PPKY SELÄNTEEN HALLITUKSEN HYVÄKSYMISKRITEERIT fysio-, toiminta-, lymfa- ja jalkaterapiapalvelujen TUOTTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PPKY SELÄNTEEN HALLITUKSEN HYVÄKSYMISKRITEERIT fysio-, toiminta-, lymfa- ja jalkaterapiapalvelujen TUOTTAJALLE"

Transkriptio

1 PPKY SELÄNTEEN HALLITUKSEN HYVÄKSYMISKRITEERIT fysio-, toiminta-, lymfa- ja jalkaterapiapalvelujen TUOTTAJALLE 1 Palveluntuottajan tulee täyttää seuraavat kriteeri Todistus verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen (= työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksu) maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja se on verottajan hyväksymä. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva eläkevakuutusyhtiön vahvistama maksusuunnitelma on tehty. Palveluntuottaja on merkitty kauppa- tai yhdistysrekisteriin ja ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin (palvelusetelilaki 5 ), sekä Y-tunnus ( Palveluntuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus. Palveluntuottajalla on lääninhallituksen (Aluehallintoviranomaisen) myöntämä yksityisen terveydenhuollon toimilupa. Aloittavasta yrityksestä toimitetaan liiketoimintasuunnitelma, joka on laadittu kunnallisen elinkeinotoimen, yrityshautomon tai TE- keskuksen PK-LTS ohjelman puitteissa ja sen laatimisessa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Liiketoimintasuunnitelman on annettava palvelun järjestäjälle riittävät tiedot siitä palvelusta, jota palveluntuottaja tarjoaa. Palveluntuottajalla on tiedot alihankkijoista vastaa se vastaa heidän toiminnastaan kuten omasta toiminnastaan. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan Selänteen järjestämiin palveluseteliasioita käsitteleviin kehittämistapaamisiin vähintään kerran vuodessa. Palveluntuottajan on täytettävä yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Palvelujen on vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palvelua ei voida tuottaa RAY:n tai muun vastaavan ulkopuolisen rahoituksen turvin. Palveluntuottaja suostuu, että rekisterissä julkistetaan tiedot palveluista ja hinnoista.

2 Palveluntuottajarekisteriin merkitään voimassaolevat palvelukohtaiset hinnat ilman alv:a,koska terapiapalvelut ovat arvonlisäverottomia. Jalkahoitajien tekemissä jalkahoidoissa alv:n osuus on 23%. Rekisteriin merkitään myös matkakorvauksen laskutusperuste. Palvelu voi olla erihintaista kuin myönnetty palveluseteli. Hinnat tarkistetaan vuosittain. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palvelusetelin arvon ylittävän osuuden ja mahdolliset muut kulut, esim. matkakulut sekä omavastuuosuuden. 2 Kriteerit henkilöstölle ja johtamiselle Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) määrittää henkilöstön ammatilliset vaatimukset. Terapiaa antavan henkilön tulee olla terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut ammattialan tutkinnon ja jolla on Valviran/ ent. TEO:n myöntämä oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi lymfaterapiaa tarjoavan yksikön lymfaterapeutilla tulee olla lymfaterapeutin pätevyys. Edellytämme kuntoutusalan pätevyyttä ja osaamista, minkä osoittamiseksi pyydämme toimittamaan selvitystä pätevyydestä, osaamisesta, koulutuksesta ja työkokemuksesta henkilöittäin. Palveluntuottaja luetteloi henkilöstön käymät täydennys- ja jatkokoulutukset ja niiden ajankohdat. Palveluntuottaja vastaa henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen säilymisestä ja kehittämisestä järjestämällä täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti (vähintään 3 pv/vuosi/työntekijä). Osaaminen tulee olla kuntoutustarpeen edellyttämälle tasolla. Palveluntuottaja nimeää henkilön vastaamaan palvelusetelillä ostettavien palvelujen toiminnasta ja ilmoittaa palvelun ostajalle hänen henkilö- ja yhteystietonsa. Palveluntuottaja antaa selvityksen henkilöstön lakisääteisen työterveyshuollon toteuttamisesta. Palveluntuottaja huolehtii työnohjauksesta, sijaisjärjestelyistä, loma-ajan järjestelyistä, palvelun laadunvarmistuksesta ja noudattaa alan ammattieettisiä ohjeita. Fysioterapeutin eettiset ohjeet löytyvät (http://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=58&itemid =58) osoitteesta. 3 Kriteerit kuntoutuksen toteutukselle ja sisällölle sekä informoinnille Selänteen palvelusetelillä järjestämä kuntoutus vastaa kuntoutujan tarpeita ja yhteiskunnan vaatimuksia. Kuntoutus on luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa. Sen avulla ylläpidetään tai parannetaan kuntoutujien työ-, liikunta- ja toimintakykyä. Palveluntuottaja arvostaa terveyttä edistävää liikuntaa, mikä näkyy hänen keinoina toteuttaa toimintaa ja aktivoiden asiakasta ottamaan vastuun oman terveyden edistämiseksi. Kuntoutus perustuu hyvään kuntoutuskäytäntöön. Toteutuksessa huomioidaan kuntoutujan työ- ja elämäntilanne, kuntoutustarpeet ja tavoitteet.

3 Kuntoutuksen tuloksellisuuden varmistamiseksi kuntoutuja osallistuu ja sitoutuu toteutuksen suunnitteluun ja yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen. Kaikki osapuolet ovat aktiivisia ja huolehtivat yhteistyössä kuntoutuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden toteutumisesta. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen perheensä, PPKY Selänteen hoidosta vastaavan yksikön, palveluntuottajan sekä muiden kuntoutukseen läheisesti liittyvien tahojen kanssa kuntoutujan suostumuksella. Kuntoutukseen kuuluu kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutuksen toteutus sekä arviointi ja jatkotoimenpiteistä tiedottaminen. Palvelusetelipäätöksessä käytetyt fysioterapiaa koskevat käsitteet pohjautuvat fysioterapianimikkeistöön (http://www.terveysportti.fi/xmedia/sfs/sfs00001a.pdf). Hyvän kuntoutusperiaatteen mukaisesti sekä kunnan että palveluntuottajan terapeutti voivat toteuttaa yhteistyössä terapiaa, ohjausta ja kuntouttavaa työotetta asiakkaalle sekä omaisille samalla käynnillä. Vastuukuntouttaja tulee nimetä. Kiireellisten hoitojen suhteen ensimmäinen terapiakerta tulee aloittaa viikon sisällä asiakkaan yhteydenotosta palveluntuottajaan. Jos palveluntuottaja ei pysty järjestämään hoitoaikaa viikon sisälle alihankkijoista huolimatta, hänen tulee opastaa asiakasta valitsemaan toinen palveluntuottaja palveluntuottajarekisteristä. Ei- kiireellisissä tapauksissa palveluntuottaja ja asiakas voivat sopia ajan tahoilleen sopivaksi. Kuntoutuksesta vastaavan yksikön tekemän palvelusetelipäätöksen suunnitelman muutostarpeista kuntoutujan tulee keskustella palveluntuottajaterapeutin ja palvelusetelipäätöksen tekijän kanssa. Kuntoutuja voi antaa kirjallisen ja/tai suullisen palautteen ja hänen mielipiteensä kirjataan prosessin eri vaiheissa asiakirjoihin ja Selänteelle terapiajakson päättyessä toimitettavaan palautteeseen. Palveluntuottaja antaa kuntoutujalle ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa eri kuntoutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista hänen sairauteensa tai vammaansa. Palveluntuottaja informoi asiakkaille, että kysymyksessä on Selänteen järjestämä ja palvelusetelillä kustannettu kuntoutus tietyistä tuotteista tavoitteellisilla sisällöillä toteutettuna. Jos palvelusetelin sisältöä muutetaan ilman ostajan suostumusta, kyseessä on sopimusrike. 4 Kriteerit tiloille, toimintavarustukselle, välineille, laitteille ja tarvikkeille sekä turvallisuudelle Kuntoutus tilojen, välineiden ja tarvikkeiden tulee olla ajanmukaiset ja laitteet määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Tilat soveltuvat kuntoutujille heidän liikkumisensa, toimintakykynsä, ikänsä ja sairautensa tai vammansa kannalta. Tiloihin ja laitteisiin pääsy on esteetöntä. Tilat voivat olla omat tai vuokratut tai muissa vammaisille ja kyseiseen kuntoutusmuotoon soveltuvissa yksilö- tai ryhmäterapiatiloissa.

4 Palveluntuottaja huolehtii laitteiden huollosta, kalibroinnista ja käyttövalmiudesta ja käytönohjauksesta. Palveluntarjoaja huolehtii tilojen siisteydestä ja asiakasturvallisuudesta. Palveluntuottaja informoi kuntoutujaa vakuutuksen kattavuudesta. Selänne ei korvaa kuntoutus-jaksolla tapahtuneesta tapaturmasta tai vahingosta aiheutuvia kustannuksia kuntoutujalle tai palveluntuottajalle. Tilassa on varauloskäynti ja poistumistiet on merkitty. Sammutin ja sammutuspeite ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. Palveluntuottajalla on menettelyohjeet ongelmatilanteita varten kuten peruutuksia, keskeytyksiä, asiakkaan hoitotilanteissa tapahtuvia tapaturmia varten. Palveluntuottaja, yhtiö, osuuskunta, yksityinen tai muu yhteisö tai säätiö huolehtii siitä, että potilasasiamiestiedot ovat kuntoutujien saatavilla. Peruuttamattomia käyntejä ei maksa Selänne. Palveluntuottaja huolehtii palo- ja pelastussuunnitelman tekemisestä, ensiapuvalmiudesta ja ensiaputaitojen päivityksestä sekä muusta asiakasturvallisuudesta, mitkä sisältyvät henkilökunnan työhöntulo perehtymiseen sekä terveysviranomaisen lausunto tilojen soveltumisesta kuntoutustoimintaan. 5 Vaatimukset tietoturvalle ja kuntoutuspalautteelle Palveluntuottaja noudattaa kuntayhtymän ohjeistusta tietoturvasta ja tietosuojasta samoin tavoin kuin kuntayhtymän omat kuntoutusyksiköt (lakisääteinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus). Palvelun tuottamista varten tilaajalta saadut asiakirjat ovat luottamuksellisia ja tilaajan omaisuutta. Palveluntuottaja ja tilaaja pitävät salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös palvelusetelikäytännön päätyttyä. Palveluntuottaja dokumentoi asiakirjoihin kuntoutuksen aikana kertyvät havainnot, arviointi- ja mittaustulokset ja olennaiset tapahtumat kuten sisältö, laatu, luonne, toteutusajankohta ja kuntoutujan antama palaute, jotka muodostavat perustan kuntoutuskertomuksen laatimiselle tai tarkistamiselle sekä saatujen asiakaspalautteiden pohjalta toiminnan kehittämiselle. Palveluntuottaja toimittaa kuntoutuksen toteuttaneen terapeutin laatiman kuntoutuskertomuksen kuntoutuksen päättyessä Selänteelle. Kuntoutuskertomus/ palaute sisältää kuvauksen toteutuneesta terapia- ja ohjauskäynneistä, toteutuspaikasta, sisällöstä, määrästä, tiheydestä sekä päätösvaiheen tutkimusten perusteella tehdyt johtopäätökset toimintakyvyn muutoksista alkutilanteeseen verrattuna ja mahdollinen jatkokuntoutustarve.

5 Potilasvahinkotapauksissa ja kanteluiden yhteydessä palvelun tuottaja on velvollinen toimittamaan tarvittavat tiedot. Arvioinnin tulee perustua määriteltyihin kuntoutuksen tavoitteisiin. Terapeutti kirjaa myös esimerkiksi yhteistyöstä kuntoutukseen osallistuvien muiden terapeuttien ja kuntoutujan lähipiirin kanssa sekä päätösvaiheessa käydyn palautekeskustelun keskeiset asiat. Kuntoutujan oma arvio kirjataan myös kuntoutuskertomukseen. Terapeutti esittää näkemyksensä ja perustelut kuntoutuksen jatkosuunnitelmasta. Asiakkaan käydessä yhden tai muutaman kerran joko halutessaan vaihtaa/ kokeilla eri palveluntuottajia täytyy kuntoutuskertomuslomake täyttää. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (12 ) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta ja niiden säilyttämisestä sekä hävittämisessä. Kuntoutujan suostumuksella kuntoutusseloste voidaan lähettää myös muille tahoille. 6 Laatu ja yhteistyö Kuntoutuksen laatu on kokonaisuus, jonka muodostavat mm. palvelun standardinmukaisuus, ammattitaitoiset terapeutit sekä terapeuttien kokemus kuntoutustoiminnasta, kuntoutuksesta vastaavan henkilöstön muutokset ja tiloissa tapahtuvat muutokset tai remontit ja laitehankinnat. Palveluntuottaja osallistuu asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Palveluntuottajan on esitettävä pyydettäessä selvitys toimintansa laadusta. Mikäli terapia ei toteudu kuntoutussuunnitelman mukaisesti palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä, hänelle annetaan mahdollisuus korjata tilanne ensin suullisesti huomauttaen sitten kirjallisesti ja sen jälkeen kutsuen keskustelutilaisuuteen sekä mahdolliseen irtisanomistilaisuuteen. Terapeutti toimii yhteistyössä kuntoutujan suostumuksella hoidosta vastaavan yksikön, kuntoutusta toteuttavien muiden terapeuttien ja kuntoutujan lähipiirin kanssa. PPKY Selänne sitoutuu yhteistyöhön ja laaduntarkkailuun, minkä vuoksi pitää tärkeänä, että kehittämishankkeiden ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kannalta palveluntuottajalla on omasta halusta lähteviä kehittymistavoitteita ja yhteistyötä terveyskeskuksen, tutkimuslaitosten, oppilaitosten kanssa sekä aktiivista tiedonhankintaa. Palveluntuottaja on kaikissa palvelusetelipäätökseen, palvelun hankintaan ja järjestämistä koskevissa tulkinnallisissa ja neuvottelua vaativissa asioissa sekä yksittäisen kuntoutujan kuntoutuksen sisällön toteuttamiseen, sisällön muuttamiseen tai maksuun liittyvissä asioissa aina yhteydessä palvelusetelipäätöksen ja suunnitelman tehneeseen Selänteen kuntoutukseen. Palveluntuottaja sitoutuu tiedottamaan asiakasta palveluseteliä koskevista ehdoista ja toimimaan niiden mukaisesti. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa viipymättä palvelun laadun, Y-tunnuksen muuttumisen, omistajan vaihdoksen tai muun olennaisen muutoksesta sopimuksen tehneeseen Selänteen kuntoutukseen.

6

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle

Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle 1. Kriteerit palvelutuottajan kelpoisuudelle palveluseteliyrittäjäksi - Palveluntuottaja on merkitty kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUSETELI sääntökirja 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 2 2. Määritelmät... 2 3. Sairaanhoitopiirin velvoitteet... 3 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset...14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö...15 10.3 Henkilökunta...16

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot