Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/ /2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta mennessä lausuntoa Äänevoima Oy:n voimalaitoksen toistaiseksi voimassa olevan luvan lupamääräysten tarkistamisasiassa, Dnro LSSAVI/3648/2014. Hakemusasiakirjojen mukaan tarkistamishakemus on pantu vireille Lausuntoa on pyydetty erikseen kaavoitusviranomaiselta erityisesti siitä, onko toiminta voimassa olevan asemakaavan mukaista. Äänevoima Oy:n olemassa oleva lupa, jonka lupamääräysten tarkistamista haetaan, koskee voimalaitosta ja siihen liittyviä toimintoja kuten vedenpuhdistusta ja öljysäiliötä. Hakemus sisältää myös hakemuksen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten lupamääräysten tarkistamiseksi sekä ilmoituksen hakeutumisesta suuria polttolaitoksia koskevan ns. SUPO-asetuksen mukaiseen 1500 käyttötunnin rajoitteen piiriin. Äänevoima Oy:n kattila K2 kuuluu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan. Lisäksi kattilat K2 ja K3 ilmoitetaan 1500 käyttötunnin rajoituksen piiriin alkaen (K 2) ja alkaen (K3). Laitoksen toiminta ei ole oleellisesti muuttunut lupakaudella. Voimalaitos sijaitsee Äänekosken kaupungissa kaavoitetulla teollisuusalueella kiinteistöllä Kiinteistön omistaa Metsä Board Oyj. Höyryvoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä kolmella kattilalla: Kattila K1 on kiinteän polttoaineen kattila (kupliva leijupetikattila). Kattilassa poltetaan kuorta, bio- ja kuitulietettä, ostopuuta, jyrsinturvetta ja kierrätyspolttoainetta (REF). Vara- ja tukipolttoaineena on raskas polttoöljy. Kattilan polttoaineteho on 173 MW ja se otettiin käyttöön vuonna Kattila tuottaa prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Kattilan vuotuinen käyttöaika on noin tuntia. Kattila K2 (S40) on raskasta polttoöljyä käyttävä öljykattila. Vuonna 1996 valmistuneen kattilan polttoaineteho on 96 MW. Vuotuinen käyttöaika on noin tuntia (vara- ja huippukattila). Kattila K3 (Högfors) on myös raskasta polttava vara- ja huippukattila. Vuonna 1973 valmistuneen kattilan polttoaineteho on 43 MW ja

2 vuotuinen käyttöaika noin tuntia. Päästöt Voimalaitoksen vuosipäästöt ilmaan olivat vuoden 2013 tietojen mukaan noin 80 tonnia rikkidioksidia, 190 tonnia typen oksideja ja 2,3 tonnia hiukkasia. Biokattilan (K1) raskasmetallipäästöt ilmaan olivat vuonna ,44 kg elohopeaa, 0.92 kg kadmiumia sekä 65 kg muita raskasmetalleja vuodessa. Laitokselta vesistöön tai viemäriin johdettujen vesien määrässä tai laadussa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia lupakauden aikana. Laitoksella syntyvät saniteettivedet ja kattilaveden valmistuksessa syntyvät suolanpoiston elvytysvedet johdetaan Äänekosken integraatin biologiselle jätevedenpuhdistamolle, jota operoi Metsä Fibre Oy. Vesilaitoksella hiekkasuodattimien huuhtelusta syntyvä humuspitoinen rejektivesi johdetaan puolestaan integraatin kemi-mekaaniselle jätevedenpuhdistamolle, jota operoi Metsä-Board Oyj. Jäähdytysvesimäärän arvioidaan olevan luokkaa m3/d vuodenajasta ja apulauhduttimien käytöstä riippuen. Apulauhduttimien käyttö ja sitä kautta jäähdytysvesien määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina. Veden lämpötila kohoaa jäähdytyskäytössä n. 10 C-astetta, joten lämpökuorma vesistöön on TJ/a. Jäähdytysvesi ei likaannu normaalissa käytössä eikä sen laadussa ole havaittu ongelmia käytön aikana. Voimalaitoksella raskas polttoöljy varastoidaan maanpäällisessä säiliössä. Säiliön tilavuus on 990 m3 ja se on varustettu suoja-altaalla (100 % säiliön tilavuudesta) sekä öljynerotuskaivolla. Raakaveden puhdistuslaitoksella valmistellaan kemi-mekaanisesti puhdistettua tuorevettä integraatin teollisuuslaitosten käyttöön. Vesi puhdistetaan hiekkasuodattimilla ja kiinteät epäpuhtaudet saostetaan saostuskemikaalilla ja sidotaan hiekkapatjaan. Hiekkasuotimien humuspitoiset jätevedet johdetaan kartonkitehtaan kemi-mekaaniselle jätevedenpuhdistamolle. Tärkeimmät voimalaitosalueella käytettävät kemikaalit ovat lipeä (NaOH), rikkihappo (H 2 SO 4 ),saostuskemikaali, hapenpoistokemikaali natriumhypokloriitti (NaOCl) ja natriumkloridi (NaCl). Kemikaalien vuotuinen käyttömäärä on noin 225 tonnia. Jätteenä syntyy pääasiassa tuhkaa. Lentotuhkaa ja pohjatuhkaa syntyy yhteensä noin 9000 tonnia vuodessa. Tuhka toimitetaan ensisijaisesti tehdasalueen omalle rakenteissa hyödynnettäväksi. Lentotuhkaa hyödynnetään myös metsälannoituksessa ja

3 maanrakennuksessa. Ympäristöriskeistä on lupakauden aikana realisoitunut öljypäästö elokuussa Sen seurauksena tehdyt korjaavat toimenpiteet ovat hakemuksen mukaan vähentäneet riskiä poikkeukselliseen ympäristöpäästöön. Öljysäiliön sulkuventtiili on päätetty pitää kiinni ja putki on valettu betonilla umpeen. Lauhdevedet imetään imuautolla pois kaivoista. Öljykoneikolle on asennettu oma kameravalvonta ja öljyhälyttimien määrää lisätty. Hälyttimet testataan säännöllisesti kahden kuukauden välein ja dokumentit toimitetaan käytönvalvojalle. Äänevoima Oy:n voimalaitoksen toiminta perustuu biomassan ja turpeen polton parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (suurten energialaitosten BREF. Jätteen rinnakkaispoltossa sovelletaan jätteenpolton BREFiä kierrätyspolttoaineen varastoinnin ja käsittelyn osalta. Voimalaitoksen kokonaishyötysuhde on korkea eli 85 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotantomahdollisuus on täysimääräisesti hyödynnetty. Laitos tuottaa lämpöä sekä yhdyskunnalle että teollisuudelle ja sijaitsee näiden kulutuskohteiden välittömässä läheisyydessä. Voimalaitoksen energiatehokkuus on näin olen hyvä. Hakemuksessa on selvitetty yhdyskunnan yleistä ilmanlaatua kaupungin ympäristövalvonnan toteuttaman ja energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa sopiman yhteistarkkailun vuosiraportin 2012 perusteella ja alapuolisen vesistön olosuhteita Äänekoski- Vaajakoski reitin yhteistarkkailutulosten perusteella. Hakijan esitys lupamääräyksiksi Hakija esittää, että polttolaitoskokonaisuus koostuu SuPo-asetuksen* mukaisesti kahdesta vanhasta olemassa olevasta energiantuotantoyksiköstä (K1 ja K2), joiden savukaasut johdetaan erillisiin piippuihin. Lisäksi polttolaitoksen yhteydessä toimii varakattila K3- joka kuuluu PIPO-asetuksen** piiriin. *Valtioneuvoston asetuksella suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta /936, voimaan on korvattu polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetus (96/2013). Vanha SuPo-asetus ja uusi SUPO-asetus ovat samansisältöisiä, mutta joitakin asioita on siirretty vanhasta asetuksesta uuteen ympäristönsuojelulakiin. **Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista /750.

4 Hakija esittää, että kattilassa K1 (monipolttoainekattila) voimalaitokselle asetettavat lupaehdot ja savukaasuja koskevat raja-arvot säilyvät nykyisen ympäristöluvan mukaisina saakka kattilan toimiessa tavanomaisia polttoaineita polttavana laitoksena: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, No x (NO2:na) Hiukkaset 450 mg/m 3 (n) 600 mg/m 3 (n) 50 mg/m 3 (n) Hakija esittää, että ympäristölupapäätöksen savukaasuja koskevat raja-arvot määrättäisiin alkaen leijupetikattilan osalta SuPo asetuksen (96/2013) liitteen II päästöraja-arvojen mukaisina silloin, kun kattila toimii SuPo-asetuksen mukaisena tavanomaisia polttoaineita polttavana laitoksena, ja jätteenpolttoasetuksen (151/2013) mukaisena silloin, kun kattila toimii rinnakkaispolttolaitoksena. Biokattilan K1 päästöraja-arvoksi kattilan toimiessa tavanomaisena polttoaineita polttavana laitoksena tulee asettaa: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NO x (NO2:na) Hiukkaset 220 mg/m 3 (n) 250 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) Esitetyt raja-arvot perustuvat SuPo-asetuksen (96/2013) raja-arvoihin. Painotetut päästöraja-arvot on laskettu asetuksen liitteen IV mukaisen kaavan mukaisesti. Polttoainejakauman on oletettu olevan. 60 % kuori-lieteseosta, 20 % ostopuuta, 20 % turvetta ja 0,2 % raskasta polttoöljyä (tukipolttoaine). Kattila K1, rinnakkaispoltto Hakija esittää biokattilan K1 savukaasupäästöjen päästöraja-arvoiksi kattilan toimiessa rinnakkaispolttolaitoksena nykyisen ympäristöluvan mukaisia raja-arvoja saakka (kuiva savukaasu, 6 % O 2 ). Mukaan lasketaan kaikki ne vuorokaudet, joiden kuluessa on poltettu jätepolttoaineita: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) Hiukkaset 250 mg/m 3 (n) 310 mg 3 (n) 30 mg/m 3 (n)

5 Hiilimonoksidi, CO Suolahappo, HCl Fluorivety, HF Orgaaninen hiili, TOC Dioksiinit ja furaanit summa TCDD-ekv Cd + TI (yhteensä) Hg Sb + As + Pb + Cr +, Co + Cu + Mn + Ni + V (yhteensä) 160 mg/m 3 (n) 40 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) 15 mg/m 3 (n) 0,1 ng/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,5 mg/m3 (n) Biokattilan K1 savukaasuille tulee asettaa sen toimiessa rinnakkaispolttolaitoksena, seuraavat päästöraja-arvot alkaen (kuiva savukaasu, 6 % O 2 ). Raja-arvot on esitetty kuukausikeskiarvoina: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NOx (NO 2:na) Hiukkaset Hiilimonoksidi, CO Suolahappo, HCl Fluorivety, HF Orgaaninen hiili, TOC Dioksiinit ja furaanit summa TCDD-ekv Cd + TI (yhteensä) 190 mg/m 3 (n) 275 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) 160 mg/m 3 (n) 40 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) 15 mg/m 3 (n) 0,1 ng/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n)

6 Hg Sb + As + Pb + Cr +, Co + Cu + Mn + Ni + V (yhteensä) 0,05 mg/m 3 (n) 0,5 mg/m 3 (n) Kattila K2 Kattila K2 kuuluu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan (TNP). TNP-laitoksilla sovelletaan voimassa olevia lupaehtoja saakka. Kattilaa K2 käytetään alkaen enintään 1500 tuntia vuodessa, laskettuna viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Hakemuksessa kattila K2 ilmoitetaan alkaen 1500 käyttötunnin rajoitteen piiriin. Hakija esittää varakattilana toimivalle öljykattilalle K2 seuraavia nykyisen ympäristöluvan mukaisia päästöraja-arvoja saakka (kuivassa savukaasussa, 3 % O 2 ): Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) 450 mg/m 3 Hiukkaset 50 mg/m 3 K2-kattila on siirtymäsuunnitelmassa Hakija esittää kattilan savukaasupäästöille seuraavia raja-arvoja alkaen. Raja-arvot perustuvat SuPo-asetuksen (96/2013) raja-arvoihin, huomioiden 1500 käyttötunnin rajoite: Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) 450 mg/m 3 Hiukkaset 30 mg/m 3 Kattila K3 Hakija esittää varakattilana toimivalle öljykattilalle K3 seuraavia päästöraja-arvoja saakka (kuivassa savukaasussa, 3 % O 2 ). Kattilaa K3 käytetään enintään 1500 tuntia vuodessa laskettuna viiden vuoden liukuvana keskiarvona: Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) 600 mg/m 3 Hiukkaset 140 mg/m 3 Hakija esittää varakattilalle K3 seuraavia päästöraja-arvoja

7 alkaen. Raja-arvot perustuvat pienten polttolaitosten asetuksen 750/2013 liitteen 1 raja-arvoihin, huomioiden asetuksen siirtymäsäännökset ja 1500 käyttötunnin rajoite: Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NOx (NO 2 :na) 600 mg/m 3 Hiukkaset 140 mg/m 3 Kattila K3 kuuluu PIPO-asetuksen piiriin. Kattilan polttoaine muutetaan vähärikkisemmälle polttoaineelle ennen , jotta hakijan esittämät raja-arvot alitetaan. Tarkkailusuunnitelma Laitoksen toimintaa tarkkaillaan viranomaisen hyväksymän käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa laitoksilla tapahtuvien muutosten mukaisesti. Ilmapäästöjen tarkkailussa on käytössä jatkuvatoimisia savukaasuanalysaattoreita, joilla seurataan palamisprosessin onnistumista sekä polttoaineista peräisin olevien päästöjen pitoisuutta ja kokonaismäärää. Niiltä osin kuin luotettavia jatkuvatoimisia mittareita ei ole saatavilla, täydennetään mittauksia kertamittauksilla. Biokattilasta mitataan jatkuvatoimisesti seuraavia päästöjä: NOx, CO, hiukkasten kokonaismäärä, orgaaninen kokonaishiili (TOC), vetykloridi (HCl), vetyfluoridi (HF) ja SO2. Kattilan kloorivetypäästöt sekä dibentsodifuraaniyhdisteiden sekä raskasmetallien päästöt on mitattu kierrätyspolttoaineen käytön aloittamisen jälkeen kolmen kuukauden välein standardisoidulla menetelmällä ensimmäisen toimintavuoden aikana ja sen jälkeen kahdesti vuodessa. Kattilan K2 hiukkaspäästöt ja SO 2 sekä NO x -päästöt mitataan yhden vuoden välein. Kattilan K3 hiukkaspäästömittaus suoritetaan kolmen vuoden välein. Voimalaitoksen käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Vahinkoarvio, vahinkoa estävät toimenpiteet ja korvaukset Laitoksen toiminta ei aiheuta hakemuksen mukaan korvattavaa haittaa vesistöjen virkistyskäytölle, kalastukselle tai rantakiinteistöille. Korvauksia ei ole määrätty myöskään voimassa olevassa ympäristöluvassa.

8 --- Ympäristöpäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö on antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon: Voimalaitoksen sijaintipaikan kiinteistöllä on voimassa Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Keski-Suomen lääninhallituksen vahvistama asemakaava. Asemakaavassa voimalaitoksen alue on osoitettu merkinnällä TT teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Olemassa olevalle voimalaitokselle on myönnetty rakennuslupa voimassa olevan asemakaavan perusteella. Kiinteästi olemassa olevaan teollisuusalueeseen liittyvällä tontilla harjoitettavan toiminnan on katsottava olevan voimassa olevan asemakaavan mukaista. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta: Äänevoima osallistuu, kuten hakemuksessa todetaan, Äänekosken kaupungin ympäristövalvonnan toteuttamaan ja energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa sopimaan yhteistarkkailuun. Hakemuksessa mainitun vuoden 2012 raportin jälkeen on valmistunut myös vuosia 2013 ja 2014 koskevat raportit. Ne on julkaistu kaupungin www-sivuilla. Ilmanlaadun tarkkailun tulosten perusteella ajoittaisen huonon ilmalaadun aiheuttavat joko sellutehtaan haisevat rikkiyhdisteet tai keväisin katupöly. Rikkidioksidipitoisuudet ja typpidioksidipitoisuudet sekä pölypiikkien ajoittumisen perusteella myös prosessiperäisten hiukkasten pitoisuudet jäävät alle ohje- ja raja-arvojen. Ympäristölautakunta on antanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, koska teollisuuspäästödirektiivin edellyttämät toimenpiteet sinänsä ovat ilmanlaatua parantavia, eikä päästöarvoihin pääsemisen aikataululla ole ole olennaista merkitystä paikallisesti. Voimalaitosperäinen happamoittava laskeuma ei nykyisin ole kriittinen ilmanlaatutekijä Äänekoskella, eikä vara- ja huippukattilana käytetyn öljykattilan ajoittaisella käytöllä ole hyvin toimiessaan juurikaan merkitystä paikallisen hengitysilman hiukkaspitoisuuteen.

9 Tilanne ei edellä sanotulta osin ole muuttunut ja esitetty kattilakokonaisuus ja kattiloihin sovellettavat asetukset ja siirtymäsuunnitelmat sekä esitetyt ilmapäästöjä koskevat lupaehdot käyttörajoituksineen ovat lausunnonantajan mielestä hyväksyttävissä, mikäli lietettä (kuori-lieteseosta ) ei tulkita jätepolttoaineeksi. Äänekosken kaupungin jätehuoltomääräyksissä on määritelty energiajae polttokelpoiseksi jätteeksi, joka ei ole muuta hyötyjätettä (joka tulee määräysten mukaan tulee lajitella lajikohtaisesti erikseen kaatopaikkajätteestä raaka-aineena) ja joka ei sisällä polttamisen kannalta haitallisia aineita. Energiajakeelle on määritelty keräysvälineet ja tyhjennysväli jätehuoltomääräyksissä. Kerätyn jätteen käsittelypaikaksi Äänekosken kaupunki hyväksyy vain toimijan, jolla on vaadittavat ympäristöluvat. Käytössä olevien tietojen mukaan Äänevoima ei ole lokakuun 2013 jälkeen ottanut vastaan paikkakunnalta kerättyä ja REF-polttoaineeksi murskattua jätettä. Ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa materiaalina hyödynnettävästä jätteestä erilleen lajitellun polttokelpoisen jakeen energiakäyttöä lähellä syntypaikkaa, kun se tapahtuu valvotusti ja rinnakkaispolton päästörajoja noudattaen. Jätevedet (saniteettivedet ja kattilaveden valmistuksessa syntyvät suolanpoiston elvytysvedet sekä vesilaitoksella hiekkasuodattimien huuhtelusta syntyvä humuspitoinen rejektivesi) tulee jatkossakin ohjata soveltuvalla teollisuuden jätevedenpuhdistamolle taikka yhteispuhdistamolle. Mikäli lauhde- ja sadevedet sisältävät, tai ne voivat jossain tilanteessa sisältää, öljyä tai muita haitallisia aineita, tulee niiden riittävä esikäsittely varmistaa ennen päästämistä vesistöön. Tällaisia vesiä ei saa missään tilanteessa johtaa öljysäiliön suoja-altaaseen. Öljysäiliön suoja-altaan tulee toimia vahinkotilanteiden varalta tiiviinä ja tilavuudeltaan vähintään säiliön suuruisena suoja-altaana ilman avattavissa olevia putkia ja venttiileitä. Riskienhallintasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (on myös kunnan öljyntorjuntaviranomainen) on toimitettava ajan tasalla oleva viemärikartta kaikista vesistöön johtavista viemäreistä ja niiden sulkujärjestelmistä. Jäähdytysvesimäärän arvioidaan olevan luokkaa m 3 /d vuodenajasta ja apulauhduttimien käytöstä riippuen. Veden lämpötila kohoaa jäähdytyskäytössä n. 10 C-astetta. Tulevalla Metsä Fibren sellutehtaalla (biotuotetehtaalla) jäähdytysveden enimmäiskulutus vuorokaudessa on m 3 eli lähes satakertainen ja jäähdytysveden lämpötila on keskimäärin 13,5 astetta järvestä otettua raakavettä lämpimämpää. Äänevoiman jäähdytysveden merkitys Kuhnamon lämpötilan nostajana voidaan

10 siten arvioida melko pieneksi. Toimijoiden tulisi kuitenkin yhteisesti seurata jäähdytysveden vaikutuksia alapuolisessa vesistössä. Lupahakemuksessa on selvitetty melko suppeasti poltettavan bio- ja kuitulietteen laatua mm. suhteessa jätteenpolttoasetukseen, sekä eri tuhkien ominaisuuksia ja hyötykäyttöä ja hyötykäytön tehostamismahdollisuuksia. Ympäristölautakunta yhtyy kaavoituspäällikön lausuntoon toiminnan kaavanmukaisuudesta. Päätös: Hyväksyttiin

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2011/1 Dnro ESAVI/179/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1

Lisätiedot

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Keskisuuria polttolaitoksia (MCP) koskeva direktiiviehdotus,

Lisätiedot

Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt

Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt Kokoeko seminaari 16.2.2012, Kuopio Jätteiden energiahyötykäyttö Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt Tissari Jarkko 1, Sippula Olli 1, Jokiniemi, Jorma 1,2 1 University of Eastern Finland, Department

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Nordkalk Oy Ab:n

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuituliete-biopolttoainesekoitteen

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 181/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2013

PÄÄTÖS. Nro 181/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2013 PÄÄTÖS Nro 181/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2013 ASIA Metsä Board Kaskisen tehtaan yhteydessä toimivan Alrectalteenottolaitoksen savukaasujen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58

Ympäristönsuojelulain 58 Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2012/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukainen hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti.

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti. Etelä-Suomi Päätös Nro 100/2014/1 Dnro ESAVI/186/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS; JUUPAJOEN

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 PÄÄTÖS Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA HAKIJA JA LAITOS TOIMINNAN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee KemFine

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2010. YMPÄRISTÖKERTOMUS www.kotkanenergia.fi 2010 1

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2010. YMPÄRISTÖKERTOMUS www.kotkanenergia.fi 2010 1 YMPÄRISTÖKERTOMUS 21 YMPÄRISTÖKERTOMUS www.kotkanenergia.fi 21 1 Sisältö Kuvaus toiminnasta, sivu 3 Ympäristöpolitiikka ja -järjestelmä, sivut 4 5 Ympäristönäkökohdat, sivut 7 9 Osallistuminen alueellisiin

Lisätiedot

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 60K05686.07 YTV Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 3/(260) TIIVISTELMÄ Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Jätehuolto huolehtii Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Dnro PSAVI/319/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Dnro PSAVI/319/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Dnro PSAVI/319/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Pajatien lämpölaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kuusamo Kuusamon energia-

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2005. Diaarinumero LSU 2005 Y 644 (111) ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2005. Diaarinumero LSU 2005 Y 644 (111) ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LCP BREFin päivityksen tilanne

LCP BREFin päivityksen tilanne LCP BREFin päivityksen tilanne Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Jaakko Kuisma 1 Esityksen sisältö LCP BREF ja sen uudistaminen Kansallinen valmistautuminen uudistamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU Tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%), Raision kaupunki

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 174 21.11.2012 Ympäristölupapäätös; Vapo Oy 96/5/543/2012 YMPTEKLT 174 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös Vapo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

Ekenäs Energi (Tammisaaren Energia) PL 31 10601 Tammisaari Y-tunnus: 0131297-0

Ekenäs Energi (Tammisaaren Energia) PL 31 10601 Tammisaari Y-tunnus: 0131297-0 Etelä-Suomi Päätös Nro 177/2012/1 Dnro ESAVI/212/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätepuun käyttöä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön päätös

Ympäristöministeriön päätös Ympäristöministeriön päätös valtioneuvoston päätöksen olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelman, joka on annettu Helsingissä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 4 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 4 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 5 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 5 3.2 Palamisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012 ASIA Kaatopaikkakaasun käsittelemistä koskevan ympäristölupamääräyksen muuttaminen Parkinmäen kaatopaikka-alueella,

Lisätiedot

Nro 50/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/13/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 02.06.2010

Nro 50/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/13/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 02.06.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 50/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/13/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 02.06.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee FC Energia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristövuosiraportti 2014

Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristövuosiraportti 2014 Ympäristöraportti nro 1/15 Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Antti Petänen PL 86 90101 Oulu Oulun seudun ympäristötoimi Marketta Karhu PL 34 90015 Oulun kaupunki Laanilan ekovoimalaitoksen

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN ALLE 50 MEGAWATIN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VAATIMUKSISTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN ALLE 50 MEGAWATIN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VAATIMUKSISTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 22.10.2013 Mari-Linda Harju-Oksanen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN ALLE 50 MEGAWATIN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 2.7.2009 LSU-2004-Y-1215 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUS 1 (5) -)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Selvitys Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily - ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA: VOIMALAITOSHANKE OULUN TAKALAANILASSA

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA: VOIMALAITOSHANKE OULUN TAKALAANILASSA Päiväys Dnro 5.6.2008 PPO 2008 R 3 531 Laanilan Voima Oy PL 191 90101 OULU Viite YVA ohjelma 18.3.2008 Asia LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA: VOIMALAITOSHANKE OULUN TAKALAANILASSA Laanilan

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

Kivihiili lähellä ja kaukana. Helen hiilineutraaliksi 2050 Pölyistä pienhiukkasiin Ilmastonsuojelu ja ilmansuojelu Mielikuvia.

Kivihiili lähellä ja kaukana. Helen hiilineutraaliksi 2050 Pölyistä pienhiukkasiin Ilmastonsuojelu ja ilmansuojelu Mielikuvia. Hiilitieto ry Dubrovnikissa 18.3.2010 Kivihiili lähellä ja kaukana Martti Hyvönen ympäristöjohtaja martti.hyvonen@helen.fi Helen hiilineutraaliksi 2050 Pölyistä pienhiukkasiin Ilmastonsuojelu ja ilmansuojelu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 3 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 3 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 4 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 4 3.2 Arinakattilan käyttö

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen keräystä ja valmistusta Stora Enso Oyj:n Varkauden kaasutinlaitokselle, Varkaus.

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen keräystä ja valmistusta Stora Enso Oyj:n Varkauden kaasutinlaitokselle, Varkaus. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 3/2012/1 Dnro ISAVI/102/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen keräystä ja valmistusta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi, Kotka.

Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan raja-arvon voimaantulon jatkamiseksi, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/1 Dnro ESAVI/426/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA Hakemus ympäristöluvassa Sunilan sellutehtaan soodakattiloiden hiukkaspäästön tiukentamista koskevan

Lisätiedot

Muistutus Tammervoima Oy:n ympäristölupahakemuksesta, LSSAVI/236/04.08/2011

Muistutus Tammervoima Oy:n ympäristölupahakemuksesta, LSSAVI/236/04.08/2011 Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. MUISTUTUS Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. Kuninkaankatu 39 17.9.2012 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi (03) 213 1317 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Asia

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Yritysten on hyvä huomioida ympäristölupahakemuksissa uudistuva ympäristönsuojelulaki jo nyt Ympäristölupapäätökset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n 3 mom. mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pudasjärven kaupungin Törrönkankaan kaukolämpökeskuksen

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Haapaniemen voimalaitoksen ympäristölupa, Kuopio

Haapaniemen voimalaitoksen ympäristölupa, Kuopio PÄÄTÖS Nro 124/07/2 Dnro ISY-2004-Y-262 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2007 ASIA Haapaniemen voimalaitoksen ympäristölupa, Kuopio LUVAN HAKIJA Kuopion Energia Oy PL 105 70101 Kuopio HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO

Lisätiedot