Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Koskinen Pentti jäsen Laaksonen Erja jäsen Sahala Eila jäsen Hakonen Eero varajäsen Mikkola Leena varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. saapui klo 15:34 Rajala Sanna valtuuston I vpj. saapui klo 15:27 Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Hiljanen Juhani NuorJämpsän edustaja Noppari Päivi henkilöstön edustaja Poissa Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Putkonen Aira jäsen Juven Marja-Liisa henkilöstön edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Ari Luostarinen pöytäkirjanpitäjä 314 Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Leena Mikkola Eila Sahala

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 285 Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuuston päätöksen tarkentaminen/12 valtuutetun esittämä vaatimus ulkoistamispäätöksen kumoamisesta Kaupunginhallituksen vaali vv Kiinteistönkauppa/ Määräalat tiloista Saha-aho ja Huhtvalkama /UPM-Kymmene Oyj Olkkolan telakan maa-alue / tarjouspyyntö Rinnealueen vuokraus Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle / Määräalan myynti vuokra-alueesta, Himoshaiska Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Pispalan asemakaavan muutos Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Ounin ranta-asemakaavasta tehtyyn valituksiin / selitys kho:lle ranta-asemakaavan hyväksymistä koskevassa valitusasiassa Kaukolämmön myynti Kankarisveden koululta Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Kuhmoisten terveyskeskuksen vuodeosastolle Konsernikeskustelut 2014 / Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihalli ja Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli Konsernikeskustelut 2014 / Jämsän Aluelämpö Oy Konsernikeskustelut 2014 / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Jämsänmäki, Himos Infra Oy ja Jämsek Oy 299 Jokilaakson sairaalassa suoritettujen toimenpiteiden laskutus Talousarvio 2015 toimeenpano-ohjeet EU-projektien väliaikaisen rahoituksen periaatteet Jämsän kaupungin tietoturvaohje Jämsän kaupungin ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista Seutulipun asiakashinnan korottaminen vuodelle

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kuolinpesä / Martti Ilmari Niemi Valtuustoaloite / Kirjaston siirto Forumin tiloihin / Keskustan valtuustoryhmä 307 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle Saatavien poistot 2 / Esitys Jämsä-mitalin myöntämisestä vuonna Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksen laajuus/sisältö Kahden sairaanhoitajan toimen (vakanssit ja ), lähihoitajan toimen (vakanssi ) ja suuhygienistin toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Hallintojohtajan viran täyttäminen 74 Muutoksenhakuohjeet

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin, että asiaa "Valtuustoaloite /Himoksen maanvuokrasopimuksen mukainen lunastus valtuuston päätettäväksi/arja Paakkanen + 4 muuta allekirjoittajaa" ei käsitellä. Päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn asiat: - Rinnealueen vuokraus Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle/Mää räalan myynti vuokra-alueesta, Himoshaiska Kiinteistökauppa/Määräalat tiloista Saha-aho ja Huht val ka ma /UPM-Kymmene Oyj - Olkkolan telakan maa-alue/tarjouspyyntö - Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksen laajuus/sisältö - Hallintojohtajan viran täyttäminen - Kahden sairaanhoitajan toimen (vakanssit ja ), lä hi hoi ta jan toimen (vakanssi ) ja suuhygienistin toimen (va kans si ) täyttölupaesitykset Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä niin, että ensin käsitellään valtuus tol le menevät asiat, seuraavaksi Määräalan myynti Hiihtokeskus Hi mos vuo ri Oy:lle ja viimeisenä asiana Hallintojohtajan viran täyt tämi nen. Muutoin asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina talousjohtaja Ari Luostarinen, tekninen johtaja Tarja Kuisma, kaupunginarkkitehti Ka ri Vaara ja projektijohtaja Tuula Liehu.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuuston päätöksen tarkentaminen/12 valtuutetun esittämä vaatimus ulkoistamispäätöksen kumoamisesta 1840/00.01/2014 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh ; talous- ja suunnit te lu pääl lik kö, puh Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamista ja kilpailuttamista on käsitelty kaupungin toimielimissä syyskaudella 2014 useita eri ker to ja. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on käsitelty asiaa "Sosiaali- ja terveys toi men palvelutuotannon järjestelyt Jämsässä" (90 ) ja edelleen kaupunginhallituksessa ( 230 ). Kaupunginvaltuuston kokouksessa (48 ) esitettiin valtuus ton puheenjohtajalle kahdenkymmenen valtuutetun al le kir joit tama vaatimus kaupunginvaltuuston koollekutsumisesta ja ko kouk sessa käsiteltäväksi sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ul koista mi nen yhteisyritykselle. Puheenjohtaja ilmoitti kaupunginvaltuuston ko koon tu van käsittelemään asiaa Valtuuston tahdon mukaisesti asiaa valmisteltiin ja sosiaali- ja terveys lau ta kun ta käsitteli asiaa "Sosiaali- ja terveystoimen pal ve lu tuotan non ulkoistaminen / järjestelyt Jämsässä" (102 ) ja edel leen kaupunginhallitus (248 ) ja (252 ). Kaupunginvaltuusto päätti ( 61) asiassa seuraavaa: 1. Jämsän kaupunki kilpailuttaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut lu kuun ottamatta aikuissosiaalityötä, lapsiperheiden so si aa li työtä, lastensuojelua, vammaispalveluita ja hallintoylilääkärin teh tävää sekä niitä sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden tehtä viä, joita ei voida lain perusteella hoitaa yksityisen pal ve luntuot ta jan toimesta vuoden sopimuskaudella Jämsän kaupun gin ja yksityisen palveluntuottajan yhteisyhtiölle, jonka tulee nou dat taa yhteiskunnallisen yhteisyrityksen periaatteita. Yh teisyh tiön tulee sitoutua aloittamaan palvelutuotanto viimeistään Kaupunginvaltuusto kilpailuttaa kiireellisenä yksityisen yh teistyö kump pa nin Jämsän kaupungin ja yksityisen pal ve lun tuot tajan yhteisyhtiöön, jolle samassa kilpailutuksessa ulkoistetaan Jäm sän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto edel lä mainitussa laajuudessa. Yksityisen kumppaniksi valitun ta hon tulee perustaa yhteiskunnallisen yrityksen periaatteita

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus nou dat ta va osakeyhtiö, josta kohdentaa Jämsän kaupungille 49 % omistusosuuden ja 50 % hallituspaikoista. 3. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja ter veys lau ta kun nan tehtäväksi palkata kilpailutusprosessia hoita maan ja kilpailutuksen aikataulusta vastaamaan ulkopuolinen asian tun ti ja, jolla on kokemusta vähintään yhdestä on nis tu neesta (saanut lainvoiman) kunnan sosiaali- ja terveystoimen pal velui den kokonaisulkoistuksen kilpailuttamisesta. Ulkopuolisen asian tun ti jan kustannus saa olla korkeintaan Kilpailutusta varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu vä hintään kaksi luottamushenkilöä. 5. Kilpailutuksessa muodostettavan yhteisyhtiön ja siihen va lit tavan yksityisen kumppanin tulee sitoutua hoitamaan kun ta lii tosten, yhteistoiminta-alueen, isäntäkuntamallin, muun kun ta yhteis työn tai sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen kautta mahdol li ses ti muodostuva laajempi korkeintaan asukkaan alue kilpailutuksen mukaisilla ehdoilla. 6. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan jat kamaan neuvotteluja Ylä-Pirkanmaan tuotantoalueen muo dos tami ses ta. 7. Kaupunginvaltuusto pyytää Ylä-Pirkanmaan alueen kunnilta viral lis ta kannanottoa mahdollisimman nopeasti halukkuudesta muo dos taa Ylä-Pirkanmaan tuotantoalue, jossa on mukana Jäm sän kaupunki ja Kuhmoisten kunta. Lisäksi alueen kunnilta pyy de tään virallinen kannanotto halukkuudesta suunnata asukkai den sa aluesairaalatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut Joki laak son sairaalaan tuotantoalueen muodostuessa. 8. Kaupunginvaltuusto varaa oikeuden olla hyväksymättä yh täkään edellä mainitun kilpailutuksen tarjousta. Lopullinen päätös ul kois ta mi ses ta kilpailutusprosessin kautta tehdään samassa kau pun gin val tuus ton kokouksessa, jossa esitetään Ylä-Pir kanmaan tuotantoalueen edellä mainitun muodostamisen lop pu tulos. 9. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa hallituksen päättämään kil pai lutuk sen tarkemmista ehdoista. Kaupunginhallitus on käsitellyt (267 ) valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Sosiaali- ja terveystoimen pal ve lu tuo tan non ulkoistaminen on vaikutuksiltaan niin laaja ja asian val mis te lu pro ses si poikkeuksellinen, että valtuuston päätöksen lail lisuu teen liittyen pyydettiin lausunto Kuntaliitosta. Kuntaliiton lausunnon mukaan ei voida katsoa, että valtuus ton päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto oli si ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös olisi muuten lainvastainen. Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston pi de tys sä kokouksessa tehdyt päätökset laillisiksi ja va li-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus tus ajan jäl keen täytäntöönpanokelpoisiksi. ten osalta voidaan ryh tyä täy tän töön pa no toi miin myös ennen lainvoimaisuutta siltä osin kun se on kuntalain 98 :n mukaan mahdollista. Samassa asiakohdassa kaupunginhallitus päätti myös yksimielisesti, et tä asia viedään uudelleen valtuuston käsittelyyn Pirkanmaan asioiden osal ta. Kaupunginhallitus on päättänyt (268 ) valtuuston ulkois tus pää tök sen jatkotoimista. Valtuuston päätöksen kohdan 4 mukai seen työryhmään (jatkossa ohjausryhmä) nimettiin: Poti Jorma, Ha ko nen Eero, Hirvelä Sirkka, Koskinen Pentti, Kyrö Mika, Laak sonen Erja, Putkonen Aira, Rantanen Piritta ja Sahala Eila. Kau pun ginjoh ta ja Salminen on nimennyt ohjausryhmään viranhaltijaedustajiksi Tuu la Liehun ja Ilkka Salmisen. Työntekijäjärjestöjen nimeämänä edus ta ja na on Päivi Nordström. Ohjausryhmä ohjaa sosiaali- ja terveys pal ve lui den kilpailuttamista. Kaupunginjohtaja on nimennyt erikseen kaupunginhallituksen päätök sen mukaisesti valmistelevan virkamiestyöryhmän kaupungin kes kei sis tä viranhaltijoista valmistelemaan kilpailutusta. Työryhmään on nimetty myös henkilöstön edustus. Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunginjohtaja määrittelee yhdes sä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johdon kanssa han kinnan ja kilpailutuksen tarvitsemat henkilöresurssit. Kaupunginjohtaja on määrännyt tekemällä päätöksellä sosiaali- ja ter veys joh tajan projektijohtajaksi sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kokonaisul kois tuk seen. Lisäksi käytetään kilpailutusta varten mää räajak si palkattuja asiantuntijoita. Valtuuston päätöskohdan 3 mukaisesti on hallitus päättänyt tar vit tavan juridisen hankinta-asiantuntemuksen hankinnasta ja sen kil pailut ta mi ses ta. Päätöksen hankinnasta tekee kaupunginjohtaja. Tarjous pyyn nöt on lähetetty ja päätös valittavasta juridisesta asian tun tija ta hos ta tehdään alkavalla viikolla. Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalveluiden ul kois tamis ta koskeva sopimus tulee allekirjoittaa mennessä. Ase te tun tavoitteen mukaisesti on laadittu myös alustava ki la pi lut tami sen aikataulu. Kaupunginhallitus päätti pyytää Kuhmoisten kunnalta mennessä lausuntoa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Kuhmoisten kun nan hal li tus on käsitellyt asiaa ja esittänyt yksimielisesti kokoontuvalle valtuustolle seuraavaa: "Kuhmoisten kunta toivoo, että Jämsän kaupunki jatkaa voimassa

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ole vaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintasopimusta Kuhmois ten kunnan kanssa nykyisin sopimusehdoin asti. Kuhmoisten kunta ei hyväksy sosiaali- ja terveyspalveluidensa ulkois ta mis ta Jämsän kaupungin suunnittelemassa laajuudessa. Ulkois tuk sen vaikutus palvelujen laatuun ja kustannuskehitykseen on lii an epävarma". Jämsän kaupungilla ja Kuhmoisten kunnalla on Paras-puitelain mukai nen sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Paras-lain voimassaoloa on jatkettu saakka, mikä tarkoittaa Jäm säl le palveluiden järjestämisvelvollisuutta Kuhmoisten kunnalle. Huo mat ta va on, että ko. sopimus kuntalain 76 :n mukainen yh teistoi min ta so pi mus. Kaupunginhallituksen nimeämä ohjausryhmä on kokoontunut en simmäi sen kerran Tällöin ohjausryhmä on mm. todennut, et tä tällä hetkellä ulkoistettujen palvelujen tuotantosopimus (JLT:n so pi mus) sekä myös uusi kilpailuttamisen tuloksena syntynyt so pimus siirtyvät sille tuotantovastuiselle taholle, joka tuottaa Jämsän alu een sote-palvelut lähtien. Tarjouspyyntö tullaan tekemään siten, että saakka pyy detään tarjousta, joka koostuu valtuuston päätöksen mukaisiin kil pai lutuk sen piiriin kuuluviin palveluihin pois lukien Jokilaakson Terveys Oy:n tuotanto ja alkaen vasta siihen kokonaisuuteen, joka val tuus ton päätöksen mukaan kuuluu kilpailutuksen piiriin. Ohjausryhmä on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen valtuustolle seuraavien kohtien käsittelyä: - Ylä-Pirkanmaan tuotantovastuualueeseen liittyvät valtuuston pää tök set eivät ole enää ajankohtaisia, koska Pirkanmaalle hyvin todennäköisesti muodostuu yksi tuotantovastuualue. Val tuustol le esitetään muutettavaksi kyseistä kohtaa päätöksestä. Ohjaus ryh mä pitää erittäin tärkeänä osallistumista neuvotteluihin Pir kan maan alueen kuntien kanssa sekä aktiivisia neuvotteluja sai raan hoi to pii rin kanssa. - Kaupunginhallituksen päätökseen on kirjattu kilpailutusprosessin ai ka tau lu tus siten, että sopimus olisi allekirjoitettu Aika tau lu on erittäin tiukka. Ohjausryhmän kanta on, että kil pai lutuk ses sa käytetään neuvottelumenettelyä nopeutetussa ai ka taulus sa, jotta hallituksen edellyttämässä aikataulussa on mah dollis ta pysyä. Se, tekeekö päätöksen lopulta valtuusto vai kau pungin hal li tus, vaikuttaa kilpailutuksen aikatauluun. Mikäli valtuusto päät tää hankinnasta, voidaan sopimus allekirjoittaa vasta huh tikuun puolivälissä. Hallitukselle kokouksessa esitetty aikataulu oli laadittu siten, että hallitus olisi päätöksentekoelin. Ai ka tau lu asia

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ja mahdollinen päätösvallan siirto kaupunginhallitukselle vie dään valtuuston käsiteltäväksi Alustavan kilpailuttamisen aikataulun mukaan kaupunginhallitus kokoon tui si tekemään hankintapäätöksen. Samana päivänä en nen hallituksen kokousta pidettävässä seminaarissa olisi tarkoitus esi tel lä valtuustolle hankintaa. Hankintayksikön on aina tehtävä päätös hankintamenettelyn päät täväs tä ratkaisustaan eli joko tarjouskilpailun ratkaisemisesta tai hankin ta me net te lyn keskeyttämisestä. Hankinnan keskeyttäminen ei ole siis mahdollista, ellei se perustu todellisiin syihin. Tarvittaessa hankin ta yk si kön on näytettävä toteen todellisen syyn olemassaolo. Sen jälkeen, kun hankintayksikkö on aloittanut tarjouskilpailun, hankin ta yk sik kö voi ainoastaan todennettavalla ja hyväksyttävällä pe rusteel la palata siihen vaihtoehtoon, että se toteuttaakin palvelun omana työnä. Hyväksyttävän syyn olemassaolo arvioidaan ta paus koh taises ti. Mikäli hankinta keskeytetään, on tästä annettava asian osai sille kirjallinen, perusteltu päätös ja tieto siitä, kuinka oikeusturvakeinot ovat käytettävissä. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon kilpailuttamisen ja ulkois ta mi sen vaihtoehtona ollut Ylä-Pirkanmaan tuotantoalue ja toimen pi teet sen muodostamiseksi oli valtuuston päätöksen kohdis sa 6, 7 ja 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on uudistuksessa tar koi tus siirtää viidelle sosiaali- ja terveysalueelle, joista yksi on TAYS -erva-alueelle muodostuvalle sote-alue. Parlamentaarinen ohjaus ryh mä päätti tuottamisvastuullisten kuntayhtymien enim mäis mää räs tä. Tämä tarkoittaa maakunnan kokoisia tuot ta misvas tui sia alueita ja Ylä-Pirkanmaan sote-tuotantoalue vaihtoehtona oli si kokonaan poissuljettu. Edelleen parlamentaarinen ohjausryhmä on sopinut ja antanut julkisuuteen tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mislain yksityiskohdista sekä muutoksista lausunnolla olleeseen la kiluon nok seen. Lakiesitystä on täsmennetty siten, että palvelujen tuotta mi ses ta vastaavat kuntayhtymät, joita voi olla enintään 19. Lisäksi on määritelty kriteerit, jotka tuottamisvastuussa olevan kun ta yh tymän pitää täyttää. Samoin on määritelty kuntien rahoitusvastuun perus teet sekä sosiaali- ja terveysalueet ja niihin kuuluvat kunnat. Halli tuk sen lakiesitys annetaan eduskunnalle Uusien sote-alu ei den on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja pal ve lu jen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien vuoden 2017 alus sa.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lakiesityksen mukaisesti yksi viidestä sotealueesta olisi Keskinen so si aa li- ja terveysalue (supistettu TAYS -erva-alue), jossa olisi kolme tuottamisvastuussa olevaa kuntayhtymää. Tämä viimeistään pois taa mahdollisuuden oman tuottamisvastuisen alueen muo dos tami sek si Ylä-Pirkanmaalle. Ylä-Pirkanmaan kuntien yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuo tan nos sa on syksyn 2014 aikana käyty läpi kuntien välisissä neuvot te luis sa. Parlamentaarisen ohjausryhmän tekemän päätök sen jälkeen neuvotteluja ei ole käyty. Pirkanmaan kuntien edustajien kesken on jatkettu neuvotteluja ja nyt par la men taa ri sen ohjausryhmän linjauksen jälkeen maa kun ta ta soisen yhteistyön pohjalta. Pirkanmaan kuntajohto on kokoontunut keskustelemaan sote-uudistuksesta. Tuolloin ko koukses sa on sovittu uudistuksen toteutuksen etenemisestä. Pir kanmaan tuottamisvastuualueen suunnittelua ja toteutusta varten perus te taan projekti, jota ohjaa asemavaltuutukseen perustuen kuntien val tuus to jen ja hallitusten ykköspuheenjohtajista muodostettava ohjaus ryh mä. Ohjausryhmään kutsutaan myös henkilöstön edustajat. Oh jaus ryh mäs sä on kuntajohtajilla puhe- ja läsnäolo-oikeus. Ohjaus ryh mä kokoontuu seuraavan kerran , jolloin pää tetään projektin resurssoinnista, aikataulusta ja toimeksiannosta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kumota (61 ) tekemänsä päätöksen kohtien 6, 7 ja 8 osalta esitte ly teks tis sä esitetyin perustein. Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että Jämsän kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden sote-järjestämislain mu kaisen Keskisen sosiaali- ja terveysalueen sekä siihen kuuluvan Pirkan maan tuottamisvastuualueen perustamisen valmisteluun ja koordi noin tiin. Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että kau pun gin hal litus tekee sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnasta han kin ta pää töksen tai päätöksen hankinnan keskeyttämisestä. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kuhmoisten kun nan valtuus ton päätös koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista ote taan huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisessa. Kuh mois ten kunnalle tuotetaan ja välitetään sosiaali- ja ter veys toimen palvelut nykyisin sopimusehdoin vuoden 2016 loppuun saakka. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kvalt tiedoksi hankintaprosessin aikataulun ja projektijohtajan kokouksessa esittelemät kalvot. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen kokouksessa tehdyllä lisäyksellä. Keskustelun kuluessa Tommi Tapiainen esitti Pertti Riihisen ja Erja Laak so sen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska on tehty kanna tet tu pöydälle jättämisesitys, tulee asiasta äänestää. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavan sisältöisen ää nestys esi tyk sen; ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä ko kouk ses sa äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian pöy dälle jättämistä äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 "jaa" ääntä, 14 "ei" ääntä ja tyhjää äänesti 2. Puheenjohtaja totesi äänestystuloksena 27-14, että asian käsittely jat kuu tässä kokouksessa ja avasi uudelleen keskustelun. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ehdotuksen. Arja Paakkanen toimitti asian käsittelyn aikana 12 valtuutetun al le kirjoit ta man vaatimuksen kutsua valtuusto kiireellisesti käsittelemään ja päät tä mään valtuuston tekemän sosiaali- ja terveystoimen palve lu jen ulkoistamispäätöksen kumoamista. Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto on kutsuttava koolle, jos nel jäsosa val tuu te tuis ta sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Val tuus ton puheenjohtaja ilmoitti valtuuston kokoontuvan kä sit te lemään asiaa Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Arja Paakkanen ja 11 muuta valtuutettua jätti seu raa vanlai sen kirjallisen esityksen: "Me allekirjoittaneet vaadimme, että Jämsän kaupunginvaltuusto kut su taan kiireellisesti koolle käsittelemään ja päättämään val tuuston tekemän sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ul kois tuspää tök sen kumoamista.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusteluna on se, että Suomen hallituksen esitys sote-laiksi val mistui ja lakiesitys annetaan eduskunnalle tällä viikolla torstai na ". Pääsääntöisesti valtuusto pystyy muuttamaan tai peruuttamaan aikai sem min tekemänsä päätöksen, jos on kyse esim. hallinnon si säises tä asiasta, yleensäkin asiasta jolla ei luoda yksityiselle etuja tai oi keuk sia. tä muutettaessa vanha päätös ei kumoudu vaan pää tös tä muutetaan tekemällä asiassa uusi päätös, jolloin siis myöhem min tehty päätös on sitova. tä muutettaessa on suo si telta vaa viitata päätökseen, jota muutetaan. Tehdyn päätöksen valitusajan kulumisella ja valitusten odottamisella ei ole merkitystä asian uudelleen käsittelyn kannalta. Valtuuston ( 61) tekemästä päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hal lin to-oi keu teen, mutta valituksen johdosta ei vielä ole pyydetty kau pun gin lausuntoa. Mikäli asiassa tehdään mahdollisesti uusi päätös, niin se on syytä ilmoittaa hallinto-oikeudelle. Kunnanhallituksella tai vähintään neljäsosalla valtuutetuista on oikeus saada valtuusto koolle ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Sään nök sen taustalla on lähinnä se, että valtuutetut voivat saada val tuus ton käsittelyyn asian, joka ei muuten olisi tulossa valtuustoon. Täl lai nen tavanomaisesta kokousaikataulusta poikkeava asia on yleen sä kiireellinen. Mitään ehdotonta takarajaa valmistelulle ei lainsää dän nös tä löydy. Kuntalain 54 ei sinänsä edellytä ylimääräisen ko kouk sen pitämistä. Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen edus kun nal le 4. joulukuuta Tuolloin julkistettiin samalla myös so si aa li- ja terveysministeriön arviolaskelma kuntien tulevista sote-kus tan nuk sis ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskei nen sisältö annettiin julkisuuteen jo aiemmin Sote- järjestämislakiluonnos oli syksyllä laajalla lausuntokierroksella ja Jäm sän kaupunginvaltuusto antoi siitä lausuntonsa Syk syn lausuntokierroksella saatuja palautteita ja lausuntoja hyödyn net tiin monipuolisesti hallituksen lakiesityksen viimeistelyssä. Laki esi tyk ses sä on tarkennettu ja muutettu mm. sote-alueiden ja tuotta mis vas tuul lis ten kuntayhtymien määrän ja tehtävien sekä pää töksen teon osalta. Myös kuntien maksuosuuden määräytymistä on tarken net tu, mistä on julkaistu erilliset laskelmat myös Hallituksen antamassa lakiesityksessä ei ole tarkemmin otet tu kantaa lain voimaantuloon, mutta lain keskeistä sisältöä esi teltäes sä on todettu, että laki tulee voimaan "lop pu tal vel la-ke vääl lä 2015".

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Yhteenvetona voi todeta, että sote-järjestämislailla uudistetaan kunnal li sen sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämistä, tuottamista, hallin toa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uu si palvelurakenne perustuu sii hen, että sosiaali- ja terveysalueita on koko maassa viisi ja ne jär jes tä vät kaikki sosiaali- ja ter vey denhuol lon palvelut. Tuot ta mis vas tuus sa olevat kuntayhtymät (enintään 19) taas tuottavat palvelut ihmisille. Ne voivat ha lu tes saan myös ostaa palveluja yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lopullinen julkistaminen ja pal ve lu ja koskeva järjestämislakiesitys ei sinällään ole tuonut muutos ta ja uutta niihin perusteisiin, joilla valtuusto on päät tänyt Jämsän sosiaali- ja terveyspalvelujen laajasta kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston so siaa li- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta te kemän päätöksen perusteet eivät ole muuttuneet annetun jär jes tä mis la ki esi tyk sen johdosta ja valtuusto ei muuta asiassa ( 61) tekemäänsä päätöstä. Keskustelun kuluessa Erja Laaksonen teki Leena Mikkolan kan natta ma na seuraavan sisältöisen ehdotuksen: Ehdotamme kokonaisulkoistuksen keskeyttämistä, koska jo nyt on tul lut esille asioita, joita ei päätöstä tehdessä osattu ottaa huomioon. Täl lai sia asioita ovat: - Lainsäädännössä on tullut muutoksia, jotka vievät suuren määrän sairaalan asiakkaista. - Ylä-Pirkanmaahan perustunut kasvunäkymä ei ole enää mahdol li nen. - Paperitehtaiden kapasiteetin vähennys vähentää asukas- ja vero poh jaa voimakkaasti. - Kaupungille tulee merkittäviä taloudellisia lisäkustannuksia. - Kiireellinen aikataulu tulee estämään kunnollisen han kin ta menet te lyn ja kaupungin edun mukaisten sopimusten laatimisen. - Pitkän aikavälin ennustaminen on juuri alkavien suurten muutos ten takia mahdotonta. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Erja Laaksosen esitys tä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan eh do tusta kannatti 5 jäsentä (Koskinen, Sahala, Kyrö, Hirvelä, Hakonen), Er ja Laaksosen esitystä kannatti 2 jäsentä (Laaksonen, Mikkola) ja tyh jää äänesti 2 (Rantanen, Alanen).

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kau pungin joh ta jan ehdotuksen.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen vaali vv / /2013 Khall Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toi miva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te lijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallin toa kos kevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; eikä 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal veluk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh dassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Jämsän kaupungin hallintosäännön 6 :n mukaan kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kaupunginhallituksen jäsenmäärä ja toimikauden pituus on hyväksytty kau pun gin val tuus tos sa hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se - valitsee kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä - nimeää jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. hyväksyttiin.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kiinteistönkauppa/ Määräalat tiloista Saha-aho ja Huhtvalkama /UPM-Kymmene Oyj 1912/ /2014 Khall Valmistelija: kaupunginarkkitehti, puh Alue sijaitsee Jämsän Olkkolassa Päijänteen Olkkolanlahden rannal la. Alueen asemakaavamerkintä on TT-1 (teollisuusrakennusten kort te li alue). UPM-Kymmene Oyj:n omistamalla alueella on harjoitettu te lak ka toimin taa vuosina Toiminta on käsittänyt isojen huvialusten ja risteilyalusten huoltamista ja korjaamista. Työt ovat olleet maalaus ta, pohjan korjausta, putkikorjausta, hiekkapuhallusta ja te lakoin tia. Aikaisemman yrittäjän vuokrasopimus päättyi vuoden 2012 lo pus sa. UPM-Kymmene Oyj on valmis myymään alueen Jämsän kau pun gil le. Telakkatoiminnalla Olkkolassa on ollut suuri merkitys Poh jois-päijän teen rautalaivojen huoltamiselle. Jämsän kaupungin tar koi tuk sena on turvata Olkkolan telakan toiminta ja laivurien tarvitsemat te lakka pal ve lut Päijänteellä ja on valmistellut telakka-alueen oston UPM-Kym me ne Oyj:ltä ja edelleen myynnin alueen toimintaa jat kaval le yrittäjälle. Olkkolan telakan käyttäjiä ovat ainakin: -Päijänteellä olevat yli sata vanhaa rautalaivaa, joista Jämsän alueel la sijaitsee suuri määrä -paljon pienveneitä -Koskisen risteilyalukset -Haukkasalon lossi Päijänteen laivureilta saadun tiedon mukaan Olkkolan telakan lakkaa mi nen johtaa rautalaivojen häviämiseen vesistöstä ainakin Jämsän seudulta ja vaikeuttaisi Koskisen risteilytoimintaa. Asialla on myös vaikutus Jämsän vetovoimaisuuteen ja imagoon. Jos rautalaivat häviävät jokimaisemasta, vasta silloin huomataan niiden arvo vetovoimatekijänä mm. Jämsän keskustassa. Olkkolan tela kan sijainti on ihanteellinen Päijänteellä seilaavien laivojen kunnos ta mi seen ja uusien rakentamiseen. Olkkolan telakasta voi kasvaa huomattava Päijänteen laivaliikenteen tukikohta, jolla on kiistatta kas vu mah dol li suuk sia. Jämsän rakennemallin 2025 yksi kär ki toimen pi de on Päijänteen kattava hyödyntäminen loma-asumisen, mat kai lun, virkistyksen ja energiantuotannon näkökulmasta. Olkkolan telakka-alueella ja laajemminkin on toiminut saha. se perus tet tiin 1946 ja toiminta päättyi Entisellä saha-alueella on

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus käy tet ty KY5-sinistymänestoainetta. Kohteen maaperää on tutkittu vuon na UPM on kunnostanut saha-alueen Keski-Suomen läänin hal li tuk sen hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukai ses ti kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Gradientti Oy on laatinut yhteenvedon tutkimuksista. Kolme näytepistettä si jait see telakka-alueella. Tutkimuksen mukaan em. näytepisteiden po ly kloo ra tut dibentso-p-dioksiini ja furaani pitoisuudet alittavat ase tuk sen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon, joka mah dol listaa telakkatoiminnan. UPM on teettänyt telakka-alueen maaperästä vielä lisätutkimukset , jossa kaivettiin yhteensä 10 koekuoppaa. Koekuopista otet tiin osanäytteitä maalajikerroksittain. Laboratoriotulokset si säl tävä raportti valmistui Saatujen tutkimustulosten mukaan alu eel la ylittyivät ylemmät ohjearvot muutamissa koekuopissa lyijyn, ku pa rin ja sinkin osalta. VNa:n 214/2007 mukaisesti teol li suus alu eella, epäherkässä maankäytössä, ylemmät ohjearvot on asetettu tasol le, jossa riskejä ihmisille ja ympäristölle voidaan pitää hy väk syt tävä nä. Näin ollen, on suositeltavaa selvittää mahdolliset jat ko toi menpi de vaih to eh dot alueella esim. maarakentamistöiden yhteydessä. Kaupan kohteena on noin 0,24 ha määräala kiinteistöstä Huht val kama kt sekä noin 0,83 ha määräala kiinteistöstä Saha-aho kt Määräalat yhteensä noin 1,07 ha:n. Kaupan kohteella sijaitsevat rakennukset (huoltola, toimisto ja paja) kuulu vat kauppaan. Kaupan kohteena olevan alueen kaavamerkintä on TT-1. Kauppahinta on yhdeksänkymmentäneljätuhatta (94 000) euroa. Ostettuaan Olkkolan telakan maa-alueen, kaupungilla on tarkoitus myy dä maa-alue rakennuksineen ostamallaan hinnalla yksityiselle yri tyk sel le telakkatoiminnan jatkumiseksi. Yrityksen valinnassa painot tuu yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja telakkatoiminnan jat kumi nen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaavoitusarkkitehdin te ke mään kaup pa kir ja luon nok seen teknisluonteisia tarkastuksia. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaup pa kir ja luon noksen ja liitekartan mukaisen kiinteistökaupan hy väk sy mis tä, jossa kau pun ki ostaa UPM-Kymmene Oyj:ltä Sa ha-aho -nimisestä kiin teistös tä kt ja Huht val ka ma -ni mi ses tä kiinteistöstä kt yhteensä 1,07 ha:n suu rui set määräalat. hyväksyttiin.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Olkkolan telakan maa-alue / tarjouspyyntö 1912/ /2014 Khall Valmistelija: kaupunginarkkitehti, puh Jämsän kaupunki on pyytänyt tarjoukset Olkkolan telakka-alueen maa-alu een ostosta ja tulevasta toiminnasta. Olkkolan telakka-alue kä sit tää noin 1,07 ha:n suuruisen määräalan tiloista Saha-aho ja Huhtvalkama Jämsän kaupungissa. Maa-alu eel la sijaitsevat rakennukset (huoltola, toimisto ja paja) sekä muut vähäiset rakennelmat kuuluvat ostoon. Tarjouspyyntö lähetettiin kiinnostuksensa tarjoukseen esittäneille yrityk sil le ja julkaistiin paikallisessa lehdessä sekä kaupungin verk ko sivuil la. Tarjouksen pohjahinnaksi määriteltiin euroa. Yrittäjän va lin ta tehdään liiketoimintasuunnitelman perusteella. Tarjoajan tulee myös esittää kauppahinta ja suunnitelma kauppahinnan mak sami sek si. Tarjous saatiin yhdeltä yritykseltä. Tarjouksen antoi Temagroup Oy Jämsästä. Ostajan on tarkoitus har joit taa telakkatoimintaa alueella. Telakan rakentaminen voitaisiin aloit taa aikana, mikäli päätös ostosta saadaan vuoden 2015 aikana. Yritys on toimittanut kaupungille lii ke toi min ta suun ni telman. Tarjoaja on ilmoittanut kauppahinnaksi euroa, josta ostaja mak saa kaupantekohetkellä euroa, seuraavan kymmenen vuo den aikana euroa (2 000 euroa/vuodessa). Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Temagroup Oy:n tarjouksen Olkkolan te lak ka-alu een ostosta tarjouksen mukaisesti ja esittää kau pun gin val tuus tol le oston hyväksymistä. hyväksyttiin.

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rinnealueen vuokraus Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle / Määräalan myynti vuokra-alueesta, Himoshaiska / /2014 Kaupunginvaltuusto Valmistelija: Maanmittausteknikko, puh : Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa on neuvoteltu uuden, rakentamattoman rinnealueen vuokraamisesta laskettelua varten. Uuden hiihtohissin rakentaminen alkaisi kuluvana vuon na. Vuokrattava alue sijaitsee Länsi-Himoksen rinteestä välittömästi pohjoiseen olevalla rin nealueella, josta Kes ki-himoksen rakentaminen alkaa. Vuokrattavat alueet ovat Säyrylän kylän Himoshaiska 2:79 tilasta määräala ja Himoshaka 2:86 tila kokonaan. Honkalan kylän Rinne-Saksala 4:114 tila koko naan ja Saksala 16:8 tilas ta määräala. Vuokrattava alue on yhteis pinta-alaltaan n. 20,9942 ha. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuosivuokra kokonaisuudessaan on 9.762,30 euroa, joka on si dottu elinkustannusindeksiin. Vuokra on laskettu 0,62 /m2 yksikkö hinnasta. Vuokralaisella on lunastusoikeus vuokra-alueeseen, tällöin lunastushinta lasketaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen kohdan 5.3 mukaisesti 2,41 /m2 yksikkö hinnasta. Vuokrasopimus mahdollistaa myös matkailua palvelevien rakennusten rakentaminen. Tällöin vuokrahinta tarkistetaan vuokrasopimuksen 5.4 mukaisesti. Khall Esityslistan liite: Liite a: Vuokrasopimus LIITE 2 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle vuok rasopimuksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto : Esityslistan liite: Liite a: Vuokrasopimus LIITE 3

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valmistelijat: kiinteistöinsinööri, puh ja hallintojohtaja, puh Hiihtokeskus Himosvuori Oy (jäljempänä "Hiihtokeskus") on ilmoittanut sähköpostilla Jämsän kaupungille, että "Hiihtokeskus käyttää Maanvuokrasopimuksen "lunastusehdon 5.3 " oikeutta määräalan lunastamiseen Jämsän kaupungin Säyrylän kylän Himoshaiska ( ) tilasta". Samalla Hiih to kes kus on ilmoittanut hin takäsityksensä sekä määrä alan sijain nin. Rinnealueen vuokrasopimuksen on Jämsän kaupunginvaltuusto hyväk sy nyt ja itse vuokrasopimus on allekirjoitettu Alueen kaavatilanne on muuttunut vuokrasopimuksen hyväksymi sen jälkeen siten, et tä alu eel le on tul lut lain voimaiseksi oikeusvaikutteinen osa yleis kaa va , jon ka kaavamerkintä on VU-1 "Urheilu- ja vir kis tys palve lujen alue, pie nin toimenpitein kehitettävä rinnealue". Kaa va määräys on seu raava: "Alue varataan urheilu- ja virkistyspal veluja kuten las kette lu rinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alu eella salli taan pää käyt tö tarkoi tusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen". Asiassa on valmisteltu kauppakirjaluonnos, joka on lähetetty sähköpostitse Hiihtokeskukselle kommentoitavaksi. Asian jatkovalmistelussa on ilmennyt, että kaupunginvaltuusto ei ole vuokrasopimuksen hyväksyessään erikseen päättänyt vuok ra-alueen tai sen osan myynnistä ja myyntiehdoista, vaikka vuokra sopimuksessa on maininta lunastusoikeudesta. Mikäli vuokrasopi mukseen otetaan vuokralaisen lunastusoikeutta koskeva ehto (oi keus lunastaa kiinteistö omaksi tiettyyn hintaan), on koko vuokraso pimus vahvistettava kaupanvahvistajalla, jotta ehto sitoisi vuokran antajaa (Jämsän kaupunkia). Allekirjoitettua vuokrasopimusta ei ole tehty kiinteistökaupan esisopimuksena määrämuotoisesti eikä Hiih tokeskus ole sellaista menettelyä vaatinut, vaan on allekirjoittanut vuokrasopimuksen esityslistan liitteen mukaisessa muodossa. Jämsän kaupungilla ei ole täten lakiin tai allekirjoitettuun sopimukseen pe rustuvaa pakottavaa velvoitetta myydä vuokra-aluetta tai sen osaa vuokralaiselle. Asiaa tarkasteltaessa on allekirjoitettu sopimus koko naisuudessaan ratkaiseva.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Alueen kaavatilanne huomioon ottaen määräalan myynti aiheuttaa yleisiä tarkoituksia varten tarkoitetulle alueelle uusia kiinteistörajoja, joten myynti saattaa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön järjestelylle (jälleenmyynti/vuokraus kolmannelle osapuolelle). Vuokralaisen asema ei muutu, vaikka määräalaa ei myytäisikään, koska vuokralainen hallitsee aluetta vuokraoikeuden perusteella jo nyt ja vuokralainen voi käyttää aluetta vuokrasopimuksen ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen osa yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginjohtaja: ehdotus annetaan kokouksessa. Asian käsittelyn alussa kaupunginjohtaja esitti päätösehdotuksenaan, että asian käsittelyä siirretään lisäselvitysten tekemiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. Merkittiin, että asiantuntijoina olivat läsnä yhdyskuntatoimenjohtaja Kari Vaara ja kiinteistöinsinööri Lasse Kivinen Khall Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n pyytämää määräalaa ei myydä asiaselostuksessa ilmenevillä perusteilla. hyväksyttiin. Khall Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n pyytämää määräalaa ei myydä perus teel la, että alueen kaavatilanne huomioon ottaen määräalan myyn ti aiheuttaa yleisiä tarkoituksia varten tarkoitetulle alueelle uusia kiinteistörajoja, joten myynti saattaa aiheuttaa haittaa kaa voi tuksel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön järjestelyille (jälleen myyn ti/vuok ra us kolmannelle osapuolelle).

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Himos kes kus-hank keen aiesopimuksen, jossa Jämsän kaupunki, Lem min käi nen Talo Oy, Rahoittaja ja Operaattori sopivat toi men piteis tä hankkeen toteuttamisedellytysten selvittämiseksi. Hanke si sältää kylpylähotellin ja huoneistohotellin rakentamisen kaupungin omis ta mal le asemakaava-alueelle, joka rajoittuu Hiihtokeskukselle vuok rat tuun rinnealueeseen. Hiihtokeskus Himosvuori Oy ja Lemminkäinen Talo Oy ovat kes kustel leet yhteistyöstä keskenään molempia tyydyttävän ratkaisun saavut ta mi sek si tavoitteena toimiva Himoskeskus, joka sisältäisi toi minnot kuten kylpylähotelli, ravintolat, rinneravintola ja muut lasketteluja liikuntapalvelut. Aiesopimuksen ja yhteistyöratkaisun hakemisen aikana ei ole ollut tar koi tuk sen mukaista myydä määräalaa. Aiesopimus on päättynyt Nyt kun aiesopimus on päättynyt, eikä kaupungilla ole sitoumuksia omis ta mal laan asemakaava-alueella, määräalan myynti vuok ra-aluees ta on uudessa tilanteessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Hiih tokes kus Himosvuori Oy:n pyytämä määräala vuokra-alueesta Himoshais ka myydään esityslistan liitteenä olevan kauppa kir jan mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa maankäyttöpäällikön tekemään kaup pa kir jaan teknisluontoisia tarkistuksia, mikäli kau pun gin val tuusto hyväksyy kaupan. Khall hyväksyttiin. Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Hiihtokeskus Himosvuori Oy on ilmoittanut kaupungille haluavansa neuvotella uudelleen kauppahinnasta ja vuokrasopimuksen lunastuspykälässä yhteisesti sovituista ehdoista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyttiin.

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh ; talous- ja suunnit te lu pääl lik kö, puh Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamista on käsitelty kaupun gin toimielimissä syyskaudella 2014 useita eri kertoja. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on käsitelty asiaa "Sosiaali- ja terveys toi men palvelutuotannon järjestelyt Jämsässä" (90 ) ja edelleen kaupunginhallituksessa ( 230 ). Kaupunginvaltuuston kokouksessa (48 ) esitettiin valtuus ton puheenjohtajalle kahdenkymmenen valtuutetun al le kir joit tama vaatimus kaupunginvaltuuston koollekutsumisesta ja ko kouk sessa käsiteltäväksi sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ul koista mi nen yhteisyritykselle. Puheenjohtaja ilmoitti kaupunginvaltuuston ko koon tu van käsittelemään asiaa Valtuuston tahdon mukaisesti asiaa valmisteltiin ja sosiaali- ja terveys lau ta kun ta käsitteli asiaa "Sosiaali- ja terveystoimen pal ve lu tuotan non ulkoistaminen / jär jes te lyt Jämsässä" (102 ) ja edel leen kau pun gin hal li tus (248 ) ja (252 ). Kaupunginvaltuusto päätti ( 61) asiassa seuraavaa: 1. Jämsän kaupunki kilpailuttaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut lu kuun ottamatta aikuissosiaalityötä, lapsiperheiden so si aa li työ tä, las ten suo je lua, vammaispalveluita ja hallintoylilääkärin teh tä vää se kä niitä sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden teh tä viä, joi ta ei voida lain perusteella hoitaa yksityisen pal ve lun tuot ta jan toi mes ta vuoden sopimuskaudella Jämsän kau pun gin ja yk si tyi sen palveluntuottajan yhteisyhtiölle, jonka tulee nou dat taa yh teis kun nal li sen yhteisyrityksen periaatteita. Yh teis yh tiön tulee si tou tua aloittamaan palvelutuotanto viimeistään Kaupunginvaltuusto kilpailuttaa kiireellisenä yksityisen yh teis työkump pa nin Jämsän kaupungin ja yksityisen pal ve lun tuot ta jan yhteis yh ti öön, jolle samassa kilpailutuksessa ulkoistetaan Jäm sän kau pun gin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto edel lä mai nitus sa laajuudessa. Yksityisen kumppaniksi valitun ta hon tulee perus taa yhteiskunnallisen yrityksen periaatteita nou dat ta va osa keyh tiö, josta kohdentaa Jämsän kaupungille 49 % omistusosuuden ja 50 % hallituspaikoista. 3. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja ter-

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus veys lau ta kun nan tehtäväksi palkata kilpailutusprosessia hoi tamaan ja kilpailutuksen aikataulusta vastaamaan ulkopuolinen asian tun ti ja, jolla on kokemusta vähintään yhdestä on nis tu nees ta (saa nut lainvoiman) kunnan sosiaali- ja terveystoimen pal ve lui den ko konaisul kois tuk sen kilpailuttamisesta. Ulkopuolisen asian tun tijan kustannus saa olla korkeintaan Kilpailutusta varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu vä hintään kaksi luottamushenkilöä. 5. Kilpailutuksessa muodostettavan yhteisyhtiön ja siihen va lit ta van yk si tyi sen kumppanin tulee sitoutua hoitamaan kun ta lii tos ten, yhteis toi min ta-alu een, isäntäkuntamallin, muun kun ta yh teis työn tai so si aa li- ja terveystoimen uudistuksen kautta mah dol li ses ti muodos tu va laajempi korkeintaan asukkaan alue kil pai lu tuksen mukaisilla ehdoilla. 6. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan jat kamaan neuvotteluja Ylä-Pirkanmaan tuotantoalueen muo dos ta mises ta. 7. Kaupunginvaltuusto pyytää Ylä-Pirkanmaan alueen kunnilta vi rallis ta kannanottoa mahdollisimman nopeasti halukkuudesta muodos taa Ylä-Pirkanmaan tuotantoalue, jossa on mukana Jäm sän kau pun ki ja Kuhmoisten kunta. Lisäksi alueen kunnilta pyy de tään vi ral li nen kannanotto halukkuudesta suunnata asuk kai den sa alue sai raa la ta soi set erikoissairaanhoidon palvelut Jo ki laak son sai raa laan tuotantoalueen muodostuessa. 8. Kaupunginvaltuusto varaa oikeuden olla hyväksymättä yh tä kään edel lä mainitun kilpailutuksen tarjousta. Lopullinen päätös ul koista mi ses ta kilpailutusprosessin kautta tehdään samassa kau pungin val tuus ton kokouksessa, jossa esitetään Ylä-Pir kan maan tuotan to alu een edellä mainitun muodostamisen lopputulos. 9. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa hallituksen päättämään kil pai lu tuksen tarkemmista ehdoista. Valtuuston päätöksen ( , 61 ) laillisuuden valvonta kä si tellään erillispykälässä. Samassa yhteydessä on tarkasteltu laajemmin kil pai lu tus pää tök sen vaikutuksia ja mahdollisia riskitekijöitä, mitä tulee kau pun gin hal li tuk sen ja sen alaisten toimielinten ja vi ran hal ti joiden ottaa huomioon, kun toteuttavat valtuuston tahtoa ja lait ta vat pää tös tä tarkemmin täy tän töön. Kilpailuttamisen rajaus Kaupunginvaltuuston kohdan 1 päätöksen mukaisesti kaupunki kilpai lut taa sosiaali- ja terveystoimen palvelut lukuunottamatta ai kuisso si aa li työ tä, lapsiperheiden sosiaalityötä, lastensuojelua, vam maispal ve lui ta ja hallintoylilääkärin tehtävää sekä niitä sosiaali- ja ter veyden huol lon viranhaltijoiden tehtäviä, joita ei voida lain perusteella hoi taa yksityisen palveluntuottajan toimesta. Tällöin kilpailuttamisen ul ko puo lel le jäisi kaupungin tuotannosta sosiaalityö ja per he pal ve-

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh. 020 638 2001; talous-

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto Kaupunginhallitus 24 01.02.2016 Kaupunginvaltuusto 10 08.02.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi / Jämsän kaupungin lausunto 2581/00.04.00/2015

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 25.11.2015 Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016 Sote 25.11.2015 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 25.11.2015 Kaupunginhallitus 332 07.12.2015 Kaupunginhallitus 363 21.12.2015 Kaupunginhallitus 19 18.01.2016 Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset Kotka-Haminan seudulle ja kuntarakenneselvityksen tuloksiin

Valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset Kotka-Haminan seudulle ja kuntarakenneselvityksen tuloksiin Miehikkälän kunnanhallitus 178 24.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 37 16.12.2014 Valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset Kotka-Haminan seudulle ja kuntarakenneselvityksen tuloksiin 1/00.000/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot