ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje"

Transkriptio

1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel

2 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa? 2.2. Hoitomaksuun sisältyvä hoito 2.3. Maksun perusteet 2.4. Maksun perusteena olevat tulot 2.5. Tuloista tehtävät vähennykset 2.6. Tilapäiset poissaolot 2.7. Maksun tarkistaminen 2.8. Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen 3. Laitoshoidossa tarjottava lyhytaikainen hoito 3.1. Mitä on lyhytaikainen laitoshoito? 3.2. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 3.3. Omaishoitajien vapaa 4. Muuta 2

3 1. YLEISTÄ Laitoshoidossa olevilta henkilöiltä perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista ja sen nojalla annettuun asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevilta henkilöiltä perittävät asiakasmaksut viimeksi Laitoshoito jakautuu pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen laitoshoitoon. 2. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa? Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan (7b ) 1) ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin kolme kuukautta ja 2) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö sen jälkeen, kun hänen ympärivuorokautinen laitoshoitonsa on jatkunut kolme kuukautta, jos hänen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidettava edelleen laitoksessa. Päätöksen siitä, onko henkilö pitkäaikaisessa laitoshoidossa, tekee vanhustenhuollon ylilääkäri tai osaston/vanhainkodin lääkäri. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi ei kuitenkaan katsota henkilöä, joka saa lääkinnällistä kuntoutusta, mutta Porvoon kaupungissa ei ole tällä hetkellä kuntoutusyksiköitä Hoitomaksuun sisältyvä hoito - potilaan iän ja kunnon mukainen tarpeellinen tutkimus, kuntoutus, hoito- ja huolenpito mm. silmälasit - täydellinen ylläpito mukaan lukien tarpeenmukainen vaatetus, lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä muut laitoksesta saatavat palvelut - välttämätön hammashoito - kuljetukset, silloin kun ne ovat osa potilaan hoitoa ja huoltoa ( ei henkilökohtaisia virkistysmatkoja) 2.3. Maksun perusteet Hoitomaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, kuitenkin siten, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 97 euroa. Enimmäismaksu voi olla palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Hallintopäällikkö vahvistaa vuosittain hoitopaikan hinnan. 3

4 Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 97 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kummankin osalta erillisenä. Maksua ei saa periä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa olevalta alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksukatto (633 ) ei vaikuta pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuihin maksun perusteena olevat tulot Kuukausituloina otetaan huomioon jatkuvat tulot (ei esimerkiksi myyntivoittoja tai muita kertaluonteisia tuloja) ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen ja verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon * eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, * eläkkeensaajan hoitotuki/ vammaistuki * elinkorot, huoltoeläkkeet * kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) *muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot, myös ylimääräinen rintamalisä sekä veteraanilisä alkaen Samoin huomioidaan * pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo- osuudet, sekä verovelvollisen osuus yhtymän tulosta. Myös jakamattoman kuolinpesän osakkaana olevan asiakkaan pääluvun mukainen osuus (esimerkiksi 1/3) pesän saamasta nettotulosta huomioidaan alkaen 65 vuotta täyttänyt viisi vuotta Suomessa asunut maahanmuuttaja voi saada maahanmuuttajatukea, joka otetaan huomioon tulona. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Samalla tavalla jaksotetaan korkotulot. 4

5 Tulot on selvitettävä esittämällä viimeksi vahvistetusta verotuksesta annettu verotodistus ja täyttämällä tuloselvityslomake. Vuokratulot huomioidaan nettotuloina, joten tulosta on vähennettävä vuokranantajalle jäävät pakolliset menot, ei kuitenkaan peruskorjausmenoja. Pakollisia menoja ovat muun muassa yhtiövastike, verot (myös kiinteistövero), vuokrasopimuksen mukaan vuokranantajan maksettavaksi jäävät menot ja palovakuutus (ei kotivakuutus). Tuloina ei oteta huomioon * lapsilisää, * lapsen hoitotukea, * kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, * asumistukea, * tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, * sotilasavustusta, * rintamalisää, * opintorahaa, * aikuisopintorahaa, * opintotuen asumislisää, * toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, * kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, * työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, * opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, * perhehoidon kustannusten korvauksia, * lasten kotihoidon tukea, * elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tai puolison alaikäiselle lapselle eikä * eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä, huollettavista aiheutuvia korotuksia Tuloista tehtävät vähennykset Tuloista vähennetään asiakkaan suoritettavaksi vahvistetut elatusavut, mutta ei elatusapua, jonka saajana on aviopuoliso, jonka kanssa elatusavun suorittajan on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen laitoshoidon alkamista, ja hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut kustannukset. Jos asiakkaalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia, hoitomaksua vähentävänä otetaan huomioon elatustuen suuruinen summa lasta kohden (139,54 euroa / lapsi/ kuukausi vuonna 2010) Summa on määritelty, jotta turvattaisiin asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja helpotettaisiin käytännön laskutoimituksia.) Tuloista vähennetään myös kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan. 5

6 Mikäli asiakkaalla on omistuksessaan omakotitalo tai asunto-osake, siitä aiheutuneita kustannuksia ei oteta huomioon tulojen vähennyksenä. Ulosottoja ei huomioida menoina. Edunvalvontapalkkiota ei oteta huomioon menona. Puolisoiden väliset elatusapumaksut eivät siis enää alenna asiakasmaksuja Tilapäiset poissaolot Maksun saa periä myös tilapäisen poissaolon ajalta. Tilapäisten poissaolojen yhteydessä peritään hoitomaksu viideltä omavastuupäivältä. Poissaolopäivät huomioidaan siis vasta kuudennesta päivästä lähtien. Poissaolo laitoksesta lasketaan siten, että viisi päivää ylittävältä osalta ei peritä maksua. Poissaolon tulee olla yhdenjaksoinen. Siten erillisiä poissaolopäiviä ei lasketa yhteen. Poissaolo voi jakaantua myös kahdelle kuukaudelle; esim. poissaolo Helmikuu laskutetaan täytenä ja maaliskuusta vähennetään 3 hoitopäivää. Jos taas on pois , tätä ei vähennetä, koska se ei kestä yli 5 hoitopäivää Maksun tarkistaminen Maksut tarkistetaan vuosittain 1.4. alkaen. Maksu on kuitenkin tarkistettava myös silloin, kun 1) palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti (5 %) muuttunut 2) kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet 3) maksu osoittautuu virheelliseksi 4) lakimuutos Tällöin maksu muutetaan seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Päätöksen laitoshoitomaksusta tekee Näsin sairaalan ylihoitaja tai vanhainkodin johtaja. 6

7 2.8. Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: 1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Päätöksen tekee hallintopäällikkö. Asiakasmaksut pyritään aina saamaan pankin suoraveloitukseen maksuhäiriön vähentämiseksi. Jos asiakkaan hoitomaksuissa on maksuhäiriöitä, ryhdytään toimenpiteisiin toisen maksukehotuksen yhteydessä. Viivästyskorkoa kertyy heti eräpäivän jälkeisestä päivästä alkaen. Jos lasku lähetetään ulosottoon, tutkitaan samalla, onko asiakkaalle syytä hakea edunvalvojaa. Mikäli edunvalvojan hakemisen ei katsota olevan riittävä toimenpide, voidaan tulot, korvaukset tai saamiset periä kunnalle (tällöin ilmoitetaan esimerkiksi eläkkeenmaksajalle, että eläke tulee suorittaa kunnalle). Jos kunta perii asiakkaan tulot itselleen, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 97 euroa. 3. LAITOSHOIDOSSA TARJOTTAVA LYHYTAIKAINEN HOITO 3.1. Mitä on lyhytaikainen laitoshoito? Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan henkilö, jonka hoitosuhde kestää alle kolme kuukautta, jos hänen osalta ei ole tehty päätöstä pitkäaikaishoidosta. Tämän lisäksi laitoshoidossa tarjotaan lyhytaikaista hoitoa myös omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu Lyhytaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden hoitomaksu on 32,50 euroa/vrk. Maksukaton (633 ) täyttymisen jälkeen lyhytaikaishoidon hoitomaksu on 15 euroa/vrk. Maksukaton laskenta aloitetaan kalenterivuoden alusta. 7

8 Päiväsairaalan osavuorokausihoidossa olevat asiakkaat maksavat 15 euroa/vrk, kunnes maksukatto täyttyy. Sen jälkeen loppuvuoden päiväsairaalassa käynnit ovat ilmaisia Omaishoitajien vapaa Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle järjestetyistä laitoshoidon palveluista peritään asiakasmaksuna 10,60 euroa vuorokaudelta. Tarkemmat tiedot omaishoidosta saa kotihoitotoimistosta. 4. MUUTA Viranomaisten on annettava asiakkaan ja tämän puolison taloudellista asemaa koskevat tiedot kunnalle asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten. Vähintään 25 prosentin sotainvalideille laitoshoito on maksutonta. Asiakkaan maksupäätös on siten ns. nollamaksupäätös. Laskuttajat hakevat yhteistyössä hallintotoimiston kanssa korvauksen heidän hoitonsa todellisista kustannuksista valtiokonttorilta. Jos laitoksessa pitkäaikaispaikalla olevan potilaan avo-/aviopuoliso muuttaa toiseen kuntaan, hoitomaksu lasketaan kuten ennenkin. Liitteet laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tuloselvityslomake asiakkaan kirje 8

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2012 alkaen 2 1 SÄÄNNÖKSET Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (muutokset 29.12.2005/1218). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Hallintolaki

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2015 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 1.2.Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot