (213,74 euroa/kk vuonna 2011, vuoden 2012 ennakkotieto: 226,57euroa/kk). Käyttövaralla asiakas hoitaa kaikki henkilökohtaiset menot kuten esim. lääkekustannukset, terveydenhuoltomenot, silmälasit, hygieniamenot, parturi-kampaamomaksut, matkustuskustannukset, sanomalehden tilausmaksut, puhelimen käyttömenot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot. Asumispalveluyksikössä asuvalla julkisen terveydenhuollon kulut kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia ao. kalenterivuoden loppuun laitoshoitoa lukuun ottamatta, josta peritään tämän jälkeenkin ylläpitomaksu.

7 6 Mikäli asiakkaan tulot eivät riitä menojen kattamiseen (esim. terveydenhuoltokulut) voi asumispalvelussa asuva hakea toimeentulotukea samoin perustein kuin kotona asuva. Asumispalvelumaksua peritään lyhytaikaisen sairaalassa olon ajalta erikseen määritellyllä tavalla. Jos päällekkäiset asumispalvelu- ja sairaalamaksut tuottavat ongelmia, eikä asiakkaalla ole säästöjä, voidaan asumispalvelumaksua ja sairaalamaksua tarvittaessa yhteen sovittaa tekemällä erikseen päätös alennetusta asumispalvelu- tai hoitomaksusta. Päätösesityksen tekee asumispalveluasioita hoitava sosiaalityöntekijä. Asiakkaalle voidaan myös myöntää toimeentulotukea, mikäli hän ei tuloillaan ja varoillaan kykene maksamaan menojaan. Maksu määrätään siten, että asiakkaan tulot otetaan huomioon kohdan 4.1. ja 4.2. mukaan ja tuloista tehdään vähennykset ohjeen mukaisesti, jonka jälkeen varataan käyttövaraksi 15 % ja maksu on 85 %. Vähimmäiskäyttövara on kuitenkin vähintään toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella. Silloin kun maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, puolisoiden yhteiseen käyttöön jää 57,5 % yhteenlasketuista tuloista Elatusvelvollisuus ja perhesuhteet Ennen kuin asumispalvelusta perittävä maksu määrätään, henkilön kuukausituloista vähennetään suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahana suoritettava syytinki Puolisoiden välinen elatussopimus Puolisoiden välinen vahvistettu elatussopimus otetaan huomioon tulojen vähennyksenä vain silloin, kun puolisot asuvat erillään jo ennen asumispalvelun alkamista. Mikäli asumispalvelumaksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, ei puolisoiden välistä elatussopimusta oteta huomioon tulojen vähennyksenä Lapsen elatusapu Sopimus tai tuomio lapselle maksettavasta elatusavusta otetaan huomioon. Määrätty elatusapu vähennetään tuloista ennen kuin maksu määrätään Kotiin jäävän puolison ja lasten elatuksen turvaaminen Ennen pitkäaikaisen asumispalvelun maksun määräämistä tulee selvittää, onko palvelun käyttäjä ennen asumispalvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa

8 7 olosuhteissa tai onko hänellä alaikäisiä lapsia, joiden elatus on ollut kokonaan tai osittain riippuvainen palvelun käyttäjän tuloista. Selvityksen perusteella maksu tulee tarvittaessa määrätä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c :n 2 momentin ja 10 c :n määräykset huomioon ottaen, säädettyä alemmaksi siten, että yhteistaloudessa eläneen henkilön ja alaikäisten lasten elatus tulee turvatuksi. Selvityksessä tulee myös ottaa huomioon, mitä lapsen elatuksesta annetun lain 3 :n 2 momentissa on säädetty vanhempien vastuusta täysi-ikäisen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Palvelun saajan kanssa yhteistaloudessa eläneen avio- tai avopuolison, alaikäisten lasten sekä opiskelevien täysi-ikäisten lasten taloudellinen asema otetaan huomioon asumispalvelumaksua määrättäessä samalla tavalla kuin henkilön siirtyessä pitkäaikaiseen laitoshoitoon Muut tosiasialliset perhesuhteet Palvelun saajalla saattaa olla jokin muukin tosiasiallisista perhesuhteista johtuva muu kuin edellä esitetty maksukykyyn vaikuttava seikka, joka voidaan ottaa huomioon maksua määrättäessä (esim. oman vanhemman asuminen palvelun saajan kanssa yhteistaloudessa ja lapsen tarve saada elatusta asumispalvelussa olevalta henkilöltä) Asiakasmaksulain 7 c :n 2 momentin säännösten soveltaminen asumispalveluissa Asumispalvelussa olevan, välittömästi ennen asumispalvelun alkamista yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläneen suurempituloisen puolison tulot asumispalvelusta perittävää maksua määrättäessä määritellään ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c :n 2 momentin säännökset. Asiakkaan tulot otetaan huomioon vastaavasti, kun asiakas siirtyy asumispalveluun pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja hän on välittömästi ennen sitä elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Maksu määräytyy tällöin puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista. Selvitettäessä kotiin jäävän puolison toimeentulotarvetta otetaan huomioon täyden kansaneläkkeen määrä ja kohtuulliset asumismenot. Asumismenojen kohtuullisuutta arvioitaessa vertailukohteena käytetään toimeentulotuen myöntämistä koskevia ohjeita (=suositukset enimmäisvuokrista). Lisäksi otetaan huomioon lääkekustannuksina summa, jonka ylimenevä määrä oikeuttaa Kelan lääkekustannusten lisäkorvaukseen. Matkakustannuksina omaisen luona vierailuja varten huomioidaan Espoon 30 päivän sisäisen kausilipun hinta Asunnosta aiheutuvien menojen huomioonottaminen Asumispalveluyksikössä asuvan henkilön aiemman asunnon menoina voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua määrättäessä seuraavat menot:

9 8 * vuokra-asunnon kuukausivuokra * asunto-osakeyhtiössä olevan omistusasunnon hoitovastike * kiinteistön hoito- ja lämmityskulut * kiinteistövero * nuohouskulut * palovakuutusmaksu Pitkäaikaisen asumispalvelun alkaessa varataan asukkaalle aikaa asuntojärjestelyjä varten enintään kuusi (6) kuukautta päätöspäivämäärästä lukien. Vuokra-asunnosta aiheutuvat menot otetaan huomioon pitkäaikaiseen asumispalveluun ottamisesta irtisanomisajan loppuun asti. Omistusasunnosta aiheutuvat menot voidaan ottaa huomioon enintään puolen vuoden ajan. Muusta kuin vakituisena asuntona käytetystä asunnosta aiheutuvia kuluja ei oteta huomioon vähennyksenä Edunvalvojan palkkio Oikeusministeriö antaa ohjeet edunvalvojan palkkion määräytymisestä. Edunvalvojan vuosipalkkio muodostuu perusmaksusta, lisämaksusta ja erityiskorvauksesta. Perusmaksua ja lisämaksua ei peritä, jos henkilön tulot ovat alle oikeusministeriön päättämän määrän vuodessa. Holhousviranomainen voi käyttää harkintaa hyväksyessään palkkion suuruuden. Vähennyksenä tuloista otetaan huomioon perusmaksu ja tilintarkastusmaksu kuukautta kohden Ulosottojen huomioonottaminen Henkilön toistuvaistuloista suoritettavaa ulosmittausta ei pääsääntöisesti oteta vähennyksenä huomioon. Poikkeustapauksessa se voidaan ottaa huomioon, jos ulosmittauksen huomiotta jättämisestä henkilölle syntyisi ulosmitattavaa asiakasmaksuvelkaa. 5. SAIRAALASSA OLOAIKA JA LOMALLA OLOAIKA Asiakkaan lähtiessä lomalle tai joutuessa sairaalaan peritään asumispalveluiden asiakasmaksu päätöksessä erikseen määritellyllä tavalla. Jos asiakasmaksu on suurempi kuin vuokra ja perusmaksu, peritään asiakasmaksuna enintään vuokran ja perusmaksun suuruinen maksu. Jos asiakasmaksu on pienempi kuin vuokra ja perusmaksu, peritään asiakasmaksuna sama maksu sekä poissaolopäiviltä että läsnäolopäiviltä.

10 9 6. ASUMISPALVELUPAIKASTA LUOPUMINEN Mikäli asumispalvelut eivät enää vastaa asukkaan asumispalveluiden hoidon ja palvelujen tarvetta, tulee asumispalveluyksikön yhteistyössä asiakkaan ja/tai asiakkaan omaisen kanssa sopia asukkaan kannalta tarkoituksenmukaisesta hoidon järjestämisestä kaupungin asumispalveluista vastaavien työntekijöiden kanssa. Asumispalvelupaikan irtisanominen sovitaan yhteisesti asiakkaan ja/tai asiakkaan asioidenhoitajan, asumispalveluyksikön ja kaupungin edustajan kesken. Kun asumispalvelupaikasta luovutaan kaupunki osallistuu hoidon kustannuksiin ja perii asiakasmaksua irtisanomispäivään asti. Mahdollisesta maksusta irtisanomispäivän jälkeiseltä ajalta (asunnon tyhjentämiseen varattava aika) tulee sopia hoitokodin ja asukkaan välisessä hoitosopimuksessa ennalta. Asiakas ja/tai asiakkaan asioidenhoitaja sopivat asumispalveluyksikön kanssa asumispalvelupaikan tyhjentämiseen liittyvät asiat. 7. ASUMISPALVELUASIAKKAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Asumispalveluyksikössä asuva on samojen julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä kuin kotona asuva. Terveydenhuollon palveluiden osalta asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. 8. MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA ALENTAMINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu on jätettävä asiakasmaksulain 11 :n perusteella perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Toimeentuloedellytyksiä harkittaessa käytetään vertailukohteena edellä olevia ohjeita. Toimeentulotuen tarvetta ei pitäisi lähtökohtaisesti muodostua asumispalvelukustannusten vuoksi. 9. ASIAKASMAKSUSAATAVIEN PERINTÄ JA VIIVÄSTYSKORKO Asumispalvelumaksujen perinnässä noudatetaan kaupungin voimassa olevia laskutus- ja perintäohjeita (Espoon kaupungin laskutus- ja perintäohjeet ). Maksuaika on ohjeiden mukaan 21 päivää laskun lähettämispäivästä. Perintätoimisto lähettää maksukehotuksen 14 päivän kuluessa eräpäivästä ja jollei asiakasmaksua maksukehotuksenkaan jälkeen ole suoritettu, maksu siirtyy kaupungin käyttämän perintätoimiston perittäväksi. Painavista syistä voidaan kuitenkin siirtyä suoraan perintään ilman maksukehotusta.

11 10 Saatavan maksuaikataulusta ja viivästyskorkosaatavista luopumisesta kokonaan tai osittain voidaan sopia velallisen kanssa, mikäli tähän on olemassa painavia syitä. Saatavan pääomasta ei saa luopua maksusopimuksella. Maksusopimuksen tekemisestä päättää laskuttava yksikkö, ellei johtosäännössä tai toimintaohjeessa toisin säädetä. Perintään siirrettyjen saatavien osalta maksusopimusten tekemisestä päättää kuitenkin viranomainen, jolle on johtosäännöllä tai toimintaohjeella annettu oikeus käyttää puhevaltaa perimisasioissa. Saatavia perittäessä kaupunki perii varsinaisen saatavan ohella viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä perimiskulut.. Yksityiskohtaisesti perintätoimenpiteet on määritelty em. kaupungin laskutus- ja perintäohjeissa.

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Espoon kaupunki 2016

PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Espoon kaupunki 2016 PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 Kaupunginhallitus 29.2.2016 1 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSU... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 107 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-4 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Tiivistelmä Hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi HE 205/2016

Tiivistelmä Hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi HE 205/2016 Tiivistelmä Hallituksen esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi HE 205/2016 Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: Lakiehdotukset 1.

Lisätiedot

1) palvelun käyttäjällä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia;

1) palvelun käyttäjällä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia; 1503/2016 Dokumentin versiot Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään kunnan

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1309 1330 SISÄLLYS N:o Sivu 1309 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu on 290

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 15.02.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2016 2017 166/02.05.00.00/2016 KOLA 8 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki,

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

HE 101/2007 vp. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä mak-

HE 101/2007 vp. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä mak- HE 101/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 (6) PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 01.08.2016 ALKAEN Säädökset Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut. asiakasmaksut alkaen

Ikääntyneiden palvelut. asiakasmaksut alkaen Liite 2 Ikääntyneiden palvelut asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Ikäihmisten lautakunta 14.12.2016 78 Säännöllinen kotihoito Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014)

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 9.6.2016 57 LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Päivähoidon järjestämisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 ALKAEN Säädökset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 Varhaiskasvatusmaksun määrittäminen Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT LIITE MAKSUPÄÄTÖKSEEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 /kk - 290 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Sivistysosasto/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Rantasalmen kunta Sivistysosasto/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Rantasalmen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on määritelty sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 01.08.2012-31.07.2013 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. KOKOPÄIVÄHOITO Lasten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt 1.8.2016 alkaen ROVANIEMEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUSÄÄNNÖT 1.8.2016 alkaen Sisällys 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN... 2 1.1 MAKSUN

Lisätiedot

Päivähoitomaksut alkaen / Multian kunta

Päivähoitomaksut alkaen / Multian kunta Päivähoitomaksut 1.3.2017 alkaen / Multian kunta Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28. Palvelukeskuksen ruokasali

VIHANNIN KUNTA Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28. Palvelukeskuksen ruokasali Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28 Kokousaika Torstai 26.2.2009 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Palvelukeskuksen ruokasali Jäsen Varajäsen Haapakangas Ulla, pj. (x) Matkaselkä Elina ( ) Hautajoki Eila,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN

SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA ALKAEN SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUS TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.3.2017 ALKAEN 2 PERUSTEET Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on säädetty lailla 1503/2016. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.3.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1053/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kotihoidon maksut 2017

Kotihoidon maksut 2017 1 Hyvinvointi toimiala Kotihoidon maksut 2017 Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotihoidon arviointi/kartoituskäynti

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien Lasten päivähoidon maksut määräytyvät kunnan järjestämässä päivähoidossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 3.8.1992/732 lain ja 9.10.1992/912

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen

Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt alkaen Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt 1.3.2017 alkaen ROVANIEMEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUSÄÄNNÖT 1.3.2017 alkaen Sisällys 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN...2 1.1 MAKSUN

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.3.2017 1. SÄÄDÖKSET Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan lakiin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Laki. yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 4, 8 10, 15, 20, 27 29 ja 41 sekä 51 :n 4 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUKSESTA 1.8.2016 LUKIEN

MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUKSESTA 1.8.2016 LUKIEN MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUKSESTA 1.8.2016 LUKIEN Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 1 2 MAKSUN MÄÄRITTÄMINEN... 1 2.1 YLEISTÄ... 1 2.2 MAKSUJEN MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT... 2 3 MAKSUN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Sivistyslautakunta TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Sivistyslautakunta TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki alkaen 1.3.2017 1 PERUSTEET Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 KANGASALAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta (14.6.2016 34 ja 1.9.2016 40) 1 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJA KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

Päivähoitomaksut / Multian kunta

Päivähoitomaksut / Multian kunta Päivähoitomaksut 1.8.2016 31.7.2018 / Multian kunta Kunnallisen päivähoitomaksun määräytyminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 9.3.2016 PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN HOITOMAKSU Päivähoitomaksujen perintä perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja sen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 230/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja tenreydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Joutsan kunta Soveltamisohje alkaen Perusturvalautakunta

Joutsan kunta Soveltamisohje alkaen Perusturvalautakunta Sivu 1 / 21 PERUSTURVAPALVELUIDEN YLEINEN OHJE KOTIHOIDON, TUETUN ASUMISEN, PALVELUASUMISEN, TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SEKÄ LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ Joutsan kunta Soveltamisohje 01.01.2017

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOKI PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT ISOJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2016 LUKIEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali-

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Sivistystoimiala Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Kunnan järjestämästä päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot