TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:658 / SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Snellmanin Kokkikartano Oy:n toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista. LUVAN HAKIJA Snellmanin Kokkikartano Oy Jäspilänkatu 27, KERAVA Ly-tunnus: Yhteyshenkilö Kati Häyhä, puh sähköposti: LAITOS JA SEN SIJAINTI Snellmanin Kokkikartano Oy Jäspilänkatu 27, Kerava Kiinteistötunnus: LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 10 i Ympäristönsuojelulaki 55 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 10 f perusteella lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Keravan kaupungissa toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. HAKEMUKSEN VIREILLETULOAIKA Hakemus on tullut vireille ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT Alue on asemakaavoitettu teollisuusalueeksi (TT). Keravan kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat muut alueen teollisuuslaitokset. Lähin asuinalue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistöltä. Alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) 10 luvun 64 :n mukaisia Natura verkkoon kuuluvia suojeluvarauksia. HAKIJAN KUVAUS LAITOKSEN TOIMINNAN MUUTOKSISTA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Yleiskuvaus toiminnasta Snellmanin kokkikartano Oy on Snellman-konserniin kuuluva valmisruokaa valmistava yritys. Keravan toimipisteessä valmistetaan vuosittain yli tonnia ruokaa. Raaka-aineet ja pakkausmateriaalit ostetaan toimittajilta, tuote valmistetaan ja pakataan tehtaalla. Kiinteistöllä on sekä tuotanto- että toimistotiloja. Energiamuotoina käytetään sähköä, kaukolämpöä ja höyryä. Tehdas toimii pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello Toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset Prosessijätevedet johdetaan rasvanerottimen kautta viemäriin. Rasvanerotuskaivot tyhjennetään säännöllisesti ja niiden mahdollisesta häiriöstä tulee automaattinen ilmoitus. Laitos on velvoitettu noudattamaan Kerava Vesihuollon asettamia jäteveden laatuvaatimuksia asumajätevesistä poikkeaville jätevesille. Nykyisellään laitos ei saavuta jätevedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Suunnitelma jäteveden laadun parantamiseksi: Jäteveden laatua heikentävät korkea kiintoainepitoisuus ja sitä kautta BOD. Tuotannon pesuista ajautuu pesuveden mukana liikaa ruokajäämiä. Nestemäisen biojätteen käsittely on ollut laitoksessa ongelmallista, koska käytössä ollut biojätteen vastaanottaja ei ota vastaan nestemäistä biojätettä. Biojätteen kerääjä on vaihtunut ja nykyisin biojätekonttiin voidaan kerätä kiinteä, nestemäinen ja pakattu biojäte. Kontin käyttöönoton myötä jätevettä kuormittaneet ensihuuhtelun ruokaa sisältävät pesuvedet voidaan kerätä talteen. Tuotannonohjauksella vaikutetaan tuotantohenkilökunnan oikeaoppiseen toimintaan.

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Mikäli näillä toimilla ei saavuteta riittävää parannusta jäteveden laatuun, aloitetaan uusien parannustoimenpiteiden laatiminen välittömästi. Todennäköinen vaihtoehto on seisotusallas, jonka suuruus ja käytettävä apuaine tutkitaan alan ammattilaisten kanssa laatumittauksen jälkeen. Muuten toiminnan ympäristökuormituksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Yrityksen riskianalyysi päivitetään vuosittain. Ympäristönäkökohdat on huomioitu siinä yhtenä osana. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO on työn alla. Yritys on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosiksi , jonka aikana se on sitoutunut vähentämään suhteellista energiankulutustaan 9 %. Kokkikartano saavutti yli 10 %:n energiankulutuksen säästön ensimmäisenä sopimusvuonna. Suoritettuja energiatehokkuustoimenpiteitä ovat: Teollisuuden energia-analyysi 2009, Pinch-analyysi 2009, LTO-tehokkuuden parantaminen 2009, kylmälaitteiden energiatehokkuuden katselmus 2011 (toimenpiteet jatkuvat ), paineilmajärjestelmän tehostaminen Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti yritys on sitoutunut jatkuvaan energiatehokkuuteen. Sähkön kulutuksen seurantaan on asennettu 10 kpl sähkömittareita. Tuotannonpesuihin käytettävän veden määrää voidaan mitata eri vesipisteistä tarkemmin erillisillä mittareilla. HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Hakija on esittänyt, että jäteveden laatua seurataan yhdessä Keravan Vesihuollon kanssa. Säännöllinen mittaus tehdään kaksi kertaa vuodessa laadun ylläpitämiseksi. Kun tavoitetila on stabiloitunut, mittaukset tehdään normaalisti Keravan Vesihuollon käytännön mukaisesti. ASIAN KÄSITTELY Kuuluttaminen Snellmanin Kokkikartano Oy:n ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu YSL 38 :n mukaisesti kuuluttamalla Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin ilmoitustaululla Luvan vireilläolosta on kuulutettu Vartti-lehdessä. Rajanaapureille ja muille tiedossa oleville asianosaisille on erillisellä kirjeellä varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen kuulutusaikana.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keravan kaupungilta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä sekä Keravan Vesihuollolta. Keravan kaupunki ei ole antanut hakemuksesta lausuntoa. Keravan Vesihuolto on päivätyssä lausunnossaan esittänyt seuraavaa; Rasvanerottimien tyhjennyksistä, hälyttimien tarkastuksista ja huolloista on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä tyhjennyksen suorittaja, jätteen loppusijoituspaikka, tapahtuneet hälytykset, laitosautomaationa tarkastukset, huollot ja korjaukset. Rasvanerottimen kansi tulee maalata keltaiseksi. Laitoksen tulee noudattaa Keravan Vesihuollon antamia jäteveden yleisohjeita ja laatuvaatimuksia sekä erikseen sovittavia raja-arvoja asumajätevesistä poikkeaville jätevesille. Jäteveden tarkkailunäytteitä tulee ottaa jäteveden näytteenottokaivosta 4 kpl vuonna Tulosten perusteella sovitaan tarkkailunäytteiden ottotiheydestä sekä tarvittavista toimenpiteistä jatkossa. Jäteveden tarkkailunäytteiden ottamisen järjestämisestä vastaa Snellmanin Kokkikartano Oy. Jätevesinäyte otetaan kokoomanäytteenä koko tuotantopäivän ajalta ja toimitetaan hyväksyttyyn laboratorioon tutkittavaksi. Kokoomanäytteestä on tutkittava kiintoaine, ph, BHK, kokonaistyppi, kokonaisfosfori sekä öljyt ja rasvat. Näytetulokset on toimitettava tiedoksi Keravan Vesihuollolle, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä on päivätyssä lausunnossaan todennut seuraavaa: Jätevesien osalta lupaehdoissa ei ole huomautettavaa. Koska luvan hakijalla on ilmennyt ongelmia saavuttaa nykyiset jäteveden raja-arvot ja asian korjaavat toimet ovat kesken, esittää liikelaitoskuntayhtymä, että luvan hakijan on jatkettava riittävän tiheää näytteenottoa. Voimassa olevan luvan edellyttämien jäteveden raja-arvojen saavuttamiseksi luvan hakijan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin hakemuksessa tarkoitetun suunnitelman mukaisesti. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on päivätyllä kirjeellä varattu mahdollisuus vastineen antamiseen annetuista lausunnoista. Hakija ei ole antanut vastinetta. Tarkastukset Lupahakemuksen johdosta on tehty tarkastus Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marja Talja p Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkastanut Snellmanin Kokkikartano Oy:n hakemuksen ympäristönsuojelumääräysten tarkistamiseksi koskien valmisruokatehtaan toimintaa osoitteessa Jäspiläntie 27, Kerava. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää muuttaa lupamääräyksiä 5, 6, 7 ja 8. Lupaehdot 9 ja 10 on lisätty. Tehdyt muutokset on perusteltu yksityiskohtaisesti lupamääräysten perusteluosiossa. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja Keravan Vesihuollon lausunnossa esitetty vaatimus jätevesien tarkkailusta ja käsittelyn tehostamisesta on huomioitu lupamääräyksissä 6, 7, 8 ja 9. Jätevesien tarkkailulla pyritään ennaltaehkäisemään viemäröintijärjestelmän toimintahäiriöistä aiheutuvia haittoja ympäristölle ja asukkaille. Vastaavanlaiset tarkkailuvelvoitteet on annettu myös muille toiminta-alueen elintarvikelaitoksille. Muutetut lupamääräykset: 5. Onnettomuuden tai tuotantohäiriön sattuessa, jos siitä voi aiheutua haittaa ympäristölle tai poikkeuksellisia toimia jätehuollossa, tulee siitä ilmoittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Mikäli tapahtumasta aiheutuu poikkeuksellisia päästöjä viemäriin, tulee siitä ilmoittaa myös Keravan Vesihuollolle ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle. (YSL 43, NaapL 17 ) 6. Rasvanerotuskaivot tulee varustaa automaattisilla hälyttimillä, joiden toimintakunto tulee varmistaa säännöllisesti. (YSA 43, 45, 46 ja YSA 19 ) 7. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava viemäriin johdettavan jäteveden laatua vähintään kaksi kertaa vuodessa (vuonna 2013 neljä kertaa) otettavin näyttein. Näytteenotto tulee ajoittaa niin,

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta että se edustaa laitoksen normaalia jätevettä. Näytteet tulee ottaa kokoomanäytteinä koko tuotantopäivän ajalta. Näytteistä tulee tutkia Keravan Vesihuollon ja Keski-Uudenmaan liikelaitoskuntayhtymän edellyttämät ominaisuudet. (YSA 43, 45, 46 ja YSA 19 ) Tarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymälle ja Keravan Vesihuollolle sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY vesi). Mittaustulosten perusteella voidaan tarkkailutiheyttä tarvittaessa muuttaa. (YSL 43, 46 ja 47 ) 8. Erotuskaivojen tyhjennyksistä, niiden tarkkailuista ja huolloista, jätteiden määristä ja niiden käsittelyyn toimittamisesta jätelajeittain sekä kylmälaitteiden tarkastuksista ja huolloista tulee pitää kirjaa. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto tiedoista tulee toimittaa Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YSL 43, 46, JL 118, 119, 122 ) Lisätyt lupamääräykset: 9. Nestemäisten biojätteiden ja esihuuhteluvesien talteenottoa tulee edelleen tehostaa. Mikäli näillä toimenpiteillä ei saavuteta Keravan Vesihuollon ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän asettamia jäteveden raja-arvoja, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi. (YSL 43, 45, 46, 47 ) 10. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta kirjallisesti Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 43, 81 ) Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin, vähintään kaksi kuukautta ennen lopettamisajankohtaa kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa määräykset toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista. (YSL 43, 90 ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTEET Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksen mukaisesti ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympä-

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, joita luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Snellmanin Kokkikartano Oy:n toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toiminen merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Snellmanin Kokkikartano Oy:n kiinteistö sijaitsee asemakaavassa teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat alueen muun teollisuuslaitokset ja lähin asuinalue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistöltä. Ympäristönsuojelulain 47 :n mukaan ympäristöluvassa on tarvittaessa määrättävä jäteveden esikäsittelystä, mikäli teollisuusjätevettä johdetaan yhdyskunnan jäteveden puhdistamolle. Kiinteistöllä on voimassaoleva jätevesien johtamissopimus, joka koskee asumajätevesistä poikkeavia jätevesiä (teollisuusjätevedet). Jotta kiinteistön jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriin ei aiheutuisi haittaa jätevedenpuhdistamolle, on sopimuksessa edellytetty tiettyjen laatuvaatimusten saavuttamista ennen viemäriin johtamista. Lupamääräyksissä on edellytetty jäteveden esikäsittelyä kiintoaineen- ja rasvanerottimilla, jätevesien johtamissopimuksen vaatimusten täyttämistä sekä riittävää tarkkailua jätevesien laadun selvittämiseksi. (Määräykset 6., 7. ja 9.) Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Määräyksiä on muutettu tarkkailutietojen toimittamisen osalta. (Määräykset 5., 7. ja 8.) Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeen, jotta valvontaviranomainen voi arvioida ympäristönsuojelua kos-

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kevien toimien riittävyyttä ja mahdollista luvantarvetta. Määräys lopettamiseen liittyvistä toimista on annettu mahdollisten kunnostustöiden toteuttamisen varmistamiseksi. (Määräys 10.) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA- MINEN Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 28 ). Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Tarkastamishakemukseen on liitettävä yhteenveto lupakauden toiminnasta ja tiedot toiminnan vaikutuksista ympäristöön. ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta ja tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätökseen ei haeta muutosta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 35-38, 41-43, 45-47, 56, 81, 90, 96, 97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23, 30, 37 Jätelaki (646/2011) 118, 119, 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ) Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristölupamaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan mukaan 3720 euroa. Taksan kohdan 5.2 mukaan käsittelymaksua pienennetään 50 %. Lupamaksu on siten suuruudeltaan 1860 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote / Asiaote / Snellmanin Kokkikartano Oy, Jäspilänkatu 27, Kerava Uudenmaan ELY-keskus Keravan kaupunginhallitus Keravan Vesihuolto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY vesi) Tieto päätöksestä Rajanaapurit ja muut asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin ilmoitustauluilla Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Viikkouutiset -lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot