Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO"

Transkriptio

1 Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO I JOHDAN TO Kaupunginjohtaja Slotte on pyytänyt m inulta lausuntoa koskien kaupungin m ahdollista velvollisuutta kilpailuttaa niin sanottua Kuninkaanportin projektia julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön m ukaisesti. Suom essa sanottu lainsäädäntö on sisällytetty lakiin julkisista hankinnoista, joka vuorostaan perustuu Euroopan Unionin tiettyihin direktiiveihin. Täm ä lausunto on jouduttu tekem ään varsin lyhyessa ajassa. Täm än vuoksi lausunto on katsottava alustavaksi kannanotoksi tässä asiassa. On m yös m ahdollista, että säännökset koskien julkista tukea tulisi tarkistaa koska kaupunki tukee käsilläolevaa hanketta m m. takauksella ja rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt. Tähän kysym ykseen ei tässä lausunnossa oteta kantaa. Tätä lausuntoa varten m inulla on ollut käytettävissa seuraavat asiakirjat: - Porvoon Kuninkaanport in alueen yht eist oim int asopim us ( ) -Hannu 1. Miettisen ja Jouko Pöyhösen, SRV Viitoset Oy: n m em orandum ( ) -Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportin yhtiöjärjestys ja osakassopim usluonnos - Kaupunginhallit uksen m uist io aiheest a Kiint eist ökaupan esisopim us -Kuninkaan kärkiprojektin toteuttam ism alli -Raportti Kuninkaanportin osaam is- ja koulutuskeskuksen nykytilanteesta BRUSSELS - GENEVA - HELSI NKI Unioninkatu 39 A 9 FI N Helsinki, Finland Tel: Telefax: E- m ail: firstnam e.surnam nordiclaw.inet.fi Reg. Nr Registered office : Helsinki Mem ber of ACL I nternational

2 Täm än lausunnon kannalta irrelevantteja asiakirjoja ovat tavoitehintalaskelm a sekä Catella Propert y Consult ant sin lausunt o Lisäksi on käyty useita lyhyita keskusteluja kaupunginjohtaja Slotten kanssa henkilökohtaisesti ja puhelim itse. I I KYSEI SEN PROJEKTI N KUVAUS PÄÄPI I RTEI TTÄI N Porvoon kaupunki on eri päätöksillä päättänyt edistää teollisuutta ja opetusta alueellaan ja käyttäm ään tähän tarkoitukseen kaupungin om istam aa tonttim aata. Kaupunki on solm inut yhteistyösopim uksen SRV Viitoset Oy nim isen rakentajan kanssa. Yhteistyösopim uksen tarkoitus on juuri m ainitun tavoitteen toteuttam ista. Yhteistoim inta sopim uksessa todetaan m m. että Kaupunki on laatinut yhdessä Viitosten kanssa Porvoon Kuninkaanportin alueen kehittäm issuunnitelm an edistääkseen yritysten sijoittum ista Porvooseen. Kehittäm issuunnitelm an toteuttam iseksi kaupunki harjoittaa joustavaa kaavoituspolitiikkaa, rakentaa tarvittavan kunnallistekniikan ja om istaa m aaalueita. Kaupunki pyrkii m yös kehittäm ään yhteistyöm uotoja täm än ohjelm an tavoitteita tukevien tahojen kanssa ja solm ii näiden yritysten kanssa tarvittavat sopim ukset. Yrityseläm än kanssa tehtävien sopim usten tavoitteena on pyrkiä ohjaam aan asiakkaitten sijoittum ista tavoitellun kaupunkirakenteen m ukaisesti, luom aan lisäresursseja m arkkinointiin, rahoitukseen sekä tuoda yksityisen yrityseläm än näkem ys toteuttam iseen. Yhteistyösopim uksen toteuttam iseksi on laadittu joukko m uita sopim uksia. Niistä m ainittakoon tässä sopim us yhteisyrityksesta siihen kuuluvine yhtiöjärjestyksineen, sekä osakassopim us. Sopim usjarjestelm än tarkoitus on se m ikä yllä jo m ainittiin, eli Porvoon kaupungin teollisuuden opetuksen ja rakentam isen edistäm istä. Kiteytettynä voidaan sanoa, että Porvoon kaupunki kilpailuttam atta on valinnut tehtävään yhteistyökum ppanikseen SRV Viitoset Oy nim isen yhtiön. Täm än lausunnon tarkoitus on ottaa kantaa siihen, olisiko Kaupungin tullut (tai tulisiko) kilpailuttaa kyseistä projektia. I I I 2 SOVELLETTAVAN LAI N MÄÄRÄYKSET Suom en hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön ja kansalliset

3 hankintaasetuksem m e on laadittu vastaam aan EY-direktiivejä. Lainsäädännön soveltam isalasta, keskeisistä m enettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa. Yksityiskohtaiset hankintadirektiivien m ukaiset m enettelysäännöt on annettu asetuksilla. Hankintalain soveltam isalaan kuuluvat viranom aisyksiköinä valtion ja kuntien viranom aiset sekä eräät julkishallintoon kuuluvat oikeushenkilöt. Hankintalakia noudattavat m yös valtion liikelaitokset, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivat yksiköt ellei m uuta ole säädetty. Valtion ja kuntien tai valtion liikelaitosten rahoittam issa m uuten hankintalain soveltam isalan ulkopuolella olevan yksikön tekem issä hankinnoissa on m yös noudatettava hankintalaissa säädettyä. 1) Nyt käsillä olevaan asiaan sovelletaan Lakia Julkisista Hankinnoista ( / 1505) sekä lakeja julkisista hankinnoista annetun lain m uuttam isesta ( / 1009 ja / 1530). Lain ensim m äisessä pykalassa sanot aan seuraavaa: Soveltam isala ja tarkoitus. Valtion ja kuntien viranom aisten sekä m uiden tässä laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailun aikaansaam iseksi sekä tarjousm enettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjim ättöm än kohtelun turvaam iseksi noudatettava hankinnassaan, m itä tässä laissa säädetään." 1) Julkisten hankintojen direktiivit. Euroopan Unionin julkisten hankintojen direktiivien taustalla ovat EU: n sisäm arkkinoiden toim ivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Direktiivien perusteella Eu-alueen tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on avattu kilpailulle. EU alueen tarjoajille on direktiiveissä taattu kansalaisuudesta riippum aton, syrjim äton ja tasapuolinen kohtelu niiden osallistuessa julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Tärkeim m ät hankintadirektiivit ovat: Palveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 92/ 50/ ETY julkisia palveluhankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Tavarahankint adirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 36/ ETY julkisia tavarahankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Rakennusurakkadirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 37/ ETY julkisia rakennusurakoita koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Peruspalveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 38/ ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alan hankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Valvont adirekt iivit (neuvoston direktiivi 89/ 665/ ETU vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivien yksiköiden hankintam enettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltam iseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten m ääräysten yhteensovittam isesta). Edellä m ainittuja direktiivejä on m uutettu direktiiveillä 97/ 52/ ETY sekä direktiivillä 98/ 4/ ETY. Direktiiveissä on kynnysarvoihin, hankinnoista ilm oittam iseen, m ääräaikoihin, teknisiin eritelm iin, hankintam enettelyjen toteuttam iseen sekä sopim usten tekoon liittyviä säännöksiä. Direktiivien uudistustyö on käynnissä. Hankintadirektiivien tulkinnasta päättää viim ekädessä EY-tuom ioistuin. Hankintadirektiivit on Suom essa saatettu voim aan julkisista hankinnoista annetulla lailla sekä kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevilla asetuksilla. 3 Julkiisista hankinnoista annettu Asetus lausuu seuraavasti: Sen lisäksi, m itä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/ 1992) säädetään, tätä asetusta sovelletaan lain 2 : n 1 m om entin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön sellaiseen tavara- tai palveluhankintaan, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vahintään erityisnosto-oikeutta (SDR) vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko- tai hankintailm oitusta julkaistessa, sekä sellaisen

4 rakennusurakan teettäm iseen, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintään erityisnosto-oikeutta vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko tai hankintailm oitusta j ulkaist aessa. Tätä asetusta sovelletaan lisäksi julkisista hankinnoista annetun lain 2 : n 1 m om entin 1,2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden järjestam iin suunnittelukilpailuihin, jos ne järjestetään osana sellaisen palveluhankintaa koskevan sopim uksen tekem iseen johtavaa m enettelyä, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintäan tässä pykalässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen tai jossa osallistujille annettavien palkintojen ja m aksettavien palkkioiden yhteenlaskettu arvo on vähintään tässä pykälässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen. 2) Menem ättä enem m älti lainsäädäntöön (jota tässä on voitu vain viitteellisenä indikoida) totean, että käsillä olevaan projektiin soveltuvat useat lain säännökset koska on kysym ys m m. sekä yhteistyösopim uksesta (eli puitesopim us), rakentam isesta että rahoitusvelvoitteista (viim eksi m ainittu lähinnä takauksen m uodossa, m utta m yös rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt). Todettakoon m yös, että projektin kokonaisarvo ylittää niin sanotut kynnysarvot. Projektin kokonaisarvo on yli 11 m iljoonaa euroa. Kynnysarvo rakennusurakassa on kauppa- ja teollisuusm inisteriön vahvistuksen m ukaisesti ,00 euroa. Todettakoon vielä, että niin sanottu pilkkom iskielto asettaa esteen sille, että tarkasteltaisiin projektin en osat tältä näkökannalta erillisinä projekteina. 2) A kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista / 380. Kauppa- ja teollisuusm rnisteriö on vahvistanut ajalla sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvot. Kauppa- ja teollisuusm inisteriön on kynnysarvot ylittävistä hankinnoista annettujen asetusten perusteella ilm oitettava Suom essa sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvojen valuutta- arvot. Täm än vahvistuksen m ukaisesti edellä m ainitulla ajalla rakennusurakan kynnysarvo on euroa. Kai Kalim an teoksessa Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus vuodelta 1996 todetaan yleisest i seuraavaa: 4 Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä rakennusurakalla, johon niinikään sovelletaan hankinta-asetusta, tarkoitetaan sellaista kynnysarvon ylittävää talonrakennus- tai m uuta rakennustyöta, joka m uodostaa taloudellisen t ai t eknisen kokonaisuuden. Puolestaan julkisista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jossa urakoitsija sitoutuu rahavastiketta vastaan rakentam aan tai sekä suunnittelem aan että rakentam aan taikka m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön ja käyttöoikeusurakalla edellä tarkoitettua

5 sopim usta, josta korvauksena on joko rakennuksen kayttöoikeus sellaisenaan tai käyttöoikeus ja urakkahinta yhdessä. 3) V SOVI TTU SOPI M USJÄRJESTELY Porvoon kaupunki ja SRV Viitoset Oy ovat lähestyneet kilpailuttam isongelm aa luom alla järjestelm än, jonka avulla vältettäisiin kilpailuttam ista. On pidettävä selviönä, että Porvoon kaupunki olisi voinut toteuttaa Kuninkaaportin projektin siten että kaupunki olisi kilpailuttanut suunnittelun, oheistyöt, ja rakennusurakan julkisesti. Sen sijaan, että. näin olisi m enetelty kaupunki on valinnut toisen tien, jonka turvin on ajateltu voitavan välttää julkista tarjouspakkoa. Keskeiseksi kysym ykseksi nousee siten se asetelm a, voiko julkisoikeudellinen yhteisö perustam alla jonkun ei-julkisoikeudellisen tahon kanssa yhtiön, välttää julkista t arj ouspakkoa. Tässä tapauksessa SRV Viitoset Qy on yhteistuum in kaupungin kanssa ottanut käyttöön jo vuonna 2001 perustetun osakeyhtiön. Kaupungin hallituksen m uistiossa Kuninkaanportin kärkiprojektin toteuttam inen ( ) todetaan m m. seuraavaa: Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen valm istelutyötä on jatkettu. Kiinteistöyhtiöksi on todettu tarkoituksenm ukaisim m aksi aktivoida SRV Viitoset Oy: n keväällä 2001 perustam a ja rekisteröim ä Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportti (Yritys- ja 5 yhteisötunnus ). Liitteenä olevan osakassopim uksen m ukaisesti kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi tulevat Porvoon kaupunki 49 % osuudella, SRV Viitoset Oy 11 % osuudella ja sijoittaja 40 % osuudella. Osakassopim uksella sovitaan m m. osakkaiden keskinäisistä suhteista ja järjestelyn edellyttäm istä yhtiöoikeudellisista toim enpiteistä. Yhtiön yhtiöjärjestys m uutetaan liitteenä olevan m ukaiseksi. Lisäksi on tehty esitys kiinteistöosakeyhtiön ja kaupungin väliseksi t ont t ikaupan esisopim ukseksi, j oka käsit elläan erikseen. Osakkeitten jakautum a on tehty siten että kaupunki ornistaa 49% koko osakekannasta m utta 100 % sarja A: n osakkeista (joilla on tietty etuoikeusasem a) ja SRV Viitoset 11% koko osakekannasta B-osakkeina. On ajateltu, että ulkopuolinen sijoittaja m erkitsee loput 40 % sarjasta B. Lisäksi kaupungilla on edustus yhtiön hallituksessa nim eäm änsä edustajan kautta ja vielä siten että tietyt päätökset on oltava yksim ielisiä eli kaupungilla on tietyissä asioissa veto oikeus. Kaupunki sitoutuu m yös siihen että osakassopim uksen

6 tavoitteita noudatetaan yhtiön päätöksissä. Asiaan saattaa m yös vaikuttaa osakkeitten lunastus ja m yynti säännökset. Lisäksi on osakassopim uksessa sovittu siitä että kaupunki asettaa om avelkaisen takauksen sille pankki lainalle jonka turvin projektia on tarkoitus rahoittaa. Voidaan todeta että projektin talousvastuu siten on kaupungilla koska SRV Viitoset Oy yhtä vähän kuin m ukaan tuleva kolm as taho m itä ilm eisem m in kantaa vastaavanlaista taloudellista vastuuta. Syynä tähän järjestelyyn on sanottu olevan tarve pitää rahoituskustannuksia m ahdollisim m an alhaisina joka tavoite toki on kaikkien osakkaiden etu projektin kaupallista toteutum ista ajatellen (m m. vuokrataso voidaan pitää alem m alla tasolla). Lisäksi tiettyä lisärahoitustarvetta varten on ajateltu asettaa yhtiön osakkeet pantiksi. Kaupunki toisaalta m yy tarvittava m aa alue SRV Viitoselle sekä sam alla sitoutuu tekem ään ne katu ja m uut kunnallistyöt (saadulla kauppasum m alla) joita projektin läpiviem inen edellyt t ää. VI ARVI O KI LPAI LUTTAMI SVELVOI TTEESTA Yllä olevan pohdiskelun valossa on arvioit ava pääasiallisest i seuraava kysym ys: 6 3) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s Voiko julkisoikeudellinen yhteisö (tässä kunta) välttää kilpailuttam isvelvoitetta siten kun täm ä velvoite on voim assa olevassa kansallisessa lainsäädännössä ja Euroopan yhteisön direktiiveissä ilm aistu, perustam alla yksityisoikeudellinen yhtiö osakeyhtiön m uodossa, jossa kunnan osakkeen om istus rajoittuu 49 % : iin koko osakekannasta. On tietenkin selvää, että yhtiöoikeudellisesti yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö. Jos täm ä olisi ainoa seikka m ihin pitäisi kiinnittää huom iota asia olisi sillä selvä. Näin tuskin kuitenkaan voidaan asiaa ajatella. On pohdittava laajem m alti kaupungin roolia ja asem aa ehdotetussa järjestelyssä. Arvioitaessa m ahdollista velvollisuutta rakennushankkeen kilpailuttam iseen on tarkasteltava edellä kuvailtua järjestelyä kokonaisuutena. On m yöskin ratkaistava esikysym ys siitä, voidaanko nyt järjesteltaväa hanketta kutsua Laissa julkisista hankinnoista 1 luvun 4 : n 1 kohdan m ukaiseksi hankinnaksi. Tällöin ratkaisevaa vallitsevan oikeuskäytännön m ukaisesti on se, voidaanko sopim uskokonaisuuden pääasialliseen osaan (järjestely) soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia. 4) Täm än lisäksi Kalim an edellä m ainitussa teoksessa todetaan:

7 Edellä m ainittujen direktiivien m ukaisesti julkisista hankinnoista annetun asetuksen (JhankA, ) 5.1 : n 4-kohdassa julkista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jolla on taloudellista arvoa ja jossa urakoitsija sitoutuu rakentam aan tai sekä rakentam aan että suunnittelem aan tai m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön: 5) Kun katsotaan koko sopim uskokonaisuutta tässä valossa, vaikuttaa ilm eiseltä kuitenkin huom ioiden m itä yllä on lausuttu, että on olem assa kilpailuttam ispakko tälle projektille. Kilpailuttam ispakko perustuu tässä asiassa m m. siihen että on: - ilm eistä, että hanke kokonaisvaltaisesti ottaen on kaupungin etuja ajava hanke (joskin etua on m vös SRV Viitoset Oy: lla ja tulevalla rahoittajalla) joka liittyy läheisesti kaupungin kehittäm iin suunnitelm iin. -projektiin liittyy suunnit t elu joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy rakent am ist a ja hankint aa joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa 4) Kts. oikeustapaus / 315 KHO: 2002: 19, jonka perusteluissa painotetaan kokonaisarvion tärkeyttä. 7 -projektiin liittyy rahoit ust a (takuitten m uodossa) joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy m aa alueen m yyntiä rakennuttam istarkoitusta varten (m onella yrittäjälla saattaisi olla m ielenkiintoa kunnallisen m aan ostam iseen varsinkin jos siihen liittyy etuna kunnallistyöt, rahoituksen takaus ym. julkisia järjestelyjä). -sopim uskokonaisuuteen liittyy asiakirja jota voitaisiin katsoa puitesopim ukseksi (Porvoon Kuninkaanportin alueen yhteistoim intasopim us) ja siten kilpailuttam ispakon alaisena järjestelyna. 6) -SRV- Viitoset Oy: n ja Porvoon kaupungin välistä sopim uskokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan sanoa, että pääasialliseen osaan tästä järjestelysta voidaan soveltaa lakia julkisista hankkeista Asetuksessa, joka on annettu 29. toukokuuta 1998 m ääritellään rakennusurakka seuraavast i:

8 rakennusurakalla tarkoitetaan sellaista talonrakennus- tai m uuta rakennus- tai purkutyötä, joka m uodostaa taloudellisen tai teknisen kokonaisuuden, VI I ERI TYI SESTI PYKÄLÄSTA 6 OSAKASSOPI M UKSESSA Kaupunginjohtaja Slotte on ilm oittanut, että SRV Viitoset Oy olisi halukas luopum aan osakassopim uksen pykälän 6 m ääräyksista. Pykälä käsittää Kaupungille asetetut erityiset oikeudet j a velvoit t eet rakennusj akson aikana. Kyseisen pykälän poistam inen ei nähdäkseni tuo ratkaisevaa m uutosta siihen kokonaisarvioon, jonka alla esitän, joskin kyseinen pykäla varsin selvästi tuo esille kaupungin ratkaisevaa m yötävaikutusvelvoitetta ja todellista roolia tässä projektissa. 5) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s. 22 6) Puitesopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jonka hankintayksikkö tekee yhden tai useam m an tavarantoim ittajan, palvelun suorittajan tai rakennusurakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, m ääristä tai m uista ehdoista. 8 VI I I LOPPUTOTEAM A Arvioni on, kuitenkin huom ioiden m itä yllä on sanottu, niiden asiapapereitten ja selvitysten perusteella m itkä lausuntoa varten on m inulle toim itettu, että Kuninkaanportin projekti tulisi kilpailuttaa. Mikäli kilpailuttam ista ei harkita, laki m äärää tietyt sanktiot jos m ahdollisen valitusm enettelyn yhteydessä katsottaisiin, että kunta on rikkonut hankintalain m ääräyksiä. G.O. Zacharias Sundst röm OTT, Professori

9 9

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö

Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäm inen. Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan HE 237/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa hankintayksikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 11 Rakentam inen (F) 14 15 KOKO MAA Pohjois-Savo Kauppa (G) 19 0 Palvelut (H, I, K, O) 44 45 Muut 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 7..009 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Talousvaliokunta 19.10.2016 Sote-hankintojen laatu ja vammaispalvelut Työ- ja elinkeinoministeriö Sote-palvelut Hankintalaki

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 1 KOKO MAA Rakentam inen (F) 15 1 Etelä-Pohjanm aa Kauppa (G) 19 21 Palvelut (H, I, K, O) 36 45 Muut 9 3 4 5 6 8 9 % 2.2.9 1 2. HENKILÖKUNNAN M

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista Talousvaliokunta 6.10.2016 Mikko Alkio Sisältö 1. Selvitysprosessi 2. Nykytilaan liittyvät rajanveto-ongelmat 3. Sidosyksiköiden asema uudessa hankintalaissa

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/12. Kansallinen yritys- ja

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/12. Kansallinen yritys- ja 1/12 66459 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Kuopio Postinumero 70600 Maa Suomi Ulla Pohjola +358 447182907 NUTS-koodi

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere 1 / 7 Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunki/kirjaamo kirjaamo@tampere.fi PL 487 33101 Tampere HANKINTAOIKAISU Asianosainen Valoa design rhs Oy (2118967-4) Pellavatehtaankatu 9 33100 TAMPERE Asianosaisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi ja osoitteet Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys annettu

Hankintalainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys annettu Juha Terho/JKo 22.6.2016 Jäsenkirje Talo/16/2016 1 (5) Elinkeinoasiat Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille Hankintalainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys annettu Hankintalain kokonaisuudistusta

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA. Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut

YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA. Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Harry Åhlgren Hallintokeskus Oikeuspalvelut 1.11.2011 YHTEISTYÖJÄRJESTELYT HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Kaupunki Kaupunkikonserni - Yhteishankintayksiköt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) Rakentam inen (F) 15 KOKO MAA Pohjanm aa Kauppa (G) 19 22 Palvelut (H, I, K, O) 43 45 Muut 2 3 4 5 6 7 9 % 27.2.29 1 2. HENKILÖKUNNAN M ÄÄRÄN M

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot