Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law. N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO"

Transkriptio

1 Asianajotoim isto Advokatbyrå Attorneys-at-Law N ordic Law Sundst röm Oy Ab LAUSUN TO I JOHDAN TO Kaupunginjohtaja Slotte on pyytänyt m inulta lausuntoa koskien kaupungin m ahdollista velvollisuutta kilpailuttaa niin sanottua Kuninkaanportin projektia julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön m ukaisesti. Suom essa sanottu lainsäädäntö on sisällytetty lakiin julkisista hankinnoista, joka vuorostaan perustuu Euroopan Unionin tiettyihin direktiiveihin. Täm ä lausunto on jouduttu tekem ään varsin lyhyessa ajassa. Täm än vuoksi lausunto on katsottava alustavaksi kannanotoksi tässä asiassa. On m yös m ahdollista, että säännökset koskien julkista tukea tulisi tarkistaa koska kaupunki tukee käsilläolevaa hanketta m m. takauksella ja rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt. Tähän kysym ykseen ei tässä lausunnossa oteta kantaa. Tätä lausuntoa varten m inulla on ollut käytettävissa seuraavat asiakirjat: - Porvoon Kuninkaanport in alueen yht eist oim int asopim us ( ) -Hannu 1. Miettisen ja Jouko Pöyhösen, SRV Viitoset Oy: n m em orandum ( ) -Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportin yhtiöjärjestys ja osakassopim usluonnos - Kaupunginhallit uksen m uist io aiheest a Kiint eist ökaupan esisopim us -Kuninkaan kärkiprojektin toteuttam ism alli -Raportti Kuninkaanportin osaam is- ja koulutuskeskuksen nykytilanteesta BRUSSELS - GENEVA - HELSI NKI Unioninkatu 39 A 9 FI N Helsinki, Finland Tel: Telefax: E- m ail: firstnam e.surnam nordiclaw.inet.fi Reg. Nr Registered office : Helsinki Mem ber of ACL I nternational

2 Täm än lausunnon kannalta irrelevantteja asiakirjoja ovat tavoitehintalaskelm a sekä Catella Propert y Consult ant sin lausunt o Lisäksi on käyty useita lyhyita keskusteluja kaupunginjohtaja Slotten kanssa henkilökohtaisesti ja puhelim itse. I I KYSEI SEN PROJEKTI N KUVAUS PÄÄPI I RTEI TTÄI N Porvoon kaupunki on eri päätöksillä päättänyt edistää teollisuutta ja opetusta alueellaan ja käyttäm ään tähän tarkoitukseen kaupungin om istam aa tonttim aata. Kaupunki on solm inut yhteistyösopim uksen SRV Viitoset Oy nim isen rakentajan kanssa. Yhteistyösopim uksen tarkoitus on juuri m ainitun tavoitteen toteuttam ista. Yhteistoim inta sopim uksessa todetaan m m. että Kaupunki on laatinut yhdessä Viitosten kanssa Porvoon Kuninkaanportin alueen kehittäm issuunnitelm an edistääkseen yritysten sijoittum ista Porvooseen. Kehittäm issuunnitelm an toteuttam iseksi kaupunki harjoittaa joustavaa kaavoituspolitiikkaa, rakentaa tarvittavan kunnallistekniikan ja om istaa m aaalueita. Kaupunki pyrkii m yös kehittäm ään yhteistyöm uotoja täm än ohjelm an tavoitteita tukevien tahojen kanssa ja solm ii näiden yritysten kanssa tarvittavat sopim ukset. Yrityseläm än kanssa tehtävien sopim usten tavoitteena on pyrkiä ohjaam aan asiakkaitten sijoittum ista tavoitellun kaupunkirakenteen m ukaisesti, luom aan lisäresursseja m arkkinointiin, rahoitukseen sekä tuoda yksityisen yrityseläm än näkem ys toteuttam iseen. Yhteistyösopim uksen toteuttam iseksi on laadittu joukko m uita sopim uksia. Niistä m ainittakoon tässä sopim us yhteisyrityksesta siihen kuuluvine yhtiöjärjestyksineen, sekä osakassopim us. Sopim usjarjestelm än tarkoitus on se m ikä yllä jo m ainittiin, eli Porvoon kaupungin teollisuuden opetuksen ja rakentam isen edistäm istä. Kiteytettynä voidaan sanoa, että Porvoon kaupunki kilpailuttam atta on valinnut tehtävään yhteistyökum ppanikseen SRV Viitoset Oy nim isen yhtiön. Täm än lausunnon tarkoitus on ottaa kantaa siihen, olisiko Kaupungin tullut (tai tulisiko) kilpailuttaa kyseistä projektia. I I I 2 SOVELLETTAVAN LAI N MÄÄRÄYKSET Suom en hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön ja kansalliset

3 hankintaasetuksem m e on laadittu vastaam aan EY-direktiivejä. Lainsäädännön soveltam isalasta, keskeisistä m enettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa. Yksityiskohtaiset hankintadirektiivien m ukaiset m enettelysäännöt on annettu asetuksilla. Hankintalain soveltam isalaan kuuluvat viranom aisyksiköinä valtion ja kuntien viranom aiset sekä eräät julkishallintoon kuuluvat oikeushenkilöt. Hankintalakia noudattavat m yös valtion liikelaitokset, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivat yksiköt ellei m uuta ole säädetty. Valtion ja kuntien tai valtion liikelaitosten rahoittam issa m uuten hankintalain soveltam isalan ulkopuolella olevan yksikön tekem issä hankinnoissa on m yös noudatettava hankintalaissa säädettyä. 1) Nyt käsillä olevaan asiaan sovelletaan Lakia Julkisista Hankinnoista ( / 1505) sekä lakeja julkisista hankinnoista annetun lain m uuttam isesta ( / 1009 ja / 1530). Lain ensim m äisessä pykalassa sanot aan seuraavaa: Soveltam isala ja tarkoitus. Valtion ja kuntien viranom aisten sekä m uiden tässä laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailun aikaansaam iseksi sekä tarjousm enettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjim ättöm än kohtelun turvaam iseksi noudatettava hankinnassaan, m itä tässä laissa säädetään." 1) Julkisten hankintojen direktiivit. Euroopan Unionin julkisten hankintojen direktiivien taustalla ovat EU: n sisäm arkkinoiden toim ivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Direktiivien perusteella Eu-alueen tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on avattu kilpailulle. EU alueen tarjoajille on direktiiveissä taattu kansalaisuudesta riippum aton, syrjim äton ja tasapuolinen kohtelu niiden osallistuessa julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Tärkeim m ät hankintadirektiivit ovat: Palveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 92/ 50/ ETY julkisia palveluhankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Tavarahankint adirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 36/ ETY julkisia tavarahankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Rakennusurakkadirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 37/ ETY julkisia rakennusurakoita koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Peruspalveludirekt iivi (neuvoston direktiivi 93/ 38/ ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alan hankintoja koskevien sopim usten tekom enettelyjen yhteensovittam isesta), Valvont adirekt iivit (neuvoston direktiivi 89/ 665/ ETU vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoim innan alalla toim ivien yksiköiden hankintam enettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltam iseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten m ääräysten yhteensovittam isesta). Edellä m ainittuja direktiivejä on m uutettu direktiiveillä 97/ 52/ ETY sekä direktiivillä 98/ 4/ ETY. Direktiiveissä on kynnysarvoihin, hankinnoista ilm oittam iseen, m ääräaikoihin, teknisiin eritelm iin, hankintam enettelyjen toteuttam iseen sekä sopim usten tekoon liittyviä säännöksiä. Direktiivien uudistustyö on käynnissä. Hankintadirektiivien tulkinnasta päättää viim ekädessä EY-tuom ioistuin. Hankintadirektiivit on Suom essa saatettu voim aan julkisista hankinnoista annetulla lailla sekä kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevilla asetuksilla. 3 Julkiisista hankinnoista annettu Asetus lausuu seuraavasti: Sen lisäksi, m itä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/ 1992) säädetään, tätä asetusta sovelletaan lain 2 : n 1 m om entin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön sellaiseen tavara- tai palveluhankintaan, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vahintään erityisnosto-oikeutta (SDR) vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko- tai hankintailm oitusta julkaistessa, sekä sellaisen

4 rakennusurakan teettäm iseen, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintään erityisnosto-oikeutta vastaava m äärä ecuina ilm aistuna (kynnysarvo) täm än asetuksen m ukaista ennakko tai hankintailm oitusta j ulkaist aessa. Tätä asetusta sovelletaan lisäksi julkisista hankinnoista annetun lain 2 : n 1 m om entin 1,2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden järjestam iin suunnittelukilpailuihin, jos ne järjestetään osana sellaisen palveluhankintaa koskevan sopim uksen tekem iseen johtavaa m enettelyä, jonka ennakoitu arvo ilm an arvonlisäveroa on vähintäan tässä pykalässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen tai jossa osallistujille annettavien palkintojen ja m aksettavien palkkioiden yhteenlaskettu arvo on vähintään tässä pykälässa m ainittujen kynnysarvojen suuruinen. 2) Menem ättä enem m älti lainsäädäntöön (jota tässä on voitu vain viitteellisenä indikoida) totean, että käsillä olevaan projektiin soveltuvat useat lain säännökset koska on kysym ys m m. sekä yhteistyösopim uksesta (eli puitesopim us), rakentam isesta että rahoitusvelvoitteista (viim eksi m ainittu lähinnä takauksen m uodossa, m utta m yös rahoittam alla katu- ja kunnallistyöt). Todettakoon m yös, että projektin kokonaisarvo ylittää niin sanotut kynnysarvot. Projektin kokonaisarvo on yli 11 m iljoonaa euroa. Kynnysarvo rakennusurakassa on kauppa- ja teollisuusm inisteriön vahvistuksen m ukaisesti ,00 euroa. Todettakoon vielä, että niin sanottu pilkkom iskielto asettaa esteen sille, että tarkasteltaisiin projektin en osat tältä näkökannalta erillisinä projekteina. 2) A kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista / 380. Kauppa- ja teollisuusm rnisteriö on vahvistanut ajalla sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvot. Kauppa- ja teollisuusm inisteriön on kynnysarvot ylittävistä hankinnoista annettujen asetusten perusteella ilm oitettava Suom essa sovellettavat julkisten hankintojen kynnysarvojen valuutta- arvot. Täm än vahvistuksen m ukaisesti edellä m ainitulla ajalla rakennusurakan kynnysarvo on euroa. Kai Kalim an teoksessa Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus vuodelta 1996 todetaan yleisest i seuraavaa: 4 Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä rakennusurakalla, johon niinikään sovelletaan hankinta-asetusta, tarkoitetaan sellaista kynnysarvon ylittävää talonrakennus- tai m uuta rakennustyöta, joka m uodostaa taloudellisen t ai t eknisen kokonaisuuden. Puolestaan julkisista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jossa urakoitsija sitoutuu rahavastiketta vastaan rakentam aan tai sekä suunnittelem aan että rakentam aan taikka m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön ja käyttöoikeusurakalla edellä tarkoitettua

5 sopim usta, josta korvauksena on joko rakennuksen kayttöoikeus sellaisenaan tai käyttöoikeus ja urakkahinta yhdessä. 3) V SOVI TTU SOPI M USJÄRJESTELY Porvoon kaupunki ja SRV Viitoset Oy ovat lähestyneet kilpailuttam isongelm aa luom alla järjestelm än, jonka avulla vältettäisiin kilpailuttam ista. On pidettävä selviönä, että Porvoon kaupunki olisi voinut toteuttaa Kuninkaaportin projektin siten että kaupunki olisi kilpailuttanut suunnittelun, oheistyöt, ja rakennusurakan julkisesti. Sen sijaan, että. näin olisi m enetelty kaupunki on valinnut toisen tien, jonka turvin on ajateltu voitavan välttää julkista tarjouspakkoa. Keskeiseksi kysym ykseksi nousee siten se asetelm a, voiko julkisoikeudellinen yhteisö perustam alla jonkun ei-julkisoikeudellisen tahon kanssa yhtiön, välttää julkista t arj ouspakkoa. Tässä tapauksessa SRV Viitoset Qy on yhteistuum in kaupungin kanssa ottanut käyttöön jo vuonna 2001 perustetun osakeyhtiön. Kaupungin hallituksen m uistiossa Kuninkaanportin kärkiprojektin toteuttam inen ( ) todetaan m m. seuraavaa: Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen valm istelutyötä on jatkettu. Kiinteistöyhtiöksi on todettu tarkoituksenm ukaisim m aksi aktivoida SRV Viitoset Oy: n keväällä 2001 perustam a ja rekisteröim ä Kiinteistö Oy Porvoon Kuninkaanportti (Yritys- ja 5 yhteisötunnus ). Liitteenä olevan osakassopim uksen m ukaisesti kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi tulevat Porvoon kaupunki 49 % osuudella, SRV Viitoset Oy 11 % osuudella ja sijoittaja 40 % osuudella. Osakassopim uksella sovitaan m m. osakkaiden keskinäisistä suhteista ja järjestelyn edellyttäm istä yhtiöoikeudellisista toim enpiteistä. Yhtiön yhtiöjärjestys m uutetaan liitteenä olevan m ukaiseksi. Lisäksi on tehty esitys kiinteistöosakeyhtiön ja kaupungin väliseksi t ont t ikaupan esisopim ukseksi, j oka käsit elläan erikseen. Osakkeitten jakautum a on tehty siten että kaupunki ornistaa 49% koko osakekannasta m utta 100 % sarja A: n osakkeista (joilla on tietty etuoikeusasem a) ja SRV Viitoset 11% koko osakekannasta B-osakkeina. On ajateltu, että ulkopuolinen sijoittaja m erkitsee loput 40 % sarjasta B. Lisäksi kaupungilla on edustus yhtiön hallituksessa nim eäm änsä edustajan kautta ja vielä siten että tietyt päätökset on oltava yksim ielisiä eli kaupungilla on tietyissä asioissa veto oikeus. Kaupunki sitoutuu m yös siihen että osakassopim uksen

6 tavoitteita noudatetaan yhtiön päätöksissä. Asiaan saattaa m yös vaikuttaa osakkeitten lunastus ja m yynti säännökset. Lisäksi on osakassopim uksessa sovittu siitä että kaupunki asettaa om avelkaisen takauksen sille pankki lainalle jonka turvin projektia on tarkoitus rahoittaa. Voidaan todeta että projektin talousvastuu siten on kaupungilla koska SRV Viitoset Oy yhtä vähän kuin m ukaan tuleva kolm as taho m itä ilm eisem m in kantaa vastaavanlaista taloudellista vastuuta. Syynä tähän järjestelyyn on sanottu olevan tarve pitää rahoituskustannuksia m ahdollisim m an alhaisina joka tavoite toki on kaikkien osakkaiden etu projektin kaupallista toteutum ista ajatellen (m m. vuokrataso voidaan pitää alem m alla tasolla). Lisäksi tiettyä lisärahoitustarvetta varten on ajateltu asettaa yhtiön osakkeet pantiksi. Kaupunki toisaalta m yy tarvittava m aa alue SRV Viitoselle sekä sam alla sitoutuu tekem ään ne katu ja m uut kunnallistyöt (saadulla kauppasum m alla) joita projektin läpiviem inen edellyt t ää. VI ARVI O KI LPAI LUTTAMI SVELVOI TTEESTA Yllä olevan pohdiskelun valossa on arvioit ava pääasiallisest i seuraava kysym ys: 6 3) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s Voiko julkisoikeudellinen yhteisö (tässä kunta) välttää kilpailuttam isvelvoitetta siten kun täm ä velvoite on voim assa olevassa kansallisessa lainsäädännössä ja Euroopan yhteisön direktiiveissä ilm aistu, perustam alla yksityisoikeudellinen yhtiö osakeyhtiön m uodossa, jossa kunnan osakkeen om istus rajoittuu 49 % : iin koko osakekannasta. On tietenkin selvää, että yhtiöoikeudellisesti yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö. Jos täm ä olisi ainoa seikka m ihin pitäisi kiinnittää huom iota asia olisi sillä selvä. Näin tuskin kuitenkaan voidaan asiaa ajatella. On pohdittava laajem m alti kaupungin roolia ja asem aa ehdotetussa järjestelyssä. Arvioitaessa m ahdollista velvollisuutta rakennushankkeen kilpailuttam iseen on tarkasteltava edellä kuvailtua järjestelyä kokonaisuutena. On m yöskin ratkaistava esikysym ys siitä, voidaanko nyt järjesteltaväa hanketta kutsua Laissa julkisista hankinnoista 1 luvun 4 : n 1 kohdan m ukaiseksi hankinnaksi. Tällöin ratkaisevaa vallitsevan oikeuskäytännön m ukaisesti on se, voidaanko sopim uskokonaisuuden pääasialliseen osaan (järjestely) soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia. 4) Täm än lisäksi Kalim an edellä m ainitussa teoksessa todetaan:

7 Edellä m ainittujen direktiivien m ukaisesti julkisista hankinnoista annetun asetuksen (JhankA, ) 5.1 : n 4-kohdassa julkista rakennusurakkaa koskevalla sopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jolla on taloudellista arvoa ja jossa urakoitsija sitoutuu rakentam aan tai sekä rakentam aan että suunnittelem aan tai m uulla tavalla toteuttam aan sovitun rakennustyön: 5) Kun katsotaan koko sopim uskokonaisuutta tässä valossa, vaikuttaa ilm eiseltä kuitenkin huom ioiden m itä yllä on lausuttu, että on olem assa kilpailuttam ispakko tälle projektille. Kilpailuttam ispakko perustuu tässä asiassa m m. siihen että on: - ilm eistä, että hanke kokonaisvaltaisesti ottaen on kaupungin etuja ajava hanke (joskin etua on m vös SRV Viitoset Oy: lla ja tulevalla rahoittajalla) joka liittyy läheisesti kaupungin kehittäm iin suunnitelm iin. -projektiin liittyy suunnit t elu joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy rakent am ist a ja hankint aa joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa 4) Kts. oikeustapaus / 315 KHO: 2002: 19, jonka perusteluissa painotetaan kokonaisarvion tärkeyttä. 7 -projektiin liittyy rahoit ust a (takuitten m uodossa) joka on hankinta lainsäädännön alaista toim intaa -projektiin liittyy m aa alueen m yyntiä rakennuttam istarkoitusta varten (m onella yrittäjälla saattaisi olla m ielenkiintoa kunnallisen m aan ostam iseen varsinkin jos siihen liittyy etuna kunnallistyöt, rahoituksen takaus ym. julkisia järjestelyjä). -sopim uskokonaisuuteen liittyy asiakirja jota voitaisiin katsoa puitesopim ukseksi (Porvoon Kuninkaanportin alueen yhteistoim intasopim us) ja siten kilpailuttam ispakon alaisena järjestelyna. 6) -SRV- Viitoset Oy: n ja Porvoon kaupungin välistä sopim uskokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan sanoa, että pääasialliseen osaan tästä järjestelysta voidaan soveltaa lakia julkisista hankkeista Asetuksessa, joka on annettu 29. toukokuuta 1998 m ääritellään rakennusurakka seuraavast i:

8 rakennusurakalla tarkoitetaan sellaista talonrakennus- tai m uuta rakennus- tai purkutyötä, joka m uodostaa taloudellisen tai teknisen kokonaisuuden, VI I ERI TYI SESTI PYKÄLÄSTA 6 OSAKASSOPI M UKSESSA Kaupunginjohtaja Slotte on ilm oittanut, että SRV Viitoset Oy olisi halukas luopum aan osakassopim uksen pykälän 6 m ääräyksista. Pykälä käsittää Kaupungille asetetut erityiset oikeudet j a velvoit t eet rakennusj akson aikana. Kyseisen pykälän poistam inen ei nähdäkseni tuo ratkaisevaa m uutosta siihen kokonaisarvioon, jonka alla esitän, joskin kyseinen pykäla varsin selvästi tuo esille kaupungin ratkaisevaa m yötävaikutusvelvoitetta ja todellista roolia tässä projektissa. 5) Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Kai Kalim a, Helsingin Yliopisto 1996, s. 22 6) Puitesopim uksella tarkoitetaan kirjallista sopim usta, jonka hankintayksikkö tekee yhden tai useam m an tavarantoim ittajan, palvelun suorittajan tai rakennusurakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, m ääristä tai m uista ehdoista. 8 VI I I LOPPUTOTEAM A Arvioni on, kuitenkin huom ioiden m itä yllä on sanottu, niiden asiapapereitten ja selvitysten perusteella m itkä lausuntoa varten on m inulle toim itettu, että Kuninkaanportin projekti tulisi kilpailuttaa. Mikäli kilpailuttam ista ei harkita, laki m äärää tietyt sanktiot jos m ahdollisen valitusm enettelyn yhteydessä katsottaisiin, että kunta on rikkonut hankintalain m ääräyksiä. G.O. Zacharias Sundst röm OTT, Professori

9 9

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Johdanto 1. Hankintojen sääntely 4 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala 4 3. Hankintojen organisointi

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET (sivut 1-10) ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET (sivut 11-56) KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET sivu Johdanto 1 1. Hankintojen sääntely 1 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja

Lisätiedot

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 73 lopullinen C7-0070/10 Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä FI FI SISÄLLYSLUETTELO Euroopan

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.1.2008 Khall 26.11.2007 302 1 Teuvan kunnan hankintaohje 1.1.2008 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -hanke Harri Laaksonen Kari Karhu 1 2 Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä

Lisätiedot