PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta AIKA kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon keskittäminen 3 30 Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 31 Aitoon ala-asteen yläkoulurakennuksen LVI-putkistojen uusiminen Harjutuulen allasosaston vedenkäsittelylaitteiston uusinta Lausuntopyyntö Roholan asemakaavasta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 23

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta AIKA kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Ailio Timo puheenjohtaja Lindfors Jukka varapuheenjohtaja Ahlqvist Elina jäsen Giren Raimo jäsen Koskelo Markku jäsen Kotanen Marja jäsen Pohjola Virpi jäsen Saarikko Jouko jäsen poissa 30 :n ajan Tuominen Eija jäsen saapui klo 18:10 MUUT Pihkala Jarkko kh:n edustaja Vesava Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET - PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kotanen ja Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Timo Ailio puheenjohtaja Matti Vesava pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Marja Kotanen Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Matti Vesava

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ruokahuollon tuotannon keskittäminen KH Riippumatta Kangasalan keskuskeittiöhankkeen selvityksen etenemisestä Luopioisten kirkonkylän koulun ja Aitoon koulun ruokahuollon tuotannon keskittämisen valmistelu tulisi käynnistää. Lisäksi tulisi selvittää, onko Kangasalan kunnalla tarvetta ostaa Pälkäneeltä siivous- ja ruokahuollon palveluita. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon selvittää ruokahuollon tuotannon keskittämistä sekä Kangasalan kunnan palvelutarpeita siivous- ja ruokahuollon osalta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen lautakunta on käsitellyt valmistuskeittiöasiaa lokakuussa 2013 pi tä mäs sään kokouksessa. Tällöin asia jäi pöydälle ja sen jälkeen on ruoka huol to puo len asioita on selvitelty ja nyt kunnanhallitus antoi pitä mäs sään kokouksessa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon selvittää ruo ka huol lon tuotannon keskittämisratkaisuja sekä Kangasalan kunnan pal ve lu tar pei ta siivous- ja ruokahuollon osalta. Tekninen lautakunta piti informaatiotilaisuuden Aitoon ja Luopioisten koulu jen henkilöstölle ja informaatio- ja kuulemistilaisuuden hen kilös töl le Näistä tehdyt muistiot lähetetään lautakunnan jäsenille esi tys lis tan mukana. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö on laatinut yhdessä kamreerin kanssa yhteen ve don ja vertailun Luopioisten koulun ja Aitoon koulun ruo ka huol to tilan tees ta eri vaihtoehdoilla. Lisäksi ruokahuolto- ja siivouspäällikkö on käynyt neuvotteluita henkilökunnan kanssa näiden kohteiden tilanteesta. Nämä asiakirjat lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Kangasalan kunnan kanssa on solmittu vuoden 2014 alussa ruokahuoltoja siivoussopimukset eri kohteista, joissa Kangasalan kunnalla on toi mintaa. Tämän jälkeen on ruokahuolto- ja siivouspäällikölle tullut Kangasalan kun nan puolelta kyselyjä ja työtilauksia lisätöistä eri kohteissa. Yhteenveto näis tä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Seija Snäkin-Laitinen tulee kokoukseen selvittämään molempia toimeksiantoasioita. Seija Snäkin-Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö puh p , Esitys kokouksessa Tekninen johtaja ja ruokahuolto- ja siivouspäällikkö selvittivät lautakunnalle asioiden taustoja ja he kertoivat mm. kuulemistilaisuuksista, laskelmista, säästötavoitteista ja Kangasalan kunnan lisätyöesityksistä. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö poistui kokouksesta asioista keskustelun jälkeen ennen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemää esitystä. Tekninen lautakunta päättää kuulla Aitoon ja Luopioisten koulun henkilökuntaa ja sen jälkeen palata asian käsittelyyn. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Snäkin-Laitinen, Lindfors, Giren, Ailio, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA 29 Tekninen lautakunta on kuullut Aitoon ja Luopioisten koulujen hen ki lö kuntaa pidetyssä kuulemis- ja informaatiotilaisuudessa ja muistio tilai suu des ta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö tulee lautakunnan kokoukseen selvittämään ruokahuollon keskittämisen taustoja. p ,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle viimeisen kuulemistilaisuuden asioita. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: 1) Aitoon ja Luopioisten koulun keittiöt muutetaan lähtien valmistuskeittiöistä jakelukeittiöiksi 2) Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö antaa tekniselle lautakunnalle selvityksen, miten Aitoon ja Luopioisten koulujen keittäjien työnkuva ja työt lopullisesti muuttuvat ennen kuin jakelukeittiömuutos toteutetaan. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Ailio, Lindfors ja Pihkala. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012 TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion tiloissa on koettu paikoitellen huonoa ilmanlaatua ja työntekijöiden oirehtimista. Tämän vuoksi tiloissa on tehty tutkimuksia sisäilman laadusta mm. Tampereen Työterveyslaitoksen ja Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n toimesta. Oheisena tausta-aineistona on tiivistelmä sekä johtopäätökset ja toimenpi de suositukset Työterveyslaitoksen alkuvuodesta 2012 tekemästä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion sisäilmaselvityksestä. Oheisena tausta-aineistona yhteenveto ja toimenpidesuositukset Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n loppuvuodesta 2012 tekemästä tutkimuksesta. Toimeksianto käsitti syynselvityksen päästöjen aiheuttajasta. Em. selvitysten perusteella kunta on tilannut Vahanen Tampere Oy:ltä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjausta koskevan korjaustapaselvityksen. Selvitys on kokonaisuudessaan oheisena tausta-aineistona. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu alapohjan korjaukseen. Alapohjan korjaus kannattaa tehdä samassa yhteydessä kuin ilmanvaihdon perusparannus. Yh teis kou lun il man vaih don pa ran ta mi sen suun nit te luun on ku lu van vuo den ta lousar vios sa va rattu eu ron määrära ha ja il man vaih don pa rannustöihin on vuo delle 2014 alusta vasti varattu eu ron määrä ra ha. Lisäksi yh teis koulun alaker taa var ten on vuo delle 2014 merkit ty euron mää rära hava raus. Markku Nurmi, p Merkitään lautakunnan tiedoksi laaditut selvitykset. Päätetään valita Päl kä neen yh teis kou lun ja lu kion A-ra ken nuk sen alapohjan kor jaus vaih toeh doksi em. Va hasen selvi tykses sä esitet ty 4.3 koh dan tar koit tama vaih toeh to B, keski raskas korjaus ja sii nä vaihto ehto B1, Keraa minen pinnoitus. Päätetään esittää vuoden 2014 talousarvioon yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjauskustannuksiin euron määrära ha.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Todetaan, että ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 alustavasti varatun määrärahan suuruus tarkkenee suunnittelun edetessä. Kokouksessa tekninen johtaja esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaustapaselvityksen tehneen Vahanen Tampere Oy:n DI Aapeli Räihä tulee selvittämään tekniselle lautakunnalle kohteen tilannetta ja korjaustapavaihtoehtoja. Matti Vesava Esitys kokouksessa. DI Aapeli Räihä Vahanen Tampere Oy:stä selvitti tekniselle lautakunnalle yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tutkimuksia, lisätutkimustarvetta, vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja muita oleellisia asioita joita Vahanen Tampere Oy pitää tärkeinä kohteen korjausratkaisuja mietittäessä. Ennen teknisen johtajan ehdotusta,käytiin lautakunnassa pitkä keskustelu yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä ja korjausvaihtoehdoista. Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää Vahanen Tampere Oy:ltä tarjouksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen rakenteiden lisätutkimuksesta siten, että tutkimukset kohdistuvat rakennuksen ulko- ja väliseiniin, alapohjan liselvityksiin, salaojitukseen ja pohjaveden pinnan vaikutukseen korjauksia mietittäessä. 2) teettää tutkimukset mahdollisimman nopeasti Vahanen Tampere Oy:llä 3) kohteen korjauksista tutkimusselvitysten ja -käsittelyn jälkeen.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Vahanen Tampere on tehnyt lisätutkimuksia Pälkäneen yhteiskoululla ja näiden tutkimusten mukaan mitään uutta tai muuten poikkeavaa aiempiin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin ei tullut esiin. Vahanen Tampere raportti lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu ky on tehnyt nykytilannekartoituksen sekä hankeselityksen Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion ilmanvaihdon peruskorjauksesta. Kartoituksessa on selvitetty nykytilanne ja sen ongelmakohdat sekä korjaustarvekartoitukset, joiden perusteella voidaan jatkaa suunnittelua sekä toteutusta. Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle yhteiskoulun ja lukion korjauksiin. p , Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion alapohjasta ja ilmastoinnista ja palata suunnitelmiin ja kohteen korjauksiin vuoden 2014 alussa. Keskustelun aikana teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors esitti, että tekninen lautakunta teettäisi kustannusselvityksen vaihtoehtoisista yhteiskoulun / lukion A- rakennuksen korjausmalleista. Tekninen lautakunta päätti: 1) tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH- Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion A - rakennuksen alapohjasta ja ilmastoinnista 2) teettää kustannusselvityksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen alakerran vaihtoehtoisista korjauksista.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKLA Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa kerrotaan, että eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2013 lisätalousarvioon :n määrärahan myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennuksiin, jotka alkavat vuonna 2013 tai Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25 %:a hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos nämä kustannukset ovat vähintään Kirjeessä, joka lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, on selkeät ja tiukat avustushakemusmääreet, jota tulee ottaa huomioon kun hakemuksia tehdään. Avustusta voidaan myöntää kuntien omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja valmistuvat viimeistään vuonna Tekninen johtaja keskustelee asiasta sivistystoimen johtajan kanssa ennen lautakunnan kokousta. p , Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle rahoitushakemusprosessia ja käymiään keskusteluita sivistystoimenjohtajan kanssa asiasta. : Tekninen lautakunta päättää hakea opetus- ja kultturiministeriöltä avustusta Pälkäneen yläasteen ja lukion sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden korjauksiin.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta : Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Vahanen Tampere Oy on saanut valmiiksi Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kellaritilojen maanvaraisten rakenteiden korjaussuunnitelman ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.lisäksi SPH- Suunnittelupalvelu Ky saa viikolla 17 valmiiksi samojen tilojen lvi - suunnitelmat ja tekninen johtaja esittelee niitä lautakunnan kokouksessa. Maanvaraisten tilojen suunnittelun ja korjauksen lähtökohtana on parantaa A-osan kellarikerroksen sisäilman laatua ja parantaa rakenteisen kosteusteknista toimintaa. Korjaushanke koostuu seuraavanlaisista korjaustöistä: maanvaraisten rakenteiden purkutyöt tiivistuskorjaukset välipohjan tiivistyskorjaus maanvaraisten seinien korjaukset maanvaraisten alapohjien korjaukset ilmastoinnin uusiminen homepölysiivous Korjausaikataulu on erittäin tiukka, sillä koulun kesäloman aikana on tarkoitus tehdä ns. kolinaa ja pölyhaittaa aiheuttavat työt ja kokonaisuudessaan saada alakerta kuntoon lokakuun loppuun mennessä. Tekninen toimi lähettää viikolla 17 urakkatarjoukset rakennusurakasta ja lvi urakasta sekä myöhemmin homepölysiivouksesta. Tekninen johtaja selvittää urakkaa tarkemmin lautakunnan kokouksessa. p , Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaussunnitelmat ja

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) käsitellä urakkatarjouksia seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Tekninen johtaja selosti lautakunnalle pitkään yhteiskoulun ja lukion korjaussuunnitelmia, niiden sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta, tarjouspyyntöjen sisältöä ja aikataulua. Teknisen johtajan mukaan hankkeen korjausaikataulu on erittäin kireä, koska kesän 2014 aikana tulisi saada tehdyiksi kaikki ns kolinaa ja pölyä aiheuttavat työt ja muutenkin kaikki purkutyöt. Pitkän ja vaiherikkaan keskustelun aikana puhuttiin paljon alakerran korjauksesta, koulun tarpeesta käyttää alakerran tiloja, kouluverkkotilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja korjaushankkeen kustannuksista. Todettiin, että hanke on kallis toteuttaa ja kaikin tavoin erittäin haasteellinen ja jopa vaikea täydellisesti toteuttaa. Puhuttiin myös siitä vaihtoehdosta, että alakerran tiloja ei remontoisi lainkaan, vaan se täytettäisiin ja laitettaisiin kokonaan pois käytöstä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että on alakerran käyttö minkä tasoista tai tarpeellista tahansa, kosteusongelmille pitää kaikesta huolimatta tehdä jotain, eli kosteuden mahdollinen nousu lattiarakenteita ja erityisesti seinärakenteita pitkin muihin kerroksiin ja tiloihin on katkaistava ja sekin työ vaatiin lattioiden, seinärakenteiden ja alapohjan kattojen tehokkaan ja ammattimaisen tiivistämisen. Lisäksi tekninen johtaja muistutti, etä alakerrssa on pannuhuone ja varastotiloja ja tällä hetkellä tila on ollut yli vuoden huputettuja ja käyttökiellossa. Koulun ilmanvaihto ja sen parantaminen on hankkeen toinen ns osio, ja sen suunnittelu on kesken ja sitä jatketaan, sillä aikoinaan tehdyt ilmastointiratkaisut eivät ole tämän päivän luokkaa ja vaativat uusimista ja korjaamista. Luokkatuntien pituus on kasvanut ja muutoinkin tilojen ilmanvaihto vaatiin selvää parannnusta. Keskustelun aikana virisi myös se näkökohta, että teknisen lautakunnan tulisi kysyä kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta heidän kantaansa koulun tilaratkaisuihin, tilan tarpeisiin niin nyt kuin tulevaisuudessa ja näiden lausuntojen pohjalta sitten viedä hanketta eteenpäin. Tekninen johtaja on pyytänyt hankkeesta rakennusurakka- ja lvia - urakkatarjouksia siten, että lautakunta käsittelee niitä pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Pitkän keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti:

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) pyytää kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta lausunnot yhteiskoulun ja lukion käytöstä ja tilatarpeista mennessä, 2) palata asian käsittelyyn lautakunnan seuraavassa kokouksessa. SIVLA Pälkäneen yhteiskoulun alakerta on ollut poissa opetuskäytöstä syksystä 2012 alkaen. Opetustilojen käytössä on jouduttu turvautumaan tilapäisiin järjestelyihin, mikä on edellyttänyt muun muassa ulkopuolisten tilojen käyttöä (Pälkäneen Nuijan talo). Lokakuusta 2013 alkaen on koulun yhteyteen saatu väistötila, jossa on kaksi luokkahuonetta. Tämä on olennaisesti parantanut tilannetta. Yhteiskoulun, sivistys- ja teknisen toimen henkilöstön välisissä keskusteluissa on noussut yhteisenä kantana esille se, että alakerran tilat tulee korjata varastotiloiksi koulun käyttöön. Tämä edellyttää kosteusvaurioiden korjaamista ja alakerran tilojen pitämistä edelleen erillään koulun muusta ilmastoinnista. Samoin koulun ilmastoinnin puutteet on todettu useissa eri lausunnoissa ja tutkimuksissa. Koneellisen ilmastoinnin korjaus tulee saada kuntoon oppilaiden ja henkilöstön terveydentilan turvaamiseksi. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan: 1. yhteiskoulun alakerran tilojen korjaamista sille tasolle, että niitä voidaan käyttää koulun varastotiloina (sisältäen wc-tilat). Koululla on suuri tarve varastotiloille ja ne tulisivat yhteiskoulun, lukion ja kansalaisopiston käyttöön., 2. koulun ilmastointiremontin nopeaa ja suunnitelmanmukaista käynnistämistä. Remonttiin on varattu määräraha vuoden 2014 talousarvioon, 3. valmistautumaan väistötilan lunastamiseen koulun käyttöön tai mikäli yhteiskoulu/lukion oppilasmäärä olennaisesti laskee, sen siirtämiseen jonkin muun koulukiinteistön yhteyteen (siirtomahdollisuus sisältyy leasing-sopimukseen).

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia yhteiskoulun ja lukion alakerran remonteista ja rakennusurakan tarjousten jättöpäivä oli ja lvia - urakan Rakennusurakkaan ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. p , Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle remonttikohteen tilannetta, sivistyslautakunnan asian käsittelyä sekä sitä, että kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävättä kokouksessa. Tekninen johtaja kertoi lautakunnalle kohteen remontin tarpeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että alakerran tilat jäävät vain varastokäyttöön. Tekninen johtaja korosti sitä seikkaa, että veden kondensiomainen pääsy lattian ja seinärakenteiden kautta muihin kerroksiin on estettävä ja kokonaisuutenakin rakennukselle on tehtävä remontti tai vaihtoehtoisesti se on purettava. Remontin laajuus ja / tai työtapa jonkin verran muuttuu, jos alakerran tilat jätetään vain varaistoiksi, mutta itse remontti on silti teknisen johtajan mukaan tehtävä. Tekninen johtaja kertoi että määräaikaan mennessä ei tullut yhtään rakennusurakkatarjousta mutta kaksi ( 2 kpl ) lvia tarjousta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kohteesta, kouluverkkoasiasta ja sen selvittämisen tarpeellisuudesta, korjausmahdollisuuksista ja ajankohdasta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Giren, Saarikko, Koskelo, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että:

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää rakennusurakkatarjouksia kohteeseen HILMA:n kautta siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti. 2) pyytää niiltä urakoitsijoilta tarjouksia, joille tarjouspyyntö lähti siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti ja 3) ilmoittaa lvia - tarjouksen jättäneille urakoitsijoille, että lvia urakoita ei voida päättää ennen kuin rakennusurakasta päätetään ja että tarjouksen antaneilta lvia urakoitsijoilta kysytään kirjallisesti, miten pitkään heidän tarjouksensa on voimassa ja vaikuttaako työ aloitus ja työaika hintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaushankeen ra ken nus tekni sis tä töistä ei pyydetty lisätarjouksia kesän 2014 aikana, koska kat sottiin, että hankeen toteuttaminen kokonaisuudessaan kouluaikana ( syksy 2014 ) on hankala toteuttaa ja hankeen valmistelu / suunnittelu vaatii li säsel vi tys tä. Kohde ei saanut korjaukseen haettua valtionavustusta ja syksyl lä 2014, kun tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarviotaan, han ke päätettiin kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2015 aikana. Hankkeen suunnittelutyötä on jatkettu loppuvuodesta 2014 ja nyt vuoden 2015 alussa ja mukaan suunnitteluun on tullut teknisen johtajan pyyn nöstä sähkösuunnittelija ( Suunnittelu Sinivuori ) ja rakennuttajakonsultti / valvo ja ( Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky ). Työryhmä on tehnyt tiiviisti töitä ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Lisäksi suunnittelussa on ollut mukana muiden kerrosten ilmastoinnin paran ta mi nen. Tekninen johtaja on informoinut sivistystoimenjohtajaa, kohteen rehtoria ja kan sa lais opis ton edustajaa hankkeesta ja sen etenemistä viimeksi pidetyssä palaverissa. Seppo Kortelahti tulee teknisen lautakunnan kokoukseen selvittämään korjaus suun ni tel mia. p ,

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. Seppo Kortelahti selvitti tekniselle lautakunnalle hyvin pitkään yhteiskoulun / lukion alakerran peruskorjausta ja siihen liittyviä yksityiskohtia ja ratkaisuja. Lisäksi Kortelahti selvitti muiden kerrosten ilmanvaihdon parantamissuunnitelmia ja siihen liittyviä tekijöitä. Kortelahti kertoi mm.urakoiden haasteellisuudesta, materiaaliratkaisuista, aikataulusta ja urakkatarjousten sisällöstä. Seppo Kortelahden mukaan alakerran peruskorjaus voidaan toteuttaa siten, että kesän 2015 aikana saadaan tehtyä kaikki kolinaa ja melua aiheuttavat työt. Kokonaisuutena alakerran urakka-aika tulee venymään syksyyn, mahdollisesti lokakuun loppuun asti. Muiden kerrosten osalta urakka-aika on vielä haasteellisempi sillä koulujen kesäloman ( 2,5 kk ) aika on varsin lyhyt toteuttaa koko hanke loppuun asti. Seppo Kortelahti poistui kokouksesta selvityksensä jälkeen. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta, sen toteuttamisesta ja aikataulusta ja todettiin mm. jotta hanke saadaan tehdyksi hyvällä ammattitaidolla loppuun asti, erityisesti on kiinnitettä huomiota kahteen asiaan: urakoiden tarvittavan pitkään työaikaan jotta työn jälki on hyvää ja suunnitelmien mukaista ja toiseksi työn valvontaan, joka on erittäin tärkeä elementti näin haastavassa työssä! Aikatauluasiassa nousi esille se, pystyykö koulu järjestämään opetusta urakan aikana muissa rakennuksissa ja tiloissa Pälkäneen alueella. Tekninen lautakunta päätti: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. 3) vaatia sivistysjohtajaa ja sivistyslautakuntaa etsimään muualta kuin korjauskohteista väliaikaiset tilat koulun opetuskäyttöön 2-3 kk:n ajaksi, jolloin koulun ilmastointiremonttia tehdään kohteen tiloissa. 4) että rakennusurakkatarjouksia pyydettäessä varataan urakoitsijoille riittävän pitkä aika toteuttaa molemmat hankkeet kunnolla ja asial lises ti ja että urakoiden valvontaa kiinnitetään erityistä huomiota.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) että alakertaan korjattavia luokkatiloja käytetään väliaikaisina luokkatiloina. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun / lukion alakerran korjauksesta ja muiden ker rosten ilmanvaihdon parantamisesta on pyydetty tarjouksia HILMA:n kautta. Tar jous ten viimeinen jättöpäivä on Yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa. Kohteen rakennesuunnittelija Seppo Kortelahti tulee kokoukseen sel vit tämään saatuja tarjouksia. p , Esitys kokouksessa. Tämä pykälä käsiteltiin heti pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen. Jouko Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Eija Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Seppo Kortelahti selvitti lautakunnalle saatuja urakkatarjouksia, urakkatarjousten avauksesta ( klo ) tehtyä avauspöytäkirjaa, tarjousten sisältöä ja tarjoushintoja sekä yleisesti tarjousten kokonaisvaltaisuutta. Lisäksi hän oli yhteenlaskenut hinnat kokonaisurakoille ( alakerta + ylemmät kerrokset ). Eri urakoiden osalta halvimmat hinnat ( alv 0 % ) olivat seuraavanlaiset: Alakerran tilat: Rakennusurakka: Rakentajat Saarikko Oy Putkiurakka: Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy 36,900 Sähköurakka: Sähköset Oy Rakennusautomaatio: Schneider Electric Alakerta + yläkerran tilat:

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ilmanvaihtourakka: Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Rakennusautomaatio: Schneider Electric Selvitysten jälkeen Seppo Kortelahti poistui kokouksesta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta ja sen etenemisestä, hankkeen rahoituksesta ja teknisistä asioista. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Giren, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne myöntäisivät :n lisämäärärahan yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten ilmanvaihdon saneeraukseen ja 2) että jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten il manvaih don saneeraukseen :n määrärahan valita kohteen raken nus ura koit si jak si halvimman tarjouksen tehneen Rakentajat Saarik ko Oy:n, kohteen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Säh kö set Oy:n, putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Päl kä neen Putki ja Puhallin Oy:n ja ilmanvaihtourakoitsijaksi ko ko nais ta lou del li ses ti molemmista urakkakohteista ( alakerta ja yläkerran tilat ) yh teis hin nal taan halvimman tarjouksen tehneen Ilmastointi- ja Peltityö Partasen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot