Huostaanoton vaikuttavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huostaanoton vaikuttavuus"

Transkriptio

1 Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasassa Huostaanoton vaikuttavuus Heidi Pohjanpalo Tutkija YTM Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos

2 Taustaa Teoriaa Tutkimusasetelma Aineistosta ja analyysistä Ensimmäisiä (karkeita) tuloksia

3 Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Needs, Processes and Outcomes in Child Protection tutkimusryhmän tutkimusta, joka on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta ( asti). Olen saanut apurahaa tutkimukseen Suomen Akatemialta, Kunnallisalan Kehittämissäätiöltä, Kerttu and Oiva Turusen diakoniarahastolta, and Alli Paasikivi säätiöltä. Empiirisen datan kerääminen asiakirjoista on päättynyt. Menossa on aineiston analyysi ja tulkinta. Ensimmäisiä karkeita tuloksia koskien koko suurta aineistoa valmistumassa. Esityksen nimi / Tekijä

4 Tutkimuksen tavoitteet Saavutetaanko huostaanotolla niitä hyviä vaikutuksia, joita sillä lähdetään hakemaan. Millaisia ovat kunnan lastensuojeluprosessit? Mitä tuloksia käytetyillä resursseilla saadaan? Mitkä tekijät vaikuttavat tuloksiin?

5 Taustaa

6 Tilastotietoa huostaanotoista Lastensuojelu 2009 Lastensuojeluilmoituksia / 0 17 v väestö 4,9 % Avohuollon tukitoimien kohteena olevat lapset Avohuollossa olevien lasten lukumäärän kasvu edellisvuodesta 5,1 % (selittyy osittain uudella Lastensuojelulailla 2008) Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret (1,3 % alle 18-vuotiaista lapsista) Huostaanotetut lapset ja nuoret Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän lasku edellisvuodesta (aikaisemmin: nousua 2 5 % / vuosi) 1,4 %

7 Lapset sijoituspaikat Lastensuojelu 2009 Sijaisperhe 49 % Näistä sukulaissijoituksia 244 (6 %) Ammatillinen perhekoti 21 % Laitoshoito (lastenkodit, koulukodit) 26% Muu sijoituspaikka 4 %

8 Lapsuusajan raskaiden kokemusten vaikutuksia (Koskenvuo 2010, ) Aiheuttavat depressiota, sydäntauteja, syöpää, vatsahaavaa ja migreeniä aikuisuudessa Ennustavat työkyvyttömyyseläkkeen, alhaisemman koulutuksen, terveyden riskikäyttäytymisen (esim. päihdeongelma, tupakointi, kuolleisuus sairauden tai väkivallan seurauksena), avioeron ja tyytymättömyyden elämään riskiä Taipuvuus kumuloitua samalle henkilölle ja aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kuten ennenaikainen eläke Ovat yhteydessä pessimistiseen elämänasenteeseen Sen sijaan: Hyvä suhde vanhempiin lapsuudessa on yhteydessä optimistisempaan elämänasenteeseen ja näyttää suojelevan pessimismiltä niitä, joilla on ollut raskaita kokemuksia lapsuudessa

9 Elämäntyytyväisyys (Koskenvuo 2010, ) Ennustaa kuolleisuutta sekä sairauksiin että onnettomuuksiin, itsemurhia, työkyvyttömyyseläkkeen riskiä ja depressiota On aika pysyvä (erityisesti, jos ei ole tyytyväinen elämäänsä) Subjektiivisesti koetun hyvinvoinnin tärkeys kasvanut erityisesti psyykkisen terveyden taustalla On vahva yhteys emotionaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin lapsuudessa Mitä enemmän kasautuneita ongelmia, sitä suurempi riski olla tyytymätön elämäänsä

10 Lapsuudentapahtumien ja olosuhteiden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin aikuisuudessa (Koskenvuo 2010, 303) Genotyyppi Koulutus ja sosioekonominen status Olosuhteet ennen syntymää ja varhaislapsuudessa Emotionaaliset tapahtumat ja olosuhteet lapsuudessa Taloudelliset olosuhteet lapsuudessa Aivot ja stressinhallinta Persoonallisuus, resurssit ja emotionaalinen elämä Terveyskäyttäytyminen Sosiaaliset suhteet Siviilisääty Terveys ja hyvinvointi aikuisuudessa

11 Laman vaikutuksia Heikki Hiilamo 2009, Sosiaalipalvelujen ja tulonsiirtojen jatkuvat leikkaukset On olemassa yhä selkeämmin määritelty ryhmä ihmisiä, joka kärsii köyhyydestä Pitkäaikaistyöttömät Jatkuvasti tai melkein jatkuvasti toimeentulotukea saavat Alkoholin väärinkäyttäjät CPOH:n (kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten) osuus on korkeampi siellä, missä on enemmän pitkän aikaa toimeentulotukea saavia Yksinhuoltajuuden ja CPOH:n suhde saa myös vahvaa empiiristä tukea Yksi yksinhuoltajaperhe kolmesta saa toimeentulotukea Lasten sosiaalinen syrjäytyminen CPOH:lla mitattuna näyttää olevan kytköksissä perinteisiin aikuisten sosiaalisen syrjäytymisen mittareihin Pitkäaikainen toimeentulotuen saanti Alkoholin ja päihteiden väärinkäyttö Väkivaltarikokset Alkoholin ja päihteiden väärinkäyttö yhdessä talousongelmien kanssa näyttää selittävän dramaattista nousua kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä

12 Teoriaa

13 Hyvinvoinnin tuottaminen KUSTANNUKSET AINEELLISET RESURSSIT Henkilöstön määrä ja koulutustaso, huoneiden koko VÄLITTÄVÄT TUOTOKSET Tuotetun laitospalvelun sisältö; lajit ja laatu, palvelun volyymi AINEETTOMAT RESURSSIT Hoitomiljöö, organisaatio-, ryhmä- ja yksilötekijät kausaalisuhde määritelmän mukaan LOPPUTUOTOKSET Asiakkaan hyvinvointi Martin Knapp 1995: 16

14 Julkisten palveluiden arviointi TARPEET käyttäjät, asiakkaat Poliittis-hallinnollinen tarpeiden määrittely TAVOITTEET tarpeiden tyydyttäminen, oikeudenmuk. PANOKSET materiaaliset ja immateriaaliset resurssit=> kustannukset PROSESSI tuotantoteknologia, organisaatio, johtaminen TUOTOS Esim. palvelut VÄLITÖN VAIKUTUS Esim. Uusien taitojen oppiminen PITKÄN TÄHTÄIMEN VAIKUTUS Vaikuttavuus, tehokkuus hyvinvointivaikutus, vaikutus elämän laatuun TUOTTAVUUS / TALOUDELLISUUS tekninen, sisäinen tuotannon tehokkuus TEHOKKUUS allokatiivinen, ulkoinen kustannus-hyöty, kustannus-utiliteetti, kustannus-vaikuttavuus, kustannus-seuraus, kustannusten minimointi -analyysit TULOKSELLISUUS sekä ulkoisesti että sisäisesti tehokasta ja täyttää myös muut asetetut tavoitteet Olli Pusan, Keijo Piiraisen & Aija Kettusen 2004:30 ja Marja Vaaraman 1995: 82 pohjalta

15 Huostaanoton tavoitteita Tähdätään tilanteeseen, jossa: Ei puutteita lapsen huolenpidossa Kodin olosuhteet kunnossa Lapsen tai nuoren oma käytös ei vaaranna hänen terveyttään tai kehitystään Avohuollon tukitoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja riittäviä Sijaishuoltoa ei tarvita Lapsen tai nuoren hyvinvointi kasvaa, lapsesta tai nuoresta kasvaa yhteiskuntakelpoinen

16 Kasvatustavoitteet ja kasvattajien vastuu hyvä hoito ja kasvatus iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus ymmärtämyksen, turvan ja hellyyden antaminen ruumiillinen koskemattomuus mahdollisuus itsenäistymiseen Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki (361/83 1)

17 Vaikuttavuuden arviointi Tilanne huostaanottohetkellä vs. nykytilanne/tilanne jälkihuollon päättyessä asiakirjat (lapset, vanhemmat) huostaanottopäätöksen perusteet lapset, vanhemmat missä ovat miten voivat (terveys, mielenterveys, mahd. parisuhdeongelmat, väkivalta, päihdeongelma, rikollisuus, sosiaaliset kontaktit) koulumenestys perhe- ja työllisyystilanne taloudellinen tilanne (toimeentulotukiasiakkuus) avohuollon tukitoimien tarve asiakkuus sosiaalitoimessa jälkihuollon jälkeen vaikutukset lapsen tai nuoren ja vanhempien hyvinvointiin ja ongelmien vähenemiseen peilataan prosessikuvauksiin peilataan tarpeisiin ja tavoitteisiin (huostaanottopäätöksen perusteet, LsL, HTL) peilataan CIT-menetelmän tuloksiin

18 Tutkimusasetelma

19 Tutkittavat Vuosina huostaanotetut lapset keskisuuressa kaupungissa Lapsi tai nuori tällä hetkellä sijaishuollossa sijaisperheessä ammatillisessa perhekodissa laitossijoituksessa (= lastenkoti ja koulukoti) muussa huollossa (esim. psykiatrinen sairaala tai päihdehuolto tarvittaessa) palannut kotiin jälkihuollossa ( vuotias) yli 21-vuotias

20 Tutkimusasetelma satunnaisotanta 247 TAPAUSTA huostaanotetut lapset keskisuuri kaupunki 40 TAPAUSTA (+ 4 kaksosparia) Teoreettinen otanta 20 TAPAUSTA (+ 4 kaksosparia) PROSESSIT - päätösasiakirjat - asiakaskertomukset VAIKUTTAVUUS - päätösasiakirjat - asiakaskertomukset - critical incident technique VAIKUTTAVUUS - päätösasiakirjat - asiakaskertomukset - haastattelut - critical incident technique - eläytymismenetelmä - tulevaisuudenmuistelu väitöskirja post doc -tutkimus TULOKSET

21 Aineistosta ja analyysistä

22 Kerätty aineisto Sosiaalityön asiakaskertomukset Päivittäisten tapahtumien kuvaukset Päätösasiakirjat Kiireellinen huostaanotto Huostaanotto ja sijaishuolto Sijaishuoltopaikan muutos Yhteydenpidon rajoittaminen Huostaanoton lopettaminen Oikeuden päätös- ja tuomioasiakirjat Lausunnot Lääkärin, päivähoidon, perheneuvolan, koulun, nuorisotyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden lausunnot jne. Suunnitelmat Huoltosuunnitelmat (avo-, sijais- ja jälkihuollon aikana) Erilaiset päätökset (esim. toimeentulotuki, avohuollon taloudellinen tuki lastensuojeluperustein) Reseptejä Kirjeitä, sähköposteja Runoja, syntymäpäiväkortteja etc.

23 Aineiston analyysi (247 tapausta) kvantitatiivinen sisällönanalyysi (karkeat tulokset, koko aineisto) Lapset: sukupuoli, syntymäaika, päätöspäivämäärät => ikä eri tapahtumien aikaan, ajanjaksojen kestot, huostaanoton tahdonmukaisuus/-vastaisuus, koulutus, ammatti, siviilisäädyn muutokset, sisarukset, ongemat (esim. päihdeongelmat, rikokset), asiakkuus sosiaalitoimessa tai lastensuojelussa jälkihuollon jälkeen Vanhemmat: syntymäpäivä => ikä eri tapahtumien aikaan, ammatti, muutokset siviilisäädyssä, muut lapset, mahdolliset rikostuomiot Tarjotut ja vastaanotetut avohuollon tukitoimet Huostaanoton syyt Huostaanoton lopettamisen syyt Sijoitukset ja niiden kestot Jälkihuollon tukitoimet Muutot, osoitteet isä, äiti, lapsi kunnan sisällä ja kuntien välillä Kuolemantapaukset Ylisukupolvisuus (asiakirjoissa mainittu) äiti, isä tai oma lapsi otettu huostaan päihteiden väärinkäyttö mielenterveyden häiriöt tai sairaudet

24 Otannan analyysi ( tapausta) Kvantitatiivinen sisällönanalyysi Kvalitatiivinen sisällönanalyysi Yksityiskohtaisempi ja tarkempi kuin koko aineiston analyysi

25 Ensimmäisiä karkeita tuloksia

26 Sukupuoli Koko aineisto Kiir.ho. Huostaanotetut 247 tapausta 34 tapausta 213 tapausta Poika 52,2 % 41,2 % 54 % Tyttö 47,8 % 58,8 % 46 %

27 Ikä huostaanottohetkellä Kho / kiir.sij. 62,8 % 80,4 % Huostaanotto 37,2 % 19,6 % Ikä kho ho kiir.sij. ho 0-2 v 35,3 % 19,7 % 15,1 % 10,5 % 3 6 v 26,5 % 18,8 % 13,0 % 11,1 % 7 12 v 14,7 % 30,5 % 20,6 % 27,6 % v 17,6 % 25,8 % 29,6 % 31,2 % v 5,9 % 5,2 % 21,7 % 19,6 %

28 Tahdonvastaisuus ikäryhmittäin Huostaanotto 54,5 % 84,3 % Tahdonvastainen ho 45,5 % 15,7 % Ikä ho tahd.vast. ho tahd.vast ,7 % 25,8 % 8,6 % 20,7 % ,5 % 22,7 % 10,9 % 12,2 % ,6 % 26,8 % 27,7 % 26,8 % ,3 % 21,6 % 33,0 % 22,0 % ,9 % 3,1 % 19,8 % 18,3 %

29 Perhemuoto huostaanoton aikaan Eronnut 41,4 % (ennen ho tai ho:n aikaan, ei uutta puolisoa) Yksin asuva (ei puolisoa ho:n aikaan) 17,0 % Leski (ei uutta puolisoa ho:n aikaan) 3,6 % Ydinperhe (avioliitto, avoliitto) 23,8 % Uusperhe (avioliitto, avoliitto) 14,2 % 62 % 38 %

30 Lähteet Airio, Ilpo & Niemelä, Mikko Periytyykö köyhyys? Köyhyyden ja toimeentulotukiasiakkuuden sukupolvinen liikkuvuus. Sosiologia 2002; 39: Heino, Tarja 2007, Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? Tukimus lapsista ja perheistä tilastolukujen takana. Helsinki: Stakes, työpapereita 30, Can be attained in Heino, Tarja 2009, Lastensuojelu kehityskuljuja ja paikannuksia in Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari & Ahlström, Salme (ed.) 2009: Lapsiperheiden hyvinvointi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Heino, Tarja & Johnson, Marianne Huostassa olleet lapset nuorina aikuisina in Hämäläinen, Ulla & Kangas, Olli (ed.) 2010: Perhepiirissä. Helsinki: Kela. Hiitola, Johanna Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista. Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Tampereella, Tampereen seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla hanke. Helsinki: Stakes. Työpapereita 21, Jäntti, Markus 2010, 62 75: Lapsiköyhyydestä Suomessa in Hämäläinen, Ulla & Kangas, Olli (ed.) 2010: Perhepiirissä. Helsinki: Kela. Kajanoja, Jouko 2005, Hyvä lapsuus avain menestyvään kansantalouteen? in Takala, Pentti (ed.) 2005: Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? Koponen, Anne Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys. Helsinki: Kehitysvammaliitto, Kotututkimuksia 5, Koskenvuo, Karoliina 2010, : Lapsuudentapahtumat, terveys ja elämäntyytyväisyys in Hämäläinen, Ulla & Kangas, Olli (ed.) 2010: Perhepiirissä. Helsinki: Kela. Saarikallio-Torp, Miia & Heino, Tarja & Hiilamo, Heikki & Hytti, Helka & Rajavaara, Marketta 2010, : Lapset huostassa, vanhemmat ahdingossa in Hämäläinen, Ulla & Kangas, Olli (ed.) 2010: Perhepiirissä. Helsinki: Kela.

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2005 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO sijaishuollon laatukriteerit nuorten kertomusten valossa Eero Lönnblad Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö? 217 Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?»opettajan työ on enimmäkseen luokkataistelua», huokaisi matematiikan opettaja Risto Markkanen 1970-luvulla. Mitähän taistelua sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino. 18.4.11 Tarja Heino 1

Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino. 18.4.11 Tarja Heino 1 2.4.2011 Sosiaalifoorumin tilaisuus Kitketään köyhyys kunnollisella koulutuksella Koulutus pelastaa huostaanotetun nuoren tulevaisuuden? Järj. Kuuntele köyhää -verkosto. Dosentti, erikoistutkija Tarja

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Antti Väisänen, tutkija, VTM THL / CHESS 26.4.2012. Sosiaalitaito, Hyvinkää Esitys Aiempi tutkimus riskitekijöistä

Lisätiedot

Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta

Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta JOHANNA AHO-KAIPIO Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu tutkielma Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto Porin yksikkö,

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2 Heidi Poutanen & Virve Verkka LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta

Lisätiedot

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ Janni Kollanus Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

Olisin ilman sitä varmaan jossain lastenkodissa tällä hetkellä. NUORTEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA

Olisin ilman sitä varmaan jossain lastenkodissa tällä hetkellä. NUORTEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA Olisin ilman sitä varmaan jossain lastenkodissa tällä hetkellä. NUORTEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA Sanna Rantanen Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lasten kiireelliset huostaanotot

Lasten kiireelliset huostaanotot JULKAISUJA 4/2006 Lasten kiireelliset huostaanotot Turun ja Tampereen päätösasiakirjojen vertailu 1.3.2004 28.2.2005 Mirja Saarni TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille PERHEHOIDON ABC käsikirja perhehoitajille Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2015 2 3 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!... 6 Perhehoito on tiimityötä... 6 Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE 15.10.2006 Seutukehittäjä Ritva Seppälä SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valtakunnallisia kehityslinjauksia seutuyhteistyöstä 1.2 Seutukehittäjä

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TOIMINTA 2 2.1 SoTen tehtävä 2 2.2 SoTen visio 2 2.3 SoTen arvot 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

Mariia Hämäläinen Anna Puustinen. Mua ei kuunneltu. Tuki, apu ja väkivalta kokemusasiantuntijoiden silmin. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Mariia Hämäläinen Anna Puustinen. Mua ei kuunneltu. Tuki, apu ja väkivalta kokemusasiantuntijoiden silmin. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Mariia Hämäläinen Anna Puustinen Mua ei kuunneltu Tuki, apu ja väkivalta kokemusasiantuntijoiden silmin Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.4.2011

Lisätiedot

LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa

LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa Rauni Kainulainen LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2008 1 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.11.2008 Tekijä(t) Rauni Kainulainen

Lisätiedot