Kuten harjoitustekstistä havaitaan, maaseutukäräjien kielessä on vain vähän latinankielisiä lainasanoja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuten harjoitustekstistä havaitaan, maaseutukäräjien kielessä on vain vähän latinankielisiä lainasanoja."

Transkriptio

1 1 Runebergistä riimuihin: tekstinymmärrysharjoitukset Harjoitus 4: Palaute ja vastaukset Tällä kertaa useat vastaukset tulivat aika lailla viime tingassa, mikä kertonee tehtävän haasteellisuudesta olihan harjoitusteksti suhteellisen pitkä. Melko hyvin teksti oli kuitenkin ymmärretty. Harjoitusteksti on peräisin vanhemman uusruotsin kaudelta ( ). Vaikka etäisyyttä nykyruotsiin ja Runeberginkin kieleen on jo satoja vuosia, kieli on silti edelleen joitain erityistermejä ja kieliopillisia ilmauksia lukuun ottamatta verrattain ymmärrettävää. Ruotsin kielen suurimmat muutokset koettiinkin 1300-luvun lopulla siirryttäessä vanhemmasta muinaisruotsista nuorempaan muinaisruotsiin oikeastaan vasta 1300-luvun puolivälin ja sitä vanhempien aikojen ruotsinkieliset tekstit käyvät nykylukijan kannalta todella haastaviksi. Kirjoitusasun suhteen pätevät ne huomiot, jotka esitettiin edellisen tehtävän palautteessa ( ylimääräiset h-kirjaimet, kaksoisvokaalit, å:n ja o:n välinen huojunta jne.). Kuten harjoitustekstistä havaitaan, maaseutukäräjien kielessä on vain vähän latinankielisiä lainasanoja. Harjoitusteksti antaa hyvän kuvan siitä, mitä Ruotsissa ja Suomessa uuden ajan alussa laaditut tuomiokirjat (domböcker) näyttävät rakenteellisesti ja mitä ne pitävät sisällään. Maaseudun tuomiokirjat käsittelevät eniten maan omistamista, mutta myös väestön sukupuolimoraalia, kuten nähdään myös verkkoresurssin tuomiokirjoihin pohjautuvista tekstinymmärrysharjoituksista. Kaupunkien oikeusistuimien tuottama aineisto, johon tutustutaan harjoituksessa 6, on sisällöltään tavallisesti kirjavampaa. Tuomiokirja-aineistoa voidaan hyödyntää paitsi historiantutkimuksessa ja sukututkimuksessa myös kielitieteellisesti, esimerkiksi tarkastelemalla kirjakielen muutoksia, puhekielisyyksiä ja murreilmauksia sekä nimistöä. Tuomiokirjoja koskevasta tutkimuksesta ks. esim. Harry Lönnroth, Ekenäs stads dombok , Bd. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift (2005) & Bd. II: Filologisk utgåva med kommentar och register (2006). Ks. tuomiokirjan elektroninen editio osoitteessa Petri Karonen on julkaisemassa tuomiokirjatutkimuksesta katsausta Harry Lönnrothin toimittamassa artikkelikokoelmassa. Itse julkaisen artikkelin, joka käsittelee tällaisen aineiston käyttöä keskiajan arjen tarkastelussa artikkelin pitäisi ilmestyä SKS:n julkaisemassa Keskiajantutkimuksen oppaassa viimeistään vuonna Lyhenteet: Novemb: = November tai Novembris = november wäl:tt = wälachtatt = välaktad Kongl. = Kongliga = kungliga K: = kungliga cap: = capitulum = kapitel Levit. = Leviticus

2 2 S = salige h. = hustru be:dh = bennämndh = benämnd Rd:r = riksdaler m:r = mark G:B: = giftermålsbalken nembl. = nembligen = nämligen mz = meth / med(h) be:te = bemälte förbe:de = förbenämnde Mallivastaukset selityksineen: 1. Mitä virkaa tuomioistuinta johtava mies piti hallussaan? Hän oli käskynhaltija (befallningsman); samaa saattoi tarkoittaa termi hövitsman. Tavallisesti befallningsman tai hövitsman oli jonkin hallinnollisen alueen kuten linnaläänin (slottslän) päällikkö eli linnanvouti (slottsfogde). Eräät sanakirjat antavat befallningsman-termille suomennoksen kruunun vouti, mikä on sekin oikein, koska käskynhaltija oli yleensä myös vouti (fogde). Maaseudulla käräjätuomarina toimi tavallisesti kruunun edustaja, kaupungissa raatia johtava pormestari, joka saattoi olla hänkin suoraan tai välillisesti kruunun nimittämä; lisäksi ainakin suurimmissa kaupungeissa oli raadin istunnoissakin läsnä kruunua edustava vouti. Mikä oli häntä avustavien miesten titteli? Lagrättesman lakioikeusmies tai käräjämies, joka kuitenkin tarkoittaa lautamiestä. Pohjimmiltaan norjankielistä termiä (lagretteman) on hivenen hankala suomentaa, koska se oli paikallinen termi ja peräisin ajalta, jolloin Jämtlanti kuului Norjaan (maakunta siirtyi Ruotsille vasta vuonna 1645). Norjassa lagrett vastasi Ruotsin käräjiä (ting). Ruotsin valtakunnan oikeuslaitoksessa oli siis vielä 1600-luvun puolimaissakin alueellisia erityispiirteitä. Suurimmassa osassa valtakuntaa lautamiehestä käytettiin termiä nämndeman. Epiteetti edsvuren tarkoittaa valan vannonutta. Miehet voi päätellä lautamiehiksi, vaikkei lagrättesman/lagrettesman-termi olisikaan tuttu: kyse on käräjätuomaria avustavista miehistä, joita on kaksitoista. Lautamiehet olivat seudun talonpoikia, ja heidän asuinpaikkansa on lueteltu. 2. Mitä Olof Olofsson oli tehnyt? Olof Olofsson oli maannut lähisukulaisensa ja ottanut siitä syyn niskoilleen. Sukurutsa kuului kategoriaan högmålssak, joka tarkoitti hyvin vakavaa tai raskasta rikosta. Högmål voi tarkoittaa myös valtiopetosta, mutta jos termin haluaa suomentaa tässä yhteydessä, vastinetta voisi hakea vanhasta lakisuomesta. Kristoffer-kuninkaan maanlaki vuodelta 1442 oli nimittäin käytössä suomennettuna; siihen kuuluu mm. Korkeimpien syiden kaari. Internetissä voi lukea herra Martin 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla siitä tekemää versiota osoitteessa Kirjamuodossa vanhalla lakisuomella julkaistuja ruotsalaisia lakeja on julkaistu mm. Suomen kielen muistomerkkejä -sarjassa. Mikä tuomio hänelle oli langetettu? Hänet samoin kuin naissukulainen tuomittiin sukurutsasta kuolemaan Mooseksen lain perusteella (Leviticus eli 3. Moos. 18).

3 3 andraga = lausua änkling = leskimies then = den = (tässä:) joka (vrt. saksan kielen relatiivipronominikäytännöt) närskyld = lähisukulainen till andra/tredje led = toiseen/kolmanteen polveen (kirkon ja oikeusistuimien sukurutsa- ja perinnönjakoasioissa soveltamista polvienlaskutavoista ks. Jyrki Knuutila, Avioliitto oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Suomessa vuoteen 1629 (Helsinki 1990). fränka = sukulaisnainen (frände = sukulaismies; vrt. engl. friend) fåhne (=fåne) ja wettwilligh ovat hullusta ja heikkomielisestä käytettyjä ilmauksia giänta = jänta = neito, tyttö afflat = avlat = siittänyt besova = maata tå = då = silloin the = de = he 3. Mitä Agnes Olofsdotter teki? Hän oli tarjonnut kolmasti myyntiin erään tilan (sekä maan- että kaupunginlain mukaan perintömaata oli tarjottava aluksi sukulaisille, joilla oli etuostoikeus; tavallisesti kiinteistöjä tarjottiin kolmasti peräkkäin peräkkäisillä käräjillä tai, kaupungeista puheen ollen. raadin istunnossa). (Sekä maan- että kaupunginlain mukaan perintömaata oli tarjottava aluksi sukulaisille, joilla oli etuosto-oikeus; tavallisesti kiinteistöjä tarjottiin kolmasti peräkkäin peräkkäisillä käräjillä tai, kaupungeista puheen ollen, raadin istunnossa. Tilaa ei siis ollut vielä myyty eikä ollut vielä lainhuudostakaan; lainhuutoja (lagfart) vastasivat jutut, joissa kauppa tai muu kiinteän omaisuuden hallintaa ja käyttöä koskeva asia merkittiin tuomiokirjaan tai raadin pöytäkirjaan vähän niin kuin perinnönjakoja ja sukulunastuksia koskevissa jutuissa alempana). Mikä oli hänen tittelinsä? Hän oli leskivaimo (hustru effterlåtne). (Se, että hänen edesmenneellä miehellään oli ollut her(r)-titteli, kertoo hänen olleen kirkkoherra. Myös aatelisilla ja keskiajalla Tukholman pormestareilla ja uudella ajalla kuninkaan nimittämillä pormestareilla saattoi olla herr/dominus-titteli. Se, että herra Mårten oli todennäköisimmin pappi kuin maallikko, näkyy nimimuodosta, johon ei kuulu suku-, lisä- eikä isännimeä eli patrononyymiä herra-titteliä kantavien aatelisten ja porvareiden kohdalla mainittiin usein myös joku viime mainituista.) opbiuda = uppbjuda = tarjota myyntiin hustru = vaimo (fru- eli rouva-titteliä käytettiin vain aatelissäätyisistä avioituneista naisista; emäntä-tittelin vastineita olivat husmoder, matmoder ja värdinna) effterlåtne jälkeen(sä)jättämä = leski (myös änka ja efterleva olivat naisleskestä käytettyjä ilmauksia) 4. Oliko Elisabet Persdotter henkilökohtaisesti paikalla oikeudenistunnossa? Ei, vaan häntä edusti hänen vävynsä kaivoskirjanpitäjä Anders Persson. Mitä hänen asiansa koski? Hän halusi takaisin maapalan, joka oli vuonna 1602 oikeuden päätöksellä annettu erään Sven Olofssonin käyttöön. Elisabet omisti edelleen päärakennuksen.

4 4 Mikä oli hänen todisteensa? Laamannintuomio, annettu (Maata koskevia asiakirjoja säilytettiin pitkäänkin, kuten tästäkin esimerkistä nähdään.) Kuka sen esitti? Vävy (ks. yllä; yleensä joku sukulainen tai ystävä toimi edusmiehenä). fullmäktig = jnkn valtuuttama (oli aika tavallista, että naiset ja toispaikkakuntalaiset käyttivät edustajaa, joka esitti heidän asiansa oikeudelle) äska = vaatia (vrt. engl. ask) oskyld = ei sukua vedergälla = hyvittää, korvata; kostaa åbo = asunto komma under/dömas under = saada jtkn haltuunsa/saada tuomion perusteella jtkn haltuunsa 5. Mitä Olof Larsson kävi tekemässä oikeudenistunnossa? Hän tarjosi ensimmäistä kertaa myytäväksi joitakuita autioita tai veronmaksukykynsä menettäneitä maa-alueita (parter = maaosuuksia). opbiuda = uppbjuda = tarjota myytäväksi öde autio saattoi tarkoittaa myös veronmaksukykynsä menettänyttä tilaa 6. Mitä Anders Matsson ja Nils Olofsson tekivät oikeuden edessä? Sovinnon koskien erästä maatilaa: Anders luopui perintöoikeudestaan ja sai vastineeksi neljä riikintaalaria. handeband = handslag odalman = perintötilallinen böxel = bygsel: tämä on norjalainen termi, jota käytettiin Ruotsissakin alueilla, jotka olivat kuuluneet Ruotsiin, ja se tarkoittaa joko vuokraamista tai veronmaksamista pitäisi selvittää alueen paikallishistorioista tai norjalaisista hallintohistoriallisista tutkimuksista termin tarkka suomenkielinen vastine; joka tapauksessa maksusuoritukset olivat luoneen oikeutuksen mainittuun maaomaisuuteen (> SAOB kuten muinaisruotsia koskevissa harjoituksissa tuodaan ilmi ja kuten on varmaan luettavissa verkkoresurssin kielioppiosiostakin, yksi vanhalle ruotsille tyypillisistä äänteellisistä muutoksista (mikä näkyi kirjoituksessakin) oli vokaalinmuutos y > ö, mutta päinvastaistakin tapahtui ja y ja ö saattoivat vaihdella yleensä konsonantit muuttuvat vähemmän kuin vokaalit, joiden ääntämiseen kieli tarvitsee vähemmän energiaa ja jotka ovat siten muutosherkempiä, mikä kannattaa pitää mielessä outoja sanoja tavaillessa ja niille nykykielisiä vastineita etsittäessä kannattaa määrittää konsontanteista koostuva perusrunko, jos mahdollista, ja sitten testailla eri vokaaliyhdistelmillä jäljempien harjoitusten yhteydessä seuraa muistisäännöiksi tarkoitettu lista tavallisimmista äänteenmuutoksista) sytning = syting = undantag = syytinki 7. Miksi Per Jonsson sai 12 riikintaalaria?

5 5 Björn Eriksson tarjosi myyntiin erästä aiemmin autiona ollutta tilaa. Per Jonssonilla oli sukulaisuussuhteidensa vuoksi jonkinasteinen perimysoikeus kyseiseen tilaan, mutta Björn lunasti hänen osuutensa 12 riikintaalarilla. (Virkkeessä Per Jonsson i Hallen tog 12 Rd:r för sin bördh som räknades skyldh att wara relatiivilause som räknades skyldh att wara ei viittaa bördh-sanaan, vaan Per Jonssoniin.) skyld = sukulainen, sukulaisuus(suhde) 8. Mitä Erik Stensson oli tehnyt? Hän oli maannut kihlattunsa ennen häitä, tosin luvaten tälle avioliiton, ja tehnyt hänet raskaaksi. (Tällaiset olivat hyvin tavallisia juttuja.) Mitä hän joutui sen vuoksi tekemään? Toisinaan kävi onnellisesti kuten tässä, että mies uudisti oikeuden edessä avioitumislupauksensa (ojentamalla kättä kihlatulleen; käden ojennus oli symbolinen ele, jota käytettiin usein, kun luvattiin jotain juhlallisesti); tosin sakoilta se ei säästänyt, ja Erik Stensson joutui maksamaan 20 markkaa maanlain avioliiton kaaren mukaisesti (lakien isommista kokonaisuuksista puhuttiin kaarina, balkar; ne sisälsivät vaihtelevan määrän enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisia artikloja). belägra = maata fästmö = kihlattu swalder = svaller = skvaller = hälinä, huhu, juoru (> SAOB skvaller 2; SAOBia käytettäessä pitäisi muistaa myös ääntämistapoja heijastavat assimilaatiot eli esim. ld-yhdistelmän sisältävä sana pitäisi osata muuttaa ll-yhdistelmän sisältäväksi samoin kuin esimerkiksi nd ja nn saattoivat vaihtaa paikkaa) avund = kateus (toisinaan myös vihanpito: avundsman saattoi tarkoittaa myös vihamiestä) avväg = harhatie, -polku frikalla = vapauttaa åtra = purkaa, perua, peruuttaa är kommin = är kommen = har kommit förmedelst = medelst = kautta sakfälld = sakotettu (Tässä kohtaa siis kerrotaan suurin piirtein seuraavaa: Vaan huhujen ja pahojen puheiden vuoksi hän [=Erik] on joutunut harhapoluille/uskonut harhapuheita, jotka hän haluaa peruuttaa. Josta [=aiheettomasta syytöksestä] oikeus vapauttaa hänet [=kihlatun], ja vihamies oikoi puheitaan, juopumuksen kautta [=väitti levittäneensä huhuja juopuneena saadakseen lievemmän rangaistuksen tai välttyäkseen siltä kokonaan]. Joku oli siis levittänyt Erikin kihlatusta pahoja puheita, ja kunnianherkässä yhteiskunnassa mies saattoi tällöin hylätä kihlattunsa luullessaan, ettei tämä odotakaan hänen lastaan. Tällaiset jutut olivat tosiaankin varsin tavallisia.) 9. Mitä Måns Eriksson oli tehnyt? Hän oli hankkinut maata lapsipuoltensa nimissä (= hyödynsi lapsipuolensa sukulaisuussuhteita ja hankki haltuunsa Mossa ilmeisesti tarjottavana olleen maaomaisuuden, jonka omisti kuolinpesä eli hänen lapsipuoltensa suku). Tuomiokirjassa luetellaan henkilöt, joiden kanssa hän oli joko vaihtanut maata tai joilta hän oli ostanut osuuksia samasta

6 6 maaomaisuudesta kooten arvatenkin suhteellisen yhtenäisen maa-alueen. Sukulaisilla saattoikin olla intressiä myydä maata, koska liian pienillä osuuksilla ei tehnyt juuri mitään ja maiden hallinta ja käyttö saattoivat käydä vaikeaksi, jos omistajia oli kovin monta. fastebrev = kiinnekirja lått = lott = osa (myöhemmin tekstissä käytetään myös termiä part(t)) boendes = boende = som bor (partipisiipin preesensillä on tässä vanhalle ruotsille tavallinen s- pääte, vastaa tässä relatiivilausetta; toisinaan myös kertoo tekemisen tavan ( siten, että )) fishie = fiske (vrt. engl. fish) -Monet sk-kirjainyhdistelmän sisältävät sanat kirjoitetaan englannin kielessä sh-yhdistelmällä: esim. ska(ll) shall, biskop bishop. Uusruotsissa saattoivat nykyruotsin [sk]- äänneyhdistelmällä ääntyvät sanat ääntyä [sh]-äänneyhdistelmällä kuten nykyenglannissa, mikä heijastui joskus kirjoitusasuunkin. Niinpä harjoitustekstissä on kirjoitettu fishie. Vastaava piirre tavataan mm. myös Tammisaaren tuomiokirjasta, jossa esiintyy mm. muotoja shall och shulle. Tietääkseni ilmiö ei kuitenkaan ollut kovin yleinen. 10. Kuinka monta riikintaalaria Olof Eriksson joutui pulittamaan muille perillisille lunastaessaan Norregårdenin tilan itselleen? 50 (veljen osa) + 24 (sisaren osa) + 43 ( kolmas osa ) = 117 taalaria (Lukusanat ovat helposti tunnistettavissa, vaikka ne voitiin kirjoittaa sekä yhteen että erikseen. Tämä on vähän samantapainen juttu kuin edellinenkin. Periaatteessa sisar peri maanlain perimyksenkaaren mukaan puolet siitä, mitä veli, eli sisaren osan olisi pitänyt olla 25 taalaria, mutta laista voitiin poiketa niin suuntaan kuin toiseen, jos perilliset eivät riitauttaneet asiaa. Koska ensinnä mainituilla sukulaisilta, joilta Olof Eriksson oli ostanut veljen ja sisaren osan, ei ole samaa patronyymiä kuin hänellä itsellään, he eivät olleet hänen veljiään, vaan todennäköisesti veljen ja sisaren lapsia tai muita sukulaisia. Kolme viimeksi mainittua myyjää oli Olof Erikssonin edesmenneen vaimon sukulaisia Olof joutui lunastamaan heidänkin osuutensa, koska hän oli ostanut tilan yhdessä vaimonsa kanssa ja vaimon kuoltua hänen sukulaisillaan oli perimysoikeus hänen omaisuuteensa.) uthaff = utav = av (muita vanhahtavia prepositiomuotoja ovat oppå/uppå = på ja uti = i) ibidem = samoin woro köpt = hawa köpt (vanhassakin ruotsissa oli epätyypillistä käyttää vara-verbiä muodostettaessa perfektiä tai pluskvamperfektiä; tavallisesti se tehtiin ha(va)-verbin avulla kuten nykyruotsissa) opburit = uppburit = kantanut, perinyt, saanut Tekstissä on fraaseja, jotka yleensä toistuvat jossain muodossa tällaisissa sopimuksissa: effter egen willia och fulle nöije omasta tahdosta ja täydestä tyytyväisyydestä (tms.), aldeles affhände ifrå sigh täysin luovuttivat/antoivat pois, till ewärdeligh oklandrat odels egendom ikuiseksi moittimattomaksi perintöomaisuudeksi (samantyyppisiä ilmauksia on käytetty tässä tekstissä varsinkin Anders Matssonin perintökaupasta kertovassa osuudessa) 11. Mitä Måns Hemmingsson tarjosi myytäväksi? Kolme tynnyrinalaa maata.

7 7 Vanhoja ruotsalaisia mittoja ja rahayksiköitä sekä niiden vastaavuuksia ja reaaliarvoja voi selvittää mm. seuraavien hakuteosten ja apuvälineiden avulla: - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 1 22 ( ) - Hans Hildebrand, Sveriges medeltid: en kulturhistorisk skildring I:2 (1894), luku 5. - Bo Franzén, Folkungatidens monetära system (2006). - Bo Franzén, Sturetidens monetära system (1998). - Ilkka Nummela & Petri Karonen, Hinnat ja palkat Hämeessä vuosina (1993). - Lars O. Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar (1984 ja myöhempiä painoksia). - Turun yliopiston mittojen muuntaja verkko-osoitteessa

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella Liite 1 : sanat Xlkuperäinen 2. röker affhunger döde afreest,-e andra anno b, bonde b:te. bemalte barnlårare begge begifivit sigh begrafwen begådt H hel nattr,vård bemälte beswärat aff fallande soot bevis

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

ORAVA WICHTMAN TÖRNSTRÖM HIIDENHEIMO -sukuketjun tauluja Maria Charlotta Wichtmanin ja Israel Törnströmin perhekuntaan saakka.

ORAVA WICHTMAN TÖRNSTRÖM HIIDENHEIMO -sukuketjun tauluja Maria Charlotta Wichtmanin ja Israel Törnströmin perhekuntaan saakka. Arno Forsius ORAVA WICHTMAN TÖRNSTRÖM HIIDENHEIMO -sukuketjun tauluja Maria Charlotta Wichtmanin ja Israel Törnströmin perhekuntaan saakka. Taulun 11 aviopuolisot ovat Törnström-Hiidenheimon sukuseuran

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Lausuminen kertoo sanojen määrän

Lausuminen kertoo sanojen määrän Sivu 1/5 Lausuminen kertoo sanojen määrän Monta osaa Miten selvä ero Rinnasteiset ilmaisut Yhdyssana on ilmaisu, jossa yksi sana sisältää osinaan kaksi sanaa tai enemmän. Puhutussa kielessä tätä vastaa

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 Kokousaika 08.06.2016 klo 16.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Suomen kielen variaatio 1 Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Puhuttu ja kirjoitettu kieli Puhuttu kieli on ensisijaista. Lapsi oppii (omaksuu) puhutun kielen luonnollisesti siinä ympäristössä,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Käsiteltävät liitteet A isot alkukirjaimet B lyhenteet ja symbolit C artikkelit F lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI Kunnes kaupunki meidät erottaa / HS 23.11.2008 2 TÄLLÄ LUENNOLLA (1) Aiheena

Lisätiedot

Reo Virtanen RAT7SN4

Reo Virtanen RAT7SN4 Reo Virtanen RAT7SN4 Kohdemaa: Norja Kaupunki: Hammerfest Yritys/Firma: Hammerfest eiendom KF Muodollinen päämies on kuningas Harald V Asukasluku 4 785 000 asukasta Pääkaupunki, Oslo Rahayksikkö, kruunu

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Pohjoismaiden joulukauppa 2015

Pohjoismaiden joulukauppa 2015 Kuluttajatutkimus Pohjoismaiden joulukauppa 1 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset ostaneet joululahjoja verkosta jo 4,4 miljardilla Ruotsin kruunulla Pohjoismaiden joulukauppa on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

3b. -a + -a tai -i + a tai -e + -a KALA KALAA KALAN KALAAN KALASSA KALOJA KALOJEN KALOISSA

3b. -a + -a tai -i + a tai -e + -a KALA KALAA KALAN KALAAN KALASSA KALOJA KALOJEN KALOISSA SANATYYPIT 1. TYÖ TYÖTÄ TYÖN TYÖHÖN TYÖSSÄ TÖITÄ TÖIDEN TÖISSÄ 3b. -a + -a tai -i + a tai -e + -a KALA KALAA KALAN KALAAN KALASSA KALOJA KALOJEN KALOISSA 3e. MUSTIKKA MUSTIKKAA MUSTIKAN MUSTIKKAAN MUSTIKASSA

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Irlanti Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Lähdin Irlantiin 2.3.2015 suorittamaan työssä oppimistani. Lähteminen pois suomesta jännitti jonkun verran

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Matt Mitchell: Ruutin kirjan ja lkikorjuu: Ruut ja Jeesus, osa1

Matt Mitchell: Ruutin kirjan ja lkikorjuu: Ruut ja Jeesus, osa1 Matt Mitchell: Ruutin kirjan ja lkikorjuu: Ruut ja Jeesus, osa1 Matt Mitchell: Gleanings from the Book of Ruth: Ruth and Jesus Osa 1/4: Ruut 4:1-22 Ruutin kirjan tapahtumat ajoittuvat Tuomarien aikaan,

Lisätiedot

Liperi_4 29.8.2014 TAULU 1 I Maria Laakkonen, s. 1694 Liperin Heinoniemi, k. 29.4.1765 Liperi. Puoliso: 8.8.1736 Liperi Petter Mustonen, s.

Liperi_4 29.8.2014 TAULU 1 I Maria Laakkonen, s. 1694 Liperin Heinoniemi, k. 29.4.1765 Liperi. Puoliso: 8.8.1736 Liperi Petter Mustonen, s. Liperi_4 29.8.2014 TAULU 1 I Maria Laakkonen, s. 1694 Liperin Heinoniemi, k. 29.4.1765 Liperi. Puoliso: 8.8.1736 Liperi Petter Mustonen, s. 1711 Liperin Vaivio, Mustola, k. 29.3.1781 Liperi. Pehr peri

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

ESI-ISIÄ ETSIMÄSSÄ. FT Anneli Mäkelä-Alitalo Hahlin sukuseura 9. 8. 09

ESI-ISIÄ ETSIMÄSSÄ. FT Anneli Mäkelä-Alitalo Hahlin sukuseura 9. 8. 09 1 ESI-ISIÄ ETSIMÄSSÄ FT Anneli Mäkelä-Alitalo Hahlin sukuseura 9. 8. 09 Jos luette uusia ja moderneja tieteellisiä historioita, huomaatte että niissä puretaan myyttejä. Joskus tekee mieli kysyä, mitä se

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Luojan asettama avioliitto Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Matt. 19: 1-12 1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä. FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi

Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä. FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi Kuka Elina Tergujeff? englannin ja ruotsin opettaja filosofian tohtori, soveltava

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

VÄLINEITÄ KANSALAISILLE. Mikkeli 11.10.2011 Liisa Tarjanne

VÄLINEITÄ KANSALAISILLE. Mikkeli 11.10.2011 Liisa Tarjanne KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE Mikkeli 11.10.2011 Liisa Tarjanne KULTTUURIYMPÄRISTÖN KAMPANJAVUOSI 2010 JOY Jokaisen ki Oma Ympäristö äi Kulttuuriympäristökampanja 2010 Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ISO SUOMEN KIELIOPPI S2- OPETUKSESSA. Muutama havainto

ISO SUOMEN KIELIOPPI S2- OPETUKSESSA. Muutama havainto ISO SUOMEN KIELIOPPI S2- OPETUKSESSA Muutama havainto Maisa Martin Alumnipäivä 26.9.2009 KOLME ASIAA Uusia termejä S2-alan näkökulmasta ja muutenkin Hyödyllisiä erotteluja Ope, mitä eroa on Mikä on tavallista?

Lisätiedot

SUVUN TILALLISET KULKKILA

SUVUN TILALLISET KULKKILA SUVUN TILALLISET KULKKILA Heikki Hermanni Myllylän äidin Greta Liisan äidin Margareetan äiti Anna antintytär on Vähä-Kulkkilan ensimmäisen isännän Antti Simonpojan tytär. Kullkilan tila jaettiin vuonna

Lisätiedot

Miten muissa Pohjoismaissa tuetaan poliittista toimintaa kunnissa?

Miten muissa Pohjoismaissa tuetaan poliittista toimintaa kunnissa? Miten muissa Pohjoismaissa tuetaan poliittista toimintaa kunnissa? Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Kuntalakiseminaari 21.5.2013 Wikipedian määritelmä haulla Puoluetuki : Puoluetuki on puolueiden

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko Ruotsalaisen kirjeenvaihto 3 Ad

Lisätiedot

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 olivat historian kolmannet maailmanmestaruuskilpailut ja toiset miesten MM kisat. Ne järjeste4in Tšekissä

Lisätiedot

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lärplattformen Ohjeita huoltajalle

Lärplattformen Ohjeita huoltajalle Utbildningskontoret Lärplattformen Ohjeita huoltajalle Utbildningskontoretin (koulutustoimiston) kaksi Lärplattformen -palvelua koskevaa asiakirjaa on käännetty englanniksi, suomeksi ja arabiaksi. Toinen

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808,

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Vuonna 1808, 15 päivä joulukuuta, toimitti allekirjoittanut omaisuuden ylöskirjauksen ja jaon Oravan verotalossa Savonkylässä

Lisätiedot

SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus -

SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus - SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus - Oik. kand. Heikki J. Hyvärinen Saamentutkimuksen seminaari Levillä 30.9. 1.10.2010 1 NYKYINEN TILANNE JA KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Kustannusosakeyhtiö Otava 2

Kustannusosakeyhtiö Otava 2 20 Kustannusosakeyhtiö Otava 2 Tilanne maailmalla Päätelaitteet Vuoteen 2009 mennessä on myyty 5 miljonaa lukulaitetta Vuonna 2010 myydään arviolta 5-6 miljoonaa lukulaitetta 7 miljoonaa Ipadia Erilaisia

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää? Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan siirtomaiksi. Kun Somalia itsenäistyi jäivät somalialaiset usean

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot