Lapin liiton kannanotto Kemijoki Oy:n ulkoistamissuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin liiton kannanotto Kemijoki Oy:n ulkoistamissuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Kehitysministeri Pekka Haavisto Kemijoki Oy:n hallituksen jäsenet Lapin liiton kannanotto Kemijoki Oy:n ulkoistamissuunnitelmaan Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman ja vesivoimaan liittyvien palveluiden tuottaja. Sen sähkönmyynnin liikevaihto on ollut n. 40 M /v koko 2000-luvun ajan. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja taseen loppusumma on 460,5 M. Kemijoki Oy omistaa voimalaitoksia, tekoaltaita, niihin liittyviä patoja, maa-alueita, erilaisia koneita ja laitteita sekä rakennuksia. Suomen valtio omistaa enemmistön Kemijoki Oy:n osakepääomasta. Lappilaisia pienomistajia ovat Rovakairan tuotanto Oy, Rovaniemen Energia Oy ja Lapin sähkövoima Oy. Syyskuussa 2013 Kemijoki Oy:n hallitus julkisti aloittavansa selvitystyön uudesta toimintamallista, jonka tavoitteena on ulkoistaa merkittävä määrä nykyisistä toiminnoista palvelutoimittajille. Uuden toimintamallin myötä Kemijoki Oy on muuttumassa vesivoiman tuottajasta tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatioksi. Kemijoki Oy:n vakinaisen henkilöstön määrä on nyt 184 henkilöä. Kun yhtiö siirtyy uuteen toimintamalliin, merkitsee se noin 100 työntekijän siirtymistä sopimuskumppanien palvelukseen ja lisäksi toteutetaan henkilön vähennys irtisanomisten ja luonnollisen poistuman kautta. Yhtiön palvelukseen jäisi noin 25 henkilöä. Lapin liitto pitää Kemijoki Oy:n supistamista maakunnan kannalta ei-toivottavana ratkaisuna ja korostaa, ettei hanke tue Lapin energiastrategiassa yhdessä sovittuja vesivoimaa koskevia tavoitteita. Maakunnan tavoitteena on lisätä vesivoiman tuotantoa ja toteuttaa Kemihaaran alueelle tätä varten tekoallas. Altaan avulla ratkaistaisiin myös Rovaniemen tulvasuojelu. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan ja yhtenä tulvavahinkojen estämisvaihtoehtona selvitetään Kemihaaran tekoallasta. Mikäli allas nähdään parhaana ja ainoana vaihtoehtona saavuttavat tulvasuojelun tavoitteet, on olemassa laillinen mahdollisuus purkaa ao. aluetta koskeva Natura-päätös.

2 Kemihaaran alueen tulevaan maankäyttöön tullaan ottamaan kantaa tulvaryhmän esitykset huomioon ottaen parhaillaan Lapin liitossa meneillään olevassa maakuntakaavassa. Lapin liitto on myös hämmästynyt kiireestä, jolla uutta toimintamallia ollaan panemassa toimeksi. Liitto pitääkin tarpeellisena, että jokiyhtiössä otetaan aikalisä, jotta uuden toimintamallin valmistelu voi tapahtua kaikki vaihtoehdot ja vaikutukset huomioon ottaen sekä henkilöstön huomioimisen hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla. Lapin liitto pitää toimintojen uudelleenjärjestelyjen reunaehtoina, että Kemijoki Oy:n hallitus ja Suomen valtio yhtiön suurimpana omistajana 1. toteuttavat ainoastaan sellaisia toimia, jotka ovat itse Kemijoki Oy:n kannalta selkeästi hyödyllisiä, 2. turvaavat monipuolisen vesivoimaosaamisen ja sen kehittämisen säilymisen Lapissa, 3. harjoittavat vastuullista, arvostavaa ja avointa henkilöstöpolitiikkaa ja hoitavat uudistuksen mahdollisimman pienillä henkilöstö- ja työllisyysvaikutuksilla, 4. turvaavat uutta toimintamallia suunnitellessaan ja toteuttaessaan omistajien puolueettoman ja tasa-puolisen kohtelun, 5. ottavat resurssi- ja säätöenergian osalta korostetusti huomioon kilpailuoikeudelliset näkökohdat ja turvaavat säätövoimaa koskeva päätösvallan pysymisen suomalaisissa käsissä ja 6. järjestävät yhtiön omaisuuden hallinnan ja hoidon ensiluokkaisella tavalla. Lapin liitto toivoo myös, että valtio-omistaja harkitsisi omistajaintressinsä laatua Kemijoki Oy:ssä olisiko energiahuoltovarmuudesta huolehtiminen sellainen erityistehtävä, että omistajaintressi voitaisiin nähdä strategiseksi taikka voitaisiinko jokiyhtiö määritellä valtion erityistehtävää hoitavaksi yritykseksi. Markus Lohi Mika Riipi

3 Hallituksen puheenjohtaja Maakuntajohtaja Liite: Muistio

4 MUISTIO - Malttia Kemijoki Oy:n uudistamiseen Kemijoki Oy 59 vuotta sitten perustettu Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman ja vesivoimaan liittyvien palveluiden tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten tuottama sähköenergia myydään omakustannushintaan yhtiön vesivoimaosakkaille (nk. Mankala-periaate). Lappilaisia pienomistajia Kemijoki Oy:ssa ovat Rovakairan tuotanto Oy, Rovaniemen Energia Oy ja Lapin sähkövoima Oy. Suomen valtio omistaa enemmistön Kemijoki Oy:n osakepääomasta. Kemijoki Oy:n osakkaat Vesivoimaosakkeet % Rahaosakkeet % Koko osakepääoma % Suomen valtio 52,37 50,10 Fortum Power and Heat Oy 63,79 15,40 17,50 Lapin sähkövoima Oy 10,62 9,28 9,34 UPM-Kymmene Oyj 19,00 3,45 4,13 Helsingin kaupunki 3,91 0,81 0,94 Rovakairan tuotanto Oy 1,64 0,66 0,70 Rovaniemen Energia Oy 1,04 0,37 0,40 Kemijoki Oy 17,65 16,89 Omistajaohjauksen näkökulmasta valtionyhtiöt jaetaan kolmeen kategoriaan. Osalle niistä on sälytetty jokin erityistehtävä, osa on strategisia yhtiöitä ja kolmannelle ryhmälle on annettu yksinomaan finanssitavoite. Kemijoki Oy kuuluu viimeksi mainittuun ryhmään eli se on kaupallisesti toimiva yhtiö, jossa valtiolla on omistajana ainoastaan sijoittajaintressi. Tavoitteena on kannattavuus ja kustannustehokkuus. Omistajaohjauksesta vastaa kehitysministeri Pekka Haavisto. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtion omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen ensisijainen tavoite on yhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon

5 pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Tavoitteena on myös yhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistaminen. Keskeisiä lähtökohtia ovat mm. avoin ja johdonmukainen omistajan käyttäytyminen sekä kaikkien omistajien huomioon ottaminen. Yhtiöiden henkilöstöpolitiikan tavoitteena tulee olla, että yhtiöt ovat esimerkillisiä työnantajia, jotka noudattavat tehtyjä työmarkkinasopimuksia ja jotka jatkuvasti ja aloitteellisesti kehittävät henkilöstöpolitiikkaansa. Kemijoki Oy: n sähkönmyynnin liikevaihto on ollut n. 40 M /v (36 Me-43 M ) koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2012 se oli 39 M. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja taseen loppusumma on 460,5 M. Kemijoki Oy, avaintunnusluvut 2012 Milj. euroa Liikevaihto 39,4 Liiketoiminnan muut tuotot 11,8 Liiketoiminnan kulut pl. kiinteistövero 36,9 Kiinteistövero 17,2 Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot 10,2 Tilikauden tulos 0,6 Taseen loppusumma 460,5 Bruttoinvestoinnit 11,8 Tutkimus- ja kehitystoiminta 0,2 Omavaraisuusaste 20,6 Koska Kemijoki Oy toimii omakustannusperiaatteella, ei taloudellisten tunnuslukujen arviointi ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. Yhtiön tuottaman sähkön todellinen arvo vaihtelee tuotannon määrästä ja markkinahinnasta riippuen. Mankala-yhtiössä omistajat saavat sähkön omakustannushintaan, mikä Kemijoki Oy:ssä on merkinnyt noin 200 milj. euron vuotuista tulosta.

6 Vuonna 2000 Kemijoki yhtiössä oli henkilöstöä 372 henkeä, vuonna 2012 enää 184 henkilöä. Kemijoki Oy omistaa voimalaitoksia, tekoaltaita, niihin liittyviä patoja, maa-alueita erilaisia koneita, laitteita ja rakennuksia. Uusi toimintamalli perustuu toimintojen ulkoistamiseen Syyskuussa 2013 Kemijoki Oy:n hallitus julkisti aloittavansa selvitystyön uudesta toimintamallista, jossa yhtiö ulkoistaisi merkittävän määrän nykyisistä toiminnoistaan palvelutoimittajille. Uuden toimintamallin myötä Kemijoki Oy on muuttumassa vesivoimantuottajasta tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatioksi. Kemijoki Oy:n vakinaisen henkilöstön määrä on nyt 184 henkilöä. Jos Kemijoki Oy päätyy selvityksen perusteella siirtymään uuteen toimintamalliin, tarkoittaa se julkisuudessa olleiden tietojen mukaan noin 100 yhtiön työntekijän siirtymistä sopimuskumppanien palvelukseen ja lisäksi alustavan arvion mukaan toteutettaisiin henkilön vähennys irtisanomisten kautta. Yhtiön palvelukseen jäisi noin 25 henkilöä. Toimitusjohtaja Timosen Yleisradiolle antaman haastattelun mukaan käynnistettävän selvitystyön taustalla ovat merkittävästi vähentyneet investointitarpeet, minkä johdosta yhtiöllä on tarve sopeuttaa toimintaansa ja kustannustasoaan vastaamaan yhtiön toimintaa tulevaisuudessa. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa yhtiön kustannustehokkuutta ja saavuttaa arviolta 4-6 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Avoimia kysymyksiä On selvää, että yrityksen pitää sopeuttaa toimintojaan toimintaympäristönsä muutoksiin. Tavoitteena kustannustehokkuus on tietysti hyvä. Kemijoki Oy on kuitenkin useana vuotena ollut Pohjoismaiden tehokkain vesivoimantuottaja. Nekin yhtiöt, jotka ovat ulkoistaneet toimintojaan, ovat tässä vertailussa hävinneet Kemijoki-yhtiölle. Ulkoistaminen ei siis automaattisesti tuo kustannussäästöjä. Tämä on huomattu mm. useassa kunnassa, joissa ostopalvelujen hinnat ovat nousseet selvästi palkkoja enemmän ja ulkoistamisia on jouduttu purkamaan. Toimintojen ulkoistamista ja henkilöstön vähentämistarvetta perustellaan myös investointien vähenemisellä. Yhtiön vuosikertomusten mukaan investointitahdin on vielä vuonna 2012 suunniteltu pysyvän samanlaisena ainakin vuoteen 2017 asti: Voimalaitosten tehonnostoja ja peruskorjauksia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla alkaa Pankakosken toisen koneiston, peruskorjaus. Vuonna 2014 alkaa Seitakorvan toisen koneiston tehonnosto Sierilän voimalaitoshankkeen pitkittyneen lupakäsittelyn vuoksi hankkeen toteuttamisaikataulua muutettiin jälleen.

7 Nämä edellä esitetyt seikat herättävät useita kysymyksiä, Mitkä ovat toimintojen ulkoistamisen ja yhtiön supistamisen todelliset motiivit? Kuka hyötyy kannattavasti toimivan vesivoimaosaajan pilkkomisesta ja alasajosta? Mikä on valtion intressi olla sijoittajaomistajana muutaman kymmenen hengen yhtiössä? Onko tarkoitus siirtää strategisimmatkin toiminnot yhtiön ulkopuolelle? Miten vesivoimaosaamisen kehittäminen voidaan tässä mallissa turvata? Miten turvataan kaikkien osapuolten tasapuolinen kohtelu uudessa toimintamallissa? Miten suunnitellut muutokset vaikuttavat paikallisen väestön suhtautumiseen yhtiöön ja sen tuleviin uudishankkeisiin? Mitkä ovat yhtiön kokemukset Kymijoen ja Lieksanjoen laitosten ulkoistetun paikalliskäytön ja kunnossapidon kustannuksista ja laadusta omaan vastaavaan toimintaan verrattuna? Säätövoiman arvo kasvaa Säätövoima on sähköntuotannossa säädettävissä oleva tuotantokapasiteetti, jota tarvitaan jatkuvasti pitämään sähkön kulutus ja tuotanto tasapainossa. Säätövoiman ja reservien tarve johtuu toisaalta kulutuksen, toisaalta joidenkin tuulivoiman kaltaisten tuotantomuotojen vaihteluista. Säätövoiman tarve, kysyntä ja arvo tulevat kasvamaan, kun säätämätöntä energiakapasiteettia rakennetaan Kataisen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lisää. On arvioitu, että Suomeen suunnitteilla olevan 2500 megawatin tuulivoiman lisärakentaminen vaatii MW uutta tunnin sisäistä ja MW vuorokauden sisäistä säätötehoa. Kemijoki Oy:n tapauksessa omistajien tasapuolinen kohtelu tulee tarkasteltavaksi erityisesti silloin, kun päätetään säätövoiman hallinnan allokoinnista. Jos Kemijoki Oy:n valvomotoiminta ulkoistetaan tai siirretään Fortumille, kuinka nykyiset omistajat pääsevät tasavertaisesti hyötymään odotettavissa olevasta arvon noususta. On uhkana, että

8 synnytetään rakenne, jossa hyöty ei tule tasapuolisesti kaikille omistajille perustuotannon erottaminen reserveistä ja säätövoimasta ei laitosten käytön siirtämisen jälkeen ole enää mahdollista. Ei ole hyväksyttävää, että nykyiset omistajat joutuisivat eriarvoiseen asemaan. Säätövoima on myös kansallisesti strategista omaisuutta. Suomen on oltava omavarainen sähkön ja myös säätövoimakapasiteetin suhteen. Vaikka markkinat integroituvat, ei Suomessa voida olla toisten varassa ei sähkön perustuotannon, reservien eikä säätövoiman suhteen. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin tulee kattaa kulutus kaikissa tilanteissa, myös sähköntuonnin ollessa estyneenä. Huoltovarmuuden kannalta edistetään kotimaisten energialähteiden käyttöä. Henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara Kemijoki Oy:n omaisuuden hoidon kannalta voimaloiden, ympäristön ja muiden rakenteiden kunnossapito on keskeisessä asemassa. Voidaan olettaa, ettei kunnossapidon henkilöstö voi hoitaa tehtäviä toiminta-alueen ulkopuolelta. On tärkeää, että ko. henkilöstö sijoittuu tulevaisuudessakin jokivarren kuntiin. Myös rakentamiseen liittyy erityisosaamista jonka menettäminen alueelta olisi suuri tappio. Uudistusta viedään käytäntöön nopealla aikataululla Lapin liitto on hämmästynyt kiireestä, jolla uutta toimintamallia ollaan panemassa toimeksi. Ensimmäisissä tiedotteissa puhuttiin kahden vuoden siirtymäajasta. Nyt toimiin aiotaan alkaa jo tulevan vuoden alkupuoliskolla siis muutaman kuukauden kuluessa. On kyseenalaista, voidaanko henkilöstön orientoituminen ja tasavertainen osallistuminen näin suurten asioiden valmisteluun taata näin nopealla etenemisaikataululla ja kyetäänkö uuden toimintamallin kaikki vaihtoehdot ja vaikutukset ennakoimaan ja ottamaan huomioon. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma on valmistumassa

9 Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Yhtenä tulvavahinkojen estämisvaihtoehtona selvitetään Kemihaaran alueelle sijoittuvaa tekoallasta. Mikäli allas nähdään parhaana ja ainoana vaihtoehtona saavuttaa tulvasuojelun tavoitteet, on olemassa laillinen mahdollisuus purkaa ao. aluetta koskeva Natura-päätös. Menettelytavat ovat olemassa. Allasta ei kuitenkaan ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa pelkästään tulva-altaana. Jos altaan käyttö energiatuotannossa olisi mahdollista, sen toteuttamisesta ja kustannuksista huolehtisi Kemijoki Oy. Tulvasuojelu toteutuisi näin ilman kuntien ja yksityisten rahallista panosta. Kemihaaran alueen tulevaan maankäyttöön tullaan ottamaan kantaa tulvaryhmän esitykset huomioon ottaen parhaillaan Lapin liitossa meneillään olevassa maakuntakaavassa.

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös VUOSIKERTOMUS 2013 1 VUOSIKERTOMUS 2013 Uusiutuvaa ja turvallista sähköä meille ja tuleville sukupolville 2 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö

Lisätiedot

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus MUUTOKSEN VUOSI 2014 Vuosikertomus KEMIJOKI OY:N ESITTELY OLEMME SUOMEN MERKITTÄVIN VESI- JA SÄÄTÖVOIMAN TUOTTAJA VESIVOIMA ON Suomen tärkeintä uusiutuvaa sähköntuotantoa. Tuotamme noin kolmanneksen maamme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös 2011

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös 2011 Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Missio, arvot, visio ja strategia 3 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö 9 Investoinnit 12 Ympäristö 15 Henkilöstö

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Selvitys Suomen huoltovarmuusreservistä

Selvitys Suomen huoltovarmuusreservistä Selvitys Suomen huoltovarmuusreservistä Keskustelupaperi, 18.6.2015 Iivo Vehviläinen, Mikko Kara Gaia Consulting Oy SISÄLTÖ 1 Johdanto... 2 2 Huoltovarmuusreservin perusteet... 4 2.1 Taloudelliset perusteet...

Lisätiedot

Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi.

Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi. Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi Maaliskuu 2014 Tämä on Fennovoiman hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Lapin liitto Lapin energiastrategia

Lapin liitto Lapin energiastrategia Lapin liitto Lapin energiastrategia 1 Esipuhe Lapin liitto käynnisti maakunnallisen energiastrategian valmistelun vuoden 2008 lopulla. Tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Benefits and disadvantages of outsourced financial administration in SME:s

Benefits and disadvantages of outsourced financial administration in SME:s LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Taloushallinto Pk-yritysten ulkoistetun taloushallinnon hyödyt ja haitat Benefits and disadvantages of outsourced financial

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20 Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti 24 Pohjanmaan verkko vahvistuu 28 Huurteisia haasteita Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 14. vuosikerta

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot