PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Määräykset ja ohjeet 3. Rakenteellinen paloturvallisuus 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen 5. Pelletin varastointi 6. Pelletin siirtolaitteet 7. Turvajärjestelmät 8. Sähköasennukset ja -laitteet 9. Ohjausyksikkö ja hälytyslaitteet 10. Lämpökeskuksen muut laitteet 11. Tarkastukset 12. Vahingonteon ja vaaratilanteen estäminen 13. Tekniset tiedot, ohjeet ja koulutus 1. Johdanto Ohjeessa käsitellään pellettiä polttoaineena käyttävien lämpökeskusten paloturvallisuutta, joissa kattilan teho on alle 1 MW ja kattilaveden lämpötila on alle 110 o C. Pellettilämpökeskuksen paloturvallisuusohje täydentää viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Muita kiinteitä polttoaineita käyttäviä lämpökeskuksia käsittelevä ohje on julkaistu SVK:ssa vuonna Enintään 25 kw:n teholuokan lämpökattiloissa ohjeen turvajärjestelmiä koskevia vaatimuksia voidaan noudattaa soveltuvin osin. 2. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on annettu määräyksiä ja ohjeita kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta. Ne käsittelevät lähinnä rakenteellista paloturvallisuutta. Tärkeimmät määräykset ja ohjeet ovat: - RakMK osa E1 Rakennusten paloturvallisuus - RakMK osa E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus - RakMK osa E3 Pienet savuhormit - RakMk osa E 7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus - RakMk osa E8 Muuratut tulisijat - RakMK osa E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Lämpökattilat, joissa on tai joihin voi kehittyä ylipainetta, ovat painelaitteita ja niitä käsittelee painelaitelainsäädäntö. Lämpökattilat, joissa kattilavesi kuumennetaan enintään 110 o C lämpötilaan, on suunniteltava ja valmistettava hyvän konepajakäytännön mukaisesti. Näitä painelaitteita ei rekisteröidä eikä niihin edellytetä tehtäväksi hyväksytyn tarkastuslaitoksen määräaikaistarkastuksia. Lämpökattila on siten suunniteltava ja valmistettava, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Painelaitelainsäädäntöä vastaavia pienehköjä lämpökeskuksia koskevia standardeja ei ole, mutta suunnittelussa voidaan käyttää hyödyksi kumottuun paineastialakiin perustuvia standardeja SFS 3330, SFS 3331 ja SFS Tämä Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitossa laadittu suojeluohje ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan.

2 Nämä standardit edellyttävät, että lämpökattila varustetaan seuraavin laittein: lämpömittari kattilan lähtöjohdossa vallitsevan lämpötilan mittaamiseen kattilan lämmitystehoa automaattisesti säätävä laite. tyhjennysventtiili kattilan alimmassa osassa täyttölaite kattilaveden lisäämiseksi varolaiteet, jotka toimivat ylitettäessä suurin sallittu käyttöpaine paisuntasäiliö nestetilavuuden muutoksia varten painemittari kattilan paineen mittaamiseen laippa tarkastuspainemittarin kiinnitystä varten valmistuskilpi. Omistaja ja haltija vastaavat, että lämpökattila sijoitetaan, hoidetaan, käytetään ja tarkastetaan niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta ja omaisuutta. Turvatekniikan keskus valvoo markkinoilla olevia painelaitteita ja antaa niistä tarvittaessa lisätietoja. Laitteistoja suunniteltaessa ja käyttöön otettaessa on otettava huomioon työsuojelua koskevat määräykset. Näistä tärkeimpiä ovat: - Työturvallisuuslaki (299/1958) ja sen muutokset, erityisesti suunnittelijan vastuu, pykälä 40 b. - Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994), laitteiston tulee olla CEmerkitty ja siitä on oltava vaatimustenmukaisuusvakuutus, josta käyvät ilmi kaikki ne määräykset, jotka laitteisto täyttää. Lisäksi laitteistosta on oltava käyttöohjeet. - Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). Laitteiston tulee täyttää sitä koskevat vaatimukset, laitteistoa on voitava käyttää turvallisuutta ja terveyttä vaarantamatta. Edellä mainittujen työsuojelumääräysten soveltaminen perustuu riskin arviointiin, jolloin arvioinnissa on otettava huomioon työpaikan olosuhteet. Arvioinnin apuna voidaan käyttää standardia SFS-EN 1050 Koneturvallisuus, riskin arvioinnin periaatteet sekä standardia SFS-EN 292 osat 1 ja 2, joka koskee koneiden yleisiä suunnitteluperiaatteita. Muista yhdenmukaistetuista standardeista (SFS-EN) saa hyvää lisätietoa. Rakennusvalvontaviranomaiselta on ennen lämpökeskuksen muutosta tai rakentamista selvitettävä, edellyttääkö hanke toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. Luvan edellyttämät rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen tarkastukset on tehtävä ennen käyttöönottoa. Lisäohjeita: Sisäasiainministeriö - Pelastustoimilaki Kauppa- ja teollisuusministeriö - Sähköturvallisuuslaki Ympäristöministeriö - D1 Kiinteistöjen vesi- viemärilaitteet - D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto - D5 Rakennuksen lämmityksen tehon- ja energiatarpeen laskenta - D7 Lämmityskattiloiden hyötysuhdevaatimukset Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) - Kiinteitä polttoaineita käyttävät pienehköt lämpökeskukset - Pölyräjähdykset ja niiden torjuminen Seuraavat julkaisut - Kattilalaitosten turvallisuusohjeet (KLTK-ohjeet) - LVI Lämmönkehityslaitteiden mitoitus 3. Rakenteellinen paloturvallisuus Pellettilämpökeskuksen rakenteellinen paloturvallisuus toteutetaan vähintään RakMk:n osan E9 mukaisesti. Rakenteellista paloturvallisuutta on ylläpidettävä säännöllisillä tarkastuksilla ja huoltotoimilla. Pellettilämpökeskus on tehtävä tai sijoitettava erilliseen rakennukseen aina kun se on mahdollista, koska pelletin varastoinnissa ja käsittelyssä syntyy hienojakoista pölyä, joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän tai herkästi syttyvän ja kiivaasti palavan seoksen. Erillisen pellettilämpökeskusrakennuksen on oltava P1-paloluokan rakennus, jos se on kaksi- tai useampikerroksinen vähintään P2-paloluokan rakennus, jos se on yksikerroksinen eikä pelletin varastoinnista ja käsittelystä syntyvän pölyn aiheuttamaa palovaaraa voida poistaa.

3 Rakenteellisessa paloturvallisuudessa erityistä huomiota on kiinnitettävä palo-osastoivien rakennusosien lävistykseen. Määräyksen E1 mukaan osastoivan rakennusosan (seinä, katto, lattia) läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan palo-osastointia. Polttoainevaraston ja lämpökattilahuoneen välinen polttoaineen syöttölaitteisto lävistää palo-osastoivan rakenteen ja muodostaa olennaisen vaaratekijän, koska ilman suojalaitteita olevassa syöttölaitteessa tapahtuva palo pääsee esteettä leviämään paloosastosta toiseen. Palon leviämisen estämiseksi pelletin siirto- ja syöttölaitteiden suojaus on toteutettava kohdan 7 Turvajärjestelmät mukaisesti. Palo-osastoivissa rakennusosissa palo-ovien, ikkunoiden ja muiden aukkojen palonkestoaikojen tulee olla sellaiset, että ne eivät oleellisesti heikennä rakennusosan osastoivuutta. Palo-osastoivissa rakennusosissa olevien palo-ovien ja paloluukkujen on oltava itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Lämpökattilahuoneen ja pelletin varastotilan ilmanvaihdon toteuttamisessa tulee ottaa huomioon rakenteellisen paloturvallisuuden asettamat vaatimukset. 3.1 Lämpökeskus erillisinä rakennuksena Lämpökeskus on erillinen rakennus, jos sen uloimpien rakennusosien etäisyys muusta rakennuksesta on vähintään kahdeksan (8) metriä. Erillisessä lämpökeskusrakennuksessa lämpökattilahuone ja pellettivarastotila palo-osastoidaan toisistaan P1-paloluokan rakennuksessa EI 120 rakennusosin. Sisäpuoliset pintaosat seinissä ja katossa tulee olla B-s1, d0 (eli 1/I) luokkaa ja lattian A2 FL -s1 (eli palamaton) luokkaa. P2-paloluokan rakennuksessa EI 30 rakennusosin. Sisäpuoliset pintaosat seinissä ja katossa tulee olla B-s1, d0 (eli 1/I) luokkaa ja lattian A2 FL -s1 (eli palamaton) luokkaa. P3-paloluokan rakennuksessa EI 30 rakennusosin, vaikka ohje E9 mahdollistaa lämpökattilahuoneen ja pellettivarastotilan välille vain pölyn leviämistä estävän rakennusosan. Sisäpuoliset pintaosat seinissä ja katossa tehdään luokkaan D-s2, d2 (eli 2/-), lattialle ei aseteta vaatimuksia. Erillisessä lämpökeskusrakennuksessa saa olla vain lämpökeskuksen toimintaan liittyviä tiloja. Siihen saa kuitenkin sijoittaa pienehköjä (alle 10 m 2 ) EI 60 rakennusosin palo-osastoituja varasto- tai vastaavia tiloja. Lämpökeskusta palvelevat tilat, kuten sähköpääkeskus, hydrauliikkatila ja valvomo on palo-osastoitava vähintään EI 60 rakennusosin. Osastointivaatimus koskee kaikkia rakennuksia niiden paloluokasta riippumatta. 3.2 Lämpökeskus rakennuksen osana Lämpökeskus on rakennuksen osana silloin, kun se liittyy muussa käytössä olevaan rakennukseen tai lämpökeskusrakennuksen uloimpien rakenteiden etäisyys muusta rakennuksesta on alle kahdeksan (8) metriä. Rakennuksen osana olevan lämpökeskuksen lämpökattilahuone ja polttoainevarasto on paloosastoitava toisistaan ja rakennuksen muista tiloista. Osastointivaatimus koskee kaikkia tilaa rajoittavia rakennusosia, myös ulkoseiniä, räystäitä ja kattoa Lämpökattilahuoneen palo-osastointi Enintään 25 kw tehoinen lämpökattila voidaan sijoittaa asuintiloihin ilman osastointia, jos lämpökattila on tähän tarkoitukseen suunniteltu. muissa kohteissa lämpökattilahuone on osastoitava muista tiloista P1-paloluokan rakennuksissa EI 60 rakennusosin ja P2- tai P3- paloluokan rakennuksissa EI 30 rakennusosin. Lämpökattilahuoneen sisäpuoliset pintakerrokset on oltava luokkaa B-s1, d0 (eli 1/I). Paloosastoivien rakenteiden on oltava lisäksi palamattomia, jos lämpökattilahuone sijaitsee kellarissa. Yli 25 kw tehoinen lämpökattila on sijoitettava palo-osastoituun lämpökattilahuoneeseen. Osastointi on toteutettava muista tiloista EI 60 rakennusosin rakennuksen paloluokasta riippumatta. Osastoivien rakennusosien on oltava palamattomia.

4 3.2.2 Pellettivaraston palo-osastointi Muista tiloista osastoituun lämpökattilahuoneeseen saa sijoittaa pellettiä palamattomaan, tiiviillä kannella varustettuun varastosiiloon ja kattilassa olevaan varastopesään yhteensä enintään 0,5 m 3, kun pelletti on erillisessä varastosiilossa ja lämpökattilahuone on osastoitu EI 30 rakennusosin muista tiloista enintään 0,5 m 3, kun pelletti on kattilan yhteydessä olevassa varastosiilossa ja varastopesässä ja lämpökattilahuone on osastoitu EI 60 rakennusosin muista tiloista enintään 2,0 m 3, kun pelletti on erillisessä varastosiilossa, joka on pölyn leviämistä estävällä seinällä erotetussa tilassa ja lämpökattilahuone on osastoitu EI 60 rakennusosin muista tiloista. Pellettivarastotila on osastoitava muista tiloista, myös lämpökattilahuoneesta, kun säilytettävän pelletin määrä on yli 2,0 m 3. Palo-osastointi on toteutettava P1-paloluokan rakennuksessa EI 120 rakennusosin. Sisäpuoliset pintakerrokset seinissä ja katossa tulee olla B-s1, d0 (eli 1/I) luokkaa ja lattian A2 FL -s1 (eli palamaton) luokkaa. P2-paloluokan rakennuksessa EI 30 rakennusosin. Sisäpuoliset pintakerrokset seinissä ja katossa tulee olla B-s1, d0 (eli 1/I) luokkaa ja lattian A2 FL -s1 (eli palamaton) luokkaa. P3-paloluokan rakennuksessa EI 30 rakennusosin. Sisäpuoliset pintakerrokset seinissä ja katossa voivat olla D-s2, d2 (eli 2/-) luokkaa eikä lattian pintakerrokselle aseteta vaatimuksia. Mikäli pellettivarastotila sijaitsee pääasiallisesti maanpinnan alapuolella, osastointi on toteutettava palamattomilla rakennustarvikkeilla P1-paloluokan rakennuksessa EI 120 rakennusosin P2-paloluokan rakennuksessa EI 60 rakennusosin P3-paloluokan rakennuksessa EI 30 rakennusosin. 3.3 Siirrettävä lämpökeskus Siirrettävän lämpökeskuksen palo-osastoinnissa noudatetaan kohdan 3.1 Lämpökeskus erillisenä rakennuksena vaatimuksia, jos lämpökeskus sijoitetaan yli kahdeksan (8) metrin etäisyydelle muusta rakennuksesta. Siirrettävän lämpökeskuksen palo-osastoinnissa noudatetaan kohdan 3.2 Lämpökeskus rakennuksen osana vaatimuksia, jos lämpökeskus sijoitetaan alle kahdeksan (8) metrin etäisyydelle muusta rakennuksesta. Tällöin siirrettävän lämpökeskuksen osastoivien rakenteiden, myös ulkoseinärakenteiden, on oltava vähintään luokkaa EI 60. Ulkoseinässä muuta rakennusta kohti olevan oven tai ikkunan on oltava samaa luokkaa kuin ulkoseinän. 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen Lämpökattilan, sen laitteiden ja polttoaineen syöttölaitteiden ympärillä tulee olla riittävästi vapaata tilaa puhdistusta, nuohousta, huoltoa ja korjausta varten. Pellettipoltin tulee saada käännettyä tai siirrettyä helposti huoltoasentoon. Vapaata tilaa on laitteiston ympärillä yleensä oltava vähintään yksi (1) metri. Kattiloiden, jotka joudutaan puhdistamaan myös kattilan päällä olevan luukun kautta, yläpuolelle on varattava huoltomahdollisuus. Kattilahuone on varustettava lattiakaivolla kattilan kiertovesien ja mahdollisten sammutusvesien varalta. Kuumien pintojen, joiden lämpötila voi nousta yli 80 o C, suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin ja rakenteisiin tulee olla vähintään 0,6 m tai kuumat pinnat on tehokkaasti eristettävä. Pintojen, joiden päälle voi kertyä pölyä, lämpötila on pysyttävä alle 80 o C, ja niiden on oltava helposti puhdistettavissa. 5. Pelletin varastointi Pellettivarasto on pidettävä aina lukittuna ja siellä saa varastoida vain pellettejä. Varastotilassa pelletit voivat olla pakattuina, irrallaan, siilossa tai säiliössä. Pelletin varastotila on palo-osastoitava kohdan 3 mukaisesti. Varastotilan oven, huolto- tai tarkastusluukun palonkestoajan on vastattava rakenteen palonkestoaikaa. Osastoivassa rakenteessa olevat läpiviennit (kuten pelletin siirtojärjestelmät, pai

5 neentasausaukot, tuuletusaukot, tarkistusikkunat) eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen paloosastoivuutta. Varastotilan on oltava kuiva ja tiivis. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että pölyä ei pääse purkautumaan tilan ulkopuolelle normaalissa käytössä eikä pellettivarastoa täytettäessä. Palo-osastoidussa varastotilassa oleva pelletin varastosiilo tai varastosäiliö voi olla rakennettu palavasta materiaalista. Pelletin siirto varastotilaan on järjestettävä siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Jos siilon täyttöputken korkeus maanpinnasta ylittää mm, tarvitaan portaat ja työskentelytaso, jotka on varustettava kaiteella, jos putoamiskorkeus on yli 700 mm. Täyttötilavuus tulee merkitä riittävän selkeästi täyttöpaikan läheisyyteen. Täyttöaukko tai putki on merkittävä selvästi ja varustettava lukittavalla kannella. Mikäli pelletti siirretään varastotilaan pneumaattisesti, on täyttö tehtävä alhaisella paineella suurta pellettien syöttömäärää käyttäen. Pelletin murskautumisen estämiseksi on törmäysvoimaa tarvittaessa pienennettävä käyttämällä esimerkiksi ohjaimia, vaimennusmattoa tai syklonia. Varastotilan on kestettävä pneumaattisessa siirrossa syntyvä suurin ylipaine tilanteessa, jossa paineen purkuaukko tukkeutuu. Paineen purkuaukko on varustettava suodattimella, joka estää pölyn leviämisen ympäristöön ja suodattimen kunto on tarkastettava aina ennen varastotilan täyttöä. Rakennuksen ulkoseinällä oleva suodatin on poistettava ja purkuaukko on suljettava täytön jälkeen. Purkuaukko tulee merkitä selvästi ja sen etäisyys täyttöputkesta tulee olla yli 500 mm. Varastotilan sähköasennuksissa tulee ottaa huomioon, että varastotilaa täytettäessä voi syntyä räjähdysvaarallinen pölypilvi. Pölyn aiheuttaman räjähdysvaaran arvioimiseksi varastotilan tilaluokitus on tehtävä ja sen perusteella tulee valita mahdollisten sähkölaitteiden kotelointiluokat. Lisäksi pelletin siirrossa voi tapahtua sähköstaattista varautumista, jonka aiheuttama vaara on poistettava riittävillä maadoituksilla ja potentiaalitasauksilla. Varsinkin pelletin siirto pneumaattisesti voi aiheuttaa voima kasta varautumista, ja varauksen purkautuminen voi aiheuttaa pölypilven räjähdyksen. 6. Pelletin siirtolaitteet 6.1. Siirtoputkistot Palo-osastoivan rakenteen läpi kulkeva sulava tai lämmön vaikutuksesta muotoaan muuttava putkisto ei saa heikentää rakenteen osastoivuutta. Putkisto on tarvittaessa potentiaalitasattava ja maadoitettava sähköstaattisten varausten estämiseksi. Lämpökattilan pelletin syöttöjärjestelmä on varustettava ohjauksella, joka keskeyttää pelletin syötön, mikäli sitä ei siirry lämpökattilaan saakka esimerkiksi pelletin siirtoputkiston vuodon takia Pneumaattinen siirto Pelletin varastotilan ja lämpökattilan välinen pneumaattisen siirtojärjestelmä on oltava tiivis. Siirtojärjestelmä on asennuksen jälkeen testattava koepaineella, joka on kolme kertaa siirtopuhaltimen antaman paineen suuruinen tilanteessa, jossa ilmavirtaus on pysähtynyt putkiston tukkeutumisen vuoksi. Suljetun siirtojärjestelmän koepaine ei saa alentua 10 minuutin aikana. Siirtoilmapuhaltimen tulee pysähtyä, jos putkisto tukkeutuu tai pellettejä ei muusta syystä siirry siirtoilman erotusyksikköön. Siirtoilman palautus varastotilaan tai varastosiiloon on toteutettava siten, että pölyämistä ei tapahdu. Takatulen sammutusjärjestelmä on asennettava siirtoilman erotusyksikön ja lämpökattilan väliseen pelletin syöttöputkeen. Pneumaattinen siirtojärjestelmä on tarvittaessa potentiaalitasattava ja maadoitettava sähköstaattisten varausten estämiseksi. Pneumaattisen siirron tulee pysähtyä, jos hälytysjärjestelmä antaa hälytyksen takatulesta. 7. Turvajärjestelmät Lämpökattilalaitos on varustettava vähintään kahdella turvajärjestelmällä, jotka pystyvät estämään takatulen ja kaasupalon leviämisen lämpökattilasta

6 pellettivarastotilaan polttoaineen syöttöjärjestelmän kautta. Turvajärjestelmiä ovat sammutusjärjestelmä, sulkusyötin, sulkulaitteella varustettu pudotuskuilu tai metallirakenteinen varastosiilo. Turvajärjestelmien on täytettävä kohdissa annetut vaatimukset. Yhden turvajärjestelmistä on oltava sammutusjärjestelmä, joka estää takapalon leviämisen ja toisen turvajärjestelmistä on estettävä myös kaasupalon leviäminen polttoaineen syöttöjärjestelmässä. Takapalovaaran ja hiilimonoksidikaasun aiheuttaman henkilövahinkovaaran pienentämiseksi lämpökattilan tulipesä on lisäksi varustettava alipaineanturilla, joka katkaisee palamisilman puhalluksen, jos tulipesässä ei ole riittävää alipainetta. Tulipesän liekinvalvojan on pysäytettävä polttoaineen syöttö lämpökattilaan ja hälytettävä, jos liekki on sammunut Sammutusjärjestelmä Sammutusjärjestelmän on estettävä takatulen leviäminen pelletin syöttöputkistossa. Sammutusjärjestelmä muodostuu sammutesäiliöstä, sammutusputkistosta, sammutussuuttimista, takapalon ilmaisujärjestelmästä, laukaisujärjestelmästä ja hälytyslaitteista. Sammutusjärjestelmän on kyettävä toimimaan myös sähkökatkoksen aikana. Sammutteena voidaan käyttää vettä tai jauhetta. Vesisammutusjärjestelmän sammutesäiliön tulee täyttyä automaattisesti. Vesisammutusjärjestelmän säiliö on varustettava pinnankorkeusvahdilla, joka antaa hälytyksen, jos vedenpinta laskee liikaa. Mikäli vesisammutusjärjestelmän sammutesäiliö on paineellinen, se on varustettava paineanturilla, joka antaa hälytyksen, jos sammutussäiliön paine laskee liikaa. Jauhesammutusjärjestelmän varasammutesäiliö on säilytettävä kattilahuoneessa, joka on heti asennettava käytetyn sammutesäiliön tilalle. Jauhesammutusjärjestelmän sähköinen laukaisu on oltava vikavalvottu. Mekaanista laukaisujärjestelmää ei saa käyttää. Sammutusputkisto ja sammutussuuttimet on asennettava kiinteästi. Sammutusputkisto tulee olla palamatonta ja sulamatonta materiaalia. Sammutteen tulee purkautua pelletin syöttöputkeen siten, että se ei aiheuta pölyn puhallusta kattilahuoneeseen. Syöttöputkiston on kestettävä sammutteen purkautumisesta aiheutuva mahdollinen ylipaine. Sammutusputkiston ja sammutussuuttimien toimivuus on voitava testata käsin avattavien venttiilien avulla (vesisammutusjärjestelmä) tai koestusventtiilin avulla, jonka kautta sammutusputkistoon voidaan syöttää paineilmaa (jauhesammutusjärjestelmä). Kaikissa käsiventtiileissä tulee olla merkinnät auki / kiinni -asennoista. Sammutteen laukaisua varten tulee olla kaksi lämpötila-anturia, jotka asennetaan polttoaineen syöttöjärjestelmään mahdollisimman lähelle tulipesää siten, että normaalikäyttö ei aiheuta sammutusjär jestelmän laukaisua. Lämpötila-anturit asennetaan kohtiin, joissa lämpötilan kohoaminen tapahtuu takapalon uhatessa ensimmäiseksi. Sammutteen tulee purkautua, jos toinen lämpötila-anturin havaitsee lämpötilan nousevan yli 30 o C:tta normaalia käyttöä korkeampaan lämpötilaan. Valvonta voidaan toteuttaa myös yhdellä lämpöilmaisukaapelilla, joka on asennettu syöttöputken ympäri Sulkusyötin Sulkusyöttimen on estettävä erityisesti kaasupalon leviäminen poltinlaitteesta pelletin syöttöputkiston kautta pelletin varastotilaan. Sulkusyöttimen rakenteen on oltava sellainen, että avointa yhteyttä kattilan tulipesän ja pelletin syöttöputkiston välille ei synny, vaikka polttoaineen syöttö on käynnissä. Sulkusyöttimen tulee olla tiivis ja havaitut vuodot tulee välittömästi korjata Sulkulaitteella varustettu pudotuskuilu Sulkulaitteen rakenteen on oltava sellainen, että avointa yhteyttä kattilan tulipesän ja pelletin varastotilan välille ei synny, vaikka polttoaineen syöttö on käynnissä. Pudotuskuilun sulkulaitteen tulee olla tiivis ja havaitut vuodot tulee välittömästi korjata.

7 7.4. Metallirakenteinen pellettisiilo Siilo, jossa pellettiä varastoidaan yli kaksi (2) m 3, on sijoitettava omaan palo-osastoonsa. Pellettisiilon tulee olla metallirakenteinen, tiivis ja kannen sulkulaitteiden on kestettävä palamisen aiheuttama ylipaine. Kattilahuoneessa tulee olla saatavissa paineellista vettä sammutusvesiletkua varten. Sammutusvesiletkun tulee ylettyä myös polttoainevarastoon. Pellettisiilossa on oltava seuraavat laitteet: polttoaineen alarajan hälytin lämpötila-anturi, joka antaa hälytyksen, jos varastosiilon lämpötila nousee yli 60 o C:een kannen aukiolon ilmaiseva anturi, joka antaa hälytyksen, jos kansi on jäänyt auki jos varastosiilon koko on yli 20 m 3, sen sisälle tulee olla kiinteästi asennettu kuiva sammutusvesiputkisto ja sammutussuuttimet. 8. Sähköasennukset ja laitteet Pellettilämpökeskuksiin liittyvässä sähköturvallisuudessa on huomioitava sekä palo- että henkilöturvallisuus. Lisäksi sähköasennuksissa on huomioitava pölystä aiheutuva palo- ja räjähdysvaara. Sähkötöitä saavat tehdä vain lain, asetusten ja viranomaismääräysten edellytykset täyttävät henkilöt ja yritykset annettujen viranomaisvaatimusten mukaisesti. Asennusten jälkeen ennen jännitteen kytkemistä on tehtävä tarkastukset ja mittaukset, jotka takaavat asennuksen paloturvallisuuden ja oikeellisuuden. Pellettilämpökeskusten sähkölaitteisto on pidettävä turvallisena koko käyttöikänsä. Ohjauskeskuksessa tulee olla säätöarvot erilaisten polttoaineiden käytölle, mikäli lämpökeskus on suunniteltu omaisuuksiltaan erilaisille polttoaineille. Hälytyslaitteiden tulee antaa kattilahuoneessa näkyvä ja kuuluva hälytys takapalon lämpötila-anturin ilmaisemasta lämpötilan noususta. Lämpökattilan ohjausjärjestelmän on hälytyksen jälkeen pysäytettävä pellettien syöttö varastosta polttimelle. Pelletin syöttöruuvi voi jäädä toimimaan niin kauan, että se tyhjenee. Savukaasupuhaltimien on toimittava, kunnes palaminen tulipesässä päättyy. Hälytysjärjestelmän on annettava valvontahälytys, jos tulipesässä liekki on sammunut vesisammutusjärjestelmän vedenpinnan alaraja on alittunut tai painesäiliön alarajapaine on alittunut jauhesammutusjärjestelmän sähköinen laukaisumekanismi on vioittunut tai irtikytketty hälytyslaitteiden tai sammutusjärjestelmän kaapeli on vikaantunut tulipesässä ei ole riittävää alipainetta Valvontahälytykset voidaan yhdistää yhdeksi hälytykseksi, jonka on oltava erillinen takapalon lämpötila-anturien antamasta hälytyksestä. Ohjausyksikön, hälytyslaitteiden ja sammutusjärjestelmien kaapeleiden tulee olla katkosvalvottuja. Laitteiston valmistajan on annettava turvallisuus- ja toimintaohjeet eri hälytystilanteiden varalle, hälytystilanteen poistamiseksi ja laitteiston normaalitilaan saattamiseksi. Ohjeiden tulee olla jatkuvasti saatavilla ohjauskeskuksen vieressä. 9. Ohjausyksikkö ja hälytyslaitteet Jos lämpökeskuksessa on laitteita ohjaava ohjausyksikkö, on sen toimivuus varmistettava akkukäytöllä sähkökatkojen varalle. Ohjausyksikön akkujen kapasiteetti on mitoitettava siten, että sammutus- ja hälytystoiminnat on varmistettu 12 tunnin ajaksi. Akkujen varaustilan riittämättömyydestä on saatava hälytys. 10. Lämpökeskuksen muut laitteet Tuhkan siirtolaitteet ja tuhkan säilytys Polttimissa, joissa tuhka ei automaattisesti poistu, tuhkan poisto on oltava helppoa ja yksinkertaista. Siirrettävän polttimen käsittely on oltava helppoa. Kaikkien koneellisesti tai käsin tuhkan käsittelyyn käytettävien laitteiden ja säiliöiden on oltava palamatonta rakennetta ja tiiviitä.

8 10.2. Palamisilmapuhallin ja savukaasupuhallin Tulipesän palamisilmapuhaltimien on pysähdyttävä takatulen ilmetessä; savukaasupuhaltimien tulee toimia. Savukaasupuhaltimen vikaantuessa ja pysähtyessä tulee myös palamisilmapuhaltimen pysähtyä Savuhormi ja nuohous Savuhormit on suunniteltava ja mitoitettava siten, että siihen liitettävän tulisijan ja polttoaineen perusteella saavutetaan riittävä veto, paloturvallisuus, käyttöturvallisuus, käyttöikä ja lujuus sekä ympäristöturvallisuus. Alle 120 kw:n lämpökattilan savuhormit rakennetaan RakMk osassa E3 annettujen määräysten mukaisesti. Yli 120 kw:n lämpökattilan savuhormit rakennetaan valmistajien ohjeiden mukaisesti, jolloin edellytetään pelastusviranomaisten hyväksyntää. Savuhormi voidaan rakentaa myös ympäristöministeriön tyyppihyväksynnän mukaisesti. Savuhormin on oltava halkaisijaltaan vähintään 100 mm. Savuhormin ulkopinnan lämpötila ei saa ylittää 80 o C ja palamiskaasujen lämpötila ei saa ylittää 350 o C. Mikäli savukaasun lämpötila on alle 150 o C, on tarkistettava, ettei savupiippu kostu lämmittämisen aikana. Kondenssiveden tiivistyminen on pellettilämmityksen yhteydessä melko harvinaista. Mikäli kondenssivettä esiintyy, on piippu vuorattava haponkestävällä putkella hormin rapautumisen estämiseksi. Muutosasennusten yhteydessä on huomioitava, että savuhormin korkeus ja sopivuus uudelle lämmityslaitteistolle on aina tarkistettava. Liian suuret hormit aiheuttavat suuren vetovastuksen tai lämpölukkoja. Vaakatasoliitännät lämpökattilaan aiheuttavat myös suuren vetovastuksen. Omistajan on huolehdittava, että pellettiä polttoaineena käyttävä lämpökattila ja savuhormi nuohotaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tulisija hormeineen tulee tarkastaa ja nuohota sisäasianministeriön nuohousmääräyksen mukaisesti ainakin kerran vuodessa nuohoojan toimesta. Tulisijan ja hormien soveltuvuus käytettäville polttoaineille tulee varmistaa ennen käyttöönottoa. Jos rakennuksen tulisijan tai hormin käyttötarkoitus muuttuu esim. polttoaineen vaihdon takia, tulee nuohoojan tarkistaa ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa Alkusammutuskalusto Kattilahuoneen välittömässä läheisyydessä on oltava vähintään yksi 27A 144BC teholuokan (6 kg AB III-E) käsisammutin ja pikapaloposti tai helposti käyttöön otettava vesiletku, joka on jatkuvasti kytketty vesijohtoverkkoon. Vesiletkun pituuden on oltava sellainen, että se ulottuu pellettivarastotilaan. Siirrettävä lämpökeskus on varustettava vähintään yhdellä käsisammuttimella 43A 183BC (12 kg AB III-E). 11. Tarkastukset Ennen käyttöönottoa on laitteiston toimittajan, asentajan tai käyttäjän testattava kattilan ja polttoaineen syöttölaiteiden toimintaan liittyvät ohjaukset ja hälytykset sekä turvalaitteiden toiminta. Testauksesta on laadittava pöytäkirja. Tilaajan on huolehdittava, että ennen laitteiston käyttöönottoa toimenpide- tai rakennusluvassa edellytetyt viranomaistarkastukset on tehty ja todetut puutteet korjattu. Lämpökeskuksen silmämääräinen tarkastus on tehtävä viikoittain. Ohjaus- ja hälytyslaitteiden toimintakokeet on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina muutosten jälkeen. Laitteen toimittajan antama tarkastusohje on säilytettävä kattilahuoneessa. Toimintakokeet ja tarkastukset on merkittävä käyttöpäiväkirjaan. 12. Vahingonteon ja vaaratilanteiden estäminen Lämpökeskustilat ja -rakennus sekä niihin liittyvät varastotilat tulee lukita huolellisesti aina kun niissä ei oleskella, lisäksi alue tulisi aidata. Pääsy polttoainevarastoihin, siiloihin ja vastaaviin on estettävä myös tapaturmavaaran vuoksi.

9 Rakennukseen ja lähiympäristöön on asetettava avotulenteon ja tupakoinnin osoittavat kiellot. Palovaaralliset työt on tehtävä tulityöohjeiden mukaisesti. Rakennusten ulkoseinustoilla ei saa säilyttää palavaa tavaraa, mikäli on olemassa palon leviämisen vaara rakennukseen. Kohteissa on oltava riittävä valaistus ja ulkoalueilla tulisi olla liiketunnistimilla varustettuja valaisimia. 13. Tekniset tiedot, ohjeet ja koulutus Laitteen valmistajalla on ns. ankara vastuu liikkeelle laskettujen tuotteiden osalta tuotevastuulain perusteella. Lämpökeskuksen toimittajan tai laitetoimittajien on annettava laitoksen käyttöä varten kaikki tarpeelliset tiedot ja ohjeet kirjallisessa muodossa sekä tarvittaessa järjestettävä riittävä käyttökoulutus. Käyttöohjeissa tulee olla pellettilämmityslaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjeet, joissa on oltava ohjeet valvonnasta, tarkastuksista, huoltotarpeesta ja kunnossapidosta. Käyttöohjeissa on kuvattava normaalikäytön lisäksi myös tyypilliset häiriötilanteet ja menettelyohjeet häiriön sattuessa. Mikäli kattilassa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita, on kattilan ja sen laitteiden säädöistä ja käytöstä annettava tarpeelliset lisäoh jeet. Samoin, jos pääpolttoaineen seassa voi käyttää muuta polttoainetta, on tästä annettava ohjeet. Turvallisuusohjeet on annettava erillisenä painotuotteena, joka voidaan kiinnittää kattilahuoneen seinälle. Turvallisuusohjeessa on selvitettävä palotai tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät ja oikeat toimintatavat vaaran välttämiseksi sekä toimintaohjeet tulipalon uhatessa. Ohjeissa on mainittava myös tarpeelliset henkilökohtaiset suojaimet. Laitteiden toimituksen yhteydessä on laitetoimittajan annettava tarkastuslomakkeet, joiden mukaan lait teet tarkastetaan ja tarvittavat kokeilut voidaan tehdä sekä käyttöpäiväkirja, johon tarkastukset ja kokeilut merkitään. Ohjeet ja tarkastuspöytäkirjat tulee säilyttää ja tarvittaessa esittää kattilalaitoksen tarkastajalle, pelastusviranomaisille ja vakuutusyhtiölle. Toimintaan oleellisesti vaikuttavia muutoksia saa tehdä vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö tai yritys. Muutokset on merkittävä teknisiin tietoihin ja ohjeisiin. Jos laitteistolla ei ole päätoimittajaa, joka vastaa koko laitoksen toimituksesta, on tilaajan koottava edellä olevat tiedot. Mikäli edellä lueteltuja tietoja ja ohjeita ei ole on ainakin turvallisuusohjeet hankittava tai teetettävä jälkikäteen myös vanhoihin laitoksiin.

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa

Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Yleistä Ohje on laadittu yksityisessä omistuksessa oleviin kohteisiin, joiden pääasiallinen käyttötapa on asuinrakennus. Vanhoille asuinrakennuksille

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Pellettilämmitysjärjestelmän huolto ja kunnossapito

Pellettilämmitysjärjestelmän huolto ja kunnossapito Nuohooja-lehti 2/2007 Kirjoittajat: - Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy / BENET Bioenergiaverkosto - Reine Piippo, Suomen Pellettienergiayhdistys ry Valokuvat: ks. erilliset kuvaselosteet Pellettilämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Lämpökeskuskokonaisuus

Lämpökeskuskokonaisuus Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu-

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Kuljetussäiliön räjähdys

Kuljetussäiliön räjähdys Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Tilan nimi: Osoite: Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti: 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat a Pelastussuunnitelma on laadittu Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan Räjähdyssuojausasiakirja

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus 17.5.2016 Kehärata Kehäradalla on kaksi tunnelia; Lentoaseman tunneli, pituus 8230 m Kivistön tunneli, pituus 432 m Molemmat tunnelit täyttävät

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen J. Nuosmaa Oy Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien moniosaaja Lämmitysjärjestelmän räätälöinti ammattitaidolla Maailman

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

Sammuttimen. valinta. teholuokan ja tyypin

Sammuttimen. valinta. teholuokan ja tyypin Sammuttimen teholuokan ja tyypin valinta Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 28.9.2016, Park Helsinki Tarja Vilmi / Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry, PTLL ry Esitykseni

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT Räjähteiden valmistustilojen tai tilapäisten, pysyvien tai kaupan varastojen tilaluokituksesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai esimerkkejä säädöksissä,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 700-3000kW Rappuarinakattila SISÄLLYSLUETTELO Järjestelmäkuvaus... 4-6 Käyttö ja huoltotoimenpiteet...7 Turvajärjestelmät takapalon varalta... 8-9 Huolto...10 Tekniset tiedot...11

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot