Ensihoidon valtakunnallinen amk-verkosto kannattaa ensihoitajakoulutuksen jatkamista nykyisellä mallilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensihoidon valtakunnallinen amk-verkosto kannattaa ensihoitajakoulutuksen jatkamista nykyisellä mallilla"

Transkriptio

1 Ensihoidon valtakunnallinen amk-verkosto kannattaa ensihoitajakoulutuksen jatkamista nykyisellä mallilla 1

2 Valtakunnallinen ensihoidon amkverkosto Arcada Metropolia Saimia Savonia Oulun amk Kymenlaakson amk Turun amk Tampereen amk Verkostokokoukset 2 x vuodessa Yhteiset linjaukset ensihoitajan osaamisesta, opetussisällöistä, osaamisen arvioinnista Yhteydenpito ensihoitopalvelujärjestelmän edustajiin, ministeriöihin ym. 2

3 Historiaa 1990-luvun alusta lähtien työelämässä oli toivottu hoitotason ensihoitoon johtavaa tutkintokoulutusta Koulutuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 työelämän kanssa Koulutus aloitettiin vuonna 1998 Ensihoitaja (AMK) koulutuksen aloittamista pidettiin merkittävänä suomalaisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon historiassa Ensihoitajia on koulutettu alusta asti omassa koulutusohjelmassa 3

4 Valintakokeet Omat valintakokeet ovat mahdollistaneet ensihoitoon soveltuvien opiskelijoiden valitsemisen (motivaatio ja valmiudet ensihoitotyöhön sairaalan ulkopuolella) Useissa ensihoitajia kouluttavissa amk:ssa on valintakokeeseen yhdistetty hakijoiden fyysisen kunnon arviointi Onnistuneet opiskelijavalinnat varmistaneet hyvän opinnoissa etenemisen ja opiskelijoiden ajallaan valmistumisen 4

5 Ensihoitajakoulutus on työelämälähtöistä Koulutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä työelämän kanssa ja se vastaa työelämän tarpeisiin Koulutukseen sisältyvällä tki-toiminnalla kehitetään sekä alueen ensihoitoa että ensihoitajakoulutusta Yhteisillä osaamisen arvioinneilla varmistetaan, että koulutuksen laatu on kaikissa 8 amk:ssa tasalaatuinen Ensihoidon opinnot ja hoitotyön opinnot etenevät koulutuksessa rinnakkain koko opintojen ajan toisiaan tukien ja täydentäen Sisällölliset synergiaedut, taloudellisuus, tehokkuus, moniammatillinen oppiminen Eh- ja sh-opiskelijoilla yhteisiä opintoja; helpottaa yhteistyötä työelämässä tulevaisuudessa 5

6 Ensihoitajakoulutus tuottaa osaajia hoitotason ensihoitoon Hoitotason ensihoito on oleellinen osa terveydenhuollon peruspalveluja ja suuressa osassa maata ainoa terveydenhuollon lähipalvelu Päivystysten keskittäminen, terveyskeskusten vähentyminen, kotihoidon lisääntyminen jne. Ensihoitajan rooli korostuu väljästi asutuilla alueilla Ensihoitaja on usein ensimmäinen terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on asiantuntemusta arvioida potilaan hoidon tarve ja kiireellisyys Ensihoitaja osaa auttaa potilasta sekä hätätilanteissa että kiireettömissä tilanteissa Tulevaisuudessa ensihoitajan roolissa korostuu tuen antaminen muille terveydenhuollon ammattilaisille, esim. akuutit tilanteet kotihoidossa ja laitoksissa Ohjaus- ja neuvontatoiminta tulee lisääntymään 6

7 Ensihoitaja (AMK) - tutkinto On ainoa tutkinto, jolla saa muodollisen pätevyyden hoitotason ensihoitotehtäviin sairaalan ulkopuolella Ensihoitoasetus 2011: Sh voi pätevöityä hoitotason ensihoitoon 30 op lisäkoulutuksella vaaditaan tutkinnon jälkeen 1 v työkokemusta perustason ensihoidosta (verkoston päätös) sh-koulutuksessa ei opiskella perustason ensihoitoa, he hankkivat perusvalmiudet hoitotason opintoihin työelämässä Suoritettava sama osaamisen arviointi kuin ensihoitaja AMKopinnoissa Ensihoitaja (AMK) tutkinnon suorittaneita on työllistynyt myös sairaaloiden päivystyspoliklinikoille ja teho-osastoille, koska koulutus antaa heille vahvan akuutti- ja tehohoitotyön osaamisen 7

8 Ensihoitaja (AMK) tutkinto vastaa sairaanhoitajan ammattipätevyysdirektiiviin Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutukseen liittyvät vaatimukset täyttyvät ja koulutuksessa mm. : saadaan osaaminen systemaattiseen potilaan hoidon tarpeen arviointiin, itsenäiseen päätöksentekoon ja tilanteen mukaiseen auttamiseen (hoitotoimenpiteet, ohjaus, neuvonta) Opitaan työskentelemään itsenäisesti, työpareissa, tiimeissä ja moniammatillisissa työryhmissä ja eri viranomaisten kanssa (erityisesti harjoittelu) Opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan monipuolisesti erilaisten potilasryhmien hoitoa hoitoketjun eri vaiheissa Opitaan laajat tiedot eri-ikäisten ihmisten toimintakyvystä, fysiologiasta, anatomiasta, psykologiasta ja sosiaalisesta auttamisesta/ tukemisesta erityisesti hätätilanteissa Opitaan soveltamaan ensihoidossa ja hoitotyössä tarvittavia lääkehoidon ja lääketieteen tietoja Saadaan kattava kuva sairaanhoitajan ja ensihoitajan ammattien vastuualueista, luonteesta ja ammattietiikasta Harjoitellaan ensihoidon ja hoitotyön kliinisissä ympäristöissä hoitohenkilökunnan ohjauksessa. Opitaan ohjaamaan asiakkaita/potilaita ja heidän läheisiään tarpeiden ja tilanteen mukaisesti Saadaan vahva osaaminen hätätilanteissa toimimiseen ja opitaan aloittamaan itsenäisesti välittömät pelastustoimet sekä toteuttamaan ja johtamaan toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa Opitaan arvioimaan hoidon laatua sekä toteuttamaan ammatillista viestintää sekä äidinkielellä, toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä 8

9 Ensihoitaja (AMK)-koulutus vs. sairaanhoitajien 30 op ensihoidon täydennyskoulutus Tutkintoon johtava koulutus (nuoret) 79 % tai enemmän oikein 16,5 % kokeeseen osallistujista Sairaanhoitajien 30 op täydennyskoulutus 79 % oikein tai enemmän 6,5 % kokeeseen osallistujista 65 % tai enemmän oikein 62 % kokeeseen osallistujista 65 % tai enemmän oikein 47 % kokeeseen osallistujista 50 % tai alle oikein 5 % kokeeseen osallistujista 50 % tai alle oikein 17 % kokeeseen osallistujista 9

10 Ensihoitajakoulutuksesta siirtovaikutusta terveysalalle Hätätilapotilaan systemaattinen tutkiminen ABCDE-malli potilaan kohtaamiseen Tilannejohtaminen mm. elvytyksen johtaminen Simulaatio-oppiminen Aktiivisen oppimisen malli Tekniset ja ei-tekniset taidot CRM Debriefing jälkipuinti oppimiskeskustelu Osaamisen arviointi 10

11 Ensihoitaja (AMK) koulutus ensihoidon kehittäjänä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta Koulutus on tulevaisuusorientoitunutta Hankkeiden ja opinnäytetöiden aiheet tulevat työelämästä Ensihoitajaopiskelijat ovat osallistuneet alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja muuhun kehittämiseen opinnäyte- ja projektitöillään Ensihoidon valtakunnallinen amk-verkosto on aloittamassa yhteistyöhanketta, jossa tutkimuskohteena on tulevaisuuden ensihoito ja ensihoitajan tulevaisuuden osaaminen. Ensimmäiset opinnäytetyöt on jo aloitettu. Työelämän edustajat osallistuvat tiiviisti koulutuksen toteuttamiseen ja opiskelijoiden osaamisen arviointiin Työelämä käyttää amk:n simulaatiotiloja myös henkilöstönsä kouluttamiseen Yhteiset monipotilas- ja suuronnettomuusharjoitukset 11

12 Valtakunnallinen osaamisen arviointijärjestelmä Perustason ensihoidon osaaminen arvioidaan koulutuksen puolivälin paikkeilla Ensihoidon valtakunnallisessa amk-verkostossa yhteisesti sovitut periaatteet osaamisen arvioinnista Teoriakoe Perustason ensihoidon toimenpiteet Simuloidut potilastilanteet Hoitotason ensihoidon valtakunnallinen teoriakoe ja näyttökokeet simuloiduissa potilastilanteissa Ensihoidon valtakunnallisen amkverkoston kehittämä arviointijärjestelmä Toteutetaan puolivuosittain kaikissa 8 amk:ssa samanaikaisesti Ulkopuolinen arviointi (ensihoitajat (AMK) esim. kenttäjohtajat ja ensihoitolääkärit työelämästä) Arvioinnissa käytetään apuna yhteisesti laadittuja arviointiperusteita Varmistaa valmistuvien osaamisen tasalaatuisesti; työelämä tietää mitä saa 12

13 Tuloksellisuuteen perustuvat rahoitusmittarit Suoritetut amk-tutkinnot 55 op suorittaneiden määrä Valmistuneet työlliset Em. mittareiden mukaan ensihoitajakoulutus pärjää valtakunnallisesti hyvin 13

14 Kansainvälistä mallia eh-koulutukseen voisi ottaa Iso-Britanniasta Vuonna 1998 aloitettiin yliopistotasoinen paramedickoulutus Ensihoito oma tieteenala (paramedic science) Ensihoidolla omat jatkokoulutukset (master, doctor) Suomessakin olisi toivottavaa, että ensihoitaja (AMK) - tutkinnon suorittanut voisi olla laillistettu ammattihenkilö myös ensihoitajuuden ei vain sairaanhoitajuuden kautta! Suomalaiselle ensihoitajakoulutukselle tarvittaisiin myös vahvistusta jatkotutkintojen muodossa Ensihoitajat ovat suorittaneet melko vähän yamk-tutkintoja, koska tarjolla olevat yamk-koulutusten aiheet eivät ole läheisesti liittyneet ensihoitoon 14

15 Tarve kehittää ensihoitaja (AMK) tutkinnon jälkeistä koulutusta Johtaminen ja viranomaisyhteistyö Lääkehoito ensihoidossa Pediatriset ja obstetriset potilaat ensihoidossa Psyykkinen ja sosiaalinen ensihoito 15

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN OHJATTU HARJOITTELU SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PORIN TOIMIALUEELLA

TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN OHJATTU HARJOITTELU SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PORIN TOIMIALUEELLA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN OHJATTU HARJOITTELU SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PORIN TOIMIALUEELLA Pasi Ruohonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Pori Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa

Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa Selvitys ja suositukset Sari Koski ja Dehkon koulutustyöryhmä DEHKO-raportti 2009:1 Tiivistelmä Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (DEHKO 2000

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää hyvinvointia rakentamassa

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2.

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2. 1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op.............................................................. 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS................................................................................

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

koulutuspoliittinen ohjelma

koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton koulutuspoliittinen ohjelma Soolin koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö,

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille Lähihoitaja vahvuutena monialaisuus JHL:n opas työpaikoille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Lukijalle. 5 1. Ammattina lähihoito......................................6 Lähihoitajan

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SUOSITUS 2013 (korvaa suosituksen 2010) Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto 29.8.2013 2(19)

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Fysioterapian koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali-,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta

SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta Anja Liimatainen Lisensiaatintutkielma Hoitotieteen laitos Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot