Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012 TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion tiloissa on koettu paikoitellen huonoa ilmanlaatua ja työntekijöiden oirehtimista. Tämän vuoksi tiloissa on tehty tutkimuksia sisäilman laadusta mm. Tampereen Työterveyslaitoksen ja Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n toimesta. Oheisena tausta-aineistona on tiivistelmä sekä johtopäätökset ja toimen pide suositukset Työterveyslaitoksen alkuvuodesta 2012 tekemästä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion sisäilmaselvityksestä. Oheisena tausta-aineistona yhteenveto ja toimenpidesuositukset Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n loppuvuodesta 2012 tekemästä tutkimuksesta. Toimeksianto käsitti syynselvityksen päästöjen aiheuttajasta. Em. selvitysten perusteella kunta on tilannut Vahanen Tampere Oy:ltä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjausta koskevan korjaustapaselvityksen. Selvitys on kokonaisuudessaan oheisena tausta-aineistona. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu alapohjan korjaukseen. Alapohjan korjaus kannattaa tehdä samassa yhteydessä kuin ilmanvaih don perusparannus. Yh teis kou lun il man vaih don pa ran ta mi sen suun nit te luun on ku lu van vuo den ta lousar vios sa va rattu eu ron määrära ha ja il man vaih don pa rannustöihin on vuo delle 2014 alusta vasti varattu eu ron määrä ra ha. Lisäksi yh teis koulun alaker taa var ten on vuo delle 2014 merkit ty euron mää rära hava raus. Markku Nurmi, p Merkitään lautakunnan tiedoksi laaditut selvitykset. Päätetään valita Päl kä neen yh teis kou lun ja lu kion A-ra ken nuk sen alapohjan kor jaus vaih toeh doksi em. Va hasen selvi tykses sä esitet ty 4.3 koh dan tar koit tama vaih toeh to B, keski raskas korjaus ja sii nä vaihto ehto B1, Keraa minen pinnoitus.

2 Päätetään esittää vuoden 2014 talousarvioon yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjauskustannuksiin euron määrära ha. Todetaan, että ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 alustavasti varatun määrärahan suuruus tarkkenee suunnittelun edetessä. Kokouksessa tekninen johtaja esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaustapaselvityksen tehneen Vahanen Tampere Oy:n DI Aapeli Räihä tulee selvittämään tekniselle lautakunnalle kohteen tilannetta ja korjaustapavaihtoehtoja. Matti Vesava Esitys kokouksessa. DI Aapeli Räihä Vahanen Tampere Oy:stä selvitti tekniselle lautakunnalle yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tutkimuksia, lisätutkimustarvetta, vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja muita oleellisia asioita joita Vahanen Tampere Oy pitää tärkeinä kohteen korjausratkaisuja mietittäessä. Ennen teknisen johtajan ehdotusta,käytiin lautakunnassa pitkä keskustelu yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä ja korjausvaihtoehdoista. Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää Vahanen Tampere Oy:ltä tarjouksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen rakenteiden lisätutkimuksesta siten, että tutkimukset kohdistuvat rakennuksen ulko- ja väliseiniin, alapohjan liselvityksiin, salaojitukseen ja pohjaveden pinnan vaikutukseen korjauksia mietittäessä. 2) teettää tutkimukset mahdollisimman nopeasti Vahanen Tampere Oy:llä 3) kohteen korjauksista tutkimusselvitysten ja -käsittelyn jälkeen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA

3 Vahanen Tampere on tehnyt lisätutkimuksia Pälkäneen yhteiskoululla ja näiden tutkimusten mukaan mitään uutta tai muuten poikkeavaa aiempiin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin ei tullut esiin. Vahanen Tampere raportti lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu ky on tehnyt nykytilannekartoituksen sekä hankeselityksen Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion ilmanvaihdon peruskorjauksesta. Kartoituksessa on selvitetty nykytilanne ja sen ongelmakohdat sekä korjaustarvekartoitukset, joiden perusteella voidaan jatkaa suunnittelua sekä toteutusta. Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle yhteiskoulun ja lukion korjauksiin. Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion alapohjasta ja ilmastoinnista ja palata suunnitelmiin ja kohteen korjauksiin vuoden 2014 alussa. Keskustelun aikana teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors esitti, että tekninen lautakunta teettäisi kustannusselvityksen vaihtoehtoisista yhteiskoulun / lukion A- rakennuksen korjausmalleista. Tekninen lautakunta päätti: 1) tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH- Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion A - rakennuksen alapohjasta ja ilmastoinnista 2) teettää kustannusselvityksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen alakerran vaihtoehtoisista korjauksista. TEKLA Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa kerrotaan, että eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2013 lisätalousarvioon :n määrärahan myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennuksiin, jotka alkavat vuonna 2013 tai 2014.

4 Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25 %:a hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos nämä kustannukset ovat vähintään Kirjeessä, joka lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, on selkeät ja tiukat avustushakemusmääreet, jota tulee ottaa huomioon kun hakemuksia tehdään. Avustusta voidaan myöntää kuntien omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja valmistuvat viimeistään vuonna Tekninen johtaja keskustelee asiasta sivistystoimen johtajan kanssa ennen lautakunnan kokousta. Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle rahoitushakemusprosessia ja käymiään keskusteluita sivistystoimenjohtajan kanssa asiasta. : Tekninen lautakunta päättää hakea opetus- ja kultturiministeriöltä avustusta Pälkäneen yläasteen ja lukion sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden korjauksiin. : TEKLA Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. Vahanen Tampere Oy on saanut valmiiksi Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kellaritilojen maanvaraisten rakenteiden korjaussuunnitelman ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.lisäksi SPH- Suunnittelupalvelu Ky saa viikolla 17 valmiiksi samojen tilojen lvi - suunnitelmat ja tekninen johtaja esittelee niitä lautakunnan kokouksessa. Maanvaraisten tilojen suunnittelun ja korjauksen lähtökohtana on parantaa A-osan kellarikerroksen sisäilman laatua ja parantaa rakenteisen kosteusteknista toimintaa. Korjaushanke koostuu seuraavanlaisista korjaustöistä:

5 maanvaraisten rakenteiden purkutyöt tiivistuskorjaukset välipohjan tiivistyskorjaus maanvaraisten seinien korjaukset maanvaraisten alapohjien korjaukset ilmastoinnin uusiminen homepölysiivous Korjausaikataulu on erittäin tiukka, sillä koulun kesäloman aikana on tarkoitus tehdä ns. kolinaa ja pölyhaittaa aiheuttavat työt ja kokonaisuudessaan saada alakerta kuntoon lokakuun loppuun mennessä. Tekninen toimi lähettää viikolla 17 urakkatarjoukset rakennusurakasta ja lvi urakasta sekä myöhemmin homepölysiivouksesta. Tekninen johtaja selvittää urakkaa tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaussunnitelmat ja 2) käsitellä urakkatarjouksia seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Tekninen johtaja selosti lautakunnalle pitkään yhteiskoulun ja lukion korjaussuunnitelmia, niiden sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta, tarjouspyyntöjen sisältöä ja aikataulua. Teknisen johtajan mukaan hankkeen korjausaikataulu on erittäin kireä, koska kesän 2014 aikana tulisi saada tehdyiksi kaikki ns kolinaa ja pölyä aiheuttavat työt ja muutenkin kaikki purkutyöt. Pitkän ja vaiherikkaan keskustelun aikana puhuttiin paljon alakerran korjauksesta, koulun tarpeesta käyttää alakerran tiloja, kouluverkkotilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja korjaushankkeen kustannuksista. Todettiin, että hanke on kallis toteuttaa ja kaikin tavoin erittäin haasteellinen ja jopa vaikea täydellisesti toteuttaa. Puhuttiin myös siitä vaihtoehdosta, että alakerran tiloja ei remontoisi lainkaan, vaan se täytettäisiin ja laitettaisiin kokonaan pois käytöstä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että on alakerran käyttö minkä tasoista tai tarpeellista tahansa, kosteusongelmille pitää kaikesta huolimatta tehdä jotain, eli kosteuden mahdollinen nousu lattiarakenteita ja erityisesti seinärakenteita pitkin muihin kerroksiin ja tiloihin on katkaistava ja sekin työ vaatiin lattioiden, seinärakenteiden ja alapohjan kattojen tehokkaan ja ammattimaisen tiivistämisen. Lisäksi tekninen johtaja muistutti, etä alakerrssa on pannuhuone ja varastotiloja ja tällä hetkellä tila on ollut yli vuoden huputettuja ja käyttökiellossa. Koulun ilmanvaihto ja sen parantaminen on hankkeen toinen ns osio, ja

6 sen suunnittelu on kesken ja sitä jatketaan, sillä aikoinaan tehdyt ilmastointiratkaisut eivät ole tämän päivän luokkaa ja vaativat uusimista ja korjaamista. Luokkatuntien pituus on kasvanut ja muutoinkin tilojen ilmanvaihto vaatiin selvää parannnusta. Keskustelun aikana virisi myös se näkökohta, että teknisen lautakunnan tulisi kysyä kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta heidän kantaansa koulun tilaratkaisuihin, tilan tarpeisiin niin nyt kuin tulevaisuudessa ja näiden lausuntojen pohjalta sitten viedä hanketta eteenpäin. Tekninen johtaja on pyytänyt hankkeesta rakennusurakka- ja lvia - urakkatarjouksia siten, että lautakunta käsittelee niitä pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Pitkän keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) pyytää kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta lausunnot yhteiskoulun ja lukion käytöstä ja tilatarpeista mennessä, 2) palata asian käsittelyyn lautakunnan seuraavassa kokouksessa. SIVLA Pälkäneen yhteiskoulun alakerta on ollut poissa opetuskäytöstä syksystä 2012 alkaen. Opetustilojen käytössä on jouduttu turvautumaan tilapäisiin järjestelyihin, mikä on edellyttänyt muun muassa ulkopuolisten tilojen käyttöä (Pälkäneen Nuijan talo). Lokakuusta 2013 alkaen on koulun yhteyteen saatu väistötila, jossa on kaksi luokkahuonetta. Tämä on olennaisesti parantanut tilannetta. Yhteiskoulun, sivistys- ja teknisen toimen henkilöstön välisissä keskusteluissa on noussut yhteisenä kantana esille se, että alakerran tilat tulee korjata varastotiloiksi koulun käyttöön. Tämä edellyttää kosteusvaurioiden korjaamista ja alakerran tilojen pitämistä edelleen erillään koulun muusta ilmastoinnista. Samoin koulun ilmastoinnin puutteet on todettu useissa eri lausunnoissa ja tutkimuksissa. Koneellisen ilmastoinnin korjaus tulee saada kuntoon oppilaiden ja henkilöstön terveydentilan turvaamiseksi. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan: 1. yhteiskoulun alakerran tilojen korjaamista sille tasolle, että niitä voidaan

7 käyttää koulun varastotiloina (sisältäen wc-tilat). Koululla on suuri tarve varastotiloille ja ne tulisivat yhteiskoulun, lukion ja kansalaisopiston käyttöön., 2. koulun ilmastointiremontin nopeaa ja suunnitelmanmukaista käynnistämistä. Remonttiin on varattu määräraha vuoden 2014 talousarvioon, 3. valmistautumaan väistötilan lunastamiseen koulun käyttöön tai mikäli yhteiskoulu/lukion oppilasmäärä olennaisesti laskee, sen siirtämiseen jonkin muun koulukiinteistön yhteyteen (siirtomahdollisuus sisältyy leasing-sopimukseen). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia yhteiskoulun ja lukion alakerran remonteista ja rakennusurakan tarjousten jättöpäivä oli ja lvia - urakan Rakennusurakkaan ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle remonttikohteen tilannetta, sivistyslautakunnan asian käsittelyä sekä sitä, että kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävättä kokouksessa. Tekninen johtaja kertoi lautakunnalle kohteen remontin tarpeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että alakerran tilat jäävät vain varastokäyttöön. Tekninen johtaja korosti sitä seikkaa, että veden kondensiomainen pääsy lattian ja seinärakenteiden kautta muihin kerroksiin on estettävä ja kokonaisuutenakin rakennukselle on tehtävä remontti tai vaihtoehtoisesti se on purettava. Remontin laajuus ja / tai työtapa jonkin verran muuttuu, jos alakerran tilat jätetään vain varaistoiksi, mutta itse remontti on silti teknisen johtajan mukaan tehtävä. Tekninen johtaja kertoi että määräaikaan mennessä ei tullut yhtään rakennusurakkatarjousta mutta kaksi ( 2 kpl ) lvia tarjousta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kohteesta, kouluverkkoasiasta ja sen selvittämisen tarpeellisuudesta, korjausmahdollisuuksista ja ajankohdasta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Giren, Saarikko, Koskelo, Pohjola, Pihkala ja Vesava.

8 Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää rakennusurakkatarjouksia kohteeseen HILMA:n kautta siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti. 2) pyytää niiltä urakoitsijoilta tarjouksia, joille tarjouspyyntö lähti siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti ja 3) ilmoittaa lvia - tarjouksen jättäneille urakoitsijoille, että lvia urakoita ei voida päättää ennen kuin rakennusurakasta päätetään ja että tarjouksen antaneilta lvia urakoitsijoilta kysytään kirjallisesti, miten pitkään heidän tarjouksensa on voimassa ja vaikuttaako työ aloitus ja työaika hintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaushankeen ra ken nus tek nisis tä töistä ei pyydetty lisätarjouksia kesän 2014 aikana, koska kat sot tiin, että hankeen toteuttaminen kokonaisuudessaan kouluaikana ( syksy 2014 ) on hankala toteuttaa ja hankeen valmistelu / suunnittelu vaatii li sä sel vi tystä. Kohde ei saanut korjaukseen haettua valtionavustusta ja syk syl lä 2014, kun tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarviotaan, han ke päätettiin kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2015 aikana. Hankkeen suunnittelutyötä on jatkettu loppuvuodesta 2014 ja nyt vuoden 2015 alussa ja mukaan suunnitteluun on tullut teknisen johtajan pyyn nös tä sähkösuunnittelija ( Suunnittelu Sinivuori ) ja rakennuttajakonsultti / val vo ja ( Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky ). Työryhmä on tehnyt tiiviisti töitä ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Lisäksi suunnittelussa on ollut mukana muiden kerrosten ilmastoinnin paran ta mi nen. Tekninen johtaja on informoinut sivistystoimenjohtajaa, kohteen rehtoria ja kan sa lais opis ton edustajaa hankkeesta ja sen etenemistä viimeksi pidetyssä palaverissa. Seppo Kortelahti tulee teknisen lautakunnan kokoukseen selvittämään korjaus suun ni tel mia. Tekninen lautakunta päättää:

9 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. Seppo Kortelahti selvitti tekniselle lautakunnalle hyvin pitkään yhteiskoulun / lukion alakerran peruskorjausta ja siihen liittyviä yksityiskohtia ja ratkaisuja. Lisäksi Kortelahti selvitti muiden kerrosten ilmanvaihdon parantamissuunnitelmia ja siihen liittyviä tekijöitä. Kortelahti kertoi mm.urakoiden haasteellisuudesta, materiaaliratkaisuista, aikataulusta ja urakkatarjousten sisällöstä. Seppo Kortelahden mukaan alakerran peruskorjaus voidaan toteuttaa siten, että kesän 2015 aikana saadaan tehtyä kaikki kolinaa ja melua aiheuttavat työt. Kokonaisuutena alakerran urakka-aika tulee venymään syksyyn, mahdollisesti lokakuun loppuun asti. Muiden kerrosten osalta urakka-aika on vielä haasteellisempi sillä koulujen kesäloman ( 2,5 kk ) aika on varsin lyhyt toteuttaa koko hanke loppuun asti. Seppo Kortelahti poistui kokouksesta selvityksensä jälkeen. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta, sen toteuttamisesta ja aikataulusta ja todettiin mm. jotta hanke saadaan tehdyksi hyvällä ammattitaidolla loppuun asti, erityisesti on kiinnitettä huomiota kahteen asiaan: urakoiden tarvittavan pitkään työaikaan jotta työn jälki on hyvää ja suunnitelmien mukaista ja toiseksi työn valvontaan, joka on erittäin tärkeä elementti näin haastavassa työssä! Aikatauluasiassa nousi esille se, pystyykö koulu järjestämään opetusta urakan aikana muissa rakennuksissa ja tiloissa Pälkäneen alueella. Tekninen lautakunta päätti: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. 3) vaatia sivistysjohtajaa ja sivistyslautakuntaa etsimään muualta kuin korjauskohteista väliaikaiset tilat koulun opetuskäyttöön 2-3 kk:n ajaksi, jolloin koulun ilmastointiremonttia tehdään kohteen tiloissa. 4) että rakennusurakkatarjouksia pyydettäessä varataan urakoitsijoille riittävän pitkä aika toteuttaa molemmat hankkeet kunnolla ja asial lises ti ja että urakoiden valvontaa kiinnitetään erityistä huomiota. 5) että alakertaan korjattavia luokkatiloja käytetään väliaikaisina luokkatiloina. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun / lukion alakerran korjauksesta ja muiden ker rosten ilmanvaihdon parantamisesta on pyydetty tarjouksia HILMA:n kautta. Tar jous ten viimeinen jättöpäivä on Yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa.

10 Kohteen rakennesuunnittelija Seppo Kortelahti tulee kokoukseen sel vit tämään saatuja tarjouksia. Esitys kokouksessa. Tämä pykälä käsiteltiin heti pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen. Jouko Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Eija Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Seppo Kortelahti selvitti lautakunnalle saatuja urakkatarjouksia, urakkatarjousten avauksesta ( klo ) tehtyä avauspöytäkirjaa, tarjousten sisältöä ja tarjoushintoja sekä yleisesti tarjousten kokonaisvaltaisuutta. Lisäksi hän oli yhteenlaskenut hinnat kokonaisurakoille ( alakerta + ylemmät kerrokset ). Eri urakoiden osalta halvimmat hinnat ( alv 0 % ) olivat seuraavanlaiset: Alakerran tilat: Rakennusurakka: Rakentajat Saarikko Oy Putkiurakka: Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy 36,900 Sähköurakka: Sähköset Oy Rakennusautomaatio: Schneider Electric Alakerta + yläkerran tilat: Ilmanvaihtourakka: Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Rakennusautomaatio: Schneider Electric Selvitysten jälkeen Seppo Kortelahti poistui kokouksesta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta ja sen etenemisestä, hankkeen rahoituksesta ja teknisistä asioista. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Giren, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne myöntäisivät :n lisämäärärahan yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten ilmanvaihdon saneeraukseen ja

11 2) että jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten il manvaih don saneeraukseen :n määrärahan valita kohteen raken nus ura koit si jak si halvimman tarjouksen tehneen Rakentajat Saarik ko Oy:n, kohteen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Säh kö set Oy:n, putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Päl kä neen Putki ja Puhallin Oy:n ja ilmanvaihtourakoitsijaksi ko ko nais ta lou del li ses ti molemmista urakkakohteista ( alakerta ja yläkerran tilat ) yh teis hin nal taan halvimman tarjouksen tehneen Ilmastointi- ja Peltityö Partasen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

KOULUKESKUSHANKKEEN 3. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

KOULUKESKUSHANKKEEN 3. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus 105 25.03.2013 Kunnanhallitus 297 08.10.2013 Kunnanhallitus 29 20.01.2014 Tekninen lautakunta 10 13.02.2014 Tekninen lautakunta 18 27.03.2014 KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 24.06.2015 Tekninen lautakunta 43 30.05.2016 Tekninen lautakunta 57 20.06.2016 Tekninen lautakunta 63 04.07.2016 Luopioisten ala-asteen sisäilman jatkotutkimukset ja niiden toteutus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Maanantai 25. toukokuuta 2015 kello 9.15 12.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karstulan tapahtumatori 39/ /2015. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karstulan tapahtumatori 39/ /2015. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 164 31.08.2015 Kunnanhallitus 179 28.09.2015 Karstulan tapahtumatori 39/10.03.01/2015 Kunnanhallitus 31.08.2015 164 Khall 97 27.04.2015 Kunnanvaltuusto on 14.4.2014 ( 8) tehnyt periaatepäätöksen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Katajan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen urakoitsijoiden valitseminen

Katajan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen urakoitsijoiden valitseminen Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta 44 16.06.2016 52 13.07.2016 64 08.08.2016 Katajan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen urakoitsijoiden

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (8) 81 Korttelin K4 pohjoisosa; kaupunginmuseon peruskorjauksen rakennustekniset, sähkö-, putki-, rakennusautomaatio- ja turvaurakan työt; urakoitsijoiden valinta

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 227 Jakomäen Kiinteistöt Oy/Kankaretie 9 a ja b, peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen HEL 2011-009630 T 02 08 03 00 Att 73148 Päätös

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh )

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh ) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Nummelanharjun koulun II-vaiheen uudisrakennus (koulu ja liikuntasali)/määrärahamuutos

Nummelanharjun koulun II-vaiheen uudisrakennus (koulu ja liikuntasali)/määrärahamuutos Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 6 15.01.2014 Kunnanhallitus 2 20.01.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 5 14.01.2015 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 29 13.04.2016 Kunnanhallitus 70 25.04.2016 Nummelanharjun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Saaren koulun kuntoarviota ja teknistä PTS esittelee tekniselle lautakunnalle tarkemmin kiin teis tö pääl lik kö Pekka Pelttari.

Saaren koulun kuntoarviota ja teknistä PTS esittelee tekniselle lautakunnalle tarkemmin kiin teis tö pääl lik kö Pekka Pelttari. 156 15.12.2015 68 30.05.2016 Kunnanhallitus 257 06.06.2016 88 27.06.2016 113 08.09.2016 Saaren koulun kuntoarvio ja tekninen PTS / Kuntotutkimuksen tulokset ja pikaisesti tehtävät korjakset /Ilmanvaihtoselvityksen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 JUVAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMITILARYHMÄ 45/12.00/2016 SIVLTK 6 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 24.11.2015 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 22 03.05.2016 Sivistyslautakunta 29 30.05.2016 KOULUKESKUKSEN D-OSASSA ANNETTAVAN OPETUKSEN SIIRTYMINEN VÄISTÖTILOIHIN 11.8.2016 ALKAEN 139/12.01/2016 SIVLTK 22 (Asian valmistelijat

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen Teknisen lautakunnan 40 02.12.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 98 16.12.2015 Kaupunginhallitus 6 18.01.2016 Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen 506/10.06.01/2015

Lisätiedot