Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012 TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion tiloissa on koettu paikoitellen huonoa ilmanlaatua ja työntekijöiden oirehtimista. Tämän vuoksi tiloissa on tehty tutkimuksia sisäilman laadusta mm. Tampereen Työterveyslaitoksen ja Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n toimesta. Oheisena tausta-aineistona on tiivistelmä sekä johtopäätökset ja toimen pide suositukset Työterveyslaitoksen alkuvuodesta 2012 tekemästä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion sisäilmaselvityksestä. Oheisena tausta-aineistona yhteenveto ja toimenpidesuositukset Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n loppuvuodesta 2012 tekemästä tutkimuksesta. Toimeksianto käsitti syynselvityksen päästöjen aiheuttajasta. Em. selvitysten perusteella kunta on tilannut Vahanen Tampere Oy:ltä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjausta koskevan korjaustapaselvityksen. Selvitys on kokonaisuudessaan oheisena tausta-aineistona. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu alapohjan korjaukseen. Alapohjan korjaus kannattaa tehdä samassa yhteydessä kuin ilmanvaih don perusparannus. Yh teis kou lun il man vaih don pa ran ta mi sen suun nit te luun on ku lu van vuo den ta lousar vios sa va rattu eu ron määrära ha ja il man vaih don pa rannustöihin on vuo delle 2014 alusta vasti varattu eu ron määrä ra ha. Lisäksi yh teis koulun alaker taa var ten on vuo delle 2014 merkit ty euron mää rära hava raus. Markku Nurmi, p Merkitään lautakunnan tiedoksi laaditut selvitykset. Päätetään valita Päl kä neen yh teis kou lun ja lu kion A-ra ken nuk sen alapohjan kor jaus vaih toeh doksi em. Va hasen selvi tykses sä esitet ty 4.3 koh dan tar koit tama vaih toeh to B, keski raskas korjaus ja sii nä vaihto ehto B1, Keraa minen pinnoitus.

2 Päätetään esittää vuoden 2014 talousarvioon yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjauskustannuksiin euron määrära ha. Todetaan, että ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 alustavasti varatun määrärahan suuruus tarkkenee suunnittelun edetessä. Kokouksessa tekninen johtaja esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaustapaselvityksen tehneen Vahanen Tampere Oy:n DI Aapeli Räihä tulee selvittämään tekniselle lautakunnalle kohteen tilannetta ja korjaustapavaihtoehtoja. Matti Vesava Esitys kokouksessa. DI Aapeli Räihä Vahanen Tampere Oy:stä selvitti tekniselle lautakunnalle yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tutkimuksia, lisätutkimustarvetta, vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja muita oleellisia asioita joita Vahanen Tampere Oy pitää tärkeinä kohteen korjausratkaisuja mietittäessä. Ennen teknisen johtajan ehdotusta,käytiin lautakunnassa pitkä keskustelu yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä ja korjausvaihtoehdoista. Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää Vahanen Tampere Oy:ltä tarjouksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen rakenteiden lisätutkimuksesta siten, että tutkimukset kohdistuvat rakennuksen ulko- ja väliseiniin, alapohjan liselvityksiin, salaojitukseen ja pohjaveden pinnan vaikutukseen korjauksia mietittäessä. 2) teettää tutkimukset mahdollisimman nopeasti Vahanen Tampere Oy:llä 3) kohteen korjauksista tutkimusselvitysten ja -käsittelyn jälkeen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA

3 Vahanen Tampere on tehnyt lisätutkimuksia Pälkäneen yhteiskoululla ja näiden tutkimusten mukaan mitään uutta tai muuten poikkeavaa aiempiin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin ei tullut esiin. Vahanen Tampere raportti lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu ky on tehnyt nykytilannekartoituksen sekä hankeselityksen Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion ilmanvaihdon peruskorjauksesta. Kartoituksessa on selvitetty nykytilanne ja sen ongelmakohdat sekä korjaustarvekartoitukset, joiden perusteella voidaan jatkaa suunnittelua sekä toteutusta. Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle yhteiskoulun ja lukion korjauksiin. Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion alapohjasta ja ilmastoinnista ja palata suunnitelmiin ja kohteen korjauksiin vuoden 2014 alussa. Keskustelun aikana teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors esitti, että tekninen lautakunta teettäisi kustannusselvityksen vaihtoehtoisista yhteiskoulun / lukion A- rakennuksen korjausmalleista. Tekninen lautakunta päätti: 1) tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH- Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion A - rakennuksen alapohjasta ja ilmastoinnista 2) teettää kustannusselvityksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen alakerran vaihtoehtoisista korjauksista. TEKLA Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa kerrotaan, että eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2013 lisätalousarvioon :n määrärahan myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennuksiin, jotka alkavat vuonna 2013 tai 2014.

4 Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25 %:a hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos nämä kustannukset ovat vähintään Kirjeessä, joka lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, on selkeät ja tiukat avustushakemusmääreet, jota tulee ottaa huomioon kun hakemuksia tehdään. Avustusta voidaan myöntää kuntien omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja valmistuvat viimeistään vuonna Tekninen johtaja keskustelee asiasta sivistystoimen johtajan kanssa ennen lautakunnan kokousta. Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle rahoitushakemusprosessia ja käymiään keskusteluita sivistystoimenjohtajan kanssa asiasta. : Tekninen lautakunta päättää hakea opetus- ja kultturiministeriöltä avustusta Pälkäneen yläasteen ja lukion sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden korjauksiin. : TEKLA Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. Vahanen Tampere Oy on saanut valmiiksi Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kellaritilojen maanvaraisten rakenteiden korjaussuunnitelman ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.lisäksi SPH- Suunnittelupalvelu Ky saa viikolla 17 valmiiksi samojen tilojen lvi - suunnitelmat ja tekninen johtaja esittelee niitä lautakunnan kokouksessa. Maanvaraisten tilojen suunnittelun ja korjauksen lähtökohtana on parantaa A-osan kellarikerroksen sisäilman laatua ja parantaa rakenteisen kosteusteknista toimintaa. Korjaushanke koostuu seuraavanlaisista korjaustöistä:

5 maanvaraisten rakenteiden purkutyöt tiivistuskorjaukset välipohjan tiivistyskorjaus maanvaraisten seinien korjaukset maanvaraisten alapohjien korjaukset ilmastoinnin uusiminen homepölysiivous Korjausaikataulu on erittäin tiukka, sillä koulun kesäloman aikana on tarkoitus tehdä ns. kolinaa ja pölyhaittaa aiheuttavat työt ja kokonaisuudessaan saada alakerta kuntoon lokakuun loppuun mennessä. Tekninen toimi lähettää viikolla 17 urakkatarjoukset rakennusurakasta ja lvi urakasta sekä myöhemmin homepölysiivouksesta. Tekninen johtaja selvittää urakkaa tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaussunnitelmat ja 2) käsitellä urakkatarjouksia seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Tekninen johtaja selosti lautakunnalle pitkään yhteiskoulun ja lukion korjaussuunnitelmia, niiden sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta, tarjouspyyntöjen sisältöä ja aikataulua. Teknisen johtajan mukaan hankkeen korjausaikataulu on erittäin kireä, koska kesän 2014 aikana tulisi saada tehdyiksi kaikki ns kolinaa ja pölyä aiheuttavat työt ja muutenkin kaikki purkutyöt. Pitkän ja vaiherikkaan keskustelun aikana puhuttiin paljon alakerran korjauksesta, koulun tarpeesta käyttää alakerran tiloja, kouluverkkotilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja korjaushankkeen kustannuksista. Todettiin, että hanke on kallis toteuttaa ja kaikin tavoin erittäin haasteellinen ja jopa vaikea täydellisesti toteuttaa. Puhuttiin myös siitä vaihtoehdosta, että alakerran tiloja ei remontoisi lainkaan, vaan se täytettäisiin ja laitettaisiin kokonaan pois käytöstä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että on alakerran käyttö minkä tasoista tai tarpeellista tahansa, kosteusongelmille pitää kaikesta huolimatta tehdä jotain, eli kosteuden mahdollinen nousu lattiarakenteita ja erityisesti seinärakenteita pitkin muihin kerroksiin ja tiloihin on katkaistava ja sekin työ vaatiin lattioiden, seinärakenteiden ja alapohjan kattojen tehokkaan ja ammattimaisen tiivistämisen. Lisäksi tekninen johtaja muistutti, etä alakerrssa on pannuhuone ja varastotiloja ja tällä hetkellä tila on ollut yli vuoden huputettuja ja käyttökiellossa. Koulun ilmanvaihto ja sen parantaminen on hankkeen toinen ns osio, ja

6 sen suunnittelu on kesken ja sitä jatketaan, sillä aikoinaan tehdyt ilmastointiratkaisut eivät ole tämän päivän luokkaa ja vaativat uusimista ja korjaamista. Luokkatuntien pituus on kasvanut ja muutoinkin tilojen ilmanvaihto vaatiin selvää parannnusta. Keskustelun aikana virisi myös se näkökohta, että teknisen lautakunnan tulisi kysyä kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta heidän kantaansa koulun tilaratkaisuihin, tilan tarpeisiin niin nyt kuin tulevaisuudessa ja näiden lausuntojen pohjalta sitten viedä hanketta eteenpäin. Tekninen johtaja on pyytänyt hankkeesta rakennusurakka- ja lvia - urakkatarjouksia siten, että lautakunta käsittelee niitä pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Pitkän keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) pyytää kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta lausunnot yhteiskoulun ja lukion käytöstä ja tilatarpeista mennessä, 2) palata asian käsittelyyn lautakunnan seuraavassa kokouksessa. SIVLA Pälkäneen yhteiskoulun alakerta on ollut poissa opetuskäytöstä syksystä 2012 alkaen. Opetustilojen käytössä on jouduttu turvautumaan tilapäisiin järjestelyihin, mikä on edellyttänyt muun muassa ulkopuolisten tilojen käyttöä (Pälkäneen Nuijan talo). Lokakuusta 2013 alkaen on koulun yhteyteen saatu väistötila, jossa on kaksi luokkahuonetta. Tämä on olennaisesti parantanut tilannetta. Yhteiskoulun, sivistys- ja teknisen toimen henkilöstön välisissä keskusteluissa on noussut yhteisenä kantana esille se, että alakerran tilat tulee korjata varastotiloiksi koulun käyttöön. Tämä edellyttää kosteusvaurioiden korjaamista ja alakerran tilojen pitämistä edelleen erillään koulun muusta ilmastoinnista. Samoin koulun ilmastoinnin puutteet on todettu useissa eri lausunnoissa ja tutkimuksissa. Koneellisen ilmastoinnin korjaus tulee saada kuntoon oppilaiden ja henkilöstön terveydentilan turvaamiseksi. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan: 1. yhteiskoulun alakerran tilojen korjaamista sille tasolle, että niitä voidaan

7 käyttää koulun varastotiloina (sisältäen wc-tilat). Koululla on suuri tarve varastotiloille ja ne tulisivat yhteiskoulun, lukion ja kansalaisopiston käyttöön., 2. koulun ilmastointiremontin nopeaa ja suunnitelmanmukaista käynnistämistä. Remonttiin on varattu määräraha vuoden 2014 talousarvioon, 3. valmistautumaan väistötilan lunastamiseen koulun käyttöön tai mikäli yhteiskoulu/lukion oppilasmäärä olennaisesti laskee, sen siirtämiseen jonkin muun koulukiinteistön yhteyteen (siirtomahdollisuus sisältyy leasing-sopimukseen). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia yhteiskoulun ja lukion alakerran remonteista ja rakennusurakan tarjousten jättöpäivä oli ja lvia - urakan Rakennusurakkaan ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle remonttikohteen tilannetta, sivistyslautakunnan asian käsittelyä sekä sitä, että kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävättä kokouksessa. Tekninen johtaja kertoi lautakunnalle kohteen remontin tarpeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että alakerran tilat jäävät vain varastokäyttöön. Tekninen johtaja korosti sitä seikkaa, että veden kondensiomainen pääsy lattian ja seinärakenteiden kautta muihin kerroksiin on estettävä ja kokonaisuutenakin rakennukselle on tehtävä remontti tai vaihtoehtoisesti se on purettava. Remontin laajuus ja / tai työtapa jonkin verran muuttuu, jos alakerran tilat jätetään vain varaistoiksi, mutta itse remontti on silti teknisen johtajan mukaan tehtävä. Tekninen johtaja kertoi että määräaikaan mennessä ei tullut yhtään rakennusurakkatarjousta mutta kaksi ( 2 kpl ) lvia tarjousta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kohteesta, kouluverkkoasiasta ja sen selvittämisen tarpeellisuudesta, korjausmahdollisuuksista ja ajankohdasta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Giren, Saarikko, Koskelo, Pohjola, Pihkala ja Vesava.

8 Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää rakennusurakkatarjouksia kohteeseen HILMA:n kautta siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti. 2) pyytää niiltä urakoitsijoilta tarjouksia, joille tarjouspyyntö lähti siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti ja 3) ilmoittaa lvia - tarjouksen jättäneille urakoitsijoille, että lvia urakoita ei voida päättää ennen kuin rakennusurakasta päätetään ja että tarjouksen antaneilta lvia urakoitsijoilta kysytään kirjallisesti, miten pitkään heidän tarjouksensa on voimassa ja vaikuttaako työ aloitus ja työaika hintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaushankeen ra ken nus tek nisis tä töistä ei pyydetty lisätarjouksia kesän 2014 aikana, koska kat sot tiin, että hankeen toteuttaminen kokonaisuudessaan kouluaikana ( syksy 2014 ) on hankala toteuttaa ja hankeen valmistelu / suunnittelu vaatii li sä sel vi tystä. Kohde ei saanut korjaukseen haettua valtionavustusta ja syk syl lä 2014, kun tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarviotaan, han ke päätettiin kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2015 aikana. Hankkeen suunnittelutyötä on jatkettu loppuvuodesta 2014 ja nyt vuoden 2015 alussa ja mukaan suunnitteluun on tullut teknisen johtajan pyyn nös tä sähkösuunnittelija ( Suunnittelu Sinivuori ) ja rakennuttajakonsultti / val vo ja ( Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky ). Työryhmä on tehnyt tiiviisti töitä ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Lisäksi suunnittelussa on ollut mukana muiden kerrosten ilmastoinnin paran ta mi nen. Tekninen johtaja on informoinut sivistystoimenjohtajaa, kohteen rehtoria ja kan sa lais opis ton edustajaa hankkeesta ja sen etenemistä viimeksi pidetyssä palaverissa. Seppo Kortelahti tulee teknisen lautakunnan kokoukseen selvittämään korjaus suun ni tel mia. Tekninen lautakunta päättää:

9 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. Seppo Kortelahti selvitti tekniselle lautakunnalle hyvin pitkään yhteiskoulun / lukion alakerran peruskorjausta ja siihen liittyviä yksityiskohtia ja ratkaisuja. Lisäksi Kortelahti selvitti muiden kerrosten ilmanvaihdon parantamissuunnitelmia ja siihen liittyviä tekijöitä. Kortelahti kertoi mm.urakoiden haasteellisuudesta, materiaaliratkaisuista, aikataulusta ja urakkatarjousten sisällöstä. Seppo Kortelahden mukaan alakerran peruskorjaus voidaan toteuttaa siten, että kesän 2015 aikana saadaan tehtyä kaikki kolinaa ja melua aiheuttavat työt. Kokonaisuutena alakerran urakka-aika tulee venymään syksyyn, mahdollisesti lokakuun loppuun asti. Muiden kerrosten osalta urakka-aika on vielä haasteellisempi sillä koulujen kesäloman ( 2,5 kk ) aika on varsin lyhyt toteuttaa koko hanke loppuun asti. Seppo Kortelahti poistui kokouksesta selvityksensä jälkeen. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta, sen toteuttamisesta ja aikataulusta ja todettiin mm. jotta hanke saadaan tehdyksi hyvällä ammattitaidolla loppuun asti, erityisesti on kiinnitettä huomiota kahteen asiaan: urakoiden tarvittavan pitkään työaikaan jotta työn jälki on hyvää ja suunnitelmien mukaista ja toiseksi työn valvontaan, joka on erittäin tärkeä elementti näin haastavassa työssä! Aikatauluasiassa nousi esille se, pystyykö koulu järjestämään opetusta urakan aikana muissa rakennuksissa ja tiloissa Pälkäneen alueella. Tekninen lautakunta päätti: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. 3) vaatia sivistysjohtajaa ja sivistyslautakuntaa etsimään muualta kuin korjauskohteista väliaikaiset tilat koulun opetuskäyttöön 2-3 kk:n ajaksi, jolloin koulun ilmastointiremonttia tehdään kohteen tiloissa. 4) että rakennusurakkatarjouksia pyydettäessä varataan urakoitsijoille riittävän pitkä aika toteuttaa molemmat hankkeet kunnolla ja asial lises ti ja että urakoiden valvontaa kiinnitetään erityistä huomiota. 5) että alakertaan korjattavia luokkatiloja käytetään väliaikaisina luokkatiloina. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun / lukion alakerran korjauksesta ja muiden ker rosten ilmanvaihdon parantamisesta on pyydetty tarjouksia HILMA:n kautta. Tar jous ten viimeinen jättöpäivä on Yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa.

10 Kohteen rakennesuunnittelija Seppo Kortelahti tulee kokoukseen sel vit tämään saatuja tarjouksia. Esitys kokouksessa. Tämä pykälä käsiteltiin heti pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen. Jouko Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Eija Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Seppo Kortelahti selvitti lautakunnalle saatuja urakkatarjouksia, urakkatarjousten avauksesta ( klo ) tehtyä avauspöytäkirjaa, tarjousten sisältöä ja tarjoushintoja sekä yleisesti tarjousten kokonaisvaltaisuutta. Lisäksi hän oli yhteenlaskenut hinnat kokonaisurakoille ( alakerta + ylemmät kerrokset ). Eri urakoiden osalta halvimmat hinnat ( alv 0 % ) olivat seuraavanlaiset: Alakerran tilat: Rakennusurakka: Rakentajat Saarikko Oy Putkiurakka: Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy 36,900 Sähköurakka: Sähköset Oy Rakennusautomaatio: Schneider Electric Alakerta + yläkerran tilat: Ilmanvaihtourakka: Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Rakennusautomaatio: Schneider Electric Selvitysten jälkeen Seppo Kortelahti poistui kokouksesta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta ja sen etenemisestä, hankkeen rahoituksesta ja teknisistä asioista. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Giren, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne myöntäisivät :n lisämäärärahan yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten ilmanvaihdon saneeraukseen ja

11 2) että jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten il manvaih don saneeraukseen :n määrärahan valita kohteen raken nus ura koit si jak si halvimman tarjouksen tehneen Rakentajat Saarik ko Oy:n, kohteen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Säh kö set Oy:n, putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Päl kä neen Putki ja Puhallin Oy:n ja ilmanvaihtourakoitsijaksi ko ko nais ta lou del li ses ti molemmista urakkakohteista ( alakerta ja yläkerran tilat ) yh teis hin nal taan halvimman tarjouksen tehneen Ilmastointi- ja Peltityö Partasen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012 Tekninen lautakunta 41 24.04.2013 Tekninen lautakunta 45 14.05.2013 Tekninen lautakunta 132 17.12.2013 Tekninen lautakunta 4 21.01.2014 Tekninen lautakunta 49 29.04.2014 Sivistyslautakunta 30 12.05.2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu. 12 Luokanopettajan viran siirto Kirkonkylän koululta Kostian koululle

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu. 12 Luokanopettajan viran siirto Kirkonkylän koululta Kostian koululle PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sivistyslautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 kello 18:00-20:11 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 12 Luokanopettajan viran siirto Kirkonkylän koululta Kostian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 kello 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 95 Vesilaitoksen korjaussuunitelma ja talouden

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tekninen lautakunta 24.02.2015 AIKA 24.02.2015 kello 18:00-20:05 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 Pälkäneen yhteiskoulun

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

KOULUKESKUSHANKKEEN 3. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

KOULUKESKUSHANKKEEN 3. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 24.06.2015 Tekninen lautakunta 43 30.05.2016 Tekninen lautakunta 57 20.06.2016 Tekninen lautakunta 63 04.07.2016 Luopioisten ala-asteen sisäilman jatkotutkimukset ja niiden toteutus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus 105 25.03.2013 Kunnanhallitus 297 08.10.2013 Kunnanhallitus 29 20.01.2014 Tekninen lautakunta 10 13.02.2014 Tekninen lautakunta 18 27.03.2014 KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

TAITOTALON PERUSKORJAUS

TAITOTALON PERUSKORJAUS Tekninen lautakunta 4 05.02.2015 Tekninen lautakunta 18 25.03.2015 Tekninen lautakunta 23 23.04.2015 Kunnanhallitus 97 04.05.2015 TAITOTALON PERUSKORJAUS 11/44.445/2015 TEKNLK 05.02.2015 4 Kunnan talousarvion

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tekninen lautakunta 07.03.2017 AIKA 07.03.2017 kello 18:00-18:50 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Liikuntakeskus Kostia-areenan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki.

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki. Kunnanhallitus 183 25.07.2005 Kunnanhallitus 40 20.02.2006 Kunnanhallitus 88 24.04.2006 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS 98/68/681/2005 (Asian valmistelija sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen, puh. 0207 618

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas Koulutuslautakunta 61 22.11.2012 Kunnanhallitus 211 03.12.2012 Kunnanvaltuusto 79 17.12.2012 Tekninen lautakunta 33 06.06.2013 Tekninen lautakunta 74 07.11.2013 Kunnanhallitus 270 18.11.2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19.6.2013 klo 17 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Maanantai 25. toukokuuta 2015 kello 9.15 12.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Haapakimolan koulun sisäilmatutkimukset ja toimenpiteet, lisämääräraha

Haapakimolan koulun sisäilmatutkimukset ja toimenpiteet, lisämääräraha Tekninen lautakunta 3 02.02.2016 Tekninen lautakunta 15 01.03.2016 Kunnanhallitus 56 21.03.2016 Tekninen lautakunta 35 10.05.2016 Haapakimolan koulun sisäilmatutkimukset ja toimenpiteet, lisämääräraha

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2014. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Heli Heinonen Minna Aho Johannes Mattila

Tekninen lautakunta 4/2014. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Heli Heinonen Minna Aho Johannes Mattila Tekninen lautakunta 4/2014 ti 23.9.2014 klo 19.00 20.30 56 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Heli Heinonen Minna Aho Johannes Mattila puheenjohtaja Matti Kiviniemi

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 8.6.2017 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 09.06.2017 klo 13.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

Urakkatarjousten jättöaika päättyi 22.03.2010. Esityslistan liitteenä 32 /1 Vesihuoltolinjan sijaintia osoittava kartta.

Urakkatarjousten jättöaika päättyi 22.03.2010. Esityslistan liitteenä 32 /1 Vesihuoltolinjan sijaintia osoittava kartta. Tekninen lautakunta 32 23.03.2010 Kunnanhallitus 114 26.04.2010 Kunnanhallitus 181 21.06.2010 Kunnanhallitus 225 20.09.2010 VESIHUOLTOLINJAN SIVUHAARAN RAKENTAMINEN PALOKISSA TELA 32 Valmistelija: Tekninen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Nummelanharjun koulun II-vaiheen uudisrakennus-, purku- ja peruskorjaustyöt (pääurakka), putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka/urakoitsijoiden valinta

Nummelanharjun koulun II-vaiheen uudisrakennus-, purku- ja peruskorjaustyöt (pääurakka), putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka/urakoitsijoiden valinta Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 6 15.01.2014 Kunnanhallitus 2 20.01.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 5 14.01.2015 Nummelanharjun koulun II-vaiheen uudisrakennus-, purku- ja peruskorjaustyöt (pääurakka),

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 30. lokakuuta 2014 kello 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) 190 Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, urakoista päättäminen HEL 2011-008528 T 02 08 03 00 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen päätti oikeuttaa liikennelaitoksen

Lisätiedot