YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT"

Transkriptio

1 YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana. Kuva 1: Kaartjärven vesiosuuskunnan yhteispuhdistamo, asukasvastineluku Kaatjärvellä on paineviemäröinti ja vesijohto linjastoa kymmeniä kilometrejä. Keskityllä ratkaisulla on suojeltu alueen herkkää luontoa haja-asutuksen kuormitukselta. Aiemmin viemäröintiratkaisut ovat perustuneet pääosin viettoviemäröintiin, joka on paineviemäröintiä kalliimpi ratkaisu. Nykyään viemäröinnit rakennetaan useimmiten paineviemäröintinä. Yhteispuhdistamot ovat myös yleistyneet ja niistä on saatu hyviä käyttökokemuksia. Ne tarjoavat edullisen ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon sekä kiinteistökohtaisille järjestelmille, että suurille keskitetyille viemäröinti- ja keskuspuhdistamojärjestelmille. Yhteisiä jätevesiratkaisuja ovat: 1. Kylän yhteinen jätevedenkäsittelylaitos (hallinnointi yleensä osuuskuntana) 2. Kahden tai useamman naapurin yhteinen jäteveden käsittely (hallinnointi yleensä jätevesiyhtymänä) Keskitetyn viemäröinnin ja yhteisen jätevesien puhdistuksen houkuttelevuus ja kilpailukyky on lisääntynyt viime aikoina, sillä vaatimukset täyttävän kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn kustannukset nousevat usein korkeiksi ja pitkien viemäröintilinjastojen rakentaminen ja ylläpitäminen keskuspuhdistamoille on kallista. Pitkissä viemärilinjastoissa ylläpitokustannuksia lisäävät erityisesti pitkistä pumppausmatkoista johtuvat ylimääräiset sähkökustannukset sekä linjastoissa pitkän viipymän vuoksi vaikeasti puhdistettavaan muotoon muuttuneen jäteveden puhdistuksen lisäkustannukset, lisäkemikaalien ja pidemmän käsittelyajan muodossa. Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tehostaminen talousjätevesiasetusta vastaavasti tarkoittaa usein kohtuullisen suuria

2 investointeja. Ennen kiinteistökohtaisen järjestelmän rakentamista tulisi harkita, onko alue mahdollista liittää läheisyydessä olevaan viemäröintijärjestelmään sekä olisiko järkevämpää rakentaa alueelle keskitetty viemäröintijärjestelmä ja yhteispuhdistmo. Mikäli viemäriverkkoon liittyminen ei ole mahdollista, asukkaat voivat perustaa jätevesiyhtymän. Jätevesiyhtymä rakennuttaa viemäriverkon, jota pitkin jätevedet johdetaan, joko kunnan puhdistamolle tai yhteispuhdistamoon. Nykyisen viemäröintitekniikan avulla hankalatkin etäisyydet tai maastonmuodot ovat ylitettävissä. Vietto- ja paineviemäröintiä käytetään tilanteen mukaan. Yhtymä kannattaa perustaa silloin, kun kiinteistökohtaiset järjestelmät tulisivat kalliimmaksi kuin jäteveden yhteinen viemäröinti ja käsittely. Yleisimpiä suurempien vesiyhtymien organisaatiomuotoja ovat osuuskunta, avoin yhtiö ja osakeyhtiö. Muutaman asukkaan yhteisratkaisulle on harvoin järkevää perustaa osuuskuntaa tai yhtiötä, vaan rekisteröimätön vesiyhtymä on monesti täysin riittävä. Seuraavassa käsitellään kahta eri organisointi vaihtoehtoa: Vesiosuuskuntaa ja jätevesiyhtymää. Vesiosuuskunta Vesiosuuskunta on taloudellinen omistus- ja hallinnointimuoto asukkaiden yhteiselle vesihuoltolaitokselle. Vesiosuuskunnan perustaminen on luontevin tapa järjestäytyä silloin, kun suurempi joukko kiinteistönomistaja ryhtyy järjestämään jätevesihuoltoansa yhteistuumin. Mikäli osuuskunta järjestää vain jäteveden käsittelyn, puhutaan jätevesiosuuskunnasta. Vesiosuuskunta vastaa myös juomaveden johtamisesta kiinteistölle. Kuva 2: Kyläpuhdistamo on kompakti valmis ratkaisu. Se on hankinnaltaan ja käytöltään kustannustehokas ja sen puhdistustehokkuus vastaa viranomaisten määräyksiä. Yhteisessä jätevesiratkaisuissa on monta etua: Hyvä käyttömukavuus: Käytä ja maksa Hyvä ja varma puhdistustulos Kuormitus johdetaan pois omalta tontilta Kiinteistön arvo nousee Huollon voi järjestää yhteisesti tai ostopalveluna Rakentamiseen saatavilla avustuksia Vesiosuuskunnan perustaminen on prosessi, joka kysyy aloitteellisuutta, johtajuutta, keskinäistä luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Osuuskunta vastaa jätevesien käsittelylaitteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta.

3 Alustavat toimenpiteet Tilanteen kartoittaminen sekä etujen, mahdollisuuksien ja ongelmien toteaminen Puuhahenkilöiden löytäminen Järjestäytymine, kokoukset Asukkaiden informointi Yhteys kunnan tekniseen toimeen, ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiseen ja vesihuoltolaitokseen Yhteys alueelliseen ympäristökeskukseen. Osuuskunnan perustamiseksi tarvitaan muutamia aktiivinen henkilöitä eli puuhamiehiä, jotka päättävät aloittaa yhteisen rakentamisen selvittämisen. Ensiksi puuhamiesten kannattaa selvittää, voiko vesihuollon järjestää siten, että käytetään hyväksi jo olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa ja alueella toimivaa vesihuoltolaitosta. Mikäli liittyminen olemassa olevaan verkostoon ei ole mahdollista, mietitään kylän omaa keskitettyä vesihuoltojärjestelmää, ja vasta sen jälkeen kiinteistökohtaisia tai muutaman kiinteistön yhteisiä järjestelmiä. Heti alussa on syytä olla yhteydessä sekä kunnan että alueellisen ympäristökeskuksen edustajiin, jotta alusta asti saadaan varmistetuksi kaikkien osapuolien yhteistyö ja hankkeen eteneminen vesihuollon kannalta järkevällä tavalla. Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen vesihuollosta, ympäristönsuojelusta ja maankäytöstä vastaavilta henkilöiltä saa neuvoja ja ohjeita vesihuollon järjestämisestä ja siihen liittyvistä vaihtoehdoista. Jos hankkeeseen liittyy talousveden toimittaminen, tulee olla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen. Puuhamiesten on syytä tehdä kysely liittymishalukkuudesta, jotta tiedetään, kuinka moni on jo alkuvaiheessa kiinnostunut liittymään keskitettyyn vesihuoltoon. Näin voidaan kartoittaa alustavasti tulevaa rakentamisaluetta ja arvioida hankkeen toteuttamisedellytyksiä. Hankkeesta tiedottaminen heti alusta lähtien on ensiarvoisen tärkeää. Tiedottaminen on alkuvaiheessa työryhmän vastuulla. Osuuskunnan perustaminen on teknisesti helppoa. Siihen tarvitaan: perustamiskirja säännöt perustamisilmoitus. Vesiosuuskunta perustetaan tavallisesti siten, että kyläkokouksen valitsema työryhmä valmistelee vesihuoltohankkeen ja osuuskunnalle sääntöehdotuksen. Työryhmä kutsuu koolle vesiosuuskunnan perustavan kokouksen, joka valitsee osuuskunnan ensimmäisen hallituksen. Vesiosuuskunta voidaan myös perustaa siten, että kyläkokous tekee suoraan päätöksen vesiosuuskunnan perustamisesta, valitsee hallituksen jäsenet ja valtuuttaa heidät pitämään osuuskunnan varsinaisen perustavan kokouksen.

4 Säännöissä päätetään myös vesiosuuskuntaan liittymisen hinnasta eli osuusmaksun suuruudesta. Sille ei ole minimivaatimusta, ja se on kaikille jäsenille samansuuruinen. Jäsenten maksamat osuusmaksut muodostavat vesiosuuskunnan toiminnan alkupääoman. Osuusmaksun suuruutta päätettäessä on hyvä arvioida: kuinka paljon vesiosuuskunnan toiminnan käynnistämiseen tarvitaan varoja mikä on sopivan suuruinen summa kyläläisten sitouttamiseksi vesiosuuskuntaan. Liian iso osuusmaksu ja epävarmuus vesiosuuskunnan toiminnasta voi karkottaa jäseniä, kun taas liian pieni osuusmaksu ei sitouta riittävästi jatkoon. Osuusmaksun suuruus on vaihdellut viime aikoina euron välillä. Rakentamishankkeen käynnistäminen Kun vesiosuuskunta on saatu perustetuksi, voi varsinainen rakentamishanke alkaa. Hankkeen etenemisestä vastaa osuuskuntakokouksen valitsema hallitus. Hallituksen kokoukset etenevät etukäteen laadittujen esityslistojen mukaan, ja niistä pidetään aina pöytäkirjaa. Sihteeri kirjaa pöytäkirjoihin hallituksen tekemät päätökset ja mahdolliset eriävät mielipiteet. Viimeistään tässä vaiheessa on rakentamishankkeelle valittava projektipäällikkö, joka voi olla osuuskunnan toimitusjohtaja, joku hallituksen jäsen tai ulkopuolinen asiantuntija (konsultti). Henkilön on oltava vesihuoltohankkeen rakennuttamisen ammattilainen. Vesiosuuskunnan tulee kilpailuttaa kaikki hankinnat ja ostopalvelut voimassaolevien säädösten mukaisesti. Vesiosuuskunnan hallitus vastaa kilpailutuksesta, mutta antaa yleensä käytännön toteutuksen projektipäällikön tehtäväksi. Kiinteistöjen liittymissopimukset Ennen rakentamisen alkamista tulee liittyjien kanssa tehdä liittymissopimukset Niiden on hyvä olla tehtyinä jo ennen rakennussuunnittelun alkamista, jotta tiedetään varmasti, mitkä kiinteistöt liittyvät keskitettyyn verkostoon. Liittymissopimusten mukana toimitetaan liittyjille myös sopimusehdot, joissa on määrätty liittymismaksu.

5 Vesiyhtymä Rekisteröimättömässä vesiyhtymässä jäsenet ostavat yhdessä esimerkiksi jätevedenpuhdistamon, joka tulee yhteisomistukseen. Asennus-, hankinta- ja huoltohinnat voidaan jakaa tasan jokaisen jäsenen kesken tai suhteessa jokaisen kiinteistön aiheuttamaan jätevesikuormitukseen. Kuva 3: Vesiyhtymä kolmelle kiinteistölle Kemiössä. Rekisteröimättömän vesiyhtymän ja vesiosuuskunnan erona on, että osuuskunta on selkeästi laissa säännelty oikeushenkilö. Osuuskunnan perustamisesta, purkamisesta, jäsenyydestä, päätöksenteosta ja taloudenpidosta löytyvät lain mukaiset normit ja myös käytännöt. Vesiyhtymien toiminta perustuu taas yhteiseen kirjalliseen sopimukseen, jossa on määrätty osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Nämä kannattaa myös usein kirjata rasitteina kiinteistörekisteriin. Vesiyhtymän toiminnassa tehtävät sitoumukset koskevat kaikkia osallisia. Niiden välisiä suhteita arvioidaan kiistatapauksissa yleisen sopimusoikeuden perusteella, sekä yhteisomistussuhteista annetun lain nojalla. Vesiyhtymät sopivat erityisesti pienempiin yhteispuhdistamokohteisiin, jonne ei haluta osuuskunnan raskasta hallintoa. Vesiyhtymän toimintaa tai sääntöjä ei ole yleensä tarvetta muuttaa myöhemmin. Kuva 4: Vesiyhtymä seitsemälle kiinteistölle Alavetelissä. Osa kiinteistöistä on liitetty viettoviemäröinnillä osa paineviemäröinnille yhteispuhdistamolle.

6 Tuet: Tukea hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen voi hakea mm. kunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja joissain tapauksissa maakunnan liitolta ja Te-keskukselta Kunnan myöntämä talousjätevesiavustus Kunta voi osallistua hankkeeseen rahallisen tuen lisäksi lainojen takaajana, suunnitteluapuna tai materiaalisin avustuksin Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää vesihuoltoavustusta ja antaa asiantuntijatukea Maakuntaliitto voi myöntää maakunnan kehittämisrahaa Mikäli tukia ei myönnetä, kannattaa hyödyntää kotitalousvähennys verotuksessa Lisätietoa: Vesiosuuskunnan ABC Uudenmaan ympäristökeskus (2005): Kattava opas vesiosuuskunnista Osuuskunnan perustajan opas. Vesiosuuskuntatietoa ja valmiita lomakepohjia Lisätietoa tuista Suomen ympäristökeskuksen sivuilta

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan. Pellervo-Seura

Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan. Pellervo-Seura Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan Pellervo-Seura Osuuskunnan määritelmä Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilö-yhtymä, johon jäsenet

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 4

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 4 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 4 MUUTOKSET VESIOSUUSKUNNAN OIKEUDELLISESSA ASEMASSA Kari Mäkinen 144 145 SISÄLLYSLUETTELO 14 VERKOSTON LIITTÄMINEN OSAKSI TOISEN VESIHUOLTOLAITOKSEN VERKOSTOA 146 14.1 Yleistä

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot