arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi"

Transkriptio

1 hyväksymispäivä arvosana arvostelija Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Jarkko-Juhana Sievi Helsinki HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Matemaattis-luonnontieteellinen tdk Tekijä Författare Jarkko-Juhana Sievi Laitos Institution Tietojenkäsittelytieteen laitos Työn nimi Arbetets titel Turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyvien ohjelmistovaatimusten virheanalyysi Oppiaine Läroämne Tietojenkäsittelytiede Työn laji Arbetets art Tietoturva: Luottamus ja varmuus -seminaari Tiivistelmä Referat Aika Datum Sivumäärä Sidoantal 11 sivua Avainsanat Nyckelord Turvallisuuskriittinen, ohjelmistovirhe, sulautettu järjestelmä, virheanalyysi Säilytyspaikka Förvaringställe Muita tietoja Övriga uppgifter

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Määritelmät ja luokittelun perusteet Ohjelmistovirheiden luokittelu Havaittujen virheiden tarkastelu Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin Yhteenveto Lähteet... 11

4 1 Johdanto Sulautetut järjestelmät ovat järjestelmiä, joissa ohjelmisto ja laitteisto muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Esimerkiksi mikroaaltouunit, robotin ohjaimet, hissien ohjausjärjestelmät, matkapuhelimet ja puhelinvaihteet sisältävät yhden tai useampia sulautetun järjestelmän. Turvallisuuskriittisellä järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa ohjelmiston vikatoiminto voi johtaa vaaratilanteeseen tai laitteiston rikkoutumiseen. Esimerkiksi ydinvoimaloiden automaatiojärjestelmät sekä autojen ja lentokoneiden tietokoneet ovat turvallisuuskriittisiä järjestelmiä. Tässä seminaariaineessa esitellään Robyn Lutzin artikkeli [Lut93], jossa analysoidaan turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä esiintyviä turvallisuuteen liittyviä ohjelmistovikoja. Artikkelissa on tutkittu Voyager- ja Galileo-avaruusluotainten ohjelmistojen virheitä, joita havaittiin integrointi- ja järjestelmätesteissä kaikkiaan 387. Vaatimusmäärittelyn ongelmat todettiin perimmäiseksi syyksi turvallisuuteen vaikuttavissa ohjelmistovirheissä. Avaruusluotaimen ohjelmisto on turvallisuuskriittistä, koska se valvoo ja ohjaa komponentteja, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmän käyttäytymiseen vaarallisesti. Avaruusluotaimissa sulautettu ohjelmisto on jakaantuneena useaan eri lentotietokoneeseen. Avaruusluotaimien ohjelmiston toiminta on vuorovaikutuksessa järjestelmän eri osien välisessä tiedonsiirrossa sekä tosiaikaisessa reagoinnissa järjestelmän ja ympäristön tapahtumiin. Voyagerin ohjelmisto koostuu kaikkiaan n lähdekoodirivistä, Galileon yli lähdekoodirivistä. Robyn Lutzin tutkimuksen tavoitteena on integrointi- ja järjestelmätestauksen aikana havaittujen, turvallisuuteen liittyvien ohjelmistovirheiden havaitseminen ja vähentäminen. Tutkimuksessa on vertailtu turvallisuuteen liittyvien ja eiturvallisuuteen liittyvien ohjelmistovirheiden syntymekanismeja. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että ongelmat toiminnallisten vaatimusten ja 1

5 rajapintavaatimusten tunnistamisessa ja ymmärtämisessä ovat turvallisuuteen liittyvien virheiden keskeisiä syitä. 2 Määritelmät ja luokittelun perusteet Ohjelmistovirhe määritellään poikkeamaksi ohjelmiston ulkoisesti havaittavan, mitatun tai lasketun toiminnon tai arvon ja oikean, määritetyn tai teoreettisesti oikean toiminnon tai arvon välillä. Ohjelmistovirheen vakavuusasteesta riippuen se luokitellaan vähäpätöiseksi, merkittäväksi tai katastrofaaliseksi ohjelmistovirheeksi. Merkittäviksi tai katastrofaalisiksi luokitellut ohjelmisto katsotaan turvallisuuteen vaikuttaviksi virheiksi. Robyn Lutzin ohjelmistovirheiden luokittelun perustana käytettiin Nakajon ja Kumen kehittämää luokittelujärjestelmää [NaK91], jota oli laajennettu toimimaan monimutkaisten, turvallisuuskriittisten sulautettujen ohjelmistojen kanssa, avaruusluotaimien ohjelmistot mukaan lukien. Luokittelussa on huomioitu dokumentoidut ohjelmisto, ohjelmistoryhmien tekemät ja ohjelmistoprosessin. Luokittelujärjestelmän perustana on vikapuuanalyysi, jossa tavoitteena on löytää valittuihin järjestelmävikoihin vaikuttavat syyt ja vikayhdistelmät, ihmisen toiminto huomioonottaen. Vikapuuanalyysin periaatteena on, että järjestelmäviasta lähtien etsitään sen toteutumisen mahdollistavia tekijöitä. Tekijät ja niiden välinen kytkentä esitetään graafisesti ns. vikapuun avulla. Ohjelmistovirheiden analysointimenetelmän eri vaiheet: 1. Havaintopisteiden määrittely virheen ja sen aiheuttamaan syyn välille. 2. Havaintotulosten kerääminen käyttämällä vikapuuanalyysiä jokaisen virheen analysointiin. 3. Jokaisen havaintopisteen virheiden luokittelu. 2

6 4. Kahden havaintopisteen välisten suhteiden tunnistaminen käyttämällä ristiinindeksointi-taulua. 5. Keskeisimpien syy-seuraus-suhteiden luominen käyttämällä apuna ristiinindeksointi-tauluja. Keskeisimmät kohdat Nakajon ja Kumen [NaK91] luokittelumenetelmässä ovat havaintopisteiden valitseminen ja havaintotulosten luokitteleminen. Havaintotuloksista pyritään löytämään ja eristämään ne syyt, jotka aiheuttavat turvallisuuteen liittyvät ohjelmisto. Virhesyiden luokittelulla pyritään löytämään vastatoimenpiteet, joiden avulla turvallisuuteen liittyvät voidaan havaita ja estää turvallisuuskriittisissä, sulautetuissa järjestelmissä. 3 Ohjelmistovirheiden luokittelu Ohjelmisto jaetaan kolmeen pääluokkaan: dokumentoidut ohjelmisto, ohjelmistoryhmien tekemät ja ohjelmistoprosessiin liittyvät (kuva 1). Kuva 1. Ohjelmistovirheiden pääluokat. 3

7 Yksityiskohtaisemmin luokitellaan seuraavasti: Dokumentoidut ohjelmisto a. Ohjelmiston sisäiset (esim. ohjelmointikielen syntaksi, ohjelmointikielen semantiikka) b. Rajapinta (esim. vuorovaikutus muiden järjestelmän komponenttien välillä kuten tiedon ja ohjaustietojen siirto) c. Toiminnalliset (esim. puuttuvat operaatiot, väärät ehtolauseet, järjestelmän vikakäyttäytyminen) Ohjelmistoryhmien tekemät a. Ohjelmointi- tai editointi b1. Ohjelmistoryhmän sisäiset kommunikointiongelmat b2. Ohjelmistoryhmien keskinäiset kommunikointiongelmat c1. Virheet vaatimusten tunnistamisessa c2. Virheet vaatimusten toteuttamisessa Ohjelmistoprosessiin liittyvät a. Puutteelliset ohjelmakoodin tarkastus- ja testausmenetelmät b1. Puutteelliset rajapintamäärittelyt sekä puutteellinen kommunikointi laitteistosuunnittelijoiden ja/tai ohjelmistokehittäjien välillä b2. Puutteelliset rajapintamäärittelyt sekä puutteellinen kommunikointi laitteisto- ja ohjelmistokehittäjien välillä c1. Järjestelmän vaatimukset, joita ei havaittu tai ymmärretty sekä puutteellinen dokumentointi c2. Järjestelmän vaatimukset, joita ei havaittu tai ymmärretty sekä puutteellinen suunnittelu 4

8 3.1 Havaittujen virheiden tarkastelu Voyager- ja Galileo-avaruusluotaimien ohjelmistoista löydettiin järjestelmä- ja integrointitestauksen aikana kaikkiaan 387 virhettä. Voyagerin ohjelmiston 87 ja Galileon ohjelmiston 122 ohjelmistovirhettä luokiteltiin turvallisuuteen vaikuttaviksi virheiksi. Kaikista havaituista ohjelmistovirheistä turvallisuuteen vaikuttavia ohjelmistovirheitä havaittiin 56 % Voyagerin ja 48 % Galileon ohjelmistoissa. [Lut93] Avaruusluotaimien ohjelmisto on luokiteltu dokumentoitujen ohjelmistovirheiden mukaisesti (taulukko 1). Taulukossa on luokiteltuna virheiden prosentuaaliset esiintymisosuudet ja virheiden lukumäärät. Taulukko 1. Dokumentoidut ohjelmisto pääluokittain. [Lut92] Dokumentoidut ohjelmisto Ohjelmiston sisäiset Kaikki havaitut Voyager (134) Galileo (253) Turvallisuuteen vaikuttavat Voyager Galileo (75) * (122) 1 % (1) 3 % (7) 0 % (0) 2 % (3) Rajapinta 34 % (46) 18 % (47) 36 % (27) 19 % (23) Toiminnalliset 65 % (87) 79 % (199) 64 % (48) 79 % (96) Muutamia ohjelmiston sisäisiä virheitä, kuten ohjelmistomoduulin ohjelmointivirheitä, havaittiin integrointi- ja järjestelmätestauksen aikana. Suurin osa ohjelmointivirheistä oli kuitenkin havaittu ja korjattu ennen järjestelmätestausta. * Voyagerin ohjelmistovirheiden lukumäärät eroavat Lutzin artikkeleissa. 5

9 Ohjelman toiminnalliset ovat kaikkein yleisimpiä dokumentoiduista ohjelmistovirheistä. Toiminnallisia virheitä ovat, jotka eivät toteuta järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia, esim. järjestelmä toimii väärin tai järjestelmä ei toimi kaikilla syötteillä tai ehdoilla oikein. Turvallisuuteen vaikuttavien toiminnallisten virheiden suhde kaikkiin toiminnallisiin virheisiin on samanlainen. Toiminnallisista virheistä yleisimpiä ovat ohjelmiston käyttäytymis, joita esiintyy molempien avaruusluotaimien ohjelmistoissa noin puolet kaikista toiminnallisista virheistä (taulukko 2). Ohjelmistojen ehdolliset ovat pääsääntöisesti turvallisuuteen vaikuttavia virheitä. Ehdollisia virheitä ovat miltei säännöllisesti virheelliset arvot ehtolausekkeissa tai ehtolausekkeiden arvoissa. Virheellisiin ehtolausekkeiden arvoihin (esim. viiveajat) liittyy usein väärän virhetoipumismenetelmän käynnistäminen tai oikean palautteen käynnistämisen epäonnistuminen. Taulukko 2. Ohjelmistojen toiminnalliset luokittain. [Lut92] Kaikki havaitut Turvallisuuteen vaikuttavat Toiminnalliset Voyager (87) Galileo (199) Voyager (48) Galileo (96) Käyttö 22 % (19) 43 % (85) 19 % (9) 44 % (42) Ehdolliset 26 % (23) 10 % (21) 31 % (15) 18 % (17) Käyttäytymis 52 % (45) 47 % (93) 50 % (24) 38 % (37) Ohjelmistoryhmien keskinäiset kommunikointiongelmat ovat yleisin syy rajapintavirheisiin (taulukko 3). Avaruusluotaimen ohjelmistoa kehittää usea ohjelmistoryhmä yhteistyössä ja ohjelmiston kehitystyö vie aikaa vuosia. Järjestelmän osajärjestelmien yhteensovittaminen ja eri osajärjestelmien vaatimusten tunnistaminen ja toteuttaminen on vaikeaa. 6

10 Taulukko 3. Rajapintavirheitä aiheuttavat ohjelmistoryhmien tekemät. [Lut92] Ohjelmistoryhmien tekemät Ryhmän sisäiset kommunikointi-ongelmat Ohjelmistoryhmien keskinäiset kommunikointiongelmat Väärinymmärretyt ohjelmiston rajapintamäärittelyt Kaikki rajapinta Turvallisuuteen vaikuttavat Voyager Galileo Voyager Galileo (46) (47) (27) (23) 7 % (3) 28 % (13) 7 % (2) 22 % (5) 50 % (23) 42 % (20) 67 % (18) 48 % (11) 43 % (20) 30 % (14) 26 % (7) 30 % (7) Toiminnallisia virheitä aiheuttavat eniten ongelmat järjestelmän vaatimusten tunnistamisessa (taulukko 4). Näitä havaittiin 62 % Voyagerin ohjelmistossa ja 79 % Galileon ohjelmistossa. Tähän vaikuttaa avaruusluotaimen ohjelmiston monimukaisuus, laajuus ja järjestelmän käyttäytymisen ennakoimisen vaikeus. Yleisesti järjestelmän vaatimusten tunnistaminen ja vaatimusten toteuttaminen ohjelmistoon ovat keskeisiä virhesyitä avaruusluotaimien ohjelmistoissa. 7

11 Taulukko 4. Toiminnallisia virheitä aiheuttavat ohjelmistoryhmien tekemät. [Lut92] Toiminnalliset Turvallisuuteen vaikuttavat toiminnalliset Ohjelmistoryhmien tekemät Voyager (87) Galileo (199) Voyager (48) Galileo (96) Vaatimusten tunnistaminen Toiminta 9 % (8) 24 % (49) 8 % (4) 34 % (33) Virheet ehdoissa 17 % (15) 8 % (16) 25 % (12) 16 % (15) Käyttäytymis 21 % (18) 30 % (59) 29 % (14) 29 % (28) Yhteensä 47 % (41) 62 % (124) 62 % (30) 79 % (76) Vaatimusten toteuttaminen Toiminta 13 % (11) 18 % (36) 11 % (5) 9 % (9) Virheet ehdoissa 9 % (8) 3 % (5) 6 % (3) 2 % (2) Käyttäytymis 31 % (27) 17 % (34) 21 % (10) 9 % (9) Yhteensä 53 % (46) 38 % (75) 38 % (18) 21 % (20) Ohjelmistoprosessiin liittyvistä virheistä, jotka aiheuttavat rajapintavirheitä, yleisimpiä ovat rajapintojen tunnistamisongelmat (taulukko 5). Tässä ongelman aikaansaa se, että järjestelmän rajapintamäärittelyn kommunikointi ohjelmistoryhmien välillä on puutteellista. 8

12 Taulukko 5. Rajapintavirheitä aiheuttavat ohjelmistoprosessiin liittyvät. [Lut92] Rajapinta Turvallisuuteen vaikuttavat rajapinta Ohjelmistoprosessiin liittyvät Voyager (46) Galileo (47) Voyager (27) Galileo (23) Rajapintoja ei ymmärretty 70 % (33) 85 % (40) 56 % (15) 87 % (20) tai tunnistettu oi- kein Laitteisto toimii väärin 30 % (14) 15 % (7) 44 % (12) 13% (3) Järjestelmän vaatimusten tunnistaminen on merkittävin syy ohjelmistoprosessiin liittyen, joka aiheuttaa järjestelmän toiminnallisia virheitä (taulukko 6). Puutteelliset, ei-havaitut vaatimukset ovat syynä noin puoleen kaikista turvallisuuteen liittyvistä toiminnallisista virheistä, jotka liittyvät järjestelmän vaatimusten tunnistamiseen. Taulukko 6. Toiminnallisia virheitä aiheuttavat ohjelmistoprosessiin liittyvät. [Lut92] Ohjelmistoprosessiin liittyvät Vaatimuksia ei tunnistettu oikein Vaatimuksia ei ymmärretty oikein Toiminnalliset Turvallisuuteen vaikuttavat toiminnalliset Voyager Galileo Voyager Galileo (87) (199) (48) (96) 37 % (32) 53 % (105) 44 % (21) 60 % (58) 63 % (55) 47 % (94) 56 % (27) 40 % (38) 9

13 3.2 Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin Aikaisemmat tutkimukset käsittelivät verrattain yksinkertaisia, ei-sulautettuja järjestelmiä. Näissä tutkimuksissa ohjelmistovirheitä ei eroteltu turvallisuuteen ja ei-turvallisuuteen vaikuttaviksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa oletettiin myös, että vaatimusmäärittely on oikein. Monissa laajoissa, monimutkaisissa järjestelmissä, kuten avaruusluotaimissa, järjestelmän vaatimukset ovat riippuvaisia ohjelmiston käyttäytymisestä ja suoritusympäristöstä. Vaatimusmäärittelyä joudutaan tarkentamaan koko ohjelmistokehityksen ajan sekä vielä testausvaiheessa, koska järjestelmän käyttäytymisen ennakointi on vaikeaa. 4 Yhteenveto Turvallisuuteen liittyvät ohjelmisto syntyvät eri tavoin kuin eiturvallisuuteen liittyvät ohjelmisto. Järjestelmän turvallisuuteen monimutkaisissa, sulautetuissa järjestelmissä voidaan vaikuttaa keskittymällä erityisesti turvallisuuteen liittyvien virheiden syntymekanismeihin. Laajoissa, sulautetuissa ohjelmistojärjestelmissä, kuten avaruusluotaimien ohjelmistoissa järjestelmän vaatimukset muuttuvat koko ohjelmistokehityksen ajan ja jopa järjestelmätestauksen aikana. Tämä johtuu pääosin järjestelmän ennakoimattomasta toiminnasta, dynaamisista muutoksista järjestelmän käyttöympäristössä sekä monimutkaisista, ohjelmiston keskinäisten komponenttien ja laitteiston sekä ohjelmiston välisistä vuorovaikutuksista. Vaatimusmäärittelyllä on siten keskeinen osuus kehitettäessä turvallisuuskriittisiä, sulautettuja järjestelmiä. Ohjelmiston rajapintasuunnittelu on myös tärkeässä osassa turvallisuuskriittisen järjestelmän suunnittelussa. Ohjelmiston komponenttien väliset vuorovaikutukset voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia. Ohjelmiston kehitystyössä ohjelmistoryhmien väliseen kommunikointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 10

14 Artikkeli oli selkeä ja keskittyi tärkeään aihealueeseen. Virheiden luokittelujärjestelmä vaikuttaa järkevältä ja oikealta. Virheiden lajittelu eri luokkiin ei välttämättä ole yksikäsitteistä. Artikkelissa olisi voinut enemmän korostaa tätä seikkaa. Artikkelin tulokset ja johtopäätökset vaikuttavat järkeviltä. Artikkelissa olisi kiinnostanut tietää tarkemmin ohjelmistovirheiden yksityiskohdat sekä minkälaisia mahdollisia virhe- ja vaaratilanteita näistä virheistä olisi voinut syntyä? Mahdollisesti edellä mainitut asiat ovat salassapidettäviä tietoja. Lisäksi kaipasin konkreettisia esimerkkejä vikapuun ja ristiinindeksointitaulun käytöstä avaruusluotaimien ohjelmistovirheiden analysoinnissa. Lähteet Lut92 Lutz, R. R, Analyzing Software Requirements Errors in Safety-Critical, Embedded Systems. Technical Raport 92-27, elokuu Lut93 Lutz, R. R, Analyzing Software Requirements Errors in Safety-Critical, Embedded Systems. Proceedings of the IEEE International Symposium on Requirements Engineering. IEEE Computer Society Press, tammikuu 1993, sivut NaK91 Nakajo, T.ja Kume, H., A Case History Analysis of Software Error Cause-Effect Relationships. IEEE Transactions on Software Engineering, 17, 17 (1991), nro 17, sivut

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

OpenUP ohjelmistokehitysprosessi

OpenUP ohjelmistokehitysprosessi OpenUP ohjelmistokehitysprosessi Sami Männistö Helsinki 14.11.2008 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

Arkkitehtuurinen reflektio

Arkkitehtuurinen reflektio Arkkitehtuurinen reflektio Toni Ruokolainen Toni.Ruokolainen@cs.helsinki.fi Helsinki 6.10.2003 Tiivistelmä HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon

582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 1 Lyhyt johdatus ohjelmistotuotantoon Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektit Miten ohjelmistojen tuottaminen eroaa teollisesta tuotannosta

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon 31.10.2008 Harri Laine 1 Ohjelmisto Tietokoneohjelma (computer program) toimintaohje, jonka mukaan toimien tietokone suorittaa jonkin tietojenkäsittelytehtävän

Lisätiedot

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita!

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! eli... Hyvä kaava sanoo enemmän kuin,... tuhat riviä koodia!... sata riviä tekstiä!... kymmenen diagrammia! YLEISTÄ FORMAALEISTA

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Vaatimusten ja konfiguraation hallinta avoimessa ohjelmistokehityksessä

Vaatimusten ja konfiguraation hallinta avoimessa ohjelmistokehityksessä Vaatimusten ja konfiguraation hallinta avoimessa ohjelmistokehityksessä Anu Ranta Helsinki 1.10.2008 Avoin ohjelmistokehitys seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

! #! %! & #!!!!! ()) +

! #! %! & #!!!!! ()) + ! #! %! & #!!!!! ()) + Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Humanistinen tiedekunta Laitos Institution Department Taiteiden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Matti Pesonen Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Hajautettujen työvoiden hallinta

Hajautettujen työvoiden hallinta hyväksymispäivä arvosana arvostelija Hajautettujen työvoiden hallinta Simo Moilanen Helsinki 11.05.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

2. Ohjelmistotuotantoprosessi

2. Ohjelmistotuotantoprosessi 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Mitä on resilienssi? Ei suoraa, yksiselitteistä määritelmää Tausta psykologiassa Viittaa dynaamiseen prosessiin Resilienssi

Lisätiedot

Prosessimalli. 2. Ohjelmistotuotantoprosessi. Prosessimallin vaihejako. Prosessimallien perustehtävät. Ohjelmiston suunnittelu. Vaatimusmäärittely

Prosessimalli. 2. Ohjelmistotuotantoprosessi. Prosessimallin vaihejako. Prosessimallien perustehtävät. Ohjelmiston suunnittelu. Vaatimusmäärittely 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Pekka Simola Helsinki 14.4.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Useaa tietolähdettä käyttävä klusterointi

Useaa tietolähdettä käyttävä klusterointi Useaa tietolähdettä käyttävä klusterointi Mikko Heinonen Tiedon louhinnan seminaari, kevät 2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto ohjelmistovaatimuksista standardissa ISO 13849-1

Lyhyt yhteenveto ohjelmistovaatimuksista standardissa ISO 13849-1 Lyhyt yhteenveto ohjelmistovaatimuksista standardissa ISO 13849-1 Dr. Michael Huelke, BGIA in close collaboration with Philippe Lubineau and Daniel Renault, CETIM Käännös/m atti.sundquist@ sundcon.fi Sichere

Lisätiedot

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010)

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) hyväksymispäivä arvosana arvostelija Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) Tuomas Puikkonen Helsinki 8.1.2010 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus -kurssin harjoitustyö HELSINGIN

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon

Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 1 Lyhyt johdatus ohjelmistotuotantoon Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektit Miten ohjelmistojen tuottaminen eroaa teollisesta tuotannosta

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

17/20: Keittokirja IV

17/20: Keittokirja IV Ohjelmointi 1 / syksy 2007 17/20: Keittokirja IV Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/10 Tavoitteita

Lisätiedot

Laskennallinen yhteiskuntatiede

Laskennallinen yhteiskuntatiede Laskennallinen yhteiskuntatiede Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 LuK tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkasittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms.

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms. Kokeellinen algoritmiikka (3 ov) syventäviä opintoja edeltävät opinnot: ainakin Tietorakenteet hyödyllisiä opintoja: ASA, Algoritmiohjelmointi suoritus harjoitustyöllä (ei tenttiä) Kirjallisuutta: Johnson,

Lisätiedot

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa

Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Hyväksymispäivä Arvosana Arvostelija Palvelutasosopimukset ja niiden asema IT-ulkoistuksissa Marko Lehtimäki Helsinki 12.5. 2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ohjelmistojen laadun parantaminen refaktoroinnilla Simo Mäkinen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

Ohjelmistojen laadun parantaminen refaktoroinnilla Simo Mäkinen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Ohjelmistojen laadun parantaminen refaktoroinnilla Simo Mäkinen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Mäkinen / Ohjelmistojen laadun parantaminen / Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu

Lisätiedot

Seminaari: HL7 versio 2

Seminaari: HL7 versio 2 hyväksymispäivä arvosana arvostelija Seminaari: HL7 versio 2 Markus Koski Helsinki 29.9.2014 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma

KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma Strateginen selvityshanke Eila Niemelä 1 Lähtökohta Selvitys suomalaisen teolllisuuden komponenttipohjaisten ohjelmistojen kehittämisestä ja

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Tutkittu totuus globaalista ohjelmistokehityksestä

Tutkittu totuus globaalista ohjelmistokehityksestä Tutkittu totuus globaalista ohjelmistokehityksestä Kalle Varisvirta Seminaariraportti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 24. marraskuuta 2013 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Virta, Mikko Antero Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3: Teollisuusautomaation standardit Osio 3 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmien lyhyt oppimäärä

Tutkimusmenetelmien lyhyt oppimäärä VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Tutkimusmenetelmien lyhyt oppimäärä Juha Luoma, VTT Poliisin liikenneturvallisuusseminaari Tampere 25.-26.10.2017 Liikenneturvallisuustutkimuksen menetelmiä

Lisätiedot

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa?

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 1 Kyllä kai IT matematiikkaa tarvitsee!? IT ja muu korkea teknologia on nimenomaan matemaattista teknologiaa.

Lisätiedot

Malliperustainen ohjelmistokehitys (Model-Driven Engineering, MDE)

Malliperustainen ohjelmistokehitys (Model-Driven Engineering, MDE) Malliperustainen ohjelmistokehitys (Model-Driven Engineering, MDE) Pasi Lehtimäki Helsinki 10.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä $$$ Raha ratkaisee On vaara rakastua tekniikkaan, myös asiakkailla Kaikki pitää pystyä perustelemaan taloudellisesti Projektin toteutus yleensä -> voidaan jättää toteuttamatta, jos ei maksa itseään takaisin

Lisätiedot

Seminaariaiheet. Tietoturvaseminaari, kevät 03 Lea Viljanen, Timo Karvi

Seminaariaiheet. Tietoturvaseminaari, kevät 03 Lea Viljanen, Timo Karvi Seminaariaiheet Tietoturvaseminaari, kevät 03 Lea Viljanen, Timo Karvi 1. BS7799 / ISO 17799 Perustava tietoturvastandardi Kaksiosainen Mikä on BS7799 / ISO17799? Mihin se antaa vastaukset? Mihin se ei

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Ohjelmistotuotantoprojekti

Ohjelmistotuotantoprojekti Ohjelmistotuotantoprojekti Ryhmä Muppett TESTAUSDOKUMENTTI Helsinki 5.8.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2008 Projekti: Muutos- ja korjauspyyntöjen

Lisätiedot

Laadunvarmistustekniikat

Laadunvarmistustekniikat Laadunvarmistustekniikat Ohjelmistojen laadunvarmistustekniikoita: testaus (testing) ohjelman suorittamista tarkoituksena löytää virheitä tarkastukset (inspections, reviews) asiantuntijoiden suorittamia

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa

Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: TkT Mika Mäntylä Valvoja: prof. Harri Ehtamo Yleistä ohjelmistoissa virheitä, jotka estävät ohjelmistojen

Lisätiedot

Testaus teoriassa ja käytännössä. Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaus teoriassa ja käytännössä. Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaus teoriassa ja käytännössä Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Teoria = tutkimus IEEE Transactions on Software Engineering, 2000-2002 Software Testing, Verification &

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

IEC 61508-3 sisältö ja rakenne

IEC 61508-3 sisältö ja rakenne 1(41) IEC 61508-3 sisältö ja rakenne Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto Huom! Esityksessä käytetyt standardin suomenkieliset tekstit, termit ja kaaviot ovat standardin käännöksen vielä hyväksymättömästä

Lisätiedot

Liikkuva-sovellusprojekti

Liikkuva-sovellusprojekti Liikkuva-sovellusprojekti Joel Kivelä Erkki Koskenkorva Mika Lehtinen Oskari Leppäaho Petri Partanen Vaatimusmäärittely Julkinen Versio 010 1322014 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia

1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia 1. Johdanto Mitä ohjelmistotuotanto on? ohjelmointi + ohjelmisto + tekniikat + insinööritaito + kurinalainen työskentely Määritelmä (60-luvun ohjelmistokriisi): The establishment and use of sound principles

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Tuote Ohjelmisto Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 2 Hissin ohjausjärjestelmä ohjelmistotuotteena

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen.

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen. Turvallisen tekniikan seminaari 2012 Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo Työpajapäivä, torstai 7.6 Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys 1 Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys Muutoshistoria Versionumero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 18.9.2012 Otso Saarentaus 2 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ... 3 1.1 TAUSTA......3

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 3 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 3 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 3 Ti 17.1.2017 Timo Männikkö Luento 3 Algoritmin analysointi Rekursio Lomituslajittelu Aikavaativuus Tietorakenteet Pino Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 3 Ti 17.1.2017 2/27 Algoritmien

Lisätiedot

MEMS-muisti relaatiotietokannoissa

MEMS-muisti relaatiotietokannoissa MEMS-muisti relaatiotietokannoissa Antti Tikka Espoo 28.2.2009 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto s

Ohjelmistotuotanto s Laadunvarmistustekniikoita Ohjelmistotuotanto 1 testaus (testing) ohjelman suorittamista tarkoituksena löytää virheitä tarkastukset (inspections, reviews) asiantuntijoiden suorittamia dokumentin (voi olla

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot