Toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Toimintasuunnitelma Mediakasvatusseuran tehtävä ja hallinto Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran r.f. on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatus on mediataitojen kehittämistä osallisuuden ja ennaltaehkäisevän suojelun näkökulmista. Näillä perusteilla mediakasvatus kiinnittyy esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja vuonna 2006 voimaan astuneen nuorisolain toteutumiseen Suomessa. Mediakasvatus kohdentuu lapsiin ja nuoriin, mutta edellyttää kasvattajien, esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden koulutusta. Seuralla on kansallinen tehtävä mediakasvatuksen kehittäjänä. Mediakasvatusseura toimii asiantuntijana alan edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Lisäksi se kehittää ja tukee mediakasvatuskentän toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Mediakasvatusseura toteuttaa tavoitteitaan seuraavilla toiminnoilla: tekemällä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi kehittämällä mediakasvattajien kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä järjestämällä tapahtumia ja koulutustoimintaa harjoittamalla julkaisutoimintaa toteuttamalla tutkimus- ja kehityshankkeita kokoamalla ja jakamalla ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta. Yhdistys kokoaa yhteen suomalaisen mediakasvatuskentän toimijoita, tutkijoita ja ammattilaisia, jotka toimivat pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Keskeinen työväline on kansallinen mediakasvatus.fiportaali, jonka vuorovaikutteisia palveluita kehitetään jatkuvasti kaksikielisesti. Yhdistys toimii yhteistyössä mediakasvatuksen organisaatioiden, viranomaistahojen ja yhteisöjen, viestinnän alan yritysten, eri koulutusasteiden oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Jäseneksi voivat liittyä käytännön ammattilaiset, tutkijat ja yhteisöt eri puolilta Suomea. Seuran jäseniksi ovat liittyneet esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöntekijät, opettajat, kirjastoalan ammattilaiset sekä kulttuuri- ja media-alan toimijat. Lisäksi jäseninä on runsaasti eri tieteenalojen tutkijoita ja opiskelijoita. Vuoden 2008 alussa yhdistyksellä on 172 henkilöjäseniä sekä 31 yhteisöjäsentä. Seuran jäsenistöstä neljännes on eri alojen opiskelijoita. Kaikki yhteisöjäsenemme edistävät toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mediakasvatusta. Mukana on merkittäviä lapsi- ja nuorisojärjestöjä, joiden toiminta tavoittaa satoja tuhansia lapsia ja nuoria (katso liite Yhteisöjäsenet tammikuussa 2008 ).

2 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista jäsentä sekä 3-5 varajäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat yliopistoja, lapsi- ja nuorisotyötä, opetusta ja media-alaa. Hallituksen jäsenet on valittu koko maan kattavasti ja huomioiden maan kaksikielisyys. Hallitus kokoontuu yleensä 5-6 kertaa vuodessa, myös vuonna Vuosikokous järjestetään helmikuussa Toiminnan visio ja strategia Lasten ja nuorten mediaympäristö muuttuu edelleen jatkuvasti, samoin osallistumisen muodot ja mahdollisuudet sekä ennaltaehkäisevän suojelun tarve, esimerkiksi netti- ja peliriippuvuutta vastaan. Yhteiskunnan haasteena on luoda turvallinen, lapsia ja nuoria kuunteleva sekä osallistumiseen kannustava mediaympäristö. Tässä mediaympäristössä aikuisilla tulee olla selkeä rooli erilaisten mahdollisuuksien suunnittelijana, rakentajana ja tukijana. Tällaisen tilan tavoittelua ei yhteiskunnassa voi enää ohittaa. Mediakasvatusseura tukee tämän yhteiskunnallisen tavoitteen toteutumista työllään. Mediakasvatusta edistetään vuonna 2008 seuraavilla strategisilla toimenpiteillä: osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja työryhmiin. Seura linjaa suomalaisen mediakasvatuksen kehittämistä antamalla lausuntoja ja esittämällä kannanottoja. Seura osallistuu asiantuntijana mediakasvatuksen kansallisen kehittämisen hankkeisiin. kehitetään aktiivista kansallista ja kansainvälistä vuoropuhelua alan toimijoiden välillä portaalin avulla, kehittämällä julkaisutoimintaa, organisoimalla tapahtumia ja koulutusta. Lisätään yhteistyötä kansallisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelukeskuksen sekä yksittäisten nuorisojärjestöjen kanssa erilaisissa kehittämishankkeissa. Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia Nuorisotutkimusverkoston ja kansallisen lapsitutkimusverkoston kanssa. kehitetään kansainvälisiä verkostoja ja tuetaan muissa maissa tehtävää mediakasvatustyötä. Lisätään erityisesti pohjoismaista yhteistyötä. valtakunnallista mediakasvatuksen portaalia kehitetään yhä paremmin kentän tarpeita vastaavaksi, monipuoliseksi palveluksi. Vuonna 2008 panostetaan erityisesti ruotsinkielisen palvelun kehittämiseen. Portaalin ja seuran tapahtumien sekä julkaisujen avulla edistetään mediakasvatuksen kehittymistä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys tiedottaa, edistää vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. 3. Hankkeet ja toiminta vuonna 2008 Julkaisut ja tiedotus Mediakasvatusseuran julkaisusarja tulee laajenemaan vuoden 2008 aikana. Tieteellisen verkkojulkaisun suunnittelutyö aloitetaan. Seuran vuonna 2007 julkaistuista sähköisistä teoksista otetaan painokset.

3 Jäsenkirje sekä mediakasvatusseuran tiedote toimitetaan sähköisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Jäsenkirjeen saavat kaikki seuran jäsenet. Mediakasvatusseuran tiedotteen voivat kaikki halukkaat tilata sähköpostiinsa. Lisäksi vuonna 2008 Mediamuffinssi-hankkeen loputtua seura tulee hallinnoimaan varhaiskasvattajien postituslistaa. Postituslistan kautta varhaiskasvattajat saavat yksilöidyn tiedotteen pienten lasten mediakasvatuksen uutisista ja tapahtumista. Kehitetään tiedotusta myös yhteistyössä kansallista nuorisotiedotusta edistävien tahojen kanssa erityisesti nuorisotyöntekijöille. Mediakasvatusseuran uutiskirjeitä vastaanottaa vuoden 2007 lopussa yli 700 henkilöä. Tavoitteena on kaksinkertaistaa määrä vuoden 2008 aikana. Mediakasvatus.fi -portaali Portaali on julkaistu syyskuussa Se keräsi vuoden 2007 aikana kävijää. Palveluun on rekisteröitynyt 292 käyttäjää. Kehitettäviä toimenpiteitä vuonna 2008 ovat: Portaalin jalkauttaminen alueellisesti. Kouluttajaringin kerääminen ja portaalikoulutusten järjestäminen koko Suomen alueella. Portaalin esittely kansallisissa ja kansainvälisissä mediakasvatusseminaareissa sekä tapahtumissa. Portaalin sisältöjen jalostaminen käyttäjien tarpeita kuunnellen. Rakennetaan alueellisten kouluttajatahojen pankki ja opiskelijoita tukevia osioita kuten opinnäytetöiden ideasivu. Yhteisöllisyyden mahdollisuuksia hyödynnetään paremmin. Teknisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen palvelun toimintojen tukemiseksi. Erityisesti ruotsinkielisen sisällön rakentamiseen panostetaan. Mediekunskap.fi-portaalia kehitetään pohjoismaisen tiedotusväylän näkökulmasta. Portaalin sisältöjä täydennetään ja sisällöistä tiedotetaan ruotsinkielisten yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Portaaliin avataan uusia, ruotsinkielisiä sisältöjä käyttäjien toiveiden mukaan. Tavoitteena on parantaa Suomessa toimivien ruotsinkielisten mediakasvattajien palvelua tuottamalla sähköisiä materiaaleja, lisäämällä tapahtumatiedotusta ja tukemalla organisaatioiden mediakasvatushankkeiden ruotsinkielisten osakokonaisuuksien toteutumista. Ruotsinkielisen ja pohjoismaisen toiminnan kehittäminen Mediakasvatusseura on osa Nordicomin pohjoismaista mediakasvatuksen verkostoa. Lisäksi yhdistyksellä on useita kontaktihenkilöitä pohjoismaissa. Vuonna 2008 Mediakasvatusseura panostaa erityisesti pohjoismaisen yhteistyön parantamiseen. Seura tukee Oslossa 2009 järjestettävän mediakasvatuskonferenssin järjestelyjä. Konferenssi on jatkoa vuonna 2007 seuran järjestämälle Medialukutaito.nyt-mediakasvatuskonferenssille Vaasassa. Lisäksi aloitetaan kansainvälisen, Ruotsin Karlstadissa järjestettävän Children and Media Summit 2010 tapahtuman Suomen esittelyosuuden suunnittelu. Seura tarjoaa järjestelyorganisaatiolle suunnittelutukea. Vuoden 2008 aikana kartoitetaan mediakasvatuksen pienempiä tapahtumia pohjoismaissa ja tehdään pohjoismaiset yhteistyösuunnitelmat vuosille

4 Luodaan yhtenäinen toimintamalli yhdistyksen ruotsinkielisen toiminnan toteuttamiselle. Myös seuran julkaisut tai osia niistä käännetään ruotsiksi tiedon jakamisen helpottamiseksi Pohjoismaissa. Mediakulttuurin- ja kasvatuksen asiantuntijaverkostot Suomessa hanke Käynnistetään yksivuotinen Mediakulttuurin ja -kasvatuksen asiantuntijaverkostot Suomessa hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa valtakunnallisesti mediakasvatuksen- ja kulttuurin verkostoja sekä tahoja, kerätä tiedot yhteen datapankkiin, josta ne ovat kenen tahansa etsittävissä seuloa toimivia työtapoja ja tuottaa niistä materiaali mediakasvattajien hyödynnettäväksi, luoda verkostoitumisen ja kohtaamisen paikkoja, joissa alueelliset vahvuudet tulevat hyödynnetyiksi. Hankkeen avulla saadaan puolueetonta tietoa mediakasvatuksen nykytilasta koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Työ tukee myös paikallisia kulttuuri- ja mediatoimijoita sekä oppilaitoksia, kun alueelliset toimijat kartoitetaan ja heidän löytämisensä hakutyökalun helpottuu. Mediakasvatusseura tuottaa yksivuotisen hankkeen osana Mediakasvatuksen tila -selvityksen. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa mediakasvatuksen tilasta Suomessa opetus-, nuoriso- ja kulttuurialalla. Selvityksessä tuotettu tieto tukee mediakasvatuksen kehittämistä edellä mainituilla sektoreilla sekä kansallisella tasolla. Vuoden 2008 aikana selvitetään valtakunnallisen luentosarjan toteuttamista. Luentosarja toteutettaisiin verkostomaisesti yliopistoittain ja joka videoitaisiin ja välitettäisiin portaalin kautta siitä kiinnostuneille. Luentosarjaa tarjottaisiin esimerkiksi opintoresurssiksi oppilaitosten koulutusohjelmiin. Asiantuntijayhteistyö Viron kanssa Mediakasvatusseura on kutsuttu Viron kansallisen mediakasvatusstrategian konsultiksi. Vuoden 2007 loppuun mennessä käytyjen neuvottelujen pohjalta tarkoitus on järjestää asiantuntijakoulutus keväällä 2008 yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa. Tutkimus Toteutetaan Vaasan konferenssin tieteellisten esitysten pohjalta englanninkielinen julkaisu mahdollisesti yhteistyössä viestintäalan pohjoismaisen tieteellisen julkaisijan Nordicomin kanssa. Julkaisun toimittavat Sirkku Kotilainen ja Sol-Britt Arnolds-Granlund. Selvitetään mahdollisuuksia kääntää ruotsiksi ja/ tai englanniksi syksyllä 2007 ilmestyvä seuran tutkimushankkeen Mediasisältöjen vaikutukset lapsiin ja nuoriin tutkimuskatsaus ja kehittämishanke mediakasvatustoiminnan tueksi raportti. Käynnistetään Lasten ja nuorten netti- ja peliriippuvuuden kehittämishanke ennaltaehkäisyn ja mediakasvatuksen tueksi - tutkimushanke, joka on suunniteltu kolmivuotiseksi, mikäli rahoitus järjestyy.

5 MEDIAKASVATUSSEURAN YHTEISÖJÄSENET TAMMIKUUSSA Aikakauslehtien Liitto 2. Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry 3. Cityfolkhögskolan 4. Curly ry 5. Diakonia-ammattikorkeakoulu / viestinnän koulutusohjelma 6. Dynamoid Oy 7. Ilmaisupäiväkoti Illusia oy 8. Jeesi - nuorten tietopalvelu- ja neuvontapiste 9. Jyväskylän ammattiopisto, Tekninen oppilaitos/ Viestintä 10. Kainuun Sanomat 11. Kerhokeskus - koulutyön tuki ry 12. Keskuslaboratorio 13. Koulukino-Skolbio ry 14. Kuluttajavirasto 15. Kuvataideopettajaliitto ry - Bildkonstlärarnas förbund rf 16. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 17. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX 18. Mannerheimin lastensuojeluliitto 19. Mediakasvatuskeskus Metka ry 20. Mediatum oy 21. Nukun elokuvakoulu 22. Oulun Elokuvakeskus ry. 23. Pirkanmaan elokuvakeskus ry 24. Sanomalehtien liitto 25. Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry 26. Suomen kirjastoseura 27. Suomen Kustannusyhdistys/Suomen Kirjasäätiö 28. Tampereen Tyttöjen Talo 29. Turun Opettajankoulutuslaitos 30. Valtion Elokuvatarkastamo 31. Yleisradion Opetusohjelmat

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2008 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2009 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

cupore Lapset ja media Kolmen hankekokonaisuuden arviointi Tarja Savolainen

cupore Lapset ja media Kolmen hankekokonaisuuden arviointi Tarja Savolainen cupore Lapset ja media Kolmen hankekokonaisuuden arviointi Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja 7 / 2011 Cuporen verkkojulkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012... 3 2 ORGANISAATIO... 6 2.1 Henkilöstö... 6 2.2 Hallitus... 6 3 TUTKIMUSTOIMINTA... 7 3.1

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2007 2011 VUOSIKATSAUS 2007 LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS SISÄLLYS/sivuilla 1. Toiminnanjohtajan katsaus 1 2. Toimintaan vaikuttavat tekijät 3 2.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Oikeusministeriö

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Oikeusministeriö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Julkaisun päivämäärä 30.5.2005 Julkaisun laji

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Hallituksen kertomus toiminnasta 2010 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

Hallituksen kertomus toiminnasta 2010 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry KERHOKESKUS Hallituksen kertomus toiminnasta 2010 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry Sisällys TOIMINTA-AJATUS...3 ARVOT...3 KASVATUKSEN KEHITTÄJÄ...4 SUOTUISAA KEHITYSTÄ JA UHKIA TOIMINTAYHMPÄRISTÖSSÄ...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Yhteenveto tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja opetusministeriön kartoituksesta, miten tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistion (opm

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015 MLL:n Lapin piiri ry:n kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen työn perusta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot