Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO"

Transkriptio

1 Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO I JOHDAN TO Kaupunginjohtaja Slotte on pyytänyt m inulta lausuntoa koskien kaupungin m ahdollista velvollisuutta kilpailuttaa niin sanottua Kuninkaanportin projektia julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön m ukaisesti. Suom essa sanottu lainsäädäntö on sisällytetty lakiin julkisista hankinnoista, joka vuorostaan perustuu Euroopan Unionin tiettyihin direktiiveihin. Täm ä lausunto on jouduttu tekem ään varsin lyhyessa ajassa. Täm än vuoksi lausunto on katsottava alustavaksi kannanotoksi tässä asiassa. On m yös m ahdollista, että säännökset koskien julkista tukea tulisi tarkistaa koska kaupunki tukee käsilläolevaa hanketta m m. takauksella ja rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt. Tähän kysym ykseen ei tässä lausunnossa oteta kantaa. Tätä lausuntoa varten m inulla on ollut käytettävissa seuraavat asiakirjat: - Porvoon Kuninkaanport in alueen yht eist oim int asopim us ( ) -Hannu 1. Miettisen ja Jouko Pöyhösen, SRV Viitoset Oy: n m em orandum ( ) -Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportin yhtiöjärjestys ja osakassopim usluonnos - Kaupunginhallit uksen m uist io aiheest a Kiint eist ökaupan esisopim us -Kuninkaan kärkiprojektin toteuttam ism alli -Raportti Kuninkaanportin osaam is- ja koulutuskeskuksen nykytilanteesta BRUSSELS - GENEVA - HELSI NKI Unioninkatu 39 A 9 FI N Helsinki, Finland Tel: Telefax: E- m ail: firstnam e.surnam nordiclaw.inet.fi Reg. Nr Registered office : Helsinki Mem ber of ACL I nternational

2 Täm än lausunnon kannalta irrelevantteja asiakirjoja ovat tavoitehintalaskelm a sekä Catella Propert y Consult ant sin lausunt o Lisäksi on käyty useita lyhyita keskusteluja kaupunginjohtaja Slotten kanssa henkilökohtaisesti ja puhelim itse. I I KYSEI SEN PROJEKTI N KUVAUS PÄÄPI I RTEI TTÄI N Porvoon kaupunki on eri päätöksillä päättänyt edistää teollisuutta ja opetusta alueellaan ja käyttäm ään tähän tarkoitukseen kaupungin om istam aa tonttim aata. Kaupunki on solm inut yhteistyösopim uksen SRV Viitoset Oy nim isen rakentajan kanssa. Yhteistyösopim uksen tarkoitus on juuri m ainitun tavoitteen toteuttam ista. Yhteistoim inta sopim uksessa todetaan m m. että Kaupunki on laatinut yhdessä Viitosten kanssa Porvoon Kuninkaanportin alueen kehittäm issuunnitelm an edistääkseen yritysten sijoittum ista Porvooseen. Kehittäm issuunnitelm an toteuttam iseksi kaupunki harjoittaa joustavaa kaavoituspolitiikkaa, rakentaa tarvittavan kunnallistekniikan ja om istaa m aaalueita. Kaupunki pyrkii m yös kehittäm ään yhteistyöm uotoja täm än ohjelm an tavoitteita tukevien tahojen kanssa ja solm ii näiden yritysten kanssa tarvittavat sopim ukset. Yrityseläm än kanssa tehtävien sopim usten tavoitteena on pyrkiä ohjaam aan asiakkaitten sijoittum ista tavoitellun kaupunkirakenteen m ukaisesti, luom aan lisäresursseja m arkkinointiin, rahoitukseen sekä tuoda yksityisen yrityseläm än näkem ys toteuttam iseen. Yhteistyösopim uksen toteuttam iseksi on laadittu joukko m uita sopim uksia. Niistä m ainittakoon tässä sopim us yhteisyrityksesta siihen kuuluvine yhtiöjärjestyksineen, sekä osakassopim us. Sopim usjarjestelm än tarkoitus on se m ikä yllä jo m ainittiin, eli Porvoon kaupungin teollisuuden opetuksen ja rakentam isen edistäm istä. Kiteytettynä voidaan sanoa, että Porvoon kaupunki kilpailuttam atta on valinnut tehtävään yhteistyökum ppanikseen SRV Viitoset Oy nim isen yhtiön. Täm än lausunnon tarkoitus on ottaa kantaa siihen, olisiko Kaupungin tullut (tai tulisiko) kilpailuttaa kyseistä projektia. I I I 2 SOVELLETTAVAN LAI N MÄÄRÄYKSET Suom en hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön ja kansalliset

3 hankintaasetuksem m e on laadittu vastaam aan EY-direktiivejä. Lainsäädännön soveltam isalasta, keskeisistä m enettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa. Yksityiskohtaiset hankintadirektiivien m ukaiset m enettelysäännöt on annettu asetuksilla. Hankintalain soveltam isalaan kuuluvat viranom aisyksiköinä valtion ja kuntien viranom aiset sekä eräät julkishallintoon kuuluvat oikeushenkilöt. Hankintalakia noudattavat m yös valtion liikelaitokset, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivat yksiköt ellei m uuta ole säädetty. Valtion ja kuntien tai valtion liikelaitosten rahoittam issa m uuten hankintalain soveltam isalan ulkopuolella olevan yksikön tekem issä hankinnoissa on m yös noudatettava hankintalaissa säädettyä. 1) Nyt käsillä olevaan asiaan sovelletaan Lakia Julkisista Hankinnoista ( / 1505) sekä lakeja julkisista hankinnoista annetun lain m uuttam isesta ( / 1009 ja / 1530). Lain ensim m äisessä pykalassa sanot aan seuraavaa: Soveltam isala ja tarkoitus. Valtion ja kuntien viranom aisten sekä m uiden tässä laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailun aikaansaam iseksi sekä tarjousm enettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjim ättöm än kohtelun turvaam iseksi noudatettava hankinnassaan, m itä tässä laissa säädetään." 1) Julkisten hankintojen direktiivit. Euroopan Unionin julkisten hankintojen direktiivien taustalla ovat EU: n sisäm arkkinoiden toim ivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Direktiivien perusteella Eu-alueen tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on avattu kilpailulle. EU alueen tarjoajille on direktiiveissä taattu kansalaisuudesta riippum aton, syrjim äton ja tasapuolinen kohtelu niiden osallistuessa julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Tärkeim m ät hankintadirektiivit ovat: Palveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 92/ 50/ ETY julkisia palveluhankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Tavarahankint adirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 36/ ETY julkisia tavarahankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Rakennusurakkadirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 37/ ETY julkisia rakennusurakoita koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Peruspalveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 38/ ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alan hankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Valvont adirekt iivit (neuvoston direktiivi 89/ 665/ ETU vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivien yksiköiden hankintam enettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltam iseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten m ääräysten yhteensovittam isesta). Edellä m ainittuja direktiivejä on m uutettu direktiiveillä 97/ 52/ ETY sekä direktiivillä 98/ 4/ ETY. Direktiiveissä on kynnysarvoihin, hankinnoista ilm oittam iseen, m ääräaikoihin, teknisiin eritelm iin, hankintam enettelyjen toteuttam iseen sekä sopim usten tekoon liittyviä säännöksiä. Direktiivien uudistustyö on käynnissä. Hankintadirektiivien tulkinnasta päättää viim ekädessä EY-tuom ioistuin. Hankintadirektiivit on Suom essa saatettu voim aan julkisista hankinnoista annetulla lailla sekä kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevilla asetuksilla. 3 Julkiisista hankinnoista annettu Asetus lausuu seuraavasti: Sen lisäksi, m itä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/ 1992) säädetään, tätä asetusta sovelletaan lain 2 : n 1 m om entin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön sellaiseen tavara- tai palveluhankintaan, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vahintään erityisnosto-oikeutta (SDR) vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko- tai hankintailm oitusta julkaistessa, sekä sellaisen

4 rakennusurakan teettäm iseen, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintään erityisnosto-oikeutta vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko tai hankintailm oitusta j ulkaist aessa. Tätä asetusta sovelletaan lisäksi julkisista hankinnoista annetun lain 2 : n 1 m om entin 1,2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden järjestam iin suunnittelukilpailuihin, jos ne järjestetään osana sellaisen palveluhankintaa koskevan sopim uksen tekem iseen johtavaa m enettelyä, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintäan tässä pykalässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen tai jossa osallistujille annettavien palkintojen ja m aksettavien palkkioiden yhteenlaskettu arvo on vähintään tässä pykälässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen. 2) Menem ättä enem m älti lainsäädäntöön (jota tässä on voitu vain viitteellisenä indikoida) totean, että käsillä olevaan projektiin soveltuvat useat lain säännökset koska on kysym ys m m. sekä yhteistyösopim uksesta (eli puitesopim us), rakentam isesta että rahoitusvelvoitteista (viim eksi m ainittu lähinnä takauksen m uodossa, m utta m yös rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt). Todettakoon m yös, että projektin kokonaisarvo ylittää niin sanotut kynnysarvot. Projektin kokonaisarvo on yli 11 m iljoonaa euroa. Kynnysarvo rakennusurakassa on kauppa- ja teollisuusm inisteriön vahvistuksen m ukaisesti ,00 euroa. Todettakoon vielä, että niin sanottu pilkkom iskielto asettaa esteen sille, että tarkasteltaisiin projektin en osat tältä näkökannalta erillisinä projekteina. 2) A kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista / 380. Kauppa- ja teollisuusm rnisteriö on vahvistanut ajalla sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvot. Kauppa- ja teollisuusm inisteriön on kynnysarvot ylittävistä hankinnoista annettujen asetusten perusteella ilm oitettava Suom essa sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvojen valuutta- arvot. Täm än vahvistuksen m ukaisesti edellä m ainitulla ajalla rakennusurakan kynnysarvo on euroa. Kai Kalim an teoksessa Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus vuodelta 1996 todetaan yleisest i seuraavaa: 4 Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä rakennusurakalla, johon niinikään sovelletaan hankinta-asetusta, tarkoitetaan sellaista kynnysarvon ylittävää talonrakennus- tai m uuta rakennustyöta, joka m uodostaa taloudellisen t ai t eknisen kokonaisuuden. Puolestaan julkisista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jossa urakoitsija sitoutuu rahavastiketta vastaan rakentam aan tai sekä suunnittelem aan että rakentam aan taikka m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön ja käyttöoikeusurakalla edellä tarkoitettua

5 sopim usta, josta korvauksena on joko rakennuksen kayttöoikeus sellaisenaan tai käyttöoikeus ja urakkahinta yhdessä. 3) V SOVI TTU SOPI M USJÄRJESTELY Porvoon kaupunki ja SRV Viitoset Oy ovat lähestyneet kilpailuttam isongelm aa luom alla järjestelm än, jonka avulla vältettäisiin kilpailuttam ista. On pidettävä selviönä, että Porvoon kaupunki olisi voinut toteuttaa Kuninkaaportin projektin siten että kaupunki olisi kilpailuttanut suunnittelun, oheistyöt, ja rakennusurakan julkisesti. Sen sijaan, että. näin olisi m enetelty kaupunki on valinnut toisen tien, jonka turvin on ajateltu voitavan välttää julkista tarjouspakkoa. Keskeiseksi kysym ykseksi nousee siten se asetelm a, voiko julkisoikeudellinen yhteisö perustam alla jonkun ei-julkisoikeudellisen tahon kanssa yhtiön, välttää julkista t arj ouspakkoa. Tässä tapauksessa SRV Viitoset Qy on yhteistuum in kaupungin kanssa ottanut käyttöön jo vuonna 2001 perustetun osakeyhtiön. Kaupungin hallituksen m uistiossa Kuninkaanportin kärkiprojektin toteuttam inen ( ) todetaan m m. seuraavaa: Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen valm istelutyötä on jatkettu. Kiinteistöyhtiöksi on todettu tarkoituksenm ukaisim m aksi aktivoida SRV Viitoset Oy: n keväällä 2001 perustam a ja rekisteröim ä Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportti (Yritys- ja 5 yhteisötunnus ). Liitteenä olevan osakassopim uksen m ukaisesti kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi tulevat Porvoon kaupunki 49 % osuudella, SRV Viitoset Oy 11 % osuudella ja sijoittaja 40 % osuudella. Osakassopim uksella sovitaan m m. osakkaiden keskinäisistä suhteista ja järjestelyn edellyttäm istä yhtiöoikeudellisista toim enpiteistä. Yhtiön yhtiöjärjestys m uutetaan liitteenä olevan m ukaiseksi. Lisäksi on tehty esitys kiinteistöosakeyhtiön ja kaupungin väliseksi t ont t ikaupan esisopim ukseksi, j oka käsit elläan erikseen. Osakkeitten jakautum a on tehty siten että kaupunki ornistaa 49% koko osakekannasta m utta 100 % sarja A: n osakkeista (joilla on tietty etuoikeusasem a) ja SRV Viitoset 11% koko osakekannasta B-osakkeina. On ajateltu, että ulkopuolinen sijoittaja m erkitsee loput 40 % sarjasta B. Lisäksi kaupungilla on edustus yhtiön hallituksessa nim eäm änsä edustajan kautta ja vielä siten että tietyt päätökset on oltava yksim ielisiä eli kaupungilla on tietyissä asioissa veto oikeus. Kaupunki sitoutuu m yös siihen että osakassopim uksen

6 tavoitteita noudatetaan yhtiön päätöksissä. Asiaan saattaa m yös vaikuttaa osakkeitten lunastus ja m yynti säännökset. Lisäksi on osakassopim uksessa sovittu siitä että kaupunki asettaa om avelkaisen takauksen sille pankki lainalle jonka turvin projektia on tarkoitus rahoittaa. Voidaan todeta että projektin talousvastuu siten on kaupungilla koska SRV Viitoset Oy yhtä vähän kuin m ukaan tuleva kolm as taho m itä ilm eisem m in kantaa vastaavanlaista taloudellista vastuuta. Syynä tähän järjestelyyn on sanottu olevan tarve pitää rahoituskustannuksia m ahdollisim m an alhaisina joka tavoite toki on kaikkien osakkaiden etu projektin kaupallista toteutum ista ajatellen (m m. vuokrataso voidaan pitää alem m alla tasolla). Lisäksi tiettyä lisärahoitustarvetta varten on ajateltu asettaa yhtiön osakkeet pantiksi. Kaupunki toisaalta m yy tarvittava m aa alue SRV Viitoselle sekä sam alla sitoutuu tekem ään ne katu ja m uut kunnallistyöt (saadulla kauppasum m alla) joita projektin läpiviem inen edellyt t ää. VI ARVI O KI LPAI LUTTAMI SVELVOI TTEESTA Yllä olevan pohdiskelun valossa on arvioit ava pääasiallisest i seuraava kysym ys: 6 3) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s Voiko julkisoikeudellinen yhteisö (tässä kunta) välttää kilpailuttam isvelvoitetta siten kun täm ä velvoite on voim assa olevassa kansallisessa lainsäädännössä ja Euroopan yhteisön direktiiveissä ilm aistu, perustam alla yksityisoikeudellinen yhtiö osakeyhtiön m uodossa, jossa kunnan osakkeen om istus rajoittuu 49 % : iin koko osakekannasta. On tietenkin selvää, että yhtiöoikeudellisesti yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö. Jos täm ä olisi ainoa seikka m ihin pitäisi kiinnittää huom iota asia olisi sillä selvä. Näin tuskin kuitenkaan voidaan asiaa ajatella. On pohdittava laajem m alti kaupungin roolia ja asem aa ehdotetussa järjestelyssä. Arvioitaessa m ahdollista velvollisuutta rakennushankkeen kilpailuttam iseen on tarkasteltava edellä kuvailtua järjestelyä kokonaisuutena. On m yöskin ratkaistava esikysym ys siitä, voidaanko nyt järjesteltaväa hanketta kutsua Laissa julkisista hankinnoista 1 luvun 4 : n 1 kohdan m ukaiseksi hankinnaksi. Tällöin ratkaisevaa vallitsevan oikeuskäytännön m ukaisesti on se, voidaanko sopim uskokonaisuuden pääasialliseen osaan (järjestely) soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia. 4) Täm än lisäksi Kalim an edellä m ainitussa teoksessa todetaan:

7 Edellä m ainittujen direktiivien m ukaisesti julkisista hankinnoista annetun asetuksen (JhankA, ) 5.1 : n 4-kohdassa julkista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jolla on taloudellista arvoa ja jossa urakoitsija sitoutuu rakentam aan tai sekä rakentam aan että suunnittelem aan tai m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön: 5) Kun katsotaan koko sopim uskokonaisuutta tässä valossa, vaikuttaa ilm eiseltä kuitenkin huom ioiden m itä yllä on lausuttu, että on olem assa kilpailuttam ispakko tälle projektille. Kilpailuttam ispakko perustuu tässä asiassa m m. siihen että on: - ilm eistä, että hanke kokonaisvaltaisesti ottaen on kaupungin etuja ajava hanke (joskin etua on m vös SRV Viitoset Oy: lla ja tulevalla rahoittajalla) joka liittyy läheisesti kaupungin kehittäm iin suunnitelm iin. -projektiin liittyy suunnit t elu joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy rakent am ist a ja hankint aa joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa 4) Kts. oikeustapaus / 315 KHO: 2002: 19, jonka perusteluissa painotetaan kokonaisarvion tärkeyttä. 7 -projektiin liittyy rahoit ust a (takuitten m uodossa) joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy m aa alueen m yyntiä rakennuttam istarkoitusta varten (m onella yrittäjälla saattaisi olla m ielenkiintoa kunnallisen m aan ostam iseen varsinkin jos siihen liittyy etuna kunnallistyöt, rahoituksen takaus ym. julkisia järjestelyjä). -sopim uskokonaisuuteen liittyy asiakirja jota voitaisiin katsoa puitesopim ukseksi (Porvoon Kuninkaanportin alueen yhteistoim intasopim us) ja siten kilpailuttam ispakon alaisena järjestelyna. 6) -SRV- Viitoset Oy: n ja Porvoon kaupungin välistä sopim uskokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan sanoa, että pääasialliseen osaan tästä järjestelysta voidaan soveltaa lakia julkisista hankkeista Asetuksessa, joka on annettu 29. toukokuuta 1998 m ääritellään rakennusurakka seuraavast i:

8 rakennusurakalla tarkoitetaan sellaista talonrakennus- tai m uuta rakennus- tai purkutyötä, joka m uodostaa taloudellisen tai teknisen kokonaisuuden, VI I ERI TYI SESTI PYKÄLÄSTA 6 OSAKASSOPI M UKSESSA Kaupunginjohtaja Slotte on ilm oittanut, että SRV Viitoset Oy olisi halukas luopum aan osakassopim uksen pykälän 6 m ääräyksista. Pykälä käsittää Kaupungille asetetut erityiset oikeudet j a velvoit t eet rakennusj akson aikana. Kyseisen pykälän poistam inen ei nähdäkseni tuo ratkaisevaa m uutosta siihen kokonaisarvioon, jonka alla esitän, joskin kyseinen pykäla varsin selvästi tuo esille kaupungin ratkaisevaa m yötävaikutusvelvoitetta ja todellista roolia tässä projektissa. 5) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s. 22 6) Puitesopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jonka hankintayksikkö tekee yhden tai useam m an tavarantoim ittajan, palvelun suorittajan tai rakennusurakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, m ääristä tai m uista ehdoista. 8 VI I I LOPPUTOTEAM A Arvioni on, kuitenkin huom ioiden m itä yllä on sanottu, niiden asiapapereitten ja selvitysten perusteella m itkä lausuntoa varten on m inulle toim itettu, että Kuninkaanportin projekti tulisi kilpailuttaa. Mikäli kilpailuttam ista ei harkita, laki m äärää tietyt sanktiot jos m ahdollisen valitusm enettelyn yhteydessä katsottaisiin, että kunta on rikkonut hankintalain m ääräyksiä. G.O. Zacharias Sundst röm OTT, Professori

9 9

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kumppanuuden juridiikkaa

Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Aiheita Tarjouksen täsmentäminen (KHO:2015:93) Nollahintainen tarjous (KHO:2015:17

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 348. Laki. julkisista hankinnoista. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 348. Laki. julkisista hankinnoista. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 348 349 SISÄLLYS N:o Sivu 348 Laki julkisista hankinnoista... 1079 349 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta 1 luku Tarkoitus ja periaatteet 1 Lain tarkoitus Valtion

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, Yhteyshenk. Rautjärven

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi ja osoitteet Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Hallintopalvelut LIITE 10

Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Hallintopalvelut LIITE 10 Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje N:o 380/1998 Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998 Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista Kauppa- ja teollisuusministerin

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hallintokeskus Oikeuspalvelut

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hallintokeskus Oikeuspalvelut Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hallintok Vikstedtin toivomusponsi: EU:n hankintadirektiivin tulkitseminen ja markkinaoikeuskäytäntö HEL 2011-002234 T 03 00 01 Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot