ECTS JA OPINTOJEN MITOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECTS JA OPINTOJEN MITOITUS"

Transkriptio

1 ECTS JA OPINTOJEN MITOITUS Pekka Auvinen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Dipoli

2 ECTS-JÄRJESTELMÄN PERUSLÄHTÖKOHDAT ECTS on opiskelijalähtöinen järjestelmä, jossa opintojen mitoituksen perustana on keskimääräisen opiskelijan todellinen työmäärä, joka tarvitaan oppimistavoitteiden saavuttamiseen 1600 tuntia/60 opintopistettä (op) vuodessa ~26,7 h/1 op Koulutuksen tavoitteet määritellään vaadittavana osaamisena (learning outcomes and competences) tiedollinen osaaminen (tuntee, ymmärtää) taidollinen/toiminnallinen osaaminen (osaa) European Comission ECTS User s Guide.

3 OPETUSSUUNNITELMAN VÄÄRISTYMINEN Opintojakso, opintovuosi, tutkinto Toteutunut tutkinto, 240 op Tavoitetutkinto, 240 op 60 op 60 op 60 op 60 op mukaillen Mikkola 2004

4 OPINTOJEN MITOITUS ON OSA OPETUSSUUNNITELMATYÖN KOKONAISUUTTA Opetussuunnitelman käyttöönotto arviointi ja päivitys OPS-arviointi ja muutostarpeiden määrittäminen Osaamisprofiilin ja koulutuksen tavoitteiden määrittely Opetussuunnitelman kehittymistä tukevat rakenteet Opiskelijoiden lähtötilanne ja oppimistarpeet Opintojaksojen suunnittelu ja mitoittaminen Opetussuunnitelmamalli ja pedagogiset ratkaisut Opiskelija-arvioinnin ja ohjauksen suunnittelu Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön rakentaminen Opetussuunnitelman vuositason runko (vuositeemat)

5 AMK-TUTKINNON OPPIMISPROSESSI OSANA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA Opiskelijoiden lähtötilanne Aikaisempi tietämys, osaaminen ja asenteet suhteessa tavoitteena olevaan osaamiseen OPETUS- TILANTEET OPPIMISPROSESSI (yksilö/yhteisö) Sisällölliset ja pedagogiset valinnat ARVIOINTI OPPI- MATERIAALI OPPIMIS- YMPÄRISTÖT OHJAUS T&K Tavoitteena oleva osaaminen koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit yhteiset kompetenssit OPPIMIS- TEHTÄVÄT PALAUTE Koli & Siljander 2002; Tuning 2004

6 NON SCHOLAE, SE VITAE. Ei koulua vaan elämää varten. Työhaastattelussa kukaan ei kysy: Mitä sinulle opetettiin? vaan Mitä sinä osaat? Bastian Baumann Julkaisussa Paketti Bolognese. Mahdollisuuteni vaikuttaa eurooppalaiseen korkeakoulutukseen. Samok ry. Vrt. Onko opiskelun ensisijaisena tavoitteena opintojaksojen suorittaminen vai tavoitteellinen osaamisen vahvistaminen? OSAAMINEN JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN KUNNIAAN!

7 EUROOPPALAINEN OSAAMISEN/TUTKINTOJEN VIITEKEHYS (EQF , epävirallinen käännös) Tiedot Taidot Kompetenssit Level 6 Bachelortaso Keskeiset oppimistulokset Hyvät oman koulutus- tai ammattialan tiedot, joihin liittyy kyky teoreettisen tiedon ja periaatteiden kriittiseen tarkasteluun. Hyvää perehtyneisyyttä ja innovatiivisyyttä osoittavat taidot, joita vaaditaan oman työ- tai opintoalan monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisussa. Kyky vastata monimutkaisista teknisistä tai ammatillisista tehtävistä tai projekteista ennakoimattomissa työ- tai opintoympäristöissä. Vastuun ottaminen yksilöiden ja ryhmien ammatillisen kehittymisen johtamisesta. Level 7 Mastertaso Keskeiset oppimistulokset Pitkälle erikoistuneet ja omaperäisen ajattelun mahdollistavat tiedot, jotka vastaavat osittain työ- tai opintoalan kärkiosaamista. Kriittinen tietoisuus alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvistä kysymyksistä. Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita tarvitaan tutkimuksessa ja/tai Innovaatiotoiminnassa uuden tiedon ja toimintatapojen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen. Kyky johtaa ja uudistaa Toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työ- ja opiskeluympäristöissä. Kyky ottaa vastuuta ryhmien ammatillisen osaamisen ja työkäytäntöjen Kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista.

8 PKAMK / TUTKINTOJEN YHTEISET KOMPETENSSIT ( ) Minulla on työtehtävissäni ja niissä kehittymisessä tarvittava kielitaito Ymmärrän kulttuurierojen merkityksen ja kykenen monikulttuuriseen yhteistyöhön Ymmärrän ja kykenen ennakoimaan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia omalla alallani Osaan arvioida ja kehittää omaa työtäni Osaan toimia tuloksellisesti ja asiakkuuslähtöisesti Osaan hyödyntää ja arvioida oman alani tutkimustietoa Osaan toteuttaa oman alani tutkimus- ja kehittämishankkeita Tunnen projektitoiminnan vaiheet ja osaan toimia projektitehtävissä Tunnen oman alani työelämän toimintatavat ja osaan toimia työyhteisön jäsenenä Tunnen oman alani yrityksiä ja organisaatioita Osaan toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa Kykenen luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja -verkostoja Tunnen johtamisen periaatteet ja kykenen työn johtamiseen KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN KEHITTÄMISOSAAMINEN TYÖYHTEISÖOSAAMINEN PKAMK:N YHTEISET KOMPETENSSIT v29 OPPIMISTAIDOT EETTINEN OSAAMINEN Osaan hankkia, käsitellä ja kriittisesti arvioida tietoa Osaan hahmottaa ja jäsentää kokonaisuuksia Tunnistan oman osaamiseni vahvuudet ja kehittämistarpeet Osaan arvioida ja kehittää omia oppimistapojani Otan vastuun omasta oppimisestani Kykenen yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen Otan vastuun omasta toiminnastani ja sen seurauksista Tunnen ammattini eettiset periaatteet ja toimin niiden mukaisesti Otan muut huomioon omassa toiminnassani Tunnen kestävän kehityksen periaatteet ja osaan soveltaa niitä omassa toiminnassani OLENNAISTEN ASIOIDEN LÖYTÄMINEN LUO PERUSTAN TOIMIVALLE MITOITUKSELLE

9 KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI Metsä- ja puutalouden markkinointi KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT metsä- ja puualan tuoteosaaminen markkinointiosaaminen yritystoimintaosaaminen PKAMK:N YHTEISET KOMPETENSSIT oppimistaidot eettinen osaaminen työyhteisöosaaminen kehittämisosaaminen kansainvälisyysosaaminen OLENNAISTEN ASIOIDEN LÖYTÄMINEN LUO PERUSTAN TOIMIVALLE MITOITUKSELLE

10 OPINTOJEN MITOITUKSEN PERIAATTEITA Mitoitus toimii kaikilla tasoilla parhaiten sellaisissa opetussuunnitelmissa, joissa lukukauden opintojaksot on suunniteltu eheäksi osakokonaisuudeksi. Mitä pienemmistä osakokonaisuuksista tutkinto koostuu, sitä todennäköisempää on, että mitoitus ei toimi oikein yksittäistä opintojaksoa laajemmalla tasolla. Mikäli opintojen vaativuus on ylimitoitettua, opettajat eivät voi vaatia asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja opiskelijat huomaavat pystyvänsä suorittamaan opintojaksot paljon vähemmällä työllä kuin asioiden ymmärtävä ja toiminnallinen osaaminen edellyttäisi. Opintojen huolellinen laskennallinen mitoittaminen ei sinällään takaa hyviä oppimistuloksia. Tarvitaan myös opiskelukulttuuriin vaikuttamista, jotta opiskelijat käyttävät varatun aikaresurssin oppimiseen.

11 OPPIAINEPERUSTAINEN OPETUSSUUNNITELMA maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai ammattiopinnot ammattiopinnot 3 ammattiopinnot ammattiopinnot ammattiopinnot ammattiopinnot

12 TEEMAPOHJAINEN OPETUSSUUNNITELMA Haaga-Helian restonomikoulutus 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 1. vuosi Yksilö Palveluosaaminen Toimintaympäristö Asiakkuus Harjoittelu op 2. vuosi Yksikkö Palveluprosessit Asiakasläht. kehittäminen Kannattava yksikkö Työyhteisön johtaminen 3. vuosi Yritys Harjoittelu 10 op Strateginen johtaminen Vaihtoeht. moduuli Tuloksellinen yritys Opinnäytetyö Vapaasti valittavat opinnot Kotila & Auvinen 2006

13 OPETUSSUUNNITELMAN ULOTTUVUUDET Karjalainen ym. 2003, 29 Kirjoitettu opetussuunnitelma Opetettu opetussuunnitelma Tavoite: Kirjoitettu, opetettu ja opittu opetussuunnitelma yhtyvät Opittu opetussuunnitelma Kirjoitettu Opetettu opetussuunnitelma opetussuunnitelma opetus- Opittu suunnitelma

14 YLIKUORMITTUNEEN OPETUKSEN ONGELMA Karjalainen ym. 2003, 68; Mikkola 2004 Opiskelijoita tulisi ymmärtävän ja jatkuvan oppimisen turvaamiseksi suojella tarpeettomien ja epäolennaisten yksityiskohtien tulvalta. Oppimisen laatu? Opetussuunnitelman sisältämät asiat ja tavoitteet Opitut tiedot ja taidot Tiedot ja taidot, jotka opiskelija olisi voinut oppia Asiat, jotka ehditään opettaa

15 YLIKUORMITTUNEEN OPETUKSEN ONGELMA Karjalainen ym. 2003, 68 69; Karjalainen 2004, 11 Peruskoulutuksessa opiskelijoille ei voida opettaa kaikkea hyödyllistä, mutta heille voidaan antaa sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, jotka mahdollistavat uusien asioiden omaksumisen. Opittavan aineksen rajaaminen olennaiseen helpottaa korkealaatuisen, ymmärtävän oppimisen saavuttamista, ja vain ymmärtävä oppiminen on kertyvää. Ylikuormittuneessa opetuksessa keskimääräinen opiskelija luopuu ymmärtävän oppimisen yrityksistä ja valitsee pinnallisen suoritusorientaation, jolloin syvällisen oppimisen määrä jää hyvin vähäiseksi. Läpäisyyn tarvittava minimityö voi olla vain murto-osa oppimiseen tarvittavasta ajasta.

16 OPINTOJAKSON YDINAINEKSEN MÄÄRITTÄMINEN Ryhmä: Matkailun koulutusohjelma, KMNS05 Opintojakso: Tutkimusmenetelmät, 6 op Osaamisen juonteet: Kehittämisosaaminen, Oppimistaidot, Toteutusaika: 3. vuoden syksy, 09 12/2007 Edeltävät opinnot: Oppimisen orientaatio, Tilastotieteen perusteet Seuraavat opinnot: Opinnäytetyö Keskeinen sisältö Opintojakson ydinaines/ -osaaminen Täydentävä ja erityisosaaminen Tiedolliset osaamistavoitteet (opiskelija ymmärtää) Taidolliset ja toiminnalliset osaamistavoitteet (opiskelija osaa) Opiskelija ymmärtää Opiskelija osaa

17 OPINTOJAKSON MITOITTAMINEN (Keskimääräinen opiskelija) Opiskelijan työmäärän jakautuminen Kontaktiopetus, luennot Kontaktiopetus, harjoitukset Seminaari-/ryhmätyöskentely (sis. ohjauksen) Käytännön harjoittelu Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen Ohjaus Arviointi- ja palaute Yhteensä Keskimääräisen opiskelijan työmäärä Työmäärä, h (6 op)

18 LÄHDEMATERIAALIA Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä. ä% pdf Auvinen, P., Dal Maso, R., Hirvonen, K., Kallberg, K., Putkuri, P Opetussuunnitelma ammattikorkeakoulussa. PKAMK:n julkaisuja B9. Karjalainen, A. (toim.) Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Karjalainen, A., Alha, K. & Jutila, S Anna aikaa ajatella. Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä.

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 2010-2014 0/13 MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 op Opintojen kestoaika 2010-2014 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietojenkäsittely on kasvava ala, jonka sovelluskohteet monipuolistuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen luo jatkuvasti

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA Työryhmä: Pekka Auvinen (PKAMK), Johanna Heikkilä (JAMK), Hanna Ilola

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapeuttikoulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 25.9.2014 0 Sisällysluettelo Fysioterapia... 3 YDINOSAAMINEN 190 OP... 16 PERUSOPINNOT... 16 Fysioterapian perusteet 15 op...

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN...

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN... 1. Tieto- ja viestintätekniikka..................................................................................... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta 2 Sisällys 1 Tulevaisuuden ennakointi ja asiakaslähtöisyys tulevaisuuden

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot