Ekotehokas jätteenpoltto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekotehokas jätteenpoltto"

Transkriptio

1 Ekotehokas jätteenpoltto Jätteiden mukana Suomessa haudataan vuosittain satoja miljoonia käyttökelpoisia kilowattitunteja energiaa. Mikäli koko tämä energiapotentiaali hyödynnettäisiin optimaalisella tavalla, säästäisimme tuhansia tynnyreitä tuontiöljyä ja kasoittain hiiltä. Perinteisesti jätteiden poltto on ollut pääasiassa tilavuuden pienentämiseen ja inertisointiin liittyvää toimintaa, ja energian tuottaminen on ollut vasta kolmannella sijalla. Suomi on ollut jätteiden energiahyötykäytössä odottavalla kannalla. Vasta EU:n jätteenpolttodirektiivin 2000/76/EY myötä on syntynyt energiayritysten odottama varmuus vaadittavista toimenpiteistä, joilla voidaan taata riittävän tehokas ja puhdas poltto sekä varmistaa pitkäaikaisten investointien kannattavuus. Jälkeenpäin tulevien ja lisävaateita asettavien toimenpiteiden tarve on direktiiviin pohjautuvan jätteenpolttoasetuksen 362/2003 myötä vähentynyt: investori tietää tänään, millä investoinnilla ja käyttökustannuksilla jätteitä saa ja voi polttaa. Jätteiden energiasisältö ja energiahyödynnettävyys riippuu jätteen koostumuksesta ja tämä taas vuorostaan tuotetun jätteen alkuperästä. Optimaalinen hyödyntäminen edellyttää alkusyntyperän tuntemista ja tähän perustuvaa lajittelua. Kuvassa 1 on esitetty yksi näkemys jätteen termisen hyödyntämisen mahdollisuuksista.

2 Kierrätyskelpoinen osuus Korkea lämpöarvo: leijupoltto Matala lämpöarvo: kaasutus Muu palava: arinapoltto Hyötykäyttö Kuva 1. Jätepyramidi ja jakeiden käyttö eri energiantuottomuodoissa. Polttotekniikat Arinapoltto Mikäli syntyvälle lämmölle on olemassa käyttöä joko kaukolämpönä tai teollisuusprosessien tarvitsemana lämpönä, jätteen suoran arinapolton hyötysuhde on hyvä tai jopa erittäin hyvä. Arinapolttohan perustuu polttoaineen hallittuun palamiseen mekaanisesti liikutettavan arinan päällä. Arinan liike vie palavaa polttoainepatjaa eri lämpötilavyöhykkeiden läpi, ja arinan läpi johdettava primääri ilma toimii tehokkaasti palamisen hallinnassa. Aluksi polttoaine kuivuu, minkä jälkeen siitä alkaa pyrolyysireaktioiden kautta irrota tervoja ja kaasumaisia yhdisteitä, jotka palavat varsinaisessa palamisvyöhykkeessä. Palamisvyöhykkeen reaktioita hallitaan sekundääri ja tertiääri ilmojen avulla. Pyrolyysireaktioiden jälkeen arinalle jäänyt polttokelpoinen aines palaa arinan pinnalla. Arinan mitoitus määrää pohjatuhkaan jäävän palamattoman aineksen määrän. Osa palamisessa vapautuvasta lämmöstä otetaan talteen tulipesän seinäputkissa kiertävään veteen, johon muodostuva höyry erotetaan lieriössä. Tulipesästä poistuvissa savukaasuissa on vielä runsaasti lämpöenergiaa, jota hyödynnetään

3 höyryyn sidotun energian lisäämiseen ennen höyryn johtamista höyryturbiiniin. Se osa savukaasun sisältämästä lämpöenergiasta, jota ei saada talteen höyryyn, käytetään syöttöveden ja palamisilman lämmittämiseen. Arinapolton merkittävimpänä etuna on soveltuvuus erilaisille, jopa lajittelemattomillekin jätejakeille. Polttoaineen esikäsittelyä ei siis tarvita. Arinan mekaanisen rakenteen kunnossapitäminen tuo mukanaan paljon tarpeita ja muodostaakin yhden merkittävimmistä käyttökustannuksista. Arinapoltto on eniten käytetty jätteiden energiahyödyntämismenetelmä. Jätepoltto aine Lämmön talteenotto Tulipesä Savukaasujen puhdistus Kuva 2. Jätteenpolttoon soveltuvan arinakattilan pääkomponentit. Jätteen leijupoltto Mikäli painopistettä siirretään sähköntuotannon suuntaan, käytettävän tekniikan merkitys korostuu. Yksi tehokkaimmista menetelmistä on leijupoltto. Leijukerrospoltossa palamisreaktiot tapahtuvat pääosin paksussa, ilmavirran leijuttamassa hiekkapatjassa, jonka suuri terminen kapasiteetti stabiloi palotapahtumaa. Inerttinä leijumateriaalina käytetään joko polttoaineen omaa tuhkaa, hiekkaa tai jotakin muuta raemaista materiaalia. Kupliva leijupoltto perustuu hitaaseen kaasun virtausnopeuteen petimateriaalin läpi. Tällöin muodostuu kupliva leijukerros. Polttoaine syötetään tämän leijukerroksen pinnalle tai sisään, missä polttoaine kuivuu välittömästi. Polttoaineen sisältämät palavat komponentit palavat joko leijukerroksen

4 sisällä, jolloin ne ylläpitävät petimateriaalin lämpötilaa, tai leijukerroksen yläpuolella, jolloin palamista voidaan tehokkaasti hallita palamisilman annostelulla ja suuntauksella. Kiertoleijupoltossa käytetään kuplivaa leijupolttoa suurempia kaasun virtausnopeuksia tulipesässä, jolloin merkittävä osa petimateriaalipartikkeleista kulkeutuu kaasujen mukana ulos tulipesästä. Suurin osa näistä partikkeleista palautetaan tulipesään erillisen partikkelierottimen avulla ja tästä paluukierrosta muodostuu niin sanottu ulkoinen kierto. Ulkoisen kierron ansiosta tulipesän lämmönsiirto tehostuu ja samalla tulipesän lämpötilaprofiili tasoittuu. Tästä on hyötyä erityisesti rikkipitoisten polttoaineiden poltossa, koska rikin sitominen kalkkikiven avulla on mahdollisimman tehokasta. Kiertoleijupoltto mahdollistaa viimeisten höyryntulistusvaiheiden viemisen erillisiin leijutulistimiin, joissa lämpö siirtyy leijutetusta petimateriaalista tulistinputkissa virtaavaan höyryyn. Leijutulistimien kaasuatmosfääri sisältää huomattavasti vähemmän korroosiota aiheuttavia komponentteja. Tästä syystä putkimateriaalin korroosio on vähäisempää ja höyry voidaankin kuumentaa merkittävästi kuumemmaksi kuin savukaasutulistimissa. Tällöin höyryturbiinilta saatava teho kasvaa ja jokaista poltettua jätetonnia kohti saadaan enemmän sähköä. Leijupolttolaitoksia on jätteenpolttokäytössä ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Kuvassa 2 on esitetty Italiaan rakennettava leijukattila.

5 Kuva 3. Lomellinassa Italiassa rakenteilla oleva kiertoleijutekniikkaan (CFB) perustuva jätteenpolttovoimalaitos, kuva Foster Wheeler Energia Oy:n omaisuutta. Jätteen kaasutus Kaasutus on parhaimmillaan Lahden Energian tyyppisissä ratkaisuissa, joissa kaasutin toimii polttoaineen esikäsittelylaitteena ja syntyvä kaasu poltetaan jo ennestään olemassa olevassa voimalaitoksessa. Näin voidaan vähentää hiilen tai maakaasun tarvetta ja täten osaltaan vähennetään tuontipolttoaineiden tarvetta, katso kuvaa 4. Tällaiselle ratkaisulle olisi muun muassa Saksassa runsaasti kysyntää, mutta tällä hetkellä voimassa oleva jätteenpolttodirektiivi käytännössä estää kyseisen ratkaisun. Direktiivin mukaisesti tulkittuna jätteen kaasutuksessa syntyvä kaasu luokitellaan jätteeksi, jolloin koko voimalaitos täytyy uudelleen luvittaa jätteenpolttolaitokseksi; tämä taas ei ole taloudellisesti kannattavaa. Vielä ei ole olemassa ennakkopäätöstä siitä, miten paljon tai miten kaasua tulisi käsitellä, jotta se ei enää olisi jätepolttoainetta. Kaasun suodatukseen ja katalyyttiseen käsittelyyn liittyvää

6 tutkimusta kuitenkin on tehty ja tehdään, ja tilanne jätteestä tuotetun kaasun luokittelusta saattaa lähiaikoina muuttua. Kuva 4. Kaasuttimen kytkentä kaasua ja hiiltä polttavaan voimalaitokseen, Lahden Lämpövoima. Ratkaisu, jossa kaasutin ja kaasua polttava kattila kumpikin rakennetaan uusinvestointina, on myös mahdollinen. Kaasutus mahdollistaa suoran polton lisäksi myös kaasun käytön eri prosessien raaka aineena. Yhtenä esimerkkinä näistä prosesseista on liikennepolttoaineiden tuotanto tuotekaasusta kemiallisten synteesien avulla. Sekapoltto

7 Ennen jätteenpolttoasetuksen voimaantuloa Suomessa oli runsaasti voimalaitoksia, joissa poltettiin lajiteltua energiajätettä hyvällä menestyksellä. Eri kaupungeilla ja jäteyrittäjillä oli tapana pyytää kotitalouksia lajittelemaan polttokelpoinen jäte erikseen, ja tämä jätejae yhdessä kaupan ja teollisuuden jätteiden kanssa vietiin näille sekapolttolaitoksille. Tämä lisäsi hieman laitosten käyttökustannuksia muun muassa lisääntyneenä likaantumisena, mutta samaan aikaan mahdollisti olemassa olevan kapasiteetin tehokkaan käytön. Jätteenpolttoasetuksen myötä sekapoltolle asetettiin samat vaatimukset kuin varsinaisille jätteenpolttolaitoksille. Näihin vaatimuksiin kuuluvat jatkuvat ilmapäästöjen seurannat ja säännölliset tarkistusmittaukset. Tämä lisäkustannus lopetti sekapolton lähes kaikkialla: vain muutama voimalaitos oli halukas lisäkustannuksista huolimatta jatkamaan entiseen tapaan. Jätteenpolton päästöt Jätteiden polttaminen koetaan tunneperäisesti ympäristölle erittäin haitallisena toimintana. Tämä uskomus perustuu vanhoihin kokemuksiin Kyläsaaren polttolaitoksen ajoilta: vielä 70 luvullahan päästöjen vähentäminen perustui laimentamiseen, eli jos haluttiin vähentää päästöjä, rakennettiin korkeampi savupiippu. Nykyaikainen jätteenpoltto perustuu jo lähtökohtaisesti parhaaseen saatavilla olevaan tekniikkaan (BAT = Best Available Technology). Palamisen valvonta on kehittynyt: erilaiset modernit säätö ja prosessimittaukset kytkettynä kehittyneisiin laskentoihin mahdollistavat optimaaliset palamisolosuhteet ja täten tuottavat mahdollisimman alhaiset päästöt jo palamistapahtumassa. Tämän lisäksi päästöjen vähentäminen ei enää vain siirrä haitallisia päästöjä eri muotoon, vaan haitallisten aineiden pitoisuuksia voidaan aidosti alentaa. Erilaiset kemialliset reaktiot, aktiivisten prosessien ja suodattimien käyttö sekä parantuneet kemikaalit auttavat minimoimaan laitosten päästöjä. Jätteenpolttolaitoksille asetetut päästömääräykset ovat tiukemmat kuin muita polttoaineita polttaville voimalaitoksille.

8 Kaasumaiset päästöt ja niiden seuranta Voimalaitoksen piipusta näkyvänä savuna tuleva osuus on vesihöyryä. Tämän lisäksi savukaasu sisältää ilmasta peräisin olevaa typpeä ja happea sekä polttoaineen palamisessa syntyvää hiilidioksidia. Pieniä määriä typen eri oksideja, rikin oksideja, kiinteitä hiukkasia ja palamatonta hiiltä eri muodoissaan sisältyy kaasuun, mutta näiden yhdisteiden pitoisuudet ovat erittäin alhaisia. Taulukossa 1 on esitetty jätteenpolttodirektiivin mukaiset vaatimukset ja vertailu suurten voimalaitosten vastaaviin vaatimuksiin siltä osin, mitä asetuksessa on määritelty. Taulukko 1. Jatkuvatoimisesti mitattavat savukaasun komponentit jätteenpolttoasetuksen ja LCP asetuksen mukaan. Vuorokausikeskiarvo LCP asetus 11 % O 2 (>100 MW, kivihiili, 6 % O 2 ) hiukkaset 10 mg/m 3 30 mg/m 3 TOC 10 mg/m 3 HCl 10 mg/m 3 HF 1 mg/m 3 SO 2 50 mg/m mg/m 3 NO x 200/400 mg/m mg/m 3 CO 50 mg/m 3 Kaasumaisten päästöjen alentamiseen on olemassa kolme erilaista tekniikkaa: o märkämenetelmät o puolikuivat menetelmät ja o kuivat menetelmät. Märkämenetelmät perustuvat savukaasujen pesemiseen nestemäisillä yhdisteillä. Tässä prosessissa on yleensä kolme tai joskus jopa viisi vaihetta: o kiintoainehiukkasten erotus, koska ne voivat häiritä varsinaista pesuprosessia o alkalinen pesu, jossa poistetaan happamia yhdisteitä o hapan pesu, jossa poistetaan alkalisia yhdisteitä

9 o kondensoituneiden kiintoainehiukkasten erotus ja o kaasujen kuivaus kondensoimalla eli jäähdyttämällä. Puolikuivissa menetelmissä savukaasuun lisätään ennen nestemäistä kemikaalia kiintoaineiden erotusta. Tämä kemikaali reagoi savukaasussa olevien komponenttien kanssa. Näiden reaktioiden tuotteet ovat kuivassa muodossa, jolloin ne voidaan poistaa kiintoainehiukkasten erotusprosessissa lentotuhkan mukana. Kuivissa menetelmissä savukaasun sekaan puhalletaan kiinteitä kemikaaleja, esimerkiksi aktiivihiiltä, joka reagoi kaasujen ja hiukkasten kanssa vasta suotimella. Tällöin kaikki käytettävät kemikaalit voivat olla kiinteässä muodossa alusta loppuun eikä nestemäisiä päästöjä synny lainkaan. Syntyvät kiintoaineet voidaan fraktioida eri jakeisiin, mikä mahdollistaa tehokkaan hyötykäytön. Nestemäiset päästöt Nestemäisiä päästöjä syntyy kun savukaasua puhdistetaan märkämenetelmillä. Tällöin savukaasun sekaan syötettävien kemikaalien reagoimaton osuus ja savukaasusta eri reaktioiden kautta nestefaasiin siirtyneet komponentit pysyvät nestemäisessä muodossa. Nämä nestemäiset kemikaalit vaativat erityskäsittelyä, koska niiden sisältämät aineet ovat usein haitallisia. Tästä syystä puolikuivat ja kuivat menetelmät ovat uusissa jätteenpolttolaitoksissa saaneet paljon suosiota. Toisaalta esimerkiksi raskasmetallien sisältyminen liuosfaaseihin mahdollistaa metallien talteenoton, etenkin jos laitos on riittävän iso. Kiinteän aineen päästöt Jätepolttoaine sisältää palamatonta ainesta, joka polttoprosessin jälkeen voidaan ottaa talteen eri osista prosessia. Pohjatuhkaksi kutsutaan ainesta, joka poistuu suoraan tulipesästä palamisprosessin jälkeen. Tämä osuus sisältää kivet, metallit ja muut palamattomat kappaleet. Savukaasujen mukana kulkeutuvaa ainesta kutsutaan lentotuhkaksi.

10 Lentotuhkaa voidaan poistaa useammasta kohtaa kattilaa, mutta usein nämä jakeet yhdistetään ennen laitokselta poistamista. Pohjatuhka poikkeaa yleensä lentotuhkasta sekä partikkelikoon että koostumuksen osalta. Usein pohjatuhka kelpaa esikäsiteltynä esimerkiksi kaatopaikoille tai tuhkien läjitysalueiden maanrakennukseen, ja joissakin tapauksissa pohjatuhkan sisältämät metallit kannattaa ottaa erikseen talteen. Lentotuhka puolestaan voi sisältää runsaasti raskasmetalleja, jotka tavallisesti poistuvat tulipesästä savukaasujen mukana kaasumaisina yhdisteinä ja savukaasujen jäähtyessä kondensoituvat tai reagoivat tuhkan muiden aineiden kanssa. Tästä syystä lentotuhka voi sisältää liukoisia raskasmetalleja ja niiden eri yhdisteitä. Kuvassa 5 on esitetty yksi esimerkki kaasumaisten ja kiinteiden aineiden päästöjen vähentämisestä Turku Energia Oy:n tapaan; kyseessä on puolikuiva menetelmä. Kuva 5. Turku Energian jätteenpolttolaitos Orikedossa ja laitoksen savukaasujen puhdistus sekä kiintoaineen poisto, kuvan omistaa Turku Energia Oy.

11 Ekotehokas jätteenpoltto VTT:n silmin Ekotehokas jätteenpoltto edellyttää kokonaistarkastelua ja on mahdollista silloin, kun jätepolttoaineen saatavuus on riittävä jätepolttoaineen laatu pysyy määritellyissä rajoissa kuljetusetäisyydet ovat kohtuullisia energialle on ympärivuotinen käyttö käytettävä energiajärjestelmä on investointina kannattava laitoksen käyttökulut pysyvät kohtuullisina ja laitos ei kuormita ympäristöä enempää kuin on välttämätöntä. Ainakin nämä edellytykset tulee täyttää, jotta voidaan puhua ekotehokkaasta jätteiden hyödyntämisestä. Näitä reunaehtoja voidaan helpottaa, jos saatavilla on poltto tai kaasutustekniikka, jossa voidaan soveltaa kaikkia paikallisesti saatavilla olevia energialähteitä. Jätettä ei enää hävitetä polttamalla, vaan sen energiasisältö hyödynnetään ja jalostuskelpoiset arvokkaat raaka aineet otetaan uusiokäyttöön. Tämä edellyttää, että energialle on todellista hyötykäyttöä. Pelkkä sähköntuotanto jätteitä polttamalla ei ole järkevää, koska suurin osa energiasta joudutaan lauhduttamaan ilmaan tai veteen, eli energiaa menee hukkaan. Mikäli energialle on myös muuta käyttöä kuten kaukolämpö, laitoksen energiatalous paranee merkittävästi. Ekotehokas jätteenpoltto perustuu jätteiden alkuperän ja koostumuksen tuntemiseen. Kun polttoaine tunnetaan, voidaan jätejakeita ohjata niille parhaiten soveltuviin käyttökohteisiin. Lisäksi palamisprosessia ohjataan entistäkin paremmin tehokkaan ja puhtaan palamisen mahdollistamiseksi. Tämä puolestaan auttaa minimoimaan päästöjä. Lämmön talteenoton haasteet, kuten likaantuminen ja materiaalien korroosio, ovat suurin este, jos halutaan saavuttaa korkea sähköntuotantohyötysuhde. Tästä syystä likaantumisen, nuohouksen ja lämmönsiirtimien materiaalien optimointi on ekotehokkaassa jätteenpoltossa itsestäänselvyys. Erilaiset päästöjen vähentämistekniikat ja niiden kustannustehokas käyttö kuuluvat olennaisena osana kokonaisuuteen. Ekotehokkaaseen jätteenpolttoon kuuluu myös

12 polttoaineen lajittelu eri polttojakeisiin ja tuhkien jalostaminen sekä hyötykäyttö. Tuhkien hyötykäytössä myös arvokkaat metallit otetaan talteen ja hyödynnetään. Tulevaisuuden monipolttoainekattila Yksi mahdollisista tavoista vastata edellä esitettyihin haasteisiin on kehittää juuri sekapolttoon soveltuva pienen koon voimalaitos. Tällöin polttoaineen saatavuusehto on helpompi täyttää kuin suurvoimalassa, joka vaatii aina erikseen raskaan polttoaineinfrastruktuurin. Syntyvälle energialle löytyy helpommin paikallinen käyttäjä silloin, kun energiaa ei synny liikaa. Haasteeksi muotoutuvat investointikustannus, käyttökustannukset ja ympäristövaikutusten hallinta. Investointikustannuksen alentaminen vaatii modulaarisuutta ja monistettavuutta. Käyttökustannuksia voidaan pienentää laitoksen luotettavuuden parantamisella. Lisäksi automaatio voi tuoda kustannussäästöjä. Luotettavuuden ja automaation lisääminen tarkoittaa yleensä suurta investointia. Ollaan siis selkeästi optimointiongelman edessä. Vastatakseen tähän haasteeseen VTT on aloittanut laajan tutkimuksen yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa ja samaan aikaan valmistelee koelaitoksen rakentamista yhdessä koti ja ulkomaisten yritysten kanssa. Lisäksi aletaan tutkia jätteiden lajittelua, varastointia, kuljetusta, termistä käsittelyä ja uusiokäyttömahdollisuuksia. Tähän tutkimuskokonaisuuteen sisällytetään myös jätteiden termisen käsittelyn kiinteiden päästöjen hallinta.

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO e n e r g i a Pasi Makkonen, asiakaspäällikkö VTT Kehitteillä sekapolttoon soveltuva pienen koon voimalaitos EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO tuottaa puhdasta energiaa lähellä 1 2 3 4 5 Jätteiden mukana Suomessa

Lisätiedot

Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen. Jukka Korri

Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen. Jukka Korri Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen polttoaineeksi Jukka Korri Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 14.11.2011 Ohjaajat:

Lisätiedot

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta RAPORTTI 52A16339 25.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat 12 Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittely paikat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittelypaikat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla Aaltoyliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Markus Nurmiainen 2010 Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä

Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä sisällöllisesti valmis luonnos julkaistiin viime vuoden kesällä ja EU:n komissio hyväksynee sen vuoden 2006 aikana. Tässä raportissa tarkastellaan vertailuasiakirjassa kuvattuja tekniikoita suomalaisen

Lisätiedot

Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa. Boiler Options for Bio Fuels under 5 MW Thermal Power

Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa. Boiler Options for Bio Fuels under 5 MW Thermal Power LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa

Lisätiedot

Bioenergiaselvitys. (Käännös)

Bioenergiaselvitys. (Käännös) (Käännös) Bioenergiaselvitys Biopohjaisen lämmöntuotannon ja biopohjaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon vaatima tekniikka ja kannattavuus sekä biomassan saatavuus Paraisten kaupungin saaristo-osissa

Lisätiedot

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasun tuotanto maatilalla Biokaasun tuotanto maatilalla Sisällysluettelo Johdanto 2 Biokaasun tuotannon biologinen tausta 3 Prosessin neljä vaihetta 4 Metaania muodostavat bakteerit 4 Happi 4 Lämpötila 5 ph-arvo 6 Ravinteet 6 Prosessille

Lisätiedot

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Antti Teräsvirta Prizztech Oy II ESIPUHE Vetyä pidetään sen korkean energiatiheyden, vähäisten päästöjen ja säilöttävyyden

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Esipuhe 4.1.2012 Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Turun seudun alueelle suunnitellun jätevoimalan toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

JÄTELAITOSYHDISTYS ry

JÄTELAITOSYHDISTYS ry Raportti 31.3.2005 JÄTELAITOSYHDISTYS ry REF -laitosten tarve- ja toimivuusselvitys 2 (67) ESIPUHE REF laitosten toimivuusselvityksessä on tarkasteltu jätettä polttoaineeksi jalostavien laitosten toimintaa

Lisätiedot

60K30029.02.Q080 15.5.2009. Vantaan Energia Oy. Jätevoimalan ympäristölupahakemus. Tekninen kuvaus ja ympäristövaikutusselvitys

60K30029.02.Q080 15.5.2009. Vantaan Energia Oy. Jätevoimalan ympäristölupahakemus. Tekninen kuvaus ja ympäristövaikutusselvitys 60K30029.02.Q080 15.5.2009 Vantaan Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Energy Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot