Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/ /2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta mennessä lausuntoa Äänevoima Oy:n voimalaitoksen toistaiseksi voimassa olevan luvan lupamääräysten tarkistamisasiassa, Dnro LSSAVI/3648/2014. Hakemusasiakirjojen mukaan tarkistamishakemus on pantu vireille Lausuntoa on pyydetty erikseen kaavoitusviranomaiselta erityisesti siitä, onko toiminta voimassa olevan asemakaavan mukaista. Äänevoima Oy:n olemassa oleva lupa, jonka lupamääräysten tarkistamista haetaan, koskee voimalaitosta ja siihen liittyviä toimintoja kuten vedenpuhdistusta ja öljysäiliötä. Hakemus sisältää myös hakemuksen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten lupamääräysten tarkistamiseksi sekä ilmoituksen hakeutumisesta suuria polttolaitoksia koskevan ns. SUPO-asetuksen mukaiseen 1500 käyttötunnin rajoitteen piiriin. Äänevoima Oy:n kattila K2 kuuluu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan. Lisäksi kattilat K2 ja K3 ilmoitetaan 1500 käyttötunnin rajoituksen piiriin alkaen (K 2) ja alkaen (K3). Laitoksen toiminta ei ole oleellisesti muuttunut lupakaudella. Voimalaitos sijaitsee Äänekosken kaupungissa kaavoitetulla teollisuusalueella kiinteistöllä Kiinteistön omistaa Metsä Board Oyj. Höyryvoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä kolmella kattilalla: Kattila K1 on kiinteän polttoaineen kattila (kupliva leijupetikattila). Kattilassa poltetaan kuorta, bio- ja kuitulietettä, ostopuuta, jyrsinturvetta ja kierrätyspolttoainetta (REF). Vara- ja tukipolttoaineena on raskas polttoöljy. Kattilan polttoaineteho on 173 MW ja se otettiin käyttöön vuonna Kattila tuottaa prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Kattilan vuotuinen käyttöaika on noin tuntia. Kattila K2 (S40) on raskasta polttoöljyä käyttävä öljykattila. Vuonna 1996 valmistuneen kattilan polttoaineteho on 96 MW. Vuotuinen käyttöaika on noin tuntia (vara- ja huippukattila). Kattila K3 (Högfors) on myös raskasta polttava vara- ja huippukattila. Vuonna 1973 valmistuneen kattilan polttoaineteho on 43 MW ja

2 vuotuinen käyttöaika noin tuntia. Päästöt Voimalaitoksen vuosipäästöt ilmaan olivat vuoden 2013 tietojen mukaan noin 80 tonnia rikkidioksidia, 190 tonnia typen oksideja ja 2,3 tonnia hiukkasia. Biokattilan (K1) raskasmetallipäästöt ilmaan olivat vuonna ,44 kg elohopeaa, 0.92 kg kadmiumia sekä 65 kg muita raskasmetalleja vuodessa. Laitokselta vesistöön tai viemäriin johdettujen vesien määrässä tai laadussa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia lupakauden aikana. Laitoksella syntyvät saniteettivedet ja kattilaveden valmistuksessa syntyvät suolanpoiston elvytysvedet johdetaan Äänekosken integraatin biologiselle jätevedenpuhdistamolle, jota operoi Metsä Fibre Oy. Vesilaitoksella hiekkasuodattimien huuhtelusta syntyvä humuspitoinen rejektivesi johdetaan puolestaan integraatin kemi-mekaaniselle jätevedenpuhdistamolle, jota operoi Metsä-Board Oyj. Jäähdytysvesimäärän arvioidaan olevan luokkaa m3/d vuodenajasta ja apulauhduttimien käytöstä riippuen. Apulauhduttimien käyttö ja sitä kautta jäähdytysvesien määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina. Veden lämpötila kohoaa jäähdytyskäytössä n. 10 C-astetta, joten lämpökuorma vesistöön on TJ/a. Jäähdytysvesi ei likaannu normaalissa käytössä eikä sen laadussa ole havaittu ongelmia käytön aikana. Voimalaitoksella raskas polttoöljy varastoidaan maanpäällisessä säiliössä. Säiliön tilavuus on 990 m3 ja se on varustettu suoja-altaalla (100 % säiliön tilavuudesta) sekä öljynerotuskaivolla. Raakaveden puhdistuslaitoksella valmistellaan kemi-mekaanisesti puhdistettua tuorevettä integraatin teollisuuslaitosten käyttöön. Vesi puhdistetaan hiekkasuodattimilla ja kiinteät epäpuhtaudet saostetaan saostuskemikaalilla ja sidotaan hiekkapatjaan. Hiekkasuotimien humuspitoiset jätevedet johdetaan kartonkitehtaan kemi-mekaaniselle jätevedenpuhdistamolle. Tärkeimmät voimalaitosalueella käytettävät kemikaalit ovat lipeä (NaOH), rikkihappo (H 2 SO 4 ),saostuskemikaali, hapenpoistokemikaali natriumhypokloriitti (NaOCl) ja natriumkloridi (NaCl). Kemikaalien vuotuinen käyttömäärä on noin 225 tonnia. Jätteenä syntyy pääasiassa tuhkaa. Lentotuhkaa ja pohjatuhkaa syntyy yhteensä noin 9000 tonnia vuodessa. Tuhka toimitetaan ensisijaisesti tehdasalueen omalle rakenteissa hyödynnettäväksi. Lentotuhkaa hyödynnetään myös metsälannoituksessa ja

3 maanrakennuksessa. Ympäristöriskeistä on lupakauden aikana realisoitunut öljypäästö elokuussa Sen seurauksena tehdyt korjaavat toimenpiteet ovat hakemuksen mukaan vähentäneet riskiä poikkeukselliseen ympäristöpäästöön. Öljysäiliön sulkuventtiili on päätetty pitää kiinni ja putki on valettu betonilla umpeen. Lauhdevedet imetään imuautolla pois kaivoista. Öljykoneikolle on asennettu oma kameravalvonta ja öljyhälyttimien määrää lisätty. Hälyttimet testataan säännöllisesti kahden kuukauden välein ja dokumentit toimitetaan käytönvalvojalle. Äänevoima Oy:n voimalaitoksen toiminta perustuu biomassan ja turpeen polton parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (suurten energialaitosten BREF. Jätteen rinnakkaispoltossa sovelletaan jätteenpolton BREFiä kierrätyspolttoaineen varastoinnin ja käsittelyn osalta. Voimalaitoksen kokonaishyötysuhde on korkea eli 85 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotantomahdollisuus on täysimääräisesti hyödynnetty. Laitos tuottaa lämpöä sekä yhdyskunnalle että teollisuudelle ja sijaitsee näiden kulutuskohteiden välittömässä läheisyydessä. Voimalaitoksen energiatehokkuus on näin olen hyvä. Hakemuksessa on selvitetty yhdyskunnan yleistä ilmanlaatua kaupungin ympäristövalvonnan toteuttaman ja energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa sopiman yhteistarkkailun vuosiraportin 2012 perusteella ja alapuolisen vesistön olosuhteita Äänekoski- Vaajakoski reitin yhteistarkkailutulosten perusteella. Hakijan esitys lupamääräyksiksi Hakija esittää, että polttolaitoskokonaisuus koostuu SuPo-asetuksen* mukaisesti kahdesta vanhasta olemassa olevasta energiantuotantoyksiköstä (K1 ja K2), joiden savukaasut johdetaan erillisiin piippuihin. Lisäksi polttolaitoksen yhteydessä toimii varakattila K3- joka kuuluu PIPO-asetuksen** piiriin. *Valtioneuvoston asetuksella suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta /936, voimaan on korvattu polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetus (96/2013). Vanha SuPo-asetus ja uusi SUPO-asetus ovat samansisältöisiä, mutta joitakin asioita on siirretty vanhasta asetuksesta uuteen ympäristönsuojelulakiin. **Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista /750.

4 Hakija esittää, että kattilassa K1 (monipolttoainekattila) voimalaitokselle asetettavat lupaehdot ja savukaasuja koskevat raja-arvot säilyvät nykyisen ympäristöluvan mukaisina saakka kattilan toimiessa tavanomaisia polttoaineita polttavana laitoksena: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, No x (NO2:na) Hiukkaset 450 mg/m 3 (n) 600 mg/m 3 (n) 50 mg/m 3 (n) Hakija esittää, että ympäristölupapäätöksen savukaasuja koskevat raja-arvot määrättäisiin alkaen leijupetikattilan osalta SuPo asetuksen (96/2013) liitteen II päästöraja-arvojen mukaisina silloin, kun kattila toimii SuPo-asetuksen mukaisena tavanomaisia polttoaineita polttavana laitoksena, ja jätteenpolttoasetuksen (151/2013) mukaisena silloin, kun kattila toimii rinnakkaispolttolaitoksena. Biokattilan K1 päästöraja-arvoksi kattilan toimiessa tavanomaisena polttoaineita polttavana laitoksena tulee asettaa: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NO x (NO2:na) Hiukkaset 220 mg/m 3 (n) 250 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) Esitetyt raja-arvot perustuvat SuPo-asetuksen (96/2013) raja-arvoihin. Painotetut päästöraja-arvot on laskettu asetuksen liitteen IV mukaisen kaavan mukaisesti. Polttoainejakauman on oletettu olevan. 60 % kuori-lieteseosta, 20 % ostopuuta, 20 % turvetta ja 0,2 % raskasta polttoöljyä (tukipolttoaine). Kattila K1, rinnakkaispoltto Hakija esittää biokattilan K1 savukaasupäästöjen päästöraja-arvoiksi kattilan toimiessa rinnakkaispolttolaitoksena nykyisen ympäristöluvan mukaisia raja-arvoja saakka (kuiva savukaasu, 6 % O 2 ). Mukaan lasketaan kaikki ne vuorokaudet, joiden kuluessa on poltettu jätepolttoaineita: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) Hiukkaset 250 mg/m 3 (n) 310 mg 3 (n) 30 mg/m 3 (n)

5 Hiilimonoksidi, CO Suolahappo, HCl Fluorivety, HF Orgaaninen hiili, TOC Dioksiinit ja furaanit summa TCDD-ekv Cd + TI (yhteensä) Hg Sb + As + Pb + Cr +, Co + Cu + Mn + Ni + V (yhteensä) 160 mg/m 3 (n) 40 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) 15 mg/m 3 (n) 0,1 ng/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,5 mg/m3 (n) Biokattilan K1 savukaasuille tulee asettaa sen toimiessa rinnakkaispolttolaitoksena, seuraavat päästöraja-arvot alkaen (kuiva savukaasu, 6 % O 2 ). Raja-arvot on esitetty kuukausikeskiarvoina: Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NOx (NO 2:na) Hiukkaset Hiilimonoksidi, CO Suolahappo, HCl Fluorivety, HF Orgaaninen hiili, TOC Dioksiinit ja furaanit summa TCDD-ekv Cd + TI (yhteensä) 190 mg/m 3 (n) 275 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) 160 mg/m 3 (n) 40 mg/m 3 (n) 20 mg/m 3 (n) 15 mg/m 3 (n) 0,1 ng/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n)

6 Hg Sb + As + Pb + Cr +, Co + Cu + Mn + Ni + V (yhteensä) 0,05 mg/m 3 (n) 0,5 mg/m 3 (n) Kattila K2 Kattila K2 kuuluu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan (TNP). TNP-laitoksilla sovelletaan voimassa olevia lupaehtoja saakka. Kattilaa K2 käytetään alkaen enintään 1500 tuntia vuodessa, laskettuna viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Hakemuksessa kattila K2 ilmoitetaan alkaen 1500 käyttötunnin rajoitteen piiriin. Hakija esittää varakattilana toimivalle öljykattilalle K2 seuraavia nykyisen ympäristöluvan mukaisia päästöraja-arvoja saakka (kuivassa savukaasussa, 3 % O 2 ): Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) 450 mg/m 3 Hiukkaset 50 mg/m 3 K2-kattila on siirtymäsuunnitelmassa Hakija esittää kattilan savukaasupäästöille seuraavia raja-arvoja alkaen. Raja-arvot perustuvat SuPo-asetuksen (96/2013) raja-arvoihin, huomioiden 1500 käyttötunnin rajoite: Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) 450 mg/m 3 Hiukkaset 30 mg/m 3 Kattila K3 Hakija esittää varakattilana toimivalle öljykattilalle K3 seuraavia päästöraja-arvoja saakka (kuivassa savukaasussa, 3 % O 2 ). Kattilaa K3 käytetään enintään 1500 tuntia vuodessa laskettuna viiden vuoden liukuvana keskiarvona: Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NO x (NO 2 :na) 600 mg/m 3 Hiukkaset 140 mg/m 3 Hakija esittää varakattilalle K3 seuraavia päästöraja-arvoja

7 alkaen. Raja-arvot perustuvat pienten polttolaitosten asetuksen 750/2013 liitteen 1 raja-arvoihin, huomioiden asetuksen siirtymäsäännökset ja 1500 käyttötunnin rajoite: Rikkidioksidi, SO mg/m 3 Typen oksidit, NOx (NO 2 :na) 600 mg/m 3 Hiukkaset 140 mg/m 3 Kattila K3 kuuluu PIPO-asetuksen piiriin. Kattilan polttoaine muutetaan vähärikkisemmälle polttoaineelle ennen , jotta hakijan esittämät raja-arvot alitetaan. Tarkkailusuunnitelma Laitoksen toimintaa tarkkaillaan viranomaisen hyväksymän käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa laitoksilla tapahtuvien muutosten mukaisesti. Ilmapäästöjen tarkkailussa on käytössä jatkuvatoimisia savukaasuanalysaattoreita, joilla seurataan palamisprosessin onnistumista sekä polttoaineista peräisin olevien päästöjen pitoisuutta ja kokonaismäärää. Niiltä osin kuin luotettavia jatkuvatoimisia mittareita ei ole saatavilla, täydennetään mittauksia kertamittauksilla. Biokattilasta mitataan jatkuvatoimisesti seuraavia päästöjä: NOx, CO, hiukkasten kokonaismäärä, orgaaninen kokonaishiili (TOC), vetykloridi (HCl), vetyfluoridi (HF) ja SO2. Kattilan kloorivetypäästöt sekä dibentsodifuraaniyhdisteiden sekä raskasmetallien päästöt on mitattu kierrätyspolttoaineen käytön aloittamisen jälkeen kolmen kuukauden välein standardisoidulla menetelmällä ensimmäisen toimintavuoden aikana ja sen jälkeen kahdesti vuodessa. Kattilan K2 hiukkaspäästöt ja SO 2 sekä NO x -päästöt mitataan yhden vuoden välein. Kattilan K3 hiukkaspäästömittaus suoritetaan kolmen vuoden välein. Voimalaitoksen käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Vahinkoarvio, vahinkoa estävät toimenpiteet ja korvaukset Laitoksen toiminta ei aiheuta hakemuksen mukaan korvattavaa haittaa vesistöjen virkistyskäytölle, kalastukselle tai rantakiinteistöille. Korvauksia ei ole määrätty myöskään voimassa olevassa ympäristöluvassa.

8 --- Ympäristöpäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö on antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon: Voimalaitoksen sijaintipaikan kiinteistöllä on voimassa Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Keski-Suomen lääninhallituksen vahvistama asemakaava. Asemakaavassa voimalaitoksen alue on osoitettu merkinnällä TT teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Olemassa olevalle voimalaitokselle on myönnetty rakennuslupa voimassa olevan asemakaavan perusteella. Kiinteästi olemassa olevaan teollisuusalueeseen liittyvällä tontilla harjoitettavan toiminnan on katsottava olevan voimassa olevan asemakaavan mukaista. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta: Äänevoima osallistuu, kuten hakemuksessa todetaan, Äänekosken kaupungin ympäristövalvonnan toteuttamaan ja energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa sopimaan yhteistarkkailuun. Hakemuksessa mainitun vuoden 2012 raportin jälkeen on valmistunut myös vuosia 2013 ja 2014 koskevat raportit. Ne on julkaistu kaupungin www-sivuilla. Ilmanlaadun tarkkailun tulosten perusteella ajoittaisen huonon ilmalaadun aiheuttavat joko sellutehtaan haisevat rikkiyhdisteet tai keväisin katupöly. Rikkidioksidipitoisuudet ja typpidioksidipitoisuudet sekä pölypiikkien ajoittumisen perusteella myös prosessiperäisten hiukkasten pitoisuudet jäävät alle ohje- ja raja-arvojen. Ympäristölautakunta on antanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, koska teollisuuspäästödirektiivin edellyttämät toimenpiteet sinänsä ovat ilmanlaatua parantavia, eikä päästöarvoihin pääsemisen aikataululla ole ole olennaista merkitystä paikallisesti. Voimalaitosperäinen happamoittava laskeuma ei nykyisin ole kriittinen ilmanlaatutekijä Äänekoskella, eikä vara- ja huippukattilana käytetyn öljykattilan ajoittaisella käytöllä ole hyvin toimiessaan juurikaan merkitystä paikallisen hengitysilman hiukkaspitoisuuteen.

9 Tilanne ei edellä sanotulta osin ole muuttunut ja esitetty kattilakokonaisuus ja kattiloihin sovellettavat asetukset ja siirtymäsuunnitelmat sekä esitetyt ilmapäästöjä koskevat lupaehdot käyttörajoituksineen ovat lausunnonantajan mielestä hyväksyttävissä, mikäli lietettä (kuori-lieteseosta ) ei tulkita jätepolttoaineeksi. Äänekosken kaupungin jätehuoltomääräyksissä on määritelty energiajae polttokelpoiseksi jätteeksi, joka ei ole muuta hyötyjätettä (joka tulee määräysten mukaan tulee lajitella lajikohtaisesti erikseen kaatopaikkajätteestä raaka-aineena) ja joka ei sisällä polttamisen kannalta haitallisia aineita. Energiajakeelle on määritelty keräysvälineet ja tyhjennysväli jätehuoltomääräyksissä. Kerätyn jätteen käsittelypaikaksi Äänekosken kaupunki hyväksyy vain toimijan, jolla on vaadittavat ympäristöluvat. Käytössä olevien tietojen mukaan Äänevoima ei ole lokakuun 2013 jälkeen ottanut vastaan paikkakunnalta kerättyä ja REF-polttoaineeksi murskattua jätettä. Ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa materiaalina hyödynnettävästä jätteestä erilleen lajitellun polttokelpoisen jakeen energiakäyttöä lähellä syntypaikkaa, kun se tapahtuu valvotusti ja rinnakkaispolton päästörajoja noudattaen. Jätevedet (saniteettivedet ja kattilaveden valmistuksessa syntyvät suolanpoiston elvytysvedet sekä vesilaitoksella hiekkasuodattimien huuhtelusta syntyvä humuspitoinen rejektivesi) tulee jatkossakin ohjata soveltuvalla teollisuuden jätevedenpuhdistamolle taikka yhteispuhdistamolle. Mikäli lauhde- ja sadevedet sisältävät, tai ne voivat jossain tilanteessa sisältää, öljyä tai muita haitallisia aineita, tulee niiden riittävä esikäsittely varmistaa ennen päästämistä vesistöön. Tällaisia vesiä ei saa missään tilanteessa johtaa öljysäiliön suoja-altaaseen. Öljysäiliön suoja-altaan tulee toimia vahinkotilanteiden varalta tiiviinä ja tilavuudeltaan vähintään säiliön suuruisena suoja-altaana ilman avattavissa olevia putkia ja venttiileitä. Riskienhallintasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (on myös kunnan öljyntorjuntaviranomainen) on toimitettava ajan tasalla oleva viemärikartta kaikista vesistöön johtavista viemäreistä ja niiden sulkujärjestelmistä. Jäähdytysvesimäärän arvioidaan olevan luokkaa m 3 /d vuodenajasta ja apulauhduttimien käytöstä riippuen. Veden lämpötila kohoaa jäähdytyskäytössä n. 10 C-astetta. Tulevalla Metsä Fibren sellutehtaalla (biotuotetehtaalla) jäähdytysveden enimmäiskulutus vuorokaudessa on m 3 eli lähes satakertainen ja jäähdytysveden lämpötila on keskimäärin 13,5 astetta järvestä otettua raakavettä lämpimämpää. Äänevoiman jäähdytysveden merkitys Kuhnamon lämpötilan nostajana voidaan

10 siten arvioida melko pieneksi. Toimijoiden tulisi kuitenkin yhteisesti seurata jäähdytysveden vaikutuksia alapuolisessa vesistössä. Lupahakemuksessa on selvitetty melko suppeasti poltettavan bio- ja kuitulietteen laatua mm. suhteessa jätteenpolttoasetukseen, sekä eri tuhkien ominaisuuksia ja hyötykäyttöä ja hyötykäytön tehostamismahdollisuuksia. Ympäristölautakunta yhtyy kaavoituspäällikön lausuntoon toiminnan kaavanmukaisuudesta. Päätös: Hyväksyttiin

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018

HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018 HÄMEENKYRÖN VOIMA OY Raportti 2018 23.3.2018 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 3 4 Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu... 4 5 Polton tarkkailu... 4 6 Savukaasujen

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 14.04.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh. Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2009 ASIA Selvitys Tornion voimalaitokselta pääsevän savukaasun todellisista massapitoisuuksista, Tornio HAKIJA Tornion Voima Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (5) 415 Lausunto Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan muuttamisesta HEL 2014-002841

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018

KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 29.5.2019 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 Kuva: Paavo Terva 1 Yleistä Tässä raportissa käsitellään Hovinsaaren voimalaitoksen ympäristöluvan määräyksiä, niiden noudattamista

Lisätiedot

1 (7) Miikka Saarinen UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017

1 (7) Miikka Saarinen UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017 1 (7) Miikka Saarinen 23.03.2018 UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017 UPM Specialty Papers Oy Puh. 0204 16 111 Kotipaikka Helsinki Tervasaari Faksi 0204 16 2369 Y-tunnus

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2011/1 Dnro ESAVI/179/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus n Hanasaaren huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan yhteystiedot

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. VERTAILUMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 52/12 Euroopan unionin virallinen lehti 24.2.2012 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 (5) 102 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta HEL 2019-000778 T 11 01

Lisätiedot

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Keskisuuria polttolaitoksia (MCP) koskeva direktiiviehdotus,

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt

Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt Kokoeko seminaari 16.2.2012, Kuopio Jätteiden energiahyötykäyttö Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt Tissari Jarkko 1, Sippula Olli 1, Jokiniemi, Jorma 1,2 1 University of Eastern Finland, Department

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristölautakunta. AIKA kello 17:00-18:58. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristölautakunta. AIKA kello 17:00-18:58. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 24.06.2015 kello 17:00-18:58 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 09.08.2007 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUOSTON ASETUKSEKSI VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDIOKSIDI-, TYPENOKSIDI-

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuituliete-biopolttoainesekoitteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen 18.1.2008 ASIA Rauman Voima Oy:n Rauman voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen HAKIJA Rauman

Lisätiedot

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY 1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Polttolaitosten sääntely. Kaukolämpöpäivät Heidi Lettojärvi

Polttolaitosten sääntely. Kaukolämpöpäivät Heidi Lettojärvi Polttolaitosten sääntely Kaukolämpöpäivät 23.- Heidi Lettojärvi Kaikkien polttolaitosten ympäristösääntely uudistumassa LCP-BAT Päätelmät julkaistiin 17.8. Lupien tarkistaminen alkaa Kansallisen soveltamisohjeistuksen

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 301 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Hanasaari B) HEL 2013-016184 T 11 01 00 00 Viite: Dnro:t 1) ESAVI/135/04.08/2013

Lisätiedot

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Nordkalk Oy Ab:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (8) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (8) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 1 (8) 201 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta HEL 2019-000778 T 11 01 00 00 ESAVI/21521/2018 Päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 181/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2013

PÄÄTÖS. Nro 181/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2013 PÄÄTÖS Nro 181/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2013 ASIA Metsä Board Kaskisen tehtaan yhteydessä toimivan Alrectalteenottolaitoksen savukaasujen

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 15.2.2019 SELVITYS ADVEN OY:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 1 TOIMINTAKUVAUS KPA JEPUA MIRKA 8,5 MWH KIINTEÄN

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

N:o 362 1809. Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

N:o 362 1809. Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet N:o 362 1809 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Liite I Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien (toksisuusekvivalentin) määrittämiseksi seuraavien dibentso-p-dioksiinien

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 29.5.2019 KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 1 Yleistä Tässä raportissa käsitellään Hyötyvoimalaitoksen ympäristöluvan määräyksiä, niiden noudattamista sekä mittaus- ja analyysituloksia

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus Oy Alholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren

Lisätiedot

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti.

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti. Etelä-Suomi Päätös Nro 100/2014/1 Dnro ESAVI/186/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS; JUUPAJOEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58

Ympäristönsuojelulain 58 Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2012/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukainen hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon

Lisätiedot

Lannanpolttolainsäädäntö muuttui Mitä se tarkoittaa?

Lannanpolttolainsäädäntö muuttui Mitä se tarkoittaa? Huom: Esityksen pitämisen jälkeen on 13.12.2018 korjattu esityksessä ja lannan polttoa koskevassa ohjeessa ollut virhe typen oksidien päästörajaarvossa. Oikea typen oksidien päästöraja-arvo on 300 mg/m

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 2.1 Tuotantoprosessi... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoainetarkkailu... 5 3.2

Lisätiedot

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE)

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) 1 MIKSI BAT-PÄÄTELMÄT OVAT TÄRKEITÄ JUURI NYT? Suuria polttolaitoksia (LCP) koskeva sääntely uudistui, päätelmät hyväksyttiin 28.4.2017

Lisätiedot

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry LCP BREF:N KUSTANNUSVAIKUTUKSET BIOMASSAA JA TURVETTA KÄYTTÄVILLE POLTTOLAITOKSILLE SISÄLTÖ Johdanto 3 Tarkastelun lähtökohdat / päästökomponentit 4 Tarkasteltavat

Lisätiedot

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö 1. Laitoksen yleistiedot 2. Polttoaineiden kulutus ja laatu 3. Energiantuotanto ja käyttötunnit 4. Päästöt ilmaan 5. Kemikaalit 6. Jätehuolto 7. Veden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

1(4) Päätös Dnro VARELY/586/2015. Varsinais-Suomi

1(4) Päätös Dnro VARELY/586/2015. Varsinais-Suomi 1(4) Varsinais-Suomi 4.7.2018 Päätös Dnro VARELY/586/2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 23. -24.8.2016 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Ajankohtaista päästösääntelyssä suuret ja pienet

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 PÄÄTÖS Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA HAKIJA JA LAITOS TOIMINNAN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee KemFine

Lisätiedot

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN Puhtaat savukaasut puhdas ilma SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Dnro PSAVI/319/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Dnro PSAVI/319/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Dnro PSAVI/319/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Pajatien lämpölaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kuusamo Kuusamon energia-

Lisätiedot

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 60K05686.07 YTV Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 3/(260) TIIVISTELMÄ Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Jätehuolto huolehtii Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 75 /2011/1 Dnro LSSAVI/115/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 75 /2011/1 Dnro LSSAVI/115/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 75 /2011/1 Dnro LSSAVI/115/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ LAITOS JA SEN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus,

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja Ympäristönsuojelulain toimeenpanoprojekti 5 Suuret polttolaitokset - pienryhmä 16.5.2014 MUISTIO/TOIMEENPANOASIAKIRJA TULKINTOJA ERÄISTÄ POLTTOLAITOKSIA KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ Päästöraja-arvoista ja niiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

1(4) Päätös Dnro VARELY/1501/2015. Varsinais-Suomi

1(4) Päätös Dnro VARELY/1501/2015. Varsinais-Suomi 1(4) Varsinais-Suomi 4.7.2018 Päätös Dnro VARELY/1501/2015 ASIA. Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-päätelmät toiminnanharjoittajan silmin Merkittävät investoinnit Luvituksen ja investointien

Lisätiedot

Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 174 21.11.2012 Ympäristölupapäätös; Vapo Oy 96/5/543/2012 YMPTEKLT 174 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös Vapo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Oulun Energia Oy Laanilan biovoimalaitos

Oulun Energia Oy Laanilan biovoimalaitos Oulun Energia Oy Laanilan biovoimalaitos OEBIO-projekti 23.5.2018 Jukka Salovaara Laanilan Biovoimalaitos Uusi CHP voimalaitos rakennetaan Ouluun, Laanilan teollisuuspuiston alueelle Korvaa v. 1977 valmistuneen

Lisätiedot