JÄTEVESIEN KÄSITTELY POHJAVESIALUEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESIEN KÄSITTELY POHJAVESIALUEILLA"

Transkriptio

1 MIKÄ ON VALONIA? JÄTEVESIEN KÄSITTELY POHJAVESIALUEILLA KIIKALA, Jussi Heikkinen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämälläv-s Agendatoimisto ja V-S Energiatoimisto vuonna 2008 Toiminta-alueina ovat mm. vesiensuojelu, uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen, ympäristökasvatus, materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen Yhteistyökumppaneina mm. kunnat, kotitaloudet, yritykset, yhdistykset Vanha Suurtori 7, Turku MINWA Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas Tavoitteena on jäte-ja pohjavesien laadun parantaminen vähentämälläympäristöön kohdistuvaa jätevesikuormitusta haja-asutusalueilla Hankealueena alueina 18 kuntaa Varsinais-Suomesta ja Järvämaanmaakunta Virosta Turun AMK koordinoi hanketta ja Valonia toimii asiantuntijaorganisaationa EU-rahoitus: Central Baltic ohjelma TOIMINTAA MINWA-HANKKEESSA Jätevesineuvontaa: jätevesikyläillat, neuvontaa tapahtumissa ym. Neuvontapuhelin päivystää: kaksi kertaa viikossa, ti ja to Koulutusta ja seminaareja alan yrittäjille ja viranomaisille Huoltotoiminnan ja seurannan kehittäminen, jätevesinäytteenotto esimerkkikohteista Hyvien toimintamallien löytäminen, kokemustenvaihto Suomen ja Viron välillä Jätevesilietteen hyötykäytön tutkimus TOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristönsuojelulaki (86/2000) jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa pohjavesien suojelu kunnan ympäristösuojelumääräykset Jätevesiasetus (542/2003) säädetään tarkemmin jäteveden käsittelymenetelmistäja vaadittavasta puhdistustehoista, yms. Vesihuoltolaki (119/2001) kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) valvoo ja rakentamista ja sen laatua rakentaminen vaatii yleensä haja-alueilla toimenpideluvan Jätelaki (1072/1993) ohjaa lietteiden ja muiden syntyvien jätteiden käsittelyä JÄTEVESIASETUS (542/2003) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevissa kiinteistöissä taustalla valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet ei sovelleta, jos toiminta vaatii ympäristöluvan Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Toimenpide/rakennuslupa lupahakemuksen liitteenä oltava suunnitelma jätevesijärjestelmästä Tuli voimaan , siirtymäaikaa saakka Koskenut heti uudisrakennuksia sekäkohteita, joissa muutostyöt vaativat rakennusluvan 1

2 POHJAVEDEN SUOJELU YSL 8 Pohjaveden pilaamiskielto Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1) tärkeällätai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydäterveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistölläoleva pohjavesi voi käydäterveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaaloukata yleistätai toisen yksityistäetua (pohjaveden pilaamiskielto). PV-ALUEIDEN LUOKITUKSET Luokka I: Vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi luokiteltu pohjavesialue, jonka pohjavettäkäytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään vuoden kuluessa. Alue kuuluu luokkaan I myös silloin, kun sitätarvitaan esimerkiksi liittyjämäärältään vähintään kymmenen asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa tai kriisiajan vedenhankinnan järjestämiseksi. Luokka II: Vedenhankintaan soveltuva alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle toistaiseksi ei ole osoitettavissa käyttöäyhdyskuntien, haja-asutuksen tai muun toiminnan vedenhankinnassa. Luokka III: Muut pohjavesialueet ovat pohjaveden muodostumisalueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaannin edellytysten, veden laadun tai laadun muuttumisuhan selvittämiseksi. MIKSI SAKOKAIVOT EIVÄT ENÄÄ KELPAA? Jätevesijärjestelmän käyttö Selvitys jätevesijärjestelmästä Jätevesijärjestelmän rakentaminen Jätevedet ovat muuttuneet määrällisesti ja laadullisesti Rehevöittävien päästöjen vähentäminen Oman ja naapurin talousvesikaivon laadun turvaaminen Vedenlaatu ja hygienia lähialueella Pohjaveden suojelu Hajuhaitat vähentyvät Kiinteistön arvo nousee Täyttääkö vaatimukset? KYLLÄ Ei rakennustoimenpiteitä Käyttö- ja huolto-ohje ja sen pitäminen ajan tasalla Käyttö ja huolto ohjeiden mukaisesti EI Jätevesijärjestelmä rakennetaan vaatimukset täyttäväksi Suunnitelma jätevesijärjestelmästä Rakennus- tai toimenpidelupa taikka -ilmoitus/lupaehdot Rakennustyö ja sen valvonta Käytön, huollon ja kunnossapidon valvonta ja toimien muistiinmerkintä Työn valmistuminen ja käyttöönotto, käyttö- ja huolto-ohje Ympäristölakiin perustuvat toimet Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat toimet LÄHDE: Ympäristöhallinnon ohjeita 2 Ι2009 Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? 1. Selvitäkunnasta, onko/tuleeko kiinteistösi vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella/e. 2. Tiedustele naapurien tai alueen kiinteistönomistajien kiinnostusta yhteiseen viemäröintiin. 3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunnitelma. 4. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä. Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? 5. Varmista, että: a) suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset sekä alueen ympäristösuojelumääräykset b) suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, ettäesitetty ratkaisu täyttää vaatimukset c) suunnitelma ei ole sidottu johonkin tiettyyn valmistajaan /laitteeseen d) suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan. 2

3 KIINTEISTÖKOHTAISET VAIHTOEHDOT KIINTEISTÖKOHTAISET VAIHTOEHDOT KAIKKI TALOUSJÄTEVEDET Umpisäiliö kaikille jätevesille 100% 80% Kiinteistön varustelutaso vaikuttaa Maahanimeyttämö Kivipesä tms. vähäisille jätevesille** Maasuodattamo ja tehostettu fosforinpoisto Maahanimeyttämö HARMAAT VEDET Maapuhdistamo harmaille- ja kuivakäymälä tai umpisäiliö wc-vesille Maasuodattamo Pienpuhdistamo Umpisäiliö harmaille jätevesille* Pienpuhdistamo 60% 40% 20% 0% typpi fosfori BHK7 virtsa uloste pesuvedet Veden käsittely ja fosforin poisto maksaa kun käsiteltävävesimääräon pieni eikäjätevedessäei ole ihmisperäisiäjätteitä, käsittely halvempaa Vain pesuvedet: BHK7 83 %, fosfori 18 % ja typpi 0 % * Vain erityiskohteisiin, joihin muut järjestelmät eivät sovi ** YSL mom. Lähde: Muoviteollisuus ry/hajajätevesiopas KÄYMÄLÄRATKAISUJA Monia erilaisia malleja, huoltovaatimukset laitevalinnan mukaan Ravinteet hyötykäyttöön Erityisen hyvä ratkaisu loma-asunnoilla Vaikeissa olosuhteissa jätevedenkäsittelyn kustannuksia voidaan pienentää kuivakäymäläratkaisun avulla! VÄHÄINEN VESIMÄÄRÄ esim. kantovesi + kuivakäymälä Tällöin ei vesikalusteita (lämminvesivaraaja, vesijohto) jos on, vaaditaan biologinen puhdistus pesuvesille Riittää selvitys jätevesien käsittelystä Biologinen puhdistus: kun syntyy vain vähäinen määrä pesuvesiä voi johtaa maaperän kautta, ei suoraan vesistöön imeytyskuoppa- tai kaivo, kivipesä ym. keittiövedet saostussäiliöosion kautta laitevalmistajien ratkaisut saunaseppo, saunapallo yms. VÄHÄISET VESIMÄÄRÄT PV-ALUEILLA Vähäiset jätevesimäärät voidaan yleensäjohtaa maahan pohjavesialueella, jos jätevesien johtamispaikka on riittävän etäällävedenottamosta ja sijainniltaan muuten sellainen, ettei jätevesistäaiheudu pilaantumisen vaaraa. Kun jätevesimääräon vähäinen, on käymäläratkaisuna useimmiten perinteinen kuivakäymälä. Myös kuivakäymälän jätehuolto on järjestettävä erityisellä huolella siten, ettei siitä aiheudu jätteiden lika-aineiden valumia maaperään ja pohjaveteen. Käymäläjätteiden hautaaminen maahan on kielletty! Jätevesien käsittelystäja johtamisesta luokitetuilla pohjavesialueilla voidaan tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ERITYISVAATIMUKSET PV-ALUEILLA Pv-alueilla maahanimeyttämön käyttö on kielletty Maasuodattamo on mahdollista tiivistää siten, että valumia maaperään ei synny Tehostettu fosforinpoisto parantaa lähtevän jätevettä hygieenistä laatua Puhdistettujen jätevesien johtaminen umpiputkella pvalueiden ulkopuolelle Huomioi maanomistajien luvat 3

4 PAINEVIEMÄRÖINTI Painevesi + vesikäymälä Kiinteistökohtaiset tai yhteiset pumppaamot Viemäriverkkoon tai yhteiskäsittelyyn liittyminen, jätevedet johdetaan puhdistamolle pumppaamalla Verkoston suunnittelu joustavampaa kuin viettoviemärillä Pienempien putkikokojen käyttömahdollista pienemmät pumppukoot Järjestelmän muunneltavuus ja laajennusmahdollisuudet Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Varsinais-Suomen potentiaaliset viemäröintialueet - selvitys VIETTO-/ PAINEVIEMÄRÖINTI MAAPUHDISTAMOT Vaatimukset tontille suuria (tila, maaperä) Yhden perheen maasuodattamo vie tilaa n. 45 m 2 Oikeanlaiset maa-ainekset ja riittävät suojaetäisyydet Pinta-alaa mahdollista pienentää(esim. In-Drän) Helppoja huoltaa saostussäiliön tyhjennys/putkistojen huuhtelut yleinen toimivuuden seuranta (haju, ymp.vaikutukset) Toimintaikän vuotta Hyvä suunnittelu tärkeää Huolellinen ja valvottu toteutus MAAHANIMEYTTÄMÖ MAASUODATTAMO FOSFORIN SAOSTUS PIENPUHDISTAMOT Tehdasvalmisteisia pakettipuhdistamoja Yhden kiinteistön malleista koko kylälle (100) Pieni tilantarve, vähäiset maaperävaatimukset Puhdistusmenetelmät: Biologinen / vain pesuvedet Biologiskemiallinen / kaikki vedet Puhdistamon toiminta: Panostoimiset Jatkuvatoimiset Bioroottori-, membraanipuhdistamot yms. Vanhan saostussäiliöjärjestelmän saneeraaminen Huoltosopimus/huoltotoimenpiteisiin perehtyminen Jätevesijärjestelmien vertailukustannukset yhden talouden jätevesille v Lähde: Insinööritoimisto SSK Oy (Mitoitus 5 asukkaalle ja 1000 l/d, todellinen veden kulutus keskim. 550 l/d) Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä Maahanimeyttämö 2 x 15 m, yht. 40 m2 Maasuodattamo 2 x 15 m, 40 m2 Maasuodattamo 40m2 fosforin poiston tehostamisella IN-DRÄN-maapuhdistamo (imeytysmoduulit): - maasuodatin + fosforimassakaivo Kaksivesijärjestelmä: - umpisäiliö 5m3 wc-vesille + imeytys harmaat vedet - umpisäiliö 5m3 wc- ja ms 20m2 harmaille vesille Umpisäiliö 5-5,5 m3 kaikille jätevesille Biosuodin vanhoihin sakokaivoihin Biosuodin ilman huoltosopimusta Panospuhdistamo ilman huoltosopimusta Panospuhdistamo huoltosopimuksella (230 /v) Investointi kulut **) **) **) **) **) **) **) **) **) **) **) Käyttökulut /vuosi **) Hinnat kaikkien järjestelmien osalta sis. toimenpideluvan (75eur), suunnittelun (500 eur), laitteiston ja muovitarvikkeet, tuloja purkuviemärin (yht. 30 m), asennuksen, maarakennustyöt, maamassat ja mahdolliset sähkötyöt Pienpuhdistamoiden käyttökustannuksissa ei ole huomioitu laiterikkoja, pumppujen ja kompressorien kunnossapitoa ym. Kustannukset laskettu, kaivinkoneurakoitsijan ja apumiehen kanssa tuntityönä teetettynä. Hinnoista voi säästää omalla työllä v kust. (ilman korkoja)

5 Kotitalousvähennys TUKIMAHDOLLISUUDET KIINTEISTÖN OMISTAJILLE Omassa käytössäoleva vakituinen tai vapaa-ajan kiinteistö Enintään 60% arvolisäverollisesta työkorvauksesta max /vuosi/henkilö, omavastuu 100 Avustus kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen (ARA) Tuki sosiaalisin perustein, ts. tulorajat Haku kunnasta mennessä, avustus enintään 35 % kustannuksista OSUUSKUNNAT Mikäli kunta ei tuo viemäriä Perustetaan jätevesiosuuskunta tai jätevesiyhtymä Rakennetaan kylälle oma viemäriverkosto, joka liitetään vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon tai omaan kyläpuhdistamoon Kannattavaa, jos kiinteistöjä 5 per km tai 20 per km² Vietto- tai paineviemäri Näiden yhdistelmä Alustavat toimenpiteet (puuhahenkilöt) Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Mitoitus Rakennussuunnittelu (työryhmä) (vok:nan hallitus, suunnittelija) (suunnittelija, laitevalmistaja) (suunnittelija) Luvat, rahoitukset yms. (hallitus, suunnittelija apuna) Rakentaminen Käyttöönotto JÄTEVESIHANKKEEN ETENEMINEN (vastaava mestari, maanrakentaja, putkiasentaja, louhija, sähkömies) (hallitus, huoltomies/laitevalmistaja) Käyttö, ylläpito ja huolto (hallitus, isännöitsijä) JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Alustavat toimenpiteet Puuhahenkilöt!!! osaamista eri alueilta Kyläkokous hyvä ja laaja tiedotus elinehto valitaan alustava työryhmä jaetaan tietoa asukkaille kutsutaan edustaja kunnasta, Ely-keskuksestaja viemäröintiin liittyvästä yrityksestä JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Työryhmän alustava suunnittelutyö liittymishalukkuuden kartoitus (pohja suunnitelmalle) esisuunnittelu (alueen laajuus, rajaus, vaihtoehdot, verkostot, liittyjä- ja vesimäärät, tiet, rautatiet, vesistöt yms.) verkoston suunnitteluun mukaan vesihuoltolaitos liittymiskohdan rajaus (tonttijohto/runkolinja tiedotus- ja markkinointikanavat rahoituksen järjestyminen talkootyön kartoitus (elinehto) mahdollisuus palkata tekijöitä(vastaava mestari, harjoittelija, toimitusjohtaja yms.) JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Perustamiseen vaaditaan: Perustamiskirja Säännöt (mallisäänpohja Perustamisilmoitus, osuuskunnalle Y-tunnus Rekisteröityminen kaupparekisteriin ja verottajalle alvverovelvolliseksi 5

6 JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Käytännön toimenpiteitä perustamisessa: Osuuskunnan toiminimen valinta Osuuskunnan perustava kokous Hallituksen valinta (tehtävät/vastuu) edustaa vesiosuuskuntaa Mietitään kaikki mahdollisimman valmiiksi, koska muutokset maksavat Yhteistyö(kunta/vesihuoltolaitos/sähkö-ja puhelinlaitos ym.) Liittymismaksut määrätään ennen rekisteröitymistä Mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen? MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Kustannusarvio laaditaan liittyjämäärien ja verkostolinjausten tarkentuessa Ei tarkoitus tehdä voittoa Kustannusarvioon n. 5 % vara yllättäviä kuluja varten Osuusmaksu vaihtelee (palautuskelpoinen), perusmaksu juokseviin kuluihin, käyttömaksu huoltoon Linjaukset määrittää mikä on osuuskunnan eli yhteisiä kustannuksia ja mikä kiinteistön omistajan kustannuksia Onko kaikilla sama maksu? Myöhemmin liittyminen osuuskuntaan kalliimpaa SOPIMUS- JA LUPA-ASIAKIRJAT Kannattaa laatia kaikki kirjallisena Maanomistajien luvat käyttöoikeussopimus Kiinteistöjen liittymissopimukset Maa-alueen ostaminen tai vuokraaminen (esim. linjapumppaamot, jv-puhdistamo) Tien, vesistöjen, rautatien alitukset Tarvikehankintojen ja ostopalveluiden kilpailutukset Suunnittelu- ja urakkasopimus Työsopimukset Vakuutukset KÄYTÄNTÖ OSOITTANUT Aluksi paljon epäilijöitä, mutta hankkeen edetessä/ valmistuessa löytyy lisää halukkuutta liittyä osuuskuntaan Kaivurin möyriessäalueella kiinnostus kasvaa huomattavasti Kengänpohjia ja paperia kuluu Osuuskunnan rakennuttamanaviemärin hinta kilpailukykyinen Käyttö ja huoltotehtävät huoltosopimus YLLÄPITO Tehtävät ja vastuu selkeästi jaettu: kuka tekee, mitätekee, milloin tekee ja miten toimet dokumentoidaan esim. huoltosopimuksen vaste-ajat Varautumissuunnitelma ja riskinhallinta Varauduttava korjaustoimenpiteisiin sekäkuluvien osien vaihtoon Säännöllinen huolto TUKIMAHDOLLISUUKSIA Kunta toiminta-alueen määräämiseksi ja osuuskunnan rahoittamiseen, lainojen takaus Vesihuoltolaitos suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen, huoltoon ja häiriötilanteisiin sekäosuuskunnan sulauttamiseen vesihuoltolaitokseen 6

7 TUKIMAHDOLLISUUKSIA Ely-keskus vesihuoltoavustus (harkinnanvarainen) haku lokakuussa valtion vesihuoltotyönä toteuttaminen Maakuntaliitto ja TE-keskus alueelliset toimintaryhmät, Leader-rahoitus Vesiosuuskunnan ABC LISÄTIETOJA JÄTEVESIOSUUS- KUNTATOIMINNASTA Vesiosuuskuntien laatukäsikirja Keski-Suomen ympäristökeskus Osuuskunnan perustajan opas Pellervo-seura, www-sivut Muut jätevesiosuuskunnat KIITOS! The content of the publication reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners. Julkaisun sisältö edustaa julkaisijan näkemyksiä. Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä 7

HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen

HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen JÄTEVESIEN KÄSITTELY K HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011 Jussi Heikkinen MIKÄ ON VALONIA? Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Oulussa 8.12.2011

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi?

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? LUOKO ry 1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? Jäteveden johtamista säädellään lailla. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lainsäädännön

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Government

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot