PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta AIKA kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon keskittäminen 3 30 Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 31 Aitoon ala-asteen yläkoulurakennuksen LVI-putkistojen uusiminen Harjutuulen allasosaston vedenkäsittelylaitteiston uusinta Lausuntopyyntö Roholan asemakaavasta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 23

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta AIKA kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Ailio Timo puheenjohtaja Lindfors Jukka varapuheenjohtaja Ahlqvist Elina jäsen Giren Raimo jäsen Koskelo Markku jäsen Kotanen Marja jäsen Pohjola Virpi jäsen Saarikko Jouko jäsen poissa 30 :n ajan Tuominen Eija jäsen saapui klo 18:10 MUUT Pihkala Jarkko kh:n edustaja Vesava Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET - PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kotanen ja Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Timo Ailio puheenjohtaja Matti Vesava pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Marja Kotanen Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Matti Vesava

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ruokahuollon tuotannon keskittäminen KH Riippumatta Kangasalan keskuskeittiöhankkeen selvityksen etenemisestä Luopioisten kirkonkylän koulun ja Aitoon koulun ruokahuollon tuotannon keskittämisen valmistelu tulisi käynnistää. Lisäksi tulisi selvittää, onko Kangasalan kunnalla tarvetta ostaa Pälkäneeltä siivous- ja ruokahuollon palveluita. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon selvittää ruokahuollon tuotannon keskittämistä sekä Kangasalan kunnan palvelutarpeita siivous- ja ruokahuollon osalta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen lautakunta on käsitellyt valmistuskeittiöasiaa lokakuussa 2013 pi tä mäs sään kokouksessa. Tällöin asia jäi pöydälle ja sen jälkeen on ruoka huol to puo len asioita on selvitelty ja nyt kunnanhallitus antoi pitä mäs sään kokouksessa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon selvittää ruo ka huol lon tuotannon keskittämisratkaisuja sekä Kangasalan kunnan pal ve lu tar pei ta siivous- ja ruokahuollon osalta. Tekninen lautakunta piti informaatiotilaisuuden Aitoon ja Luopioisten koulu jen henkilöstölle ja informaatio- ja kuulemistilaisuuden hen kilös töl le Näistä tehdyt muistiot lähetetään lautakunnan jäsenille esi tys lis tan mukana. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö on laatinut yhdessä kamreerin kanssa yhteen ve don ja vertailun Luopioisten koulun ja Aitoon koulun ruo ka huol to tilan tees ta eri vaihtoehdoilla. Lisäksi ruokahuolto- ja siivouspäällikkö on käynyt neuvotteluita henkilökunnan kanssa näiden kohteiden tilanteesta. Nämä asiakirjat lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Kangasalan kunnan kanssa on solmittu vuoden 2014 alussa ruokahuoltoja siivoussopimukset eri kohteista, joissa Kangasalan kunnalla on toi mintaa. Tämän jälkeen on ruokahuolto- ja siivouspäällikölle tullut Kangasalan kun nan puolelta kyselyjä ja työtilauksia lisätöistä eri kohteissa. Yhteenveto näis tä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Seija Snäkin-Laitinen tulee kokoukseen selvittämään molempia toimeksiantoasioita. Seija Snäkin-Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö puh p , Esitys kokouksessa Tekninen johtaja ja ruokahuolto- ja siivouspäällikkö selvittivät lautakunnalle asioiden taustoja ja he kertoivat mm. kuulemistilaisuuksista, laskelmista, säästötavoitteista ja Kangasalan kunnan lisätyöesityksistä. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö poistui kokouksesta asioista keskustelun jälkeen ennen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemää esitystä. Tekninen lautakunta päättää kuulla Aitoon ja Luopioisten koulun henkilökuntaa ja sen jälkeen palata asian käsittelyyn. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Snäkin-Laitinen, Lindfors, Giren, Ailio, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA 29 Tekninen lautakunta on kuullut Aitoon ja Luopioisten koulujen hen ki lö kuntaa pidetyssä kuulemis- ja informaatiotilaisuudessa ja muistio tilai suu des ta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö tulee lautakunnan kokoukseen selvittämään ruokahuollon keskittämisen taustoja. p ,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle viimeisen kuulemistilaisuuden asioita. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: 1) Aitoon ja Luopioisten koulun keittiöt muutetaan lähtien valmistuskeittiöistä jakelukeittiöiksi 2) Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö antaa tekniselle lautakunnalle selvityksen, miten Aitoon ja Luopioisten koulujen keittäjien työnkuva ja työt lopullisesti muuttuvat ennen kuin jakelukeittiömuutos toteutetaan. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Ailio, Lindfors ja Pihkala. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/ /2012 TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion tiloissa on koettu paikoitellen huonoa ilmanlaatua ja työntekijöiden oirehtimista. Tämän vuoksi tiloissa on tehty tutkimuksia sisäilman laadusta mm. Tampereen Työterveyslaitoksen ja Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n toimesta. Oheisena tausta-aineistona on tiivistelmä sekä johtopäätökset ja toimenpi de suositukset Työterveyslaitoksen alkuvuodesta 2012 tekemästä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion sisäilmaselvityksestä. Oheisena tausta-aineistona yhteenveto ja toimenpidesuositukset Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n loppuvuodesta 2012 tekemästä tutkimuksesta. Toimeksianto käsitti syynselvityksen päästöjen aiheuttajasta. Em. selvitysten perusteella kunta on tilannut Vahanen Tampere Oy:ltä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjausta koskevan korjaustapaselvityksen. Selvitys on kokonaisuudessaan oheisena tausta-aineistona. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu alapohjan korjaukseen. Alapohjan korjaus kannattaa tehdä samassa yhteydessä kuin ilmanvaihdon perusparannus. Yh teis kou lun il man vaih don pa ran ta mi sen suun nit te luun on ku lu van vuo den ta lousar vios sa va rattu eu ron määrära ha ja il man vaih don pa rannustöihin on vuo delle 2014 alusta vasti varattu eu ron määrä ra ha. Lisäksi yh teis koulun alaker taa var ten on vuo delle 2014 merkit ty euron mää rära hava raus. Markku Nurmi, p Merkitään lautakunnan tiedoksi laaditut selvitykset. Päätetään valita Päl kä neen yh teis kou lun ja lu kion A-ra ken nuk sen alapohjan kor jaus vaih toeh doksi em. Va hasen selvi tykses sä esitet ty 4.3 koh dan tar koit tama vaih toeh to B, keski raskas korjaus ja sii nä vaihto ehto B1, Keraa minen pinnoitus. Päätetään esittää vuoden 2014 talousarvioon yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjauskustannuksiin euron määrära ha.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Todetaan, että ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 alustavasti varatun määrärahan suuruus tarkkenee suunnittelun edetessä. Kokouksessa tekninen johtaja esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaustapaselvityksen tehneen Vahanen Tampere Oy:n DI Aapeli Räihä tulee selvittämään tekniselle lautakunnalle kohteen tilannetta ja korjaustapavaihtoehtoja. Matti Vesava Esitys kokouksessa. DI Aapeli Räihä Vahanen Tampere Oy:stä selvitti tekniselle lautakunnalle yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tutkimuksia, lisätutkimustarvetta, vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja muita oleellisia asioita joita Vahanen Tampere Oy pitää tärkeinä kohteen korjausratkaisuja mietittäessä. Ennen teknisen johtajan ehdotusta,käytiin lautakunnassa pitkä keskustelu yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä ja korjausvaihtoehdoista. Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää Vahanen Tampere Oy:ltä tarjouksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen rakenteiden lisätutkimuksesta siten, että tutkimukset kohdistuvat rakennuksen ulko- ja väliseiniin, alapohjan liselvityksiin, salaojitukseen ja pohjaveden pinnan vaikutukseen korjauksia mietittäessä. 2) teettää tutkimukset mahdollisimman nopeasti Vahanen Tampere Oy:llä 3) kohteen korjauksista tutkimusselvitysten ja -käsittelyn jälkeen.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Vahanen Tampere on tehnyt lisätutkimuksia Pälkäneen yhteiskoululla ja näiden tutkimusten mukaan mitään uutta tai muuten poikkeavaa aiempiin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin ei tullut esiin. Vahanen Tampere raportti lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu ky on tehnyt nykytilannekartoituksen sekä hankeselityksen Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion ilmanvaihdon peruskorjauksesta. Kartoituksessa on selvitetty nykytilanne ja sen ongelmakohdat sekä korjaustarvekartoitukset, joiden perusteella voidaan jatkaa suunnittelua sekä toteutusta. Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle yhteiskoulun ja lukion korjauksiin. p , Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion alapohjasta ja ilmastoinnista ja palata suunnitelmiin ja kohteen korjauksiin vuoden 2014 alussa. Keskustelun aikana teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors esitti, että tekninen lautakunta teettäisi kustannusselvityksen vaihtoehtoisista yhteiskoulun / lukion A- rakennuksen korjausmalleista. Tekninen lautakunta päätti: 1) tässä vaiheessa merkitä tietoonsa Vahanen Tampereen ja Insinööritoimisto SPH- Suunnittelupalvelu Ky:n tutkimukset ja raportit yhteiskoulun ja lukion A - rakennuksen alapohjasta ja ilmastoinnista 2) teettää kustannusselvityksen yhteiskoulun ja lukion A- rakennuksen alakerran vaihtoehtoisista korjauksista.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKLA Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa kerrotaan, että eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2013 lisätalousarvioon :n määrärahan myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennuksiin, jotka alkavat vuonna 2013 tai Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25 %:a hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos nämä kustannukset ovat vähintään Kirjeessä, joka lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, on selkeät ja tiukat avustushakemusmääreet, jota tulee ottaa huomioon kun hakemuksia tehdään. Avustusta voidaan myöntää kuntien omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja valmistuvat viimeistään vuonna Tekninen johtaja keskustelee asiasta sivistystoimen johtajan kanssa ennen lautakunnan kokousta. p , Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle rahoitushakemusprosessia ja käymiään keskusteluita sivistystoimenjohtajan kanssa asiasta. : Tekninen lautakunta päättää hakea opetus- ja kultturiministeriöltä avustusta Pälkäneen yläasteen ja lukion sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden korjauksiin.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta : Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Vahanen Tampere Oy on saanut valmiiksi Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kellaritilojen maanvaraisten rakenteiden korjaussuunnitelman ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.lisäksi SPH- Suunnittelupalvelu Ky saa viikolla 17 valmiiksi samojen tilojen lvi - suunnitelmat ja tekninen johtaja esittelee niitä lautakunnan kokouksessa. Maanvaraisten tilojen suunnittelun ja korjauksen lähtökohtana on parantaa A-osan kellarikerroksen sisäilman laatua ja parantaa rakenteisen kosteusteknista toimintaa. Korjaushanke koostuu seuraavanlaisista korjaustöistä: maanvaraisten rakenteiden purkutyöt tiivistuskorjaukset välipohjan tiivistyskorjaus maanvaraisten seinien korjaukset maanvaraisten alapohjien korjaukset ilmastoinnin uusiminen homepölysiivous Korjausaikataulu on erittäin tiukka, sillä koulun kesäloman aikana on tarkoitus tehdä ns. kolinaa ja pölyhaittaa aiheuttavat työt ja kokonaisuudessaan saada alakerta kuntoon lokakuun loppuun mennessä. Tekninen toimi lähettää viikolla 17 urakkatarjoukset rakennusurakasta ja lvi urakasta sekä myöhemmin homepölysiivouksesta. Tekninen johtaja selvittää urakkaa tarkemmin lautakunnan kokouksessa. p , Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaussunnitelmat ja

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) käsitellä urakkatarjouksia seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Tekninen johtaja selosti lautakunnalle pitkään yhteiskoulun ja lukion korjaussuunnitelmia, niiden sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta, tarjouspyyntöjen sisältöä ja aikataulua. Teknisen johtajan mukaan hankkeen korjausaikataulu on erittäin kireä, koska kesän 2014 aikana tulisi saada tehdyiksi kaikki ns kolinaa ja pölyä aiheuttavat työt ja muutenkin kaikki purkutyöt. Pitkän ja vaiherikkaan keskustelun aikana puhuttiin paljon alakerran korjauksesta, koulun tarpeesta käyttää alakerran tiloja, kouluverkkotilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja korjaushankkeen kustannuksista. Todettiin, että hanke on kallis toteuttaa ja kaikin tavoin erittäin haasteellinen ja jopa vaikea täydellisesti toteuttaa. Puhuttiin myös siitä vaihtoehdosta, että alakerran tiloja ei remontoisi lainkaan, vaan se täytettäisiin ja laitettaisiin kokonaan pois käytöstä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että on alakerran käyttö minkä tasoista tai tarpeellista tahansa, kosteusongelmille pitää kaikesta huolimatta tehdä jotain, eli kosteuden mahdollinen nousu lattiarakenteita ja erityisesti seinärakenteita pitkin muihin kerroksiin ja tiloihin on katkaistava ja sekin työ vaatiin lattioiden, seinärakenteiden ja alapohjan kattojen tehokkaan ja ammattimaisen tiivistämisen. Lisäksi tekninen johtaja muistutti, etä alakerrssa on pannuhuone ja varastotiloja ja tällä hetkellä tila on ollut yli vuoden huputettuja ja käyttökiellossa. Koulun ilmanvaihto ja sen parantaminen on hankkeen toinen ns osio, ja sen suunnittelu on kesken ja sitä jatketaan, sillä aikoinaan tehdyt ilmastointiratkaisut eivät ole tämän päivän luokkaa ja vaativat uusimista ja korjaamista. Luokkatuntien pituus on kasvanut ja muutoinkin tilojen ilmanvaihto vaatiin selvää parannnusta. Keskustelun aikana virisi myös se näkökohta, että teknisen lautakunnan tulisi kysyä kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta heidän kantaansa koulun tilaratkaisuihin, tilan tarpeisiin niin nyt kuin tulevaisuudessa ja näiden lausuntojen pohjalta sitten viedä hanketta eteenpäin. Tekninen johtaja on pyytänyt hankkeesta rakennusurakka- ja lvia - urakkatarjouksia siten, että lautakunta käsittelee niitä pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Pitkän keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti:

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) pyytää kunnanhallitukselta ja sivistyslautakunnalta lausunnot yhteiskoulun ja lukion käytöstä ja tilatarpeista mennessä, 2) palata asian käsittelyyn lautakunnan seuraavassa kokouksessa. SIVLA Pälkäneen yhteiskoulun alakerta on ollut poissa opetuskäytöstä syksystä 2012 alkaen. Opetustilojen käytössä on jouduttu turvautumaan tilapäisiin järjestelyihin, mikä on edellyttänyt muun muassa ulkopuolisten tilojen käyttöä (Pälkäneen Nuijan talo). Lokakuusta 2013 alkaen on koulun yhteyteen saatu väistötila, jossa on kaksi luokkahuonetta. Tämä on olennaisesti parantanut tilannetta. Yhteiskoulun, sivistys- ja teknisen toimen henkilöstön välisissä keskusteluissa on noussut yhteisenä kantana esille se, että alakerran tilat tulee korjata varastotiloiksi koulun käyttöön. Tämä edellyttää kosteusvaurioiden korjaamista ja alakerran tilojen pitämistä edelleen erillään koulun muusta ilmastoinnista. Samoin koulun ilmastoinnin puutteet on todettu useissa eri lausunnoissa ja tutkimuksissa. Koneellisen ilmastoinnin korjaus tulee saada kuntoon oppilaiden ja henkilöstön terveydentilan turvaamiseksi. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan: 1. yhteiskoulun alakerran tilojen korjaamista sille tasolle, että niitä voidaan käyttää koulun varastotiloina (sisältäen wc-tilat). Koululla on suuri tarve varastotiloille ja ne tulisivat yhteiskoulun, lukion ja kansalaisopiston käyttöön., 2. koulun ilmastointiremontin nopeaa ja suunnitelmanmukaista käynnistämistä. Remonttiin on varattu määräraha vuoden 2014 talousarvioon, 3. valmistautumaan väistötilan lunastamiseen koulun käyttöön tai mikäli yhteiskoulu/lukion oppilasmäärä olennaisesti laskee, sen siirtämiseen jonkin muun koulukiinteistön yhteyteen (siirtomahdollisuus sisältyy leasing-sopimukseen).

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia yhteiskoulun ja lukion alakerran remonteista ja rakennusurakan tarjousten jättöpäivä oli ja lvia - urakan Rakennusurakkaan ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. p , Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle remonttikohteen tilannetta, sivistyslautakunnan asian käsittelyä sekä sitä, että kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävättä kokouksessa. Tekninen johtaja kertoi lautakunnalle kohteen remontin tarpeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että alakerran tilat jäävät vain varastokäyttöön. Tekninen johtaja korosti sitä seikkaa, että veden kondensiomainen pääsy lattian ja seinärakenteiden kautta muihin kerroksiin on estettävä ja kokonaisuutenakin rakennukselle on tehtävä remontti tai vaihtoehtoisesti se on purettava. Remontin laajuus ja / tai työtapa jonkin verran muuttuu, jos alakerran tilat jätetään vain varaistoiksi, mutta itse remontti on silti teknisen johtajan mukaan tehtävä. Tekninen johtaja kertoi että määräaikaan mennessä ei tullut yhtään rakennusurakkatarjousta mutta kaksi ( 2 kpl ) lvia tarjousta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kohteesta, kouluverkkoasiasta ja sen selvittämisen tarpeellisuudesta, korjausmahdollisuuksista ja ajankohdasta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Giren, Saarikko, Koskelo, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että:

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää: 1) pyytää rakennusurakkatarjouksia kohteeseen HILMA:n kautta siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti. 2) pyytää niiltä urakoitsijoilta tarjouksia, joille tarjouspyyntö lähti siten, että työaikaa jatketaan joulukuun 2014 loppuun asti ja 3) ilmoittaa lvia - tarjouksen jättäneille urakoitsijoille, että lvia urakoita ei voida päättää ennen kuin rakennusurakasta päätetään ja että tarjouksen antaneilta lvia urakoitsijoilta kysytään kirjallisesti, miten pitkään heidän tarjouksensa on voimassa ja vaikuttaako työ aloitus ja työaika hintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion alakerran korjaushankeen ra ken nus tekni sis tä töistä ei pyydetty lisätarjouksia kesän 2014 aikana, koska kat sottiin, että hankeen toteuttaminen kokonaisuudessaan kouluaikana ( syksy 2014 ) on hankala toteuttaa ja hankeen valmistelu / suunnittelu vaatii li säsel vi tys tä. Kohde ei saanut korjaukseen haettua valtionavustusta ja syksyl lä 2014, kun tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarviotaan, han ke päätettiin kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2015 aikana. Hankkeen suunnittelutyötä on jatkettu loppuvuodesta 2014 ja nyt vuoden 2015 alussa ja mukaan suunnitteluun on tullut teknisen johtajan pyyn nöstä sähkösuunnittelija ( Suunnittelu Sinivuori ) ja rakennuttajakonsultti / valvo ja ( Insinööritoimisto Seppo Kortelahti Ky ). Työryhmä on tehnyt tiiviisti töitä ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Lisäksi suunnittelussa on ollut mukana muiden kerrosten ilmastoinnin paran ta mi nen. Tekninen johtaja on informoinut sivistystoimenjohtajaa, kohteen rehtoria ja kan sa lais opis ton edustajaa hankkeesta ja sen etenemistä viimeksi pidetyssä palaverissa. Seppo Kortelahti tulee teknisen lautakunnan kokoukseen selvittämään korjaus suun ni tel mia. p ,

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. Seppo Kortelahti selvitti tekniselle lautakunnalle hyvin pitkään yhteiskoulun / lukion alakerran peruskorjausta ja siihen liittyviä yksityiskohtia ja ratkaisuja. Lisäksi Kortelahti selvitti muiden kerrosten ilmanvaihdon parantamissuunnitelmia ja siihen liittyviä tekijöitä. Kortelahti kertoi mm.urakoiden haasteellisuudesta, materiaaliratkaisuista, aikataulusta ja urakkatarjousten sisällöstä. Seppo Kortelahden mukaan alakerran peruskorjaus voidaan toteuttaa siten, että kesän 2015 aikana saadaan tehtyä kaikki kolinaa ja melua aiheuttavat työt. Kokonaisuutena alakerran urakka-aika tulee venymään syksyyn, mahdollisesti lokakuun loppuun asti. Muiden kerrosten osalta urakka-aika on vielä haasteellisempi sillä koulujen kesäloman ( 2,5 kk ) aika on varsin lyhyt toteuttaa koko hanke loppuun asti. Seppo Kortelahti poistui kokouksesta selvityksensä jälkeen. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta, sen toteuttamisesta ja aikataulusta ja todettiin mm. jotta hanke saadaan tehdyksi hyvällä ammattitaidolla loppuun asti, erityisesti on kiinnitettä huomiota kahteen asiaan: urakoiden tarvittavan pitkään työaikaan jotta työn jälki on hyvää ja suunnitelmien mukaista ja toiseksi työn valvontaan, joka on erittäin tärkeä elementti näin haastavassa työssä! Aikatauluasiassa nousi esille se, pystyykö koulu järjestämään opetusta urakan aikana muissa rakennuksissa ja tiloissa Pälkäneen alueella. Tekninen lautakunta päätti: 1) hyväksyä yhteiskoulun / lukion alakerran korjaussuunnitelmat ja muiden kerrosten ilmastoinnin parantamissuunnitelmat ja 2) pyytää tarjouksia kohteen rakennusteknisistä-, lvi teknisistä- ja säh kötöis tä. 3) vaatia sivistysjohtajaa ja sivistyslautakuntaa etsimään muualta kuin korjauskohteista väliaikaiset tilat koulun opetuskäyttöön 2-3 kk:n ajaksi, jolloin koulun ilmastointiremonttia tehdään kohteen tiloissa. 4) että rakennusurakkatarjouksia pyydettäessä varataan urakoitsijoille riittävän pitkä aika toteuttaa molemmat hankkeet kunnolla ja asial lises ti ja että urakoiden valvontaa kiinnitetään erityistä huomiota.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) että alakertaan korjattavia luokkatiloja käytetään väliaikaisina luokkatiloina. TEKLA Pälkäneen yhteiskoulun / lukion alakerran korjauksesta ja muiden ker rosten ilmanvaihdon parantamisesta on pyydetty tarjouksia HILMA:n kautta. Tar jous ten viimeinen jättöpäivä on Yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa. Kohteen rakennesuunnittelija Seppo Kortelahti tulee kokoukseen sel vit tämään saatuja tarjouksia. p , Esitys kokouksessa. Tämä pykälä käsiteltiin heti pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen. Jouko Saarikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Eija Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Seppo Kortelahti selvitti lautakunnalle saatuja urakkatarjouksia, urakkatarjousten avauksesta ( klo ) tehtyä avauspöytäkirjaa, tarjousten sisältöä ja tarjoushintoja sekä yleisesti tarjousten kokonaisvaltaisuutta. Lisäksi hän oli yhteenlaskenut hinnat kokonaisurakoille ( alakerta + ylemmät kerrokset ). Eri urakoiden osalta halvimmat hinnat ( alv 0 % ) olivat seuraavanlaiset: Alakerran tilat: Rakennusurakka: Rakentajat Saarikko Oy Putkiurakka: Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy 36,900 Sähköurakka: Sähköset Oy Rakennusautomaatio: Schneider Electric Alakerta + yläkerran tilat:

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ilmanvaihtourakka: Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Rakennusautomaatio: Schneider Electric Selvitysten jälkeen Seppo Kortelahti poistui kokouksesta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon hankkeesta ja sen etenemisestä, hankkeen rahoituksesta ja teknisistä asioista. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Giren, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Tekninen lautakunta päättää: 1) esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että ne myöntäisivät :n lisämäärärahan yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten ilmanvaihdon saneeraukseen ja 2) että jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät yhteiskoulun ja lukion kellarikerroksen saneeraukseen ja ylempien kerrosten il manvaih don saneeraukseen :n määrärahan valita kohteen raken nus ura koit si jak si halvimman tarjouksen tehneen Rakentajat Saarik ko Oy:n, kohteen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Säh kö set Oy:n, putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Päl kä neen Putki ja Puhallin Oy:n ja ilmanvaihtourakoitsijaksi ko ko nais ta lou del li ses ti molemmista urakkakohteista ( alakerta ja yläkerran tilat ) yh teis hin nal taan halvimman tarjouksen tehneen Ilmastointi- ja Peltityö Partasen. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen.

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012 Tekninen lautakunta 41 24.04.2013 Tekninen lautakunta 45 14.05.2013 Tekninen lautakunta 132 17.12.2013 Tekninen lautakunta 4 21.01.2014 Tekninen lautakunta 49 29.04.2014 Sivistyslautakunta 30 12.05.2014

Lisätiedot

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012 Tekninen lautakunta 41 24.04.2013 Tekninen lautakunta 45 14.05.2013 Tekninen lautakunta 132 17.12.2013 Tekninen lautakunta 4 21.01.2014 Tekninen lautakunta 49 29.04.2014 Sivistyslautakunta 30 12.05.2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tekninen lautakunta 07.03.2017 AIKA 07.03.2017 kello 18:00-18:50 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Liikuntakeskus Kostia-areenan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu. 12 Luokanopettajan viran siirto Kirkonkylän koululta Kostian koululle

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu. 12 Luokanopettajan viran siirto Kirkonkylän koululta Kostian koululle PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sivistyslautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 kello 18:00-20:11 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 12 Luokanopettajan viran siirto Kirkonkylän koululta Kostian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Rakennuslautakunta 03.08.2016 AIKA 03.08.2016 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 53 rakennuslupahakemuksesta kiinteistölle

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Rakennuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 kello 18:20-19:31 PAIKKA Rinneravintola Huippu kokoustilat, Sappee KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Poikkeamispäätös kiinteistölle

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Rakennuslautakunta 18.01.2017 AIKA 18.01.2017 kello 18:00-18:31 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Poikkeamispäätös kiinteistölle

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tekninen lautakunta 24.02.2015 AIKA 24.02.2015 kello 18:00-20:05 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 Pälkäneen yhteiskoulun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 kello 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 95 Vesilaitoksen korjaussuunitelma ja talouden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Ympäristölautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 kello 17:00-18:15 PAIKKA Aapiskukon kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Sivu 32 Yksityistie- ja perusparannusavustukset vuodelle

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sivistyslautakunta 09.06.2015 AIKA 09.06.2015 kello 18:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 37 Varhaiskasvatuksen aluejohtajan valinta 3 38 Koulutus-,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2017 KOKOUSAIKA 1.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Saapuneet asiakirjat 2 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2014 KOKOUSAIKA 1.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 32 Saapuneet asiakirjat 33 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULUKESKUSHANKKEEN 3. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

KOULUKESKUSHANKKEEN 3. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 24.06.2015 Tekninen lautakunta 43 30.05.2016 Tekninen lautakunta 57 20.06.2016 Tekninen lautakunta 63 04.07.2016 Luopioisten ala-asteen sisäilman jatkotutkimukset ja niiden toteutus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Sivistyslautakunta 31.08.2016 AIKA 31.08.2016 kello 18:00-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 50 Peruskoulun ja lukion toimintakertomukset lukuvuodelta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot