MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie Metsäneuvos Marja Kokkonen EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖVALIOKUNNALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie Metsäneuvos Marja Kokkonen EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖVALIOKUNNALLE"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie Metsäneuvos Marja Kokkonen EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖVALIOKUNNALLE Viite: asiantuntijakuuleminen ASIA: HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANI- SOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 132/2015 vp.) LAKIEHDOTUKSEN TAUSTA JA SYYT ESITYKSEN ANTAMISEEN Tausta Metsähallitukseen sovellettava laki valtion liikelaitoksista (1185/2002; vuoden 2002 liikelaitoslaki) on kumottu vuonna 2010 annetulla lailla valtion liikelaitoksista (1062/2010; vuoden 2010 liikelaitoslaki). Nykyisen kaltaisen liikelaitosmallin jatkaminen siten, että metsätalousliiketoiminta olisi edelleen sijoitettuna osaksi liikelaitosta, ei ole mahdollista. Tämä perustuu ensisijassa siihen, että liikelaitos osana valtiota ei ole konkurssikelpoinen. Kilpailuoikeudellisesti tämä merkitsee sitä, että liikelaitoksella on rajoittamaton valtiontakaus. Komissio ei ole koskaan hyväksynyt markkinatoimijoiden rajoittamatonta valtiontakausta. Valtion liikelaitosta ei voida valtiosääntöoikeudellisten syiden vuoksi muuttaa konkurssikelpoiseksi. Vuoden 2010 liikelaitoslaki ei sovellu Metsähallitukseen, koska mainitussa laissa tarkoitettu liikelaitos ei voi hoitaa julkisia hallintotehtäviä eikä sitä voida rahoittaa talousarviosta. Toteuttamisvaihtoehdot Komission kilpailuoikeudelliset vaatimukset voitaisiin toteuttaa periaatteessa neljällä tavalla: 1) Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta lakkautetaan; 2) Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta ajetaan alas ja Metsähallitus ryhtyy myymään valtion maata koskevia hakkuuoikeuksia; 3) Valtion metsätalouskäytössä olevat maat myydään; tai 4) Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään markkinaehtoisesti toimivalle tytäryhtiölle. Valittu malli Toteutettavaksi on valittu malli, jossa Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään markkinaehtoisesti toimivalle Metsähallituksen tytäryhtiölle. Poliittisesti on linjattu, että valtion maat pysytetään valtion suorassa omistuksessa. Tämän vuoksi on rakennettu järjestely, jossa valtion maa- ja vesiomaisuuden omistusoikeuden sijasta perustettava osakeyhtiö saa siirtokelvottoman oikeuden metsätalouden harjoittamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevalla tuottovaateen alaisella maa- ja vesiomaisuudella.

2 2 KESKEISIMMÄT EHDOTUKSET Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Metsähallituksesta, jolla voimassa oleva Metsähallituksesta annettu laki kumottaisiin. Uuteen lakiin otettaisiin kaikki Metsähallitusta koskevat tarpeelliset lain tasoiset säännökset. Metsähallitus olisi ehdotettavalla Metsähallituksesta annettavalla lailla perustettava valtion liikelaitos, johon ei sovellettaisi vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista. Metsähallituksen asema Metsähallitus olisi edelleen maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja hallinnonalalla toimiva perustuslain 84 :n 4 momentissa tarkoitettu valtion liikelaitos. Ympäristöministeriö tulosohjaisi Metsähallitusta ministeriön ohjausvastuulle säädettyjen, lain 5 :ssä tarkoitettujen julkisten hallintotehtävien hoidossa. Säännös tarkoittaa sitä, että ympäristöministeriö ohjaisi Metsähallitusta ministeriön toimialaan kuuluvissa julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevissa asioissa. Esitetty Metsähallituksen asemaa ja ohjausta koskevat säännökset vastaavat voimassa olevaa lakia. Konsernikokonaisuus Metsähallituskonsernissa hoidettaisiin edelleen kaikki Metsähallituksen nykyisin hoitamat tehtävät. Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa- ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaista hoitaa yhdessä organisaatiossa. Metsähallituksen yleistehtävänä olisi valtion maa- ja vesialueiden haltijana hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa omaisuutta kestävästi. Liikelaitos Metsähallitus hoitaisi tytäryhtiöidensä omistajaohjauksen. Metsähallituksen yhteiskunnallinen ohjaus Eduskunnan ja valtioneuvoston ohjaustehtäviin ei tule muutoksia. Eduskunta hyväksyisi edelleen vuosittain budjetin yhteydessä Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Eduskunta hyväksyisi edelleen myös Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetut talousarvion määrärahat, peruspääoman muutokset, tilikauden investointien enimmäismäärän sekä valtuutuksen tehdä investointeja, joista aiheutuu sitoumuksia useammalle tilikaudelle. Eduskunta antaisi myös suostumuksen lainanottoon. Yhteiskunnalliset velvoitteet Esitetyt Metsähallitusta koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet jakaantuvat yleisiin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin (lain 6 ) ja muihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin (lain 7 ). Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet pysyisivät asiallisesti nykyisellään. Liiketoiminnan harjoittamisessa olisi yleisinä yhteiskunnallisina velvoitteina otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edistämisen vaatimukset. Eduskunta hyväksyisi edelleen vuosittain valtion talousarvion yhteydessä Metsähallituksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden vaikutukset otettaisiin huomioon Metsähallituksen tulosta alentavana tekijänä palveluja muiden toimintatavoitteiden asettamisen yhteydessä. Tässä yhteydessä on todettava, että työllisyyden edistämistä koskevien vaatimusten huomioon ottamisessa ei ole kyse työllistämisvelvoitteesta. Ehdotettu työllisyyden vaatimusten huomioon ottaminen voitaisiin osaltaan toteuttaa esimerkiksi siten, että Metsähallitukselta edellytettäisiin muita toimijoita tasaisempaa tuloutusta ja sitä kautta tasaisempaa työllistämistä erilaisissa suhdannetilan-

3 3 teissa. Metsätyön rakennemuutos ja Metsähallituksen vakinaisen metsurikunnan ikääntyminen tulevat jatkossa joka tapauksessa vähentämään metsurien määrää. Erikseen on todettava, että työllisyyttä koskevien vaatimusten huomioon ottaminen ei sinällään estä Metsähallitusta toteuttamasta tarpeellisia toiminnan rationalisointia ja kehittämistä koskevia toimenpiteitä. Tällaisten toimenpiteiden yhteydessä on mahdollista vähentää henkilöstöä, jos työvoiman tarve vähenee olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Muina yhteiskunnallisina velvoitteina Metsähallituksen toiminnassa otettaisiin huomioon tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeet. Tarkoituksena on, että menettelyistä tehdään sopimukset Metsähallituksen ja muiden tämän velvoitteen perusteella valtion maita käyttävien organisaatioiden välille. Valtion maita käyttävät organisaatiot suorittaisivat käytössään olevista alueista korvauksen, joka kattaisi Metsähallitukselle sopimuksesta aiheutuvan menetyksen. Metsähallitusta koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet koskisivat myös metsätalousosakeyhtiötä. Esitetyn valtion metsätalousosakeyhtiöstä annettavan lain 3 :n mukaan maa- ja vesiomaisuutta koskevaa käyttöoikeutta luovutettaessa ja sen ehtoja tarkistettaessa on huolehdittava, että Metsähallituksesta koskevien yleisten ja muiden yhteiskunnallisten toteuttaminen turvataan ja Metsähallituksen hyväksymiä luonnonvarojen käyttöä koskevia alueellisia suunnitelmia noudatetaan. Eduskunnan hyväksymät Metsähallituksen palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet voisivat koskea myös valtion metsätalousyhtiössä hoidettavaa toimintaa. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoito Perustuslaki ja muu lainsäädäntö asettavat reunaehdot lakisääteisten julkisten hallintotehtävien hoitamiselle liikelaitoksessa. Julkisten hallintotehtävien hoidossa on kyse alueiden, lajien ja elinympäristöjen suojelusta, hoidosta ja säilyttämisestä. Lisäksi julkiset hallintotehtävät sisältävät kansalaisille tarjottavia palveluja, kuten opastuspalveluja. Liiketoiminnassa on kyse luonnonvarojen hyödyntämisestä ja liiketaloudellisen voiton tavoittelusta. Koska Metsähallituksen tehtävillä on ristiriitaiset tavoitteet, päätöksenteko sekä puhevallan ja varojen käyttö liikelaitoksen julkisten hallintotehtävien hoidossa on eriytettävä tehokkaasti liiketoimintaan liittyvistä tehtävistä. Metsähallituksen liiketoiminnasta eriytettynä osana julkisten hallintotehtävien yksikkö vastaisi edelleen ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa luonnonsuojelualueiden, kansallispuistojen ja muiden sen vastuulle osoitettujen alueiden käytöstä ja hoidosta sekä hoitaisi Metsähallitusta koskevan lakiesityksen 5 :ssä todetut julkiset hallintotehtävät. Julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö valmistelisi ja esittelisi julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevat asiat Metsähallituksen hallitukselle. Asiallisesti Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin ei tule muutoksia. Julkisten hallintotehtävien yksikön päällikkönä toimisi luontopalvelujohtaja. Julkisten hallintotehtävien hoito rahoitettaisiin valtion budjetista ja toiminnasta kertyvillä tuloilla (esim. lupatulot). Julkisen rahoituksen käytössä, seurannassa ja raportoinnissa noudatettaisiin valtion talousarviolainsääsäädäntöä. Julkisten hallintotehtävien ja liiketoiminnan ristikkäinen subventio varainkäytössä estettäisiin. Julkisten hallintotehtävien hoidosta ja niihin käytetyistä varoista laadittaisiin erillinen tilinpäätös. Vaikka nykyisestä julkisten hallintotehtävien erilliskirjanpidosta luovuttaisiin, julkisten hallintotehtävien hoitoon osoitetut varat ja velat olisi pidettävä tehokkaasti erillään liiketoiminnan varoista ja veloista. Taloushallinnon järjestely, jossa julkisten hallintotehtävien hoitoon osoitetuilla varoilla

4 4 rahoitettaisiin liiketoimintaa tai liiketoiminnan varoilla rahoitettaisiin julkisten hallintotehtävien hoitoa, ei olisi mahdollinen. Tasejako Ehdotetun lain 25 :n mukaan Metsähallituksella on oma pääoma, joka muodostuu peruspääomasta, muusta omasta pääomasta ja arvonkorotusrahastosta. Peruspääoma on liikelaitokseen sijoitettua voiton tuloutuksen perusteena olevaa pääomaa. Muu oma pääoma on Metsähallitukselle sen voitosta osoitettua pääomaa tai pääomaa, joka on siirretty sille muun oman pääoman ehdoin. Ehdotetun 34 :n 1 momentin mukaan Metsähallituksen aloittaessa toimintansa valtioneuvosto päättäisi eduskunnan budjetin yhteydessä antaman valtuutuksen nojalla Metsähallituksen avaavasta taseesta eli Metsähallituksen hallintaan siirrettävästä valtion omaisuudesta, sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään Metsähallituksen peruspääomaksi, muuksi omaksi pääomaksi tai lainaehdoin annetuksi. Lähtökohta Metsähallituksen hallinnassa olevan omaisuuden osalta on se, että liiketoimintakäyttöön soveltuva omaisuus osoitetaan peruspääomaan, jota koskee tuottovaade. Metsähallituksen taseenjakamista koskeva päätös ei ole suojelupäätös, jolla taloudellisesti hyödynnettävissä olevia alueita siirrettäisiin pysyvästi talouskäytön ulkopuolelle. Peruspääoman muutoksista päättäisi eduskunta. Muu oma pääoma koostuisi pääosin julkisten hallintotehtävien hoitoon osoitetusta omaisuudesta sekä sellaisesta omaisuudesta, joka ei ole julkisten hallintotehtävien hoidon kannata tarpeen, mutta jolle ei perustellusta syystä asetettaisi tuottovaatimusta. Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetun omaisuuden ytimen muodostaisivat luonnonsuojelulain 10 :ssä tarkoitetut kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet sekä erämaa-alueet. Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitettuun omaisuuteen kuuluisivat edelleen Metsähallituksen omistuksessa olevat luonnonsuojelulain 29 :ssä tarkoitetut suojeltavat luontotyypit ja 47 :ssä tarkoitettujen erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat sen jälkeen, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lain 30 :n ja 47 :n nojalla tekemällään päätöksellä määrännyt alueiden rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueiden omistajille ja haltijoille. Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitettuun omaisuuteen kuuluisivat lisäksi valtioneuvoston vahvistamiin luonnonsuojelulain nojalla toteutettaviin suojeluohjelmiin kuuluvat valtion alueet, Natura verkostoon kuuluvat valtion alueet, joiden talouskäyttö ei ole mahdollista, vahvistetuissa kaavoissa suojelualueiksi varatut Metsähallituksen alueet ja suojelutarkoituksiin hankitut alueet sekä muu Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoidon kannalta tarpeellinen omaisuus, josta Metsähallituksen tasetta koskevassa valtioneuvoston päätöksessä päätetään. Muun oman pääoman kuuluva omaisuus, jota ei osoitettaisi julkisten hallintotehtävien käyttöön, olisi voimassa olevaan sääntelyyn nähden uusi asia. Tällaisia muun pääoman luokkaan kuuluvia alueita voisivat olla esimerkiksi suojelualueisiin sisältymättömät yleiset vesialueet ja eräät Pohjois- Suomen luontaistalousalueet. Tällaisella omaisuudella ei olisi tuottovaadetta, mutta sitä koskeva omistajanpuhevalta kuuluisi liikelaitoksen hallitukselle. Ehdotetun 34 :n 2 momentin nojalla valtioneuvosto päättäisi 26 :n säännösten osoittamissa rajoissa muuhun omaan pääomaan kuuluvan omaisuuden osoittamisesta julkisten hallintotehtävien hoitoon tai muuhun tarkoitukseen. Maa- ja vesiomaisuutta koskeva omistajanhallinta

5 5 Tarkoitus on, että julkisten hallintotehtävien yksikön käyttöön osoitettaisiin sellainen valtion maaja vesiomaisuus, joka on Metsähallitukselle osoitettujen julkisten hallintotehtävien hoidon kannalta tarpeellista. Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö vastaisi julkisten hallintotehtävien käyttöön osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden omistajanhallintaan liittyvistä tehtävistä. Muun maa- ja vesiomaisuuden omistajanhallinnasta vastaisi liikelaitoksen hallitus. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tavoitteena on, että Metsähallituksen käyttäessä puhevaltaa valtion maa- ja vesialueiden haltijana jatketaan nykyistä menettelyä, jossa pääsääntönä on Metsähallituksen kannan ilmaiseminen kokonaisuutena. Lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuuluvissa asioissa Metsähallituksen kannan määrittely tapahtuisi kuitenkin riippumattomasti siitä vastaavien virkamiesten valmistelusta ja ratkaisusta, eikä liikelaitoksen hallituksella tai toimitusjohtajalla olisi kannanottojen sisältöön tältä osin toimivaltaa. Metsätalousliiketoiminnan yhtiöittäminen Metsähallituslaki on tarkoitus uudistaa vastaamaan kotimaisen lainsäädännön ja EU:n vaatimuksia. Metsähallitus toimii nyt vuonna 2010 kumotun valtion liikelaitoslain mukaisesti eikä täytä EU:n kilpailulainsäädännön vaatimuksia. Metsätalousliiketoiminta järjestetään kilpailuneutraalisti sijoittamalla se liikelaitoksen omistuksessa olevaan yhtiöön. Erillinen oikeushenkilöllisyys on kirjanpidollisesti läpinäkyvä järjestely, jossa toimintojen erillisyys ja valtiontukielementin puuttuminen on mahdollista todentaa. Yhtiö voi mennä konkurssiin ja sitä verotetaan kuten muitakin yhtiöitä. Yhtiölle luovutettaisiin Metsähallituksen hallinnassa olevaan tuottovaateen alaiseen omaisuuteen kohdistuva oikeus metsätalouden harjoittamiseen, Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta ja Metsähallituksen Metsätalous-tulosalueen käytössä olevat immateriaaliset oikeudet ja muu irtain omaisuus. Valtioneuvosto valtuutettaisiin sopimaan perustettavan yhtiön kanssa toistaiseksi voimassaolevasta yksinoikeudesta harjoittaa metsätalousliiketoimintaa valtion maalla. Yhtiö maksaisi käyttöoikeudesta Metsähallitukselle käyvän korvauksen. Käyttöoikeutta ja yhtiön osakkeita ei voisi luovuttaa ilman eduskunnan lupaa. Valtioneuvon tulisi huolehtia, että käyttöoikeussopimuksessa yhtiö velvoitettaisiin toteuttamaan yhteiskunnallisia velvoitteita ja liikelaitoksen johdolla laadittavia alueellisia luonnonvarasuunnitelmia. Yhtiön toiminta rajoittuisi vain valtion maalla tapahtuvaan metsätalouden harjoittamiseen ja puutavaran toimittamiseen asiakkaille. Yhtiö ei siis toimisi yksityismetsissä. Kaiken kaikkiaan maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on pitää uudistuksesta Metsähallituksen metsätaloudelle aiheutuvat muutokset mahdollisimman pieninä. Johtamisjärjestelmän yksinkertaistaminen Tällä hetkellä Metsähallituksessa tehdään taloushallinnossa päällekkäistä työtä, kun Luontopalvelujen osalta ylläpidetään erillistä kirjanpitoa. Tarkoitus on siirtyä yhteen kirjanpitoon, jonka pohjalta laaditaan erillinen julkisten hallintotehtävien hoitoa koskeva tilinpäätös. Eduskunnan budjettivallan turvaamiseksi Metsähallituksen tulisi huolehtia siitä, että määrärahan käytön seuranta kyetään toteuttamaan ja eduskunnan tarvitsemat tiedot ovat taloushallinnon järjestelmistä saatavissa. Muutoksella tosiasiallisesti toteutetaan Sipilän hallitusohjelman kirjausta johtamisjärjestelmän yksinkertaistamisesta, kun liikelaitoksen johto saa suuremman roolin koko liikelaitoksen taloushallinnossa. Metsähallituksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää kehitetään ministeriöiden ja Metsähallituksen yhteistyönä nykyistä strategisemmaksi ja samalla parannetaan liikelaitoksen johdon sekä ministeriöi-

6 6 den yhteistyötä. Tämä tapahtuu ennen kaikkea toimintatapoja ja organisaatiota kehittämällä. Tavoitteena on luoda edellytykset Metsähallituksen yhtenäisemmälle johtamisjärjestelmälle siltä osin kuin se julkisten hallintotehtävien hoidon riippumattomuudelle ja puolueettomuudelle asetettujen vaatimusten vuoksi on mahdollista. Liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluisivat sellaiset koko liikelaitosta koskevat ratkaisut, jotka eivät koske julkisten hallintotehtävien hoitoa. Tarkoituksena on, että liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi luonnonvarasuunnittelu, koko liikelaitoksen henkilöstöpolitiikka, yhteinen henkilöstöja taloushallinto, tietohallinto, viestintä sekä julkaisutoiminta. Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto Esitys ei sisällä saamelaisten asemaa heikentäviä muutoksia. Ehdotetun Metsähallituksesta annettavan lain 6 :n mukaan Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan. Ehdotetun valtion metsätalousosakeyhtiöstä annettavan lain 3 :n mukaan yhtiölle annettavaa maa- ja vesiomaisuutta koskevaa käyttöoikeutta luovutettaessa ja sen ehtoja tarkistettaessa on huolehdittava, että Metsähallituksesta annettava lain 6 :ssä tarkoitettujen yleisten yhteiskunnallisten ja 7 :ssä tarkoitettujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttaminen turvataan ja Metsähallituksen hyväksymiä luonnonvarojen käyttöä koskevia alueellisia suunnitelmia noudatetaan. Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) mukaisen neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat esimerkiksi valtionmaan, suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoito, käyttö, vuokraus ja luovutus, kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintää ja hyödyntämistä koskevat asiat sekä muut vastaavat saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai asemaan alkuperäiskansana vaikuttavat asiat. Saamelaisten kotiseutualueelle perustettavien neuvottelukuntien vuoksi esitys jossain määrin vahvistaa voimassa olevaan lakiin nähden saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että ehdotetut säännökset yhdessä saamelaiskäräjistä annetun lain 9 :ssä tarkoitetun neuvotteluvelvoitteen kanssa turvaavat riittävällä tavalla perustuslain 17 :n 3 momentin mukaisen saamelaisten oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Esitykseen sisältyvät muut lait (lakiehdotukset ) Metsähallituksesta annettavaan lakiin liittyen esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi kalastuslain, oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain, valtion talousarviosta annetun lain, kaupparekisterilain, kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain, maantielain, ratalain, kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain, julkisista hankinnoista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain viittaukset valtion liikelaitoksiin siten, että lainsäädännössä mainittaisiin yleisesti valtion liikelaitos ilman mainintaa valtion liikelaitoksia koskevasta laista ESITYKSEN VAIKUTUKSET Taloudelliset vaikutukset Esityksellä ei ole vaikutuksia Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitettujen talousarvion määrärahoihin.

7 7 Metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämisen jälkeen liikelaitoksen tulot muodostuisivat tytäryhtiön maksamista käyttöoikeuskorvauksista (noin 80 miljoonaa euroa), tytäryhtiöiden maksamista osingoista (noin 15 miljoonaa euroa) sekä liikelaitoksen omista maanmyynti- ja vuokratuloista ja muista tuloa tuottavista tehtävistä (noin 35 miljoonaa euroa). Metsähallituksen tuloutus valtiolle on ollut hallitusohjelman linjauksen mukaisesti 120 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2016 tuloksesta tehtävä liikelaitoksen tuloutus ei vielä sisältäisi metsätalousliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön osinkoja, jotka maksetaan liikelaitokselle vasta seuraavana vuonna. Tästä johtuen liikelaitoksen vuoden 2016 tuloksesta tehtävä tuloutus jäisi arviolta 10 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin valtion metsien tuotto muuten mahdollistaisi. Seuraavina vuosina tytäryhtiön edellisen vuoden tuloksesta maksetut osingot olisivat käytettävissä liikelaitoksen tuloutuksessa. Vuonna 2015 Metsähallitus suorittaa veronalaisesta tulostaan tuloveroa 7,93 prosentin verokannan mukaan. Perustettavan osakeyhtiön liikevaihdoksi arvioidaan ensimmäisenä toimintavuonna noin 340 miljoonaa euroa vuodessa. Perustettava osakeyhtiö on normaalin yhtiöverotuksen piirissä. Henkilöstövaikutukset Metsätalousliiketoiminnan yhtiöittäminen sinänsä ei vaikuta metsätalouden henkilöstön määrään eikä tehtäviin. Metsähallituksen Metsätalous-tulosalueen henkilöstö siirtyisi perustettavan osakeyhtiön palvelukseen. Siirtyvän henkilöstön määrä on noin henkilöä, ja kaikki heistä ovat työsopimussuhteisia. Metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä yhtiöön siirtyvä henkilöstö siirtyy valtion eläkejärjestelmästä yksityisen työeläkejärjestelmän piiriin. Tavoitteena on, että liikelaitoksesta osakeyhtiön palvelukseen siirtyvän henkilöstön ansaitut eläke-edut turvataan ja siirtyvien uusi eläketurva vastaa nykyistä eläketurvaa. Tämä järjestetään erillisellä ryhmäeläkevakuutuksella. Metsähallituksen palveluksessa on noin 600 henkilöä, joilla on oikeus valtion niin sanottuun lisäeläketurvaan. Lisäeläketurvan määräksi arvioidaan noin 7 miljoonaa euroa. Lopullinen vastuusumma ratkeaa kilpailutuksen jälkeen. Alueelliset vaikutukset Metsähallitus on alueellisesti merkittävä työnantaja. Metsähallituskonsernin palveluksessa on noin 1750 työntekijää ja toimihenkilöä, joista metsureita on noin 470. Metsähallitus työllistää lisäksi yli 1300 ulkopuolisten yrittäjien palveluksessa olevaa henkilöä. Esityksellä ei ole Metsähallituksen työllistämiseen liittyviä vaikutuksia. Työllisyyden edistämisen vaatimusten huomioon ottaminen säilyisi edelleen Metsähallituksen yleisenä yhteiskunnallisena velvoitteena. Tehtyjen laskelmien perusteella esitys ei aiheuta merkittäviä muutoksia kuntien yhteisöverotuloihin. Vuoden 2014 tietojen perusteella liikelaitos on maksanut yhteisöveroja kunnille noin 7,7 M. Esityksen mukaisella organisaatiorakenteella kunnille tilitettävät yhteisöverot olisivat jakautuneet liikelaitoksen maksamaan noin 4,9 M :oon ja metsätalousosakeyhtiön maksamaan noin 1,8 M :oon. Lisäksi osakeyhtiö olisi maksanut yhteisöveroa valtiolle noin 3,7 M. Valtionvarainministeriö valmistelee erillisenä hankkeena kuntien yhteisöverojen tilitysjärjestelmän uudistamista vuoden 2017 alusta lukien. Hanke ei ole kytköksissä Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen. Muut vaikutukset

8 8 Esityksellä pyritään saattamaan Metsähallituksen markkinoilla tapahtuva liiketoiminta kilpailuneutraaliksi siten, että konkurssikelvottomuuteen ja verotukseen liittyvät kilpailuedut poistetaan. Kilpailua vääristävien tekijöiden poistaminen parantaa kaikkien metsätaloutta harjoittavien yritysten toimintaedellytyksiä. Järjestelyllä ei ole vaikutuksia puun ostajien puusta maksamaan hintaan tai puumarkkinoiden toimintaan, koska järjestely ei vaikuta Metsähallituksen tarjoaman puun määrään ja koska yhtiö maksaa yksinoikeudesta käyvän vastikkeen. Metsähallitus on hankkinut ulkopuolisilta urakoitsijoilta puutavaran korjuuseen ja kuljetukseen, metsänhoitotöiden suorittamiseen ja metsäautoteiden rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä ostopalveluja vuosittain noin 165 M :lla. Urakointimaksut muodostavat noin prosenttia Metsähallituksen menoista. Valtion metsätalousosakeyhtiön perustamisella ei ole välitöntä vaikutusta ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttöön. Valtion metsätalousosakeyhtiö olisi julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö. LIITYNTÄ BUDJETTIIN Esitys liittyy valtion vuoden 2016 ensimmäiseen lisätalousarvioon, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa ASIAN VALMISTELU Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli Metsähallituksen organisointia ja puolsi valmistelun jatkamista. Hallituksen esityksen jatkovalmistelu on tehty virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä, ja valmisteluun on kytketty maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajista sekä Metsähallituksen asiantuntijoista muodostuva epävirallinen valmisteluryhmä. Jatkovalmisteluun liittyen on pidetty osallistavia seminaareja Helsingissä , ja , Oulussa ja sekä Rovaniemellä ja Asian valmisteluun liittyen on pidetty kolme saamelaiskäräjistä annetun lain 9 :ssä tarkoitettua neuvottelua , ja Esitys oli laajalla lausuntokierroksella touko-kesäkuussa Lausuntokierroksen jälkeen esityksen valmistelua jatkettiin ja se lähetettiin vielä marraskuussa 2015 lyhyelle lausuntokierrokselle. VOIMAANTULO Esityksen voimaantulo Hallituksen esityksen mukaan lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016 ennen hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaantuloa. TEM:stä saadun tiedon mukaan hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle viivästyy ja todennäköistä on, että kokonaisuudistusta koskevat lait saadaan voimaan aikaisintaan Tämä ei kuitenkaan aiheuta muutosta julkisia hankintoja koskevien direktiivien voimaantuloon. EU-parlamentin ja neuvoston keväällä 2014 antama julkisia käyttöoikeussopimuksia koskevan uuden direktiivin (2014/23/EU; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi käyttöoikeussopimusten tekemisestä; käyttöoikeusdirektiivi) on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta eli mennessä, minkä jälkeen direktiiviä sovelletaan sellaisenaan. Direktiiviä sovelletaan muun muassa sellaisten julkisten yritysten kanssa

9 9 tehtäviin käyttöoikeussopimuksiin, joissa hankintaviranomainen voi suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella. Direktiivin mukaan käyttöoikeussopimukset, joiden arvo on vähintään euroa, on kilpailutettava. Direktiiviä sovellettaisiin hyvin suurella todennäköisyydellä valtion metsätalousosakeyhtiölle annettavaan metsätalouden harjoittamista koskevaan yksinoikeuteen. Yhtiöittämiselle ei ole asetettu komission toimesta mitään tarkkaa määräaikaa. Käyttöoikeussopimusten osalta tilanne kuitenkin muuttuu olennaisesti huhtikuussa 2016, jonka jälkeen yhtiölle mahdollisesti annettava käyttöoikeus olisi kilpailutettava. Jotta suunniteltu Metsähallituksen kilpailuneutraliteettiongelmien ratkaisua koskeva järjestely voitaisiin toteuttaa, järjestelyn tulee olla kokonaisuudessaan voimassa huhtikuun alussa. Tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriö esittää, että esitykseen sisältyvät lait tulisivat voimaan Ministeriön tietojen mukaan myös helmikuussa annettava 1. lisätalousarvio on tarkoitus saada voimaan Käyttöoikeussopimusdirektiivin voimaantulo merkitsee sitä, että Metsähallitusta koskevien lakien vahvistaminen pitää saada tasavallan presidentin esittelyyn mennessä. Tämän jälkeen valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltäisiin Metsähallitusta koskeva valtioneuvoston asetus, perustettavalle yhtiölle annettavaa omaisuutta koskeva apporttiasia, yhtiölle annettavan käyttöoikeuden hyväksyminen ja tehtäisiin Metsähallituksen avaavaa tasetta koskeva päätös. Kun esitykseen sisätyvien lakien täysistuntokäsittelylle on varatta viikko ja eduskunnan vastauksen valmistumiselle viikko, se merkitsee sitä, että lakiesitystä koskeva maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö pitäisi olla hyväksytty helmikuun lopussa. Myöhästymisen vaikutukset Keväällä, kun käyttöoikeusdirektiivin voimaansaattamiselle varattu aika päättyy, tuskin tapahtuu heti mitään. Suomi on Destia -päätöksen jälkeen antanut komissiolle sitoumuksen siitä, että valtion liikelaitoksiin liittyvät kilpailuneutraliteettiongelmat hoidetaan. Komissio seuraa jatkuvasti Metsähallitusta koskevan lainsäädännön tilannetta. On hyvin todennäköistä, että komissio 1-2 vuoden sisällä ryhtyy asiassa toimenpiteisiin ja edellyttää asian saattamista kilpailuneutraaliin tilaan. Tässä vaiheessa on menetetty mahdollisuus organisoida metsätalous käyttöoikeussopimukseen perustuen liikelaitoksen tytäryhtiöön. Asiassa tullaan tällöin päätymään seuraaviin vaihtoehtoihin: 1) lopetetaan valtion metsätalous 2) siirretään metsätalousmaat osakeyhtiön omistukseen 3) Metsähallitus luopuu nykymuotoisesta omaan lukuun harjoitetusta metsätaloudesta ja ryhtyy pyörittämään kankeaa ja byrokraattista käyttöoikeussopimus/yksinoikeussopimus- salkkua, jossa puuta myydään pystyyn. Tässä vaihtoehdossa on kyse käänteisestä hankintamenettelystä, jossa Metsähallitus kilpailuttaa yksinoikeudet ja antaa parhaan tarjouksen tehneelle yritykselle yksinoikeuden alueen hakkaamiseen ja muuhun hyödyntämiseen. Merkitsee sitä, että metsätaloustoiminta ei ole enää Metsähallituksen omissa käsissä ja menetetään hakkuiden optimoinnista ja puun toimittamisesta asiakkaalle syntyvä kate. Tätä kautta vähentää Metsähallituksen tulosta ja tuloutusta valtiolle. Todennäköisesti merkitsee myös Metsähallituksen metsätalouden henkilöstön vähentämistarvetta ja Metsähallituksen toimintaa koskevien yhteiskunnallisten velvoitteiden heikentymistä. Järjestely heikentää yhteiskunnan mahdollisuuksia ohjata Metsähallituksen metsätaloutta. Järjestely heikentää puuhuoltoa, koska valtion mailta ei todennäköisesti tulisi puuta markkinoille tasaisesti. Myös KKV kansallisena viranomaisena voi puuttua malliin ja sieltä on viestitty, että asialle on tehtävä kiireesti jotain.

10 10 LIITTEET - luonnos valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksesta - luonnos valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista - luonnos valtion ja perustettavan valtion metsätalousosakeyhtiön väliseksi käyttöoikeussopimukseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 16.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE Viite: asiantuntijakuuleminen 17.2.2016 ASIA: HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANI- SOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa-

Lisätiedot

Metsähallituksen uudelleenorganisointi

Metsähallituksen uudelleenorganisointi Metsähallituksen uudelleenorganisointi Keskustelutilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Eduskunnan kansalaisinfo 8.10.2015 Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM

Kuulemistilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM Kuulemistilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta 19.10.2015 Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa- ja vesiomaisuutta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 22.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie TALOUSVALIOKUNNALLE Viite: asiantuntijakuuleminen 23.2.2016 ASIA: HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANI- SOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 4.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE Viite: asiantuntijakuuleminen 4.2.2016 ASIA: HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.2.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATA- VOITTEET SEKÄ TULOSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.11.2016 Vilppu Talvitie VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ

Lisätiedot

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallitus pähkinänkuoressa: Metsähallitus toimii tällä hetkellä valtion

Lisätiedot

Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille

Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille Hallitusohjelman mukaan Metsähallituksen lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä. Molempien ehtojen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

ASIA: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

ASIA: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi Eduskunnan ympäristövaliokunnalle 11.2.2016 ASIA: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson kirjaamo@mmm.fi Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: MMM004:00/2014 Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen Latu on tutustunut

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus

Talousarvioesitys Metsähallitus Talousarvio 63. Metsähallitus 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 12.4.2016 Ville Schildt OMAISUUDEN JA METSÄTALOUSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMINEN VALTION METSÄTALOUSOSAKEYHTIÖLLE SEKÄ OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituslain valmistelun taustaa: Maa- ja metsätalousministeriö on toteuttamassa Metsähallitusta

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI AM /00.00/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI AM /00.00/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 16.2.2016 5499/00.00/2015 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta MmV:n pyyntö 10.2.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp) Anne Kumpula ympäristöoikeuden professori ankumpu@utu.fi 11.2.2016 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015

Lisätiedot

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014 Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014 1 Metsälainsäädännön kokonaisuudistus Metsälain uudistus voimaan 1.1.2014 Metsänhoitoyhdistyslaki

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 26.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE Viite: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 23.2.2016 Hallitusneuvos Vilppu Talvitie EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE Viite: Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 10.6.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATA- VOITTEET SEKÄ TULOSTAVOITE AJANJAKSOLLE 15.4.2016

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylimetsänhoitaja 9.6.2016 Matti Heikurainen METSÄHALLITUKSEN TILIKAUDEN 1.1.2016-14.4.2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAH- VISTAMINEN JA LIIKELAITOKSEN VOITON TULOUTUKSESTA

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 2,2 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 2,5 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄ- DÄNNÖKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄ- DÄNNÖKSI 1 (5) 24.11.2015 MH 2482/2014/00.01 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Lausuntopyyntö 10.11.2015, dnro MMM004:00/2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE METSÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto

Metsähallituksen uusi toimintamalli maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Metsähallituksen uusi toimintamalli 30.8.2011 maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt ja Palvelukeskus

Lisätiedot

Sopimustoimitsija Sari Jokinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sopimustoimitsija Sari Jokinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto HE 132/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Sopimustoimitsija Sari Jokinen 16.02.2016 Yleistä JHL ei kannata Metsähallituksen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Metsähallituksen lakiuudistuksen seminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas

Metsähallituksen lakiuudistuksen seminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Metsähallituksen lakiuudistuksen seminaari 30.8.2011 Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea (12,5 milj. ha) Talousmetsien metsämaata 3,6 milj. ha Kitu- ja joutomaata

Lisätiedot

mmm.fi / /2017

mmm.fi / /2017 PÄÄTÖS 1(5) mmm.fi Metsähallitus METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin vaatimukset? Valtion metsätalouden erityistehtävät Suomessa. MMT Kii Korhonen

Kilpailuneutraliteetin vaatimukset? Valtion metsätalouden erityistehtävät Suomessa. MMT Kii Korhonen Kilpailuneutraliteetin vaatimukset? Valtion metsätalouden erityistehtävät Suomessa MMT Kii Korhonen Kokonaishyötyä valtion mailta monikäyttömetsätaloudella Metsähallituksen metsätalous hoitaa valtion monikäyttömetsiä

Lisätiedot

Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 17.2.2016 Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi HE 132/2015 Suomen Latu kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä Viitaten lausuntopyyntöönne Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä Dnr MMM004:00/2014 Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Sopimusluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Sopimusluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Sopimusluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies 7.4.2016 Ville Schildt Sen mukaisesti kuin eduskunta on lailla valtion metsätalousosakeyhtiöstä ( /2016, jäljempänä yhtiöittämislaki)

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 13.4.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN ALUSTAVA ALOITTAVA TASE 15.4.2016 JA MUUT TALOU- DELLISET JÄRJESTELYT 1. Lainsäädäntö Metsähallitukseen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla. Talousarvio 63. Metsähallitus 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla. 2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 19.12.2016 Vilppu Talvitie VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ, ERILLISESTÄ KIRJANPIDOSTA JA ERILLISESTÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Metsähallituksen lakiuudistuksen avausseminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas

Metsähallituksen lakiuudistuksen avausseminaari Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Metsähallituksen lakiuudistuksen avausseminaari 17.2.2011 Metsähallituksen näkemys Jyrki Kangas Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea (12,5 milj. ha) Talousmetsien metsämaata 3,6 milj. ha Kitu-

Lisätiedot

Ajankohtaista Metsähallituksesta

Ajankohtaista Metsähallituksesta Ajankohtaista Metsähallituksesta 4.4.2017 Pääjohtaja Pentti Hyttinen Perusasiat ennallaan Metsähallituksen hallinnassa on kolmasosa Suomen maa- ja vesipinta-alasta. Metsähallitus hoitaa, käyttää ja kehittää

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus

Talousarvioesitys Metsähallitus 64. Metsähallitus Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti: 1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 25.10.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN ALOITTAVA TASE 15.4.2016 JA MUUT TALOUDELLISET JÄRJESTELYT 1. Lainsäädäntö Metsähallitukseen

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 132/2015 vp)

HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 132/2015 vp) Lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri LAUSUNTO 8.2.2016 Ympäristövaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 132/2015 vp) 1. Esityksen lähtökohdista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp. Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp. Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE

Lisätiedot

Viite: MMM/LVO Luonnos suullisia kuulemistilaisuuksia varten VIRKISTYSKÄYTÖN TERVEYSHYÖDYT JA TALOUDELLINEN MERKITYS HUOMIOITAVA

Viite: MMM/LVO Luonnos suullisia kuulemistilaisuuksia varten VIRKISTYSKÄYTÖN TERVEYSHYÖDYT JA TALOUDELLINEN MERKITYS HUOMIOITAVA Maa- ja metsätalousministeriö Kirjaamo kirjaamo@mmm.fi Viite: MMM/LVO Luonnos suullisia kuulemistilaisuuksia varten 16.10.2015 LAUSUNTO METSÄHALLITUSLAIN LUONNOKSESTA Suomen Latu osallistui kutsuttuna

Lisätiedot

Evo Ruunaa Oulujärvi Iso Syöte (jämät) Kylmäluoma Hossa (retkeilyaluetta on tarkoitus laajentaa liittämällä siihen Moilasenvaaran Natura alue).

Evo Ruunaa Oulujärvi Iso Syöte (jämät) Kylmäluoma Hossa (retkeilyaluetta on tarkoitus laajentaa liittämällä siihen Moilasenvaaran Natura alue). VALTION RETKEILYALUEISTA 23.11.2015 Suomen luonnonsuojeluliitto esittää Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevassa lausunnossaan (Dnr MMM004:00/2014), että valtion retkeilyalueet siirretään julkisten

Lisätiedot

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden

Lisätiedot

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta)

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) Eduskunta Ympäristövaliokunta 11.2.3016 Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) 1 Yleistä Lakiesityksessä ei ole esitetty toiminnallisia perusteita uudistamiselle, siltä osin tarpeeton

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Linjaukset käytännössä

Linjaukset käytännössä Linjaukset käytännössä Metsähallituksen esä se näkökulma Metsähallituksesta erityisliikelaitos -seminaari 16.1.2014 Rovaniemi Pääjohtaja Jyrki Kangas Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea (12,6

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Petri Kuoppamäki/kirjallinen lausunto HE 132/2015 vp. Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Petri Kuoppamäki/kirjallinen lausunto HE 132/2015 vp. Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Petri Kuoppamäki/kirjallinen lausunto HE 132/2015 vp Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt allekirjoittaneelta kirjallista asiantuntijalausuntoa sekä

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Pääjohtaja Pentti Hyttinen 11.10.2016 Valtion maat ja vedet 9 121 000 hehtaaria maa-alueita. 3 417 000 hehtaaria vesialueita. Valtion

Lisätiedot

Uusi Metsähallituslaki, millainen siitä tuli?

Uusi Metsähallituslaki, millainen siitä tuli? Uusi Metsähallituslaki, millainen siitä tuli? Lapin Matkailuparlamentti 6.10.2016 MMT Kii Korhonen Metsähallitus Metsätalous Oy Metsähallitus Metsätalous Oy Uusi metsähallituslaki Eduskunta hyväksyi uuden

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 71/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta

HE 71/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta annettua lakia

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 132/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta Esityksen tarkoitus on laajentaa vuonna 1982 perustettua Helvetinjärven kansallispuistoa liittämällä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Monikäyttönäkökulma Metsähallituksen organisaatiouudistukseen

Monikäyttönäkökulma Metsähallituksen organisaatiouudistukseen Monikäyttönäkökulma Metsähallituksen organisaatiouudistukseen MH:n organisaatiouudistus seminaari, Rovaniemi 30.8.2011 Tarja Pasma Toiminnanjohtaja Puh. 040 823 2443 Sähköp: lappi@sll.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu?

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Hallitussihteeri Sara Viljanen Vaikuta vesiin päivät 2017 5.9.2017, Turku ALUEHALLINTOUUDISTUS VESIEN- JA MERENHOIDOSSA / LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Miten yhteisen kansallisomaisuuden hallinnointi on hoidettu muualla EU:ssa ja miten uusi laki vaikuttaa ympäristöön?

Miten yhteisen kansallisomaisuuden hallinnointi on hoidettu muualla EU:ssa ja miten uusi laki vaikuttaa ympäristöön? Miten yhteisen kansallisomaisuuden hallinnointi on hoidettu muualla EU:ssa ja miten uusi laki vaikuttaa ympäristöön? Risto Sulkava, FT Suomen luonnonsuojeluliitto, puheenjohtaja Esimerkkejä eri maista

Lisätiedot

1 (3) 12.2.2016. Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi

1 (3) 12.2.2016. Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi 1 (3) 12.2.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi ry:n lausunto HE 132/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi

Lisätiedot

Lakiesitys Metsähallituksesta Luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulma

Lakiesitys Metsähallituksesta Luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulma Lakiesitys Metsähallituksesta Luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulma Liisa Tyrväinen, professori Luonnonvarakeskus (Luke), Vantaa liisa.tyrvainen@luke.fi Taustaa Metsä- ja vesialueiden matkailu-

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Enontekiön kunta kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

24.11.2015 Maa- ja metsätalousinisteriölle Dnr MMM004:00/2014

24.11.2015 Maa- ja metsätalousinisteriölle Dnr MMM004:00/2014 1 24.11.2015 Maa- ja metsätalousinisteriölle Dnr MMM004:00/2014 Viitaten lausuntopyyntöönne Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain muuttamisesta LUONNOS 24.10.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että jaettaessa kuntien

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla. POROT-seminaari Juhani Karjalainen

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla. POROT-seminaari Juhani Karjalainen Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla POROT-seminaari 14.5.2012 Juhani Karjalainen Metsähallituksen maat ja vedet 2011 Talousmetsien metsämaata 3,5 milj. ha Kitu- ja joutomaata 1,4 milj. ha (ei metsätalouskäytössä)

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot