Sujuvan johtamistyön mahdollisuudet - tulokulmana luottamus ja hyvinvointi. ELÖKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ III Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sujuvan johtamistyön mahdollisuudet - tulokulmana luottamus ja hyvinvointi. ELÖKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ III 26.10.2011 Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti"

Transkriptio

1 Sujuvan johtamistyön mahdollisuudet - tulokulmana luottamus ja hyvinvointi ELÖKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ III Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti

2 Johtajuuden haaste On harjaannuttava ja totuttava tahtomaan sellaista, mikä on yleisesti ottaen ihmisille hyvää ja toivottavaa. Ratkaisuehdotuksena luottamusjohtaminen, johon tarvitaan osaamisen lisäksi etiikkaa (Vrt. A-M. Lämsä virkaanastujaispuhe )

3 Tiukasta valvonnasta keskinäiseen luottamukseen Taylorismi, tieteellinen liikkeenjohto: Työntekijä on valvonnan alla toimiva suorittaja Työssä on pysyttävä pakallaan, oltava tarkkaavainen ja toimittava ohjeiden mukaan Palkkiot, rangaistukset, työkuri Johtaja tietää kaiken Eettinen johtaminen Työntekijä on osaava, ajatteleva vastuunottaja Työn tekeminen ei ole välttämättä sidottu tiettyyn paikkaan Kehittävä palaute Johtaja on yksi asiantuntija työntekijöiden joukossa

4 Luottamuksen hyötyjä Tutkimukset osoittavat, että luottamus mahdollistaa sitoutumista sekä synnyttää hyvinvointia ja parantaa työelämän laatua. Luottamus edistää tiedon luomista ja jakamista sekä ihmisten yhteistyötä ja vähentää valvonnasta johtuvia kustannuksia. Henkilöstö tuntee olonsa turvalliseksi työyhteisössä, jossa on luottamusta. Tämän vuoksi uskalletaan paremmin tuoda esille ja kehitellä hullujakin ideoita innovaatioiden esiasteita. Myös lisääntyvä verkostoituminen ja virtuaalinen työtapa edellyttävät toimiakseen luottamusta kumppaneiden kesken.

5 Luottamuksen puute työyhteisössä Epävarmuus, ihmisten välisen kovan kilpailun suosiminen sekä hyvin yksityiskohtainen seuranta ja arviointi, työkuormituksen epätasaisuus, suosikkijärjestelmä ja epäoikeudenmukainen johtajuus. Johtajan toimintatapa on yksi keskeisimmistä luottamusta ja myös epäluottamusta aiheuttavista tekijöistä.

6 Luottamusta osoittavaa toimintaa Oikeudenmukaisuus, lupausten pitäminen, sanojen ja tekojen yhdenmukaisuus, avoimuus, henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja ihmisten osaamisen optimoiminen. Luottamuksen rakentaminen tapahtuu yhdessä. Luottava työyhteisö voi hyvin ja onnistuu paremmin. Luottamus saa työn sujumaan, uudet ideat esille ja työyhteisön menestymään, jopa loistamaan.

7 Luottamuksen määrittelyä Yleisellä tasolla luottamus on määriteltävissä uskomukseksi, että luotettu henkilö tai jokin yksikkö, kuten työyhteisö, toimii ja osaa toimia sovittujen sitoumusten ja normien mukaisesti, eikä käytä luottajaa hyväksi tilaisuuden tullen. Luottamus suuntautuu tulevaisuuteen ja siihen liittyy myös petetyksi tulemisen riski.

8 luottamuksen määrittelyä ORGANISAATION EI-HENKILÖITYVÄ ELI INSTITUTIONAALINEN LUOTTAMUS Luottamus organisaation visioon, strategiaan, kykyyn tuottaa kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, sekä reiluihin ja toimiviin prosesseihin, esim. HR eri asia kuin henkilöiden välinen luottamus täydentää perinteistä ihmisten välistä luottamusta yhteys organisaation innovatiivisuuteen (Ellonen et al. 2005)

9 Työyhteisön luottamuksen kehittyminen Ensiksi, luottamus on aikaan ja paikkaan sidottu vähittäin kehittyvä prosessi. Toiseksi, työyhteisön luottamus on luonteeltaan sekä ihmisten välistä että institutionaalista, ja molempia tarvitaan. Kolmanneksi, luottamus on luonteeltaan tiedollista ja tunteisiin perustuvaa. Neljänneksi, luottamus edellyttää yhdessä tekemistä ja yhteisiä kokemuksia. Viidenneksi, luottamusta voidaan syventää eettisen johtamisen avulla.

10 Eettinen ihmisten johtaminen Tarkoituksena on edistää parhaan mahdollisen työyhteisön saavuttamista Tarvitaan, jotta ihmiset voisivat työskennellä rakentavalla tavalla yhdessä organisaation perustehtävän suorittamiseksi. Kyseessä on inhimillisesti kestävän ja hyvän toiminnan edistäminen työyhteisössä. Tehtävänä on pitää työyhteisö koossa, vähentää inhimillistä kärsimystä ja ongelmia, edistää työyhteisön hyvinvointia ja pyrkiä ratkaisemaan ihmisten väliset eturistiriidat oikeudenmukaisesti ja rakentavasti.

11 Työyhteisön luottamuksen edistäminen eettisen johtamisen kautta (Anna-Maija Lämsä & Raminta Pucetaite) 1) tuntemattomuudesta hyödyn tavoitteluun, 2) hyödyn tavoittelusta tuttavuuteen, 3) tuttavuudesta moraaliseen tuttavuuteen ja 4) moraalisesta tuttavuudesta kumppanuuteen

12 1) Tuntemattomuudesta hyödyn tavoitteluun Vaihe edellyttää johtamisen arvoilta oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, johdonmukaisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteena on, että työyhteisön jäsenet pystyvät tietämään ja ennustamaan yhteisössä noudatettavat pelisäännöt, kuten esim. palkkioiden ja rangaistusten syyt ja seuraukset.

13 2) Hyödyn tavoittelusta tuttavuuteen Laskelmoinnista edetään tuttavuuteen yhteistyön mahdollistavan organisoinnin sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla. Johtamisen arvoja ovat avoimuus ja yhdessä tekeminen. Ne auttavat vaihtamaan ja jakamaan tietoa sekä keskustelemaan uusista ideoista ja asioista eri näkökulmista. Tässä vaiheessa ihmiset oppivat tietämään ja tulkitsemaan toistensa todellisuuksia, merkitysrakenteita ja näkemyksiä. Tuttuuden vaiheessa alkaa myös voimistua tunneperäinen luottamus; työyhteisön jäsenet ovat tuttavia keskenään ja vaihtavat ajatuksia muistakin kuin pelkästään työhön sisältyvistä asioista.

14 3) Tuttavuudesta moraaliseen tuttavuuteen Tuttavuus syvenee moraaliseen tuttavuuteen osallistavan ja valtuuttavan johtajuuden kautta. Tämän vaiheen arvoja johtamisessa ovat ihmisten osallisuus, voimistaminen ja yhteinen oppiminen. Viimeistään tässä vaiheessa työyhteisön jäsenistä tulee vastuullisia subjekteja osallisia omaa työtä ja -yhteisöä koskevien mahdollisuuksien ja ehtojen muotoiluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Heille tulee vapaata tilaa toimia.

15 4) Moraalisesta tuttavuudesta kumppanuuteen Moraalinen tuttavuus voi edetä kumppanuuteen, jolloin tarvitaan osallistumisen ja valtuuttamisen syvenemistä dialogisuuden ja kriittisen reflektion suuntaan. Jaettu ja moniarvoinen johtajuus on se arvoperusta, josta ne kumpuavat. Kyseessä on jatkuva neuvottelu, kyseenalaistaminen ja pohdinta työyhteisön tavoitteista ja toimintatavoista. (Vrt. Psykologinen sopimus)

16 Luottamus kriittisenä tekijänä YHTEISTYÖ SITOUTUMINEN KOMMUNIKAATIO LUOTTAMUS Luottamus mahdollistaa riskin ottamisen ja sitoutumisen, sekä lisää kommunikaation ja yhteistyön tehokkuutta ja tuloksellisuutta Kirsimarja Blomqvist

17 Luottamuksen tasot Globaali ja kansallinen luottamus Alueellinen luottamus Organisaatioiden välinen luottamus Organisatorinen luottamus Tiimitason luottamus Ihmisten välinen luottamus Itseluottamus..... Organisaatio. Organisaatio... Luottaja B1 Luotettu.. henkilö Luottaja B2

18 Luottamuksen rakentuminen vuorovaikutuksessa LUOTTAJA luottavaisuus LUOTTAMUS LUOTETTU luotettavuus Luottamus toimijoiden välisessä suhteessa Luotettavuus toimijan ominaisuutena Barney & Hansen (1994) Blomqvist (2002)

19 Luotettavuuden arviointi INDIKAATTORIT Substanssiosaaminen Yhteistyökyvykkyys kyvykkyys Positiiviset aikomukset Kiinnostus ja huolenpito Arvostus ja moraali goodwill LUOTTAMUS Selkeät arvot, suunta ja valinnat Realistinen kuva omasta osaamisesta identiteetti YKSILÖN JA ORGANISAATION LUOTETTAVUUS TULEE NÄKYVÄKSI KOMMUNIKAATION & KÄYTTÄYTYMISEN KAUTTA Kirsimarja Blomqvist

20 Luottamusta lisääviä tekijöitä (alainen) Saadun informaation & päätösten hyväksyminen ja niihin sitoutuminen Esimiehen motiivien näkeminen positiivisina Joustava toiminta yli roolirajojen Halu antaa palautetta Halu oppia uutta Tyytyväisyys esimiestoimintaan, tiimiin ja työhön Sitoutuminen tiimiin ja organisaatioon Yhteistyön lisääntyminen Tuloksellisuus Bilsma & Koopman (2003)

21 Alaisten luottamusta esimieheen kasvattaa Aktiivinen kommunikaatio, avoimuus & epämuodollinen keskustelu Oikeudenmukainen toiminta Alaisten kuuleminen päätöksiä tehtäessä & päätösten perustelu Johdonmukainen käyttäytyminen Yhteisten arvojen mukainen toimiminen Halu ymmärtää yksilön tarpeita ja kykyjä Yksilön tukeminen vaikeuksissa Ryhmän tavoitteinen tukeminen Roolimallina toimiminen Schokley-Zalabak (2000) Gillespie & Mann (2004)

22 Luottamusta rakentava esimieskommunikaatio KOMMUNIKAATION FUNKTIO Motivointi Inspirointi Älyllinen stimulointi Organisaation tavoitteiden kuvaus KOMMUNIKAATIOTYYLI Avoin Perusteleva Täsmällinen KOMMUNIKAATION SISÄLTÖ Kunnioitus & huolenpito Roolimalli (esimerkkillisyys) Kiinnostus alaisen kehittymiseen Arvot ja yhteinen tehtävä Ryhmän tavoitteiden tukeminen Uusien näkökulmien ja luovien ratkaisujen esittäminen Korkeiden odotusten kuvaaminen Uudentyyppisen ajattelun stimulointi Yhteisen vision kuvaaminen Whitener et al. (1998), Gillespie (2003); Gillespie & Mann (2004)

23 Luottamuksen kokemus MIELIALA JA TUNTEET TIETO kokemukset ja tieto esim. aiemmat kokemukset ja vuorovaikutus vaikuttaa hitaasti tuntemukset tilanteessa muuttuvia ASENTEET uskomukset vastapuolesta melko pysyviä ARVOT perusolettamus maailmasta ja ihmisistä (Jones and George 1998 tekstiä mukaellen)

24 Organisatorisen luottamuksen rakentuminen Vision jakaminen Tehtävän merkityksen ymmärtäminen Avoin ja tehokas kommunikaatio Selkeät roolit ja avoin dialogi Sekä - että ajattelu Arvojen määrittäminen Yhteisen identiteetin rakentaminen Prosessien kuvaaminen Siltojen rakentaminen Yhteistyö normina, hyvät roolimallit Pienistä onnistumisista kiittäminen Hyvän kierteen ylläpitäminen Jne. Kirsimarja Blomqvist

25 Luota huolellisesti! - Kramerin 7 sääntöä 1. Tunne itsesi oletko luottavainen vai skeptikko? 2. Tunnista toisen tarpeet ja tilanne kuuntele ja ymmärrä 3. Arvioi roolia ja henkilöä molemmilla on merkitystä 4. Aloita varovasti vähittäiset investoinnit 5. Vakuutus/vaihtoehdot liikkumavaraa 6. Signaloi vahvasti luottamus ja seuraukset luottamuksen pettämisestä 7. Analysoi ja arvioi tilanne uudelleen - älä luota lepsusti! Kramer (2009)

26 Luottamuksen rakennusaineita TEHTÄVÄ/ TAVOITE jaettu visio ja selkeä tavoite tehtävän merkityksellisyys SUHDE/ VUOROVAIKUTUS selkeät roolit molemminpuolinen riippuvuus jatkuva vuorovaikutus kyky ja halu improvisoida avoin kommunikaatio yhteisen kielen avulla yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen löytäminen Kirsimarja Blomqvist

27 luottamuksen rakennusaineita HENKILÖ uskottavuus sosiaalisuus aktiivisuus maine näytöt optimismi perususkomukset onko maailma kilpailua vai yhteistyötä? voiko ihmisiin luottaa? Kirsimarja Blomqvist

28 luottamuksen rakennusaineita ORGANISAATIO maine brandi koko ja historia prosessit ja rutiinit organisaation kulttuuri: arvot ja toimintatavat ULKOISET TEKIJÄT luotettu 3. osapuoli sertifikaatit sosiaalinen todistus muilta, jotka käyttäytyvät luottavaisesti Kirsimarja Blomqvist

29 KOHTI UUDENLAISTA JOHTAMISTA - paradoksienko johtamista? Tiedon jakaminen ja suojaaminen Luottamus ja kontrolli Yhteistyö ja kilpailu Viralliset ja epäviralliset verkostot Lyhyt ja pitkä tähtäin Tehokkuus ja tuloksellisuus Lokaali ja globaali Erilaisina yhdessä Kenen johtamista? Yksilö, ryhmä/verkosto, organisaatio ja sidosryhmä

30 Aiheesta lisää Vesterinen Pirkko-Liisa: Luottamusjohtamisella kohti hyvinvointia ja parasta tulosta. Teoksessa: Pauli Juuti (toim.)työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. (Hansaprint: Vantaa 2011)

LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA

LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA WHERE RESEARCH COMES TO LIFE LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA Tilastokeskus Helsinki 21.5.2008 Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA - tapaustutkimus kaupan alan yrityksen kahdesta toimintayksiköstä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN LUOTTAMUS MUUTTUVASSA SAIRAALAORGANISAATIOSSA. Maria Kollmann

HENKILÖSTÖN LUOTTAMUS MUUTTUVASSA SAIRAALAORGANISAATIOSSA. Maria Kollmann HENKILÖSTÖN LUOTTAMUS MUUTTUVASSA SAIRAALAORGANISAATIOSSA Maria Kollmann Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2004 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Laitos

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä?

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä? 1 Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden osasto ja Technology Business Research Center Lappeenrannan teknillinen yliopisto Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän vaikutus henkilöstön ja johdon väliseen luottamukseen

Sähköisen viestinnän vaikutus henkilöstön ja johdon väliseen luottamukseen Sähköisen viestinnän vaikutus henkilöstön ja johdon väliseen luottamukseen Lapin yliopisto / avoin yliopisto Hallintotieteen pro gradu 21.4.2008 Pertti Severinkangas (14806) / Antti Kivilahti (14807) Opponentti:

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA

HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA Järvi Anne Pro-gradu- tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Lokakuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden laitos, terveyshallintotiede

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot