Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset Kyh 59 Pitkäaikaishoidossa (laitoshoidossa) olevien asiakkaiden hoitomaksut määräytyvät lain 7 b ( /221) mukaan. Ohessa on liite pitkäaikaishoidon hoitomaksun määrittämiseksi. Tämän lisäksi eri kunnissa on otettu huomioon harkinnan perusteella tapahtuvia asuntomenojen vähennyksiä silloin, kun asiakas on määritelty pitkäaikaishoitoa tarvitsevaksi. Kuntien käytännöt kuitenkin poikkeavat toisistaan. Vihdin kunta on antanut kaikille pitkäaikaispotilaille järjestelyaikaa niin, että omassa käytössä olevan asunnon asuntomenot huomioidaan pitkäaikaismääräyksestä alkaen vuokra-asunnosta kolme (3) kuukautta ja omistusasunnosta kuusi (6) kuukautta. Asumismenoja ei ole huomioitu jos pitkäaikaishoitomaksu määräytyy molempien puolisoiden mukaan. Nummi-Pusulan kunnassa asumismenoja ei ole huomioitu ollenkaan. Karkkilan kaupungin käytännöt ovat olleet, että harkinnanvaraisina vähennyksinä huomioidaan potilaan asunnon vuokramenot enintään kuuden (6) kuukauden ajan ja omistusasunnon menot huomioidaan enintään yhden (1) vuoden ajalta. Ympäristökuntien osalta esim. Lohjalla ja Kauniaisissa ei oteta huomioon harkinnanvaraisia vähennyksiä asumiskustannuksissa. Ehdotan perusturvakuntayhtymä Karviaisen käytännöksi, että harkinnanvaraisia asumismenoja ei oteta huomioon Karviaisen alueella. Perusteena toiminnalle on, että tänä päivänä asiakkaan palvelurakenne koostuu palveluasumisesta, tehostetusta palveluasumisesta ja vain harvoin laitoshoidosta. Asiakas on usein saanut jo palvelua asumispalveluna, jolloin aikaisemmat asumisjärjestelyt on jo hoidettu, eikä asiakkaalla ole enää asuntoa. Pitkäaikaispotilaiden harkinnanvaraisia kuljetuksia on korvattu kunnissa eri tavalla. Karkkilassa ei ole pitkäaikaispotilaille korvattu kuljetuksia esim. kotilomalle. Nummi-Pusulassa kuljetuksia on korvattu kuusi (6) vuodessa. Vihdissä pitkäaikaispotilaille on korvattu 2/3 erityisajoneuvon kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Vihdin kunnan alueella. Henkilöautolla tapahtuvaa kuljetusta ei ole korvattu. Lisäksi hoivaosastolla Vihdin kirkonkylällä on kotilomalla käynyt seitsemän potilasta, joista viisi potilasta on käynyt lomalla 1-3 kertaa vuoden aikana. Kaksi potilaista on käynyt usein kotilomalla. Toinen 21 kertaa vuoden aikana ja toinen 27 kertaa (näistä 27 kerrasta suurin osa omalla autolla, johon mahtuu g-tuoli). Yhteensä kotilomia oli 56 kpl. Ehdotan perusturvakuntayhtymä Karviaisen käytännöksi, että pitkäaikaispotilaan lomien kuljetuskustannukset otetaan huomioon. Mikäli pitkäaikaispotilas ollessaan vuodeosastolla sisäänkirjautuneena käy hoidollisista syistä lomalla laitoksen ulkopuolella, korvataan erityisajoneuvon (ambulanssi, invataksi tms.) kuljetuskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Karviaisen alueella, enintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Henkilöautolla tapahtuvaa kuljetusta ei tämän mukaan korvata. Hoidollisen syyn päättää lääkäri.

2 Valmistelija:

3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että harkinnanvaraisia asumismenoja ei oteta vähennyksenä huomioon Karviaisen alueella pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määriteltäessä. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että pitkäaikaispotilaan lomien kuljetuskustannukset korvataan seuraavasti: Mikäli pitkäaikaispotilas ollessaan vuodeosastolla sisäänkirjautuneena käy hoidollisista syistä lomalla laitoksen ulkopuolella, korvataan erityisajoneuvon (ambulanssi, invataksi tms.) kuljetuskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Karviaisen alueella enintään (6) kertaa vuodessa. Henkilöautolla tapahtuvaa kuljetusta ei korvata. Hoidollisen syyn päättää yksikön lääkäri. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Kyh 13 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrittämisen ohjeet on päivitetty (Liite 6). Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija: Ritva Lundbom Yhtymähallitus hyväksyy pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrittämisen ohjeet liitteen 6 mukaisesti. Käsittely: Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti Raine Jakan kannattamana asian pöydälle jättämistä lisäselvitystä varten. Asiasta äänestettiin kädennostolla siten, että JAA, käsittelyä jatketaan EI, asia jätetään pöydälle Asian pöydälle jättämisen puolesta äänestivät kaikki jäsenet ja varajäsen (Jakka, Jokinen, Lehti-Chatta, Mela, Salminen, Salo ja Stenholm). Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kyh 23 Valtioneuvosto teki sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen indeksitarkistukset lähtien. Vuosien 2009 ja 2011 välil lä kansaeläkeindeksin muutos oli 0,4 % ja työeläkeindeksin 1,62 %. Pitkä aikaisen laitoshoidon maksun määrittämisen ohjeet hyväksyttiin edellisen kerran kyh:ssa Suurimpana muutoksena vuoden 2009 ohjeisiin on hen kilön omaan käyttöön jäävä vähimmäismäärä 99 euroa kuukaudessa. Vä himmäismäärä on sidottu työeläkeindeksiin ja pyöristetty lähimpään täy teen euroon.

4 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan tässä laissa tarkoi tetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausit tain vähintään 99 euroa. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välit tömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suu remmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteen laskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % edellä mainituin perus tein yhteenlasketusta kuukausitulosta. Laitoshoidossa olevan henkilö kohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 99 euroa kuukaudessa. Toisena muutoksena vuoden 2009 ohjeisiin on lisätty uusi kappale "Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen 11 ( /221). Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Vuoden 2009 pitkäaikaisen laitoshoidon maksuissa ei tehty harkinnan perusteella suoritettavia vähennyksiä. Ennen Karviaisen perustamista harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioitiin asunnon asuntomenot Vihdissä vuokra-asunnosta kolme (3) kuukautta ja omistusasunnosta kuusi (6) kuukautta, Karkkilassa vastaavat vähennykset olivat vuokra-asunnoista kuusi (6) kuukautta ja omistusasunnon menoista enintään yhden (1) vuoden ajalta, Nummi-Pusulassa ei huomioitu asumismenoja ollenkaan. Kohtuullisiksi asumismenoiksi katsotaan vuokra-asunnon vuokrat, omistusasunnon yhtiövastike, kiinteistön hoito- ja lämmityskulut. Lisäksi siltä ajalta, kun asumismenot otetaan vähennyksenä huomioon, lasketaan asumistuki tuloksi. Vuoden 2011 aikana tehtiin pitkäaikaisen laitoshoidon päätöksiä Vihdissä 32, Karkkilassa 18 ja Nummi-Pusulassa 16, yhteensä 66 päätöstä Karviaisessa. Asiakasmaksutuloja saatiin Vihdissä Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa Vihdissä toimeentulotuessa kohtuullisia asumiskustannuksia huomioidaan vuokra-asunnossa maksimissaan 700 euroa, Karkkilassa 600 ja Nummi-Pusulassa 550 kuukaudessa ja omistusasunnon kuluina huomioidaan asuntolainan korot edellä mainittuihin ylärajoihin saakka. Lisäksi asumismenoina toimeentulotuessa huomioidaan sähkö, vesi. lämmitysöljy / lämmityspuut, jätehuolto. kiinteistövero, kotivakuutus. saunamaksu. Mikäli maksutuloissa huomioitaisiin har kinnanvaraisena vähennyksenä asunnon asumismenot vuokran osalta kol me kuukautta ja omistusasunnon osalta kuusi kuukautta, olisi vaikutus tu loihin Vihdissä vuokra-asunnossa 700 / hlö x 3 kk = 2100 x 32 uutta päätöstä on euroa, Karkkilassa 600 x 3 kk = 1800 x 18 uutta päätöstä on ja Nummi-Pusulassa 550 x 3 kk =1650 x 16 uutta päätöstä on Lisänä näihin summiin asumismenojen kustannukset esim. sähkö 70 kk, vesi 50 kk, lämmitysöljy 400 kk, jätehuolto 16 kk kiinteistövero 100 kk, kotivakuutus 83 e kk saunamaksu 15 kk on yhteensä 734 kk x3 on 2200 lisää. Asumismenojen kustannusten huomioinen tuo lisäkustannuksia vuokramenojen lisäksi Vihdissä vuodessa, Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa Mikäli harkinnanvaraiset menot hyväksyttäisiin kolme kuukautta, on pitkäaikaishoidon maksupäätös tehtävä uudelleen kolmen kuukauden kuluttua.

5 Näin ollen harkinnan perusteella suoritettavia vähen nyksiä ei ehdoteta hyväk syt tä väksi. Liitteet: Liite 3 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrittämisen ohjeet alkaen Valmistelija: Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrittämisen ohjeet alkaen liitteen mukaisesti. Käsittely: Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti Tuire Lehti-Chattan kannattama na asian pöydälle jättämistä lisäselvitystä varten. Lisäselvityksestä pitää tapauskohtaisesti ilmetä kaikkien asiaa koske van 66:n asiak kaan kustannuk set. Asiasta äänestettiin kädennostolla siten, että JAA, käsittelyä jatketaan EI, asia jätetään pöydälle Asian pöydälle jättämisen puolesta äänestivät kaikki jäsenet ja varajäsenet (Alanne, Penttala, Jakka, Kalpa, Lehti-Chatta, Mela, Salminen, Sundberg, Laitinen ja Sten holm). Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Tiedoksianto:

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

NURMIJÄRVEN KUNTA. Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.3.2012 muutokset 15.10.2013 1 1. Yleistä Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008 OHJE Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot,

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Joensuu Kontiolahti - Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015)

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015) LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015) LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot