Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO"

Transkriptio

1 Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO I JOHDAN TO Kaupunginjohtaja Slotte on pyytänyt m inulta lausuntoa koskien kaupungin m ahdollista velvollisuutta kilpailuttaa niin sanottua Kuninkaanportin projektia julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön m ukaisesti. Suom essa sanottu lainsäädäntö on sisällytetty lakiin julkisista hankinnoista, joka vuorostaan perustuu Euroopan Unionin tiettyihin direktiiveihin. Täm ä lausunto on jouduttu tekem ään varsin lyhyessa ajassa. Täm än vuoksi lausunto on katsottava alustavaksi kannanotoksi tässä asiassa. On m yös m ahdollista, että säännökset koskien julkista tukea tulisi tarkistaa koska kaupunki tukee käsilläolevaa hanketta m m. takauksella ja rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt. Tähän kysym ykseen ei tässä lausunnossa oteta kantaa. Tätä lausuntoa varten m inulla on ollut käytettävissa seuraavat asiakirjat: - Porvoon Kuninkaanport in alueen yht eist oim int asopim us ( ) -Hannu 1. Miettisen ja Jouko Pöyhösen, SRV Viitoset Oy: n m em orandum ( ) -Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportin yhtiöjärjestys ja osakassopim usluonnos - Kaupunginhallit uksen m uist io aiheest a Kiint eist ökaupan esisopim us -Kuninkaan kärkiprojektin toteuttam ism alli -Raportti Kuninkaanportin osaam is- ja koulutuskeskuksen nykytilanteesta BRUSSELS - GENEVA - HELSI NKI Unioninkatu 39 A 9 FI N Helsinki, Finland Tel: Telefax: E- m ail: firstnam e.surnam nordiclaw.inet.fi Reg. Nr Registered office : Helsinki Mem ber of ACL I nternational

2 Täm än lausunnon kannalta irrelevantteja asiakirjoja ovat tavoitehintalaskelm a sekä Catella Propert y Consult ant sin lausunt o Lisäksi on käyty useita lyhyita keskusteluja kaupunginjohtaja Slotten kanssa henkilökohtaisesti ja puhelim itse. I I KYSEI SEN PROJEKTI N KUVAUS PÄÄPI I RTEI TTÄI N Porvoon kaupunki on eri päätöksillä päättänyt edistää teollisuutta ja opetusta alueellaan ja käyttäm ään tähän tarkoitukseen kaupungin om istam aa tonttim aata. Kaupunki on solm inut yhteistyösopim uksen SRV Viitoset Oy nim isen rakentajan kanssa. Yhteistyösopim uksen tarkoitus on juuri m ainitun tavoitteen toteuttam ista. Yhteistoim inta sopim uksessa todetaan m m. että Kaupunki on laatinut yhdessä Viitosten kanssa Porvoon Kuninkaanportin alueen kehittäm issuunnitelm an edistääkseen yritysten sijoittum ista Porvooseen. Kehittäm issuunnitelm an toteuttam iseksi kaupunki harjoittaa joustavaa kaavoituspolitiikkaa, rakentaa tarvittavan kunnallistekniikan ja om istaa m aaalueita. Kaupunki pyrkii m yös kehittäm ään yhteistyöm uotoja täm än ohjelm an tavoitteita tukevien tahojen kanssa ja solm ii näiden yritysten kanssa tarvittavat sopim ukset. Yrityseläm än kanssa tehtävien sopim usten tavoitteena on pyrkiä ohjaam aan asiakkaitten sijoittum ista tavoitellun kaupunkirakenteen m ukaisesti, luom aan lisäresursseja m arkkinointiin, rahoitukseen sekä tuoda yksityisen yrityseläm än näkem ys toteuttam iseen. Yhteistyösopim uksen toteuttam iseksi on laadittu joukko m uita sopim uksia. Niistä m ainittakoon tässä sopim us yhteisyrityksesta siihen kuuluvine yhtiöjärjestyksineen, sekä osakassopim us. Sopim usjarjestelm än tarkoitus on se m ikä yllä jo m ainittiin, eli Porvoon kaupungin teollisuuden opetuksen ja rakentam isen edistäm istä. Kiteytettynä voidaan sanoa, että Porvoon kaupunki kilpailuttam atta on valinnut tehtävään yhteistyökum ppanikseen SRV Viitoset Oy nim isen yhtiön. Täm än lausunnon tarkoitus on ottaa kantaa siihen, olisiko Kaupungin tullut (tai tulisiko) kilpailuttaa kyseistä projektia. I I I 2 SOVELLETTAVAN LAI N MÄÄRÄYKSET Suom en hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön ja kansalliset

3 hankintaasetuksem m e on laadittu vastaam aan EY-direktiivejä. Lainsäädännön soveltam isalasta, keskeisistä m enettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa. Yksityiskohtaiset hankintadirektiivien m ukaiset m enettelysäännöt on annettu asetuksilla. Hankintalain soveltam isalaan kuuluvat viranom aisyksiköinä valtion ja kuntien viranom aiset sekä eräät julkishallintoon kuuluvat oikeushenkilöt. Hankintalakia noudattavat m yös valtion liikelaitokset, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivat yksiköt ellei m uuta ole säädetty. Valtion ja kuntien tai valtion liikelaitosten rahoittam issa m uuten hankintalain soveltam isalan ulkopuolella olevan yksikön tekem issä hankinnoissa on m yös noudatettava hankintalaissa säädettyä. 1) Nyt käsillä olevaan asiaan sovelletaan Lakia Julkisista Hankinnoista ( / 1505) sekä lakeja julkisista hankinnoista annetun lain m uuttam isesta ( / 1009 ja / 1530). Lain ensim m äisessä pykalassa sanot aan seuraavaa: Soveltam isala ja tarkoitus. Valtion ja kuntien viranom aisten sekä m uiden tässä laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailun aikaansaam iseksi sekä tarjousm enettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjim ättöm än kohtelun turvaam iseksi noudatettava hankinnassaan, m itä tässä laissa säädetään." 1) Julkisten hankintojen direktiivit. Euroopan Unionin julkisten hankintojen direktiivien taustalla ovat EU: n sisäm arkkinoiden toim ivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Direktiivien perusteella Eu-alueen tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on avattu kilpailulle. EU alueen tarjoajille on direktiiveissä taattu kansalaisuudesta riippum aton, syrjim äton ja tasapuolinen kohtelu niiden osallistuessa julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Tärkeim m ät hankintadirektiivit ovat: Palveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 92/ 50/ ETY julkisia palveluhankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Tavarahankint adirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 36/ ETY julkisia tavarahankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Rakennusurakkadirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 37/ ETY julkisia rakennusurakoita koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Peruspalveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 38/ ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alan hankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Valvont adirekt iivit (neuvoston direktiivi 89/ 665/ ETU vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivien yksiköiden hankintam enettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltam iseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten m ääräysten yhteensovittam isesta). Edellä m ainittuja direktiivejä on m uutettu direktiiveillä 97/ 52/ ETY sekä direktiivillä 98/ 4/ ETY. Direktiiveissä on kynnysarvoihin, hankinnoista ilm oittam iseen, m ääräaikoihin, teknisiin eritelm iin, hankintam enettelyjen toteuttam iseen sekä sopim usten tekoon liittyviä säännöksiä. Direktiivien uudistustyö on käynnissä. Hankintadirektiivien tulkinnasta päättää viim ekädessä EY-tuom ioistuin. Hankintadirektiivit on Suom essa saatettu voim aan julkisista hankinnoista annetulla lailla sekä kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevilla asetuksilla. 3 Julkiisista hankinnoista annettu Asetus lausuu seuraavasti: Sen lisäksi, m itä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/ 1992) säädetään, tätä asetusta sovelletaan lain 2 : n 1 m om entin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön sellaiseen tavara- tai palveluhankintaan, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vahintään erityisnosto-oikeutta (SDR) vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko- tai hankintailm oitusta julkaistessa, sekä sellaisen

4 rakennusurakan teettäm iseen, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintään erityisnosto-oikeutta vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko tai hankintailm oitusta j ulkaist aessa. Tätä asetusta sovelletaan lisäksi julkisista hankinnoista annetun lain 2 : n 1 m om entin 1,2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden järjestam iin suunnittelukilpailuihin, jos ne järjestetään osana sellaisen palveluhankintaa koskevan sopim uksen tekem iseen johtavaa m enettelyä, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintäan tässä pykalässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen tai jossa osallistujille annettavien palkintojen ja m aksettavien palkkioiden yhteenlaskettu arvo on vähintään tässä pykälässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen. 2) Menem ättä enem m älti lainsäädäntöön (jota tässä on voitu vain viitteellisenä indikoida) totean, että käsillä olevaan projektiin soveltuvat useat lain säännökset koska on kysym ys m m. sekä yhteistyösopim uksesta (eli puitesopim us), rakentam isesta että rahoitusvelvoitteista (viim eksi m ainittu lähinnä takauksen m uodossa, m utta m yös rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt). Todettakoon m yös, että projektin kokonaisarvo ylittää niin sanotut kynnysarvot. Projektin kokonaisarvo on yli 11 m iljoonaa euroa. Kynnysarvo rakennusurakassa on kauppa- ja teollisuusm inisteriön vahvistuksen m ukaisesti ,00 euroa. Todettakoon vielä, että niin sanottu pilkkom iskielto asettaa esteen sille, että tarkasteltaisiin projektin en osat tältä näkökannalta erillisinä projekteina. 2) A kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista / 380. Kauppa- ja teollisuusm rnisteriö on vahvistanut ajalla sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvot. Kauppa- ja teollisuusm inisteriön on kynnysarvot ylittävistä hankinnoista annettujen asetusten perusteella ilm oitettava Suom essa sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvojen valuutta- arvot. Täm än vahvistuksen m ukaisesti edellä m ainitulla ajalla rakennusurakan kynnysarvo on euroa. Kai Kalim an teoksessa Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus vuodelta 1996 todetaan yleisest i seuraavaa: 4 Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä rakennusurakalla, johon niinikään sovelletaan hankinta-asetusta, tarkoitetaan sellaista kynnysarvon ylittävää talonrakennus- tai m uuta rakennustyöta, joka m uodostaa taloudellisen t ai t eknisen kokonaisuuden. Puolestaan julkisista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jossa urakoitsija sitoutuu rahavastiketta vastaan rakentam aan tai sekä suunnittelem aan että rakentam aan taikka m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön ja käyttöoikeusurakalla edellä tarkoitettua

5 sopim usta, josta korvauksena on joko rakennuksen kayttöoikeus sellaisenaan tai käyttöoikeus ja urakkahinta yhdessä. 3) V SOVI TTU SOPI M USJÄRJESTELY Porvoon kaupunki ja SRV Viitoset Oy ovat lähestyneet kilpailuttam isongelm aa luom alla järjestelm än, jonka avulla vältettäisiin kilpailuttam ista. On pidettävä selviönä, että Porvoon kaupunki olisi voinut toteuttaa Kuninkaaportin projektin siten että kaupunki olisi kilpailuttanut suunnittelun, oheistyöt, ja rakennusurakan julkisesti. Sen sijaan, että. näin olisi m enetelty kaupunki on valinnut toisen tien, jonka turvin on ajateltu voitavan välttää julkista tarjouspakkoa. Keskeiseksi kysym ykseksi nousee siten se asetelm a, voiko julkisoikeudellinen yhteisö perustam alla jonkun ei-julkisoikeudellisen tahon kanssa yhtiön, välttää julkista t arj ouspakkoa. Tässä tapauksessa SRV Viitoset Qy on yhteistuum in kaupungin kanssa ottanut käyttöön jo vuonna 2001 perustetun osakeyhtiön. Kaupungin hallituksen m uistiossa Kuninkaanportin kärkiprojektin toteuttam inen ( ) todetaan m m. seuraavaa: Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen valm istelutyötä on jatkettu. Kiinteistöyhtiöksi on todettu tarkoituksenm ukaisim m aksi aktivoida SRV Viitoset Oy: n keväällä 2001 perustam a ja rekisteröim ä Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportti (Yritys- ja 5 yhteisötunnus ). Liitteenä olevan osakassopim uksen m ukaisesti kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi tulevat Porvoon kaupunki 49 % osuudella, SRV Viitoset Oy 11 % osuudella ja sijoittaja 40 % osuudella. Osakassopim uksella sovitaan m m. osakkaiden keskinäisistä suhteista ja järjestelyn edellyttäm istä yhtiöoikeudellisista toim enpiteistä. Yhtiön yhtiöjärjestys m uutetaan liitteenä olevan m ukaiseksi. Lisäksi on tehty esitys kiinteistöosakeyhtiön ja kaupungin väliseksi t ont t ikaupan esisopim ukseksi, j oka käsit elläan erikseen. Osakkeitten jakautum a on tehty siten että kaupunki ornistaa 49% koko osakekannasta m utta 100 % sarja A: n osakkeista (joilla on tietty etuoikeusasem a) ja SRV Viitoset 11% koko osakekannasta B-osakkeina. On ajateltu, että ulkopuolinen sijoittaja m erkitsee loput 40 % sarjasta B. Lisäksi kaupungilla on edustus yhtiön hallituksessa nim eäm änsä edustajan kautta ja vielä siten että tietyt päätökset on oltava yksim ielisiä eli kaupungilla on tietyissä asioissa veto oikeus. Kaupunki sitoutuu m yös siihen että osakassopim uksen

6 tavoitteita noudatetaan yhtiön päätöksissä. Asiaan saattaa m yös vaikuttaa osakkeitten lunastus ja m yynti säännökset. Lisäksi on osakassopim uksessa sovittu siitä että kaupunki asettaa om avelkaisen takauksen sille pankki lainalle jonka turvin projektia on tarkoitus rahoittaa. Voidaan todeta että projektin talousvastuu siten on kaupungilla koska SRV Viitoset Oy yhtä vähän kuin m ukaan tuleva kolm as taho m itä ilm eisem m in kantaa vastaavanlaista taloudellista vastuuta. Syynä tähän järjestelyyn on sanottu olevan tarve pitää rahoituskustannuksia m ahdollisim m an alhaisina joka tavoite toki on kaikkien osakkaiden etu projektin kaupallista toteutum ista ajatellen (m m. vuokrataso voidaan pitää alem m alla tasolla). Lisäksi tiettyä lisärahoitustarvetta varten on ajateltu asettaa yhtiön osakkeet pantiksi. Kaupunki toisaalta m yy tarvittava m aa alue SRV Viitoselle sekä sam alla sitoutuu tekem ään ne katu ja m uut kunnallistyöt (saadulla kauppasum m alla) joita projektin läpiviem inen edellyt t ää. VI ARVI O KI LPAI LUTTAMI SVELVOI TTEESTA Yllä olevan pohdiskelun valossa on arvioit ava pääasiallisest i seuraava kysym ys: 6 3) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s Voiko julkisoikeudellinen yhteisö (tässä kunta) välttää kilpailuttam isvelvoitetta siten kun täm ä velvoite on voim assa olevassa kansallisessa lainsäädännössä ja Euroopan yhteisön direktiiveissä ilm aistu, perustam alla yksityisoikeudellinen yhtiö osakeyhtiön m uodossa, jossa kunnan osakkeen om istus rajoittuu 49 % : iin koko osakekannasta. On tietenkin selvää, että yhtiöoikeudellisesti yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö. Jos täm ä olisi ainoa seikka m ihin pitäisi kiinnittää huom iota asia olisi sillä selvä. Näin tuskin kuitenkaan voidaan asiaa ajatella. On pohdittava laajem m alti kaupungin roolia ja asem aa ehdotetussa järjestelyssä. Arvioitaessa m ahdollista velvollisuutta rakennushankkeen kilpailuttam iseen on tarkasteltava edellä kuvailtua järjestelyä kokonaisuutena. On m yöskin ratkaistava esikysym ys siitä, voidaanko nyt järjesteltaväa hanketta kutsua Laissa julkisista hankinnoista 1 luvun 4 : n 1 kohdan m ukaiseksi hankinnaksi. Tällöin ratkaisevaa vallitsevan oikeuskäytännön m ukaisesti on se, voidaanko sopim uskokonaisuuden pääasialliseen osaan (järjestely) soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia. 4) Täm än lisäksi Kalim an edellä m ainitussa teoksessa todetaan:

7 Edellä m ainittujen direktiivien m ukaisesti julkisista hankinnoista annetun asetuksen (JhankA, ) 5.1 : n 4-kohdassa julkista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jolla on taloudellista arvoa ja jossa urakoitsija sitoutuu rakentam aan tai sekä rakentam aan että suunnittelem aan tai m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön: 5) Kun katsotaan koko sopim uskokonaisuutta tässä valossa, vaikuttaa ilm eiseltä kuitenkin huom ioiden m itä yllä on lausuttu, että on olem assa kilpailuttam ispakko tälle projektille. Kilpailuttam ispakko perustuu tässä asiassa m m. siihen että on: - ilm eistä, että hanke kokonaisvaltaisesti ottaen on kaupungin etuja ajava hanke (joskin etua on m vös SRV Viitoset Oy: lla ja tulevalla rahoittajalla) joka liittyy läheisesti kaupungin kehittäm iin suunnitelm iin. -projektiin liittyy suunnit t elu joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy rakent am ist a ja hankint aa joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa 4) Kts. oikeustapaus / 315 KHO: 2002: 19, jonka perusteluissa painotetaan kokonaisarvion tärkeyttä. 7 -projektiin liittyy rahoit ust a (takuitten m uodossa) joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy m aa alueen m yyntiä rakennuttam istarkoitusta varten (m onella yrittäjälla saattaisi olla m ielenkiintoa kunnallisen m aan ostam iseen varsinkin jos siihen liittyy etuna kunnallistyöt, rahoituksen takaus ym. julkisia järjestelyjä). -sopim uskokonaisuuteen liittyy asiakirja jota voitaisiin katsoa puitesopim ukseksi (Porvoon Kuninkaanportin alueen yhteistoim intasopim us) ja siten kilpailuttam ispakon alaisena järjestelyna. 6) -SRV- Viitoset Oy: n ja Porvoon kaupungin välistä sopim uskokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan sanoa, että pääasialliseen osaan tästä järjestelysta voidaan soveltaa lakia julkisista hankkeista Asetuksessa, joka on annettu 29. toukokuuta 1998 m ääritellään rakennusurakka seuraavast i:

8 rakennusurakalla tarkoitetaan sellaista talonrakennus- tai m uuta rakennus- tai purkutyötä, joka m uodostaa taloudellisen tai teknisen kokonaisuuden, VI I ERI TYI SESTI PYKÄLÄSTA 6 OSAKASSOPI M UKSESSA Kaupunginjohtaja Slotte on ilm oittanut, että SRV Viitoset Oy olisi halukas luopum aan osakassopim uksen pykälän 6 m ääräyksista. Pykälä käsittää Kaupungille asetetut erityiset oikeudet j a velvoit t eet rakennusj akson aikana. Kyseisen pykälän poistam inen ei nähdäkseni tuo ratkaisevaa m uutosta siihen kokonaisarvioon, jonka alla esitän, joskin kyseinen pykäla varsin selvästi tuo esille kaupungin ratkaisevaa m yötävaikutusvelvoitetta ja todellista roolia tässä projektissa. 5) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s. 22 6) Puitesopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jonka hankintayksikkö tekee yhden tai useam m an tavarantoim ittajan, palvelun suorittajan tai rakennusurakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, m ääristä tai m uista ehdoista. 8 VI I I LOPPUTOTEAM A Arvioni on, kuitenkin huom ioiden m itä yllä on sanottu, niiden asiapapereitten ja selvitysten perusteella m itkä lausuntoa varten on m inulle toim itettu, että Kuninkaanportin projekti tulisi kilpailuttaa. Mikäli kilpailuttam ista ei harkita, laki m äärää tietyt sanktiot jos m ahdollisen valitusm enettelyn yhteydessä katsottaisiin, että kunta on rikkonut hankintalain m ääräyksiä. G.O. Zacharias Sundst röm OTT, Professori

9 9

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö

Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäm inen. Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Kumppanuuden juridiikkaa

Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ /

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ / Päätös 1 (5) Asia Hankintojen valvonta: Kunnan Taitoa Oy:n tietoliikennepalvelujen suorahankinta Etelä-Kymenlaakson kunnille ja kuntayhtymälle (ilmoituksen numero HILMA:ssa 2017 014856 ja EUVL:ssä 2017/S

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Taloushallinnon tehostamishankkeet. Pirjo Ilola Maksuneuvoston kokous

Taloushallinnon tehostamishankkeet. Pirjo Ilola Maksuneuvoston kokous Taloushallinnon tehostamishankkeet Pirjo Ilola Maksuneuvoston kokous 26.10.2017 Ajan k oh t ai st a t al oush al l i n n on t eh ost am i sessa Euroopan akt ivit eet it Direkt iivin 20 14 / 55 t ilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön HE 90/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokraasuntolainojen korlwtuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentam inen (F) 15 15 KOKO MAA Pirkanm aa Kauppa (G) 19 18 Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 11 Rakentam inen (F) 14 15 KOKO MAA Pohjois-Savo Kauppa (G) 19 0 Palvelut (H, I, K, O) 44 45 Muut 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 7..009 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE Tekn. ltk. 27.9.2017 50 liite Hankintojen menettelytapaohje 1 (5) x.x.2017 SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE ORGANISOINTI, PERIAATTEET JA OHJEET Sisällys: 1. Johdanto: hankintojen menettelytapaohje,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 348. Laki. julkisista hankinnoista. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 348. Laki. julkisista hankinnoista. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 348 349 SISÄLLYS N:o Sivu 348 Laki julkisista hankinnoista... 1079 349 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Aiheita Tarjouksen täsmentäminen (KHO:2015:93) Nollahintainen tarjous (KHO:2015:17

Lisätiedot

HE 108/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 108/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Akava ry Lausunto 1 (5) Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta StV@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen torstaina 15.9.2016 klo 10.00 HE 108/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 1 KOKO MAA Rakentam inen (F) 15 1 Etelä-Pohjanm aa Kauppa (G) 19 21 Palvelut (H, I, K, O) 36 45 Muut 9 3 4 5 6 8 9 % 2.2.9 1 2. HENKILÖKUNNAN M

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan HE 237/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa hankintayksikkö

Lisätiedot