Kaupungin strateginen johtaminen. Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin strateginen johtaminen. Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki"

Transkriptio

1 Kaupungin strateginen johtaminen Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki

2 Mitä? Miten? Miksi?

3 Mitä strateginen johtaminen on?

4 Strateginen ajattelu Strateginen ajattelu on yksilön asenne ja kyky, tapa suhtautua todellisuuteen, sen subjektiiviseen jatkuvasti muuttuvaan ja kompleksiseen luonteeseen. Strategisella ajattelulla pyritään jäsentämään kehitysnäkemystä pitkäjänteiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi etsimällä ja antamalla tapahtumille merkityksiä. Samalla uudistetaan ja kehitetään kehitysnäkemystä. Strateginen ajattelu on intuition, järjen ja tunteen yhdistämisen taidetta. Se on yksilön tapa tulkita tapahtumia ja etsiä niiden merkitystä. Strateginen ajattelu on tapa hahmottaa nykyistä ja tulevaa sekä tavoitella haluttua muutosta

5 Strategisessa suunnittelussa perusoletuksena on, että voimme vaikuttaa tulevaisuuteen omilla valinnoilla ja teoilla ei uskota vallitsevien trendien jatkuvan, vaan hyväksytään uusien trendien ja yllätyksien mahdollisuus ei turvauduta nykyisyyteen eikä menneisyyteen, vaan luodaan polkuja, jotka johtavat tavoiteltuun tulevaisuuteen Menneisyyden kokemukset ja erilaisten kehityspolkujen tunnistaminen auttavat ymmärtämään polkuriippuvuuden merkityksen Tulevaisuuden odotukset ja monien erilaisten tulevaisuuksien tunnistaminen auttavat luomaan vision eli tavoitetilan Vaikeinta strategisessa suunnittelussa on löytää oikeat polut

6 Strategian ohjaava vaikutus Strateginen suunnittelu on muutoksen tunnistamisen ja toiminnan suuntaamisen väline. Strategioiden avulla pyritään ohjaamaan toimintaa organisaation kannalta toivottavaan suuntaan ja siten saamaan aikaan muutosta. Strategisen suunnittelun avulla on mahdollista tunnistaa organisaation (tai alueen) kilpailukyvyn ydin ja tuottaa uusia ajatuksia kilpailukyvyn kehittämiseksi ja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi. Strategisen suunnittelun avulla on mahdollista luoda strategista tietoisuutta, joka on yksi kollektiivisen muutoksen johtamisen perusedellytyksistä. Kun strategian laadintaan osallistuu mahdollisimman laajasti keskeisiä toimijoita, 1) tieto- ja näkemyspohja on mahdollisimman monipuolinen ja 2) eri toimijoiden on mahdollista sitoutua laadittuun strategiaan, sisäistää sen perusajatukset ja toteuttaa niitä oman toiminnan kautta.

7 Strategian laadintaprosessin tarkoitus Etsiä, löytää ja osoittaa haluttu kehityksen suunta ja tarvittavat toimenpiteet Tarttua johonkin mahdollisuuteen tai torjua uhka Luoda monille toimijoille yhtenäinen ajattelu- ja toimintamalli, jonka avulla yksittäiset päätökset ja toimenpiteet nivoutuvat ajan kuluessa yhteen Luoda toimijoille yhtenäistä tapaa hahmottaa maailma ja suhtautua tapahtumiin Kouluttaa toimijoita uuteen tilanteeseen Luoda jaettua tietoisuutta organisaatioon (informaatiota jakamalla saamme ihmiset ymmärtämään ja sisäistämään yhteiset päämäärämme ) Asemoida oma organisaatio, verkosto tai alue suhteessa muihin

8 Strategialla haluamme osoittaa suunnan ja nostaa esiin konkreettisia toimenpiteitä (tavoitetila, haluttu muutos) tehdä valinnat, jotka luovat puitteet päätöksenteolle ja toiminnalle koota toimintaa helpommin hahmotettavaksi, hallittavaksi, mitattavaksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi koota ihmiset yhteen pohtimaan yhteistä tulevaisuutta sitouttaa ihmiset yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen

9 Strategia on Valintojen tekemistä Suunnan etsimistä Suunnan näyttämistä Strategia kertoo mitä me teemme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, jotta saavutamme halutun tulevaisuuden

10 Strategin kykyvarasto (Huom! Jokaisen poliittisen johtajan tulisi olla strategi) kyky toimia johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti kyky nähdä vallitsevan tilanteen ylitse kyky hahmottaa tulevaisuuden tarpeita kyky hahmottaa kuntalaisten ja muiden eri toimijoiden muodostamien ryhmien tarpeet kyky ottaa keskeisten toimijoiden mielipiteet huomioon strategioiden muotoilussa ja toteutuksessa kyky tasapainottaa erilaisia tavoitteita organisaation sisällä kyky huomioida valitut strategiat neuvotteluissa ja päätöksenteossa kyky oppia aiemmista päätöksistä ja tapahtumista kyky tunnistaa ne yhteistyökumppanit, jotka ovat tärkeitä organisaation kehityksen kannalta kyky luoda toimivat suhteet kumppaneihin sekä löytää eri organisaatioiden tavoitteiden väliltä yhtymäkohtia kyky tunnistaa ne strategisesti tärkeät verkostot ja foorumit, joissa organisaation on syytä olla mukana

11 Miten temppu tehdään?

12 Strateginen johtamisjärjestelmä KAUPUNKISTRATEGIA (KV) HENKILÖSTÖSTRATEGIA PALVELUSTRATEGIA HALLITUSOHJELMA (KH) TALOUSARVIO HALLINTOKUNTIEN SUUNNITELMAT HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT POIKKIHALLINNOLLISET SUUNNITELMAT

13 KV ja KH Konsernihallinto Strategia LAUTAKUNNAT Hallintokunnat ja liikelaitokset Hallintokuntakohtaiset suunnitelmat Talousarvio Yksiköt tai vastuualueet Yksikkökohtaiset suunnitelmat

14 Strategian ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (toiminta-ajatus) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme halutun tulevaisuuden? (strategia) Tavoitteet kriittiset menestystekijät Pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteet Millä mittaamme onnistumista tavoitteissa? (mittarit, arviointikriteerit)

15 Strategiaprosessi Toiminta-ajatus Seuranta ja raportointi Visio Tavoitetasot JALKAUTTAMINEN TEKEMINEN Painopisteet Mittarit Kriittiset menestystekijät (Asiat, joissa onnistuttava vision ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi)

16 Suurimmat haasteet ovat yleensä Sitoutuminen Jalkauttaminen Mittaaminen

17 Omenapuu (BSC-lajike) VAIKUTTAVUUS OSAAMINEN PROSESSIT TALOUS Omenapuun juuret kuvaavat organisaation sisäisen uudistumisen, suorituskyvyn ja tehokkuuden sekä resurssien hallinnan tavoitteita. Niiden ansiosta puu pysyy pystyssä, saa ravintoa, kasvaa ja tuottaa hedelmää (vaikuttavuutta).

18 Pori 2016 kaupunkistrategia KV

19 Kaupunkistrategia tiivistetysti Porilaiset arvot: Visio 2016: Pori on asukkaan sykkivä kasvukeskus Painopisteet ja kriittiset menestystekijät: TYÖTÄ UUSIUTUMINEN JA KILPAILUKYKY HYVINVOINTI, TERVEYS ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS HUOLEN- PITOA ROHKEUTTA 1. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen 2. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö 3. Elinkeinopolitiikan terävöittäminen 4. Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki 5. Pori on merkittävä ja tunnettu korkeakoulu- ja yliopistokaupunki 1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2. Pori on lasten ja nuorten kaupunki 3. Koulutustason ja osaamisen kehittäminen 4. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus 5. Pori tunnetaan kulttuurikaupunkina 1. Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus 2. Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus 3. Ympäristöystävällisen asumisen lisääminen 4. Pori tunnetaan luonnostaan ELÄMYKSIÄ 6. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Toiminta-ajatus: Pori on turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kaupunki, jonka monipuoliset palvelut mahdollistavat kaiken ikäisten aktiivisen toiminnan ja hyvän elämän

20 Toiminta-ajatus Tätä varten me olemme. Pori on turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kaupunki, jonka monipuoliset palvelut mahdollistavat kaiken ikäisten aktiivisen toiminnan ja hyvän elämän.

21 Porilaiset arvot Näitä me arvostamme ja pidämme tärkeinä. Työtä Pori on hyvä työnantaja ja työllisyyden edistäjä. Huolenpitoa Turvallinen elinympäristö on jokaisen porilaisen oikeus. Rohkeutta Pori on saavutuksistaan ylpeä yhteistyöhakuinen kasvukeskus. Elämyksiä Pori tarjoaa asukkaille elämyksiä arkeen ja juhlaan.

22 Visio 2016 Tällaisena me näemme tulevaisuutemme. Pori on asukkaan sykkivä kasvukeskus. Sykkivä Rytmikäs, kasvava, vetovoimainen, pirteä, raikas, dynaaminen, omaehtoinen, luova, nopeatempoinen, eloisa, kansainvälinen, persoonallinen, nopealiikkeinen, särmikäs, kehittyvä, innovatiivinen, aloitteellinen, ennakoiva, uudistushaluinen, joustava, nopeasti muutoksiin reagoiva, nokkela.

23 Strategia Painopisteet Nämä ovat meidän tärkeimmät pitkän aikavälin kehittämiskohteet. Kriittiset menestystekijät Näissä tavoitteissa ja toimenpiteissä meidän on onnistuttava. Mittarit Näillä me seuraamme tavoitteidemme toteutumista. Painopisteet Uusiutuminen ja kilpailukyky Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus Asuin- ja elinympäristö

24 Painopisteet ja kriittiset menestystekijät Uusiutuminen ja kilpailukyky 1. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen 2. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö 3. Elinkeinopolitiikan terävöittäminen 4. Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki 5. Pori on merkittävä ja tunnettu korkeakoulu- ja yliopistokaupunki 6. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

25 Painopisteet ja kriittiset menestystekijät Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus 1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2. Pori on lasten ja nuorten kaupunki 3. Koulutustason ja osaamisen kehittäminen 4. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus 5. Pori tunnetaan kulttuurikaupunkina

26 Painopisteet ja kriittiset menestystekijät Asuin- ja elinympäristö 1. Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus 2. Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus 3. Ympäristöystävällisen asumisen lisääminen 4. Pori tunnetaan luonnostaan

27 Mittaaminen ja seuranta

28 Esimerkkejä kaupunkitason mittareista Kriittinen menestystekijä Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen 6. Mittari Kaupungin kiinteistöjen kunto Tavoitetaso 2011 Raportointi Tavoitetason toteutuminen Kaupunginjohtajan arvio Korjausvelka ei ole kasvanut. Harri Juhola Korjausvelka kasvoi hieman: 50,2 M vuonna 2010 ja 51,4 M vuonna Tavoite ei ole toteutunut. Kriittinen menestystekijä Pori on lasten ja nuorten kaupunki 27. Mittari Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Tavoitetaso 2011 Raportointi Tavoitetason toteutuminen Kaupunginjohtajan arvio Kaupunki avustaa järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä seuraavasti: liikunta 80, nuoriso 40 ja kulttuuri 15. Kouluissa toteutetaan noin kerhotuntia. Nuori Pori julkaisu toimitetaan jokaiselle vuotiaalle porilaiselle. Tomi Lähteenmäki (lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä) Kaupunki avusti järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä seuraavasti: liikunta 88, nuoriso 40 ja kulttuuri 19. Kouluissa on toteutettu kerhotuntia. Nuori Pori julkaisu on toimitettu jokaiselle 6-18 vuotiaalle porilaiselle. Tavoite on toteutunut.

29 Kehittäminen vuosina : Talousarvion 2012 laadinnassa rajoitettiin keskeisten tavoitteiden määrää korkeintaan kolmeen per hallintokunta (perusturvalla kuusi) Yksityiskohtaisia ei enää tuoda valtuustolle : Vuodesta 2013 alkaen KV määrittelee kaupunkistrategiassa kriittiset menestystekijät Mittarit/toimenpiteet ja niiden vuosittaiset tavoitetasot määritellään hallintokunnissa Korostetaan myös asiantuntijalautakuntien roolia Samat tavoitteet kaupunkitason tuloskortissa, hallintokuntien tuloskortissa ja talousarviossa Vältetään päällekkäiset arviointijärjestelmät

30 Nykytilanne 2012 Pori 2016 Hallintokuntien toimintasuunnitelmat Seuranta Seuranta Talousarvio Seuranta

31 Tavoite Pori 2016 Hallintokuntien toimintasuunnitelmat Seuranta Talousarvio

32 Strategiatyön pullonkaulat

33 Strategiatyön pullonkaulat (1/4) Tavoitteena on liian usein strategiaasiakirja Yleisesti oletetaan, että strategiat toteutuvat automaattisesti, kunhan ne on kirjattu paperille Strategiaa ei kiinnitetä toimintaan, jolloin se jää pelkäksi paperiksi Strateginen suunnittelu jää kiinni tämän päivän ongelmiin ja tapahtumiin Suunnitelmat ovat usein kauan olemassa olleiden ajatusten kirjaamista paperille eli jo toteutumassa olevien strategioiden purkittamista asiakirjan muotoon

34 Strategiatyön pullonkaulat (2/4) Strategioista tehdään liian yleisiä tai liian monimutkaisia Ne eivät konkretisoidu ja/tai niitä ei ymmärretä ja sisäistetä Strategia jää usein järjestelmän puristuksiin. Erilaisia lukkiutumia ovat vallitseviin toimintatapoihin ja ajattelumalleihin lukkiutuminen saavutettuihin etuihin lukkiutuminen Ajan puute - päälle kaatuvat asiat ja rutiinit pitää hoitaa ensin Muiden resurssien puute osaaminen, raha

35 Strategiatyön pullonkaulat (3/4) Toteutuksen kannalta keskeiset ihmiset eivät osallistu prosessiin Toteutuksen kannalta keskeiset ihmiset eivät sitoudu prosessiin Osallistujia ei ole ehkä kyetty motivoimaan Suunnittelusta vastaavat henkilöt eivät kykene auttamaan muita strategian ymmärtämisessä ja sisäistämisessä Strategiset päätökset eivät ole prosessiin osallistuvien käsissä Prosessi on huonosti valmisteltu, organisoitu ja johdettu

36 Strategiatyön pullonkaulat (4/4) Asioiden näkeminen toisista näkökulmista tuottaa vaikeuksia monille Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, suunnitelmat vanhenevat nopeasti Strategian rakentaminen ja tavoitteista sopiminen onnistuu, mutta vasta toteutuksessa kumppaneiden luottamus punnitaan Mittarit asetetaan väärin, jolloin kuljemme vahingossa väärään suuntaan Aiemmat huonot kokemukset muistetaan pitkään

37 Pori 2020 kaupunkistrategian laadinta käynnistyy nyt keväällä - Valtuustosopimus asettaa raamit - Kaikkien yhteinen juttu - Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus

38 Sähköposti: Puhelin: Iloista kevättä!

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan Osa 1. Suunnitelman valmistelu Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-343-4 TEKIJÄ Sirkka Rousu ja LapsiARVI

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen Case Koivujärvi Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen SISÄLLYS Case 1. Strategian onnistumisen arviointi Koivujärven kaupungissa 3 Case 2. Kaupunginteatterin kehittämisprosessi uusien tavoitteiden ja

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot