Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014"

Transkriptio

1 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut

2 Päivähoitomaksut alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi muuttuneet 1. elokuuta Muutokset koskivat perhekoon määrittelyä ja ylimpiä perittäviä maksuja sekä maksujen ja tulorajojen sitomista indeksiin. Korkeimpien perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin, ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Päivähoidon toimintakausi on 1. elokuuta. 31. heinäkuuta. Ruovedellä on käytössä 100 %, 80 %, 60 % ja 30 % hoitoajat. Päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Maksu voi kokopäivähoidossa olla nuorimmasta lapsesta enimmillään 283,00 euroa/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on enintään 255,00 euroa/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % euroa nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä päivähoitomaksu on 26,00 euroa. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisessa olosuhteessa elävät henkilöt, sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävistä tulosta seuraavan prosentin mukaan: Perheen koko Tuloraja /kk Maksu-% , , , , ,9

3 Jos perheen koko on enemmän kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa lähtien 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Esimerkki: Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta (2 ja 4-vuotiaat). Perheen bruttotulot ovat Päivähoitomaksu: = 2017 x 7,9 %= 159,34. Päivähoitomaksua määritettäessä otetaan perheen tulona huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, kuten - ammatin harjoittamisesta saatutyöttömyyskorvaus tai -avustus - tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, - sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja äitiysraha - työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jonka aikana maksetaan työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen - luontaisedut ja lomaraha. Tuloina ei oteta huomioon - lapsilisää - vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta - kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta - asumistukea - tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja - sotilasavustusta - rintamalisää - opintorahaa - aikuiskoulutustukea - opintotuen asumislisää - toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta - Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista sekä julkisesta työvoimapalvelusta annettujen lakien mukaista ylläpitokorvausta - opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muista vastaavia avustuksia - perhehoidon kustannusten korvauksia ja lasten kotihoidon tukea - työntekijän kilometrikorvauksia ja työkalukorvauksia.

4 Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon - vanhemman tai huoltajan suorittamat elatusavut - rahana maksettu syytinki. Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa asuvan henkilön alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) keskimääräinen kuukausitulo. Palkkatuloihin lisätään lomarahan osuus 5 %. Mikäli vanhemmat ovat eronneet ja sopineet, että lapsi asuu jatkuvasti vuorotellen kummankin vanhemman luona, on päivähoitomaksut sovittava päivähoidon ohjaajan kanssa erikseen. Itsenäisten liikkeen- tai ammatinharjoittajien sekä viljelijöiden on toimitettava kirjanpitäjän todistus edellisestä tilikaudesta sekä verotodistus viimeiseltä vahvistetulta verovuodelta. Metsänomistajat antavat edellisen lisäksi tiedot metsän pinta-alasta ja sijaintikunnasta. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos hyväksyy korkeimman päivähoitomaksun. Poikkeavat maksut Mikäli lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on kokopäivähoitoa huomattavasti lyhyempi, peritään kunnan päättämin perusterin kokopäivähoidon maksua alempi, hoitoaikaan suhteutettu maksu seuraavasti: Hoitoaika päivittäin enintään 5 t tai 50 t/kaksi viikkoa: hoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Hoitoaika yli 50 t/kaksi viikkoa, mutta lapsi on säännöllisesti poissa päivähoidosta joko yhden päivän viikossa (ma pe), tai kahden viikon aikana kaksi päivää (ma pe): hoidosta peritään 80 % kokopäivähoidon maksusta. Hoidon tarve on enintään 25 t/kaksi viikkoa, peritään 30 % kokopäivähoidon maksusta.

5 Kokopäivähoidosta on kyse silloin, kun lapsen hoitoaika on jatkuvasti yli 50 t/kaksi viikkoa, eikä lapsella ole säännöllisesti toistuvia vapaapäiviä (ma pe). Jos kuukausimaksun vaihtaa pienempään, lapsella pitää olla vähintään kahden kuukauden muuttuva hoitoaika, josta on sovittava päivähoidon ohjaajan kanssa etukäteen. Keikkahoito tarkoittaa tilapäistä päivähoitoa, josta kunta määrää maksun. Läsnäolopäiviä keikkahoidossa voi olla enintään viisi kuukaudessa. Jos hoito kestää yli 5 t/päivä, maksu on 15,00 /päivä. Jos hoito on enintään 5 t/päivä, maksu on 8,00 /päivä. Maksun periminen lapsen hoidosta poissaolon ajalta Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muuten poissa päivähoidosta koko kuukauden, esimerkiksi vanhempien vuosiloman takia, peritään kuukausimaksusta puolet. Kun hoito alkaa ja päättyy kesken kalenteriluukauden, maksu peritään kuukausimaksua alhaisempana. Muuten peritään aina täysi kuukausimaksu. Päivähoitomaksu on kuukausimaksu. Se voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimikauden aikana. Toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy mikäli lapsen hoito on alkanut elokuussa, jolloin heinäkuu on maksuton. Jos hoitosuhde on alkanut esimerkiksi lokakuussa, peritään seuraavalta heinäkuulta täysi maksu. Päivähoitomaksun tarkistaminen Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään perheen jokaiselle lapselle toistaiseksi voimassaolevana. Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan toimikausittain ja mahdollisen uusi maksu määritellään jokaisen toimintakauden alussa. Perheen tulee ilmoittaa kirjallisesti päivähoitotoimistoon toimikauden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen, tms.)

6 Hoitomaksua tarkistetaan kun bruttotulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %). Maksu voidaan jättää perimättä, tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevät toimeentulotuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan sosiaalityöntekijän kanssa. Kunnalla on lain mukaan oikeus tarkastaa perheiden tulotiedot tarvittaessa. Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat, tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein päivähoitomaksu. Päivähoitopaikan irtisanominen Vanhempien tulee ilmoittaa päivähoidon ohjaajalle joko suullisesti tai kirjallisesti, kun päivähoitopaikka irtisanotaan. Metsätulon selvittäminen Metsätulona otetaan asiakasmaksuissa huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuksien nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. Verohallitus antaa kuntakohtaisen päätöksen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta. Päätöstä voidaan muuttaa vuosittain. Verohallituksen päätöksessä kunnat ovat lääneittäin. Kullakin metsäkiinteistöllä on kiinteistötunnus (numerosarja: 123-xxx-x-xx), jossa ensimmäiset numerot ilmoittavat kiinteistön sijaintikunnan. Kuntien tunnusnumerot ja nimet löytyvät väestörekisterikeskuksen www-sivuilta. Tietojen toimittaminen Perheen tulee toimittaa päivähoitomaksun määrittämistä varten tiedot omistamastaan metsästä, metsätalouden lainojen koroista ja lisäksi metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama lausunto, mikäli metsätulosta halutaan saada edellä mainittu alennus.

7 Esimerkkilaskelma metsätulosta Esimerkkiasiakkaalla metsää: - Ruovedellä 30 ha x 115, ,40 - Tampereella 10 ha x 110, ,80 Yhteensä 4556,20 Vähennys 10 % -455,62 Metsätalouden lainojen korot 0,00 Metsätulo vuodessa 4100,58 Hakkuumahdollisuuden nettoraha- arvo 20 % alempi kuin metsätulo (kirjallinen lausunto - 820,11 Metsätulo vuodessa 3280,46 Metsätulo kuukaudessa 273,37

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2015 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 1.2.Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki OKULIN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2013 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot