Kuten harjoitustekstistä havaitaan, maaseutukäräjien kielessä on vain vähän latinankielisiä lainasanoja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuten harjoitustekstistä havaitaan, maaseutukäräjien kielessä on vain vähän latinankielisiä lainasanoja."

Transkriptio

1 1 Runebergistä riimuihin: tekstinymmärrysharjoitukset Harjoitus 4: Palaute ja vastaukset Tällä kertaa useat vastaukset tulivat aika lailla viime tingassa, mikä kertonee tehtävän haasteellisuudesta olihan harjoitusteksti suhteellisen pitkä. Melko hyvin teksti oli kuitenkin ymmärretty. Harjoitusteksti on peräisin vanhemman uusruotsin kaudelta ( ). Vaikka etäisyyttä nykyruotsiin ja Runeberginkin kieleen on jo satoja vuosia, kieli on silti edelleen joitain erityistermejä ja kieliopillisia ilmauksia lukuun ottamatta verrattain ymmärrettävää. Ruotsin kielen suurimmat muutokset koettiinkin 1300-luvun lopulla siirryttäessä vanhemmasta muinaisruotsista nuorempaan muinaisruotsiin oikeastaan vasta 1300-luvun puolivälin ja sitä vanhempien aikojen ruotsinkieliset tekstit käyvät nykylukijan kannalta todella haastaviksi. Kirjoitusasun suhteen pätevät ne huomiot, jotka esitettiin edellisen tehtävän palautteessa ( ylimääräiset h-kirjaimet, kaksoisvokaalit, å:n ja o:n välinen huojunta jne.). Kuten harjoitustekstistä havaitaan, maaseutukäräjien kielessä on vain vähän latinankielisiä lainasanoja. Harjoitusteksti antaa hyvän kuvan siitä, mitä Ruotsissa ja Suomessa uuden ajan alussa laaditut tuomiokirjat (domböcker) näyttävät rakenteellisesti ja mitä ne pitävät sisällään. Maaseudun tuomiokirjat käsittelevät eniten maan omistamista, mutta myös väestön sukupuolimoraalia, kuten nähdään myös verkkoresurssin tuomiokirjoihin pohjautuvista tekstinymmärrysharjoituksista. Kaupunkien oikeusistuimien tuottama aineisto, johon tutustutaan harjoituksessa 6, on sisällöltään tavallisesti kirjavampaa. Tuomiokirja-aineistoa voidaan hyödyntää paitsi historiantutkimuksessa ja sukututkimuksessa myös kielitieteellisesti, esimerkiksi tarkastelemalla kirjakielen muutoksia, puhekielisyyksiä ja murreilmauksia sekä nimistöä. Tuomiokirjoja koskevasta tutkimuksesta ks. esim. Harry Lönnroth, Ekenäs stads dombok , Bd. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift (2005) & Bd. II: Filologisk utgåva med kommentar och register (2006). Ks. tuomiokirjan elektroninen editio osoitteessa Petri Karonen on julkaisemassa tuomiokirjatutkimuksesta katsausta Harry Lönnrothin toimittamassa artikkelikokoelmassa. Itse julkaisen artikkelin, joka käsittelee tällaisen aineiston käyttöä keskiajan arjen tarkastelussa artikkelin pitäisi ilmestyä SKS:n julkaisemassa Keskiajantutkimuksen oppaassa viimeistään vuonna Lyhenteet: Novemb: = November tai Novembris = november wäl:tt = wälachtatt = välaktad Kongl. = Kongliga = kungliga K: = kungliga cap: = capitulum = kapitel Levit. = Leviticus

2 2 S = salige h. = hustru be:dh = bennämndh = benämnd Rd:r = riksdaler m:r = mark G:B: = giftermålsbalken nembl. = nembligen = nämligen mz = meth / med(h) be:te = bemälte förbe:de = förbenämnde Mallivastaukset selityksineen: 1. Mitä virkaa tuomioistuinta johtava mies piti hallussaan? Hän oli käskynhaltija (befallningsman); samaa saattoi tarkoittaa termi hövitsman. Tavallisesti befallningsman tai hövitsman oli jonkin hallinnollisen alueen kuten linnaläänin (slottslän) päällikkö eli linnanvouti (slottsfogde). Eräät sanakirjat antavat befallningsman-termille suomennoksen kruunun vouti, mikä on sekin oikein, koska käskynhaltija oli yleensä myös vouti (fogde). Maaseudulla käräjätuomarina toimi tavallisesti kruunun edustaja, kaupungissa raatia johtava pormestari, joka saattoi olla hänkin suoraan tai välillisesti kruunun nimittämä; lisäksi ainakin suurimmissa kaupungeissa oli raadin istunnoissakin läsnä kruunua edustava vouti. Mikä oli häntä avustavien miesten titteli? Lagrättesman lakioikeusmies tai käräjämies, joka kuitenkin tarkoittaa lautamiestä. Pohjimmiltaan norjankielistä termiä (lagretteman) on hivenen hankala suomentaa, koska se oli paikallinen termi ja peräisin ajalta, jolloin Jämtlanti kuului Norjaan (maakunta siirtyi Ruotsille vasta vuonna 1645). Norjassa lagrett vastasi Ruotsin käräjiä (ting). Ruotsin valtakunnan oikeuslaitoksessa oli siis vielä 1600-luvun puolimaissakin alueellisia erityispiirteitä. Suurimmassa osassa valtakuntaa lautamiehestä käytettiin termiä nämndeman. Epiteetti edsvuren tarkoittaa valan vannonutta. Miehet voi päätellä lautamiehiksi, vaikkei lagrättesman/lagrettesman-termi olisikaan tuttu: kyse on käräjätuomaria avustavista miehistä, joita on kaksitoista. Lautamiehet olivat seudun talonpoikia, ja heidän asuinpaikkansa on lueteltu. 2. Mitä Olof Olofsson oli tehnyt? Olof Olofsson oli maannut lähisukulaisensa ja ottanut siitä syyn niskoilleen. Sukurutsa kuului kategoriaan högmålssak, joka tarkoitti hyvin vakavaa tai raskasta rikosta. Högmål voi tarkoittaa myös valtiopetosta, mutta jos termin haluaa suomentaa tässä yhteydessä, vastinetta voisi hakea vanhasta lakisuomesta. Kristoffer-kuninkaan maanlaki vuodelta 1442 oli nimittäin käytössä suomennettuna; siihen kuuluu mm. Korkeimpien syiden kaari. Internetissä voi lukea herra Martin 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla siitä tekemää versiota osoitteessa Kirjamuodossa vanhalla lakisuomella julkaistuja ruotsalaisia lakeja on julkaistu mm. Suomen kielen muistomerkkejä -sarjassa. Mikä tuomio hänelle oli langetettu? Hänet samoin kuin naissukulainen tuomittiin sukurutsasta kuolemaan Mooseksen lain perusteella (Leviticus eli 3. Moos. 18).

3 3 andraga = lausua änkling = leskimies then = den = (tässä:) joka (vrt. saksan kielen relatiivipronominikäytännöt) närskyld = lähisukulainen till andra/tredje led = toiseen/kolmanteen polveen (kirkon ja oikeusistuimien sukurutsa- ja perinnönjakoasioissa soveltamista polvienlaskutavoista ks. Jyrki Knuutila, Avioliitto oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Suomessa vuoteen 1629 (Helsinki 1990). fränka = sukulaisnainen (frände = sukulaismies; vrt. engl. friend) fåhne (=fåne) ja wettwilligh ovat hullusta ja heikkomielisestä käytettyjä ilmauksia giänta = jänta = neito, tyttö afflat = avlat = siittänyt besova = maata tå = då = silloin the = de = he 3. Mitä Agnes Olofsdotter teki? Hän oli tarjonnut kolmasti myyntiin erään tilan (sekä maan- että kaupunginlain mukaan perintömaata oli tarjottava aluksi sukulaisille, joilla oli etuostoikeus; tavallisesti kiinteistöjä tarjottiin kolmasti peräkkäin peräkkäisillä käräjillä tai, kaupungeista puheen ollen. raadin istunnossa). (Sekä maan- että kaupunginlain mukaan perintömaata oli tarjottava aluksi sukulaisille, joilla oli etuosto-oikeus; tavallisesti kiinteistöjä tarjottiin kolmasti peräkkäin peräkkäisillä käräjillä tai, kaupungeista puheen ollen, raadin istunnossa. Tilaa ei siis ollut vielä myyty eikä ollut vielä lainhuudostakaan; lainhuutoja (lagfart) vastasivat jutut, joissa kauppa tai muu kiinteän omaisuuden hallintaa ja käyttöä koskeva asia merkittiin tuomiokirjaan tai raadin pöytäkirjaan vähän niin kuin perinnönjakoja ja sukulunastuksia koskevissa jutuissa alempana). Mikä oli hänen tittelinsä? Hän oli leskivaimo (hustru effterlåtne). (Se, että hänen edesmenneellä miehellään oli ollut her(r)-titteli, kertoo hänen olleen kirkkoherra. Myös aatelisilla ja keskiajalla Tukholman pormestareilla ja uudella ajalla kuninkaan nimittämillä pormestareilla saattoi olla herr/dominus-titteli. Se, että herra Mårten oli todennäköisimmin pappi kuin maallikko, näkyy nimimuodosta, johon ei kuulu suku-, lisä- eikä isännimeä eli patrononyymiä herra-titteliä kantavien aatelisten ja porvareiden kohdalla mainittiin usein myös joku viime mainituista.) opbiuda = uppbjuda = tarjota myyntiin hustru = vaimo (fru- eli rouva-titteliä käytettiin vain aatelissäätyisistä avioituneista naisista; emäntä-tittelin vastineita olivat husmoder, matmoder ja värdinna) effterlåtne jälkeen(sä)jättämä = leski (myös änka ja efterleva olivat naisleskestä käytettyjä ilmauksia) 4. Oliko Elisabet Persdotter henkilökohtaisesti paikalla oikeudenistunnossa? Ei, vaan häntä edusti hänen vävynsä kaivoskirjanpitäjä Anders Persson. Mitä hänen asiansa koski? Hän halusi takaisin maapalan, joka oli vuonna 1602 oikeuden päätöksellä annettu erään Sven Olofssonin käyttöön. Elisabet omisti edelleen päärakennuksen.

4 4 Mikä oli hänen todisteensa? Laamannintuomio, annettu (Maata koskevia asiakirjoja säilytettiin pitkäänkin, kuten tästäkin esimerkistä nähdään.) Kuka sen esitti? Vävy (ks. yllä; yleensä joku sukulainen tai ystävä toimi edusmiehenä). fullmäktig = jnkn valtuuttama (oli aika tavallista, että naiset ja toispaikkakuntalaiset käyttivät edustajaa, joka esitti heidän asiansa oikeudelle) äska = vaatia (vrt. engl. ask) oskyld = ei sukua vedergälla = hyvittää, korvata; kostaa åbo = asunto komma under/dömas under = saada jtkn haltuunsa/saada tuomion perusteella jtkn haltuunsa 5. Mitä Olof Larsson kävi tekemässä oikeudenistunnossa? Hän tarjosi ensimmäistä kertaa myytäväksi joitakuita autioita tai veronmaksukykynsä menettäneitä maa-alueita (parter = maaosuuksia). opbiuda = uppbjuda = tarjota myytäväksi öde autio saattoi tarkoittaa myös veronmaksukykynsä menettänyttä tilaa 6. Mitä Anders Matsson ja Nils Olofsson tekivät oikeuden edessä? Sovinnon koskien erästä maatilaa: Anders luopui perintöoikeudestaan ja sai vastineeksi neljä riikintaalaria. handeband = handslag odalman = perintötilallinen böxel = bygsel: tämä on norjalainen termi, jota käytettiin Ruotsissakin alueilla, jotka olivat kuuluneet Ruotsiin, ja se tarkoittaa joko vuokraamista tai veronmaksamista pitäisi selvittää alueen paikallishistorioista tai norjalaisista hallintohistoriallisista tutkimuksista termin tarkka suomenkielinen vastine; joka tapauksessa maksusuoritukset olivat luoneen oikeutuksen mainittuun maaomaisuuteen (> SAOB kuten muinaisruotsia koskevissa harjoituksissa tuodaan ilmi ja kuten on varmaan luettavissa verkkoresurssin kielioppiosiostakin, yksi vanhalle ruotsille tyypillisistä äänteellisistä muutoksista (mikä näkyi kirjoituksessakin) oli vokaalinmuutos y > ö, mutta päinvastaistakin tapahtui ja y ja ö saattoivat vaihdella yleensä konsonantit muuttuvat vähemmän kuin vokaalit, joiden ääntämiseen kieli tarvitsee vähemmän energiaa ja jotka ovat siten muutosherkempiä, mikä kannattaa pitää mielessä outoja sanoja tavaillessa ja niille nykykielisiä vastineita etsittäessä kannattaa määrittää konsontanteista koostuva perusrunko, jos mahdollista, ja sitten testailla eri vokaaliyhdistelmillä jäljempien harjoitusten yhteydessä seuraa muistisäännöiksi tarkoitettu lista tavallisimmista äänteenmuutoksista) sytning = syting = undantag = syytinki 7. Miksi Per Jonsson sai 12 riikintaalaria?

5 5 Björn Eriksson tarjosi myyntiin erästä aiemmin autiona ollutta tilaa. Per Jonssonilla oli sukulaisuussuhteidensa vuoksi jonkinasteinen perimysoikeus kyseiseen tilaan, mutta Björn lunasti hänen osuutensa 12 riikintaalarilla. (Virkkeessä Per Jonsson i Hallen tog 12 Rd:r för sin bördh som räknades skyldh att wara relatiivilause som räknades skyldh att wara ei viittaa bördh-sanaan, vaan Per Jonssoniin.) skyld = sukulainen, sukulaisuus(suhde) 8. Mitä Erik Stensson oli tehnyt? Hän oli maannut kihlattunsa ennen häitä, tosin luvaten tälle avioliiton, ja tehnyt hänet raskaaksi. (Tällaiset olivat hyvin tavallisia juttuja.) Mitä hän joutui sen vuoksi tekemään? Toisinaan kävi onnellisesti kuten tässä, että mies uudisti oikeuden edessä avioitumislupauksensa (ojentamalla kättä kihlatulleen; käden ojennus oli symbolinen ele, jota käytettiin usein, kun luvattiin jotain juhlallisesti); tosin sakoilta se ei säästänyt, ja Erik Stensson joutui maksamaan 20 markkaa maanlain avioliiton kaaren mukaisesti (lakien isommista kokonaisuuksista puhuttiin kaarina, balkar; ne sisälsivät vaihtelevan määrän enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisia artikloja). belägra = maata fästmö = kihlattu swalder = svaller = skvaller = hälinä, huhu, juoru (> SAOB skvaller 2; SAOBia käytettäessä pitäisi muistaa myös ääntämistapoja heijastavat assimilaatiot eli esim. ld-yhdistelmän sisältävä sana pitäisi osata muuttaa ll-yhdistelmän sisältäväksi samoin kuin esimerkiksi nd ja nn saattoivat vaihtaa paikkaa) avund = kateus (toisinaan myös vihanpito: avundsman saattoi tarkoittaa myös vihamiestä) avväg = harhatie, -polku frikalla = vapauttaa åtra = purkaa, perua, peruuttaa är kommin = är kommen = har kommit förmedelst = medelst = kautta sakfälld = sakotettu (Tässä kohtaa siis kerrotaan suurin piirtein seuraavaa: Vaan huhujen ja pahojen puheiden vuoksi hän [=Erik] on joutunut harhapoluille/uskonut harhapuheita, jotka hän haluaa peruuttaa. Josta [=aiheettomasta syytöksestä] oikeus vapauttaa hänet [=kihlatun], ja vihamies oikoi puheitaan, juopumuksen kautta [=väitti levittäneensä huhuja juopuneena saadakseen lievemmän rangaistuksen tai välttyäkseen siltä kokonaan]. Joku oli siis levittänyt Erikin kihlatusta pahoja puheita, ja kunnianherkässä yhteiskunnassa mies saattoi tällöin hylätä kihlattunsa luullessaan, ettei tämä odotakaan hänen lastaan. Tällaiset jutut olivat tosiaankin varsin tavallisia.) 9. Mitä Måns Eriksson oli tehnyt? Hän oli hankkinut maata lapsipuoltensa nimissä (= hyödynsi lapsipuolensa sukulaisuussuhteita ja hankki haltuunsa Mossa ilmeisesti tarjottavana olleen maaomaisuuden, jonka omisti kuolinpesä eli hänen lapsipuoltensa suku). Tuomiokirjassa luetellaan henkilöt, joiden kanssa hän oli joko vaihtanut maata tai joilta hän oli ostanut osuuksia samasta

6 6 maaomaisuudesta kooten arvatenkin suhteellisen yhtenäisen maa-alueen. Sukulaisilla saattoikin olla intressiä myydä maata, koska liian pienillä osuuksilla ei tehnyt juuri mitään ja maiden hallinta ja käyttö saattoivat käydä vaikeaksi, jos omistajia oli kovin monta. fastebrev = kiinnekirja lått = lott = osa (myöhemmin tekstissä käytetään myös termiä part(t)) boendes = boende = som bor (partipisiipin preesensillä on tässä vanhalle ruotsille tavallinen s- pääte, vastaa tässä relatiivilausetta; toisinaan myös kertoo tekemisen tavan ( siten, että )) fishie = fiske (vrt. engl. fish) -Monet sk-kirjainyhdistelmän sisältävät sanat kirjoitetaan englannin kielessä sh-yhdistelmällä: esim. ska(ll) shall, biskop bishop. Uusruotsissa saattoivat nykyruotsin [sk]- äänneyhdistelmällä ääntyvät sanat ääntyä [sh]-äänneyhdistelmällä kuten nykyenglannissa, mikä heijastui joskus kirjoitusasuunkin. Niinpä harjoitustekstissä on kirjoitettu fishie. Vastaava piirre tavataan mm. myös Tammisaaren tuomiokirjasta, jossa esiintyy mm. muotoja shall och shulle. Tietääkseni ilmiö ei kuitenkaan ollut kovin yleinen. 10. Kuinka monta riikintaalaria Olof Eriksson joutui pulittamaan muille perillisille lunastaessaan Norregårdenin tilan itselleen? 50 (veljen osa) + 24 (sisaren osa) + 43 ( kolmas osa ) = 117 taalaria (Lukusanat ovat helposti tunnistettavissa, vaikka ne voitiin kirjoittaa sekä yhteen että erikseen. Tämä on vähän samantapainen juttu kuin edellinenkin. Periaatteessa sisar peri maanlain perimyksenkaaren mukaan puolet siitä, mitä veli, eli sisaren osan olisi pitänyt olla 25 taalaria, mutta laista voitiin poiketa niin suuntaan kuin toiseen, jos perilliset eivät riitauttaneet asiaa. Koska ensinnä mainituilla sukulaisilta, joilta Olof Eriksson oli ostanut veljen ja sisaren osan, ei ole samaa patronyymiä kuin hänellä itsellään, he eivät olleet hänen veljiään, vaan todennäköisesti veljen ja sisaren lapsia tai muita sukulaisia. Kolme viimeksi mainittua myyjää oli Olof Erikssonin edesmenneen vaimon sukulaisia Olof joutui lunastamaan heidänkin osuutensa, koska hän oli ostanut tilan yhdessä vaimonsa kanssa ja vaimon kuoltua hänen sukulaisillaan oli perimysoikeus hänen omaisuuteensa.) uthaff = utav = av (muita vanhahtavia prepositiomuotoja ovat oppå/uppå = på ja uti = i) ibidem = samoin woro köpt = hawa köpt (vanhassakin ruotsissa oli epätyypillistä käyttää vara-verbiä muodostettaessa perfektiä tai pluskvamperfektiä; tavallisesti se tehtiin ha(va)-verbin avulla kuten nykyruotsissa) opburit = uppburit = kantanut, perinyt, saanut Tekstissä on fraaseja, jotka yleensä toistuvat jossain muodossa tällaisissa sopimuksissa: effter egen willia och fulle nöije omasta tahdosta ja täydestä tyytyväisyydestä (tms.), aldeles affhände ifrå sigh täysin luovuttivat/antoivat pois, till ewärdeligh oklandrat odels egendom ikuiseksi moittimattomaksi perintöomaisuudeksi (samantyyppisiä ilmauksia on käytetty tässä tekstissä varsinkin Anders Matssonin perintökaupasta kertovassa osuudessa) 11. Mitä Måns Hemmingsson tarjosi myytäväksi? Kolme tynnyrinalaa maata.

7 7 Vanhoja ruotsalaisia mittoja ja rahayksiköitä sekä niiden vastaavuuksia ja reaaliarvoja voi selvittää mm. seuraavien hakuteosten ja apuvälineiden avulla: - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 1 22 ( ) - Hans Hildebrand, Sveriges medeltid: en kulturhistorisk skildring I:2 (1894), luku 5. - Bo Franzén, Folkungatidens monetära system (2006). - Bo Franzén, Sturetidens monetära system (1998). - Ilkka Nummela & Petri Karonen, Hinnat ja palkat Hämeessä vuosina (1993). - Lars O. Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar (1984 ja myöhempiä painoksia). - Turun yliopiston mittojen muuntaja verkko-osoitteessa

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

Lausuminen kertoo sanojen määrän

Lausuminen kertoo sanojen määrän Sivu 1/5 Lausuminen kertoo sanojen määrän Monta osaa Miten selvä ero Rinnasteiset ilmaisut Yhdyssana on ilmaisu, jossa yksi sana sisältää osinaan kaksi sanaa tai enemmän. Puhutussa kielessä tätä vastaa

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 Kokousaika 08.06.2016 klo 16.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella Liite 1 : sanat Xlkuperäinen 2. röker affhunger döde afreest,-e andra anno b, bonde b:te. bemalte barnlårare begge begifivit sigh begrafwen begådt H hel nattr,vård bemälte beswärat aff fallande soot bevis

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen

Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen Pieni esite varsin yleisestä ongelmasta ROG-5001 Jos sinulla on kysyttävää Pfizerin käsikauppalääkkeistä, ota yhteyttä: Puh. 08-550 520 00.

Lisätiedot

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan:

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: LOGIIKKA 1 Mitä logiikka on? päättelyn tiede o oppi muodollisesti pätevästä päättelystä 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: sisältö, merkitys: onko jokin premissi

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kimmo Koskenniemi 4.4.2007 Yleisen kielitieteen laitos Humanistinen tiedekunta Kielidataa on monenlaista Tekstiä erilaisista lähteistä kirjoista, lehdistä,

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200 1800-luvulta

Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200 1800-luvulta Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200 1800-luvulta Vanhoina vuosisatoina Suomessa julkaistiin kahdenlaisia kalentereita. Ensinnäkin rukous- ja virsikirjoissa oli kalentereita,

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Miesväestön osuuksia prosentteina (%) (keskiarvo vuosilta )

Miesväestön osuuksia prosentteina (%) (keskiarvo vuosilta ) Miesväestön lukumääriä ja prosenttiosuuksia Suomessa Somalimiehet 2 913 3 485 3 893 3 918 3 915 3 835 3 800 3 680 % 0,11 % 0,13 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,14 % 0,14 % 0,14 % Muut afrikkalaiset miehet 6 566

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset

4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset 4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset MÄÄRITELMÄ 6 URA Joukko pisteitä, joista jokainen täyttää määrätyn ehdon, on ura. Urakäsite sisältää siten kaksi asiaa. Pistejoukon jokainen piste

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2016 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2016 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2016 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Vuositilastossa käytettäviä käsitteitä... 2 3. Vuoden 2016 jäsentietojen yhteenveto... 3 4. Kartta kirkkoon kuuluminen

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

NÄIN TEEN PERUKIRJAN. Pertti Puronen

NÄIN TEEN PERUKIRJAN. Pertti Puronen NÄIN TEEN PERUKIRJAN Pertti Puronen TALENTUM HELSINKI 2013 5., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Pertti Puronen ISBN 978-952-14-2093-1 ISBN 978-952-14-2137-2 (sähkökirja) Kansi ja taitto: Lapine Oy

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Rakenteisen ohjelmoinnin harjoitustyö

Rakenteisen ohjelmoinnin harjoitustyö Tehtävä 2005/33 Puppugeneraattorissa lauseet on jaettu neljään osaan ja niistä taulukoidaan kymmenen lauseen aloitusta (esim. On huomattava, että, Kuitenkin, Tämän vuoksi), kymmenen tekijäosaa (esim. opintojen

Lisätiedot

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen TerveysInfo Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen maksuton, A5 : 4 s. : piirr. : 4 vär. http:///www/fi/liitetiedostot/ Barnet_och_mjolken. Hakusanat: ravitsemus, lapset,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Ahmed, välkkä ja kielimuuri. Kielen käyttö koulutuksessa

Ahmed, välkkä ja kielimuuri. Kielen käyttö koulutuksessa Ahmed, välkkä ja kielimuuri Kielen käyttö koulutuksessa Viivi Heikura viivi.heikura@stadinao.fi Tulityöseminaari Jyväskylä 8.9.2016 Stadin aikuisopiston toiminta Ammatillinen aikuiskoulutus Orientoiva

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot