1 (6) HAKEMUS PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIKSI JA KELPOISUUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (6) HAKEMUS PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIKSI JA KELPOISUUSEHDOT"

Transkriptio

1 1 (6) HAKEMUS PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIKSI JA KELPOISUUSEHDOT Ohjeet - Palvelusetelihammaslääkäriksi haluavan yksityishammaslääkärin on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset hakemuksen liitteeksi. - Hakijan on merkittävä lomakkeeseen (joko "" tai "") vastauksena, täyttyykö vaatimus. - Hakijan on liitettävä hakemuksen liitteeksi edellytetyt selvitykset. - Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia hakemuksen päiväyksestä. - Lomakkeen vaatimuksia ei saa muuttaa. - Hakijan on allekirjoituksellaan vakuutettava antamansa tiedot oikeiksi. - Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki selvitykset hankintamenettelyn kestäessä ja valittujen palveluntuottajien osalta myös ennen lopullista valintapäätöstä, ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä sopimuskauden aikana. YLEISET KELPOISUUSEHDOT HANKINTALAIN MUKAISET POISSULKEMISPERUSTEET 1. HANKINTALAIN MUKAAN PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET Tarjoavaa yritystä tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu julkisista hankinnoista annetun lain 53 :ssä mainitusta rikoksesta. Katso: Laki julkisista hankinnoista /348 (= ole tuomittu) (= On tuomittu) 2. MUUT HANKINTALAIN MUKAISET POISSULKEMISPERUSTEET Tarjoavaa yritystä tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei koske hankintalain 54 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste (lukuun ottamatta kohtaa 5, jota koskee alla oleva vaatimus nro 4). (= ole poissulkemisperustetta.) (= Poissulkemisperuste on olemassa.) Katso: Laki julkisista hankinnoista /348 REKISTERITIEDOT 3. REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen palvelusetelihammaslääkäriksi hyväksymistä, mikäli maan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Mikäli tarjoaja on säännöllinen palkanmaksaja, tarjoajan tulee olla merkittynä työnantajarekisteriin. Selvityksiä ei tarvitse esittää, mutta hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä.

2 2 (6) LAKISÄÄTEISET VEROT JA MAKSUT 4. LAKISÄÄTEISTEN VEROJEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Jos tarjoajalla on verovelkaa ja tilaaja arvioi, että tarjoajan verovelan suuruus suhteessa yrityksen liikevaihtoon vaikuttaa yrityksen taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen ja on merkittävänä riskinä palvelusetelihammaslääkärinä toimimiselle, se voi sulkea hakijan pois palvelusetelihammaslääkäreiden joukosta. 5. LAKISÄÄTEISTEN ELÄKEVAKUUTUSTEN JA ELÄKE- VAKUUTUSMAKSUJEN MAKSAMINEN Mikäli tarjoaja on työnantaja, se on ottanut työntekijöilleen sijoittumismaansa lakisääteiset eläkevakuutukset ja suorittanut eläkevakuutusmaksut. Jos tarjoajan eläkevakuutusmaksuja on suorittamatta ja tilaaja arvioi, että erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen suuruus suhteessa yrityksen liikevaihtoon vaikuttaa yrityksen taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen ja on merkittävänä riskinä palvelusetelihammaslääkärinä toimimiselle, se voi sulkea hakijan pois palvelusetelihammaslääkäreiden joukosta. Toimitettava veroviranomaisen antama todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä mahdollinen verotoimiston hyväksymä maksusuunnitelma ja selvitys maksusuunnitelman noudattamisesta. Toimitettava eläkevakuutusyhtiön/- yhtiöiden antama todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. TYÖNANTAJAVELVOITTEET 6. TYÖEHTOSOPIMUS JA KESKEISET TYÖEHDOT Tarjoaja noudattaa alansa työehtosopimusta tai se on sopinut työntekijöittensä kanssa työehdoista, jotka ovat alan työehtosopimuksen keskeisten ehtojen mukaisia. Toimitettava selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE 7. TALOUDELLINEN TILANNE JA LUOTTOTIEDOT Tarjoajan on omattava riittävät taloudelliset edellytykset ja oltava taloudellisesti vakavarainen hankinnan kohteen toteuttajaksi. Tarjoajan vakavaraisuuden on oltava Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa 1 4 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajat, joiden riskiluokitus Tilaaja tarkistaa tarjoajan tiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. Jos tarjoajan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, tilaaja

3 3 (6) on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt luottokelpoisuuden parantamiseksi. pyytää tarjoajaa toimittamaan vastaavan luottokelpoisuusanalyysin. TARJOUSKOHTAISET KELPOISUUSEHDOT TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS 8. TOIMILUPA JA TOIMIALAN REKISTERI Tarjoajalla on aluehallintoviraston (tai entisen lääninhallituksen) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä toimilupa tarjoamansa yksityisen sosiaalipalvelun tuottamiseen. Tarjoaja on merkitty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin (Ysteri). 8. POTILASVAKUUTUS JA VASTUUVAKUUTUS Tarjoajalla on voimassaoleva potilasvakuutus ja vastuuvakuutus. 9. HENKILÖSTÖ Palvelun tuottajaksi hakeutuvan tulee olla Suomessa laillistettu hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa ammattia itsenäisesti. Hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä lupa toimia hammaslääkärinä tai erikoishammaslääkärinä Suomessa. Hammaslääkärin tulee olla suorittanut opintoihinsa liittyvän orientointivaiheen eli yhdeksän kuukauden käytännön palvelun julkisen terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikössä Suomessa, ja hänellä tulee olla laillistuksensa jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus hammaslääkärin työstä. Toimitettava kopio toimiluvasta ja siihen liittyvästä tarkastuslausunnosta tai todistus merkinnästä yksityisten sosiaalija terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin (Ysteri). Toimitettava vakuutusyhtiön/vakuutusyhtiöiden todistukset potilasvakuutuksen ja vastuuvakuutuksen voimassaolosta. Toimitettava todistukset hammaslääkärin koulutuksesta ja laillistamisesta sekä vapaamuotoinen selvitys avustavasta henkilökunnasta. Palvelun tuottajalla tulee potilaita hoitaessaan olla avustaja, joka on koulutukseltaan hammashoitaja tai lähihoitaja, jolla on tutkinto suu- ja hammashoidon koulutusohjelmassa. 10. KIELITAITO Palvelua tuottavalla hammaslääkärillä tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. 11. LAINSÄÄDÄNTÖ Toimitettava selvitys hammaslääkärin kielitaidosta, joka tulee osoittaa hammaslääketieteen lisensiaattitutkintotodistukseen tehdyllä merkinnällä tai muulla todistuksella. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kaikkia palveluntuottajaa ja sen

4 4 (6) toimintaa koskevia lainsäädäntöjä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palvelutuottajan sitoutuu lisäksi täyttämään kulloinkin voimassaolevat, palveluntuottajaa koskevat erityislainsäädännön edellytykset. 12. ASIAKASTYYTYVÄISYYS Palvelun tuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. 13. TOIMIPAIKAN OSOITETIEDOT JA AJANVARAUKSEN PERUUTTAMINEN Palvelun tuottajalla on oltava internet - sivut, joilta käy ilmi toimipaikan osoitetiedot. Palvelun tarjoaja sitoutuu informoimaan palveluseteliä käyttävää asiakasta ajankohdasta, milloin varatun ajan voi vielä peruuttaa ilman sakkomaksua. (Palvelusetelillä ei voi maksaa käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta mahdollisesti tulevaa laskua) 14. LAITEVAATIMUKSET Palvelutuottajan sitoutuu huolehtimaan käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta, käyttöohjeiden saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuotteiden jäljittävyyden varmistamisesta. 15. LAATU Palvelun tuottaja sitoutuu toimimaan laadukkaaseen hammaslääketieteelliseen käytäntöön perustuvien tutkimus- ja hoitomenetelmien mukaisesti sekä hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. 16. HOITOTIEDOT JA LASKUTUS Palvelun tuottaja laskuttaa potilaalta toimenpiteistä hänen veloittamansa hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Palvelusetelihammaslääkäri ei peri erillistä toimisto- tai laskutuslisämaksuja potilaalta. Palvelun tuottaja sitoutuu toimittamaan potilaan hoitokäynnin tiedot Nurmijärven kunnalle kahden viikon kuluessa hoitokäynnistä/hoitojakson päättymisestä. Palvelun tuottaja sitoutuu toimittamaan tai siirtämään virallisen asetuksen mukaiset potilasasiakirjamerkinnät antamastaan hoidosta kirjallisena tai sähköisenä tiedonsiirtona sekä mahdolliset röntgen-kuvat joko filmeinä, cd-levylle tallennettuna lukuohjelmineen tai sähköisenä tiedonsiirtona. Laskutus voi tapahtua aikaisintaan, kun hoitotiedot on toimitettu kunnalle. Palvelun tuottaja laskuttaa Nurmijärven kuntaa kerran kuukaudessa. Maksuehto on 14 päivää netto hyväksyttävän laskun eräpäivästä.

5 5 (6) 17. POTILASIAKIRJOJEN LAADUN HALLINTA, SALASSAPITO JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY Palvelun tuottaja sitoutuu seuraavaan käytäntöön: Palvelun tuottajan tulee pitää jokaisesta potilaastaan jatkuvaan muotoon laadittua, aikajärjestyksessä etenevää potilaskertomusta. Potilaskertomuksessa pitää olla potilasasiakirja-asetuksen mukaiset perustiedot sekä merkinnät jokaisesta potilaan hoitokäynnistä, miten hoito on toteutettu. Lisäksi kaikki lääkemääräykset, sairauslomat sekä lausunnot ja muut todistukset tulee merkitä niiden antamisajankohdan mukaisesti. Potilasasiakirjoista tulee näkyä hoitoon osallistuneet henkilöt sekä konsultaatiot. Potilasasiakirjojen käsittelyssä tulee noudattaa henkilötietolaissa säädettyä huolellisuusvelvoitetta siten, että potilassuhteen luottamuksellisuus ja potilaan yksityisyyden suoja turvataan. Potilasasiakirjat tulee laatia siten, että asiakirjoihin sisältyvien tietojen eheys ja käytettävyys voidaan turvata tietojen säilytysaikana. Koska asiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja, tulee palvelun tuottajan noudattaa asiakirjoja käsitellessään lisäksi, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakirjojen rekisterinpitäjä. Terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevien käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti. Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävien potilasasiakirjojen käyttöä tulee valvoa riittävin teknisin menetelmin. Hakija vakuuttaa edellä antamansa tiedot oikeiksi. Paikka ja aika Hakijan virallinen nimi Allekirjoitus Allekirjoittajan asema ja nimenselvennys

6 6 (6) PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOTIEDOT Hammaslääkärin nimi ja henkilötunnus Y-tunnus Vastaanoton nimi Vastaanoton käyntiosoite Vastaanoton internet-sivut Vastaanoton aukioloajat Ajanvarauspuhelinnumero Vastaanoton soveltuvuus liikuntarajoitteisille Sähköpostiosoite Saako sähköpostiosoitteen ilmoittaa potilaille?

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Tarjouspyyntö 31685 Päiväys 13.05.2015

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Tarjouspyyntö 31685 Päiväys 13.05.2015 1/12 TARJOUSPYYNTÖ 31685 Lähiverkon (LAN) laitteet 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot