SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Asukkaat ja palvelut Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Valtuustokauden tavoitteena on, että espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti ja yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Espoon valtuustokauden tavoitteena on luoda Espoosta kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Kansainväliset koulutuspalvelut ja hyvin toteutetut kieli- ja kulttuuriryhmien palvelut lisäävät kaupungin vetovoimaa. Hyvin ja laadukkaasti toteutettavat peruspalvelut ovat tärkeä osa kaupungin kilpailukykyä. Osana tätä tavoitetta ja Espoon houkuttelevuutta suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö tarjoaa laadukasta opetusta esi-, perus- ja toisella asteella. Laadukkuuden osoittamiseksi suomenkielisen opetuksen tavoitteena on, että espoolaisten koululaisten ja opiskelijoiden oppimistulokset ovat kärkisijoilla valtakunnallisissa vertailuissa. Kansainvälistä englanninkielistä opetusta annetaan luokilla 1 6 Komeetan ja Postipuun kouluissa sekä luokilla 7 9 Espoo Internationalin tiloissa Pohjois- Tapiolassa. Näiden koulujen kaikki englanninkieliset luokat siirtyvät syyslukukauden 2015 alusta alkaen Suurpellon Opinmäkeen. Etelä-Tapiolan lukio järjestää kansainvälistä IB (International Baccalaureate) -opetusta. Espooseen on perustettu yrityskylä, jossa kuudensien luokkien oppilaat saavat päivän ajan pyörittää simuloitua yhteiskuntaa työpaikkoineen, palkkoineen ja veroineen. Näin he saavat kokemuksen yrittämisestä ja siihen liittyvistä asioista. Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan. Perusopetuksen uudet aluepäälliköt koordinoivat oman alueensa sisällä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, joka tarjoaa lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia ja positiivisia sosiaalisia verkostoja sekä rakentavaa toimintaa omassa kasvuympäristössä. Perusopetuksen aluepäälliköt tukevat omalta osaltaan nuorten elinvoimaisuuteen liittyviä alueellisia liikunta- ja kulttuuripalvelujen hankkeita. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda paikallisia toimintamalleja, joissa lapsen koulupäivä voi jatkua koulun tiloissa taiteen perusopetuksen parissa.

2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kasvatuskumppanuuden tueksi laaditaan vanhempien osallistamista tukevia toimintamalleja. Suomenkielinen opetus huolehtii osaltaan nuorisotakuun toteutumisesta ja tarjoaa kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille lisäopetusta tai muuta koulutusta. Vuonna 2014 käynnistettyä maahanmuuttajien lukioon valmistavaa koulutusta tarjotaan edelleen. Perusopetus Suomenkielisessä perusopetuksessa on oppilasta ja opiskelijaa, joista koulun tiloissa järjestettävässä esiopetuksessa on 872. Luokilla 1 6 on oppilasta, luokilla 7 9 on oppilasta ja perusopetuksen lisäopetusluokilla (10-luokka) 84 opiskelijaa. Lisäopetuksen opiskelijamäärä on laskeva. Tämän katsotaan johtuvan syrjäytymistä ehkäisevistä toimista opetustoimessa sekä edelleen jatkuvasta yhteistyöstä toisen asteen ammatillista koulutusta antavan Omnian kanssa. Syyslukukauden 2015 alkaessa alakoululaisten määrän odotetaan kasvavan 424 oppilaalla ja yläkoululaisten 205 oppilaalla. Näistä maahanmuuttajataustaisia on 335. Perusopetuksessa oleellinen muutos tulee olemaan opetussuunnitelmatyö. Tavoitteena on, että kunnan osuus hyväksyttäisiin viimeistään elokuussa ja koulut pääsisivät sen pohjalta aloittamaan koulukohtaisen opetussuunnitelman teon välittömästi. Koulujen opetussuunnitelmien tulee olla valmiita ja johtokuntien hyväksyminä käytössä elokuussa Uudistuksen ytimessä on oppiaineisiin sitomattomat laaja-alaiset osaamisen alueet. Toiminnassa tulee oppiminen olemaan keskiössä. Oppimisen ilo parantaa oppimisen laatua, lisää kouluviihtyvyyttä ja edistää yhteenkuuluvuutta. Näin syntyy elämänikäinen oppimisen halu ja KuntaKesu -työskentelyn yhteydessä kuvattu osaava espoolainen. Kuvatunlainen toimintakulttuurin muutos vaatii prosessiluonteensa takia jatkuvaa täydennyskoulutusta sekä opetustoimen suunnittelu- ja seurantatyötä. Opetusryhmät muodostetaan siten, että pääsääntöisesti luokilla 1 2 on enintään 25 ja luokilla 3 6 enintään 32 oppilasta. Luokilla 7 9 ryhmäkoko on pääsääntöisesti enintään 24 oppilasta. Opetuksen järjestämisessä tehdään kuntarajojen yli yhteistyötä erityisesti Kauniaisten kanssa, mutta lisäksi yhteistyön mahdollisuuksia Helsingin ja Vantaan kanssa tarkastellaan vuosittain. Yhteistyöllä pyritään tasaamaan oppilasvirtoja kaupunkien raja-alueilla, varmistamaan koulujen tarkoituksenmukainen täyttöaste sekä mahdollisuuksien mukaan lykkäämään rakentamisinvestointeja.

3 Toisiin kuntiin on sijoitettuna 159 lasta/nuorta. Espoon ulkopuolelle sijoitettavien lasten lukumäärää pyritään laskemaan. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestetään kolme ryhmää joustavaa perusopetusta (JOPO) Saarnilaakson ja Leppävaaran kouluissa. Oppilaan tarvitsema yleinen, tehostettu ja erityinen tuki sekä maahanmuuttajaoppilaiden tuki järjestetään aiempaa useammin omassa lähikoulussa, jolloin koulukuljetuskustannukset pienenevät. Iltapäivätoiminta Lakisääteisen koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteita tarkistettiin syksyn 2014 aikana niin, että tarkistetut periaatteet tulevat voimaan syyslukukauden 2015 alusta alkaen. Tavoitteena on selkiyttää iltapäivätoiminnan järjestämistä parantamalla prosesseja sekä kuntalaisten että iltapäivätoiminnan toteuttajien näkökulmasta. Iltapäivätoiminta järjestetään jatkossa kokonaan koulujen omissa tiloissa eikä muiden tilojen vuokria makseta. Iltapäivätoiminnan tuottajat saavat koulujen tilat käyttöönsä korvauksetta. Lukuvuonna iltapäivätoimintaa järjestetään oppilaalle, joista (65 %) on 1. luokan oppilaita, (33 %) 2. luokan oppilaita ja 73 (2 %) erityisoppilaita. Kehitysvammaisten lasten päivä- ja lomatoiminnan on järjestänyt vuoden 2014 alusta alkaen suomenkielinen opetus. Toiminnan järjestämisen sisäisiä prosesseja parannetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kieli- ja kulttuuriryhmien sekä kansainvälinen opetus Suomenkielisessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opiskelee noin vieraskielistä oppilasta ja opiskelijaa. Määrän ennustetaan kasvavan noin 8 prosenttia. Suomea toisena kielenä opiskelee noin oppilasta ja opiskelijaa. Oman äidinkielen opetusta tarjotaan 34 kielellä. Vieraskieliset oppilaat tuovat mukanaan myös katsomusaineiden kirjon. Espoossa opetetaan tällä hetkellä kahdeksaa eri katsomusainetta. Oman äidinkielen opetusta ja katsomusaineiden opetusta tehostetaan. Vasta Suomeen tulleiden maahanmuuttajien määrä on kasvussa ja se on viisinkertaistunut Espoossa 10 vuoden aikana. Esivalmistavaa ja valmistavaa opetusta järjestetään vuonna 2015 noin 550 oppilaalle. Opetus annetaan joko inklusiivisesti yleisopetuksen luokalla tai pienryhmissä. Tähän saadaan erillinen valtionosuus. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat integroituvat yleisopetuksen luokkiin.

4 Erityinen tuki Uudistettu perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet muuttivat erityisopetuksen järjestämisen ja hallinnoinnin tapaa. Myös käsitteistö muuttui, ja samalla muuttui tilastointitapa. Opetussuunnitelmassa tuki kuvataan opetuksen yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Ennen erityiseen tukeen siirtoa oppilaalle tulee tarjota suunnitelmallisesti yleistä ja tehostettua tukea ja tuen tarve tulee tarkastaa heti kun vaikuttaa siltä, että oppilas ei sitä enää tarvitse. Suomenkielisessä opetuksessa on kaikkiaan noin erityisen tuen rakenteilla opiskelevaa oppilasta. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärästä tämä on 7,8 prosenttia. Heistä opiskelee erityisluokilla ja 165 yleisopetuksen yhteydessä. Lukuvuonna aloitetaan erityisen tuen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestäminen pääsääntöisesti omassa koulussa. Erityinen tuki ja etenkin vaikeasti kehitysvammaisten opetus sitoo paljon avustavaa henkilökuntaa. Vaativien erityisopetusryhmien avustajapalvelut hoidetaan pääsääntöisesti vakinaisen henkilökunnan avulla. Uhka- ja vaaratilanteet sekä avustavan henkilöstön sairauspoissaolot ovat korkeita vaativissa erityisopetusryhmissä. Osaava vakituinen henkilöstö on tärkeä osa henkilöstön jaksamisessa. Määräaikaiset koulunkäyntiavustajapalvelut ostetaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä. Tieto- ja viestintätekniikka Tieto- ja viestintätekniikan määräraha sisältää peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakustannukset. Näihin sisältyvät ylläpito- ja tukipalvelukustannukset, tietotekniikkalaitteiden leasing-vuokrat sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta aiheutuvat menot. Opetussuunnitelmien perusteet uudistuvat. Uudet opetussuunnitelmat korostavat laaja-alaisten taitojen hallintaa ja nykyaikaisten opiskelu- ja opetusmenetelmien merkitys tulee kasvamaan. Koulujen tulee tarjota oppilailleen ja opiskelijoilleen uusiutuva ja kehittyvä oppimisympäristö ja opetushenkilöstöllä tulee olla vahva menetelmällinen osaaminen ja tieto- ja viestintätekniikan hallinta. Ylioppilastutkinto on uudistumassa portaittain. Syksyllä 2016 on ensimmäiset uuden tutkintomallin mukaiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Sähköisiin kirjoituksiin valmistaudutaan lukioiden oppimisympäristöä, sähköisen tutkinnon edellyttämää tutkintoympäristöä ja henkilöstön osaamista kehittämällä. Ylioppilastutkinnon uudistus tulee aiheuttamaan merkittäviä kehittämispaineita lukioiden ja koulujen sähkö- ja tietoliikenneverkoihin vuoden 2015 aikana. Sähköisen oppimisympäristö Fronterin käytön voimakas kehittäminen sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä tekninen ja toimintakulttuurinen kehittäminen ovat lisänneet peruskoulujen ja lukioiden opettajien täydennyskoulutuksen tarvetta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehitetään ja

5 tehostetaan erilaisilla kehittämis- ja koulutushankkeilla. Opetustilojen oppimisteknologialaitteiden ylläpitoon ja elinkaarivaihtoihin varaudutaan. Lukiokoulutus Espoon päivälukioissa opiskelee opiskelijaa ja Omnian yhteyteen siirtyneessä aikuislukiossa opiskelijaa, joista yksittäisten kurssien lisäksi tutkintotavoitteisesti 486. Lukuvuonna lukioiden aloituspaikkamääräksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 1 453, mikä on 61,5 prosenttia perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Lautakunnan päätöksen mukaisesti lukion pääsyn edellytyksenä Espoossa oli vuonna 2014 lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0. Toteutunut alin keskiarvo oli 7,5. Myös lukuvuodelle lukion aloituspaikkamääräksi esitetään 61,5 prosenttia perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Tällöin aloituspaikkamäärä vuodesta 2014 laskee 23 paikalla ja Espoon lukioiden opiskelijoiden kokonaismäärä vähenee noin 50 opiskelijalla. Espoon lukioiden lisäksi espoolaisia käy myös pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien lukioissa ja etenkin niiden valtakunnallisen erityistehtävän saaneissa lukioissa. Näin ikäluokasta enemmän kuin 61,5 prosenttia hakeutuu lukiokoulutukseen. Espoon lukioverkossa valtakunnallinen erityistehtävä on Olarin lukiolla matemaattisluonnontieteelliset aineet ja Tapiolan lukiolla musiikki. Etelä-Tapiolan lukiossa järjestetään kansainväliseen IB-tutkintoon tähtäävää koulutusta. Valtakunnallisten erityistehtävien lisäksi lukioilla on erilaisia painotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2014 koulutuskuntayhtymä Omnialle opetuksen järjestämisluvan, joka kattaa myös suomenkielisen vapaan sivistystyön koulutuksen sekä aikuislukiokoulutuksen. Espoon aikuislukio siirtyi koulutuskuntayhtymä Omniaan vuoden 2015 alusta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan vieraskielisille ja maahanmuuttaneille nuorille suunnatun lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen aloittamisesta Leppävaaran lukiossa syksystä Koulutus ei vähäisen hakijamäärän takia toteutunut vielä syksystä 2014, mutta koulutusta tarjotaan jälleen vuonna Koulutukselle on tarvetta, koska maahanmuuttajataustaisten nuorten määrä on kasvanut Espoossa säännöllisesti. Vuoden kestävä valmistava koulutus tukee maahanmuuttajanuoria ja luo valmiuksia lukiokoulutuksen suorittamiseen. Lukiolinjan toiminnan kehittäminen Lukiolinjan keskeisinä kehittämistavoitteina ovat opiskelijoiden osallistaminen ja oman roolin kehittäminen oppimisessa. Oppimista tuetaan opettajien koulutuksella sekä oppimisympäristön kehittämisellä siten, että opiskelijat tunnistavat tietotekniikan luomat mahdollisuudet ja oppivat hyödyntämään niitä.

6 Vuonna 2016 käynnistyvään sähköiseen ylioppilastutkintoon valmentaudutaan rakentamalla testiympäristöjä, pilotoimalla sähköisiä yo-kokeita ja tukemalla sähköisten kokeiden toteuttamista lukioissa hyödyntämällä tietotekniikkaa oppimisessa. Lukioiden kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään ja yhteistyö shanghailaisten lukioiden kanssa käynnistyy. Yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa tiivistetään mm. kehittämällä yhteisiä toimintatapoja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa (Innolukio). Opinto-ohjausta kehitetään laajentamalla lukioiden opinto-ohjaajien vuosityöaikakokeilua useampaan lukioon. Lukiolinjan johtamisrakenne luodaan, ja rehtorit suunnittelevat työaikansa ja seuraavat sitä kaupungin hankkeessa luodulla seurantavälineellä. Uuden lainsäädännön mukaiset opiskelijahuollon toimintamallit nuorten tukemiseksi otetaan käyttöön lukuvuoden aikana. Maahanmuuttajia tuetaan mm. edellä mainitulla lukiokoulutuksen valmistavalla koulutuksella. Kehittämishankkeet Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on mukana monissa opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa opetuksen kehittämishankkeissa. Sisällöllisissä kehittämishankkeissa painottuvat voimaan tulevan opetussuunnitelmauudistuksen teemat ja lukioiden osalta mm. sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Lukuvuonna ovat käynnissä seuraavat hankkeet: Kerhotoiminnan kehittämishanke sai rahoitusta euroa. Hankkeessa on mukana 90 prosenttia alakouluista ja 60 prosenttia yläkouluista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Wau ry:n kanssa tukemalla hankerahoituksella sen järjestämiä matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yleisopetuksen opetusryhmien pienentämiseen koulut ovat saaneet 1 milj. euroa viime vuoden puolella myönnettyä rahaa. Vuoden 2015 POP-rahasta ei ole vielä saatu päätöksiä. Rahan saaminen edellyttää, ettei kunnan yleisopetuksen opetusryhmien kokoa kasvateta tuntiresurssia leikkaamalla. 30 koululla on käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksena tasaarvorahaa euroa. Tällä rahalla hakemuksessa mainitut 30 koulua voivat palkata ammattiosaajia tukemaan oppilaiden kasvua ja oppimista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta perusopetuksen opettajien ICT-taitojen kehittämiseen euroa. Rahoitusta voidaan käyttää opettajille, jotka tukevat ja neuvovat toisia opettajia hyvillä pedagogisilla, uutta tekniikkaa hyödyntävillä käytänteillä.

7 Espoo on mukana myös valtakunnallisessa Helsingin yliopiston koordinoimassa Innokas-hankkeessa. Hankkeessa kehitetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä innovatiivisen koulun toimintaa tukevia malleja. Liikkuva koulu -hanke sai rahoitusta euroa. Toiminnassa on mukana 21 koulua. Euroopan unionin kotouttamisrahasto tukee Agora Monikielisyys ja eri katsomukset näkyviksi koulussa -hanketta eurolla. Tavoitteena on lisätä kielitietoisuutta ja monilukutaitoa sekä kehittää työvälineitä katsomusdialogin edistämiseen kouluissa. Hanke päättyy tämän kevään aikana. Kielen opetuksen kehittämisessä jatkuu pääkaupunkiseudun yhteinen Yksi maailma monta kieltä -kehittämishanke. Hanketta koordinoi Helsinki. FIS STEPS on valtakunnallinen englanninkielistä opetusta antavien koulujen verkostohanke, jonka tavoitteena on kehittää englanninkielisen opetuksen laatua ja uusia pedagogisia innovaatioita sekä perehtyä englanninkieliseen oppimateriaaliin. Autismiopetuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen on käytössä opetushallituksen hankerahaa euroa. Hanketta pilotoi Niittykummun koulu. RCE (Regional Centres of Expertise) -verkostohankkeen tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen vieminen osaksi koulujen toimintakulttuuria. RCE-toimintaan liittyen on saatu rahoitusta OPEDUCA -projektiin, jonka tavoitteena on kehittää koulutusta niin, että siitä saatavat tiedot ja taidot pystytään sovittamaan työelämän tarpeisiin. Hankkeessa on mukana Etelä-Tapiolan lukio. Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä pilotoidaan Tajua mut! -liputustoimintamallia seitsemässä lukiossa ja osassa peruskouluja. Mallissa pyritään jo varhaisessa vaiheessa ammattilaisten yhteistyöllä ehkäisemään ongelmien syntymistä. Hanketta rahoittaa Sitra sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotoimen kanssa pilotoidaan myös kouluyhteistyön toimintamallia kolmessa koulussa. Nuorisotoimi on saanut hankkeelle rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetushallitus tukee lukioiden Shanghai-yhteistyötä. Tavoitteena on, että jokaisella lukiolla on Shanghaissa kumppanioppilaitos, jonka kanssa kehittää opetusta. Kanadan Yorkin alueen kanssa seitsemän vuotta tehtyä oppimisen kehittämishanketta jatketaan painopistealueena maahanmuuttajataustaisten oppilaiden palvelujen järjestäminen. Kouluilla on lisäksi omia kehittämishankkeita, mm. Erasmuskansainvälisyysprojekteja, joihin ne ovat saaneet rahoitusta Cimolta tai suoraan Euroopan unionilta.

8 Resurssit ja johtaminen Espoon valtuustokauden tavoitteessa todetaan, että kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Suomenkielinen opetus yhdessä sivistystoimen kanssa selvittää tilojen käyttöasteen ja tekee suunnitelman tilojen riittävästä ja tehokkaasta käytöstä. Talousarviossa pysytään. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Tulosyksikön prosessit on ajantasaistettu suomenkielisen opetuksen ja sivistystoimen uudessa organisaatiossa. Dialogista johtamista kehitetään PLC-ryhmissä. Henkilöstö ja johtaminen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä on kaikkiaan töissä noin 3250 henkilöä. Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta. Vuonna 2015 keskitytään vielä perusopetuslain muutoksen ja sen mukanaan tuomien uusien pedagogisten toimintatapojen ja oppilashuollon kouluttamiseen. Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön Lisäksi koulutuksen avulla pidetään huolta oppiaineiden ajantasaisesta osaamisesta. Myös koulujen johtamiseen ja hallintoon laki tuo muutoksia ja tähän järjestetään koulutusta. Lisäksi Espoo jatkaa rehtoreiden koulutusta johtamisen kulmakivien ja PLC-mallin mukaisesti ja mahdollistaa heille myös JET-koulutuksen. Osa koulutusrahoista tulee kehittämishankkeiden kautta. Uusina virkoina saatiin neljä erityisopettajan vakanssia, yksi suunnittelijan vakanssi oppilashuollon vastuualueelle, yksi koordinaattorin vakanssi mediamaailmaan ja 8 lukion lehtorin vakanssia. Uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyen seitsemän kuraattoria siirtyi Omnian palveluksesta Espoon kaupungin palvelukseen ja lisäksi perustettiin kaksi uutta psykologin vakanssia toisen asteen koulutuksen tarpeisiin. Näiden avulla pyritään varmistamaan osaltaan laissa määrättyjen vasteiakojen toteutuminen. Suomenkielisen opetuksen johtamisjärjestelmää kehitetään sivistystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä paremmin Espoon strategian mukaisesti alueellisia palveluja kehittäväksi ja koulujen johtamistyötä tukevaksi osallistumalla johtamisen kehittämisen pilotointihankkeeseen. Talous Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvio on milj. euroa ja tulotavoite on milj. euroa. Määräraha sisältää 0,5 % palkantarkistuksen (0,9 milj. euroa), oppilasmäärän kasvun (3,5 milj. euroa) ja väistötilakuljetuksien (0,5 milj. euroa) aiheuttaman menojen kasvun. Tieto- ja viestintätekninen varustaminen sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten lisää menoja 0,4 milj. euroa aiemmin arvioidun 0,8 miljoonan sijaan.

9 Sisäisistä eristä toimitilavuokrien hinnankorotuksiin (7,4 milj. euroa) on varauduttu, paitsi talousarvion hyväksymisen jälkeen tulleisiin 1,1 milj. euron lisävuokriin. Muut sisäiset erät ovat viime vuoden tasolla. Uutena eränä koulukuljetukset ovat siirtyneet palveluliikelaitokseen. Talousarvioon sisältyy noin 2,1 milj. euron toimintamenojen supistus. Opetuksen resursseja ei kuitenkaan leikata, vaan vaje katetaan järjestämällä erityinen tuki nykyistä useammin lähikoulussa (0,2 milj. euroa), keskittämällä iltapäivätoiminta pääosin koulutiloihin (0,1 milj. euroa), supistamalla koulunkäyntiavustajapalveluja (0,3 milj. euroa), karsimalla tieto- ja viestintätekniikan kuluja (0,8 milj. euroa), sekä vähentämällä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen määrärahaa (0,4 milj. euroa) ja lukion kehittämisrahaa (0,3 milj. euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu opetusryhmien pienentämiseen suunnattua valtionavustusta; sen saamisen edellytys on, ettei opetuksen henkilöstömenoja leikata. Investoinnit Palveluverkon kohdalla suomenkielinen opetus pyrkii mahdollisimman tehokkaasti käyttämään palvelujen järjestämiseen jo olemassa olevia tiloja. Siirtokelpoisista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan. Tilojen peruskorjaustarve on kuitenkin mittava. Väistötiloihin kuljetukset ja muut tilapäismenot tuottavat opetustoimelle vuositasolla menoja noin euroa. Suomenkielisten koulujen ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen määräraha sisältää sekä opetus- ja oppimisteknologian hankinnat että tilojen kalustamisen ja muun varustamisen. Vuodelle 2015 ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen on varattu euroa. Espoo International School ja Komeetan ja Postipuun koulujen englanninkieliset luokat muuttavat elokuussa 2015 uusiin Opinmäen koulutiloihin, ja samaan aikaan valmistuu Mainingin koulun peruskorjaus. Lintuvaaran koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuu vuoden 2015 lopulla. Pienten perusparannusten yhteydessä tarvittaviin hankintoihin ja kielten opetuksen kuuntelulaitteisiin on varattu euroa

10 311 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ TOT 2014 TA 2015 Toimintamenot henkilöstömenot muut menot sisäiset erät PERUSKOULUT Toimintatulot Toimintamenot henkilöstömenot muut menot sisäiset erät LUKIOT Toimintatulot Toimintamenot henkilöstömenot muut menot sisäiset erät SUOMENKIELINEN OPETUS TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT henkilöstömenot muut menot sisäiset erät

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 1 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA... 3 2. KOULUJEN JOHTOKUNNAT... 4 3. SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI... 8 3 LUKIOKOULUTUS... 21 4 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT... 29 2 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2015 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu - väliraportti Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu - väliraportti Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu - väliraportti Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - mellanrapport En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla KH 15.10.2014 STS 15.10.2014 1

Lisätiedot

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN 6LSRRQNXQQDQNRXOX WXVWHKWlYl Hallinnoida esiopetusta, järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön tarkoittamaa aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta kuntayhtymien

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI ARVOT Arvot viitoittavat ihmisen tietä. Tarvitsemme henkisessä kasvussamme tietämystä eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä, tietoa oikeasta ja

Lisätiedot

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Aila Salmelin Vesa Komonen PEPPI -hanke Selvitysmiesten raportti Toukokuu 2004 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot