Toimenpide Vastuu Arviointikriteerit Toimenpiteet Tuotos HYVINVOINTIOHJELMA 3.2. Mahdollistetaan kodinomainen ja turvallinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpide Vastuu Arviointikriteerit Toimenpiteet Tuotos HYVINVOINTIOHJELMA 3.2. Mahdollistetaan kodinomainen ja turvallinen"

Transkriptio

1 3.2. Mahdollistetaan kodinomainen ja turvallinen Päätavoite: 3. Ikäihmiset aktiivisina toimijoina - 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotona. asuminen. Eksote - Alueen eri toimijat tekevät yhteistyötä asumista tukevissa ja sähköisissä palveluissa. - Kotihoito tukee tarkoituksenmukaisesti niitä, jotka sitä tarvitsevat: kotihoidon piirissä on % yli 75-vuotiaista - Tuetaan omaishoitoa ja omaishoitajien jaksamista: omaishoidontuen piirissä on 5 6 % yli 75-vuotiaista - Laitoshoidon purkaminen: tehostetun palveluasumisen määrä yli 75-vuotiaita kohti on n. 9 % vuonna Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä yli 75-vuotiasta on alle 1% 2014: Kotikuntoutuksen toimintamalli on rakennettu ja sitä edelleenkehitetään käytöstä saatujen kokemusten perusteella. Tehoko-tiimi (tehostettu kotikuntoutus, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja lähihoitaja.omaishoidonkriteerien säilyttäminen ennallaan. Päivätoiminnan ja vapaapäivien viettomahdollisuuksien tehostaminen. 2015: Suunnataan resursseja kotihoitoon ja kodinomaiseen asumiseen. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoito-toimintamallin kehitetään. Omaishoitoa kehitetään. Omaishoitajien lukumääräänsä pyritään kasvattamaan ja jaksamista tukemaan (mm. kaupungin tarjoama sporttipassi). Iso apu palvelukeskuksessa pilotoidaan omaishoitajien hyvinvointitarkastuksia. Kotikuntoutuksen toimintamallia laajennetaan ja edelleen kehitetään. Tehostettuun kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan lisäresurssia. 2014: Kotikuntoutus tukee ikäihmisten kotonaselviytymistä ja toimintakykyä. Omaishoidon toimintamallit ovat kehittyneet. 92,2 % yli 75 vuotiaista asuu kotona. Ikäihmisten ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkojen lukumäärä suhteessa yli 75- vuotiaaseen väestöön oli 9,6%. Säännöllisen kotihoidon piirissä on 13,8 % yli 75 v. väestöstä. 2015: Kotikuntoutus tukee ikäihmisten kotona selviytymistä ja toimintakykyä. Omaishoidon toimintamallit ovat kehittyneet. Laitoshoidon purkaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon palvelujen kattavuus yli 75-vuotiaista 6/ ,4 % (tavoite 17,4 %). Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus 27,4 % (tavoite alle 27,5 %) Lisätään neuvontaa ja ohjeistusta asuntojen muunneltavuudesta, esteettömyydestä ja tiedottamista jälkiasennettavista hisseistä ( ) - Asumisen muutostyöt / Kuntouttava toiminta - Liikkuvat palvelut ja sähköiset palvelut tukevat kotona asumista. 2014: Toteutunut 2014: rakennus- ja toimenpideluvat 2015: Ohjeistusta ja neuvontaa jatketaan 2015: rakennus- ja toimenpideluvat 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä Lisätään neuvontaa ja ohjeistetaan valitsemaan esteetömämpää rakentamista mitä lainsäädännössä edellytetään ( ) - Kaupunkiympäristö on mahdollisimman esteetön ja turvallinen ja aktivoi osallistumaan. - Joukkoliikenteen reitit ja aikataulujen suunnittelu huomioi entistä paremmin palveluiden käyttönäkökulman. - Esteettömyystyöryhmä toimii aktiivisesti: esteettömyyssuunnitelmat ja niiden toteutustilanne - Joukkoliikenteen käyttö kasvaa - Sähköisen asioinnin saavutettavuuden tukeminen: ohjaus ja koulutustarpeen huomioiminen Koettu turvallisuus kasvaa (ATH). 2014: Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo. Esteettömyysasiamies ohjaa ja neuvoo 2014: Lauritsalan uimahalli sai Vammaisneuvoston esteettömämpään rakentamiseen. Keskustan kehittämisen toimenpiteet erityismaininnan vuoden esteettömänä liikuntapaikkana. tähtäävät kävelyedellytysten kehittämiseen. Pyöräilyn kehittämisestä erillinen Kaupunkilaiset kokevat kaupungin turvalliseksi. Turvallisuus hyväksytty pyöräilysuunnitelma, jota tehostetaan viestintä ja kyselyn tuloksia käsitelty ja toimenpiteitä toteutettu. markkinointisuunnitelman toteuttamisella. Pääliikuntakeskusten liikuntaesteettömyyteen kiinnitetty huomiota ja pyydetty vammaisneuvostolta kommentit uusiin tai peruskorjattuihin liikuntapaikkoihin. Toteutettu turvallisuus 2015: Kiinnitetään huomiota palveluiden saavutettavuuteen ja tiedotukseen. Keskustan kehittämisen toimenpiteet tähtäävät kävelyedellytysten kehittämiseen. Pyöräilyn kehittämisestä erillinen hyväksytty pyöräilysuunnitelma, jota tehostetaan viestintä ja markkinointisuunnitelman toteuttamisella. 2015: Tietoisuus palveluista ja niiden saavutettavuudesta paranee. Kehitetty kävely- ja pyöräilyedellytyksiä. Lappeenranta on vuoden pyöräilykaupunki : Toteutunut 2014: Rakennukset lainmukaisesti esteettömiä. 2015: Ohjeistusta ja neuvontaa jatketaan 2015: Rakennukset lainmukaisesti esteettömiä. Lähde: IMS 1/5 Tulostettu

2 Päätavoite: 5. Aktiivisesti osallistuvat lappeenrantalaiset 5.1.Tuetaan yhteisöllisyyttä kehittämällä asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Päätöksenteko on läpinäkyvää. - Kuntalaisilla on käytössään erilaisia vaikuttamiskanavia ja kuntalaisten näkemyksiä huomioidaan kaupungin päätöksenteossa. - Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) laajenee eri toimialoille vakiintuneeksi käytännöksi osana päätöksentekoa. - Vanhus- ja vammaisneuvostoilta, nuorisovaltuustolta ja lasten parlamentilta sekä alueraadeilta pyydetyt lausunnot 2014: Toimialat ovat aktiivisesti käyttäneet lähidemokratian eri osallistumismuotoja. Uutena toimintamuotona toteutettiin mm. päättäjien kyselytunti. Kuntalaisaloite -palvelu on otettu käyttöön otakantaa.fi - sivustolla.päätökset valmistellaan MRL:n edellyttämällä tavalla. 2015: On jatkettu Kuntalaiset Keskiöön toiminnan juurruttamista osaksi hyvää hallintotapaa ja toimintaa. Pidetään huoli, että toimialat toteuttavat strategiaan kirjattuja linjauksia alueraatien ja asukkaiden osallistamisesta. Kehitetään lähidemokratian toteutumista yhdessä päättäjien kanssa vuonna 2014 saadun Oikeusministeriön Lähidemokratiapalkinnon hyvässä hengessä. 3/2015 alkoi Kuntalaiset keskiöön -jatkohanke nimeltään Kuntademokratiaverkoston kehittäminen. Kiinnitettään huomiota palveluista tiedottamiseen eri kanavien kautta. 2014: Lastenparlamentti, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä asukasyhdistykset ovat osallistuneet aktiiviisesti asioiden valmisteluun mm. lausuntojen ja aloitteiden kautta. ATH tutkimuksen mukaan noin 29,3 % kuntalaisista kokee ettei ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista. 2015: Kuntalaiset Keskiöön koulutus erikseen virkamiehille ja erikseen päättäjille toteutetaan uuden valtuustokauden alussa. Kannustetaan toimialoja toteuttamaan uusia osallistamisen ja lähidemokratian toimintamalleja kuten työpajoja ja osallistavaa budjetointina. Tiedotetaan ja markkinoidaan asukkaille osallistavaa toimintaa paljon eri toimintatapoja on käyttövalmiudessa MRL:n 133 mukaan luvan vireille tulosta ilmoitetaan naapureille, ellei se ole oleellisen tarpeetonta. Naapureilla tarkoitetaan rajanaapuria ja kadun/tien toisella puolella vastapäätä olevaa maaalueen haltijaa. (2014) Naapureille tiedottaminen ja kuuleminen osaksi sähköisesti ( ) 5.2. Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Luodaan uusia asiakaslähtöisiä palveluiden kehittämisen malleja mm. palvelumuotoilun, asiakasraatien, kokemusasiantuntijoiden, vertaisryhmien sekä kehittämisfoorumeiden ja -ryhmien avulla. - Sähköisten vaikutuskanavien hyödyntäminen - Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) käyttö / v / toimiala. 2014: Toteutunut lain edellyttämällä tavalla 2014: Oikeat päätökset 2015: MRL:n mukaisesti 2015: Oikeat päätökset 2014: Valmisteilla Asiakastyytyväisyys kasvaa, kun palvelumuotoilun keinoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa. 2015: Toistaiseksi ei käyttöön, tietoturvariski : Palveluiden suunnittelussa hyödynnetään mm. asiakasraateja ja 2014: Asukkaiden näkemyksiä huomioitu palveluiden vertaisryhmiä. Esimerkiksi pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty kehittämisessä. vapaehtoisasiantuntijuutta. Kuuleminen suoritettu lain edellyttämällä tavalla - Palvelumuotoilun hyödyntäminen eri toimialoilla - Asiakasraatitoiminnan laajuus 2015: Laajennetaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja vaikutus mahdollisuuksia palveluiden suunnitteluun. Vuoden aikana on perustettu kaksi uutta raatia, monikulttuurinen ja Lappee haja-asutusseutu. Alueraadit ovat tehneet kuntalaisaloitteita ja sähköisiä asioiden eteenpäin vientejä. Asiakasraateja hyödynnetään palveluiden suunnitteluissa. 2015: Asiakastyytyväisyys ja palveluiden asiakaslähtöisyys paranevat. Alueraadit tehneet tähän mennessä 1 kuntalaisaloitteen ja 2 sähköistä asioiden eteenpäin vientiä Ohjataan lupien hausta yhä suurempi osa sähköisesti ( ) - Asiakastyytyväisyys 2014: Toteutunut osittain 2014: e-rakennuslupahakemuksia alle 10 % 2015: Markkinointia jatketaan 2015: e-rakennuslupahakemuksia 10 % Asiakastyytyväisyyskysely (2015) 2014: Asiakastyytyväisyyskysely suoritettu syys-marraskuussa. 2014: Vastauspalautteet 2015: Vastausten analysointi alkuvuodesta 2015: Tulos oli odotettu, vaatimustason laajentuessa ja noustessa tyytyväisyystaso hieman laski. Tulos ei ole vertailukelpoinen 8 vuotta sitten tehtyyn kyselyyn. Lähde: IMS 2/5 Tulostettu

3 5.3. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta osallistumismahdollisuuksista ja osallisuutta. - Kuntalaiselle tarjotaan kootusti tietoa yhdistystoiminnan, osallistumisen ja harrastamisen mahdollisuuksista. 2014: Toimialat ovat lisänneet osallistumismahdollisuuksia ja aktivoineet niistä tiedottamista. Eksote ja kaupungin omat toimialat ovat osallistuneet asukastilaisuuksiin ja hyödyntäneet niitä tiedottamisessa Osallistuminen asiantuntijana tarvittaessa ( ) 5.4. Vahvistetaan kotiseudun arvostusta, ylpeyttä juurista ja yhteisöllisyyttä. - Asukastilaisuudet tavoittavat ja aktivoivat kuntalaisia. - Hyvinvointinäkökulma on vahvasti esillä asukastilaisuuksissa ja kaupungin viestinnässä - Asukastilaisuuksien määrä/v ja osallistujamäärät - Alueraadit ja niiden osallistujamäärät - Asukastoiminnan ja neuvostojen yhteistoiminta lisääntyy - Uudet vaikutuskanavat ovat aktiivisessa käytössä (Ota kantaa) - Aktiivinen tilapolitiikka (kaupungin tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö) - Aktiivisesti osallistuvien osuus ja niiden osuus, jotka eivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (ATH). 2015: Asukastilaisuuksien hyödyntäminen tiedotuksessa ja osallisuus foorumina. Esim. Sammonlahden palveluverkkouudistuksessa hyödynnetty eri kanavia osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. Aktivoidaan kuntalaisia tapahtumajärjestämisessä. Päätetty osallistua syksyllä täydellinen liikuntakuukausi tapahtumaan, jossa kuntalaisia aktivoidaan omaehtoisiin liikuntatapahtumien järjestämiseen. 2014: Toteutunut Olemassa olevat kulttuuripalvelut, tapahtumat ja yhteisölliset taidehankkeet tukevat Lappeenrannan imagoa kulttuurikaupunkina ja vahvistavat kuntalaisten identiteettiä. - Kulttuuritapahtumien monipuolisuus ja yhteisöllisten taidehankkeiden määrä 2014: Kuntalaisten osallistumisaktiivisuus kasvaa ja tiedonsaanti osallistumismahdollisuuksista lisääntyy. Yhteensä 25 asukastilaisuutta = 1004 asukasta osallistui. Lisäksi 23 asukasraadin kokousta = 214 asukasta osallistui 2015: Hyvinvointipalveluiden tiedotus ja tilaisuudet aktivoivat kuntalaisia. Asukaslehdessä tiedotettu liikuntaryhmistä ja mahdollisuuksista sekä kulttuuritapahtumista. Nettisivujen uudistuksessa huomioitu linkki Eksoten sivuille. Osallistutaan aktiivistesti syksyn täydellinen liikuntakuukausi tapahtumaan ja sen tiedotukseen. Osallistumisaktiivisuus (ATH) 2015: Osallistutaan tarvittaessa : Kuntalaisille järjestetään erilaisia tapahtumia. Kaupunkimarkkinointi ja 2014: Kuntalaisille on tarjottu monipuolisia kulttuuri- ja viestintä tukee asukkaiden tietoisuutta kotikaupungin vahvuuksista ja luo liikuntatapahtumia. yhteisöllisyyttä Osallistuminen asiantuntijana kaupunkikuvatyöryhmään ( ) - Asiakasraatitoiminta ja sen vaikuttavuuden arviointi 2015: Kuntalaisille järjestetään erilaisia tapahtumia. Kaupunkimarkkinointi ja viestintä tukee asukkaiden tietoisuutta kotikaupungin vahvuuksista ja luo yhteisöllisyyttä. - Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (ATH). 2014: Toteutunut 2014: Lausunnot 2015: Osallistutaan asiantuntijana 2015: Lausunnot 2015: Kuntalaisille on tarjottu monipuolisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Lähde: IMS 3/5 Tulostettu

4 Päätavoite: 6. Kuunnellen ja yhdessä tehden - Kuntalaiset ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. 2014: Asukkaiden kuuleminen kuuluu päätöksenteon prosessiin. Päätöksenteossa on noudatettava lakia. 2014: Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä Palveluissa painotetaan välittömyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Asianosaista kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan lisätään itseä koskevassa päätöksenteossa, palveluissa ja niiden kehittämisessä. - Asiakastyytyväisyys lisääntyy (asiakastyytyväisyyskyselyt) - Ajantasaisen tiedon välittäminen kuntalaisille asukastoiminnan kautta kehittämällä uusia yhteistyömuotoja konsernihallinnon ja asukkaiden välillä. 2015: Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen vastaamaan annettuja resursseja. 2015: Asiakastyytyväisyys. - Kunnallis- ja hallintovalitusten määrä vähenee Asiakaslähtöinen palvelu (2014) 2014: Toteutunut 2014: Asiakasystävällinen palvelu 2015: Jatketaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa 2015: Asiakasystävällinen palvelu Rakennusvalvonta tiedottaa osana tiedotteita ja itsenäisesti ajankohtaisista asioista ( ) 2014: Ei ole ollut tiedotettavaa : Tiedotetaan asiaan kuuluvalla tavalla 2015: Lehtitiedotteet ja kirjeet Perusteltuja oikeita päätöksiä ( ) 2014: Toteutunut. 2014: Oikeita päätöksiä, jotka eivät ole muuttuneet oikeusasteissa. 2015: Tavoitteena tehdä oikeita päätöksiä 2015: Kaksi osittaista hallinnollista korjausta, jotka molemmat raukesi ennen korjausta Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. - Perustetaan hyvinvointityöryhmä poikkihallinnollisen, laaja-alaisen, suunnitelmallisen ja aktiivisen hyvinvointityön mahdollistamiseksi. - Väestön hyvinvoinnin tilaa seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. 2014: Toimialat ovat nimenneet edustajat hyvinvointityöryhmään. Väestön hyvinvoinnin tilaa seurataan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. 2014: Kaupungissa toimii poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, joka seuraa ja raportoi väestön hyvinvoinnin tilasta säännöllisesti sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. - Väestön hyvinvoinnin tilassa oleviin muutoksiin reagoidaan 2015: Hyvinvointityöryhmä keskittyy toimialojen yhteistyön kehittämiseen ja muun muassa ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinointiin. Yhteistyö on tiivistä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kanssa. 2015: Toimialojen yhteistyö ja rajapinnat kehittyvät ja verkostomainen toimintatapa yliestyy. Toteutetaan rajapintakysely yhteistyömuodoista syksyllä Ennakkovaikutusten arviointi (EVA:n) käyttöönoton tukeminen - Uudet toimintamallit lisäävät kunnan terveyden edistämisaktiivisuutta (TEAviisari) Asiantuntijaedustus ( ) 2014: Osallistuttu tarpeen vaatiessa : Osallistutaan tarpeen vaatiessa 2015 Lähde: IMS 4/5 Tulostettu

5 KAUPUNKIRAKENNEOHJELMA Päätavoite: 3. Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena -Asukastyytyväisyys (ympäristönhoitomittari) 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. 2014: Kaupunkikuvatyöryhmä jatkanut toimintaa säännöllisesti, käsitellyt mm. asemakaavoihin liittyviä massoittelua, rakennuslupia ja katu- ja aukiosuunnitelmia. Toimintaa jatkettu. Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti. Yleiskaavatyössä analysoidaan kaupunkirakennetta, toimenpiteitä ja vaikutuksia. Museo toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuuriympäristöasioissa ja toimii useissa työryhmissä 2014: Yleiskaavat ja vaikutusarviointi. Linnoituksen asemakaava: Jatketaan kaavoitusta. Linnoituksen valaistus ja liikenne - hankkeen viimeistely: Valmis. - Imagotutkimus Linnoituksen asemakaava. 2015: - Viihtyisä ympäristö -työryhmä: rantojen siisteys parantunut, luvattomien laiturien poistaminen ja puistojen siisteystaso noussut - Kaupunkikuvan säilyminen ajallisesti monimuotoisena ja virikkeellisenä Linnoituksen valaistus ja liikenne -hankkeen viimeistely. - Kaupunkikuvatyöryhmä: parempi kaupunkikuva Arkkitehtuuriohjelman mukaisesti rakennusvalvonta jatkaa ja lisää ohjausta eheän, kauniin ja monipuolisen kaupunkikuvan saavuttamiseksi. Yhteistyö kaupunkikuvatyöryhmän kanssa. ( ) 2015: - Viihtyisä ympäristö -työryhmän toimenpiteet - Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa toteutettu - Kaupunkikuvatyöryhmän säännöllinen toiminta mm. asemakaavoihin liittyviä - Taidetta hankittu lisää julkiseen tilaan massoitteluja, rakennuslupia sekä katu- ja aukiosuunnitelmia 2014: Hankekohtaiset ohjaukset. Merkittävien keskustahankkeille pyydetty 2014: Lausunnot kaupunkikuvatyöryhmän lausunto 2015: Merkittävistä kohteista pyydetään kaupunkikuvatyöryhmän lausunnot 2015: Lausunnot Lähde: IMS 5/5 Tulostettu

Strategiaseuranta 2015

Strategiaseuranta 2015 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi Hyvinvointiohjelma 3.1. Vahvistetaan laaja-alaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Juuan kunta. Sosiaali- ja terveystoimi [SEURANTARAPORTTI 20.4.2013] Stltk 3.12.2013, liite 5

Juuan kunta. Sosiaali- ja terveystoimi [SEURANTARAPORTTI 20.4.2013] Stltk 3.12.2013, liite 5 2013 Juuan kunta Stltk 3.12.2013, liite 5 Sosiaali- ja terveystoimi [SEURANTARAPORTTI 20.4.2013] Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010 2015 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Juuka

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma LUONNOS 15.6.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma 2 Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ... 4 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2 Sisällysluettelo Omaehtoisen elämän aalloilla...4 1 JOKAISELLA ON OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN...8 1.1 Itsemääräämisoikeus itsenäiseen elämään,

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot