Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012 TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion tiloissa on koettu paikoitellen huonoa ilmanlaatua ja työntekijöiden oirehtimista. Tämän vuoksi tiloissa on tehty tutkimuksia sisäilman laadusta mm. Tampereen Työterveyslaitoksen ja Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n toimesta. Oheisena tausta-aineistona on tiivistelmä sekä johtopäätökset ja toimen pide suositukset Työterveyslaitoksen alkuvuodesta 2012 tekemästä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion sisäilmaselvityksestä. Oheisena tausta-aineistona yhteenveto ja toimenpidesuositukset Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n loppuvuodesta 2012 tekemästä tutkimuksesta. Toimeksianto käsitti syynselvityksen päästöjen aiheuttajasta. Em. selvitysten perusteella kunta on tilannut Vahanen Tampere Oy:ltä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjausta koskevan korjaustapaselvityksen. Selvitys on kokonaisuudessaan oheisena tausta-aineistona. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu alapohjan korjaukseen. Alapohjan korjaus kannattaa tehdä samassa yhteydessä kuin ilmanvaih don perusparannus. Yh teis kou lun il man vaih don pa ran ta mi sen suun nit te luun on ku lu van vuo den ta lousar vios sa va rattu eu ron määrära ha ja il man vaih don pa rannustöihin on vuo delle 2014 alusta vasti varattu eu ron määrä ra ha. Lisäksi yh teis koulun alaker taa var ten on vuo delle 2014 merkit ty euron mää rära hava raus. Markku Nurmi, p Merkitään lautakunnan tiedoksi laaditut selvitykset. Päätetään valita Päl kä neen yh teis kou lun ja lu kion A-ra ken nuk sen alapohjan kor jaus vaih toeh doksi em. Va hasen selvi tykses sä esitet ty 4.3 koh dan tar koit tama vaih toeh to B, keski raskas korjaus ja sii nä vaihto ehto B1, Keraa minen pinnoitus.

2 Päätetään esittää vuoden 2014 talousarvioon yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjauskustannuksiin euron määrära ha. Todetaan, että ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 alustavasti varatun määrärahan suuruus tarkkenee suunnittelun edetessä. Kokouksessa tekninen johtaja esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaustapaselvityksen tehneen Vahanen Tampere Oy:n DI Aapeli Räihä tulee selvittämään tekniselle lautakunnalle kohteen tilannetta ja korjaustapavaihtoehtoja. Matti Vesava Esitys kokouksessa. DI Aapeli Räihä Vahanen Tampere Oy:stä selvitti tekniselle lautakunnalle yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tutkimuksia, lisätutkimustarvetta, vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja muita oleellisia asioita joita Vahanen Tampere Oy pitää tärkeinä kohteen korjausratkaisuja mietittäessä. Ennen teknisen johtajan ehdotusta,käytiin lautakunnassa pitkä keskustelu yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä ja korjausvaihtoehdoista. Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää Vahanen Tampere Oy:ltä tarjouksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen rakenteiden lisätutkimuksesta siten, että tutkimukset kohdistuvat rakennuksen ulko- ja väliseiniin, alapohjan liselvityksiin, salaojitukseen ja pohjaveden pinnan vaikutukseen korjauksia mietittäessä. 2) teettää tutkimukset mahdollisimman nopeasti Vahanen Tampere Oy:llä 3) kohteen korjauksista tutkimusselvitysten ja -käsittelyn jälkeen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA

3 Vahanen Tampere on tehnyt lisätutkimuksia Pälkäneen yhteiskoululla ja näiden tutkimusten mukaan mitään uutta tai muuten poikkeavaa aiempiin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin ei tullut esiin. Vahanen Tampere raportti lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu ky on tehnyt nykytilannekartoituksen sekä hankeselityksen Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion ilmanvaihdon peruskorjauksesta. Kartoituksessa on selvitetty nykytilanne ja sen ongelmakohdat sekä korjaustarvekartoitukset, joiden perusteella voidaan jatkaa suunnittelua sekä toteutusta. Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle yhteiskoulun ja lukion korjauksiin. Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion alapohjasta ja ilmastoinnista ja palata suunnitelmiin ja kohteen korjauksiin vuoden 2014 alussa. Keskustelun aikana teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors esitti, että tekninen lautakunta teettäisi kustannusselvityksen vaihtoehtoisista yhteiskoulun / lukion A- rakennuksen korjausmalleista. Tekninen lautakunta päätti: 1) tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH- Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion A - rakennuksen alapohjasta ja ilmastoinnista 2) teettää kustannusselvityksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen alakerran vaihtoehtoisista korjauksista. TEKLA Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa kerrotaan, että eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2013 lisätalousarvioon :n määrärahan myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennuksiin, jotka alkavat vuonna 2013 tai 2014.

4 Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25 %:a hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos nämä kustannukset ovat vähintään Kirjeessä, joka lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, on selkeät ja tiukat avustushakemusmääreet, jota tulee ottaa huomioon kun hakemuksia tehdään. Avustusta voidaan myöntää kuntien omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja valmistuvat viimeistään vuonna Tekninen johtaja keskustelee asiasta sivistystoimen johtajan kanssa ennen lautakunnan kokousta. Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle rahoitushakemusprosessia ja käymiään keskusteluita sivistystoimenjohtajan kanssa asiasta. : Tekninen lautakunta päättää hakea opetus- ja kultturiministeriöltä avustusta Pälkäneen yläasteen ja lukion sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden korjauksiin. : TEKLA Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. Vahanen Tampere Oy on saanut valmiiksi Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kellaritilojen maanvaraisten rakenteiden korjaussuunnitelman ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.lisäksi SPH- Suunnittelupalvelu Ky saa viikolla 17 valmiiksi samojen tilojen lvi - suunnitelmat ja tekninen johtaja esittelee niitä lautakunnan kokouksessa. Maanvaraisten tilojen suunnittelun ja korjauksen lähtökohtana on parantaa A-osan kellarikerroksen sisäilman laatua ja parantaa rakenteisen kosteusteknista toimintaa. Korjaushanke koostuu seuraavanlaisista korjaustöistä:

5 maanvaraisten rakenteiden purkutyöt tiivistuskorjaukset välipohjan tiivistyskorjaus maanvaraisten seinien korjaukset maanvaraisten alapohjien korjaukset ilmastoinnin uusiminen homepölysiivous Korjausaikataulu on erittäin tiukka, sillä koulun kesäloman aikana on tarkoitus tehdä ns. kolinaa ja pölyhaittaa aiheuttavat työt ja kokonaisuudessaan saada alakerta kuntoon lokakuun loppuun mennessä. Tekninen toimi lähettää viikolla 17 urakkatarjoukset rakennusurakasta ja lvi urakasta sekä myöhemmin homepölysiivouksesta. Tekninen johtaja selvittää urakkaa tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaussunnitelmat ja 2) käsitellä urakkatarjouksia seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Tekninen johtaja selosti lautakunnalle pitkään yhteiskoulun ja lukion korjaussuunnitelmia, niiden sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta, tarjouspyyntöjen sisältöä ja aikataulua. Teknisen johtajan mukaan hankkeen korjausaikataulu on erittäin kireä, koska kesän 2014 aikana tulisi saada tehdyiksi kaikki ns kolinaa ja pölyä aiheuttavat työt ja muutenkin kaikki purkutyöt. Pitkän ja vaiherikkaan keskustelun aikana puhuttiin paljon alakerran korjauksesta, koulun tarpeesta käyttää alakerran tiloja, kouluverkkotilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja korjaushankkeen kustannuksista. Todettiin, että hanke on kallis toteuttaa ja kaikin tavoin erittäin haasteellinen ja jopa vaikea täydellisesti toteuttaa. Puhuttiin myös siitä vaihtoehdosta, että alakerran tiloja ei remontoisi lainkaan, vaan se täytettäisiin ja laitettaisiin kokonaan pois käytöstä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että on alakerran käyttö minkä tasoista tai tarpeellista tahansa, kosteusongelmille pitää kaikesta huolimatta tehdä jotain, eli kosteuden mahdollinen nousu lattiarakenteita ja erityisesti seinärakenteita pitkin muihin kerroksiin ja tiloihin on katkaistava ja sekin työ vaatiin lattioiden, seinärakenteiden ja alapohjan kattojen tehokkaan ja ammattimaisen tiivistämisen. Lisäksi tekninen johtaja muistutti, etä alakerrssa on pannuhuone ja varastotiloja ja tällä hetkellä tila on ollut yli vuoden huputettuja ja käyttökiellossa. Koulun ilmanvaihto ja sen parantaminen on hankkeen toinen ns osio, ja

6 sen suunnittelu on kesken ja sitä jatketaan, sillä aikoinaan tehdyt ilmastointiratkaisut eivät ole tämän päivän luokkaa ja vaativat uusimista ja korjaamista. Luokkatuntien pituus on kasvanut ja muutoinkin tilojen ilmanvaihto vaatiin selvää parannnusta. Keskustelun aikana virisi myös se näkökohta, että teknisen lautakunnan tulisi kysyä kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta heidän kantaansa koulun tilaratkaisuihin, tilan tarpeisiin niin nyt kuin tulevaisuudessa ja näiden lausuntojen pohjalta sitten viedä hanketta eteenpäin. Tekninen johtaja on pyytänyt hankkeesta rakennusurakka- ja lvia - urakkatarjouksia siten, että lautakunta käsittelee niitä pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Pitkän keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) pyytää kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta lausunnot yhteiskoulun ja lukion käytöstä ja tilatarpeista mennessä, 2) palata asian käsittelyyn lautakunnan seuraavassa kokouksessa. SIVLA Pälkäneen yhteiskoulun alakerta on ollut poissa opetuskäytöstä syksystä 2012 alkaen. Opetustilojen käytössä on jouduttu turvautumaan tilapäisiin järjestelyihin, mikä on edellyttänyt muun muassa ulkopuolisten tilojen käyttöä (Pälkäneen Nuijan talo). Lokakuusta 2013 alkaen on koulun yhteyteen saatu väistötila, jossa on kaksi luokkahuonetta. Tämä on olennaisesti parantanut tilannetta. Yhteiskoulun, sivistys- ja teknisen toimen henkilöstön välisissä keskusteluissa on noussut yhteisenä kantana esille se, että alakerran tilat tulee korjata varastotiloiksi koulun käyttöön. Tämä edellyttää kosteusvaurioiden korjaamista ja alakerran tilojen pitämistä edelleen erillään koulun muusta ilmastoinnista. Samoin koulun ilmastoinnin puutteet on todettu useissa eri lausunnoissa ja tutkimuksissa. Koneellisen ilmastoinnin korjaus tulee saada kuntoon oppilaiden ja henkilöstön terveydentilan turvaamiseksi. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan: 1. yhteiskoulun alakerran tilojen korjaamista sille tasolle, että niitä voidaan

7 käyttää koulun varastotiloina (sisältäen wc-tilat). Koululla on suuri tarve varastotiloille ja ne tulisivat yhteiskoulun, lukion ja kansalaisopiston käyttöön., 2. koulun ilmastointiremontin nopeaa ja suunnitelmanmukaista käynnistämistä. Remonttiin on varattu määräraha vuoden 2014 talousarvioon, 3. valmistautumaan väistötilan lunastamiseen koulun käyttöön tai mikäli yhteiskoulu/lukion oppilasmäärä olennaisesti laskee, sen siirtämiseen jonkin muun koulukiinteistön yhteyteen (siirtomahdollisuus sisältyy leasing-sopimukseen). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia yhteiskoulun ja lukion alakerran remonteista ja rakennusurakan tarjousten jättöpäivä oli ja lvia - urakan Rakennusurakkaan ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle remonttikohteen tilannetta, sivistyslautakunnan asian käsittelyä sekä sitä, että kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävättä kokouksessa. Tekninen johtaja kertoi lautakunnalle kohteen remontin tarpeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että alakerran tilat jäävät vain varastokäyttöön. Tekninen johtaja korosti sitä seikkaa, että veden kondensiomainen pääsy lattian ja seinärakenteiden kautta muihin kerroksiin on estettävä ja kokonaisuutenakin rakennukselle on tehtävä remontti tai vaihtoehtoisesti se on purettava. Remontin laajuus ja / tai työtapa jonkin verran muuttuu, jos alakerran tilat jätetään vain varaistoiksi, mutta itse remontti on silti teknisen johtajan mukaan tehtävä. Tekninen johtaja kertoi että määräaikaan mennessä ei tullut yhtään rakennusurakkatarjousta mutta kaksi ( 2 kpl ) lvia tarjousta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kohteesta, kouluverkkoasiasta ja sen selvittämisen tarpeellisuudesta, korjausmahdollisuuksista ja ajankohdasta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Giren, Saarikko, Koskelo, Pohjola, Pihkala ja Vesava.

8 Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää rakennusurakkatarjouksia kohteeseen HILMA:n kautta siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti. 2) pyytää niiltä urakoitsijoilta tarjouksia, joille tarjouspyyntö lähti siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti ja 3) ilmoittaa lvia - tarjouksen jättäneille urakoitsijoille, että lvia urakoita ei voida päättää ennen kuin rakennusurakasta päätetään ja että tarjouksen antaneilta lvia urakoitsijoilta kysytään kirjallisesti, miten pitkään heidän tarjouksensa on voimassa ja vaikuttaako työ aloitus ja työaika hintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaushankeen ra ken nus tek nisis tä töistä ei pyydetty lisätarjouksia kesän 2014 aikana, koska kat sot tiin, että hankeen toteuttaminen kokonaisuudessaan kouluaikana ( syksy 2014 ) on hankala toteuttaa ja hankeen valmistelu / suunnittelu vaatii li sä sel vi tystä. Kohde ei saanut korjaukseen haettua valtionavustusta ja syk syl lä 2014, kun tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarviotaan, han ke päätettiin kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2015 aikana. Hankkeen suunnittelutyötä on jatkettu loppuvuodesta 2014 ja nyt vuoden 2015 alussa ja mukaan suunnitteluun on tullut teknisen johtajan pyyn nös tä sähkösuunnittelija ( Suunnittelu Sinivuori ) ja rakennuttajakonsultti / val vo ja ( Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky ). Työryhmä on tehnyt tiiviisti töitä ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Lisäksi suunnittelussa on ollut mukana muiden kerrosten ilmastoinnin paran ta mi nen. Tekninen johtaja on informoinut sivistystoimenjohtajaa, kohteen rehtoria ja kan sa lais opis ton edustajaa hankkeesta ja sen etenemistä viimeksi pidetyssä palaverissa. Seppo Kortelahti tulee teknisen lautakunnan kokoukseen selvittämään korjaus suun ni tel mia. Tekninen lautakunta päättää:

9 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. Seppo Kortelahti selvitti tekniselle lautakunnalle hyvin pitkään yhteiskoulun / lukion alakerran peruskorjausta ja siihen liittyviä yksityiskohtia ja ratkaisuja. Lisäksi Kortelahti selvitti muiden kerrosten ilmanvaihdon parantamissuunnitelmia ja siihen liittyviä tekijöitä. Kortelahti kertoi mm.urakoiden haasteellisuudesta, materiaaliratkaisuista, aikataulusta ja urakkatarjousten sisällöstä. Seppo Kortelahden mukaan alakerran peruskorjaus voidaan toteuttaa siten, että kesän 2015 aikana saadaan tehtyä kaikki kolinaa ja melua aiheuttavat työt. Kokonaisuutena alakerran urakka-aika tulee venymään syksyyn, mahdollisesti lokakuun loppuun asti. Muiden kerrosten osalta urakka-aika on vielä haasteellisempi sillä koulujen kesäloman ( 2,5 kk ) aika on varsin lyhyt toteuttaa koko hanke loppuun asti. Seppo Kortelahti poistui kokouksesta selvityksensä jälkeen. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta, sen toteuttamisesta ja aikataulusta ja todettiin mm. jotta hanke saadaan tehdyksi hyvällä ammattitaidolla loppuun asti, erityisesti on kiinnitettä huomiota kahteen asiaan: urakoiden tarvittavan pitkään työaikaan jotta työn jälki on hyvää ja suunnitelmien mukaista ja toiseksi työn valvontaan, joka on erittäin tärkeä elementti näin haastavassa työssä! Aikatauluasiassa nousi esille se, pystyykö koulu järjestämään opetusta urakan aikana muissa rakennuksissa ja tiloissa Pälkäneen alueella. Tekninen lautakunta päätti: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. 3) vaatia sivistysjohtajaa ja sivistyslautakuntaa etsimään muualta kuin korjauskohteista väliaikaiset tilat koulun opetuskäyttöön 2-3 kk:n ajaksi, jolloin koulun ilmastointiremonttia tehdään kohteen tiloissa. 4) että rakennusurakkatarjouksia pyydettäessä varataan urakoitsijoille riittävän pitkä aika toteuttaa molemmat hankkeet kunnolla ja asial lises ti ja että urakoiden valvontaa kiinnitetään erityistä huomiota. 5) että alakertaan korjattavia luokkatiloja käytetään väliaikaisina luokkatiloina. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun / lukion alakerran korjauksesta ja muiden ker rosten ilmanvaihdon parantamisesta on pyydetty tarjouksia HILMA:n kautta. Tar jous ten viimeinen jättöpäivä on Yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa.

10 Kohteen rakennesuunnittelija Seppo Kortelahti tulee kokoukseen sel vit tämään saatuja tarjouksia. Esitys kokouksessa. Tämä pykälä käsiteltiin heti pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen. Jouko Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Eija Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Seppo Kortelahti selvitti lautakunnalle saatuja urakkatarjouksia, urakkatarjousten avauksesta ( klo ) tehtyä avauspöytäkirjaa, tarjousten sisältöä ja tarjoushintoja sekä yleisesti tarjousten kokonaisvaltaisuutta. Lisäksi hän oli yhteenlaskenut hinnat kokonaisurakoille ( alakerta + ylemmät kerrokset ). Eri urakoiden osalta halvimmat hinnat ( alv 0 % ) olivat seuraavanlaiset: Alakerran tilat: Rakennusurakka: Rakentajat Saarikko Oy Putkiurakka: Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy 36,900 Sähköurakka: Sähköset Oy Rakennusautomaatio: Schneider Electric Alakerta + yläkerran tilat: Ilmanvaihtourakka: Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Rakennusautomaatio: Schneider Electric Selvitysten jälkeen Seppo Kortelahti poistui kokouksesta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta ja sen etenemisestä, hankkeen rahoituksesta ja teknisistä asioista. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Giren, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne myöntäisivät :n lisämäärärahan yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten ilmanvaihdon saneeraukseen ja

11 2) että jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten il manvaih don saneeraukseen :n määrärahan valita kohteen raken nus ura koit si jak si halvimman tarjouksen tehneen Rakentajat Saarik ko Oy:n, kohteen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Säh kö set Oy:n, putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Päl kä neen Putki ja Puhallin Oy:n ja ilmanvaihtourakoitsijaksi ko ko nais ta lou del li ses ti molemmista urakkakohteista ( alakerta ja yläkerran tilat ) yh teis hin nal taan halvimman tarjouksen tehneen Ilmastointi- ja Peltityö Partasen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 18.06.2013 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 86 INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244 Kunnanhallitus 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 15:00-19:32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 3/2015 1 Valtuusto Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot