1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA JÄSENISTÖ TOIMINTASUUNNITELMA (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2014 3. JÄSENISTÖ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5)"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA (5) 1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS Suomen Motoristit ry:n perustehtävä ja toiminnan tarkoitus käy ilmi yhdistyksen säännöistä, joissa todetaan: 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyä nuorison ja kaikkien moottoripyöräilystä kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa, puolustaa jäsentensä etuja ja oikeuksia, ja olla yhteyselin eri moottoripyöräyhdistysten välillä koko maassa. Yhdistyksen toimialueeseen ei kuulu moottoriurheilu. Suomen Motoristit ry on valtakunnallinen motoristien katto-organisaatio ja toimii jäsentensä etujärjestönä vaikuttamalla päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Suomen Motoristit ry ylläpitää ja kehittää motoristijärjestöjen kansainvälistä yhteistyötä. 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2014 Yhdistyksen toiminnan tärkeimmät painoalueet ja niistä johdetut tavoitteet vuonna 2014 ovat: Valvoa aktiivisesti motoristien etua ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön Lisätä yhdistyksen jäsenmäärää ja yhdistyksen painoarvoa Kehittää suhteita lainsäätäjiin, valvontaviranomaisiin ja muihin sidosryhmiin kunnalliselta tasolta aina EU-tasolle saakka Verkostoitua tehokkaasti moottoripyöräilyalan toimijoiden kanssa ajankohtaisen tiedon ja resurssien hankkimiseksi Ylläpitää ja kehittää kansainvälistä toimintaa, olla aktiivinen Federation of European Motorcyclists' Associationsissa (FEMA) sekä kehittää yhteistyötä pohjoismaisten motoristijärjestöjen kanssa Kehittää yhteistyötä SMOTO:n ja jäsenkerhojen välillä SMOTO:n ja jäsenkerhojen välisen yhteistyön kehittämiseksi Tarjota ja kehittää monipuolisia jäsenpalveluita Tukea kerhojen koulutustoimintaa Kehitetään tiedottamista jäsenistön, alaan liittyvien sidosryhmien sekä lehdistön suuntaan Kehitetään tiedon kulkua jäsenistöltä SMOTO:n suuntaan ja madalletaan jäsenistön kynnystä olla yhteydessä SMOTO:n hallitukseen Rekrytoida mukaan toimintaan monipuolisesti eri alojen osaajia ja asiantuntijoita Panostaa nuorisotyöhön ja jatkuvuuteen 3. JÄSENISTÖ Suomalaisten motoristien kattojärjestönä SMOTO kehittää toimintaansa ja pyrkii tekemään jäsenyydestä entistä kiinnostavamman ja perustellumman suomalaisille motoristeille, ja tätä kautta tukemaan jäsenkerhojen jäsenhankintaa. Tiedottamista edunvalvonnan merkityksestä, tuloksista ja jäsenyyden mukanaan tuomista eduista lisätään. Työtä uusien jäsenien hankkimiseksi tehdään sekä tiedottamalla toiminnasta ja jäsenyyden hyödyistä että kehittämällä SMOTO:n brändiä ja tekemällä SMOTO:n toimintaa tunnetuksi. SMOTO pyrkii tähän muun muassa osallistumalla sidosryhmien ja jäsenkerhojen järjestämiin tilaisuuksiin (esim. messut, teemapäivät ja keskustelutilaisuudet). SMOTO vaikuttaa päättäjiin ja muihin tarpeellisiin sidosryhmiin jäsenistön tärkeiksi kokemien asioiden edistämiseksi ja pyrkii antamaan jäsenyhdistyksille työkaluja itselleen tärkeiden (esimerkiksi paikallisten) asioiden hoitamiseksi. Kehitetään olemassa olevia jäsenetuja sekä hankitaan uusia, motoristiystävällisiä tahoja yhteistyökumppaneiksi. Tuetaan kerhojen toimintaa antamalla käyttöön jo olemassa olevaa tietoa ja asiantuntijuutta sekä tarvittaessa tuetaan mahdollisuuksien mukaan uuden, asiaan liittyvän tiedon hankkimisessa.

2 TOIMINTASUUNNITELMA (5) 4. YHDISTYKSEN TOIMINTA 4.1. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja ja sääntöjen määräämä määrä hallituksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, toimihenkilöitä voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin. SMOTOn hallituksen jäsenet osallistuvat jäsenkerhojen tapahtumiin ja kehittävät yhteydenpitoa jäsenistön kanssa Jäsenistö SMOTO pyrkii siihen, että jäsenistö osallistuu SMOTOn toimintaan monipuolisesti ja aktiivisesti. Kynnys osallistua SMOTO:n toimintaan pyritään poistamaan ja tuomaan SMOTO:a lähemmäs jäsenistöä Työryhmät Hallitus perustaa tarpeen mukaan projektikohtaisia työryhmiä asioiden hoitamiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Nykyisin olemassa olevat työryhmät ovat edunvalvonnan työryhmä, messu- ja imagotyöryhmä, nuorisotyöryhmä, koulutustyöryhmä, tyyppihyväksyntäasetustyöryhmä, verenluovutustyöryhmä, juridiikan ja erityisasioiden työryhmä, MoTukkatyöryhmä ja liikenne- ja matkailutyöryhmä Yhdistyksen viralliset kokoukset Yhdistyksen viralliset kokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti: kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa Sidosryhmät Olemme edustettuina ja / tai jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Liikenneturva Suomen Moottoriliitto Finlands Motorförbund ry, yhteinen Liikenne- ja Matkailulajiryhmä Federation of European Motorcyclists` Associatons (FEMA, eurooppalainen motoristien kattojärjestö) Nordisk Motorcykelråd (NRM, pohjoismainen moottoripyöräneuvosto) Kansallisella tasolla yhteistyötä tehdään mm. Autoliiton, MP-69:n, SMOK:n, Mp-Kauppiaat ry:n, Tuontikauppiaat ry:n, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Liikenneviraston, Tullin ja Poliisin edustajien kanssa Toimintaa Säännöissä kirjatun perustehtävän mukaisesti yhdistyksen toiminta keskittyy jäsenistön etujen puolustamiseen ja yhteydenpitoon eri tahojen välillä Edunvalvonta Edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta on välttämätöntä. Harrastukseen suorasti tai epäsuorasti vaikuttavien määräysten sekä niistä johtuvien kustannusten tulee pohjata tutkittuun ja vankkaan tietoon. Tiedon saamiseksi SMOTO voi teetättää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia. SMOTO ry jatkaa yhteistoimintaa kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten sekä valtion organisaatioiden kanssa. Vuonna 2014 jatketaan työtä kaikkien mp-harrastajien yhteisen ja kattavan edunvalvonnan kehittämiseksi. Yhtenä edunvalvonnan painopisteenä on hoitaa käytännön asiantuntijoiden tarvitsemia suhteita päättäjiin ja virkamiehiin niin Euroopan, Suomen kuin kuntien tasolla, sekä avata tarvittaessa tärkeitä ovia käytännön asiantuntijoille. Tämän toteuttamiseksi valitut SMOTO:n toimihenkilöt pyrkivät luomaan, ylläpitämään ja kehittämään henkilökohtaisia suhteita päättäjiin. Toinen tärkeä painopiste on olemassa olevien käytännön asiantuntijoiden löytäminen ja rekrytointi SMOTO:n käyttöön. SMOTO seuraa ja pyrkii vaikuttamaan moottoripyöräilyyn liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin Suomessa ja Euroopassa. Moottoripyöräharrastukseen vaikuttavia EU-säädöksiä seurataan aktiivisesti. SMOTO on

3 TOIMINTASUUNNITELMA (5) edustettuna myös FEMA:n hallituksessa. SMOTO pyrkii seuraamaan moottoripyöräilyyn ja sen kehitykseen liittyviä asioita tarvittavalla laajuudella myös globaalisti. SMOTOn ulkoministeri osallistuu säännöllisesti FEMAn kokouksiin vuonna 2014, sen lisäksi kokouksiin lähetetään tarvittaessa asiantuntijaedustajia. SMOTO osallistuu tarvittaessa FEMAn järjestämään MEP Rideen Brysselissä sekä kansainväliseen mpkonferenssiin. MEP Ride on FEMAn perinteinen edunvalvontatilaisuus, johon kutsutaan europarlamentaarikkoja. Osallistutaan tarpeen mukaan myös mahdollisesti järjestettäviin pohjoismaisten motoristijärjestöjen yhteistyötapaamisiin. Kansainvälistä tiedotus- ja tutkimusyhteistyötä jatketaan. Kotimaassa vaikutetaan työn alla oleviin lakimuutoksiin. Työn alla olevien lainmuutosten lisäksi SMOTO pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ja osallistumaan kaikkien moottoripyöräilyä suorasti tai epäsuorasti koskevien lakien ja asetusten valmistelutyöhön sekä asiantuntijana että lausunnonantajana. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti vuoden aikana myös muihin esille tuleviin motoristeja koskettaviin asioihin. Tapaamisia pyritään järjestämään muun muassa kansanedustajien sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajien sekä kunnallispoliitikkojen kanssa motoristeja koskettavien asioiden edistämiseksi. Vuonna 2014 pyritään järjestämään motoparlamentti tai vastaavia pienempiä tilaisuuksia, joihin kutsutaan mp-asioihin vaikuttavia päättäjiä ja viranomaisia. SMOTO on aktiivisesti yhteydessä päättäjiin ja viranomaisiin sekä jäsenistölle tärkeiden asioiden edistämiseksi että suhteiden luomiseksi. Jatketaan yhteistyötä Liikenneviraston ja ely-keskusten, paikallisten päättäjien sekä muiden sidosryhmien kanssa sen eteen, että liikenneympäristöä kehitetään mp-ystävällisemmäksi. Edunvalvonnassa korostetaan kerhojen järjestämien vapaaehtoisten ajokoulutusten ja harjoitusten tarvetta ja merkitystä sekä tämän toiminnan edellytysten turvaamista ja lisäämistä. Laaditaan aktiivisesti kerhotiedotteiden lisäksi erillisiä sidosryhmä- ja lehdistötiedotteita, joilla pyritään saamaan SMOTOn kantaa sidosryhmien tai suuren yleisön tietoon Muu toiminta ja tapahtumat Vuonna 2014 järjestetään mp-arpajaiset, arpojen myynti aloitetaan Helsingin MP-messuilla. Arpoja myydään kesän ajan motoristiaiheisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä arpoja myyntiin ottaneiden kerhojen ja SMOTOn nettisivujen kautta. Myytäviä arpoja on 4000 kappaletta. Arvonta suoritetaan loppukesästä ja pääpalkinto luovutetaan voittajalle sopivaksi katsotun kokoontumisajon yhteydessä. Pääpalkintovaihtoehdot valitaan tarjouskilpailun perusteella. Arpamyynnin tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen. SMOTOn Verta pakkiin hallitusti -haastekampanja järjestetään ajalla yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa. Tavoitteena on 1000 luovutusta mukaan lukien plasma- ja verihiutaleluovutukset. Kampanjassa on mukana myös luuydinluovuttajarekisteri. Kampanjasta tiedotetaan kerhotiedotteissa, SMOTOn ja Veripalvelun nettisivuilla, mp-lehdissä, mp-näyttelyissä ja Hymyilevän Motoristin Kevätpäivässä Kampanjassa menestyneet palkitaan SMOTO-risteilyllä syksyllä Osallistutaan omalla osastolla mp-messuille Helsingissä sekä tarpeen mukaan muille messuille ja mptapahtumiin. Messut ovat SMOTOlle tärkeä paikka esitellä toimintaansa, hankkia uusia jäseniä ja tavata jo jäsenenä olevia. Kevätkokous pidetään Point College Porvoossa ja sen isännöi Cubic Club Porvoo ry. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään kerhokonferenssi, jossa käsitellään mp-harrastukseen ja/tai SMOTOn toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Alustajina keskusteluissa voidaan käyttää eri alojen asiantuntijoita. Järjestetään kevätkampanja Huomaa motoristi liikenteessä yhteistyössä jäsenkerhojen kanssa ja Liikenneturvan kanssa. Kampanjalla herätellään muita tienkäyttäjiä huomaamaan moottoripyöräkauden alkaminen ja ottamaan motoristit huomioon liikenteessä. Tapahtumasta tiedotetaan aktiivisesti valtamediaa. Huomiopäivätapahtumien yhteydessä pyritään järjestämään hidasajo-osakilpailuja tai muuta oheisohjelmaa. Vuodesta 1977 lähtien järjestetty Hymyilevän Motoristin kevätpäivä on muodostunut jo perinteeksi. Vuosittain nimetään jäsenkerho, joka yksin tai yhteistyössä lähialueen muiden jäsenkerhojen kanssa järjestää tapahtuman. Road Runners järjestää Hymyilevän Motoristin kevätpäivän Kouvolassa SMOTO järjestää ajotaitokoulutusta muun muassa hidasajo- ja tarkkuusjarrukilpailujen muodossa. Kilpailujen säännöt toimitetaan jäsenkerhojen käyttöön mahdollistamaan kilpailujen järjestämisen kerhojen omissa tapahtumissa. SMOTO:n Syyskokous järjestetään syys-marraskuussa.

4 TOIMINTASUUNNITELMA (5) Perinteinen motoristiristeily järjestetään Risteilyllä palkitaan verenluovutuskampanjassa parhaiten menestyneet kerhot, sekä pidetään hauskaa motoristien kesken muistellen menneen kesän ajoja. SMOTOn hallituksen jäseniä tai valittuja edustajia osallistuu tarpeen mukaan muihin edunvalvonnan ja muun toiminnan kannalta tärkeisiin tapahtumiin Viestintä SMOTO pitää aktiivisesti esillä tavoitteitaan ja näkökulmiaan tiedottamalla niistä eri tiedotusvälineille sekä julkaisemalla tietoa omilla nettisivuillaan sekä sosiaalisen median välineissä. Jäsenille tiedottamiseen käytetään sähköpostitse lähetettyjä kerhotiedotteita sekä yhdistyksen nettisivuja. Hallituksen kokousten päätöksistä tiedotetaan säännöllisesti jäsenille sähköpostilla. Kehitetään ja tehostetaan sähköistä tiedottamista. Tiedotuksella tuetaan tarpeen mukaan eri projektien ja työryhmien toimintaa Nuorisotyö Pyritään tavoittamaan nuoria motoristeja ja mopoilijoita. Tätä varten pyritään rohkaisemaan kerhoja nuorisovastaavien värväämiseen, ja pyritään kehittämään jo olemassa olevien nuorisovastaavien välistä yhteistyötä. Toteutetaan yhdessä EHYT Ry:n kanssa projekti, jolla pyritään tavoittamaan mopoilevia nuoria. Toteutetaan nuorille motoristeille soveltuva liikennetieto- ja -taitokilpailu. Pyritään aktivoimaan nuoria, potentiaalisesti tulevia motoristeja kiinnostumaan moottoripyöräilystä harrastuksena luomalla valtakunnallisesti mahdollisuuksia yhdessäoloon kaksipyöräisharrastuksen parissa. 5. JÄSENPALVELUT 5.1. Neuvonta SMOTO:n www-sivuilla tiedotetaan moottoripyöräilyharrastusta ja moottoripyöräilyä koskevista asioita Oikeusavustus ja lakineuvonta ennakkotapauksissa SMOTO pyrkii mahdollisuuksien mukaan auttamaan ja tukemaan harrastajia sellaisissa oikeustapauksissa, joilla on laajempaa vaikutusta ennakkotapauksena. Aiemmin tällaisia tapauksia ovat olleet tiettyjen käytettynä maahantuotavien moottoripyörien verotusarvojen sekä lakien epäselvien tulkintojen riitauttaminen oikeusteitse MoTukka MoTukka on Suomen Motoristit ry:n tukema ja hallinnoima kriisiapu- ja tukihenkilötoiminta. Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on auttaa ja tukea moottoripyöräilyä harrastavia henkilöitä, jotka ovat joutuneet läheltä piti- ja onnettomuustilanteisiin. Moottoripyöräilevien omaiset ja läheiset kuuluvat myös avun piiriin. Lisäksi MoTukka moottoripyöräileviä henkilöitä muissakin elämän kriiseissä. Palvelu on maksutonta. MoTukka- ryhmän jäsenistä suurin osa on terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Ryhmän ammattijäsenillä on kriisityön kokemusta ja koulutusta. Kriisiapu- tukihenkilötoiminnan koordinaattorina ja vastuuhenkilönä toimii Marja Suominen. Toiminnan rahoituksen perustan muodostavat pääasiassa lahjoitettuihin varoihin ja MoTukka muistomitalien ja - taulujen myynnistä saatuihin tuloihin. Kulut muodostuvat mahdollisista työnohjauskuluista, majoitus ja matkakuluista, puhelinkuluista ja kokouskuluista. Tiedottaminen toiminnasta tapahtuu tilaisuuksissa, joissa SMOTO on edustettuna. Lisäksi MoTukasta tiedotetaan ryhmän www-sivuilla ja muun SMOTO:n tiedotuksen yhteydessä tarvittaessa. Ryhmän jäsenet tiedottavat toiminnasta myös muissa moottoripyöräkerhojen tilaisuuksissa kutsuttaessa. Ryhmän koordinaattori on aktiivisesti yhteydessä jäsenkerhoihin MoTukkaan liittyvistä asioista. SMOTOn jäsenkerhoille, jotka järjestävät kokoontumisajoja, lähetetään MoTukka- esitteitä pyydettäessä.

5 TOIMINTASUUNNITELMA (5) 6. YHDISTYKSEN TALOUS Talouden vahvistamista jatketaan toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen mahdollistamiseksi. SMOTO:n toiminnan ydin on tehokas edunvalvonta, johon pyritään kohdistamaan tulevana vuonna aiempaa enemmän yhdistyksen voimavaroja. Hallituksen kuluja pyritään pienentämään toiminnan tehokkaammalla koordinoinnilla. Hallitus päättää tarvittaessa toimintojen ostamisesta ulkoisena palveluna.

SUOMEN MOTORISTIT RY:N KEVÄTKOKOUS LA 26.3.2011 SAVONLINNASSA

SUOMEN MOTORISTIT RY:N KEVÄTKOKOUS LA 26.3.2011 SAVONLINNASSA KOKOUSKUTSU 23.2.2011 SUOMEN MOTORISTIT RY:N KEVÄTKOKOUS LA 26.3.2011 SAVONLINNASSA PAIKKA JA AIKA Savonlinnan Seurahuone, la 26.3.2011 klo 12.00 (Kauppatori 4-6, 57130 Savonlinna) Ilmoittautuminen ja

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML)... 3 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit... 3 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT... 4 3. SML:N

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisältö 1. YLEISTÄ... 4 2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 2016... 5 2.1. Karjalainen Nuorisoliitto

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä 19.10.2013 Toimintasuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation Sivu 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA 07.09.2013 YHDISTYSKOKOUS (syksy) 2015 ARVOSTUS- JA VAIKUTTAJAPÄÄMÄÄRÄT Vuosi 2014 on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 31. toimintavuosi. Teknisten järjestökentässä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot