Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 KT:n pienkirjeen 10/2010 liite 2 1 (8) Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Alla selostetaan muuttuneita sopimusmääräyksiä. Työehtosopimus on voimassa lukien saakka. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi eli samapalkkaisuuserä lukien Samapalkkaisuuserän suuruus on 0,7 %. Samapalkkaisuuserä käytetään paikallisesti näyttelijöiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksiin. 3 Järjestelyerä tuloksellisuuden edistämiseksi eli tuloksellisuuserä lukien Tuloksellisuuserän suuruus on 0,7 %. Tuloksellisuuserällä pyritään parantamaan palvelutuotannon tuloksellisuutta. Sopimuspuolet ovat toteuttaneet tavoitetta siten, että työehtosopimuksen työaikamääräyksiä on uudistettu ja kehitetty esitysten määrään perustuvaa palkitsemista. Tuloksellisuuserä käytetään paikallisesti esitysten määrään perustuvan työsuorituksen palkitsemiseen. 4 Paikallisten järjestelyerien laskeminen, täytäntöönpano ja neuvottelumenettely Paikallinen järjestelyerä lasketaan tavanomaisen kuukauden palkkasummasta. Allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeella on haluttu korostaa sitä, että jos joitain palkan tekijöitä, kuten henkilökohtaisen lisän esityskorvauksia, maksetaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa, palkkasummaa määriteltäessä otetaan huomioon yhden kuukauden osuus ao. henkilökohtaisesta lisästä. Kuntapuolella pyritään vakiintuneesti hakemaan mahdollisimman tavanomainen palkanmaksukuukausi, jotta lopputuloksena palkkasumma nousee 0,7 %. Tällä kierroksella sopimuspuolet eivät sopineet mitään tiettyä kuukautta laskentakuukaudeksi johtuen sopimuksen tekemisen ajankohdasta. Tuloksellisuuserän suuruutta laskettaessa voidaan käyttää ao. näytäntövuoden alkavan elokuun palkkasummaa. Koska Suomen Teatterit ry ja Suomen Näyttelijäliitto ry ovat sopineet siitä, että esityslisää maksetaan kaksi kertaa vuodessa, yhden kuukauden palkkasummasta laskettu tuloksellisuuserän euromäärä kerrotaan 12:lla ja jaetaan kahdella puolen vuoden euromäärään saamiseksi.

2 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 2 (8) Palkkasummassa ei oteta huomioon vierailijoiden palkkoja ja palkkioita, koska heidän palkantarkistuksistaan on sovittu erikseen (5 ). 5 Vierailevat näyttelijät 10 Tarkistettujen palkkojen maksaminen Vierailusopimuksen ja vierailevan näyttelijän sopimuksen vähimmäispalkkoja ja -palkkioita sekä tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan ja lukien siten kuin liitteissä 1a ja 2 on sovittu. Palkat, palkkiot ja lisät maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa laskettuna heinäkuun alusta eli siis elokuun tai syyskuun loppuun mennessä. Suuremmissa kunnissa voidaan palkat, palkkiot ja lisät maksaa viimeistään syyskuun tai lokakuun loppuun mennessä. II LUKU PALKKAUS 9 Palkkausperusteet Sopimusmääräystä on selkeytetty lisäämällä siihen soveltamisohje tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen palkan määräytymisperusteista. Näyttelijän tehtäväkohtaisesta palkasta sovitaan työsopimuksella. Tehtäväkohtainen palkka voidaan määritellä uudelleen uutta työsopimusta tehtäessä esim. sijaisuuksia jatkettaessa. Työnantajan on tehtäväkohtaisesta palkasta päättäessään käytettävä harkintavaltaansa siten, että tehtävien vaativuus otetaan mahdollisimman objektiivisesti huomioon. Tavoitteena on, että samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Vertailun kohteena ovat saman työnantajan palveluksessa olevien samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävät. Se, että samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävien vaativuusvertailussa ei löydy olennaisia vaativuuseroja, ei merkitse sitä, että käytetään automaattisesti palkkaryhmän peruspalkkaa. Työnjako on voitu tehdä siten, että kaikille kyseiseen palkkaryhmään kuuluville on määrätty vaativampia ja vähemmän vaativia tehtäviä, kokonaisvaativuuden ollessa suunnilleen sama. Toisaalta samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävien vaativuuksissa voi olla merkittäviäkin eroja, minkä seurauksena myös tehtäväkohtaisessa palkassa voi olla merkittäviä suuruuseroja. Tehtäväkohtaisen palkan tasoon vaikuttavat tehtävien vaativuuden lisäksi mm. paikkakunnan ja ao. ammattialan yleinen palkkataso sekä työnantajan noudattamat palkkapoliittiset periaatteet.

3 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 3 (8) 10 Näyttelijän tehtäväkohtainen palkka 1 2 kohta Näyttelijöiden tehtäväkohtaisia palkkoja tarkistetaan lukien siten kuin paikallisesti päätetään (ks. allekirjoituspöytäkirjan 2 ja 4 ). 3 kohta Sopimusmääräystä on selkeytetty viittaamalla ainoastaan liitteeseen 1a tai Harjoittelijan palkka Ks. mitä edellä on todettu kohdassa. 12 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Sopimusmääräystä on selkeytetty kirjoittamalla lisän laskentaperusteeksi tehtäväkohtainen palkka (yhteneväisyys palkkausperusteet - sopimusmääräyksen kanssa). 13 Henkilökohtainen lisä 2 kohta Soveltamisohjeeseen on lisätty esitysten määrään esimerkit esityskorvaus ja esityslisä. Esim. allekirjoituspöytäkirjan mukainen tuloksellisuuserä on tarkoitus kohdentaa henkilökohtaisen lisän esityslisään. 18 Varsinainen palkka Sopimusmääräystä on selkeytetty (yhteneväisyys palkkausperusteet sopimusmääräyksen kanssa). III LUKU TYÖAIKA Työaikamääräyksiä on muutettu vastaamaan Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Näyttelijäliitto ry:n välisessä työehtosopimuksessa sovittuja määräyksiä. Tarkoituksena on ollut ratkaista 20 1 kohdan soveltamisesta aiheutuneita ongelmia siten, että aiemman työehtosopimuksen voimassa ollessa tehdyt paikalliset sopimukset jäävät nyt tarpeettomiksi. 19 Säännöllinen työaika 1 kohta Näyttelijän säännöllinen työaika päivää kohti on entinen (7,5 tuntia). 2 kohta Näyttelijän päivittäinen säännöllinen työaika on mahdollista ylittää 9 tuntiin 15 minuuttiin asti esityksestä, esityksiin, valmisteleviin tai pääharjoituksiin käytettävästä ajasta johtuen. Päivittäisen 7,5 tunnin ylittävä työaika on tällöin lisätyötä, joka korvataan 23a :n mukaan. Tämä lisätyö ei vaadi erillis-

4 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 4 (8) tä näyttelijän suostumusta, vaan työn teettäminen perustuu työehtosopimuksen määräykseen. Muusta syystä kuin em. johtuen (vain harjoituksista koostuva työpäivä) päivittäinen säännöllinen työaika on mahdollista ylittää 8 tuntiin asti työaikalain mukaan. Tämäkin työ on lisätyötä, joka korvataan työaikalain mukaan (23a ). Työaikalain mukaan lisätyöstä maksetaan korottamaton palkka, joka voidaan vaihtaa vapaaseen näyttelijän kanssa sovittaessa. Lisätyö edellyttää näyttelijän suostumusta, jollei siitä ole sovittu jo työsopimuksessa. 3 kohta Vuosittainen säännöllinen työaika vaihtelee näyttelijöittäin riippuen vuosiloman pituudesta. Vuosiloma on pituudeltaan 24, 30 tai 36 vuosilomapäivää (27 ). Muut kalenteripäivät (ma-su) kuin vuosilomapäivät ja vapaapäivät ovat työpäiviä. Vapaapäivien määrä on 111 kalenteripäivää (22 ). Jos näyttelijällä on esimerkiksi 30 vuosilomapäivää, hänen työpäiviensä määrä on 224 ( päivää). 20 Työajan sijoittelu 1 kohta Sopimusmääräykseen on lisätty uusi kappale, jonka perusteella työjaksojen enimmäispituudet voidaan ylittää esitysten, valmistavien harjoitusten ja pääharjoitusten osalta. Tällöin ei siis noudateta ensimmäisen kappaleen määräystä enintään neljän tunnin työjaksosta. Ylitys ei edellytä näyttelijän suostumusta, vaan perustuu työehtosopimuksen määräykseen. Jakson neljän tunnin enimmäispituus koskee elokuun alusta alkaen vain harjoituksia. Niistäkin voidaan poiketa, kun siitä on sovittu työryhmän kanssa. 8 kohta (uusi) Sopimusmääräyksen mukaan työajaksi luetaan näytäntöön valmistautumisesta ja jälkitöistä vähintään 30 minuuttia ennen näytäntöä ja vähintään 15 minuuttia näytännön jälkeen. Jos työnantaja on hyväksynyt pidemmän valmistautumis- ja/tai jälkityöajan, työajaksi luetaan tämä työaika. Tästä syystä johtuen pääharjoituksissa todetaan kunkin näyttelijän esityskohtainen työaika valmistautumisineen ja jälkitöineen. 9 kohta (uusi) Kahden työjakson väliin jäävä aika luetaan työajaksi, jos se on vähemmän kuin 1,5 tuntia. Muussa tapauksessa jaksojen väliin jäävää aikaa ei lueta työajaksi. Jos työnantaja on tehnyt aikaisemmin voimassa olleeseen työehtosopimuksen 20 liittyen paikallisen työehtosopimuksen, tämä työehtosopimus on tarpeeton lukien ja se on irtisanottavissa, ellei sen voimassaolo ole jo päättynyt Huomattakoon, että kun jokin aika luetaan 20 8 ja 9 kohdan mukaan työajaksi, se on työnantajan käytettävissä ja johdettavissa olevaa aikaa.

5 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 5 (8) 22 Vapaapäivät Sopimusmääräystä on muutettu siten, että vapaapäivät eivät sisällä enää vuosilomapäiviä. Vapaapäivien määrä on kaikilla näyttelijöillä sama eli 111 kalenteripäivää näytäntövuodessa lukien. Vapaapäivät on pyrittävä järjestämään näyttelijöille samanaikaisesti, mutta ne voidaan erityisistä syistä antaa myös näytelmäkohtaisesti tai näyttelijän kanssa sovittaessa. 23 Työsuunnitelmat Aiemman viikkotyösuunnitelman lisäksi sopimusmääräykseen on lisätty uusi määräys vuosityösuunnitelmasta. 2 kohta (uusi) Vuosityösuunnitelma sisältää näytäntövuoden kesälle ajoittuvan vapaan sekä ao. näytäntökauden vapaa-, alkamis- ja päättymispäivät. Vuosityösuunnitelma annetaan näyttelijöille ennen näytäntövuoden alkua. Siinä ilmoitetaan 23a (uusi) Lisätyö a) sitovasti näyttelijän kesälle ajoittuvan vapaan ajankohta b) sitovasti alkavan näytäntökauden vapaa-, alkamis- ja päättymispäivät c) alustavasti seuraavan näytäntökauden vapaa-, alkamis- ja päättymispäivät. Vapaapäivistä, joita vuositasolla on yhteensä 111 päivää, käyttämättä olevat päivät on annettava kevätnäytäntökauden päättyessä mennessä yhdenjaksoisena ajanjaksona kesälle ajoittuvan vuosiloman yhteydessä. Poikkeuksen edellisestä muodostaa kesäteatteritoiminta. Vuosityösuunnitelmasta neuvotellaan etukäteen hyvissä ajoin luottamusmiehen kanssa. Sitovaa vuosityösuunnitelmaa työnantaja voi muuttaa pakottavista syistä sopimalla luottamusmiehen ja näyttelijän kanssa. Alustavaa työsuunnitelmaa työnantaja voi aina muuttaa ilmoituksellaan. 1 kohta Sopimusmääräykseen on otettu lisätyön määritelmä sekä lisätyökorvaus. Lisätyö on työnantajan aloitteesta näyttelijän säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä. Lisätyö edellyttää siis työnantajan aloitetta ja hyväksyntää sekä työn tekemistä.

6 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 6 (8) 2 kohta Lisätyötä voi kertyä päivää kohti esitysten yms. (19 2 kohta) osalta 9 tuntiin 15 minuuttiin asti ja muissa tapauksissa 8 tuntiin asti 7,5 ylittäviltä osin. 24 Ylityö 28 Vuosiloman antaminen Esityksestä yms. (19 2 kohta) johtuva lisätyö korvataan a) maksamalla korottamaton tuntipalkka tai b) antamalla kokonaan tai osittain korottamatonta tuntipalkkaa vastaavana vapaa-aikana täysinä päivinä. Jos työnantaja korvaa lisätyön vapaa-ajalla, näyttelijän kanssa sovitaan, milloin vapaa annetaan. Lisätyön laskentaperusteena käytetään korottamatonta tuntipalkkaa. Jos lisätyö annetaan vapaana, ja sitä tehtäisiin esimerkiksi 30 minuuttia päivässä, yksi vapaapäivä edellyttää 15 lisätyöpäivää. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, jota tehdään säännöllisen työajan lisäksi ja joka ei ole lisätyötä. Ylityö edellyttää työnantajan aloitetta, hyväksyntää sekä työn tekemistä. Ylityötä voi tulla a) esityksestä yms. (19 2 kohta) päivässä 9 tuntia 15 minuuttia ylittävältä osin b) muissa tapauksissa (vain harjoituksia) päivässä 8 tuntia ylittävältä osin Ylityöstä maksetaan a) esityksistä yms. (19 2 kohta) kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettu tuntipalkka (11 tuntiin 15 minuuttiin saakka) ja sen jälkeen 100 %:lla korotettu tuntipalkka b) muissa tapauksissa (vain harjoituksia) kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettu tuntipalkka (10 tuntiin saakka) ja sen jälkeen 100 %:lla korotettu tuntipalkka Ylityökorvaus voidaan antaa vastaavana vapaa-aikana, jos siitä sovitaan näyttelijän kanssa. Koska vuosilomapäivät eivät sisälly enää vapaapäiviin, vapaata koskevat määräykset on sijoitettu työaikalukuun ja vuosilomaa koskevat määräykset vuosilomalukuun.

7 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 7 (8) 1 kohta Vuosilomaa annettaessa ja lomapalkkaa tai lomakorvausta maksettaessa noudatetaan vuosilomalakia, jollei 28 :ssä ole määrätty toisin. Vuosiloma on pituudeltaan 24, 30 tai 36 päivää (vuosilomalain 5 sekä sopimusmääräyksen 4 ja 5 kohta). 2 kohta Vuosilomalain 20 :n mukaan vuosilomasta 24 arkipäivää (ma la) on sijoitettava lomakaudelle ( ) Sopimusmääräyksen mukaan lomakauteen ajoittuvan vuosiloman alkamisesta on ilmoitettava kaksi kuukautta ennen sen alkamista. 29 Lomaraha Sopimusmääräyksen mukaan vuosiloma on em. poiketen annettava viimeistään näytäntövuoden loppuun eli mennessä. Lomakauteen sijoitettava vuosiloma annetaan yhtäjaksoisesti. Yhtäjaksoisuudesta voi poiketa kesäteatteritoiminnan osalta. Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta voidaan sopia vuosilomalain 21 :n mukaan näyttelijän kanssa toisin. Huomattakoon, että 22 :n mukaisista vapaapäivistä ilmoitetaan 23 2 kohdan mukaisesti vuosityösuunnitelmassa. 1 kohta Sopimusmääräystä on selkeytetty siten, että lomarahan laskentaperusteena on näyttelijän kohdassa tarkoitettu vuosilomapalkka. 32 Tekijänoikeuksiin liittyvät määräykset 1 kohta Kohtaan on lisätty uusi toinen kappale tallenteen luovuttamisesta Teatterimuseon arkistoon. LIITE 7 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 3 Luottamusmies ja varaluottamusmies 3 4 kohdat Sopimusmääräykseen on otettu uudet 3 ja 4 kohdat, joihin on tarkennettu varaluottamusmiehen asemaa. Varaluottamusmies voi tarvittaessa hoitaa luottamusmiehen asemasta tämän tehtäviä. Tällainen tilanne voi syntyä, esim. silloin kun luottamusmies katsoo olevansa esteellinen. Työnjaosta on tällöin ilmoitettava työnantajalle. Kun varaluottamusmies hoitaa luottamusmiehen tehtäviä 3 kohdan perusteella, hänellä on tehtäviensä hoitamiseksi luottamusmiehen asema - hoitaahan hän tämän tilalla tämän tehtäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän edustaa työehtosopimuskysymyksissä näyttelijäyhdistystä, välittää tietoja ja hänellä on oikeus esim. tarkastaa edustamiensa näyttelijöiden kirjalliset työsopimukset. Hän on myös velvollinen noudattamaan näyttelijöiden työehtosopimusta sekä muita velvoitteita.

8 KT:n pienkirjeen 10/21/2010 liite 2 8 (8) 12 Luottamusmieskorvaus LIITE 10 SOVELTAMISOHJE Luottamusmieskorvausta tarkistettiin kuntapuolen yleistä linjaa vastaavasti 57 euroon kuukaudessa 1.5. lukien. Sopimusmääräykseen on lisätty uusi kappale, jonka antaa mahdollisuuden paikallisesti luottamusmieskorvauksen maksamiseen varaluottamusmiehelle, jos luottamusmiehen tehtäviä on jaettu luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen kesken. Korvauksen maksaminen edellyttää paikallista sopimusta. Tarkoitus ei ole maksaa korvausta kahteen kertaan kummallekin, vaan varaluottamusmiehelle silloin, kun hän hoitaa luottamusmiehen tehtäviä. Tällöin korvausta ei makseta luottamusmiehelle. Soveltamisohjeen tekstejä on ajantasaistettu johtuen vuosilomamääräyksiin ja työaikamääräyksiin otettujen vapaapäivien sopimusmuutoksista. KUNNALLISEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS PAIKALLISET SOPIMUKSET Oheista osaamissuositustekstiä sovelletaan muilla kunnallisen sopimusjärjestelmän pääsopijajärjestöjen sopimusaloilla. Työnantajat voivat ryhtyä soveltamaan liitettä soveltuvin osin myös näyttelijöihin. Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen lisäksi sovelletaan paikallisia sopimuksia siten kuin niistä on sovittu. Koska niissä viitataan sovittelun tuloksena tehtyyn Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Näyttelijäliitto ry:n väliseen työehtosopimukseen, sopimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta voi teattereita parhaiten neuvoa Suomen Teatterit ry:n ao. toimihenkilöt. Kaikki kunnalliset teatterit ovat myös Suomen Teatterit ry:n jäseniä.

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2010 2013 Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

TTES. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

TTES. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2010 2011 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2010 2011 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Yleinen osa Työaika Palkkaus Kustannusten

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009. ptytes

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009. ptytes Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009 ptytes Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009 PTYTES Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

Kunta-alan uudet sopimukset

Kunta-alan uudet sopimukset Sopimukset 2010-2011 Kunta-alan uudet sopimukset Seppo Haavisto/Fotex Kunta-alan sopimukset allekirjoitettiin 15. helmikuuta Helsingissä. Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoitti työmarkkinajohtaja

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

Lisätiedot

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LOMAOPAS 2010 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1. Loman ansaitseminen 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Lomanmääräytymisvuosi 1 1.3 Lomanmääräytymiskuukausi 14 päivän säännön mukaan 1 1.4

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde ja työsuhteesta

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.2.2012-28.2.2014 Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde

Lisätiedot

Suomen KanSalliSoopperan. teknisten pienryhmien sekä teknisten

Suomen KanSalliSoopperan. teknisten pienryhmien sekä teknisten Suomen KanSalliSoopperan Kansallisoopperan teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 1.4.2014 31.1.2017 Suomen Golf-alan Kansallisoopperan työehtosopimus teknisten pienryhmien

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradio Oy:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradio Oy:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 Painopaikka: Jumo Oy, Helsinki 2014 Yleisradio Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus TYÖEHTOSOPIMUS... 1 I YLEISET SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN TOIMISTOTYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 1 Soveltamisala 1. Tällä työehtosopimuksella määrätään Suomen Kansallisoopperan säätiön palveluksessa toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala 2 2 Liitesopimukset 3 3 Työsuhde ja työsuhteesta johtuvat yleiset velvollisuudet 3 4 Palkka 5 5 Sijaisuuskorvaus

Lisätiedot

TEATTERIMUUSIKKOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSET 2014-2016

TEATTERIMUUSIKKOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSET 2014-2016 TEATTERIMUUSIKKOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSET 2014-2016 Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2 00170 HELSINKI puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Suomen Muusikkojen Liitto ry Pieni

Lisätiedot