Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen"

Transkriptio

1 Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy

2 Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät käytännöt pysyvät piilssa mnesta syystä. Helpmmin humataan epäkhdat ja ne asiat, jtka eivät timi. Hyviä asiita pidetään itsestään selvinä; niitä ei humata (Lähde: Tim Ar, Mikk Kuppala ja Päivi Mäntyneva 2004) Hyvät käytännöt -käsite n siirtynyt työn kehittämisen työkaluksi, mutta sen hajanaisuus ja hukisuus n jhtanut siihen, että se n saanut erilaisia sisältöjä eri yhteyksissä. (Ilse Julkunen: FinSc)

3 Hyvä käytäntö? Keskeistä vertailtavuus, psitiivinen muuts jhnkin aikaisempaan Tarkastelu useasta näkökulmasta Yleistä hyvää tarkittava käsite Hyvä käytäntö Pieni tai is, suppea tai laaja Ei vakiintunutta määritelmää Ei le sama asia kuin hyvä prjekti

4 Esimerkki EQUAL-hjelman kansallisesta teematyöstä (7 temaattista verksta, jilla yhteinen päämäärä ja 54 prjektia, jilla kaikilla ma tavite) Verkst-G Verkst-A Verkst-B - Kaikille verkstille yhteinen päämäärä Kehittää uusia ja tukea lemassa levia syrjintää ja syrjäytymistä ehkäiseviä sekä tasa-arva edistäviä timintamutja (hyviä käytäntöjä). Verkst-F Verkst-E YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ Verkst-D Verkst-C Prjekti-/ verkstkhtaisesti A-G: - keskeinen tavite - keskeiset tulkset - varsinainen timinta, jlla tulkset ja tavite saavutetaan - prjektikhtaiset mittarit ja tietlähteet - mien hyvien käytäntöjen tunnistaminen 6/15/2010

5 Hyvän käytännön tunnuspiirteet vat 1(2): tarve- ja kysyntälähtöisyys ssiaalinen tilaus timivuus ja tulksellisuus analysitavuus, arviinti ja vertaaminen mallinnettavuus ja tutteistaminen perusteellinen dkumentinti käytettävyys ja hyödynnettävyys hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista resursimista.

6 Hyvän käytännön tunnuspiirteet vat 2(2): siirrettävyys ja levitettävyys Levittäminen n suunniteltu, saamista, aikaa, resursseja, välineitä ja ennen kaikkea vastaanttkykyä vaativa pitkäaikainen prsessi. tilannesidnnaisuus jaettu kehittämisvastuu Hyvät käytännöt määrittyvät usein vurvaikutuksellisessa prsessissa, jhn sallistuvat sekä prjektin tteuttajat, prjektin taustarganisaati, yhteistyökumppanit, rahittajat että asiantuntijat.

7 Prina Mitkä tekijät teidän prjekteissanne edesauttavat hyvien käytäntöjen tunnistamista? Asiakkaan elämäntilanteessa tapahtuva havaittavissa leva muuts prfiilin kuvaaminen ja saadun muutksen laskeminen eurissa. Kuntutujien haastattelua ja tarinat arvkkaita mien palvelujen timivuuden arviinnissa. Haastattelut nnistujien ja myös niiden jiden tavitteet eivät tteutuneet, mitä merkittäviä erja löytyy? Int, kkemus, tiet sekä mniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen tärkeätä Ammatillisen saamisen krstaminen; pelkkä int ja kkemus ei riitä, niitä tki tarvitaan työyhteisön mnipulisen ja erilaisen kkemuksen ja ammattitaidn hyödyntäminen ja kehittäminen Mikä asiakkaan elämässä ja elämäntilanteessa muuttuu? -> Tavitteen suuntaisen muutksen ulskirjittaminen Entä mitkä tekijät teidän prjekteissanne rajittavat hyvien käytäntöjen tunnistamista? Oman ammattitaidn arvstuksen ja asiakkailta saadun palautteen sanallistamisen vaikeus muille Timintamme n esimerkillistä, mutta sitä ei tunneta kehitämme tiiviimpää yhteistyötä eri tahjen kanssa Tunnistamistyötä n tehty rganisaatin sisällä. Tiedämme ja kemme itse tekevämme hyvää ja arvkasta työtä nyt tavitteena n man työn tunnistamisen kuvaaminen muille kemme sen vaikeana Tiet pysyy taln sisällä. Kun rahitus n turvattu, man timinnan markkinintiin ei kiinnitetä riittävää humita. Tässä ja nyt tilanteessa eläminen, man työn arvstaminen ja sen käsittely mien sisäisten piirien kesken.

8 Hyvien käytäntöjen siirrettävyyden reunaehtja (tehdään ennen varsinaista kuvaamista) EI Miksi ei? KYLLÄ Ketkä ja mitä? Onk kyseisen hyvän käytännön tunnistamiseen/dkumentintiin sallistunut muuta kuin prjektihenkilöstöä? Perustuuk hyvän käytännön tunnistaminen/dkumentinti tdennettavissa levaan näyttöön? Phdiskelkaa näitä asiita, kun määrittelette työvalmennuksen ja työnetsinnän hyviä käytäntöjä Onk siirrettävyyden varmistamiseksi tehty erillinen valrisaati-suunnitelma (hankkeiden tulsten levittämistä ja hyödyntämistä kskeva suunnitelma)? Onk valrisaatin liittyvä työnjak ja vastuut svittu viimeistään prjektin päättymisvaiheessa ja sen jälkeen?

9 Hyvien käytäntöjen peruskuvaus (täytetään kussakin vaiheessa verkstkhtaisesti) 1. Käytännön kuvaus (perus-/palvelututekuvaus, mistä kknaisuus kstuu?): 2. Timintaympäristön edellytykset (mitä reunaehtja? Osaamiseen jne. liittyvät): 3. Yritys- ja asiakaskhderyhmä (minkä tyyppiselle yritykselle timii parhainten? Mille asiakaskhderyhmälle: kuntutuja, valmentautuja jne.): 4. Keskeiset sidryhmät / kumppanit (keiden kanssa?): 5. Juurruttamisen tai levittämisen kanavat verkstjen välillä (miten viestitään?): Lisätietja:

10 Ohjeistus Jakaannutaan kahteen ryhmään: Ryhmä 1: valitkaa työvalmennukseen liittyvä hyvä käytäntö Ryhmä 2: valitkaa työnetsintään liittyvä hyvä käytäntö Valitkaa ryhmälle puheenjhtaja ja sihteeri Kirjatkaa ylös hyvät käytännöt perusteluineen, (js esille tulee hunja käytäntöjä, niin kirjatkaa myös ne). Aikaa työstämiseen 40 min Valmistautukaa esittelemään tutksenne a` 10 min/ryhmä Mitä ideita vien tästä mukaani maan työhön ja hankkeeseen siirrettäväksi? NET Effect Oy

11 Työvalmennuksen hyvät käytännöt Työvalmennukseen liittyvät hyvät käytännöt Intensiivinen kntakti asiakkaan ja työvalmentajan välillä, prsessimainen työskentelytapa 4kk ja viikittainen tapaaminen, henkilökhtainen prsessi. Yksilövalmennus ja vertaistuen yhdistämien n ihanne Asiakkaan tietjen siirtäminen prjektista tiseen, sähköinen lmake Vastaava käytäntö myös ESR- hankkeisiin. ESR- palvelut vat ilmaisia asiakasta (esim. mielenterveyskuntutuja) ei hjata ilmaisiin palveluihin kska spimus puuttuu! Mikä n virkailijan ammattitait ja tietämys klmannen sektrin palvelun tarjmasta? Tampereen hankkeessa kkemustenvaihta n tehty. ELY- keskuksen rli krdinaattrille, eri tahjen tutuksi tuleminen ja verkstituminen Työvalmentajan kyky ja saaminen tuen tarjamisessa asian ikeaan aikaan Osaamista n sekä ssiaalisen tuen antaminen että asiiden ja tiedn tarjaminen spivissa paketeissa Työnhakijan tilanteen kartittaminen ja segmentinnin haasteet esim. mielenterveyskuntutus ja työeläkepäätökset työnhakusuunnitelmaa ei edes tehdä, vaikka kuntutujat hyvän kulutuksen ja ammattitaidn maavia ja myös hyvin kuntutuneita! Virkailjakhtainen palvelu - mniammatillisuuden merkitys Yhteisöllisyyden krstaminen Työnvalmentajaa ja työnhaun avaamista tarvitaan. Mitä työnhakeminen ihmiseltä vaatii? työnvalmentajan ammattitait ja keint NET Effect Oy Lyhyt perustelu miksi em. n hyvä käytäntö? Verrattuna aikaisempaan työnhakuvalmennukseen, ryhmävalmennus n viikn mittainen, siinä aikaansaadaan hyvä ryhmähenki, viikn jälkeen llaan yksin asian kanssa, saatu hype puuttuu, työnhakuklubi - työnhaku Lyhempi kknaisuus, vertaistuki puuttuu Asiakkaan tilanteen läpikäynti, vastuuvirkailijat ja yhteistyötahjen välinen neuvttelu ja viikkraprtti Tärkeätä, että jku krdini yhteistyötä klmannen sektrin palvelun tarjman ja TE-keskuksen välillä Tärkeätä, että työvimaneuvja tietää mitä palveluja n tarjlla ja minkälaisiin asiakastarpeisiin palvelut vastaavat alkukartitusta tehdessään Asiakkaan tuuppaaminen eteenpäin, Paljn etenemiseen kuluu aikaa? Alkukartituksen merkitys entistä tärkeämpää Tärkeää myös tunnistaa ja kirjata asiakkaan tietihin asiakkaan elämäntilanteen muuts ja edistyminen Ammatillisen kulutuksen ja mniammattillisten palvelujen tarjaminen Kuka pääsee työkunnn selvittämiseen, löytyykö resurssia? Typpi asiakkaat pääsevät, perus TE-timistn asiakas hunmmin Palkkatuen myöntäminen ammatillisen kuntutuksen asiakkaille vaikeaa työnhakija vi lla, muttei saa palkkatukea

12 Työvalmennuksen hyvät käytännöt Työvalmennukseen liittyvät hyvät käytännöt Alkukartitus ja ikean segmentin löytäminen nnistuu vielä suraan työmarkkinille menevien khdalla. Miten alkukartitus tehdään? Tisen ammattitaidn arvstaminen työvalmentajan palautteen humiiminen TE-timistssa Virkailijalle annettu vastuuta, kun n humattu että väliprras ei timi. Palvelu ja sen arviiminen. Ketkä palvelua saa? Enemmän painpistettä työvalmennuspaikan tarjamiselle kuin asiakkaan saamisen/saamattmuuden kartittamiselle. Ammatillisen kuntutuksen saamisen varmistaminen myös TE-timistn pulella. Ihmiset hjattava kkeilemaan siipiään painpistettä n siirrettävä ihmisen aktiiviseen timintaa eikä ihmisen arviintiin. Hyviä timintamalleja n lemassa ripeästä palvelusta kuntutuminen n työn tekemistä itselle ikeassa paikassa Tavitteena vain työnhaku ja timeentuln parantamien Lyhyt perustelu miksi em. n hyvä käytäntö? Asiakas tietää man saamisensa ja saa määitellä sen hyvin, hjaajan tehtävänä vain tuupata eteenpäin Palvelutarve- arvin tekemisen vaikeus Yritetään auttaa kaikkia asiakkaita, asiakas alittaa nyt samaa palvelua uudelleen ja uudelleen. Miten päästä segmentistä pis ja eteenpäin? taludellisen tilanteen vuksi sa asiakkaista n etuusasiakkaita, tämä n ministeriönkin taslla nyt hyväksytty Tutkimukset vahvistavat helpsti työllistymisen esteitä ei mtivi kuntutujaa eikä työnantajaa. Työelämässä vi pärjätä myös vajaakuntisena haasteellista tttakai, mutta silti mahdllista. Ihmisen ma kkemus masta jaksamisesta mtivi etenemistä Tunne siitä, että yritetään löytää kaikki syyt miksi khderyhmä ei le työkykyinen. Olemme arviinnilla ja segementinneilla tehneet tästä liian mnimutkaista NET Effect Oy

13 Työnetsinnän hyvät käytännöt Alkukartitus missä let hyvä, mitä saat Työnantajien psitiivinen suhtautuminen työvalmentajan ja asiakkaan yhteistyöhön Asiakkaan ja ryhmän vahvuuksien etsiminen, keskusteluttaminen, rhkaiseminen, mien ivallusten esiin nstaminen Työnantajasaamisen, työtehtävien ja niihin liittyvän saamisen tunnistaminen ja man mtivaatin tukeminen Lyhyt perustelu miksi em. n hyvä käytäntö? Asiantuntijiden antamien lausuntjen realisiminen Kkemuksen ja tutustumisen kautta Js ei le erityissaamista ja krvamerkittyä rahaa, kuntutujat jäävät vähemmälle välinpitämättömyys heitä khtaan lisääntyy Ajankäyttö työnantajan kntaktintiin- miten viestin, työte ja työtapa työnantajan kanssa, verkstituminen, rhkeus uskn löytää ratkaisu asiakkaille Kntaktinnin lisääminen tutustuminen yritysten henkilöstöplitiikkaan -yhteiskuntavastuuseen Mitä paremmat ja aktiivisemmat työnantajasuhteet, sitä helpmmin työharjittelupaikkja löytyy Työnantajayhteistyö Työnantajayhteistyö n aktiivista kulutustarvekartitusta. työllistyminen tapahtuu eri paikasta, kska tuet vat asiakaslähtöisiä Paintetaan enemmän työviman saavutettavuutta ja yritysten palvelemista Entistä enemmän resurssia suunnataan työviman laadukkuudessa Tähtäimenä työviman saatavuus supprtive emplyment tuettu työllisyys menetelmävinkki ja prsessikuvaus vcatinal prfiles, vates säätön järjetämä kulutus työnantajille NET Effect Oy

14 Kiits valmennuksesta, antisista keskusteluista, hyvää kesää ja menestystä!

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY Kkemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpant: Jukka Haapakski, TVY Pentti Kalli avasi tilaisuuden Juni Kylmälä esitteli tilaisuuden kulun. 3 K, Työkaapeli-hankkeen lppuseminaari,

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot