Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle"

Transkriptio

1 Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle 1. Kriteerit palvelutuottajan kelpoisuudelle palveluseteliyrittäjäksi - Palveluntuottaja on merkitty kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin ja ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin. - Todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen (= työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksu) maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja se on verottajan hyväksymä. - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva eläkevakuutusyhtiön vahvistama maksusuunnitelma on tehty. - Todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen maksamisesta. - Palveluntuottajalla on häiriöttömät luottotiedot, todisteena luottotietolaitoksen tai Suomen Asiakastieto Oy:n lausunto. - Tilinpäätöstiedot kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta asiakirjoineen. Tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman tulee osoittaa, että yritys kykenee toimimaan kannattavasti ja taseen, että yrityksen oma pääoma on lain edellyttämällä tasolla. - Palveluntuottajayritys ei saa olla velkasaneerauksessa, selvitystilassa eikä konkurssimenettelyn alaisena. Aloittavasta yrityksestä toimitetaan liiketoimintasuunnitelma, joka on laadittu kunnallisen elinkeinotoiminnan, yrityshautomon tai ELY- keskuksen PK-LTS ohjelman puitteissa, ja sen laatimisessa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Liiketoimintasuunnitelman on annettava riittävät tiedot palvelun järjestäjän käyttöön tarjottavasta palvelusta. - Palveluntuottaja on hyvämaineinen. - Jäljennös aluehallintoviranomaisten luvasta asumisyksikkönä toimimiselle. - Palveluntuottaja toimittaa tarpeelliset tiedot käyttämistään alihankkijoista ja vastaa alihankkijoistaan kuten omasta toiminnastaan. - Palveluntuottaja osallistuu Kallion järjestämiin palveluseteliasioita käsitteleviin kehittämistapaamisiin vähintään kerran vuodessa. - Palveluntuottaja noudattaa Kallion palvelusetelin myöntämisen ja maksamisen periaatteita. 2. Kriteerit henkilöstölle ja johtamiselle - Hoitohenkilökunta täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Hoitoon osallistuvalla, hoitohenkilöstömitoitukseen laskettavalla henkilökunnalla, on sosiaali- ja terveysalan koulutus, jota mitataan suhteessa aluehallintoviranomaisen asumispalveluyksikölle antaman luvan vahvistettuun paikkalukuun. - Palvelukodin toiminnasta vastaavalla henkilöllä on sosiaali- /terveysalan korkeakoulu- tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto ja vähintään vuoden työkokemus vastaavanlaisista esimies- ja vastuutehtävistä. Palveluntuottaja ilmoittaa kuntayhtymälle hänen henkilö- ja yhteystietonsa. 1(5)

2 - Hoitohenkilöstömitoitus autetussa asumisessa on vähintään 0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Luku ei sisällä poissaolevia työntekijöitä, joille tulee palkata sijaiset. - Hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan: Lähiesimies sillä osuudella, kun hän tekee varsinaista hoitotyötä. Kuntoutus- ja ohjaushenkilöstö siltä osin, kun he ovat yksikön asukkaiden käytössä. Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan koulutusta. Ruoan valmistukseen ja jakeluun osallistuvalla henkilöllä on hygieniapassi. Edellä mainittu ja muu hoitotyöhön osallistuva henkilöstö luetaan henkilöstömitoitukseen hoitoon osallistumisen osalta. - Hoitohenkilöstömitoitukseen laskettava henkilökunta on oma. - Palvelukodissa on paikalla henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Hoitohenkilökunnan määrä eri vuorokauden aikoina on mitoitettu asukkaiden tarpeiden mukaan. Jokaisessa työvuorossa on nimetty, vähintään kouluasteen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon tutkinnon suorittanut, työvuoron vastuuhoitaja, jolla on mm. lääkehoitovastuu. - Palveluntuottaja esittää luettelon henkilöstöstä, sen koulutuksesta ja selvityksen henkilöstön lakisääteisen työterveyshuollon toteuttamisesta (hakemuksen liitteeksi). - Palveluntuottaja ilmoittaa toiminnassa sovellettavan työehtosopimuksen. 3. Kriteerit osaamiselle - Henkilökunnan osaaminen on asukkaiden hoito- ja ohjaustarpeen edellyttämä. - Palveluntuottaja vastaa henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti. - Palvelukodilla on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. - Hoitohenkilökunnan käytössä on dokumentoitu tietojensiirto työntekijältä toiselle työvuorojen vaihtuessa. - Palveluntuottajalla on käytössä perehdytysmateriaali ja -ohjeet. - Henkilökunnalla on säännölliset työpaikkakokoukset. - Palveluasumisen asiakkaan lääkkeiden määrää ja toimintakyvyn säilymistä mitataan ja seurataan ja dokumentit näistä esitetään valvontakäynnillä ja aina, kun asiakkaan palvelusuunnitelma tarkistetaan. 4. Kriteerit hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiselle toiminnalle - Yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa/läheistensä sekä palveluohjaajan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma, jossa on asiakkaan elämänkaaritiedot ja asumisen ohjaussuunnitelma. Se sisältää kuntoutussuunnitelman, jossa kartoitetaan asukkaan voimavarat ja suunnitellaan toimet toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja mahdollisuuksien mukaan kohentamiseksi. Palvelusuunnitelmassa on maininta siitä, miten asiakkaan raha-asiat hoidetaan. 2(5)

3 - Asiakkaan tietoihin kirjataan käyttäytymiseen, terveydentilaan ja lääkitykseen liittyvät muutokset. - Palvelusuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan aina hoidon tarpeen muuttuessa, mutta vähintään kolmen vuoden välein. - Asukkaalle on nimetty oma asumisen ohjaaja, joka on asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä tiedossa. - Palveluntuottaja huolehtii asukkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asukas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kelan hoitotuet). - Asukas saa tarvitsemansa vaipat sekä muut hänen hoitonsa vaatimat hoitotarvikkeet Kalliolta kansanterveyslain mukaisesti. - Toiminnassa toteutetaan kokonaisvaltaista kuntoutuksellista ja toimintakykyä edistävää työotetta. - Asukkaalla on halutessaan mahdollisuus ulkoiluun ja virkistystoimintaan. - Asukkaiden omaisille järjestetään omaisteniltoja vähintään kerran vuodessa ja heiltä kerätään säännöllisesti palautetta. Palautteet ja toimenpiteet dokumentoidaan ja koottaan vuosittain toimintakertomukseen. - Palvelusuunnitelmaan kirjataan asukkaan tai omaisen ilmaisena hoitotahto. 5. Kriteerit aterioille - Palveluntuottaja turvaa riittävän nesteiden ja ravinnonsaannin. Päivittäin tarjotaan aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/ välipala, päivällinen ja iltapala. Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Pyritään siihen, ettei yöpaasto jäisi yli 11 tunnin mittaiseksi. Asukkaan päivittäinen ruokailu järjestetään yhteisissä tiloissa ja häntä avustetaan tarvittaessa. - Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti ja/tai raaste ja keitetyt kasvikset, leipä ja ravintorasva, ruokajuoma sekä ateriaan sopiva jälkiruoka vähintään lounaalla. - Lounasateria tyydyttää n. 1/3 ja aamiainen n. viidenneksen päivittäisestä energian ja ravintoaineiden saannista. Tämä varmistetaan ruokalistan suunnittelulla. - Muun tuottajan järjestämään päivätoimintaan osallistuvilta asukkailta ei peritä maksua ateriamaksua asumisyksikössä, kun he ruokailevat päivätoiminnassa. - Palveluntuottaja ilmoittaa Kalliolle asiakkailta perimiensä aterioiden hinnat. 6. Kriteerit turvallisuudelle - Sisäisen ja ulkoisen uhan sekä erityistilanteiden varalle on laadittu kirjalliset ohjeet. - Palvelukodilla on toimintajärjestelmässään ohjeistettu asukkaan turvallisuuden valvonnan varmistaminen siten, että asukkaiden turvallisuutta valvotaan ja henkilökunta käy asukkaan luona varmistamassa tilanteen riittävän usein huomioiden asukkaan kunnon ja toimintakyvyn. - Palvelukodilla on voimassa oleva pelastussuunnitelma. 3(5)

4 7. Kriteerit tiloille, välineille ja toimintaympäristölle - Palvelukoti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva (laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/96,3 ). - Asukkaalla on käytössään riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone ja wc-pesutila. Asukas vuokraa asunnon käyttöönsä ja sisustaa sen omilla kalusteillaan. Asukas voi halutessaan asua puolison tai muun yhteistä asumista toivovan henkilön kanssa. - Asukkaan käytössä on yhteisiä esteettömiä, turvallisia ja viihtyisiä tiloja ruokailuun, television katseluun ja lehtien lukemiseen. - Asukkaan palveluun sisältyy ylläpitosiivous sekä vuosittainen perussiivous. - Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma siitä, miten toiminnassa otetaan huomioon ympäristöasiat. - Palveluntuottaja ilmoittaa Kalliolle asiakkailta perimänsä asuntojen vuokran. 8. Laadun hallinta - Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja laatu vastaavat tilaajan edellyttämää palvelun sisältöä. - Palveluntuottajalla on kirjallinen eettinen ohjeisto, joka sisältää konkreettiset hoitoa ja ohjausta ohjaavat keskeiset periaatteet (kuten asiakkaan kunnioitus, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, ammatillisuus, turvallisuus, luottamuksellisuus sekä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo) ja hoidon tavoitteet (toimitetaan liitteeksi). - Palvelukodin arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty kirjallisesti (toimitetaan liitteeksi). - Palveluntuottaja osallistuu Kallion toteuttamaan asiakastyytyväisyysarviointiin ja toiminnan kehittämiseen sen pohjalta. - Palveluntuottaja toimittaa vuosittain toimintakertomuksen tilaajalle. Toimintakertomus sisältää yhteenvedon toiminnasta ja sen liitteeksi liitetään tässä laatuosioissa mainitut tilaajalle toimitettavat dokumentit. 9. Arkistointi, salassapito ja tietojen anto - Palveluntuottaja noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. - Palvelun tuottamista varten tilaajalta saadut asiakirjat ovat luottamuksellisia ja tilaajan omaisuutta. Asiakassuhteen päättyessä tuottaja luovuttaa tilaajalle hallinnassaan olevat asiakirjat (sekä asiakassuhteen alkaessa luovutetut että asiakassuhteen aikana syntyneet) sekä muut asiakkaan sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät asiat. - Palveluntuottajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisessa. - Palveluntuottaja ja tilaaja sitoutuvat pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös palvelusetelikäytännön päätyttyä. - Palveluntuottaja noudattaa kuntayhtymän ohjeistusta tietoturvasta ja tietosuojasta samoin kuin kuntayhtymän omat palveluyksiköt. 4(5)

5 10. Valvonnan toteuttaminen - Valvonnassa noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/96. - Palvelujen järjestäjä valvoo näiden hyväksymisvaatimusten toteutumista ja taloutta sekä suorittaa niiden edellyttämiä tarkastuksia. - Palvelun järjestäjällä on mahdollisuus tutustua asumistiloihin (asukkaan/edunvalvojan suostumuksella) sekä tarkastaa työsuunnitelmia ja kaikkia muita tietoja, jotka koskevat asiakkaita (asiakkaan/edunvalvojan suostumus) ja haastatella asiakkaita tarpeen mukaan. - Jos palveluntuottaja pyytää tai jos hyväksymiselle asetetut kriteerit eivät enää täyty, hyväksyminen perutaan ja palveluntuottaja poistetaan hyväksyttyjen palveluntuottajien rekisteristä. 5(5)

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Limingan kunta 21.10.2014 HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Tällä hakemuksella haetaan säännöllisen kotihoidon (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja/tai kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie Sipoon palvelutalosäätiö Laadittu 2/2015 Amiraalintie 6 01150 Söderkulla Päivitetty 2/2015 puh. (09) 278 6210 palvelutalolinda@palvelutalolinda.fi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot