EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA"

Transkriptio

1 Lähiöohjelma YM69/611/2008 EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA SISÄISEN TIIVIYDEN MITTAMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ MITTAUKSISTA DI Juhani Heljo, TTY DI Antti Kurvinen, TTY RI Reijo Korhonen, VTS Kiinteistöpalvelu Oy

2 II SISÄLLYS Termit ja niiden määritelmät... III 1. Johdanto Kohteen yleistiedot Kuvauskohteen nimi ja osoite Kohteen tilavuus ja neliötiedot Mittauksen suorittajat Mittausten tavoite Kohteen rakennustekniikkaa Kohteen LVI-tekniikkaa Mittausten suorittaminen Tulokset Mittaustulokset Ilmavuotojen sijainti... 6

3 III TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT Ilmanpitävyys Ilmavuotoluku, n 50 -luku (1/h) Ilmanpitävyydellä tarkoitetaan rakennuksen vaipan tiiviyttä eli kykyä estää ilmavirtausten pääsy rakenteen läpi. Ilmanpitävyys voidaan varmistaa yhtenäisellä ilmansulkukerroksella. Ilmavuotoluku n 50 kertoo montako kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa rakennusvaipan vuotoreittien kautta, kun rakennukseen aiheutetaan 50 Pascalin ali- tai ylipaine. Ilmavuotoluku kuvaa rakennusvaipan ilmanpitävyyttä. Mitä pienempi tämä luku on, sitä tiiviimpi rakennus on. n50-luku 1,0 suositusarvo. (1/h) on Suomen rakentamismääräyskokoelman Ilmavuotoluku, Ilmanvuotoluku voidaan määrittää myös vaipan pinta-alaa kohti q 50 luku (m 3 /hm 2 ) q 50 -lukuna (m 3 /hm 2 ). q 50 -luku kuvaa paremmin ulkovaipan todellista ilmanpitävyyttä suuremmissa rakennuksissa. Sisäinen tiiviys Rakennuksen sisäinen, huoneistojen välisen rakenteen kyky estää ilmavirtausten pääsy tilasta toiseen. Lisätietoa tiiviysmittauksista löytyy esim. RT-kortista RT Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje.

4 1 1. JOHDANTO Tämä tiiviysmittaustutkimus liittyy Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) EVAKOhankkeeseen, jonka yhtenä osana on tarkastella rakennusten sisäisen ja ulkoisen tiiviyden vaikutusta asukkaiden kokemaan viihtyvyyteen. EVAKO kuuluu ympäristöministeriön koordinoimaan Lähiöohjelma kumppanuushankkeeseen, jonka käytännön toteutuksesta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Tämä lyhennetty versio tiiviysmittausten yhteenvedosta perustuu VTS Kiinteistöpalvelu Oy:n energiainsinöörin, Reijo Korhosen, kirjoittamaan laajempaan yhteenvetoon. Tarkempi analyysi tiiviysmittausten tuloksista julkaistaan sen valmistuttua EVAKO:n hankesivuilla, jolloin tässä esitetyt tulokset tarkentuvat. Mittausten tarkoituksena oli tuoda esille tapoja, joilla voidaan löytää sisäiseen tiiviyteen vaikuttavia tekijöitä. Samalla pyrittiin arvioimaan, kuinka suuri merkitys eri tekijöillä on keskenään. Mittauksia tehtiin useina erilaisina versioina, jotta niillä saataisiin selville yksittäisten tekijöiden osuus kokonaisilmavuodosta ja sisäisestä tiiviydestä. Kerrostalon sisäisen tiiviyden ja sisäisten ilmavuotojen tutkimiseen ei helposti löydy valmista mittausmenetelmää. Talvikaudella mittauksia suoritettiin normaaleina tiiviysmittauksina, joissa apuna käytettiin lämpökameraa, merkkisavuja sekä ilmanvirtausmittaria, anemometriä. Kuvassa 1.1 näkyy ilmanvirtauksen mittaus huoneiston ja porraskäytävän välisen oven postiluukusta. Keväällä 2010 mittauksia tehtiin TTY:n Rakennustekniikan laitoksen rakennetekniikan yksikön rakennusfysiikan tutkimusryhmän (RTEK/RF) laatiman mittaussuunnitelman pohjalta. Mittaukset siinä perustuvat menetelmään, jossa ilmanvuotoreittejä suljetaan vaiheittain teippaamalla. Menetelmällä voidaan selvittää vuotoreittejä ja laskennalla erottaa niiden suuruuksia toisistaan. Näissä mittauksissa apuvälineet olivat samat kuin talvella, paitsi ettei lämpökameraa enää ilmojen lämmettyä voitu käyttää. Mittausmenetelmiin kuului myös ns. vastapainemittaus, jossa mittauksen aikana tehtiin toisella painekoelaitteistolla tilaa ympäröiviin naapuriasuntoihin ja porraskäytävään samansuuruinen vastapaine. Menetelmällä selvitettiin sisäpuolisten vuotojen osuutta kokonaisilmavuodosta.

5 2 Kuva 1.1. Ilmanvirtauksen mittaamista digitaalisella anemometrilla huoneiston ja porraskäytävän välisen oven postiluukusta. 2. KOHTEEN YLEISTIEDOT 2.1. Kuvauskohteen nimi ja osoite Takuvainionkatu 2 (talot A ja B) Tampere 2.2. Kohteen tilavuus ja neliötiedot Kohteessa on kaksi vuonna 1978 valmistunutta betonielementtirakenteista kerrostaloa. Talon B (raput A, B ja C) laajuustiedot tilavuus m3 asuntoalat yht m2 asuntojen lukumäärä 21 Talon A (raput D, E ja F) laajuustiedot tilavuus m3 asuntoalat yht m2 asuntojen lukumäärä 27

6 3 Kuva 2.1. Toinen mittauskohteen taloista, Takuvainionkatu 2 B Mittauksen suorittajat VTS Kiinteistöpalvelu Oy Puutarhakatu Tampere puh sähköposti: Reijo Korhonen, energiainsinööri rak. tiiviydenmittajan sert. Nro VTT-C Jenni Pitkänen, käyttöinsinööri rak. tiiviydenmittajan sert. Nro VTT-C Sanna Mattila, tekn. suunnittelija tiiviydenmittaajan sertifikaattikoulutus Jussa Pikkuvirta, opiskelija TTY Anna-Sofia Palmroth, teknisen isännöinnin harjoittelija TTY:llä Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen rakennetekniikan yksiköstä (RTEK) mittauksiin osallistuivat ja niitä ohjasivat: Anu Aaltonen, tutkija DI ja Kimmo Lähdesmäki, tutkija DI 2.4. Mittausten tavoite Mittausten tavoitteena on selvittää rakennusten ulkovaipan tiiviys ja mahdolliset rakennuksen sisäiset ilmavuotoreitit. Kokonaistavoitteena on myös laatia ohjeistus rakennusten sisäisen tiiviyden mittaamiseen.

7 Kohteen rakennustekniikkaa Rakennukset ovat betonielementtirakenteisia. Ikkunat ovat kolmilasiset ja parvekeovet ns. kaksilehtisiä. Tarkempia rakennekuvia ei mittaustilanteessa ollut käytettävissä Kohteen LVI-tekniikkaa Kohde on liitetty kaukolämpöverkkoon ja lämmönjako tapahtuu vesipattereilla. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto. Poistoventtiilit sijaitsevat Wc-tiloissa, keittiössä ja vaatehuoneessa. Erillisiä korvausilmareittejä ei ole (ikkunan tiivisteraot). 3. MITTAUSTEN SUORITTAMINEN Tiiviysmittaukset päästiin aloittamaan talvella 2009 ja ne jouduttiin lopettamaan , kun julkisivujen hiekkapuhallus aloitettiin, sillä mittauslaitteisto ei kestä hiekkapuhalluksessa syntyvää pölyä. Mittauksia ehdittiin tehdä yhteensä 24 huoneistoissa, mikä tarkoittaa 50 % kohteen 48 huoneistoista. Yksi mittausten suurista haasteista olikin niiden sovittaminen rakennusaikatauluihin. Normaalin ilmavuotoluvun (n 50 ) mittaus suoritettiin standardin SFS-EN menetelmän B mukaisesti. Muuten mittaukset tehtiin TTY:llä etukäteen laaditun erillisen mittaussuunnitelman mukaisesti. Talvella viidessä huoneistossa tehtiin normaali tiiviysmittaus, jossa selvitettiin n 50 -luku. Keväällä huoneistossa tehtiin seitsemän TTY:n mittaussuunnitelman mukaisesta kahdeksasta mittausversiosta. Tämän lisäksi viidessä huoneistossa ehdittiin tekemään kaikki kahdeksen mittaussuunnitelman mukaista mittausversiota, joissa lisänä edellisiin mittauksiin mukana oli myös ns. vastapainekoe. Kuvassa 3.1 näkyy mittauksissa käytettyä laitteistoa.

8 5 Kuva 3.1. Mittauksissa käytettyä laitteistoa. Yhteensä mittauksista kertyi 150 alipaine- ja 150 ylipainemittausta sekä erinäinen määrä näiden mittausten onnistuneen toteuttamisen vaatimia uusintoja yms. Mittausten yhteydessä tehtiin lämpökamerakuvauksia, erilaisia ilmanvirtausmittauksia, savukokeita ym. aistinvaraisia havaintoja vuotokohtien paikantamiseksi. 4. TULOKSET 4.1. Mittaustulokset Tässä yhteenvetoraportissa tiiviysmittausten tuloksia käsitellään vielä verrattain karkealla tasolla. Seuraavassa esitetyt tulokset tarkentuvat, kun TTY:llä tehdään mittaustulosten syvällisempi analysointi. Mittauksissa havaittiin selkeästi että A-talo (raput D, E ja F) oli tiiviimpi kuin B-talo (raput A, B ja C). Mitään silmin havaittavia, merkittäviä rakenteellisia eroja ei rakennuksista kuitenkaan voitu havaita. A-talon n 50 -luvut jäivät alle arvon 1 1/h, kun ne B- talossa olivat kauttaaltaan yli 1 1/h Ehdottomia määräyksiä tiiviyttä kuvaavasta ilmanvuotoluvun suuruudesta ei ole, mutta hyvän arvon tulisi normaaleilla rakenteilla olla 1 1/h. Yleensä n 50 -luku pienenee rakennuksen tilavuuden kasvaessa. Tämä johtuu siitä, että tilavuuden kasvaessa myös sen ja sisäpintojen mukaan lasketun vaipan pinta-alasuhde kasvaa. Mittausraporteissa il-

9 6 manvuotoluku on määritetty myös vaipan pinta-alaa kohti q 50 -lukuna (m 3 /hm 2 ), vaikkakaan huoneistojen kokoerot rakennuksissa eivät paljoakaan poikenneet toisistaan. Vastapainekokeella selviteltyjen sisäisten ilmavuotojen osuus kokonaisilmavuodoista näyttäisi vaihtelevan, mutta olevan keskimäärin noin %. Vastapainekokeen suorittamisperiaatteena oli, että ensin mitattiin huoneiston normaali ilmanvuotoluku standardin SFS-EN menetelmän B ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen suoritettiin toinen mittaus, jota ennen mitattavaa huoneistoa ympäröiviin huoneistoihin aiheutettiin toisella mittauslaitteistolla yhtä suuri vastapaine, jolla saatiin eliminoitua sisäisen vuodon osuus kokonaisilmavuodosta. Näin ollen jälkimmäisellä mittauksella saatiin selvitettyä ulkovaipan vuodon osuus kokonaisilmavuodosta. Laskemalla edelleen näiden kahden mittauksen tulosten erotus saatiin selville huoneiston sisäisen vuodon määrä Ilmavuotojen sijainti Ilmanpitävyysmittauksen aikana ilmavuotopaikkoja paikallistettiin rakennuksen sisäpuolelta aistinvaraisesti käyttäen merkkisavuja sekä anemometriä virtausten mittaamiseksi ja havainnollistamiseksi. Talvikaudella apuna käytettiin myös lämpökameraa. Näitä kuvauksia tehtiin kuitenkin vähän sään lämmettyä keväällä. Tyypillisimpiä ilmavuotoja esiintyi huoneistojen porrashuone- ja parvekeovissa sekä ikkunoissa. Yleensä vuodot olivat niiden tiivisteväleissä. Näitä vuotoja esiintyi lähes kaikissa huoneistoissa. Tutkimuskohteen ovet ja ikkunat ovat menossa vaihtoon tulevassa remontissa. Kuvassa 4.1 on lämpökamerakuva parvekeovesta. Kuva 4.1. Lämpökamerakuva parvekeovesta. Tiivistysväleissä näkyy ilmavuotoa.

10 7 Postiluukut porrashuoneovissa olivat tyypillisiä vuotoreittejä ja ne tyypillisesti usein toimivatkin asuntojen korvausilmareitteinä. Hormistoon liittyvien vesi- ja viemäriputkien liittymissä havaittiin vuotoja. Esimerkkinä huoneisto A1, jossa makuuhuoneessa sijaitsevaan hormiin menevässä putkiliitoksessa esiintyi vuotoa. Samassa huoneistossa myös keittiössä olevassa hormissa oleva paikkaus vuosi. Antennipistorasioista mitattiin ilmavirtauksia, mutta sen sijaan sähköpistorasioiden kautta vuotoa ei voitu juuri havaita. Jalkalistojen alta ulkoseinillä havaittiin yksittäisiä vuotopaikkoja. Muita mainittavia ilmanvuotopaikkoja ei mittausten aikana havaittu.

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS 1 2013 Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS Rakennusten ilmanpitävyyden mittaaminen rakennusten laadunvalvontamittauksena on yleistynyt merkittävästi

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus 1 RTS 08: 18.1.008 Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus Tässä ohjekortissa esitetään ilmanpitävyyden laadunvarmistuksen periaatteet, jotka soveltuvat käytettäväksi teollisessa talovalmistuksessa.

Lisätiedot

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous

Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 140 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

Ilmanpitävyyden mittausraportti

Ilmanpitävyyden mittausraportti Omakotitalo Lindblom Ilmanpitävyysmittauksen raportti 1 Ilmanpitävyyden mittausraportti Omakotitalo Lindblom Kannaksentie 2 Laatija: Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 14.2.2015 Omakotitalo Lindblom Ilmanpitävyysmittauksen

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

EVAKO LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN TALOUDELLISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖ

EVAKO LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN TALOUDELLISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖ Vuotuinen energiankulutuksen kustannussäästö [ /brm 2, a] Lähiöohjelma 2008 2011 YM69/611/2008 EVAKO LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN TALOUDELLISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖ HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA TOIMINTAMALLIT ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Sivu 1 / 22 Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Tässä ohjeessa esitetään ohjeita rakennusten rakenteiden ilmatiiviyden tarkastamisesta merkkiainetutkimuksilla. Ohjeiden mukaisia

Lisätiedot

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 141 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3

SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 ILMAVUOTOJEN VAIKUTUS SISÄOLOSUHTEISIIN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN - KENTTÄTULOKSIA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 1

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1706/2008 MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Janne Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 18.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

PIENTALON EKOMITTARIT

PIENTALON EKOMITTARIT ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2354 PIENTALON EKOMITTARIT 1. VAIPAN JOHTUMISHÄVIÖLUKU 2. PIENTALON LÄMMÖNTARVE 3. ENERGIATEHOKKUUDEN HINTA 4. ILMAVUOTOLUKU 5. ENERGIATEHOKKUUDEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LAATUTÄHDET

Lisätiedot

Rakennusten lämpökuvaus

Rakennusten lämpökuvaus Rakennusten lämpökuvaus Timo Kauppinen, DI Erikoistutkija, VTT, Rakennusten teknologiat ja palvelut timo.kauppinen@vtt.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjaaminen

Asuntojen radonkorjaaminen / MAALISKUU 2012 A Asuntojen radonkorjaaminen Hannu Arvela, Olli Holmgren, Heikki Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2012 Asuntojen

Lisätiedot

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta Sivu 1 HUOMIO: Tämä malliraportti on todellisesta raportista lyhennetty versio. Kohteen nimi ja osoite on keksittyjä. Tässä raportissa näkyy yleisiä lämpövuotokohtia rivitalossa ja kuinka ne on dokumentoitu.

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Taneli Päkkilä MIKROBIEN KULKEUTUMINEN SISÄILMAAN PAINE-ERON VAIKUTUKSESTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta 2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT VTT- sertifioitua tutkimusta Sisällys Sisällys... 2 LÄMPÖKUVAUS... 3 Johdanto... 3 Mittausten tarkoitus... 3 Lämpökamera... 3 Milloin olisi aihetta tilata lämpökuvaus?...

Lisätiedot