SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo"

Transkriptio

1 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo VALTIONEUVOSTON ASETUS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN ERÄI- DEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN MUIHIN VIRASTOIHIN Tausta Asetusehdotus liittyy valtion tietohallintotehtävien uudelleen järjestelyihin. Valtion perustietotekniikkapalvelut (toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset palvelut) tulee siirtää vuoden 2015 loppuun mennessä valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille. Myös julkisen hallinnon turvallisuusverkon palvelut (TUVE - palvelut) tulee siirtää vuoden 2016 loppuun mennessä Valtorille. Sisäministeriön hallinnonalalla näiden palveluiden tuottaminen on keskitetty vuonna 2008 perustettuun Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKiin (jäljempänä HALTIK). Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin HALTIKiin jäävien niin sanottujen toimialasidonnaisten tehtävien ja niitä hoitavien henkilöiden siirtämisestä sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin. HALTIKista ja sen tehtävistä säädetään Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (810/2007), joka tuli voimaan Perustuslain 119 :n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella, koska tietotekniikkakeskusta perustettaessa on todettu, että sen tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. HALTIKin tehtävänä on mainitun asetuksen 1 :n mukaan tuottaa tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, koulutus-, puhelinvälitys- ja tukipalveluja sisäministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. HALTIK voi lisäksi tuottaa vastaavia palveluita muillekin valtion virastoille ja laitoksille valtion tietohallinnon ja hankintatoimen yleisten kehittämislinjausten mukaisesti ja siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. HALTIK tuottaa sille erikseen säädettyjä tai sisäministeriön päätöksellä määrättyjä hallinnonalan tietojärjestelmiä, tietoliikennepalveluita ja rekistereitä koskevia palveluita. Valtionhallinnon ja sisäministeriön hallinnonalan tietotekniikkapalveluiden uudelleenorganisointi Valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki (1226/2013) tuli voimaan Valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvät tehtävät ja toiminnot on lain 17 :n siirtymäsäännöksen mukaan siirrettävä lain 5 :ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Edellä tarkoitettu palvelukeskus on valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (132/2014) 4 :n mukaan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus

2 2 Valtori. Valtioneuvosto päättää niistä valtion virastoista ja laitoksista sekä niiden alaisista yksiköistä, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään ja siirtojen ajankohdista. HALTIKin tuottamat puhelinvälityspalvelut ovat siirtyneet valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Valtoriin Lain 18 :n mukaan tehtävien ja toimintojen siirtyessä palvelukeskukselle siirtyvät palvelukeskukselle näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat. Lain 19 :n mukaan valtion virastojen ja laitosten tehtävien siirtyessä palvelukeskukselle näissä tehtävissä olevat otetaan palvelukeskukseen työsopimussuhteisiin. Määräaikaisessa palvelusuhteessa näissä tehtävissä oleva henkilöstö siirtyy palvelukeskukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi. Henkilöiden työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjaksoisena. Siirtyviä tehtäviä vastaavat virat lakkaavat. Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015) tuli voimaan HALTIK toimii lain 8 :ssä tarkoitettuna turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja 10 :ssä tarkoitettuna turvallisuusverkon integraatiopalvelujen tuottajana enintään saakka. Tämän jälkeen toimijana jatkaa Valtori, johon siirtyy valtaosa HALTIKin tehtävistä ja tehtäviä hoitavista henkilöistä. Toimialasidonnaiset ICT-tehtävät Turvallisuusverkkotoiminnan siirron myötä HALTIKin tehtäväksi jäisivät niin sanotut toimialasidonnaiset ICT-palvelut. Virasto olisi edellä mainittujen henkilösiirtojen jälkeen pieni virasto (n. 70 henkilöä). Virastorakenneuudistusta koskevien linjausten mukaisesti pieniä virastoja yhdistetään toiminnallisesti samankaltaisiin suurempiin yksiköihin riittävän suuren virastokoon muodostamiseksi. Sisäministeriö on päättänyt, että HALTIKiin jäävät toimialasidonnaiset ICT-palvelut, kuten poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen sekä sisäministeriön yhteisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät siirretään Poliisihallitukseen, Hätäkeskuslaitokseen ja Rajavartiolaitokseen. Siirto on tarkoitus toteuttaa ennen kuin turvallisuusverkkotoiminta siirretään HALTIKista Valtoriin. Lähtökohtana on, että henkilöstö jää nykyisille viran sijoituspaikkakunnille (pääosin Rovaniemelle ja Helsinkiin). Yksityiskohtaiset perustelut 1. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Hallinnon tietotekniikkakeskuksen muiden kuin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa (1226/2013) ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa (10/2015) tarkoitettujen tehtävien siirtymisestä Poliisihallitukseen, Hätäkeskuslaitokseen ja Rajavartiolaitokseen. Näillä tehtävillä tarkoitettaisiin niin sanottuja toimialasidonnaisia ICT-palveluja, joita olisivat lähinnä poliisin ja Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävät. Nämä tehtävät siirtyisivät Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta mainituille sisäministeriön hallinnonalan virastoille.

3 3 Suurin osa tehtävistä ja niitä hoitavista henkilöistä siirtyisi Poliisihallitukseen. Tämä johtuu siitä, että HALTIK perustettiin aikoinaan Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta ja poliisi on ulkoistanut käytännössä kaikki tietojärjestelmiensä (noin 70 kpl) kehitys- ja ylläpitotehtävät HALTIKille. Muut sisäministeriön hallinnonalan virastot ovat ulkoistaneet toiminnallisten tietojärjestelmiensä kehitys- ja ylläpitotehtäviä vain vähän. Poliisihallitukseen siirtyviä henkilöitä olisi noin 70 ja Hätäkeskuslaitokseen siirtyisi kolme henkilöä. Rajavartiolaitokselle siirtyisi vähäisessä määrin tehtäviä, mutta henkilöitä ei siirtyisi. Rajavartiolaitos hoitaa tehtävät jatkossa omana työnään ja palveluiden siirto HALTIKista Rajavartiolaitokseen tapahtuu osaamisen siirtona. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäpalveluiden järjestämisestä annetun lain mukainen siirtymäaika päättyy HALTIKin yhteyspalvelukeskuksen toiminta on siirtynyt Valtoriin marraskuussa Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta tuli voimaan Lain mukaan Hallinnon tietotekniikkakeskus toimii turvallisuusverkkopalveluiden eli tieto- ja viestintäteknistenpalvelujen ja integraatiopalvelujen tuottajana enintään saakka, minkä jälkeen nämä palvelut siirtyvät Valtorille. HALTIKin näitä palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät Valtorin palvelukseen ja jatkavat TUVEpalvelujen tuottamista Rovaniemellä ja niillä muilla paikkakunnilla, joilla HALTIKin työntekijöitä tällä hetkellä työskentelee. HALTIKin nykyisistä tehtävistä osa on niin sanottuja toimialasidonnaisia tehtäviä, jotka organisoidaan uudelleen. Muutosten jälkeen vuonna 2017 HALTIKin kaikki tehtävät ovat siirtyneet Valtoriin tai sisäministeriön hallinnonalan muille virastoille. Sen jälkeen, kun kaikki tehtävät ovat siirtyneet pois HALTIKista, annettaisiin valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, jolla virasto lakkautetaan. Poliisihallituksen tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 4 :ssä. Poliisihallituksen tehtävänä on mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan sisäministeriön ohjauksen mukaisesti suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja alaistensa poliisiyksiköiden osalta. Koska Poliisihallituksella on jo edellä mainittu tehtävä, poliisin hallinnosta annettuun lakiin ei tarvitse tehdä muutoksia sen johdosta, että HALTIKista siirretään tehtäviä Poliisihallitukseen. Mainitun lainkohdan päivitetty sanamuoto tulee voimaan Muutos on tehty suojelupoliisin hallinnollisen aseman muuttumisen vuoksi. HALTIK on tuottanut käytännössä lähes kaikki poliisin tieto- ja viestintätekniset palvelut. Poliisihallituksen alaisissa poliisiyksiköissä hoidetaan kuitenkin eräitä poliisitoimintaan kiinteästi liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä tehtäviä. Myös nämä tehtävät siirrettäisiin ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan pääosin Poliisihallitukseen. Näiden tehtävien keskittämisestä Poliisihallitukseen on tarkoituksenmukaista säätää samassa yhteydessä, kun säädetään HALTIKin tehtävien siirtämisestä sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin ja erityisesti Poliisihallitukseen, jotta valtion virkamieslain 2 luvun säännöksiä voitaisiin soveltaa myös virkasiirtoihin, joita tehdään Poliisihallituksen alaisista poliisiyksiköistä Poliisihallitukseen. Pykälän 3 momentissa viitattaisiin valtion virkamieslain (750/1994) 2 lukuun, joka sisältää säännökset henkilöstön asemasta muutostilanteissa.

4 4 Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 1 momentissa tarkoitettuja tieto- ja viestintäteknisiä tehtäviä Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa hoitavat henkilöt ja vastaavat virat siirtyisivät viimeistään Poliisihallitukseen ja Hätäkeskuslaitokseen. Kuten edellä on todettu, Rajavartiolaitokseen siirtyisi tässä yhteydessä vain vähäisessä määrin tehtäviä. HALTIK ei ole tuottanut Maahanmuuttovirastolle toimialasidonnaisia palveluita, joten Maahanmuuttovirastoon ei tässä yhteydessä siirry tehtäviä eikä henkilöitä. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin lisäksi, että myös Poliisihallituksen alaisissa poliisiyksiköissä hoidettavia nyt siirrettäviä tehtäviä hoitavat henkilöt ja vastaavat virat siirtyvät Poliisihallitukseen. Näitä yksiköitä olisivat lähinnä Poliisiammattikorkeakoulu ja Helsingin poliisilaitos. 2. Pykälässä säädettäisiin siitä, että Poliisihallitus voisi tuottaa tieto- ja viestintäteknisiä palveluja muillekin valtion virastoille kuin itselleen. Näitä palveluita olisivat virastojen omaan toimialaan kuuluvat niin sanotut toimialasidonnaiset palvelut. Poliisihallitus ei siis tuottaisi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuja tieto- ja viestintäteknisiä palveluja, joiden tuottaja on lain mukaan Valtori. Poliisihallituksen ja kyseessä olevien virastojen kesken sovittaisiin näiden palvelujen tuottamisesta. Poliisihallitus laskuttaisi palvelujen tuottamisesta syntyvät kustannukset virastoilta siltä osin kuin kustannuksia ei kateta hallinnonalan sisäisin määrärahasiirroin. Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta virastojen ICT-kustannuksiin. HALTIK tuottaa nykyisin siitä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n mukaan palveluja sisäministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. HALTIK voi tuottaa palveluita muillekin valtion virastoille ja laitoksille. Tarkoituksena on, että Poliisihallitus voisi jatkossa tuottaa toimialasidonnaisia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja muillekin valtion virastoille samankaltaisessa roolissa kuin HALTIK nykyisin. HALTIK tuottaa nykyisin palveluja sisäministeriön hallinnonalan virastojen lisäksi esimerkiksi Tullille ja puolustusvoimille. Asetuksessa tarkoitetut muille viranomaisille tuotettavat palvelut koostuvat ICT-tehtävistä ja olisivat siten muita kuin virka-apuluonteisia tehtäviä. Selvyyden vuoksi asetukseen ehdotetaan otettavan vastaavanlainen säännös palvelujen tuottamisesta muillekin valtion virastoille kuin Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Asetusehdotuksesta annetuissa lausunnoissa nostettiin esiin tarve säätää Poliisihallitukselle mahdollisuus tuottaa asetuksessa tarkoitettuja palveluita myös kunnille. Erityisesti siinä vaiheessa, kun viranomaisten yhteiskäyttöinen kenttäjohtojärjestelmä (KEJO) otetaan käyttöön, on tärkeää, että myös muut kuin valtion viranomaiset voivat käyttää järjestelmää. Valtion viranomaisen tuottaessa palveluja kunnille tulee ottaa huomioon hankintalainsäädäntöön ja kilpailuneutraliteettiin liittyvät näkökohdat. Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen ratkaisut ovat vielä valmisteilla, tässä yhteydessä ei säädettäisi siitä, että Poliisihallitus voisi tuottaa mainittuja palveluja myös kunnille. Kaikkien niiden julkisen hallinnon viranomaisten, jotka tehtäviensä hoitamiseksi tulevat tarvitsemaan kenttäjohtojärjestelmää, tulee voida sitä käyttää. Tämän vuoksi on tärkeää löytää ratkaisu asiaan mahdollisimman pian. Sisämi-

5 5 Muutoksen vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset nisteriö asettaa laajapohjaisen valmisteluryhmän tarvittavien säännösten muuttamiseksi. 3. Pykälässä säädettäisiin 1 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin liittyvien sopimusten ja sitoumusten ja niihin liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksien sekä vireillä olevien asioiden siirtymisestä. Ne siirtyisivät samalla, kun mainitut tehtävät siirtyvät. 4. Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta. Asetus tulisi voimaan Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus jäisi voimaan. Se kumottaisiin erikseen sen jälkeen, kun kaikki HALTIKin tehtävät ovat siirtyneet muille virastoille. Sisäministeriön hallinnonalan toimialasidonnaisten tehtävien uudelleen organisoinnilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Uudistuksessa organisoidaan HAL- TIKin ja Poliisihallituksen alaisten poliisiyksiköiden nykyisiä ICT-tehtäviä uudelleen, eikä niitä poisteta tai lisätä. Näin ollen uudistuksessa on kysymys toimintojen ja niihin liittyvien menojen uudelleen jakamisesta, eikä sillä tavoitella säästöjä. Tehtävien siirtyminen HALTIKista sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin on aikataulutettu siten, että Hätäkeskuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen toimialasidonnaiset toiminnot siirtyvät virastojen itsensä vastattaviksi ja poliisin osalta siirrot tehtäisiin Hallinnonalatasolla (pääluokka 26) muutokset ovat kustannusneutraaleja, eikä lisämäärärahatarvetta ole. Pääluokan sisäiset määrärahasiirrot ja KEJO-hankkeen toimintamenomomentin tarvittavat muutokset on esitetty vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja siirrot vuodesta 2017 eteenpäin vietäneen vuodenvaihteessa käynnistyvään kehysvalmisteluun arvioiden täsmennyttyä. Sisäministeriön hallinnonalan virastot siirtyvät toimialasidonnaisissa tietojärjestelmissä palvelusopimusmallista omana työnä tehtävään toimintaan, mikä vaikuttaa viraston sisäiseen taloussuunnitteluun. Muutos on merkittävin Poliisihallituksessa, johon siirtyy suurin osa tehtävistä. Poliisihallitus alkaa tuottaa tiettyjä yhteisiä toimialasidonnaisia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja myös muille virastoille. Pääasiassa sisäisin määrärahasiirroin ja osittain laskuttamalla Poliisihallitus hoitaa hallinnonalan yhteisten tietojärjestelmien ennakolta arvioidut kustannukset (mm. sovelluspalvelun henkilöstökustannukset ja ostot palvelutuottajilta) keskitetysti. Poliisihallituksen ja kyseessä olevien virastojen kesken sovitaan näiden palvelujen tuottamisesta. Valtion virkamiesten asemasta säädetään valtion virkamieslaissa (750/1994). Valtion virkamieslakiin on sisällytetty vuoden 2012 alusta lukien säännökset virkamiehen asemasta erityyppisissä valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteissa. Lain 5 a :n 1 momentin mukaan valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä virat ja niihin nimitetyt virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. Valtionhallinnon toiminnon uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan

6 6 Muut vaikutukset lain esitöiden mukaan tilannetta, jossa lailla tai valtioneuvoston asetuksella valtion virastorakennetta uudistetaan tai valtionhallinnon tehtäviä siirretään valtion virastosta toiseen. Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty virkamies siirtyy viraston palvelukseen määräaikaisen virkasuhteensa keston ajaksi. Jos virka siirretään virkamiehen työssäkäyntialueella tai työssäkäyntialueelle, voidaan virka siirtää ilman virkamiehen suostumusta. Työssäkäyntialueella tarkoitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 :n mukaista aluetta, joka ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle henkilön tosiasiallisesta asuinpaikasta. Virkamiehen palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä niistä virkaehtosopimuksissa sovitaan tai laissa säädetään. Valtion virkamieslain 5 a :ää sovellettaisiin HALTIKista Poliisihallitukseen ja Hätäkeskuslaitokseen siirtyviin henkilöihin sekä Poliisihallituksen alaisista poliisiyksiköistä Poliisihallitukseen siirtyviin henkilöihin. Valtion virkamieslain 5 b :n mukaan muun muassa suoraan ministeriön alaisen viraston päällikön viran nimike ja tehtävät muutetaan vastaanottavan viraston viraksi uudelleenjärjestelyn toteutumishetkellä. Toimivalta edellä tarkoitetun viran ja sen tehtävien muuttamiseen on sillä ministeriöllä, jonka hallinnonalaan kuuluvassa virastossa virkamies työskentelee ennen siirtymishetkeä. Lain 5 c :n 1 momentin mukaan jos viran tehtävät muuttuvat uudelleenjärjestelyn yhteydessä olennaisesti ja viran tilalle perustetaan uusi virka, voidaan uusi virka sitä ensi kertaa täytettäessä täyttää ilman haettavaksi julistamista, jos siihen nimitetään uudelleenjärjestelyn kohteena olevan viraston virkaan nimitetty virkamies. Valtionhallinnon organisaation muutostilanteessa henkilöstön asema järjestetään voimassa olevan lainsäädännön, virkaehtosopimuksen ja valtion tasolla määriteltyjen periaatteiden mukaisesti noudattaen valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa. Lisäksi nyt kyseessä olevassa muutoshankkeessa laaditaan virastokohtaiset henkilöstöperiaatteet, jotka pohjautuvat edellä mainittuihin linjauksiin ja jotka käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Sopimuskaudelle ( ) tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 9 :n liitteen kohdassa 2 on määräykset palkkauksesta henkilöstön siirtyessä organisaatiomuutoksessa suoraan lain nojalla. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin toimialasidonnaisten tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirtymisestä HALTIKista sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin ja näissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden siirtymisestä Hätäkeskuslaitokseen ja Poliisihallitukseen. Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta siirtyisi Poliisihallitukseen noin 70 virkamiestä ja Hätäkeskuslaitokseen kolme virkamiestä. Poliisihallituksen alaisista poliisiyksiköistä siirtyisi Poliisihallitukseen noin 10 virkamiestä. Lähtökohtana on, että henkilöstö jatkaa nykyisillä virkojen sijoituspaikkakunnilla. Kun valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut

7 7 Asian valmistelu Voimaantulo tehtävät siirtyvät HALTIKista Valtoriin, HALTIKiin jäisivät vain tässä muistiossa todetut toimialasidonnaiset ICT-tehtävät. HALTIK olisi muutosten jälkeen pieni virasto. Siirrettäessä nämä tehtävät hallinnonalan virastojen itsensä hoidettavaksi, esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallintopalveluja käytettäisiin nykyistä kustannustehokkaammin. Toimialasidonnaisia ICT-palveluja kehitettäisiin jatkossa lähempänä virastojen normaalia toimintaa ja kukin virasto vastaisi projektiensa johtamisesta. Tällöin yksittäisen viraston tarpeet voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon. Muutos selkeyttäisi myös vastuukysymyksiä. Siirroilla vahvistetaan virastojen, erityisesti poliisin resursointia. Palvelutasoa voitaisiin seurata nykyistä paremmin ja myös raportointi toimisi nykyistä tehokkaammin. Tehtävien siirrolla ei ole vaikutuksia turvallisuuteen. Asetus on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Asiaa on käsitelty alueellistamisen koordinaatioryhmässä syksyllä Koordinaatioryhmä päätti, että alueellistamisselvitystä ei tarvitse tässä yhteydessä tehdä. Asiaa on käsitelty myös sisäministeriön hallinnonalan, poliisin, Hallinnon tietotekniikkakeskuksen ja sisäministeriön yhteistoimintaelimissä. Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta, Poliisihallitukselta, Hätäkeskuslaitokselta, Hallinnon tietotekniikkakeskukselta, Rajavartiolaitokselta, Maahanmuuttovirastolta ja henkilöstöjärjestöiltä. Valmistelun yhteydessä kuultiin myös Tullia ja puolustusvoimia. Annetuissa lausunnoissa pidettiin tärkeänä, että Poliisihallituksella olisi jatkossa mahdollisuus tuottaa palveluja myös muille toimijoille kuin valtion virastoille. Erityisen tärkeää tämä olisi viranomaisten yhteiseen kenttäjohtojärjestelmään (KEJO) liittyen. Ehdotetun asetuksen pääasiallisena tarkoituksena on säätää siitä, että HAL- TIKissa nykyisin hoidettavat toimialasidonnaiset tehtävät siirretään sisäministeriön hallinnonalan muille virastoille. Näitä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi tehtävien siirtyessä valtion virkamieslain 2 luvun säännösten mukaisesti. Poliisihallituksen mahdollisuudesta tuottaa asetuksessa tarkoitettuja palveluja myös muille kuin valtion toimijoille ei ehdoteta säädettävän tässä yhteydessä. Asia on kuitenkin ratkaistava ennen kuin mainittu viranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä otetaan käyttöön. Lausunnoissa esitettiin myös täsmennyksiä asetuksen vaikutusten arviointiin. Arviointia on lausuntojen perusteella täydennetty. Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. Asetus ehdotetaan tulevan voimaan

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 7.5.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 10.9.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Virastojen taloushallintotehtävien siirtäminen Palkeisiin

Virastojen taloushallintotehtävien siirtäminen Palkeisiin Virastojen taloushallintotehtävien siirtäminen Palkeisiin Aika: 21.11.2016 Tilaisuus: Kiti-hanke henkilöstöinfo Esittäjä: Niko Ijäs, valtiovarainministeriö 1. Johdanto (1/2) Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SISÄASIAINMINISTERIÖ LAUSUNTO 8.1.2014 SM/2013/2015 Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 10.12.2013nro VM035:01/2012 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi

Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi Ohje 17.4.2013 Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi Virkajärjestely omalla hallinnonalalla Oman hallinnonalan sisällä siirtopäätöksen virkasiirrosta tekee oma ministeriö. Lähettävä

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2015 Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yleistä Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2015 hyväksynyt sisäministeriön esittämät

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos VM/1959/ /2017

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos VM/1959/ /2017 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 3.11.2017 VM/1959/03.01.01/2017 Sami Kivivasara VM132:00/2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN ERÄISTÄ TEHTÄ- VISTÄ 1 Asetuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110

Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 (9.8.2002/679) Poliisihallinto ja poliisiyksiköt Poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö. Ministeriön

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 4/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja poliisikoulutuksesta

HE 4/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja poliisikoulutuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 69/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti päivänä maaliskuuta 2000.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti päivänä maaliskuuta 2000. HE 189/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ESITYK~EN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslain säännöstä viroista,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Anne Koskela VALTIONEUVOSTON ASETUS VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Anne Koskela VALTIONEUVOSTON ASETUS VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Anne Koskela 16.12.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ 1 Johdanto Vankien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirretty

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksessa

Henkilöstön asema maakuntauudistuksessa Henkilöstön asema maakuntauudistuksessa - Maakuntauudistuksen henkilöstösiirrot Arvio maakuntiin ja Valtion lupa- ja valvontavirastoon siirtyvästä henkilöstöstä Arviot henkilöstömääristä ovat suuntaa-antavia.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun 1991 vp - HE 168 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta

Lisätiedot

HE 236/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen ympäristökeskuksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 236/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen ympäristökeskuksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen ympäristökeskuksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen ympäristökeskuksesta. Laki korvaisi ympäristöhallinnosta

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Kuormitus hallintaan, Kuntatalo 5.6.2017 Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Neuvottelukunnista säädetään

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus 21.6.2012 Hankesuunnitelma Tavoitteet Tuotokset Rajaukset Riippuvuudet Organisointi Vaiheistus ja aikataulu Kartoitus- ja suunnitteluvaiheen tehtävät Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Sopimustoimitsija Sari Jokinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sopimustoimitsija Sari Jokinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto HE 132/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Sopimustoimitsija Sari Jokinen 16.02.2016 Yleistä JHL ei kannata Metsähallituksen

Lisätiedot

1992 vp - HE 43 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 43 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 992 vp - HE 43 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion virkaehtosopimuslakia muutettavaksi

Lisätiedot

Henkilö stö n asema maakuntauudistuksessa

Henkilö stö n asema maakuntauudistuksessa 1 Henkilö stö n asema maakuntauudistuksessa Maakuntiin siirtyvä henkilöstö Henkilöstöä siirtyy hallituksen esitysluonnoksen voimaanpanolain nojalla maakunnan, maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

~ SISÄMINISTERiÖ Lausunto

~ SISÄMINISTERiÖ Lausunto ~ SISÄMINISTERiÖ Lausunto INRIKESMI NISTERIET SM1623009 1 (1) 00.02.04 SMDno-2016-1420 Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 15.9.2016 VM/1069/00,01.00.01/2016 Luonnos hallituksen

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristöhallinnosta annettua lakia. Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

HE 50/2000 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lääkelaitos

HE 50/2000 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lääkelaitos HE 50/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi Iainsäädännöksi ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

itsenäisenä valtakunnallisena yksikkönä lakkautettaisiin ja siirrettäisiin osaksi poliisikoulua.

itsenäisenä valtakunnallisena yksikkönä lakkautettaisiin ja siirrettäisiin osaksi poliisikoulua. 1993 vp - HE 315 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan poliisin hallinnosta annettua lakia muutettavaksi

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 4.10.2016 SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot