BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA"

Transkriptio

1 BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Berendsen Textil Service Ab:n toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista. HAKIJA Hakija Berendsen Textil Service Ab Osoite Huurrekuja 5, TUUSULA Ly-tunnus Yhteyshenkilö Kim Nordberg, puh LAITOKSEN SIJAINTI Tuusulan kunnan Ruotsinkylässä sijaitseva tila Textil ( ). Laitoksen katuosoite on Huurrekuja 5. Kiinteistön omistaa Berendsen Textil Service Oy. Liite nro 45 sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 Ympäristönsuojeluasetus 1.1 kohta 9c LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus 7.1 kohta 9 HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT Laitoksen alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty toimirakennusten korttelialueeksi (KTY). Laitos sijaitsee Jusslan työpaikka-alueella, ja sen sijoituspaikka on Huurrekuja 5. Lähin I luokan pohjavesialueen raja ( B I) sijaitsee 850 metrin päässä laitosalueesta. Laitoksen läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita kuten esim. koulua tai päiväkotia. Lähin asutus sijaitsee lounaassa, Vantaan Ilolassa, noin 540 metrin päässä laitoksesta.

2 Tuusulan kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan LUPAHAKEMUS Toiminnan yleiskuvaus Berendsen Textil Service Oy harjoittaa tekstiilien vesipesua. Vesipesu tehdään koneellisesti. Tuotanto sisältää kaksi työvaatepesulinjaa ja yhden mattopesulinjan. Työvaatepesulinjoilla kapasiteetti on kiloa päivässä ja mattolinjalla kiloa päivässä. Raaka-aineiden, kemikaalien kulutus ja varastointi sekä energiankäytön tehokkuus Vesipesussa käytetään pesu- ja huuhteluaineiden lisäksi pesutehosteita ja valkaisuaineita. Pesukemikaalivarasto on erillisessä suljetussa tilassa pesupumppujen yhteydessä. Pesuaineannostelussa on käytössä täysin suljettu järjestelmä. Kemikaalit varastoidaan valuma-altaiden päällä. Nykyisin käytössä on Ecolabin pesuaineet. Lupahakemuksen liitteenä on luettelo käytettävistä kemikaaleista. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja kaukolämmön kulutus vuonna 2012 oli 377 MWH. Tuotantolaitoksessa on käytössä maakaasu (1 MW:n kattila höyryn tuotantoon), jonka kulutus vuonna 2012 oli 1537 MWh. Sähkön kulutus vuonna 2012 oli kw. Tuotantokapasiteetti Pesulan kapasiteetti oli vuonna 2012 noin kg pestyä pyykkiä, josta kg oli mattoja ja kg työvaatteita. Vedenhankinta ja viemäröinti Berendsen Textil Service Ab:n pesula on liitetty Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Energiantuotantoyksikkö Laitoksella on käytössä yhden megawatin lämpökattila höyryn tuottamiseen. Polttoaineena on puhdas maakaasu. Kattilan polttimena toimii Oilonin GP- 90. Poltin on huollettu ja säädetty vuosittain. Savukaasut johdetaan teräsvalmisteiseen piippuun, jonka korkeus maanpinnasta on noin 10 metriä. Toiminnan aiheuttamat päästöt veteen ja maaperään Lupahakemuksen mukaan pesusta ei aiheudu päästöjä veteen tai maaperään. Vesipesusta tulevat pesuvedet johdetaan Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon ja muut pesusta aiheutuvat jätteet toimitetaan asianmukaiseen jätteiden käsittelyyn. Toiminnan aiheuttamat melu ja tärinä

3 Lupahakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melu- eikä tärinähaittoja naapuritonteille. Toiminnassa syntyvät jätteet Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnasta arvioidaan syntyvän vuodessa seuraavat jätemäärät: sekajäte kg paperi/pahvi 500 kg kuormalavat 100 kpl muovitynnyrit 70 kpl paristot ja akut 50 kpl Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Suomen Berendsen Textil Service Oy:n toiminta on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista Hakemuksen mukaan käytössä on nykyaikaisimmat tuotantokoneet. Lisäksi kyseessä on pitkäaikaisen pesulatoiminnan kehittämät konseptoidut tuotantolinjat ja konseptirakennus. Laitoksella on käytössä osittainen veden kierrätys sekä lämmön talteenottojärjestelmä. Tarkkailu ja raportointi Lupahakemuksen mukaan Berendsen Textil Service Ab:n käyttötarkkailu tapahtuu yrityksen omalla WECO -energian seurannalla sekä SOL-tietojärjestelmällä, joiden tulokset raportoidaan kuukausittain. Lisäksi energian käyttöä ja veden kulutusta mitataan pesulinjoittain. Jäteveden laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein. ASIAN KÄSITTELY Kuuluttaminen Ympäristölupahakemuksesta on YSL 38 :n mukaisesti kuulutettu Tuusulan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Viikkouutiset -lehdessä Asianosaisille on YSL 38 :n mukaisesti päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen. Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Tuusulan kunnanhallitukselta, Tuusulan vesihuoltolaitokselta ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

4 Lausunnot Tuusulan kunnanhallituksella ei ollut huomautettavaa Berendsen Textil Service Ab:n ympäristölupahakemuksesta. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä esittää päivätyssä lausunnossaan, ettei sillä ole jäteveden osalta lupaehdoissa huomautettavaa. Toiminnanharjoittajan kuuleminen ja vastine Lupahakemuksesta ei ole annettu lausuntoja tai muistutuksia, joiden johdosta hakijaa olisi ollut tarpeen kuulla. Tarkastukset Lupahakemuksen johdosta laitoksella on tehty tarkastus Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marja Talja, puh Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkastanut Berendsen Textil Service Ab:n hakemuksen ympäristönsuojelumääräysten tarkistamiseksi koskien tekstiilien vesipesulatoimintaa osoitteessa Huurrekuja 5, Tuusula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää poistaa lupamääräyksen 3 ja muuttaa lupamääräyksiä 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15. Lupamääräys 17 on entinen määräys 16 ja uusi määräys 16 on lisätty. Tehdyt muutokset on perusteltu yksityiskohtaisesti lupamääräysten perusteluosiossa. LUPAMÄÄRÄYKSET Luvanvarainen toiminta 1. Ympäristölupa koskee ympäristönsuojeluasetuksen 1.1 :n kohdan 9c mukaista vesipesulaa, jonka pesukapasiteetti on yli kg vuorokaudessa. (YSL 28, YSA 1 ) 2. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) 3. poistettu Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkastaminen 4. Lupa on voimassa toistaiseksi päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. (YSL 52 ) 5. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa lupaviranomaiselle mennessä hakemus lupamääräysten tarkastamista

5 varten. Hakemukseen on liitettävä toiminnan ja sen ympäristövaikutusten seurantatiedot. (YSL 55 ) Raaka-aineet ja kemikaalit 6. Berendsen Textil Service Ab:n toiminnassa on käytettävä ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomia kemikaaleja ja sovellettava toiminnassaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joilla voidaan ehkäistä mahdollinen toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. (YSL 3.4, YSA 37 ) Päästöt viemäriin ja vesistöihin 7. Vesihuoltolaitoksen viemäriin ei saa johtaa jätevesiä siten, että siitä aiheutuu vaurioita viemäriverkolle tai haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai hyötykäytölle. Viemäriin johdettavien vesien on täytettävä Tuusulan vesihuoltolaitoksen teollisuusjätevesien laatuvaatimukset. (YSL 43 ) 8. Sadevedet ja alueen muut pintavedet on johdettava niin, ettei niistä aiheudu maaperän taikka pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. (YSL 43 ) Melu 9. Yrityksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimpien melulle alttiiden kohteiden piha-alueilla päivällä klo 7 22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo 22 7 ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). (YSL 43, VNp 993/1992) Kemikaalien varastointi 10. Yrityksen käyttämät pesuaineet ja muut kemikaalit on varastoitava suljetuissa säiliöissä ja astioissa sisätiloissa niin, ettei niitä onnettomuustilanteessakaan pääse kulkeutumaan ympäristöön. Varastot on varustettava kemikaalivuotojen varalta imeytysaineilla ja lattiakaivojen suojakansilla tai sulkuventtiileillä. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee varustaa käytettävät pesuaineet varoaltailla, jotka vastaavat kapasiteetiltaan varastoitavan kemikaalin enimmäismäärää. (YSL 43 ja 45 ) Jätehuolto 11. Pesulatoiminta on järjestettävä siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyneitä jätteitä on käsiteltävä ja säilytettävä kiinteistöllä aiheuttamatta ympäristö- tai terveyshaittaa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisten jätteiden vastaanotto ja käsittely on sallittu. Vain hyötykäyttöön kelpaa-

6 mattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia aineita. Vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään tosistaan ja muista jätteistä. ja ne on merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Nestemäisessä muodossa olevat vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Niiden pääsy maaperään on estettävä. Jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Jätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä yli vuoden ajan. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. (YSL 43 ja 45, JL 8 ja 12, 13, 15, 16, 17 ja 121 :t, VNp 659/1996) Tarkkailu-, kirjanpito- ja raportointimääräykset 12. Laitoksen jätevesiä tulee tarkkailla ottamalla näytteet kaksi kertaa vuodessa nykyisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Analyysitulosten perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa jäteveden tarkkailumääräyksiä. Jätevesinäyte on otettava pesutoiminnan ollessa käynnissä yhtä työvuoroa koskevana kokoomanäytteenä. Jätevesinäytteiden tulosten on täytettävä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän teollisuusjätevesille annetun yleisohjeen raja-arvovaatimukset. Jätevesinäytteiden tulokset on toimitettava tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, Tuusulan vesihuoltolaitokselle, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY vesi). (YSL 43 ja 46 ) 13. Koneiden ja laitteiden sekä varusteiden kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti vuosittain. Laitoksella on pidettävä käyttöpäiväkirjaa kuukausittain muodostuvista jätteistä jätelajeittain sekä niiden toimitus- ja käsittelypaikoista. Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä lisäksi tiedot kuukausittaisista veden ja pesuaineiden kulutuksista, tiedot tehdyistä tarkastuksista ja huolloista sekä tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä häiriö- ja poikkeustilanteista. Kirjanpito on säilytettävä kolme vuotta ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. (YSL 46, JL 118 ja 119 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeavissa tilanteissa, joissa voi aiheutua tavanomaisesta poikkeavia päästöjä esim. viemäriin tai maaperään, on viipymättä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi ja vahinkojen tor-

7 Vastaava hoitaja jumiseksi. Kyseisistä tilanteista on viipymättä ilmoitettava tarpeen mukaan pelastusviranomaiselle, Tuusulan vesihuoltolaitokselle, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle. (YSL 62, 76 ) 15. Yritykselle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Vastuuhenkilön vaihtuessa tieto uudesta vastuuhenkilöstä yhteystietoinen tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 43 ) Ilmapäästöt 16. Energiantuotantoyksikön savupiipun korkeuden on oltava vähintään 10 metriä maanpinnasta. (YSL 43, VNA 445/ ) Toiminnan lopettaminen Energiantuotantoyksikön typpioksidipäästöt eivät saa ylittää 400 mg/m3 (O2=3 %). Päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, jos 1) energiantuotantoyksikössä noudatetaan laadittua tarkkailuohjelmaa, 2) yksikössä seurataan palamisen tasaisuutta jatkuvatoimisilla happi- ja lämpötilamittareilla VNA 445/2010 liitteen 2 mukaisesti ja 3) liitteen 2 mukaisesti tehtävien mittausten tulokset alittavat päästöraja-arvon. Päästömittaus tulee tehdä kertaluonteisesti 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. (YSL 43, VNA 445/2010 5, 6 ja 16 :t) 17. Ennen toiminnan lopettamista Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle on esitettävä suunnitelma vesiensuojelua, maaperän-suojelua ja jätehuoltoa koskevista toimista. (YSL 90 ) RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisedellytykset Ympäristönsuojelulain 41 :n mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

8 Ympäristönsuojelulain 28 mukaan on yrityksellä oltava ympäristölupa, jos sen toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaara. Ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Tässä tapauksessa luvanvarainen toiminta tarkoittaa tekstiilien vesipesulaa (jonka pesukapasiteetti on vähintään kg/vrk). (YSA c) Lupamääräykset Ympäristönsuojelulain 4 :ssä säädetään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan yleisistä periaatteista. Tällaisia yleisiä periaatteita ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate sekä aiheuttamisperiaate. Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Jätelain 8 :ssä on säädetty jätehuollon järjestämistä koskevista yleisistä huolehtimisvelvollisuuksista. Yleisiin huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluu muun muassa, että jätteet kerätään ja pidetään toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Ympäristönsuojeluasetuksen 1.1 :n kohdan 9c perusteella laitoksella, jossa tapahtuu tekstiilien vesipesua (kapasiteetin ollessa vähintään kg vuorokaudessa) tai kemiallista pesua, tulee olla ympäristölupa. (Määräys 1.) Ympäristönsuojelulain 56 :ssä säädetään asetuksen noudattamisesta. (Määräys 2.) Määräys 3. on poistettu tarpeettomana. Määräys koski uuden laitoksen käyttöönottoa. Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi. Toiminnanharjoittajalta on edellytetty hakemusta lupamääräysten tarkistamisesta kymmenen (10) vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Määräysten määräaikaisella tarkistamisella voidaan tarkkailusta saatuja lisätietoja soveltaen tarkoituksenmukaistaa lupamääräyksiä ympäristönsuojelun kannalta. (Määräykset 4. ja 5.) Berendsen Textil Service Ab:n toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat toiminnassa käytetyistä kemikaaleista. Ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja periaatteen soveltaminen edellyttää sellaisten kemikaalien käyttöönottoa, joilla ei ole tai on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia. Käyttöönotto edellyttää myös tuotetarjonnan jatkuvaa seuraamista. (Määräys 6.) Laitoksen toiminnasta ei lupahakemuksen perusteella aiheudu päästöjä vesistöihin. Tuotannossa mahdollisten tapahtuvien prosessimuutosten tai uudelleen järjestelyjen vuoksi ympäristöluvassa on annettu kuitenkin yleistasoinen määräys näiden päästöjen johdosta. (Määräykset 7. ja 8.)

9 Berendsen Textil Service Ab:n toiminnasta ei lupahakemuksen perusteella aiheudu merkittävää ympäristömelua. Tuotannon mahdollisten prosessimuutosten tai uudelleen järjestelyjen vuoksi ympäristöluvassa on annettu kuitenkin yleistasoinen määräys laitoksen aiheuttamasta. Lupamääräyksen melutasot ovat valtioneuvoston antaman päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaisia. (Määräys 9.) Kemikaalien joutuminen maaperään ja mahdollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen saattaa aiheuttaa pohjaveden laadun heikkenemistä sekä haittaa ympäristölle. Kemikaalien varastoinnissa on kiinnitettävä huomiota asianmukaiseen käsittelyyn ja tiiviisiin suojarakenteisiin sekä -altaisiin. (Määräys 10.) Jätelain (646/20111) mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Valtioneuvoston päätöksessä (VNp 659/1996) on annettu yksityiskohtaiset määräykset vaarallisista jätteistä annettavista tiedoista sekä niiden pakkaamisesta ja pakkausten merkitsemisestä. (Määräys 11.) Ympäristönsuojelulain mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, johon kuuluu mm. päästöjen, jätteiden, jäteveden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailu. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia kirjanpidosta ja säilyttää asiakirjat tarkastusta varten. Kirjanpito- ja raportointivelvoitteiden avulla voidaan määräajoin seurata laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyksiin. Lupamääräyksessä edellytetyt vuosiyhteenvedot tarkastetaan laitoksen ympäristölupakatselmusten yhteydessä. Jätevesien analyysitulosten perusteella voidaan tarkastaa jäteveden tarkkailumääräyksiä. (Määräykset 12. ja 13.) Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Terveys- ja ympäristövaikutuksien estämiseksi onnettomuustilanteisiin varautuminen etukäteen on tarpeen. (Määräys 14.) Ympäristöluvan valvonnan, tiedonsaannin ja yhteydenpidon kannalta viranomaisen on tiedettävä yrityksen oikea vastuunhenkilö yhteystietoineen. (Määräys 15.) Valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) on annettu määräykset päästöjen rajoittamisesta, savupiipun korkeudesta, päästöjen raja-arvoista ja niiden mittaamisesta ja tarkkailusta. Asetuksen liitteen 1 taulukon 2 mukaan päästöraja-arvo olemassa olevalle kaasumaista polttoainetta käyttävän kattilan päästöraja-arvo on 400 mg/m 3 (O2=3 %). (Määräys 16.) Ennen toiminnan lopettamista toiminnanharjoittajan on esitettävä Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle suunnitelma vesien- ja maaperänsuojelusta sekä jätehuoltoa koskevista toimista. (Määräys 17.)

10 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000): 3, 4, 28, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 55, 56, 62, 76, 83 ja 90 :t; Ympäristönsuojeluasetus (169/2000): 1, 4, 7 ja 37 :t; Jätelaki (646/2011): 8, 12, 13, 15, 17, 118, 119 ja 121 :t; Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992); Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ); Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ); Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ). YMPÄRISTÖLUPAMAKSU Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Luvan käsittelystä peritään käsittelymaksuna tuhatkolmesataaneljäkymmentä euroa (1340,00 ), joka määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 9.1 mukaan. Taksan kohdan 5.1 mukaan käsittelymaksua on pienennetty 50 %. Luvan käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 96.3 :n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Ympäristölupapäätöstä koskeva valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote / Asiaote / Berendsen Textil Service Ab Uudenmaan ELY-keskus Tuusulan kunnanhallitus Tieto päätöksestä Rajanaapurit ja muut asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Viikkouutiset -lehdessä.

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot